รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณาภัฐสา  สุขวิพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปวริศา  ด่านหา โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงฟ้าใส  โส้พลงาม โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชนัญญา  พันธุ์เมือง โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กชายณัฐพล  แสนเมือง โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงปวริศา  ดวงพุฒ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายจารุภัทร  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายจิณณพัชร  รุ่งเรืองเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายชนนัช  ครุฑบิน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายชัยทัต  ไชยขันธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายฎลรชต  เนตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วพระทอน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงดุสิตา  ธรรมจิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายทรรศน  พิริยะสกุลยิ่ง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนวินดา  บุญทา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปนัสยา  ศิระสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายปรึกษา  วงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปานตะวัน  พรมเวียง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปิยธิดา  ยอดสวาท โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพรจากฟ้า  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพาทินธิดา  ครุฑบิน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงภาวิณี  ทิพย์แสง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงลักษิกา  พันธ์พุฒ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวลัญฎา  บุญโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงศตพร  แพงแพง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายศุภกร  อ้วนแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสวรินทร์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายหงสรถ  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายอดิเทพ  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอตินุช  หันจางสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายกานต์ดี  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกีรติกานต์  ศรีทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงคริมา  เมืองมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงจิรประภา  อ้วนแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงจิรัชยา  สังข์ชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายจิรัฏฐ์  ยศทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงฉัตรสุดา  ริชาร์ดสัน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงชนิดาภา  ยศทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายชัยชนินทร์  ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงโชติชนิต  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายณัศม์ฌาธินทร์  สิถิระบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายดรัณภพ  เลิศไพจิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายแทนคุณ  ทัพวัน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายธเนศ  อ้วนแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงธัญชนก  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนันทวิพร  พรเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปราณปริยา  ทามี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงปัณฑิตา  คลังสามผง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปุญญิศา  ภาโสม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงเปมิกา  พลชุมแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายพชร  คิดเห็น โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงมนัญชยา  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายเมธาสิทธิ์  วิภูษณะ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หลิน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายศิวกุล  ทองดวง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ลวกุณ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายอชิรวิชญ์  วิริยะเศรษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอรทิพา  พิมพ์คำ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอาทิตย์รดา  ชัยประยูรหัทธยา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงไอร์ลิสสา  จันทร์เต็มดวง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายศรัณย์ภัทร  พึ่งตัว โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายสรวิชญ์  สมคำ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฐกรณ์  นะคะจัด โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธนัชชา  ติยะบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวริศรา  ฝ่ายทะแสง โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงสุภาวดี  ศาลางาม โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอนันตญา  ทีเหง้า โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีลาลาย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายกันตพงศ์  ศรีลิว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงเกวลิน  สีดา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงขวัญข้าว  โคตะบิน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงคุนัญญา  แสนคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงจันคนิภา  ไชยกา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายจิรเมธ  สอนสา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงชนนิกานต์  ชะมาประโคน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงช่อเพชร  ทองกลัด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงญาณิกา  คุยพร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงญาดา  สุวะเสน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายณัฏฐกรณ์  หาธรรมะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นราศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายทักษ์ดนัย  แสงสัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายทินภัทร  มหาวงศนันท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายธนกฤต  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายธนธรณ์  ดอนมืด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายธนสิทธิ์  นิลคำแผง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายธนิสร  อุ่นกลม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายนนท์ปวิธ  กืกทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนรีกานต์  เคนแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายนฤบดี  ลำลอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายนวพนธ์  ดายังยุธ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุปศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงนามีน  เสือช้าง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายปริวัฒน์  ประจวบสุข โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปวริศา  วชิระธัญญากุล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายพชรพล  ศิละมาตย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรรณวัฒิ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายภัทรดนัย  ศรีษะมุข โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภัทรวดี  ชัยสุระ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายมินธาดา  ป้องทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงระพีพรรณ  แก้วอวน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงลักษมี  ศุภวรรณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายวชิรพล  ชาดีกรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายวชิรวิชญ์  ผันศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายวิมุติชาติ  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ทองสุทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงศศิประภา  นิที โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายศักดิ์ดา  รังศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงศิรดา  ตันติกุล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายศุภกร  คำเกษ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงสุพัตตรา  คงบุญ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงสุเมธินี  ไชยต้นเทือก โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สิทธิสังข์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอรุณี  โพธิ์สุ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  มะลัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายอิงควัด  เชียงตุง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกนกพร  แพงดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกรกฎ  วิโย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกรกนก  อุ่นกรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกรปวีณ์  ป้องกัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เนื่องอาชา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกฤษกร  เจนชัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกัณยกรณ์  ภักดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกัลยา  ชนูนันท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฝ่ายทะแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกิตติทัต  อินทริง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงคณิศร  ทิพยศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจันทกานต์  สุวรรณ์ทา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงจันทราทิพย์  ทองแสน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ภู่กันณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจิรภัทร  เมาะลาษี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจิรัชญา  คำแพง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์  มะละกา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจิราพร  รัตนะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจิราภา  คันทะนาต โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจุฑามาศ  เขียวโป โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายเจษฎา  สมดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายฉัตรดนัย  นามบัวน้อย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชนัญธิดา  หลักไชย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชนันธร  บุพศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชนาภา  โพธิสาร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชิรินพร  โกพลรัตน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายชิษณุพงศ์  ลุนจักร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณกำแพง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายโชคไพรศาร  บุญศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงฐิตินันท์  สุขวิพัฒน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไชยริบูรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัชกานต์  จันบัวลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัชชา  สุธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณัฐกรณ์  ผงพิลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณัฐชนน  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนพันธ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐธิชา  โถวิเชียร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐนันท์  โคตะมา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณัฐภูมิ  พลมาตย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัฐวัฒน์  พลรักษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงทัศวรรณ  มีนาคะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนดล  ไกรพินิจ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนธรณ์  คำใบ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธนพร  เรือนแปง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธนพร  โคตะคาม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนพล  ตรุษเงิน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธนภรณ์  ติยะบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนวัฒน์  ประกิ่ง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนวินท์  มุงคุณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธนากร  คำใบ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธนาพร  ศรีมาชัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนิสร  บุญพูล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธมลวรรณ  นันศรีบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธราเทพ  สุธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธันวา  ศรีภาชน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวะเสน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธีรตา  ตันติกุล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนริสรา  นามโยธา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนรีกานต์  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนฤสรณ์  พวงเกตุ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงน้ำมนต์  บวรเบญจพรรณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนิตยา  อาจสามารถ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายนิธิศวร์  เวียงสันเทียะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงบุษกร  คำใบ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเบญจมากรณ์  คังกัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายปฏิพล  บุบผารักษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กวนฮางฮอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายปภาวิชญ์  วงศ์พบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงประนัดดา  จันดาโชติ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปราชญาพร  ดวงโพน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปราญชลี  แซ่จึง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปริภัทรตา  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายปวริศ  บุณรังศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปวิชญา  กองเสลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปัญญาพร  เรือนนา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่อนประทุม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปาริฉัตร  คำจันดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปาลิตา  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปุณยาพร  จันทร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพชรพร  บุพศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพรพิษณุ  สีหาคุณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพริ้งเพรา  อินอุเทน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพัชชาพร  ต่วนเทศ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพัชราพร  ว่องไว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชินกร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพิชญาพร  สานนท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมิดา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  สีดา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เคนทวาย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ชาตะรักษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพิยะดา  คอร์ราดีนี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิฤดี  วังวิสัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพิลาวรรณ  วัดแพนลำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพีรภัทร์  โงนศรีษะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพีรวิชญ์  สิมวงษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงเพชรดา  วงษาเนาว์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงแพรวลภัส  ตระกูลทิพย์รัตน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงภคพร  เปาวะนา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงภัทรนันท์  หาธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงภัทรวดี  คำพิลัง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงภัทรวี  มัยวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภัทรา  ป้อมศิลารัตน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภูริพัฒน์  คังกัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงมนต์นภา  ยอดสุบัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงมรัญญา  มาพล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายรักชาติ  สารสินธ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงรัฐธีย์  กองแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงรัฐิญาภรณ์  ทาดาวุธ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายรินทร์ธนัน  โชติศิวัชโตบุญ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงรุ่งทิวา  นาใจคง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงลักษิกา  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เภตรา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายวชิรวิชญ์  ผาคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวรกมล  คะแก้ว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายวรเดช  เขาทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายวรภัทร  อุ่นกลม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวรวรรณ  อุปพงษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงวรินยุพา  ปะนูวี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวริศรา  ซาลุน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายวันเฉลิม  โสวันนา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงวาเศรษฐี  มัยวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายวิทวัส  งอนสันเทียะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงวิราพร  เจริญทัศน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงศรัณย์พร  ติยะบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงศรัณยา  อรรคสังข์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงศราวณี  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วลี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงศิริประภาภัทร์  วรรณวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงศิริรัตน์  วงค์นะรัตน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พอชารี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงเศรษสินี  หลอดคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสรัญญา  แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงสโรชินี  อนุวรรณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายสิรภัทร  ป้อมศิลารัตน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายสิรวิชญ์  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายสิริชัย  จันศักดา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสุธิดา  ประเสริฐแช่ม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสุพรรษา  สุขนิจ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายสุภัคพล  โพนศิลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุภารัตน์  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พันโนราช โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงอธิชา  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอนรรฆวี  ขันทะชา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอภิชญา  จังตระกูล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอมลวรรณ  ป้องทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอรปรียา  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายอรรถพล  นันศรีบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอรัญญา  อินทรักษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอริญย์  แสนโสม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอลิสรา  ธนาคุณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอัญชิสา  คำเปื้อม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงไอริน  ติยะบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงชไมพร  ดายังหยุด โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
270 นายนิรุช  โคตร​คำ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีรัตน์​ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
272 นายประติมากร​  ขออาศัย​ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายปวินวิธ  รบศึก โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายวีรวัฒน์​  ดงภูธร โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายศิริ​พงษ์​  พระสุนธร โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
276 นายอภิลักษณ์​  พลราชม โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงณัฐชยา  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายดนุพล  วงษา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงนิศามณี  สะแสน โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายพนมชัย  ชุ่มศรี โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพลอยบุศราคัม  พันธุ์ด้วง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายภัคพล  สิงห์เส โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงมิ่งอรณัชชา  ธัญลักษณ์สกุล โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายสิทธิพล  สิมนา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงสุกฤตา  กลาดเกลื่อน โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายสุรดิษ  ประยุรโต โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงกุลกันยา  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายฉันทพัฒน์  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงโชติกา  จิตพิศาล โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธีรากร  มุงเพีย โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงบัญฑิตา  ถาวรชน โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายพนมเพชร  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพรลภัส  ประยุรโต โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิมลภัส  ใจสมบัติ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงศิรภัสสร  นันทะวงค์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายศิรศักดิ์  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงศิริยากร  คำไหล โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอนัญญา  นากูล โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายอัครัช  วงษา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายอาทิตย์  นนท์จันท์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายณ ตะวัน  นามดุ้ง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายณัฐพัชร์  สะอาด โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็งพาทย์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  โลหะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายพอเพียง  ศรีดาวัน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงภัทธิรา  ศักดิ์ดา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายภากร  ชนะพจน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงวิศัลยา  นนทะสี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายศุภกฤต  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายสมดา  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายสุกฤษติ์  ดวงดูสัน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายอินทัช  แสงทองสุขโข โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงกนกนภัส  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกมลฉัตร  จันทร์คง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายกฤติน  ไชยสุข โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายกฤษฎา  ขวาละคร โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาวงษ์หา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกัญดาริน  แพนพา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกัญติชา  ปู่ห้วยพระ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สวัสดิ์เอื้อ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายกิตติพิชญ์  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกุลณัฐ  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกุลณัฐ  เหล่าปา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกุลธิดา  กิติผง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คีราช โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงแก้วกัลยา  เมืองสุข โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงแก้วกาญ  ชินบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงขวัญจิรา  สุปัน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงเขมจิรา  สุภารี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาปัน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงจิดาภา  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายจิรัฏฐ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงจิรัสยา  นิลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงชญาดา  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงชนัญญา  ยอแสง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงชนัญญา  ไชยเทียมพล โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชนัญธิดา  เพชรอุเทน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายชยพล  มะสุใส โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายชยานันท์  ศรีชัยวิวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงชัญญานุช  แสงศิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายชิติพัฒน์  ฤทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายฐิติวุฒน์  ฮาตไชย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายณฐกร  ออทอลาน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายณฐภัคพล  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณวรัตน์  แข็งการ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ศรีวรสาร โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณัฏฐธิชา  บุตรสิงขรณ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายณัฐชนน  คชรอด โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณัฐชิชา  มีเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัฐธิชา  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายณัฐพงศ์  ผาชัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายณัฐภัทร  ชินบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณิชากานต์  ม่วงไทย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายดนัยเทพ  เทพมงคล โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายเทพพิทักษ์  อุณาพรม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธนพงษ์  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธนพร  โนนกลาง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธนพล  รอดมณี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธนิก  แมททิวส์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พลแสน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงธัญพิชชา  เขียวโป โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธาวิน  โค้งอาภาส โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธีรธา  ไชยศล โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายนภัทร  พิมภูธร โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงนลินรัตน์  อ้ายสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายนวพล  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนันทิชา  กิติผง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายนิติพล  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายเนติธร  จันเกตุ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายบรรณวิทิต  ทอนติลา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงบัวบูชา  เวียรชัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงบุณยาพร  มะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายบูรณ์พิภพ  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงเบญจมาศ  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปฎิญญา  มานะดี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปณาลี  พันธุ์เมือง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปนัดดา  ภาวะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปภังกร  อุ่นเทียมโสม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายปรเมศวร์  วงค์ล่าม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายปัญญากร  วงษ์โพนทอง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปิยะธิดา  พ่อชมภู โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายปุณณวิช  บุญมาวงษา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงเปรมมิกา  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายพชรพล  พันนาดี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพรธิดา  มะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพรวิภา  จำรักษา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายพลริภัทร  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพลอยลดา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพศวัต  คิดเฉพาะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพัชรพร  พรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพัชราภา  ส่อนราช โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพิชชาภา  หาญเชิงชัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  มะไชยา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพีรดา  ปานพรหม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายพุฒิพงศ์  เหลินต้ายซ้าย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงแพรพรรณวา  มะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายภพธรรม  อุ่นเทียมโสม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงภัฏตรี  บุญแทน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงภัทราภรณ์  กิติผง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายภานุศิษฏ์  สินจตุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายภูริภัทร  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายภูวเดช  มะสุใส โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงมธุรดา  ธารารมย์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายยุทธการ  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงรักษกร  ป้องหลักคำ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายรัชชานนท์  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงรัชฎาพร  โพธิ์คา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงรัชนีกร  เดชทะศร โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปานโพธิ์จาร์ย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงรินรดา  หมื่นพหล โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงลดามาส  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงลักษณาวดี  ปุนจันตัง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายวรรณชิต  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงวรรณวิษา  ยงทอง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงวันวิสาบุ  บุญเจือ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงวิลัยวรรณ  นันทะรักษา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายวีระยุทธ  ป่องเต่า โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงศิรภัสสร  สอนพิมพ์พ่อ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงศิรภัสสร  หัสระสา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายศิวัช  กันยาตี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายศุภวิชญ์  อินทะเสย์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงเศรษฐิการณ์  โพติยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายสถาพร  ไชยยา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสายป่าน  ขาวสุข โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสาวิกา  ทาคิระ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายสิรภพ  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสิริวิมล  นนเลาพล โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสุธาสินี  แสนสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสุรัตติกาล  ขาลเรือง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงสุรัตน์ติญา  วังสุขี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงอชิรวรรณ  มาตรา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงอภิชญา  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงอรปรียา  พลหมอ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอรอุมา  พันธ์จี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงอรัญญา  เสวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอรุณรัตน์  พร้อมสุภา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายอัมรินทร์  วรรณสา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายอาทิตย์  เกษนัด โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายอานนท์  ประพัศรางค์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายอินทฤทธิ์  มหาสมเหลา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอินทุอร  มอมไทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา ป.6 วิทย์ประถม