รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สร้อยสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกมนทรรศน์  จารึกโพธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรรณิการ์  ชาญประไพ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายก้องภพ  ขันอาสา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกานต์สินี  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายก้านสกุล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายจักรพรรดิ์  ศิริโชติ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายจักริน  วงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิดาภา  อุปฮาด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจินตกัญญา  เป้าลุมปุ๊ก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภูครองนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายจิรายุ  ทับเปีย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจุฑามาศ  ประภาภัทพงษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชนกสุดา  สุทธิวงศ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชนิสรา  ประสิทธิ์ศร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายชยพล  ศรีอำไพ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายชัยวัฒน์  นุชิต โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายชินกฤต  อเนกเวียง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายชินกฤต  แก่นสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงญาณิสา  พูลลาย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงฐิติชญา  บุญศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายณภัทร  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัชชา  นรสาร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐกร  บุญลำพู โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐภัทร  แดงใหม่ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐมน  อุ่นศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พจน์พิพัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐสิทธิ  ฉิมพะบุตร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายเตชธรรม  ตู้พิมาย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายทรงกฤต  ไสวชัยศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายทวีโชค  พูนศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงทอฝัน  เพ็ชรหงษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายเทวัญ  สังฆมณี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายธนภัทร  ตอบสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธัญติษา  โก้กระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธัญรดา  รอกกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธันยชนก  อินมะเริง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธันวา  สุขหฤทัย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธิดารัตน์  เพชรน้ำค้าง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธีรญา  สานอก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายนพรัตน์  ทัศนะนาคะจิตต์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายนภดล  ขาวปาน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายนภัสกร  สรสิทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายนฤพล  บุญคำมูล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงเนตรชนก  จันทจร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงเบญญาภา  วีระภักดี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปณิสรา  เย็นใจ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปพิชญา  ตุ๊ดมะเริง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชาญชนะโสภณ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายปรมินทร์  ไลไธสง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายปรวรรตน์  ดวงพิมาย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปราณฉัตร  ทองกูล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปริตา  ทองหัวเตย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปรีญาพร  จองทองหลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายปวริศร์  อิ่มอำพลศักดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปวีณ์นุช  พรโพธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายปัญญาวุฒิ  อะภาโส โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายปัณณธร  ประมวลทรัพย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปัทมา  เตียเปิ้น โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปาณิสรา  พรานุสร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปิยะดา  ทวีจิตร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปิยะภรณ์  เรืออาจ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปีย์ญาดา  วัดถัง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายพงศ์พิสิฎฐ์  ชูรัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายพชร  หวานสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพนิดา  คบด่านกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพรนภัส  เจริญศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพรลดา  ไชยพรรณา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพัชรกันย์  ด้วงมุขพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แป้นทะเล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายพันธวัชร์  วัชรพันธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายพาคินทร์  นายโท โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิรุณรัตน์  วงศ์โสภา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายพีรกานต์  คาถา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายพีรพัฒน์  ชนะพาล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงแพรวา  ชุยหาญ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงภคอร  ลังสระน้อย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงภักดิ์จิราพรรณ  ย่านกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายภัทรนน  อาจอินทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายภัทรพล  ไชยกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ถิ่นสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงภัทรานันท์  แต้มกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายภูณิรัฐ  เตียงพลกรัง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายภูดิท  อินสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายภูดิท  อุปริสัจกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายภูริวัจน์  พรสุขสว่าง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายโภคิน  ชังจอหอ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงมนชวันณ์  โชติช่วง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายมานะชัย  จิรสาธิต โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงโยษิตา  ทารินทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงรณิดา  บุญเกษมชูโชติ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายรัญชน์วรท  จันทรเสนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงรุ้งณภัทร์  หน่ายครบุรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายวันฤกษ์  กลิ่นบัวทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายวีรภาพ  มลิวัลย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงศกาวรัตน์  วัดวิลัย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงศกุนตลา  ธัญญานนท์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายศตคุณ  ศุภาเมธานนท์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายศุภชัย  จีระออน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ปัตตานัง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสุชัญญา  จรโคกกรวด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสุธาทิพย์  โชติประดิษฐ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายอชิตะ  สายเพ็ชร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอริสรา  อุทัศพัฒนะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สะสม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายอินทัช  รัตติยา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกนกวรรณ  พืชทองหลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกรดา  บรรจงใหม่ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกรธัช  กุลรพีภาส โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกรวิทย์  ดีมา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกฤติกานต์  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกวิสรา  ผมฉลวย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกัญญ์วิญาณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดวนขุนทด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกันติชา  กอบสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกัลป์ธีรา  คำไทย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกัลยกร  การุณสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สุขบัวใหญ่ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงโกลัญญา  แหลมทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงขัตติยา  ลองจำนงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงเขมณิช  ห่อทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายคุณใน  มะโนรัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงจรรยพร  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทุมมากรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายจิรภัทร  เยาว์เหมือน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายจิราธิวัฒน์  ตระกูลภัทรเวช โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายจีรศักดิ์  ปาสาจะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจุฑามาศ  ไขขุนทด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายเจษฎาพร  จรรยากระจ่าง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายชญาณพงศ์  วะลัยศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชญาดา  จิรากุลวัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชนิสา  เลือไพร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชยาภรณ์  ยอยเงิน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชวันรัตน์  เชิญกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  คำกองแก้ว โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงญาณภัทร  มณี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงญาณิศา  ฤทธิไชย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงฐานิตา  เนื่องภิรมย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณฐพัฒน์  ขวาไทย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณพัชร์ปพร  กอไม้กลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณยฎา  ธานีวรรณ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณวรา  เงินวัฒนะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณหทัย  อัมรินทร์รัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แพงไธสง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฎฐ์  ขอจัดกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตรแสน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐชยา  แรงครุฑ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐชา  ปะอันทัง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐนันท์  แสดใหม่ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐมน  อินทะโส โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายเดชานนท์  ชมเดชดี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายทรงกร  ไสวชัยศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงทอฝัน  โพธิบัติ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงทักษวดี  อาญาเมือง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงทิพกร  มีสุข โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  กอกกกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงทิพรรณพร  ชูคำ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงทิพานัน  แรงครุฑ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายทีปกร  อุมาธรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายทีรวัฒน์  แก้วจังหาร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายแทนธัญญ์  ก้อนทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนดล  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนเดช  โลหณุต โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธนวัฒน์  เนียมอ่อน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนวัฒน์  โคตระวีระ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธนัญชนก  จุลตะคุ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนาทิตย์  เพ็งวิสาภาพพงษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธวัชพงศ์  สุกใส โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธัชกร  อุมาธรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธัญชนก  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธัญชนก  เตียงพลกรัง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธัญวลัย  จำลองมุข โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธีรกานต์  สุดใจ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธีรศักดิ์  งึมกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนภมล  ยาสมุทร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนฤบดี  พรมแดน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนันท์นภัส  อึ้งตระกูล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนันท์สินี  น่วมนิ่ม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนาถินี  สุขทะเล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนิชาภัทร  เหมหงษา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายนิติธร  ปะโมนะตา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงเนติมา  สมนึก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงบุณยาพร  หมอดี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายบูรพา  บรรจง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเบญจวรรณ  คงเมือง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงเบญญาภา  เปไธสง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปณิตา  เกยรัมย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปริณณิฌา  ไตรภพกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปริณดา  นิมิตร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปวงภร  เอนกวิพุธกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์พิศาลกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายปัณณธร  วัดพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปัณณพร  ทองคำสาร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปาริศรา  บุญปลูก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปีติ์ปิตา  สมัยกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพชรพร  ชอนขุนทด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพชรพรรณ  พชรพรรณทัพพ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพชรอร  พรจะโป๊ะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพรจันทร์  สุคนธรักษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพรนภา  ด่ำกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพรนิภา  เขมะสิงคิ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพรปวีณ์  เขตนิมิตร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพรหมภัสสร  โชติศุภอนันต์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพัชรพร  หอมกำปัง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พริ้งกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพิชญะ  ชิดปลัด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิชาพร  พาภักดี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ปัญญาสาร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิมภิชา  เปรมนิธิวัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพีรณัฐ  ชาวนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพีรพัฒน์  ทุ่งกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายเพชรหฤษฏ์  พลขันธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปรุเขต โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภควัต  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงภรรดา  เล็งกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายภัทรกร  บรรเทิงกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภัทรวดี  ชั้นกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภัทราพร  เจียนมะเริง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภากร  ชำนาญกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภาณุวิชญ์  เอียการนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายภูมิรพี  ขวางกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงมาริสา  ธรรมดา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงรตินันท์ศิริ  ว่องนิยมเกษตร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายรวิพล  บุ่งหวาย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงราชรินทร์  วงศ์ศิลป์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายราเมศวร์  ไตรยวงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  โพธิ์พะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงลภัสรดา  จิรอัครยา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงลักษิกา  สู้ศึก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายวทัญญ  เบื้องกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวนิดา  อัตตวิริยะสุวร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายวรเมธ  กอแห้วกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงวรรณนิภา  วงศ์สวรรค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายวรัญญู  อยู่ทะเล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงวรินทร  สงนอก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวริศรา  คะแนนสิน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวสิกานต์  วิทยากุล โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวันวิสาข์  กวีวรากร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวิชญาดา  เพ็งชื่นมะดัน โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงศรัณย์ธรม์  อยู่ภักดี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงศิริกัญญา  ปลิงกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายศิวกร  อู่เสือพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศุภกฤต  ภู่เกิด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายศุภฤกษ์  สุขสิงห์ทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงศุภศิริ  บัวพุด โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงศุภสุดา  อิ่มถาวร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงศุวันรักษ์  หลวงกิจจา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายสมิทร์  ธีรวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสรัญรัตน์  สวัสดิรักษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสาวิณี  ซ่อนกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายสิทธินนท์  วงศ์เพียรกิจ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายสิรภพ  กิ่งเพชร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายสิรภพ  จุตพรชัยศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายสิรภพ  แปวกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุจินทรา  ด่านกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงสุชาดา  สระแก้ว โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  นาแซง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุพิชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายสุรศักดิ์  สิทธิไทย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แซ่จึง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เตรียมมะเริง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายอชิรวัตติ์  เจริญชัยวณิช โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอติพร  หมอดี โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายอติรุจ  จันทวงศ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอธิชาวดี  ไชยวงศ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอนรรถกฤต  ยนต์สันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอนันชญา  สาลีสุข โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอนันตญา  ทึมหนองปลิง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอนันตญา  สินทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอภิชา  แย้มยิ่งยง โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอภิญญา  อธิพรหม โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอภิญญา  แซ่ลี้ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมวงษ์ซ้าย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอมรกาณฑ์  ลักขษร โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอมลมณี  บุญประกอบ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอรนลิน  อินพู่ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอรวรรณ  ด่านสร้อย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอริสรา  เจริญการ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอรุณรัศม์  อมัติรัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอัชฌา  ราญสระน้อย โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายอาทิตย์  อยู่ดีพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกนกกร  กูบค้างพลู โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายกฤษณ์  กฤษสุวรรณ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายก้องภพ  ทองใบรัตนา โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  สินปรุ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บือสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายกันต์ธีร์  สามารถ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกันติยา  ปิดตาละเพ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงกันยกร  สามารถ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองสิงห์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายกิตติเทพ  โคตรใต้ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงขวัญกมล  แสงจันทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงคุณาพร  แสงสว่างสถิตย์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงจีรนันท์  ดุมใหม่ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงเจนจิรา  นาสองสี โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงชญานิศ  พิทักษ์วาณิชย์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีทัศนากุล โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงญาณิศา  สมศรี โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายฐนกร  โสมาบุตร โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงฐาปนีย์  เชาว์รักษ์หิรัญ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงณชญาดา  แสนสุข โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายณฐกฤต  เพ็งสระเกษ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายณฐพล  ศิริจำปา โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงณัชชา  รัตนจักร โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สายใหม่ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงณัฐกมล  สุทิน โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองจอหอ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายณัฐวัศห์  ไทรเทพยิ้ม โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงณิชกานต์  ฮะสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงทัตพิชา  บุตรสร้อย โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายทัตอิสรณ์  ศรอินทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายธนกฤต  สวรรค์พรมราช โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายธนบดี  วัฒนะสิริโชค โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงธนพร  นาเหลา โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายธนาธาร  ยินดี โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายธนินท์ธร  นุชาญรัมย์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายธัชกร  พลตะขบ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายธัชกรณ์วฤทธิ  ทีปกรบุญญธนินท์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงธัญกานท์รดี  สุรดิษธิติวัฒน์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงธัญชนก  สมตัว โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิมงคล โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงธัญญชนก  เพชรนอก โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายธาวิน  ชาญชนะโยธิน โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายธีวสุ  พิทักษ์วาณิชย์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายนพณัฐ  คงทอง โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงนภัทร  อุทัยแสง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงนภัสนันท์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงนภาพร  โตโคกสูง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายนราวิทย์  มนต์จังหรีด โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงนวสรณ์  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายปฐพี  ปิดตาละเพ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงปทิตตา  แขกระโทก โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงปพิชญา  พางาม โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายปภาวิชญ์  ดวงสุวรรณ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงปภาวี  ภักดีณรงค์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงปริยากร  มาไชยนาม โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงปวริศา  เลี้ยวกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงปวรีย์  พื้นชมภู โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงปวิตรา  พางาม โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายปัญญากร  นนทชัย โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงปัญฑิตา  สีทาดี โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายปัณทัต  พรหมดี โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายปารเมศ  สิงห์สนั่น โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงปาริฉัตร  คำกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายปิยะณัฐกฤษณ์  พรหมเจริญ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงพรญาณี  อุดมตะคุ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงพรรณอร  เหล่านอก โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายพรสวรรค์  ตู้ปทุม โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายพร้อมรบ  มะโนรัตน์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพัชชา  เปรื่องวิชา โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงพัชราภา  เลิศชัยพงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงพัชริดา  เรียบจันทึก โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายพัฒนพงษ์  พุทธะ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงพัณณิตา  พ่วงกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ท้วมพุดซา โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงฟ่อนข้าว  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายภคนันท์  ชูศิริพงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  บุญชู โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายภูธนะ  แสงผล โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายภูริทัต  คำมณี โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงยูกิ  อิชิเงะ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงรมย์ชลี  พิณปรุ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงรมิดา  จิรภาพงษ์เจริญ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงรวิสรา  วัชระวงศ์บดี โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายรวีภัทร์  พิณเจริญพันธุ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เตียมไธสง โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายรัตนธรรม  กลิ่นจันทน์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงรินรดาภรณ์  ไวสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายวงศ์วรรธน์  ผูกพันธ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายวณัฎฐ์  ประเสริฐสุขจินดา โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงวรัทยา  ประทุมวงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายวริทธิ์ธร  ใสใหม่ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงวรินทร  หมั่นมา โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายวัชรากร  สร้อยสระน้อย โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายวิทวัส  โชคสำราญทรัพย์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงวิรัญชนา  จันทร์เขียว โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงศตพร  โชติฉันท์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายศรัณย์กร  ปภาวินนรเศรษฐ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายศรัณยพงศ์  รอตภัย โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงศิรภัสสร  คำดี โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงศิรภัสสร  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงศิวพร  ปรารถนาสันติสุภา โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงศุภษร  วัฒนธนาพันธุ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายสถาพร  เพิ่มโภคา โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงสวรรยา  ทาลุมพุก โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายสิรภัทร  นรินทร์นอก โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงสิรภัทร  พุฒนอก โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงสิริวิมล  จันลาวงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงสุทัสสา  คำมุงคุณ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงสุภัทรา  ยาวะโนภาส โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองหล่อ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงสุภาวดี  โกศัยเนตร โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายอณาคิณ  สิงห์มะหม้อ โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายอดิศร  ภักดีมาก โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงอนัญญา  ผินใหม่ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงอนัญตญา  ทรัพย์สูงเนิน โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงอรุณทิพย์  กรุงโคกกรวด โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอักษราภัค  ปอยสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายอาชวิน  ชิณวงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงเอมมิการ์  ศรีรงค์ โรงเรียนสุขานารี ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงกนกพัฒน์  เสนา โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายกฤดากร  วันชัย โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกฤษญาณี  ตุงคะศิริ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายกฤษฎา  กองขุนทด โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายกวิน  สุทธิสา โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกัญจน์ญาณิศา  จิมเมืองปัก โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กุลโคกกรวด โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายคุณกฤต  โสมีศรี โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงจิดาภา  เบญจนวพร โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงเจนเชิญขวัญ  เดชไชยทิพย์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงชญานิน  อินทะวัน โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สำราญโสม โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายชลชาติ  ปาละสาร โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  สมานพันธ์สกุล โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงญาณินธัชพร  ผโลประการ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายญาโณทัย  สายทิพย์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงฐิติชญา  สันธนะพานิช โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ถีสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายณฐกร  พันธุ์ฟัก โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณปพณ  มณีกุล โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงณปภัช  จันทรนิยม โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณัชชา  กล่อมจอหอ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายณัฎฐ์ปวินท์  สุนทรภักดี โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศิริพร ณ ราชสีมา โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  จำอ่อน โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายณัฐดนัย  ธนศิริกุลชัย โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงดาริน  หนูสิงห์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  หอมวิเศษ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงทิพาวดี  ภูมะลี โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายทีฑทัศน์  เลี้ยงวัฒนหิรัญย์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธนภัทร  ใจชอบ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงธัญพร  บุญญาภิชาติกาล โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงนภณัฐ  พันการุ่ง โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  กมลทีปพิพัฒน์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสงจันทร์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงเนตรนารี  แซ่เนี้ยว โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงบุณฑริกา  ธนาวุฒิ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปภาวรินท์  ทิวาวรชัย โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงประภัชยา  เชิดเพชรัตน์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงปริยาภัทร  คำเจริญ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายปิยะวัชร์  แสนรัง โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายปุญญนนท์  ผาสุขอนันต์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพชรณรรฐ  เลิศนิธิธรรมกุล โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพรนภา  คำคงคุณ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายพลกฤต  ดอนจันทร์โคตร โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายพัชรวัฒน์  เอื้อกูลวราวัตร โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายพิชยะ  วารีวนิช โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพิมพิศา  ปะหน้าประโคน โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  พงษ์สุภา โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายพีรณัฐ  วงษ์พูล โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มีระหันนอก โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงรุ่งนภา  โตโคกสูง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายรุจิภาส  แซ่ตั้ง โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงวรรณวนัช  กษิติบดินทร์ชัย โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงวรัทยา  โกฎค้างพลู โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงวริยา  มังคลาภรณ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงวริศรา  กั้งกระโทก โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวิมลสิริ  เรืองพักตร์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศตพร  ภูงามนิล โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงศศิกร  กฤษกลาง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายสรวิชญ์  ไคขุนทด โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสิริกร  ขาวพรหม โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงสุพิชชา  ผึ้งทอง โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสุภัทชา  ห่อประภัทร์พงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสุภาวดี  ปรางอยู่ โรงเรียนสุขานารี ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายอนาวิล  วงศ์สิริวิริยะกุล โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอรกัญญา  ชิณวงศ์ โรงเรียนสุขานารี ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายออดิท  อาพัดนอก โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอัจฉริยา  บุบผา โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงอาภิรยา  คุ้มจอหอ โรงเรียนสุขานารี ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกชกร  สารชัย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงกชพร  คำไทยกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายกฤติพงศ์  สกุลเลิศวัฒนา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงกวินทิพย์  กอดสันเทียะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงกัญญาภัค  ดำโพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงกัลยกร  สีเขียว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงกัสมา  จ่าพันดุง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายกิตติพงศ์  ไผทสันติ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายกิตติศักดิ์  พากุล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ใจซื่อ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงจริยา  สิงห์ทอง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงจิรนันท์  ประคองสุข โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายจิรสิน  ภูมิสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายจิระภัทร์  บุญประเสริฐ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงจุฑามาศ  แนะกระโทก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายชญานนท์  จำปาทอง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายชนะชัย  ทิพย์รอด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงชมพูนุช  เป้าสันเทียะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายชวกร  เกตุนอก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายชิน  น้อยวิเศษ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายชินเขต  กรรณิกานนท์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงญาณพร  โพธิ์กัณฑ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงญาณภัทร  ประมูลชาติ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงญาณิดา  การกล้า โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงญาดา  แสพลกรัง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงฐานิดา  กะการดี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงฑิมพิกา  นอกพุดซา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายณฐกร  กิติโกฬะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายณัชพล  จินดามาตย์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงณัฐชยา  ชาญปรีชารัตน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายณัฐธัญ  ภูวสิทธิถาวร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงธนภรณ์  ป้อมปักษา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายธนาชัย  จี่พิมาย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงธนาวดี  ตันตระกูล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายธัชชัย  เที่ยงตรง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงธัญวาภรณ์  ก้านน้อย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงธีมาพร  รุ่งโรจน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีสันเทียะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายธีรภัทร  แสงกระจ่าง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายธุวานนท์  ด้วงพรม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายนฤภัทร  บุญยมานพ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายนันทชัย  ไพสาลี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วชมภูนุช โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงน้ำมนต์  บุญนาค โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กลอนโคกสูง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงปมินตรา  งามอภัย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงปาจรีย์  ชัยยะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงปาลิดา  คร่อมกระโทก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงปิยธิดา  แสดขุนทด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงปุณยวีร์  อัครวงศ์วัฒนา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายฝายภูพาน  เตชิตตุลธร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายพงศภัค  เชื่อดี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงพนิตพิชาก์  แลบัว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงพรปวีณ์  รัตนอภิสิทธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงพิชชาพร  บาตรโพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงพิชญธิดา  เต็มผักแว่น โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายพิชญ์  พีรรุ่งเรือง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงพิชยา  ลากุล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รงคะกุลพิพัฒน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายเพชรายุทธ  ห้อยไธสง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงรัชนีกร  แซ่ก้วน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงริญญ์รภัส  ศิริสิทธิ์นรากร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงลักษิกา  ชัยศรีหา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สารเนตร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงวรรณวริน  ยันต์จอหอ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายวรวิช  จ่างโพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงวริศา  โตชยามานนท์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายวสุพล  ไชยอาษา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงวาสนา  หงษ์ขุนทด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายวีรภัทร  คำแก้ว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายศรัณชิษณุ์  เปียสวรินทร์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายศิวกร  สกลรัตน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายสิรวุฒิ  พรมชาลี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงสิริกานต์  กลิ่นกมล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงสิริวรรณ  ลุยจัตุรัส โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงสุธาสินี  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงสุประวีณ์  ฉันทะประเสริฐ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงสุพรรณษา  มากนอก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงสุพิชญา  คันทาไทย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายสุภชัย  วงศ์มณีวรรณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงสุเมธินี  อึ้งธนารัตน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายสุรดิษ  สำราญ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงสุวิลตรา  บุญลาภ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายอนันดา  เบาเออร์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงอริสา  พินเขียว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงอัครยา  ธีระวัฒนา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงอาฐิชยาภรณ์  กิ้นบุราณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงอาฐิชยาภา  กิ้นบุราณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายอุดมศิลป์  เพชรพลอย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงกัลยากร  อะโนดาษ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกานต์ธีรา  คุรุเจริญ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงขวัญธิดา  วงศ์สุวรรณ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายคณาธิป  เหง้าพรหมมินทร์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายคณิตินัย  วิชัยวัฒนา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงจณิสตา  คำสกุลวัฒนะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงจริยาภรณ์  จินดาพันธ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงจารุวรรณ  รัตนกาญจน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงจิรัชญา  ทาสี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงชลธิชา  ทวีพุดซา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายชัชโชค  แต้มพุดซา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายญาณวุฒิ  ยุทธอาจ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงฐาปนีย์  ขวัญมิ่ง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายณัฐดนัย  เหล็กจีน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายทัตภูธร  รอดหมื่นไวย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงทิตฐิตา  สุขเสริม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายทินภัทร  น้อยกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เงินโคกกรวด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงธนนันท์  หงส์กลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายธนภัทร  เปรมโชติภัทร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงธรัลหทัย  แก้ววงษา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงธัญชนก  เมาหวล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงธัญฐภัทณ์  ชูธนิษฐ์นันท์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงธันยมัย  ฟุบขุนทด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงธิดารัตน์  เยาว์พันดุง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงนพัชนันท์  ฉิมใหม่ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงนรีกานต์  รวีรุ่งภากร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงนลิน  ลมสูงเนิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงบุณยนุช  หม้อครบุรี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงปรีชารัตน์  ชุนเกาะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายปัณณวัชร์  อำพรไชยภัสร์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงปาณรวี  พงษ์โมลา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงปานตะวัน  ช่วยกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงปาลีรัตน์  แก้วกล้ำ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงปิยธร  สุภาการ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายพงศกร  ไตรจอหอ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายพชรพล  ภาวจันทึก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงพรปวีณ์  ถ่ายสูงเนิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีระวรรณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงพรพิศุทธิ์  มะกา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพรรษกร  สุคนธพงศ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงพิชชาภา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายพิสิฎฐ์พล  จันทาจังหรีด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายพีรพัฒน์  จันปี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงภัทรพร  กองมะเริง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงภัทราวดี  จงเหนี่ยวกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายภาคิน  สายเพ็ชร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายภูมิธรรม  นามเหลา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายมงคล  อุดมผลไพบูลย์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงมุกมณี  ทองแจ่ม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายเมฆาณะ  อู่สุวรรณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายเมธาวี  เพ้ยจันทึก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงวชิราภรณ์  โทนสูงเนิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงวนัชพร  ตับกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงวริศรา  อินทร์เรืองศร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงวิชุดา  เตียงช่างรัมย์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายวิศวกร  ปัทมวงศ์วัฒน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายวิษณุศรณ์  ภาคพรม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายวีระวัฒน์  พุดทะเล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงศรัญญา  สูบกำปัง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายศิวกร  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายศุภวิชญ์  กิจจารักษ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงสาริศา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงสิริกัลยา  สารโท โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงสิริกาญจน์  สงึมรัมย์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สิงห์ใหม่ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงสุดารัตน์  งัดสันเทียะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงสุพิชชา  คัทนศรี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายสุรสิทธิ์  บุญเครือบ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายหิรัญศักดิ์  ชำนาญพุดซา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายอดุลย์วิทย์  ธนากลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงอมรทิพย์  พึ่งขุนทด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายอรรถวิทย์  ดำรงเกียรติภูมิ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงอรวรินทร์  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายอริย์ธัช  ถี่กระโทก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงอริสรา  แก่นกระโทก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงอริสา  บำรุงเกาะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงอันนา  เลาขุนทด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงอารียา  ทองสุข โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงกชณรรถ์  ชอบงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายกนกภล  จันทร์มา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงกรกมล  ราษี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายกรฤต  วณิชยานุกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงกรวรรณ  ศิริศรีมังกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายกรวิชญ์  อุดมประทีป โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายกฤตภาส  ปรีดีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายกฤติเดช  อู่กาญจนกิตติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายกฤษกร  สุนทรวีรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายกฤษณะ  เต๋งเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงกฤษณา  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงกวินตรา  เนินดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายกวี  เปรื่องเวทย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายกษิดิ์เดช  ฉายพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายกษิดิ์เดช  พูนรัตนบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงกษิรา  คูณแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงกัญชพร  สมบูรณ์มนัสชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เรียงแหลม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายกัณตภณ  สกุลภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
665 เด็กชายกันตินันท์  จรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงกัลยาณ์  ศรีมรรควัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทวยมีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายกิตติภณ  ชัยศิรินิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
669 เด็กชายกิตติเศรษฐ์  อิ่มวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายกีรพัฒน์  ชงจังหรีด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายกุลชวาล  บุญทีไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
672 เด็กหญิงเกวลี  พี่พิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงเกศร  อุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายโกวิท  เพชรเนาว์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงขวัญข้าว  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงขวัญปภัสร์  พฤทธิศาลิกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงขวัญมาดา  โชคกฤติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
678 เด็กชายเขม  ปั่นตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
679 เด็กชายคณัชญ์ศรัณย์  ประชุมพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
680 เด็กชายคทาทอง  ทองมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายคุณาณัฐ  คูศิริวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงจรัฏฐ์ชญา  โพธิศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายจอห์นนี่  คูริคส์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายจักรภัทร  พิมพ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
685 เด็กหญิงจิดาภา  พรมหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงจิดาภา  ยึดพวก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
688 เด็กชายจิรสิน  แสงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงจุฑามณี  นุ่มฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายจุลภพ  ครองไตรภพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงจุฬาปพิชญ์  มหาภูมิวรนิพิฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายเจตนิพัทย์  โคตรวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายเจตนิพิฐ  กลสรร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
694 เด็กชายแจ็กก์กริน  พูนกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงฉมาภรณ์  พุทธา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ดอกกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงชญานิษฐ์  อนุศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เกียรติโชคสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายชยพล  นิตยวัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงชรัญธิดา  ภารสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงชลกร  นวลมิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงชลธิชา  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายชวิน  คุรุกิจกำจร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายชวินปวีณ์กร  วาสุเทพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายชัชนาวิน  ระวังพรมราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายชัยธรา  สุดหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายชาคริต  ลิ้มรัชตามร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
708 เด็กหญิงชาคริยา  ปิดตานัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายชินาธิป  ละม่อมงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
710 เด็กชายชิรพงศ์  อ่ำบุญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
711 เด็กชายชีวานนท์  การภาณุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายชุณห์ทีฆ์  นิรันดร์นุต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
713 เด็กชายญาณวุฒิ  บุบผามาลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงญาณิศา  การินทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงญาณิศา  วัชรประทีป โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
716 เด็กชายฐปนวรรธน์  อินทร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงฐิชาพร  กริดกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงฐิฏาธรรมม์  ตระกูลไชยพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายณกรรศ  ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
720 เด็กชายณฐกร  กิ่งไม้กลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงณฐา  เดชขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงณัชณิฌา  คชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  รักบุญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายณัฐกฤษณ์  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายณัฐกิตติ์  ใบเตย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงณัฐชา  โตทองหลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประมนต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงณัฐณิชา  เว่าสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงณัฐปรียา  ดุมใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายณัฐพนธ์  เกี้ยวมาศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
731 เด็กชายณัฐพล  พานิชยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
732 เด็กชายณัฐพัชร์  สวัสดิกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงณัฐวรา  กาญจนนพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายณัฐวัศห์  เพ็งพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงณัฐิมา  ลมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงณิชชา  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
737 เด็กหญิงณิชชาภัทร  นากลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
738 เด็กหญิงณิชาพัชร์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงณิชาภา  ดำรวพรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงณํฐธญาน์  พงศ์ภัคโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงต้นน้ำ  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงตมิสา  ภาธรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายตฤณ  จันทร์อร่าม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงทิพย์อัปสร  สื่อกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายเทพธนกฤต  ไกรสำโรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายธนกร  กสิภาร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
747 เด็กชายธนกร  คมพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายธนกฤต  เขียนสา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายธนดล  แก่นจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายธนทรัพย์  ปราชญ์ศรีภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงธนพร  จึงพัฒนาวดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายธนภัทร  ทูลกอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายธนภัทร  ยอดโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
754 เด็กชายธนภัทร  วุฒิวรจินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายธนยศ  นฤเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงธนัญชนก  กิจเพิ่มเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายธนัท  ศาสนนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายธนิสร  วิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายธรรศ  กองไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายธรรศวศุตม์  ธัญญ์ภัทรนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายธัชพล  มาธงชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
762 เด็กหญิงธัญชนก  จันทรรวงทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงธันยพร  ย่านโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายธัมภพ  ครองไตรภพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
765 เด็กชายธีรดนย์  จำเริญเพิ่มกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายธีรทัต  ชนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
767 เด็กชายธีรภัทร  อุพลเถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
768 เด็กชายธีรเมธ  ศรีเมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
769 เด็กชายธีรเมธ  อุพลเสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
770 เด็กชายนนทพันธ์  บุญเคน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงนภิษา  อาภากรสิริสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายนรภัทร  เอียจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายนฤชา  ธัญกนกรัชต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงนลินญา  ทั่งทองมะดัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายนวรัตน์  อยู่วนิชชานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงนัฐณิชา  ทิพย์โยธา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
777 เด็กชายนัทธวัฒน์  วาณิชย์โรจนากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
779 เด็กหญิงนันท์นลิน  ด้วนมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายนันท์ปวัฏ  บุรสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
781 เด็กชายนันทพงศ์  ฝ่ายศูนย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงนารีญา  สุขสร้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงน้ำมนต์  สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงนิชชาพร  นอใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายนิติธร  ฉ่ำแสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงนิพพิทา  ชุณหโอภาส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
787 เด็กชายนิพิชฌน์  ริมใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ศรีหะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายบรรณวิชญ์  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายบัญญวัต  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
791 เด็กหญิงบุญฐิสา  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายบุณยกร  ธงภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงบุลจิรา  สืบสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
794 เด็กหญิงเบญญาภา  สิริประเสริฐศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
795 เด็กชายปณิธาน  แฝงกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
796 เด็กชายปภังกร  ดินจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายปภิณวิทย๋  กาบเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
798 เด็กหญิงปริยากร  เอื้ออำพรเสรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงปรีย์วรา  วัฒนสุนทรสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงปวริศา  งามโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เปลื้องกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
802 เด็กชายปัญญากร  บุญยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายปัญญากร  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายปัณณทัต  หวังสุด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายปัณณวิชญ์  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
806 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิงหานนท์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงปัทมพร  ชาญเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
808 เด็กหญิงปาณิสรา  ทุริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
809 เด็กหญิงปารมี  คุณุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
810 เด็กชายปารเมศ  ทับเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงปุณญดา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายปุณณวิชญ์  หอมมาก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงปุณณิสา  ว่องวณิชชากร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
814 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริศรีมังกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงปุณยวีร์  ไพรเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงปุณวีย์  สระทองหลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายเปรม  บุณยฤทธิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายพงศกร  ขำหินตั้ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายพงศธร  เปรมท่าช้าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
820 เด็กชายพงศธร  เรืองนาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายพงศ์ปณต  กิติสากล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายพงศภัค  จุกกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงพชพร  ขจรภพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายพรเทพ  เคยพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายพรพิพัฒน์  พิมพิสัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงพรไพลิน  ทับเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  จิระเพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ฐิติผกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายพลกฤต  จันหลอด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เวทยะเวทิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายพศิน  วงศ์อนุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงพัชชรัตน์  สอนถม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายพัชรพล  รัตนวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายพัชรวิชญ์  เตชะมงคาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
835 เด็กชายพัฒน์ภากร  สังกัดกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธ์พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงพาขวัญ  จอมเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงพิชชานันท์  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
839 เด็กหญิงพิชชาพร  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงพิชชาภัค  แพทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
841 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชื่นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  เสือคำรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
844 เด็กหญิงพิชญาธรณ์  ลีราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
845 เด็กชายพิชาภพ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  วิษณุโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
848 เด็กชายพิรศุษม์  พรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายพีรวัฒน์  เอกศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงแพรวไพลิน  เกียรติสุขศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงภคพร  สุขชัยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงภัคชัญญา  กลางแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
853 เด็กหญิงภัทรนันท์  ใจงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  แก้วแดง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายภัทรพงศ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายภัทรพล  ว่องวณิชชากร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
857 เด็กชายภัทรพล  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายภัทร์พลิน  ศิริมัณฑนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
859 เด็กหญิงภัทร์พิชชา  กุหลาบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญประสาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายภัทรวุฒิ  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงภัทราพร  ทุมตะขบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงภัทริยา  บุญณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายภาณิน  ศรีพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
865 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีบาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
866 เด็กชายภาสกร  แก้วรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
867 เด็กชายภูมินทร์  นาอ้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
868 เด็กชายภูมิพัฒน์  จิตรโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายภูมิภัทร  ชาวพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
870 เด็กชายภูมิภัทร  พรมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายภูมิรพี  ถินสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายภูริต  รัตติธนาธร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายภูรินทร์  วริศรางกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายภูริพัฒน์  ปริญญานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
875 เด็กชายภูวเมศฐ์  คำกำพุด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายภูวิศ  เจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงมนัสนันท์  สมบูรณ์มนัสชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงมิน  สรณาคมน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงมิยูกิ  ซาโต้ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
880 เด็กชายเมฆา  สุวรรณประได โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
881 เด็กชายเมธัส  พินิจจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงรยาพร  ปานปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงรวิสรา  กิตติหิรัญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายรัชพล  คุ้มพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายรัฐ  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายรัฐนนท์  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงรัตน์ฐิษา  พงศ์สิงหโชติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
888 เด็กชายราชวัฏ  เพือกขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงริจิลาภา  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
890 เด็กชายฤทธิไกร  ฤทธิญาณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
891 เด็กหญิงลักษมี  พูลผล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
892 เด็กชายลัทธพล  ปลั่งกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงลิฬรพรรษ  เพิ่มชีวา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
894 เด็กชายเลิศพงศ์  ศุภมิตรโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
895 เด็กชายเลิศรัชต์  อินทร์ตา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
896 เด็กชายวงศธร  ดีคณา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายวชิรธร  พาชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายวชิรวิชย์  พิมาลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงวรดา  จอมสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
900 เด็กชายวรพล  คุ้มกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
901 เด็กชายวรรษตะวัน  ปราณีตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
902 เด็กชายวรเศรษฐ์  ฐิตินันท์ชยกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
903 เด็กชายวริทธิ์ธร  ศรีทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงวริยา  จันคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
905 เด็กหญิงวริศา  พฤกษาพิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายวสวรรธน์  สรณะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
907 เด็กชายวายุ  กาญจนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
908 เด็กหญิงวาริศา  เรียมริมมะดัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
909 เด็กหญิงวาสิตา  นวลสวาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
910 เด็กหญิงวิชชยา  ตันติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
911 เด็กชายวิศว  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงวีรพัชร  ชื่นราม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
913 เด็กชายศรัญย์  โตสมบุญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
914 เด็กหญิงศรัณย์พร  ฉัตรเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ดคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
916 เด็กชายศวัช  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
917 เด็กชายศิรพัฒน์  จรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
918 เด็กหญิงศิรภัสสร  พรมมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
919 เด็กชายศิรายุ  เพ็ญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
920 เด็กชายศิวา  โพธิ์มีศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
921 เด็กชายศุภกร  โปจังหรีด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
922 เด็กชายศุภกิตติ์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
923 เด็กชายศุภณัฐ  รัตนติสร้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
924 เด็กหญิงศุภดา  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
925 เด็กชายศุภฤกษ์  ชั้นกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
926 เด็กชายศุภวิชญ์  คันสร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
927 เด็กชายศุภวิชญ์  ภัควันต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
928 เด็กชายเศรษฐพงศ์  สิริพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
929 เด็กชายสรชัช  นิลเพชร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
930 เด็กชายสรวิชญ์  ด่านวัฒนดิลก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงสราวลี  วณามี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
932 เด็กชายสิทธิวิชญ์  ประเสริฐไทย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
933 เด็กชายสิรภพ  พลมณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
934 เด็กหญิงสิริกร  กิติขจรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
935 เด็กชายสิริดนย์  พลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
936 เด็กหญิงสิรินดา  ดีงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงสิริยากร  เชิดชู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
938 เด็กหญิงสุชัชญา  ศุภวชิรานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
939 เด็กชายสุเชาว์  รุจาคง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงสุพิชชา  เหมวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงสุพิชญา  บัวคีรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
942 เด็กหญิงสุภนิชา  กัลยาณหริต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
943 เด็กชายสุภศิน  ศุภโศภิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงสุภากาญจน์  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
945 เด็กหญิงสุภาวดี  สุภาพวิมล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
946 เด็กหญิงสุวชานันท์  แสงคูณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายหิรัณยวัต  แก้วหร่าย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
948 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
949 เด็กชายอชิระ  ลันวงษ์สา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
950 เด็กชายอดิศักดิ์  มณีเติม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
951 เด็กชายอธิป  เอี่ยมอุตมะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
952 เด็กชายอนพัทย์  ศรีเตชะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
953 เด็กหญิงอนัญญาภา  ลือกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายอนาคิน  นิคมเขตต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
955 เด็กหญิงอพิยดา  จิตรตปัญโญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงอภิกษณา  เดชกุญชร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
957 เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
958 เด็กชายอภิชา  วังเมือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
959 เด็กชายอภิชาต  สุทธิพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
960 เด็กชายอภิวิชญ์  ดวงดารา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
961 เด็กชายอภิสฤษฎิ์  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
962 เด็กหญิงอมลรดา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
963 เด็กหญิงอรพินท์  ขอกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายอรรถพล  รัตนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงอริยา  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
966 เด็กหญิงอริสา  บัวนาค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
967 เด็กชายอรุษ  ทีจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
968 เด็กชายอัครพงษ์  ดีหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
969 เด็กชายอัครวินท์  รัตนตระกูลเดชา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงอัญชญานิศ  พูนศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
971 เด็กหญิงอัมพาพันธ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
972 เด็กชายอัยการ  ลาดหนองขุ่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงอารดา  ธรรมราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงอิงธาร  จิระรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
975 เด็กชายอิทธมนต์  เชิดฉาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
976 เด็กหญิงอิสรีย์  หอมจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
977 เด็กหญิงไอริสา  ดีสำโรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประดับจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงกพุธธิดา  บุญเชิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงกมลทิพย์  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายกรกช  สุนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายกรกฎ  แสงศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงกรวรรณ  พิมพ์ปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายกรวิชช์  เสนาะธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กชายกรวิชญ์  การินทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  นาคเพชร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายกรินทยาวัตร์  บุญต่อ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กชายกฤตธรรม  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงกฤตภัค  ไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายกฤตภาส  งอกศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กชายกฤติเดช  หิรัญวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายกฤษฎา  บุณยฤทธิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายกฤษติพัทธ์  พิสัยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายกฤษเมธี  รัตนกุสุมภ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายกวินทร์  โคตรบุตรโต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายกวินท์  กวางทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงกวินธิดา  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กชายกวีวัฒน์  หัสดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กชายกษิดิ์เดช  จิรกฤตกุลธน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายกัญจน์พสิษฐ์  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายกัณฐวีร์  ทิพย์สุนทรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายกันต์กมน  ลอแท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายกันต์ธร  ศิริบุญนภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายกันตพัฒน์  บุนยงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายกันต์พิพัฒน์  เครื่องกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สืบจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายกันตินันท์  ต่างกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายกันทรากร  ธนาภาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายกานต์ณัฏฐ์  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชะฎาทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงกานต์รวี  บุญข์จรัสมนตรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงการัณญปวีร์  หมื่นอาจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายกิตติธร  สมใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายกิตติพงศ์  จรูญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายกิตติพงษ์  สมรุส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์  สัพทานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงกิรณา  เชื้อสีห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายกีรติ  นินนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายกีรติติ์  ปักการะเน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายกุลชาต  ขุมพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงกุลธิดา  อังสุทธิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงเกวลี  เหมวิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงเก้ากาญจน์  มานะการ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายเกียรติคชา  เอกบุตรฐปนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายไกรชยุตม์  เดี่ยวตระกูลชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  กฤษหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงเขมมินทรา  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายคณพศ  พิมพ์ปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงครองขวัญ  เมบขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายคริษฐ์  ปะกิระนัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายจงรัก  แดนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายจตุรภัทร  นุชกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายจรินพงศ์  ไตรยงวานิช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงจันทรนันทน์  กิตติกิจสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงจันทิราภรณ์  เนียนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงจิดาภา  จงจิระวงศา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงจิดาภา  รองพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงจินต์จุฑา  สวาสดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงจินตาภา  คำทองพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายจิรพัฒน์  พินิจพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายจิรวัฒน์  โถเหลือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายจิรายุ  ชาติวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงจิราวรรณ  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วังโน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงใจฟ้า  แก้วตาปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายฉัตรชัย  โสตถิภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายฉันทัช  ปุ๊กสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงชญาดา  ปรีชาญาณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงชญาดา  ปากหวาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงชญานิศ  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายชนนน  ปัทมสูตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชื่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงชนากานต์  ปลั่งกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายชนาภัทร  บุญสมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายชนาสิน  กราบทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายชนุดม  เติมพรมราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายชโนทัย  ไฮจ์เยอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายชยพล  สมศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายชวัลวัฒน์  ชาติประทุมพลูธาดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายชวัลวิชญ์  วงศ์กีรติจินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายชวัลวิทย์  กองดิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายชัชวัสส์  พวงพรศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงชัญญานุช  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายชานนท์  ฉมานนท์วิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายชินวัตร  หนพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายชิษณุพงศ์  ภักดีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายชีวธันย์  สังวระ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงชุณธิตา  นิรันดร์นุต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกตุชาญสิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายชุติพนธ์  ประจักษ์ธีรนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงเฌอลินย์  เกศปรีชาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายญาณภัทร  วีระชัยรัตนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายญาณภัทร  สิงหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงญาณิณนุช  ชุมภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงญาณิศา  แสนสุริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงฐาณัชชา  ดำพรมพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายฐายุทธ  รัตนคุณากร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงฐิตารีย์  หงส์ธนโชติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายฐิติกร  สามขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงฐิติชญาน์  วงศ์กีรติกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงฐิตินันท์  จูระกัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงฐิติพร  นิธิกาญจนธาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายฐิติภัทร  จรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงฐิติยา  สวัสดิ์ผล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงฐิติวรดา  ดังใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายฐิติวัชร์  บุญวิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายณฐกร  ชัยวิฑูอนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายณฐชัย  กลึงพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายณธัมมจักษ์  ภักดีดำรงเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายณพวีร์  ศีติสาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายณภัทร  จารุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายณรัฐ  ถาวร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายณัชพล  ถนอมพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงณัฎฐชา  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ชื่นกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กระโจมทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นราจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงณัฏฐนิช  เผื่อนงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายณัฐกรณ์  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงณัฐชนน  เรืองเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายณัฐณกร  เหล่านายอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงณัฐณิชา  กุยแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงณัฐณิชา  เผนโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายณัฐดนัย  แซ่อือ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงณัฐธมนษ์  ตอมพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงณัฐธิกร  จันทคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงณัฐธิดา  อัศยเผ่า โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงณัฐธีรา  ปองนาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายณัฐพงศ์  ใหญ่นามจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงณัฐพร  นิติพน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงณัฐพัชร์  เพียรงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงณัฐพูลนันท์  ธรรมนิตย์กิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายณัฐภวิศ  ครอบกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายณัฐภัทร  ถองกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายณัฐภัทร  พุทธรวี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงณัฐหทัย  แก้วกลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงณัทณิชชา  เชื่องสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายณัทภัทร  พยัคฆศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงณิชษาชล  ศรีโญยศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงณิชาปวี  ศรีโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงณิชาพร  จำเริญเพิ่มกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงณิชาภัทร  มากลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายดนตรีคีตะกร  พรศิวกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายดนุภพ  บุยถือ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงดลฤดี  สวัสดิ์นฤเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงดวงฤทัย  ชัยมีแรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงตมิสา  เดชกุลทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงติณณา  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายเตชินท์  พิลาล้ำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายทรงภพ  ศรีชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายทรงฤทธิ์  แถบประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงทิพย์รชยา  สุวัฒนะพงศ์เชฏ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายทิวากร  นิลกำเนิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายทีฑทัศน์  ซึ้งศิริทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายแทนคุณ  ปานะบุตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงแทนธิชา  โพธิ์ละคร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายธณกร  เอกสินิทร์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายธนกร  มั่นพิริยะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายธนกร  ศรีศุภโอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายธนกฤต  ขันตี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายธนกฤต  ฉัตรตะขบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายธนกฤต  ไนย์กระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายธนชัย  ไทยกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายธนดล  ธาราจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายธนดล  โมพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายธนเดช  วณิชยานุกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายธนธร  โชติณภาลัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายธนภัทร  คำแพง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายธนภัทร  ไชยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงธนวันต์  ขินสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงธนัชพร  ถันพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงธนัญญา  จิตรักษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงธนาภา  ดีวัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงธนารีย์  วิเชียรดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงธภัชชา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  เปรมสิงห์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงธษา  จุพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงธัญรดา  วัดอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงธัญรัศม์  อิทธิพัทธ์นพกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงธัญสินี  วิริยะนาคินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงธัญสิริ  ลายแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายธิติ  วัฒนาธาดาสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายธีรกานต์  แน่นหนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายธีรภัทร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายธีรภัทร  แชจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายธีรภัทร์  กิตติพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายธีรเมธ  จันจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายธีรสิทธิ์  แสงหิ่งห้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงธีริศรา  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายธีร์  ชื่นธวัช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงนนทพร  ทวีก่อเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายนนน  คุณคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายนพเก้า  ผันโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายนพวิชญ์  อมรวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงนภชล  บุตรพรหม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายนภนต์  เจตนาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงนภสร  ภัทรนุกูลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงนภัชสรณ์  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงนภัสนันท์  แสงเดือน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายนภัสรพี  ลับตีพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงนภาพร  เดชพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายนรภัทร  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายนรภัทร  โคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายนรศฤงค์  จิ๋ววิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายนวิน  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายนัทภูมิ  สนิทนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงนันท์ณภัส  ทองกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงนันท์นภัส  บรรเทิงใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงนันท์นภัส  สังขกุลมาลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายนันทิพัฒน์  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายนิติพงศ์  พรอยู่ศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายนิธิกร  ด่านใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงนิธินันท์  นิธิยาธนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงนิธิภรณ์  ด่านใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายนิธิภัทร์  โชคสกุลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายนิธิศ  ประพิณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายนิธิศ  อิ่มเอมพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายนิพิจพล  เชี่ยวชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายบรรณวิชญ์  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงบุญวิศา  เจียมสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงบุณฑริกา  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงบุณณดา  กล่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงบุณยนุช  เกตุศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงบุรัสกร  สุดกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงบุษกร  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงเบญจวรรณ  มณฑี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงเบญญาภา  รินไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงเบญญาภา  แหวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายปฐมพร  สิทธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายปฐวี  กาญจนพรประภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงปณาลี  ภิญโญธราดล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงปทิตตา  โชตธนเดชบดินท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายปพนธีร์  ละม่อมงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โสภาดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายปภาวิชญ์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายปยุต  เอื้ออาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงประภากร  อินทะโส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายประวีร์  ตั้งรุ่งโรจน์สกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงปริชญา  ชัยธนะกาญจน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายปรินทร์กวี  แท้สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงปรียาพร  จอมเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงปรียาภัทร  แก้วทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายปลื้มปิติ  ครจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงปวริศา  เอื้ปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายปองภาดา  อุ่นพรมมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงปัณชญา  ชัยวิฑูอนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงปัณฑิตา  กระรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายปัณณพัฒน์  สุขสมัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายปัณณวิชญ์  กีรติอนันต์พร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายปัณณวิชญ์  น้อยหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายปัณณวิชญ์  มหาวีระ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงปาณิศา  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงปานฉัตร  แสงอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงปานรดา  บุญชุ่มวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายปารมี  สันติชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงปิญชาน์  แสงเย็น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายปิฎิเชษฐ์  ชวนะนรเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายปิติภัทร  ชื่นสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงปิยธิดา  บุทธิจักร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายปิยพนธ์  สถิตธวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงปิยลักษณ์  สถิตเมธี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายปิยวัฒน์  คูศรีพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายปิยวัฒน์  ทับขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายปิยะเทพ  ฐานบุรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายปิยะศรัณย์  เสนาสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายปุญชรัศมิ์  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายปุญญพัฒน์  ภูมิภูดิศสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงปุณณภา  ครจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงปุณยวีร์  ม้าทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เจริญวชิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงเปรมสินี  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงไปรยา  พันธุลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายพงศกร  บุญวิไลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายพงศ์กวิน  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายพงศภัค  เทียมโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  ศิลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ทิมดอน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายพชรดนัย  ถาดกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายพชรพล  คงทัต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงพชรมณ  สุรทศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายพนธกร  วัชรวิชานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงพรชนก  ฉัตรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงพรชนัน  นันสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงพรณภัส  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงพรธีรา  แจ้งไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงพรนภัส  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงพรพิพัฒน์  พงชะเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายพรหมพิริยะ  ปลายชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายพศวีร์  เวียงวีระชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายพสุธร  ติณห์อ่อนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงพัชรพร  แซะจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายพัชรพล  สว่างภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงพัชริดา  อารยะเพชรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายพัฒนพันธ์  สิงห์นอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายพัทธนันท์  ขำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายพัสกร  รักสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงพิชชาภา  ประพิณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่คู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงพิชญาภา  จรรยาเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงพิชยภา  ห่วงไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายพิทวัส  บถพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงพิพรรษพร  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายพิพัฒน์ภาดา  นีพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายพิพัฒน์  พิณตะคุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฉายะจินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  มุ่งคุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  รวีวงศ์อโนทัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงพิสชา  เขยกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายพิสิษฐ์  พรพีระสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายพิสิษฐ์  อิทธิวิศวกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายพีรณัฐ  กลั่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายพีรพัฒน์  ประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายพีระโรจน์  จันทร์พานิชเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายพุฒินาท  กึ่งจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  อนุสนธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายเพรียวพันธ์  แสงสง่า โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงไพลิน  ชวานนท์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงฟ้างาม  กำมะหยี่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงภคมน  ทรัพย์สุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงภคสิริ  สันตธีระกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงภคอร  ผุยอุทธาการิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงภทรพรรณ  เจียนเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงภรณ์ลภัส  บุญรังศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายภวัต  สาคะศุภฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายภัครพล  เรืองเวหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงภัคอติภา  จันทร์อาภาท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงภัชชภร  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายภัทรกร  วชิระคงสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงภัทรวดี  กุยแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงภัทรศิรยา  อ่านดอน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กิตติวีรพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงภัสสริยา  เผื่อนกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายภาคิน  ครูเกษตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายภาณุวัฒน์  ไกรศร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายภานุกร  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงภาลดา  เตียวเจริญโสภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงภาวิกา  เนื่องสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายภาสวิชญ์  สกาย ภูขาว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงภิญญดา  เดโชธรรมสถิต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงภิตินันท์  วงศ์ฐานเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายภูชิน  สิริทองสาคร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายภูมิพัฒน์  เทียนพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายภูริช  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายภูริณัฐ  ซัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายภูริณัฐ  ปุ๊กหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายมณฑล  จิตรโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงมนัสชนัญ  วิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงมนัสวี  กรวดค้างพลู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายมหัสวิน  เย็นทองเกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงมินตรา  ภูคงเดือน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงมีนลินญ์  วรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายโมไนย  ประพันธ์วิทยา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายยศพันธ์  พวงเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายยุทธิเดช  จอมเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายรชต  การพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายรตน  ช้างพลายงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงรตนพร  คูณขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงรติกานต์  เติบกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงรพินท์ภัส  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายระพีพัฒน์  กาญจนนพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงรักษิณา  ดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายรัชชานนท์  บุญชลอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายรัชพล  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายรัฐศาสตร์  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายรัตนทัต  ทักษนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายรุจิภาส  กระโทกนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงลลิตตา  กาวสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงลลิตา  โทคำมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงลิลลินีย์  พิพัฒน์ชัยโชติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายวงศธร  เทพกมล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงวงศ์มณี  แดงหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายวชิรวิชญ์  ระวันประโคน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงวนัสนันท์  วสันต์สิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายวรณัฐ  สุชาติพงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายวรนัย  รัตนาลัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงวรพรรณ  จันทราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายวรเมธ  เสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงวรรณกานต์  กลขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงวรรณทนา  ชาญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงวรรณวลี  ชัยชิตาทร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงวรรณิดา  ถนอมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงวรัลชญาณ์  ฐิระพงศ์ณธี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายวรากร  อ่อนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายวริทธีนันท์  ศรีเนตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงวรินทิรา  เครือคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายวันพิชิต  โพธิ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายวัศพล  ปะกำแหง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงวาเศรษฐี  เหง้าโอสา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงวิชญาดา  จินตนามณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงวิชญาพร  โชคชื่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายวิชิรวิชญ์  อัศม์สิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายวิทย์วศิน  ฉิมนาคพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายวิธวิทย์  แพร่งสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงวิรัญชนา  เชยกีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงวิไลวรรณ  พร้อมจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายวิศวัสต์  ลมจะโปะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายวีรภัทร  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายวีรภาพ  นาคดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายวุฒิชัย  ชังจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงศกลภัทร  วรางค์พิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงศรัญญา  โฆษวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงศรัญยาพร  ลิมปิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงศวรรยา  สมสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงศศิชา  ปั้นคง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงศศิญา  เอกศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงศิรภัสสร  สืบจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงศิริกมล  วัดมิ่งพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายศิลป์ชัย  คูณขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายศุกล  อาจปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายศุภกร  ทองกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายศุภณัฐ  ดีพลงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายศุภณัฐ  แตมสำราญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายศุภนัฐ  โสงขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายศุภรากร  ขันโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายศุภฤกษ์  สุรอมรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายศุภากร  ป้องขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงศุภิศรา  ใสแสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายส่งศักดิ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายสรวิชญ์  แกลงกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายสรวิศิษฎ์  เนื่องกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงสโรสินี  ติดมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายสายฟ้า  วิบูลเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายสิปปวิชญ์  นามมะเริง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงสิปาง  วิมลธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายสิรธีร์  องอาจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายสิรภพ  กราบทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายสิรวิชญ์  ขวดจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายสิรวิชญ์  ชูชื่อ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายสิรวิชญ์  สุบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงสิรัชญา  ศุขพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายสิริเชษฐ์  อัครวงษ์โอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงสิรินดา  โยธะคง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงสิรินทิพย์  สินประกอบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายสิริวิชญ์  ฉิมนาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงสิริวิรินทร์  บ้ำสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงสุกฤตา  ตันตมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงสุชญา  มุณีวงษ์วีระ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงสุฐิตา  เจริญธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงสุทธญา  เทาขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายสุทธวีร์  หน่างเกษม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงสุทธิกานต์  กวางทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายสุทธิพันธ์  จรสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงสุธาสินี  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงสุธาสินี  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงสุนิษา  วงค์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงสุพีรญา  คำโสภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงสุภาวดี  ใจชอบงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายสุวิจักขณ์  กุสุมภ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายสุวิจักษ์  สุราวุธ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงสุวิดา  อินทรกำแหง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จ่าชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงหัสดีภา  อุ่มพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงอชิรญา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายอฐิษฐ์  จันทร์ด่านกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงอติกานต์  มงคลแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงอธิชญานันท์  เพ็ชรขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงอนันดา  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายอนาวิล  ก้อนมณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายอเนชา  ก้อนมณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงอภิกษณากรณ์  รักษ์มณีนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงอภิชญา  มุขโต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายอภิภัทร  ดำริห์ชอบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายอภิภู  ตรงด่านกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายอภิลักษณ์  ทรัพย์ไพศาลสิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายอมรเทพ  กิริรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายอรดี  อินทรสมใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงอรรฆขญาณี  จองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงอรอินทรา  ไชยธง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงอรอุมา  ทาสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงอักษร  สุขรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายอัครพงษ์  ศรีสกุลเตียว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงอัครภา  ศรีตัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายอัจฉวิชญ์  เข็มทองเกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายอัจสุชนม์  คร่ำสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงอัญชิสา  กองศรีหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงอันนา  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายอัศวิณ  ชัยชินพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายอานันท์  กำมะหยี่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงอิศริยามณี  ศรีสกุลเตียว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงอิษยา  ทรงสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายเอกภิสักก์  ธราพูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงธันชิราพร  วรจักร์ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฏร์์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงบัวชมพู  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฏร์์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงประสิตา  จงรวมกลาง โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฏร์์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายพัสสกรณ์  กล้ำกลาง โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฏร์์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายยุทธนา  จินดาวงษ์ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฏร์์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงเยาวพา  คำวงษ์พะเนาว์ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฏร์์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงศศิวรรณ  ถาวรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฏร์์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายโสภาคย์  เกี่ยไพบูล โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฏร์์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายกษิดิศ  บุญวิจิตร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชินวงค์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไพรงาม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1480 เด็กชายกันตินันท์  ชุณหปัญญาเวช โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงกานต์มณี  สันติโชติตระกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1482 เด็กชายคมพิศิษฐ์  ฉันทวิจัยกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1483 เด็กชายชนกันต์  จิตพีระวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กชายชยพล  ทิวัทฒานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงญาณิน  เจสันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงณัชชารีย์  สันติพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  วิมลฉัตรเวที โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1488 เด็กชายณัฐดนัย  ชูตระกูลวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กชายณัฐปคลจ์  วิพัธครตระกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1490 เด็กชายแทนตระกูล  วรามิตร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กชายธนกฤต  ฉันทวิจัยกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงธมนต์ชิตา  หอมจะบก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1493 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โรจน์นิรันดร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงธีรกานต์  หาภักดี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงธีรากาญจน์  วลัยเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงนิสิตา  ศิริรุ่งสกุลวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กชายปัณฑิต  ศรีโคตร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กชายปัณณธร  หมั่นกิจพงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงปัณดา  ม่วงนาค โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงปุณฑริกา  งามพลกรัง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กชายพงศกร  เกือนสันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กชายพงศ์ชยุตม์  ทรงยศวัฒนา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กชายพชรดนย์  มุกดาสนิท โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงพรปวีณ์  พวงทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงพิชชาพร  อื้อภากรณ์สกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงพิชชามน  สันติพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงพิชญาพร  ระดาฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1508 เด็กชายพีรธัช  วิริยะดำรง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงภรภัทร  สุขเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1511 เด็กชายภัควัฒน์  เกตุประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงภัทรภร  สุขเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงภัทรวดี  ทราวดีพิมุข โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงภูมิหทัย  ทองโพธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1515 เด็กชายภูวดล  แท่งจันทึก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1516 เด็กชายภูวิศ  สังวีระ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงมัดใจ  ชัยปัทมานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1518 เด็กหญิงวชิรญา  จิตรขาว โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กชายวทัญญู  ระดาไสย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1520 เด็กชายวรัตถ์  อัมระรงค์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงวราภรณ์  ท่าพิมาย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1522 เด็กชายวิชญะ  น้ำจันทร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กชายวิธิวัสส์  ภูเบศพุฒินันท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงศรัยฉัตร  ปึงเจริญกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1525 เด็กชายศักดิ์ศิริ  หนุนทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1526 เด็กชายศุภกร  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงศุภานัน  มะยมทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงศุภิสรา  สธนเสาวภาคย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1529 เด็กชายสรวิชญ์  โพธิ์นวลศรี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1530 เด็กชายสิรวิชญ์  สุพรรณ์กลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงสุพัชฌาย์  ช่างประหยัด โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิริรัตนสกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงกชกร  ชวนจิตต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายกนกพล  หมั่นมา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงกรอร  สันติสัมพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายกษิดิส  ศรีทองสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงกัญญัฐญาณ์  โชตินราวรรธน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพธุริยะ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฉิมพินิจ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชื่นชม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายกันตภัสส์  ์จิระชัยพิทักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 นายกันตินันท์  วรรณวานิชกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายกันตินันท์  โสทรเกรียงไกร โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงกัลยา  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงกัลยาณี  ชัยเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ประวันตา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายกิตติพิชญ์  วีรกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงกุลิสรา  ยอวิทยา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กชายไกรวิชญ์  ทุ่งกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงเข็มเพชรชมพู  วงศ์ยุทธจักร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายคีรินทร์  ภิญโย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงจิดาธิพัฒน์  กาญจนสีมา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงจินดามัย  พิมพ์ทวด โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงจิรภัทร  เซ็นกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายจิรวัฒน์  อ่ำพาร โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงจิรัชยา  ชมไธสง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงจิรัชยา  แจ่มกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายจิรายุ  อ่อนเกตพล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงชนากานต์  ศรีสุขวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงชนิศรา  เชาท์ดำรงสกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงชัชชญา  มาลีวรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงชานิสรา  ขันติธรรมรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายชินดนัย  เกตุสันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงชุตินันท์  บูรณปรีชา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงญาณิศา  สมสมัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงญาณิศา  โคติเวทย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงฐิติกัลยา  นิติพูน โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงฐิติวรรณ  เลอยุกต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายณัชชา  เลียบกระโทก โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทินกระโทก โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาลีวรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงณัฐกมล  เนียนพลกรัง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 นายณัฐกิตติ์  ธรรมโสภารัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กชายณัฐชนน  จอมงูเหลือม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ศรีกู่กา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงณัฐมน  วรกิตสิทธิสาธร โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิ๊บกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กชายไตรภพ  บุตรวิชา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงธนพรรณ  ละเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 นายธนิษฐ์  ชูประทีป โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงธัญชนก  แย้มเนตร โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงธัญญรัตน์  รักชาติ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยฉิมพลี โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงธัญสินี  ทองสำโรง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงธันยารัตน์  อังศวาภิมณฑ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กชายนนท์ปวิธ  ติณจินดา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงนภัทรสร  ศรีจันทร์รัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กชายนรบดี  เขียวแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงนรีกานต์  พานอนันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงนัทธมน  สิงห์แก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงนันท์ชพร  วิรุณสิทธิเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงนานา  วาตานาเบ้ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงนิสิตา  พุฒทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 นางสาวนุศรา  การพานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1595 นางสาวนุศรินทร์  การพานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงบุญมาดา  ดีปราสัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยพงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กชายปรเมศวร์  ดำนุ่น โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงประภัสสร  นำแสงกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงปัณณพร  ใบเตย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายปิยวัฒน์  กฤษเกล้า โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงปุญชิดา  ภักดีนอก โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงปุณณาสา  จีระประพันธุ์กุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กชายเผด็จพล  พรนิคม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กชายพงศ์พฤทธิ์  กะรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายพงศภัค  โสภณอัมพรพิเชฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงพรนภัทร  วอกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงพริมา  หาญพิชาญชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายพลวรรธน์  คุปติศิริรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กชายพสิษฐ์  อิทธิพันธุวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงพัฒน์ขวัญ  วงศ์วาณิชกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วิไลพรหม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อาสากุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงพิชญาภา  คมพุดซา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงพิมมาดา  เกษมรัชต โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงพิยกานต์  แทนจอหอ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กชายพิริยกร  มิตรจุติกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กชายพีรพัฒน์  ทองบริสุทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กชายโพธิกฤต  ศิริไพบูลย์ทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กชายภพสุข  สุเมธเชิงปรัชญา โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงภัทราวดี  ล้วนแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงภารดี  วะสุธี โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงภาวันสินี  อันทะเดช โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงภิญญดา  เหิมขุนทด โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กชายภูดิศ  เขียวไพฑูรย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กชายภูมิ  โนใหม่ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กชายภูริณัฐ  ปรีดาสุริยชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงภูษณิศา  แฝงเพ็ชร โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงมัชฌิมา  แดงสากล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงแมรี่ แอนน์  โรเซนทอล โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงรดามณีรักษ์  ปู่สูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงรังสินันท์  จิตรชิรานันท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายวงศ์วริศ  รัตนสิทธิภาคย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายวชิรวิทย์  วีระเทศ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงวรัญญา  โกมลกาญจน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงวริศรา  ระดาไสย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงวริศรา  ละครชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1639 นางสาววริศรา  อภิวัฒน์วรพันธุ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงวัทนพร  วิมลจิตต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กชายวัศพล  ฉัตรสอน โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กชายวิธวินท์  โรจน์นิรันดร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายวีรภัทร  จันทรีวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงวีร์สุดา  เปรี่ยมงูเหลือม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงศรุชา  วิริยะจิตต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงศวิตา  จันทรังษี โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กชายศาสตร์ศิลป์  เมธานุวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กชายศุภกร  ทิพย์นิรันดร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายศุภากร  ปานวัชราคม โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงสมิตา  ริมใหม่ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงสวภัทร  ประกัน โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กชายสิรวิชญ์  บูชาชัชวาลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงสุชญา  บูลยาพอ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงสุประวีณ์  เสียงใส โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พูนสินรุ่งโรจน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงสุมิตตรา  เมฆพัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงสุวรรณี  รัตนปราณี โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กชายอชิรวิชญ์  ศิริสุรักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กชายอณิรุต  วริวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงอภิชญา  ปรีดาสุริยชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงอักษราภัค  ผลฉลาด โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงอัญศญาพร  ดงหงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงอาคิรา  ปทะวานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กชายกรภัทร  เลาหพูนรังษี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กชายกฤตภาส  ขวัญเกษม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กชายกวีวัฒน์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายก้องภพ  มุ่งอ้อมกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ธีรปัญญากุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เรืองชัยทวีกิจ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ภูสังข์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงกุลจิรา  สายปาน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงเขมจิรา  ติยะวานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายคุณณสิญจ์  อยู่สันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายคุณาคม  พินิจสถิล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายจอร์น  แองกัส โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  อึ้งวัฒนา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายจิรัฏฐ์  พูลทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงชญาน์  ม่วงนาค โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายชนธัญ  รักจะโป๊ะ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายชนาธิป  ทิพย์วรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายชนาธิป  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายชินาธิป  กระออมกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายชิษณุพงศ์  คงกระพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงฐิตารีย์  อรรถผลพิศาล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงณฐมณ  เดชกรธวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงณภัทร  ตาลชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงณภัทร  ยรรยงนวกิจ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงณัชวลัญช์  อโณทัยไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เอี่ยมสูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงณัฏฐภรณ์  ปิตุทิพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปลื้มพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญช่วยสุวรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายณัฐธีร์  ศรุติเจริญวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงณัฐนรี  ทองพึ่งสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายณัฐนันท์  อังสุนันทวิวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงณัฐปรียา  คลังคนเก่า โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายณัฐภาส  ปรีชาวัฒนะ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชยโชติอนันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายณัฐวิทย์  แย้มประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปรีชาวัฒนะ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กชายทิม  วอคเกอร์ส โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กชายธนกฤต  มีแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงธนภรณ์กนก  ธนานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงธมนวรรณ  โอภาสตระกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายธรรมกิตติ์  วงศ์กาไสย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายนนทรัตน์  บุ่นวรรณา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงนภัสวรรณ์  พิชัยลักษณ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงนภัสสร  พงศ์วิไลรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  พากล้า โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  อัจฉริยะเทธากุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงนันท์นภัส  เดินสันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงนันทิชา  รัตนมณี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงนัยน์ภัทร์  เลาหพูนรังษี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายประสิทธิ์การ  ศรีห้วยไพร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงปริณดา  ศรีประทาย โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงปวริศา  หล่อธราประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงปวีณ์กร  สมวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงปวีร์รดา  หาญวงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายปิยะภูมิ  ยิ่งปัญญาธิคุณ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุตรโคตร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงปุณณภา  เร้าสูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กชายพงศ์รพี  เหมจันทึก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงพรปวีณ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงพริมณัฐดา  ลิขิตอำนวยพร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงพิชญธิดา  ตานิโก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แวววุฒินันท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงพิมพกานต์  กิ่งข่อยกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กชายพีรดนย์  จึงสิริเสรีพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงเพลินพิศ  รุมสำโรง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงแพทธรีเซีย  ลันเดส โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสียมไธสง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายภูบดินทร์  ตั้งหลักศิลาทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กชายภูมิรวิชญ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กชายภูริวัฒน์  เลอเลิศวณิชย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายภูวิศ  ประทุมมัง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายภูวิสิฐกุล  เชาชัชวาลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์เจริญ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงมารีญา  อาสพลุนด์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงเมธาวี  โนนพลกรัง โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงโมลียา  วรการกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงยินชิราวดี  หอมสมบัติ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงรัตน์รวี  เพิ่มศิริวาณิชย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงวรนันทน์  ศิริไพบูลย์ทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายวรรณรัตน์  หาญสงคราม โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงวรัญญา  สายแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงวรินธร  เดชประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงวลัยพรรณ  มาศิริ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายวสุท  เล็กสันติกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายวิธวินท์  ฉัตรสอน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงวิลาสินี  บุญจริยะวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายวิศิษฎ์ศักดิ์  ทองสุ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายศิรวิชญ์  โรจน์นิรันดร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงศิริวิมล  ทองสุ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงศิวรัญจ์  ศิลาอ่อน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงสุชานันท์  โพธิ์วิทย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงสุชานาถ  สุกใส โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงสุพัชฌาย์  ช่างประหยัด โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงสุภาพร  แสนรวยเงิน โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงสุวพิชญ์  สิริบรรณสิทธฺ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงหทัยลักษณ์  บุญเรืองศรี โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายอชิรวัชร์  ดุษฏีประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายอภิภัทร  ตั้งวิวัฒน์กุล โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายอภิวิชญ์  รัตนานนท์เสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงอรชพร  จันทร์สมัคร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงอรนิช  เกตุพุดซา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงอรอารียา  ผอมสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายอังศวีร์  ธนสิทธิ์บวร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายอาชวิน  วงษ์สวาสดิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1770 เด็กชายอาชวิน  เนระแก โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายอานนท์  บรรเจิดเวหา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1772 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เลิศสวัสดื์วิชา โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงอิสรีย์  ตั้งพงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงเอื้อการย์  พงศ์ภัทรภากร โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1775 เด็กชายเอื้ออังกูร  ชัยภาคย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1776 เด็กชายชาณิช  ภัคกุลกานต์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.5 คณิตประถม
1777 เด็กหญิงปุณณ์ภัคญา  พิพัฒน์ธรรมคุณ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.6 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงภิญญ์  ยศพล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.4 คณิตประถม
1779 เด็กหญิงอรรถยา  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.6 คณิตประถม
1780 เด็กชายณภัทร  เมธปรีชากุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.1 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงณัฐชยา  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงปทิตตา  รัชตชัยยศ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กชายปภังกร  ประพฤทธิพงษ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงปัญญวีร์  พงษ์ดนตรี โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.2 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กชายพาสิษฐ์  ลิมป์ปัทมปาณี โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กชายศิวกร  เมธปรีชากุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.2 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงสุรภา  ปัญจภักดี โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ม.2 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กชายปรินทร  วณิชเจริญงาม โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.5 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงภัทรวดี  กุศลานุคุณ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.4 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงวิภาดา  วชิรลาภไพฑูรย์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงกมลนภัช  สถิตพิทยายุทธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1792 เด็กชายก้องนรินทร์  จอนเกาะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1793 เด็กหญิงกีรติกร  หาญบรรลือ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1794 เด็กหญิงเครีย์  รีฟส์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1795 เด็กชายจิรวัฒน์  มีพรสวรรค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1796 เด็กหญิงจิริสุดา  เมืองมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1797 เด็กชายชนาธิป  ชุมวัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1798 เด็กชายชยางกูร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1799 เด็กชายชโยทิต  จันทร์สูงเนิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1800 เด็กชายชิษณุพงศ์  แป้นหมื่นไวย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงฌัชฌานันท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1802 เด็กหญิงญาณิศา  หอพิบูลสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1803 เด็กหญิงฐิติภัสร์  จิระเบญจวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1804 เด็กหญิงณัฏฐนิตา  สุรเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1805 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1806 เด็กชายเดชาวัต  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1807 เด็กชายถิระธัทร  ถิระปรารมณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1808 เด็กหญิงทักษอร  ว่องประชานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1809 เด็กชายทิฐินันท์  พิริยะวิไล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1810 เด็กชายธภัทร  แสงพรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1811 เด็กชายธัชชัย  งามงอน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1812 เด็กชายธีรพงศ์  ปานเทศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1813 เด็กชายธีระ  แซ่เฉิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1814 เด็กหญิงนภษอร  อันดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1815 เด็กหญิงนัชชา  เชิดชน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1816 เด็กหญิงนุชนาฏ  แก้วประชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1817 เด็กหญิงปนัสยา  เทพพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1818 เด็กชายประกฤษฏิ์  วัฒนถิระอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1819 เด็กหญิงปริยากร  พจนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1820 เด็กหญิงปริศรา  รัตนประสบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1821 เด็กหญิงปลายฟ้า  จันทร์นอก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1822 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ปริญญากุลเสฏฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1823 เด็กชายเผ่าภูมิ  ภูมิภู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1824 เด็กหญิงพชรพร  ควบพิมาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1825 เด็กหญิงพฤกษา  ไชยวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1826 เด็กหญิงพลีรภัทร  เทศดีตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1827 เด็กหญิงพัฒน์สราญ  คมสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1828 เด็กหญิงพัทธนันท์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1829 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เพชรสุรีย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1830 เด็กชายพุทธิพล  พลสามารถ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1831 เด็กชายเพชรภูมิ  พิมพ์เสน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1832 เด็กชายแพทริค แค็นดอลล์  ไฮเอิลบรอน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1833 เด็กชายภคภูมิ  เขตนารี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1834 เด็กชายภัคภัทร  ภักดีเมฆ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1835 เด็กชายภัทรพล  มีแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1836 เด็กชายภูจินต์  เลิศเจริญวงษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1837 เด็กชายภูมิรพี  จันทร์เหม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1838 เด็กหญิงมณฑิตา  ธรรมนู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1839 เด็กหญิงเมธาพร  กลางพิมาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1840 เด็กหญิงเมธาวี  เรืองฤทธิ์เดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1841 เด็กชายยศบดินทร์  วิชญาณวรวุฒิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1842 เด็กหญิงวชิรญา  ทรัพย์เจริญมาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1843 เด็กหญิงศศิกาญจน์  พลอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1844 เด็กชายสรวิชญ์  แย้มวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1845 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ก้านดอกไม้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
1846 เด็กชายเหนือเมฆ  บวรยรรยง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1847 เด็กชายเหมันต์  ตุลยเตชินท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
1848 เด็กหญิงอริสราภรณ์  กาญจนาทวีโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1849 เด็กหญิงอิชยา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
1850 เด็กหญิงจิตรลดา  จงนันทนาวนิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.3 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงธริตา  โศภิษฐิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายธีธัช  คัมภิรานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงธีรดา  อุดมเจตจำนง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงปัณฑิตา  โตมรศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงพีรชญา  ลิ้มมหาคุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยมัชชิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กชายรณกร  วงศ์ลำดวน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงลภัสสิรี  สิริพงศ์พล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงลินน์  คอห์นฮอร์สต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.2 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงศุภณัฐ  ดวงตาทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงอิสรีย์  กิตติศุภเศรษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กชายกชภูมิ  เพ็งเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงกนกณัฐ  แผ่นทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงกรณิสา  น้อยสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงกัณยากร  ศรีมงคล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงกันยากร  ทรงต่อศรีสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1867 เด็กชายกัมปนาท  จุดาศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงกาญจนธัช  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยนจอหอ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พีรทวีพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงเขมิสรา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายคณพศ  ชินสีห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1873 เด็กหญิงจณิฐชญา  ชุ่มตะขบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงฉัตรศศิธร  แพร่งผักแว่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงชนาพร  ยอดขาว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงชนิศา  บูราณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงช่อปัทม์  ศีลารัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงชัญญา  ศรีพล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1879 เด็กชายชินภัทร  ภัทรกุลธนพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงโชติกา  หล้านามวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  สาริกา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายฐปนภัทร  เพ็งเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายฐิติวัสส์  แสวงผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1884 เด็กชายณกรพงศ์  วิสัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายณฐกร  ศวัสกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงณภษร  พวงเพ็ชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงณัฐชาดา  สุนันต๊ะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงณัฐณิชานันท์  เจริญผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงณิชานันท์  ตะสูงเนิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1890 เด็กชายดนัสวิน  ไชยมัชชิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1891 เด็กชายดนุพล  ธนะพาณิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1892 เด็กชายเตชัชธรณ์  สวัสดิ์จะบก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1893 เด็กชายเตชิน  อภิเมธีธำรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายธนกร  โชติพีระวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงนลินทิพย์  อุกฤษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงนลินนิภา  ไชยชาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงนลินรดา  เนตรสระน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงนัทธมน  ธิติบุณยกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองหวั่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงนิภาธร  ธรรมปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงปวิตรา  รุ่งโรจน์ขจรกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงปาณิสรา  โนนสุภาพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงปุญญาพร  เขตคาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1904 เด็กชายพงศ์ภรณ์  หมั้นทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1905 เด็กชายพชร  ก้อมมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1906 เด็กชายพชรพล  ควบพิมาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1907 เด็กชายพรชัย  พรจินดาโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1908 เด็กชายพรรณนภพ  รอบคอบพรมราช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1909 เด็กหญิงพลอยปภัส  ปักเคทา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1910 เด็กชายพลาธิป  พลสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงพัทธนันท์  คมวีระวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงพิชชาพร  ดวงแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงพิชญานันท์  บุญอาจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิมล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงเพชรลดา  บุญแจ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงเพียงออ  สุขศรีเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงภัทรจาริน  อนุมาตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงภัทรศยา  อนุมาตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1919 เด็กชายภูวณัฎฐ์  ว่องประชานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงมนสิชา  สังข์สนิท โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงรฐา  โชติปรีดาฐากูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงวรัญชลี  ประวัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1923 เด็กชายวรินทร  ร่มกลาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงวันวิสา  วิสาระพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงวิไลวรรณ  พฤกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงศรัญรัตน์  ชนะจิตไพรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายศุภกร  วัชเรนทร์วงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1928 เด็กหญิงสวิชญา  ชนะบำรุง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงสิรภัทร  อุทุมพิรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1930 เด็กหญิงสุญาดา  ไชยประพัทธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงสุวิชญาภรณ์  โล้วตั้งกิจเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงหฤทชญา  ไสยสมบัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กชายอชิรวิชญ์  นัดสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงอนงค์วรรณ  มุขดารา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กชายอนาคิน  จันทหาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1936 เด็กหญิงอภิญญา  ทองศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงอิณท์การณ์  ชัยปลัดวรโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
1938 เด็กชายไอศูรย์  คลังบุษฎีกานต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
1939 เด็กชายธนวัฒน์  พยัคฆา โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 คณิตประถม
1940 เด็กหญิงปนัดดา  สมนึก โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 คณิตประถม
1941 เด็กหญิงพิลาวดี  ไพรมะเริง โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 คณิตประถม
1942 เด็กหญิงอินทุอร  พิมพ์ปรุ โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 คณิตประถม
1943 เด็กหญิงมยุรี  เรืองสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงศศิธร  ยศไกร โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  จ่ากลาง โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงสุธินันท์  แคะมะดัน โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ม.3 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กชายกันต์ระพี  ทันธะศิริ โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1948 เด็กชายกันตินันท์  ชูอิฐจีน โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.5 วิทย์ประถม
1949 เด็กชายฐิตินันท์  แข็งขัน โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.5 วิทย์ประถม
1950 เด็กชายประพลเดช  วิริยะมานะธรรม โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงอริสรา  คำเสียง โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ป.5 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุวัฒนากรชัย โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1953 เด็กชายจิรัฐฏ์  ศักดาพิศิษฏ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1954 เด็กหญิงชนม์ณานันท์  สินชัยศรี โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1955 เด็กหญิงชลกนก  แจ่มศรี โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1956 เด็กหญิงณัฏฐวรัตน์  วงษ์ตุ่น โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1957 เด็กหญิงณัฐชยา  ประจวบสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1958 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชวนนอก โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.4 คณิตประถม
1959 เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์วุฒิภัทร โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1960 เด็กชายธิตินันท์  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1961 เด็กหญิงนภาภรณ์  ละออง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1962 เด็กชายนาวิน  เปลี่ยนกระโทก โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1963 เด็กหญิงบัวบูชาพันธ์  จอเกาะ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1964 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ป้อมวัดแค โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1965 เด็กหญิงปัณณพร  ป้อมวัดแค โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1966 เด็กชายปิยพนธ์  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1967 เด็กชายปิยพัทธ์  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1968 เด็กชายพิชญะ  กองษา โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1969 เด็กหญิงเพชรรดา  ฉัตรปิยะกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1970 เด็กหญิงฟ้าสวย  พิทักษ์การ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1971 เด็กหญิงลภัสรดา  ภิญโญนนทกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1972 เด็กหญิงวรรณธีรญาดา  ศรีสุขา โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1973 เด็กหญิงวรรณิดา  แซ่เตียว โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1974 เด็กหญิงศุภิศรา  พิมลพร โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1975 เด็กหญิงสราพร  ผดุงตาล โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1976 เด็กหญิงสโรชา  สุทธิศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1977 เด็กหญิงสิริกร  คงกิจเดชา โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1978 เด็กหญิงสุทัตตา  จงชิดกลาง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1979 เด็กหญิงสุพิชญา  แคะมะดัน โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1980 เด็กหญิงสุวิมล  นาโม โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1981 เด็กชายอธิป  จันทะนะ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1982 เด็กชายเอแลนด์  บั้งจันอัด โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
1983 เด็กชายโสภณวิชญ์  ธนพิบูลย์พงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ม.1 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กชายไอศูรย์  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงกุลชญารัชย์  วิริยะกุลนันท์ โรงเรียนปลูกปัญญา ป.5 คณิตประถม
1986 เด็กชายภครัช  อุฑารสกุล โรงเรียนปลูกปัญญา ป.4 คณิตประถม
1987 เด็กชายภูวิช  อุฑารสกุล โรงเรียนปลูกปัญญา ป.6 คณิตประถม
1988 เด็กหญิงสินินันท์  วิริยะกุลนันท์ โรงเรียนปลูกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กชายณฐวัฒน์  วิรุฬห์บัณฑิตกุล โรงเรียนปลูกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงณัฏฐากมล  วัคคุวัทพงษ์ โรงเรียนปลูกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงสรวีย์  ปัทมศรีรัตนา โรงเรียนปลูกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายกรกฤต  ดาวดิส โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1993 เด็กชายกฤษดิพัฒน์  รุ่งสอาด โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 คณิตประถม
1994 เด็กชายเจษฎา  หวานเย็น โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1995 เด็กชายชนะพล  คิรินทร์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 คณิตประถม
1996 เด็กชายฐาปนา  ปรางค์นอก โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1997 เด็กหญิงณัทชาดา  พินิจพงษ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
1998 เด็กชายธนพัฒน์  กลมกลิ้ง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
1999 เด็กชายธัญเทพ  กลมกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
2000 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทุมมี โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 คณิตประถม
2001 เด็กหญิงบารมี  วัจนธนาเดช โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
2002 เด็กชายพัฒน์ธินันต์  ซอกพุดซา โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 คณิตประถม
2003 เด็กชายรัชพล  ฉายวัฒนะ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 คณิตประถม
2004 เด็กหญิงวรารัตน์  คุณจตุรัส โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 คณิตประถม
2005 เด็กชายวลงกรณ์  งามวิไล โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
2006 เด็กชายวีรภัทร  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
2007 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หวานสูงเนิน โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
2008 เด็กชายศุภกร  ดีสุทธิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 คณิตประถม
2009 เด็กชายสหรัฐ  ลี้ลาดภัย โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 คณิตประถม
2010 เด็กชายสิทธิชัย  ใยกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 คณิตประถม
2011 เด็กหญิงสุภัชชา  จีนฉา โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 คณิตประถม
2012 เด็กชายสุรพัศ  ใจกรุณา โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 คณิตประถม
2013 เด็กชายอภิชิต  เจทะโร โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 คณิตประถม
2014 เด็กชายกฤษดา  แก้วพุ่มพะเนา โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แถมเกษม โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กหญิงชนกนารถ  พึ่งไพร โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กชายชวนนท์  ชาญมะเริง โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กหญิงชาลิษา  แหวนทองคำ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กหญิงฐิติมา  เซี่ยงหวอง โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงณภัทธิดา  กลั้งกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวะรักษ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กหญิงณัฐวรรณ  จันโพธิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
2023 นางสาวณัฐวิภา  มากงูเหลือม โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กหญิงตรีชฎา  ต่วนกระโทก โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงทิพย์พรัตน์  ซอกพุดซา โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงทิพย์สุดา  พจน์กระโทก โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กหญิงแทนขวัญ  เจริญรักษา โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กชายธนวัฒน์  วังนาดี โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2029 นายธีร์ธวัช  เจริญทัศน์ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2030 นายธีรภัทร  วัฒนจินดา โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กหญิงนภัสนันท์  คุ้มญาติ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2032 นายนราวิชญ์  อาศัยราช โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กหญิงนริศรา  หวังทางมี โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กหญิงประภาวรรณ  บุญพลี โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กชายปรัชญา  มีสุขจริง โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กชายปัณณทัต  สุขพิมาย โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กชายปัณณวัฒน์  อู่เงิน โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กหญิงปิยะลักษณ์  ศรีเพ็ญ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กหญิงพรรณปพร  คูณกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โหลลังกา โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กหญิงไพญาดา  จ่าทา โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กหญิงภัทรมน  แสงรุ่งดี โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กหญิงภิญภิดา  มีบุญ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
2044 นางสาวรัชนี  ปิบไธสง โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2045 นางสาวรุ่งนภา  อิ่มถาวร โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กหญิงวรรณภา  พิรุฬห์วัฒน์ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2047 นางสาววรรวิษา  คาระวะ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงศรัณยา  สามีโคตร โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กหญิงศศิธารา  เฝ้ากระโทก โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2050 นางสาวศิวัชญา  ทัพไทย โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กชายสพัชญ์นนทน์  รักษาราษฎร์ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กชายสหรัฐ  เยาวพันธ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2053 นางสาวสายฝน  เปรมปรีนนท์ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงสุจินันท์  ตรีล้ำ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงสุวรรณี  ทองเงิน โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอี่ยมสมบัติ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2057 นายอนุชิต  จันโพธิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2058 นางสาวอภิชญา  ทรงชาติ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กหญิงอภิชญา  เจทะโร โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กชายอภิเชษฐ์  สมจริง โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กหญิงอภิสุดา  โชติ โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กหญิงอรกัญญา  แช่มชู โรงเรียนโยธินนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงอินทิราณี  ธรรมดา โรงเรียนโยธินนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
2064 นางสาวอุไรวรรณ  ใจมาตุ่น โรงเรียนโยธินนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กชายกรรณกฤช  ปัจจัยเจริญ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงชมพูนุช  บูรณางกูร โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
2067 เด็กชายชัยชวินทร์  ทองเจริญธีธัช โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
2068 เด็กหญิงณัฐฐา  บุญประสพ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
2069 เด็กชายต้นกล้า  สุขพงษ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
2070 เด็กชายนฤมิต  แสงกล้า โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงนิดานุช  ลีณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงปรียาณัฐ  กลั่นบิดา โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
2073 เด็กหญิงปานวาด  เข็มทอง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
2074 เด็กชายภัทรดนัย  จึงตระกูล โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
2075 เด็กชายภูดิศ  ดวงต๋า โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงมนรดา  ยิ้มเป็นสุข โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
2077 เด็กชายวงศ์ชนก  แก้วกาฬ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
2078 เด็กชายศรัณยพงศ์  งึดสันเทียะ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.4 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงศศิธร  วิวรรณ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงศิรินภา  หวังสุขกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
2081 เด็กชายสัญชัย  ทองหยาด โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงสิรยากร  ทวีศรี โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
2083 เด็กหญิงสุกัญญา  แช่มผักแว่น โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
2084 เด็กหญิงสุนิสา  จันดากุล โรงเรียนโยธินนุกูล ป.6 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงสุพิชญา  แคล้วกระโทก โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงสุภาวดี  บวชสันเทียะ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จันทศร โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
2088 เด็กชายอนุเทพ  หอมหวล โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
2089 เด็กหญิงอภิญญา  คิมทอง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
2090 เด็กชายอภินพ  เกลาโพธิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
2091 เด็กหญิงอรอุมา  โปรยโคกสูง โรงเรียนโยธินนุกูล ป.5 วิทย์ประถม
2092 เด็กหญิงกนกพรรษ  สิมธาราแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
2093 เด็กชายกนกพล  ทองปุย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
2094 เด็กหญิงกัญชพร  กสิกรานันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
2095 เด็กหญิงจิณณ์ญาณิดา  ศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
2096 เด็กชายจิรายุทธ  อาจจอหอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
2097 เด็กชายเจษฎา  ภักดีศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
2098 เด็กชายณภัทร  ศรนุวัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
2099 เด็กหญิงธมกร  นิรมิตสีมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
2100 เด็กชายธรรมนูญ  นาถมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
2101 เด็กชายธัญเทพ  รุจิราภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
2102 เด็กหญิงนณฬภรณ์  สวัสดิ์อำนวยโชค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
2103 เด็กชายนิธิชัย  ทองยินดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
2104 เด็กหญิงบุญญาดา  หงษ์ห้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
2105 เด็กชายปกเกล้า  เกิดสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
2106 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตอสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
2107 เด็กชายประภวิษณ์  สุขศรีนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
2108 เด็กชายปรีชาลักษณ์  โชตินอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
2109 เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
2110 เด็กชายเปรมพิพัฒน์  ธิสันเทียะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
2111 เด็กหญิงพัชรพร  ใบโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
2112 เด็กชายพันธวัช  เหล่าอุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
2113 เด็กชายภูมิวิช  คำรณฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.4 คณิตประถม
2114 เด็กชายมงคลประสิทธิ์  โมกหมื่นไวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
2115 เด็กชายรชตะ  ปฐมพงศ์พิชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
2116 เด็กหญิงรวิกานต์  ปลื้มมะลัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
2117 เด็กชายรัชชานนท์  ชานันโท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
2118 เด็กชายวงศพัทธ์  พิไชยแพทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
2119 เด็กชายวิชานันท์  ชานันโท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
2120 เด็กชายสรวิชญ์  พิมพโมทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
2121 เด็กหญิงสุพัชรี  ทองนำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
2122 เด็กหญิงสุภาวรัธ  ศรีร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
2123 เด็กหญิงอาณดา  โฉมเฉลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 คณิตประถม
2124 เด็กหญิงกฤติมา  กุลนาวิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2125 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โรจนาปิยาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2126 เด็กหญิงกุลธิดา  เสียงดัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2127 เด็กหญิงจิดาภา  สิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2128 เด็กชายจิรโชติ  สุวรรณาโค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2129 เด็กชายญาณวรุตม์  ปิยะวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2130 เด็กหญิงณัฐณิชา  งามชื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2131 เด็กหญิงณิชกานต์  จงกลกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2132 เด็กหญิงธิดาภา  รุจิราภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2133 เด็กหญิงนงค์นภัส  บุญนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2134 เด็กชายบรม  วงศ์ขัติยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2135 เด็กหญิงปวริศา  ศรีสุภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2136 เด็กหญิงปัณปรีดา  บรรจงปรุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2137 เด็กหญิงปารวี  คำสันเทียะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2138 เด็กหญิงปุณยวีร์  อริยสัจกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2139 เด็กหญิงพิชญธิดา  แตมสำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2140 เด็กหญิงพิรุฬห์ธาร  ชันกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2141 เด็กชายภูผา  วิริยาภิรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2142 เด็กชายภูริศักย์  นพคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2143 เด็กหญิงรตา  วงษ์มา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2144 เด็กหญิงลลิลทิพย์  อินถา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2145 เด็กหญิงวรลัญช์  เยื่อใย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2146 เด็กหญิงวริศรา  สนิทกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2147 เด็กชายศิรสิทธิ์  สิทธิโชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2148 เด็กชายสิทธิกร  ตันสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2149 เด็กหญิงสิริกร  สายไพศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.6 วิทย์ประถม
2150 เด็กหญิงอภิญญาภา  จงเจริญใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป.5 วิทย์ประถม
2151 เด็กชายชยกฤต  ศรีมาลา สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 คณิตประถม
2152 เด็กชายทีปกร  นาสุวรรณวงศ์ สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 คณิตประถม
2153 เด็กหญิงศิรัตน์  สายใหม่ สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 คณิตประถม
2154 เด็กหญิงมนัทษญา  สุชฌาธิธร สารสาสน์วิเทศโคราช ม.3 คณิต ม.ต้น
2155 เด็กชายกริชกรินทร์  พงค์ไพร สารสาสน์วิเทศโคราช ป.5 วิทย์ประถม
2156 เด็กหญิงปิ่นธานี  ปิ่นประดับ สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 วิทย์ประถม
2157 เด็กหญิงอัญชิสา  อินทรโยธา สารสาสน์วิเทศโคราช ป.6 วิทย์ประถม
2158 เด็กหญิงญาณาธิป  สงสันเทียะ โรงเรียนนานาชาติเวสลี่ ป.5 คณิตประถม
2159 เด็กหญิงพิมพ์เลิศวดี  ลีเลิศวงศ์ภักดี โรงเรียนนานาชาติเวสลี่ ป.4 วิทย์ประถม
2160 เด็กชายสิรวิชญ์  พิมพ์เกาะ โรงเรียนนานาชาติเวสลี่ ป.5 วิทย์ประถม
2161 เด็กหญิงชนิกานต์  หินทอง โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
2162 เด็กหญิงนภัสศรัญรัชย์  แผ้วประยูร โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
2163 เด็กหญิงตะวันฉาย  จิระเจริญสุวรรณ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
2164 เด็กชายธนันท์รัฐ  วัฒนสินศักดิ์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2165 เด็กชายธีรเดช  สัจจเทพ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2166 เด็กชายปภังกร  แสงศรีลา โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2167 เด็กชายปาณวัฒน์  ชั้นกลาง โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
2168 เด็กหญิงพลอยนภัทร์  โฉมแดง โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
2169 เด็กชายพศิน  ใจพุดซา โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
2170 เด็กชายพีรชัย  โรจนวงษา โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2171 เด็กหญิงยุพารัตน์  แสงหัวช้าง โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2172 เด็กชายวีรภัทร  วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
2173 เด็กหญิงศิริกาญจน์  รัตนกาญจน์กุล โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2174 เด็กหญิงสิมิลัน  จิระเจริญสุวรรณ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
2175 เด็กหญิงอภิชญา  ตันติกุล โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2176 เด็กหญิงอรอนงวรรณ  ศิริโภคานนท์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2177 เด็กชายอังกูร  พนาพิศาล โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
2178 เด็กหญิงอัณญาดา  ศรีสมบัติ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2179 เด็กหญิงอันดามัน  จิระเจริญสุวรรณ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
2180 เด็กหญิงกชพร  กฐินใหม่ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2181 เด็กชายกัณฐกะ  ปัทมศรีรัตนา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2182 เด็กหญิงกิตติมา  แก้วสระศรี โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2183 เด็กหญิงกุลละปรียา  วิศรุตวาณิชย์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2184 เด็กหญิงขวัญมนัส  อุตทะปา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2185 เด็กหญิงขวัญรดา  คุรุเสถียร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2186 เด็กหญิงจิรกานต์  รักสกุลพิวัฒน์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2187 เด็กหญิงจิรประภา  พิรารักษ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2188 เด็กชายเจตนิพัทธ์  แร่กาสินธุ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2189 เด็กชายชนวีร์  ภู่ตระกูล โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2190 เด็กหญิงฐิตาพร  จันทร์ทวีทิพย์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2191 เด็กหญิงธนัญญา  ราชบัณฑิต โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2192 เด็กชายธนัท  กนกยุราพันธ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2193 เด็กชายธิติเวท  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2194 เด็กหญิงธิรดา  อุบลพวง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2195 เด็กหญิงนับพันพร  พูนพนางกูร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2196 เด็กหญิงปัณณสา  พงศ์สิงหโชติ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2197 เด็กชายปิยะพันธ์  บำรุงพาณิชย์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2198 เด็กชายปุณณวิช  จันทรรวงทอง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2199 เด็กชายพงศ์พีระ  เลิศสีมาพร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2200 เด็กหญิงพรอธิษฐาน  ลิ้มพงษา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2201 เด็กหญิงพลอยศิริ  โกสุมาศ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2202 เด็กหญิงพาขวัญ  แก้วเวหล โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2203 เด็กหญิงพิชญ์สินี  นาคเลื่อน โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2204 เด็กชายพิสิษฐ์  แท้ประสาทสิทธิ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2205 เด็กหญิงศิริกำภู  จุดจันทึก โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2206 เด็กชายศุภกร  โสภณปัญญาภรณ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2207 เด็กหญิงสิราวรรณ  พันธุ์อนุมูล โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2208 เด็กหญิงสุชานรี  เข็มทอง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2209 เด็กชายอชิรวิศ  มหิทธิกร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2210 เด็กหญิงอรอินท์ุ  โชคสุวัฒนสกุล โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2211 เด็กหญิงเอมมิตา  ขาวหมื่นไวย์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2212 เด็กหญิงพชิรา  จันทรเมธากุล โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล ป.4 คณิตประถม
2213 เด็กชายวรภาคย์  ชลาเคราะห์ โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล ป.4 คณิตประถม
2214 เด็กชายธีร์กานต์  ลิ้มมหาคุณ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา ป.5 คณิตประถม
2215 เด็กชายธีรดนย์  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา ป.4 วิทย์ประถม