รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกอร  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรกรณ์  รัตนโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกรวิชญ์  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤชคุณ  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายก้องภพ  แอบไธสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาภัค  น้อยเหล็กดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไตรจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกาญกรกช  วังพระราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติกวิน  ฝ่ายพนอม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติพัฒณ์  โคตรศักดิ์เค โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกีรติกา  หมูหอน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกุลนิดา  ไชยต้นเทือก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายคมสัน  ศรีวรมย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายจักรภัทร  นิวงษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายจักรินทร์  คำกุ้ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจารวี  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายจิตติพัฒน์  พันธ์ดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจิรปรียา  โคตรชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายจิรพัฒน์  รูปงาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ไชยรบ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงฉัตรนภา  ตีรวัฒนาประภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชญานิศ  ไพศูนย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเสนอ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายชยพล  อารยกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายชยุต  ไมยะปัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชัญญานุช  แฝงเพชร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชาลิสา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชิตตาวรณ  มณีพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายชินภัทร  ลอดเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงฌบุญญา  พรมเรียน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายญาณวุฒิ  อุดร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายญาณาทิพ  แพฟืน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงญาณิศา  เจริญไทย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงฐานิดา  คำสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงฐิติกานต์  ขันทะชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายฐีรวัฒน์  ภักดีปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายณฐพร  สุทธิสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฏฐริกา  ป้องคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐชนน  สมบัติหลาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้อยปุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐรดา  พิริยะประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐวรรธน์  โชติกิตติพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัตตยา  ศรีเพ็ญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัทนิษฐ์การ์  พูลพานิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณิชากานต์  พนันชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณีรนุช  ผางนาง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงดวงตะวัน  พรหมดวง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายเตชทัต  เหลือศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายเตชินท์  ด่างเกษี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงทิชา  สุกแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายธนกร  จันทรพัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายธนกฤต  รอดทะพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายธนกฤต  สารสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายธนบูรณ์  พัฒนประสิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายธนบูลย์  รัตนรามา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายธนวรรธน์  ทิพย์โฆษิตคุณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านพิเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธนวัฒน์  พนมโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายธนัยนันท์  หยกกชพันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายธนากฤต  ประไชโย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายธนาทิป  เตโช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธรรญภรณ์  ธนาเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายธันยพงศ์  ศรีสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธันยพร  อนงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายธาดาพงศ์  วรรณพืช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายธีรดนัย  กีรติกานน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายธีรธรรม  แพงจำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธีร์วราภัทร์  นารินทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายนณปวิช  พันโน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายนที  ทาระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายนพัฒน์ชัย  คงชะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายนภัสรพี  บุญมาวงษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนรพร  ผิวภูเขียว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนัชริดาพร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนัทชา  จันทะสิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนันทรัตน์  ยศประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงนันธ์นภัส  พฤษภาพรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายบัณฑิต  แก้วเหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงบุษย์ภาวลัย  เหล่าวัฒนาถาวร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงเบญจกานต์  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายปกเกล้า  วิชิตธนบดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายปภังกร  เดชะบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปภาดา  ม่วงคำหมื่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินเขียว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปรัชญานันท์  ปลายเนตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายปรัตถกร  พิมพ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายปริภัทร  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายป้องกัน  เขียนเสือ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปาณิศา  ตั้งธำรงธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายปารมี  สมัครคดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปาลิดา  คำสุขดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปิยธิดา  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายปุญญพัฒน์  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงฝากขวัญ  โนนทิง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายพงษ์ดนัย  จักรปั่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพรชนิตว์  บุตรศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพรนภัส  คุณโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพรนัชชา  ถาพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพรสุพพัต  คำด่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพลอยชมพู  พนมเริงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายพอเพียง  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพัชรินทร์  เอกสะพัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายพันธุ์ธัช  ภูผาใจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพิยดา  ไชยคาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายพีรณัฐ  แสนมนตรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายพีรดนย์  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายพุฒิพงศ์  พรหมอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงเพชรา  ขุนชานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงเพียงพอ  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงภัทราวดี  เห็มหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงภัทรียา  กุดจอมศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายภาคภูมิ  ภิญโญดุลยเจต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายภานุพงษ์  คำปัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายภูบดี  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายภูมิกิติ  ภูมิชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายภูริภัทร  นิลภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายภูริวัฒน์  พรมดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงมนัสพร  ข้ามมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงมลธิรา  ราชบัญดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงมัณฑิตา  แก้วกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายมุกดา  ติยะบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายยอดยุทธการ  หมอจีต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายรชต  เหมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายรณกฤต  สายวร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงรมย์นริน  ลาภวัตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงรสริน  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายรัชพล  พรมคง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงรินรดา  ลาภวัตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายรุ่งรวิน  เหม็นชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายวงศธร  พรมแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายวงศ์วริศ  มณีพงศกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายวชิรวิชญ์  ไชยสิริกรกล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายวชิรวิทย์  นารินทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงวรกานต์  สอนซ้าย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายวรชิต  อุดมกิจโอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวรสุธา  ทัพนคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายวรัญชิต  เหล่าสงคราม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวรัทยา  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวริสา  สมเทพ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทะพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวิมลยา  ศรีธิราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงศรัณพร  ทิพย์โฆษิตคุณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงศรัณยา  โคตรขวา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงศศิลดา  ชิณช่างเขตอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายศิวัช  ควรรณสุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายศุภณัฐ  สมอุดม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายศุภนัฐ  วงศ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายศุภวิชญ์  พรมดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายศุภวิชญ์  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายสิปปวิชญ์  ควรมงคลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงสิริกร  จงธนโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสิรินบุณยกร  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายสิริมงคล  ลอยดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสิริยุพา  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสุกฤตยา  ยตะโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงสุทธิดา  อุมะวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสุพาพร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วบุดตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายสุภวุฒิ  ไตรยเทน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงสุลักคณา  ไม่แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายสุวิจักขณ์  ภูนากลม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงเสาวนีย์  สุพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายอชิรวิชญ์  นิลประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายอธิคุณ  สุทธิจักร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายอธิปพัฒน์  เศรษฐภัทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายอธิษฐ์  ชาภูวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอภิชญา  ปาสานะโก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายอภิชา  ธารประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายอภิชาติ  วิเศษอุด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายอภิวุฒิ  ชาภูวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอรปรียา  สถิตสิริพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายอรรถพล  ราชชมภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงอริสรา  ชัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอริสา  พิมพ์ภูราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายอัครพนธ์  โทษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายอัครพล  บุญโยทยาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงอัฐกร  แก้วบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายอัสสชิ  มณีพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงกชกร  เรดิเกอร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกนกณัฐ  แสนเขื่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกนกพร  มากมูลดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกนกรดา  มีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกนกอร  ใหม่คามิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายกนธี  ไสยาสน์วัชระ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกมลฉัตร  คำบัว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกมลชนก  สีโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ถาวรพิศาลเกษม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกรกัญญา  อินทร์สำโรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายกรภัทร์  พาลุกา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายกรวิทย์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายกริชพนม  สามพ่วงบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกฤตพร  สุนโท โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกฤตภาส  หอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกฤติญา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกฤติยา  อินทร์ช้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกฤษฎิ์ธเนศ  สอนพิมพ์พ่อ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายกฤษณพงศ์  สมเทพ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกวินธิดา  ลีโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกษมล  ปัตตานี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธัญเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกษิรา  ไฝเครือ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายก่อเกียรติ  รักษ์พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายกอบเพชร  อัตตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกัญญภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกัญญภัทร  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยวร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มิ่งสินธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วมุกดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลมบัวรอด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทรงโฉม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายกัณฎพัช  เดชบุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ติ้ววงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกัณตพัฒน์  รัชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกันตา  กิจวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกันติชา  รัตนนิรันดร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายกันตินันท์  ทะวาผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกันย์ทรากรณ์  แดงดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลาชสุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกัลยา  ปวงศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สิมมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกานดา  พื้นเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกานต์สินี  สุขสันติชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกานสุดา  คำคู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงการย์สิริ  วงศ์พนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกิตติเดช  ทาตะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายกิตติธัช  สร้อยจิตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกิตตินันท์  จันทโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายกิตติพิชญ์  บันหาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกิตติยา  ฮาดสม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกุลจิรา  นิลสาขา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกุลธิดา  พันที โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกุลรสา  อินธิโส โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงเกวลิน  ชลุยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงเกศกนก  คัดทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายเกียรติยศ  ไชยบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายเกื้อคุณ  สุนิกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายไกรวิชญ์  อินธิโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงขวัญจิรา  เพลียพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิพรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไม่แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงขวัญปพัชญ์  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงขวัญสิริ  แก้วบุดดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายคณาวุฒิ  บุตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายคัคนินท์  เชียงที โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายคัดเนศวร์  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายคูณทรัพย์  มูลโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายจักรกริช  นนทะแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายจักรวุฒิ  หงษามนุษย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายจาร์มิกรณ์  กัลยาแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงจารวี  มาจานิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายจารุพิชญา  ดีกลาง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายจารุวิทย์  สาวะโห โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงจิดาภา  บุญคืน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงจิดาภา  สีดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงจิตรธิดา  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายจิรโชติ  มาตวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายจิรพัส  ไชยสร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงจิรภิญญา  วิสุทธาจารี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงจิรัชยา  โภคพัชญ์ภูเบศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายจิรัฏฐ์  จำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายจีรวัฒน์  พิมพ์โต่ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงจุฑาชินี  ดีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงจุฑาวดี  โพธิ์ปัดชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายจุฑาวัฒน์  ประทุมมัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เผ่าเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายเจตนิพัฒน์  ชนะเคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงเจียระไน  เมืองใย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายโจร์ท โรเบริท  เดย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายฉัตรพล  ศรีสุวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายฉัตรุตย์  คำผงแดง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงฉันชนก  บัวสี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงชญาดา  ศรีประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายชญานนท์  สมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชญานี  ศิริสาคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงชนกนันท์  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงชนม์ชนก  เนวะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายชนรัญ  ทองจันดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายชนวีย์  สีคะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายชนวีร์  สูงสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายชนะเทพ  สร้างสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชนัญชิตา  วงศ์แสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงชนัญชิตา  แสงผา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงชนัญญา  แก้วมะลิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชนาภา  สุวันดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชนาภา  เขียนเสือ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชนิตา  คะลีล้วน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชนิภรณ์  คูณสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงชนิภา  จูมวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายชยพล  บุญพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายชยพล  วณิชศิโรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายชยพล  เปาวะนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายชยสิทธิ์  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายชยากร  ธรรมสุจริต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายชยางกูร  กองแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงชลธิชา  กะหนัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงชลธิชา  ดีพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชลลดา  ปฏิสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงชลิตา  อ้นมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงชวารี  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีคลัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายชิติพัทธ์  บางศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายชินภัทร  เอกสะพัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายชินวุฒิ  เหม็นชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายชินวุฒิ  เหล่าเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงชีวาพร  ผางโยธา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายโชดิวัต  พันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายโชยดิษฐ์  นางลอย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายฌาณวุฒิ  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงญดา  สุจริต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงญาณ์ณิษสรณ์  คล้ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายญาณวรุฒม์  คำนุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงฐาปนี  บุบผัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงฐิตา  ฮาดทักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายฐิติกร  ศัพทเสวี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงฑิฆัมพร  โสชาลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เลิศสงคราม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงฑิตถากร  เลิศสงคราม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายณฐกร  แสนคำก้อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายณฐดนัย  มีศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายณฐพล  แสนคำก้อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณฐมล  กัลยาเขียว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณภัค  โชคสกุลพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายณภัทร  ชูศรีทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณภัทร  โรจนะรัชต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณภัทรพร  พรมประกาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณริศราภรณ์  สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณัชชา  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  สมกอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศรีสมยา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ธนาเสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทะแพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตรันเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณัฐกานต์ธิดา  พ่อหลอน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณัฐกานต์  สมร่าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายณัฐกิตติ์  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณัฐชา  สิมคาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  หิรัญวรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงค์โม้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสอาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายณัฐนันท์  พ่อสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายณัฐนันท์  เศวตรัตนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ชาวศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายณัฐพัชร์  เหมะธุลิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายณัฐภูมินทร์  หมานหนู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณัฐมน  จันทไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณัฐริกา  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายณัฐวงศ์  กุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฐวดี  ผางโยธา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณัฐวดี  ภูมิลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณัฐวดี  แป้นประโคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธัญศิริผล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายณัฐวัฒน์  อินาลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายณัฐวัตร  สมบูรณ์เรศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัฐวุฒิ  ผงทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิวัฒนกุลพานิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณันสชา  นภากรชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณิชกานต์  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณิชนันทน์  มิควาฬ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณิชานันท์  อุทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายดนุพัฒน์  โสภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงดวงดารา  พรหมดวง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายตรัยรัตน์  เด่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายตฤน  ดอนประเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายเตชสิทธิ์  บุษธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายเตชินท์  บุญเยือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายไตรสรณ์  ไขประภาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายถิรายุ  อ้นมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายทวีทรัพย์  ผองขำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงทักษพร  หลับจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายทักษิณ  จันทะโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายทัศน์พล  เจริญพนมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายทิวัตถ์ชัย  มั่นธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงเทียนแก้ว  สุริยะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายแทนคุณ  นวลตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายแทนคุณ  บุญยะบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายแทนคุณ  วงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธงทอง  สุวรรณา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธนกร  รัตนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธนกร  เชาว์ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธนกฤต  ธนัตถ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธนกฤต  สมตัว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธนกฤต  สายสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายธนกฤต  สุธานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายธนกฤต  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธนกฤต  เหลาหนาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธนกฤต  ไมยะปัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงธนกาญจน์  แก่นพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธนโชติ  กั้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธนดล  แสนเมืองชิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธนดิศ  แซ่จัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธนธรณ์  มายเจริญชัยกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายธนพล  เหม็นชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายธนภูมิ  จันทะขิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายธนวรรธจ์  ปานวรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงธนัชญา  เส้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงธนัญชนก  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธนัญญา  พรมทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธนากร  โคตนาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายธนาทิศ  นวลทิม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธรรญยรัชช์  คณาวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธราเทพ  โสภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงธัญจิรา  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงธัญชนก  ทัดวรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงธัญญภรณ์  พันธุ์เวียง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฤทธิแผลง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธัญพิชา  ศรีบัว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงธัญสมร  ตันศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธันย์ชนก  อภิสกุลชาติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงธันยพร  สุวรรณโส โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธันยพร  เสาโมกข์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  แพงจ่อย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธิดาทิพย์  หงษามนุษย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงธิติกาญจน์  ทิพย์โฆษิตคุณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธีร์ธวัช  จันใด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธีรพัฒน์  ลิตตะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธีรภัทร  ขุนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธีรภัทร  คำเหลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธีรภัทร  นาคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายธีรวัต  ชามาตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธีรศักดิ์  พรมเกษร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธีรศักดิ์  อุ่นสมัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงนงรัตน์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายนที  พงศ์พิริยะวนิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายนนทกร  สายสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงนนท์นภัส  ปัณโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายนนทวัฒน์  โคตรศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนพธีรา  พรหมลัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายนภา  พงศ์พิริยะวนิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงนรินรัตน์  คำไตรย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงนลพรรณ  ทีคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนวทพร  สุขดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายนวรรษกร  ไชยอากร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงนวินดา  ทาระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงนัชชา  ผาบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนัฐสุดา  ขันเลข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนันท์นภัสอร  ละม้ายศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลมณี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงนันทัชพร  โพธิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนาคปภา  ผ่านจังหาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายนิติธร  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายนิติภูมิ  เจริญไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนิพาดา  หอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายนิรุตติ  ติตะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงนิศารัตน์  รินทะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายเนติภัทร  อุทากิจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทันหอ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงบุญญิตา  พรหมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงบุณยวีร์  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายบูชา  คำประสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายบูรพา  ชัยชนะศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงเบญญาภา  ปลายเนตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงเบญญาภา  พรมศรีธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงเบญญาภา  สำรองพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายปฏิญญา  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายปฏิวัติ  นวลมณี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายปฐิภาณ  เนตรสาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายปณิธิเศษฐ์  รัตนวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายปภังกร  กำดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงปภาวดี  พูลกิจวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงปภาวรินท์  สิทธิกานต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงปภาวรินท์  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายปรเมนทร์  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายปรเมศร์  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายประกาศิต  ลื่นกลาง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายประยินทร์  เชื้อคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายประวันวิทย์  กะหนัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงปราณปรียา  เบ้าลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปริญากร  เกษสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายปริภัทร  ชนะทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงปรียา  ถวิลการ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงปรียาภัทร  สีแสนซุย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปรียาภัทร์  ไกยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายปลื้มปิติ  มูลราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายปวรปรัชญ์  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายปวิช  จันทร์วงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายปัญจพล  ธนะกิจพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายปัญญากร  นามพลแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายปัณณทัต  คำปั่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงปานชีวัน  ทวันเวช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงปิ่นมนัส  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปิ่นมุก  พจนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายปุณณภพ  ปัจจุสานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปุณยธร  สุมนารถ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงปุณยนุช  รุจีธีรกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงปุณยวีย์  ก้องเกียรตินคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปุณยาพร  ศุภนาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายปุณวิชญ์  วานิชโช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงเปมิกา  เจริญสมพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายแผ่นดิน  ฆารไสว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายพงศภัค  ธัมมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายพงษ์โชติ  อภิภัทร์สถาพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายพงษ์พันธุ์  สีสุทร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายพชร  กันตรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพชรพร  เครื่องใต้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายพชรพล  คำแสงดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายพชรพล  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายพชรพล  พารศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงพรชิตา  นาพูล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงพรนัชชา  ทองอันตัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายพรนิพัฒน์  พรมดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพรรณศิริ  ทองปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายพรรวินท์  ขอดเมชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายพรรษวัฏ  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพลอย  อัศวสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงพลอยภัสสรณ์  โพธิราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ยนยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายพศวัตส์  รัตนวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายพศิน  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายพสวีย์  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพัชรภรณ์  อินรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไม่แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพัชราภา  สาลีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพัฒน์ณสรณ์  คล้ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพัณณิตา  ทุมลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพัณณิตา  วิโย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพาขวัญ  โพธิ์สา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายพาทิศ  สิงห์พรหมสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพิชชาภา  ภาคี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพิชญา  ธนบูรณ์วาณิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงพิชญา  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพิชญาพร  จันทราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองสี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพิชญาภา  พู่บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายพิชเยศ  พันทะสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพินท์พิสุทธิ์  วัฒนสุระ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายพิพัฒ  ปอสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมศิริพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีวรสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  มณีปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพิไลรัตน์  พนมธีระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพีรดนย์  พ่ออามาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพีรดา  เหมเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพีรพรรณ  บุตรสิงขรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายพีรวัส  ปู่บุตรชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายพีรวิชญ์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายพีรวิชญ์  แก่นนาคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพีรัชชัย  ยุทธเนตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายพุฒิพรพิทักษ์  โสภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงเพ็ญชีพ  กะสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จำพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สินทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงแพรวา  ชัยประภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงภคพร  ซองทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงภทรชนกณ์  วาปี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายภัคศรัณย์  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายภัทรจาริน  ดวงศร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายภัทรดนัย  นิลแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายภัทรดนัย  เอ๊ฟวา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงภัทรดา  ไพรีรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายภัทรธร  เปียจำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงภัทรนันท์  คำวิเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงภัทรปภา  เดชขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงภัทรพรรณ  สมอุดม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงภัทรวดี  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงภัทราพร  พรมประกาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงภัทราพรรณ  โพธิ์จินดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงภัทราวดี  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงภัสสร์อร  รัตนวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายภาคภูมิ  ดีผดุง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายภาคภูมิ  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงภานรินทร์  เยาว์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายภานุวัฒน์  ยาสี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงภารดา  ยกยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงภาริตรา  ไสย์แสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงภิชญาภา  ปัญญาสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงภิญญามาศ  สำราญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายภูดิศ  น้อยทรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายภูริณัฐ  สมลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายภูริณัฐ  แก้วไหล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายภูริต  จิตปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายภูรินทร์  ฝ่ายเพีย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายภูริวัฒ  โทเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายภูริวัฒน์  แก้วทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายภูวนาถ  วรกิจจานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงมณิการ์  ชะโลมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงมัญชุพร  นักบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายมาคิน โมฮัมเหม็ด  ซาวด์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงมาอารีย์  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงมิ่งกมล  เชื้อตาพระ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายเมฐกานต์  เจาะจง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงเมธาวี  พลหาญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายเมธี  คำดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายเมวิชญาศิริ  ศรีคำมี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงยุพารัตน์  ศรีสด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงเยาวมาลย์  ฮิงซวง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พุทธา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายรชฏ  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายระฟ้า  ศิรธรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงรักษิณา  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายรักษิต  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายรัชต์พล  เดชขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงรัตจันทน์  รัตนงาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ผิวผาง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงรุจิลาภา  หล้าสุพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายฤทธิชัย  แพทย์ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงลลนา  นุชนาคา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงวชิรญา  เรืองมงคลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายวชิรวัชญ์  คงศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายวชิรวิทย์  ใสส่อง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายวชิราวิทย์  ช่วยคุ้ม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายวรกันต์  พุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงวรกานต์  แสนฝ่าย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายวรปรัชญ์  ต้นสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายวรพรต  พันรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายวรภพ  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายวรรณลภย์  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงวรวลัญช์  สิทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงวรวลัญซ์  มาตย์แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายวรวิช  คุสนั่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงวรัญญา  พังดวงแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงวรัญธร  สุนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงวราทิพย์  ทัพนคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงวรารัตน์  แสงสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงวรินทร์พร  สุนทรธนฉัตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงวรีกนก  ใยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายวศิน  โคตสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายวสุ  มูลลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายวสุพล  ศรีกำพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายวสุวัฒน์  เจริญไทย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายวัชระ  สัตยเศารยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงวันนิสา  พิมสอน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงวันวิสา  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายวิชญภาส  จันทรา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงวิชญาพร  อ่อนทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายวิชยุตม์  พรมโลก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงวิชุตา  ไมตรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงวิภาชิณี  ต้นสูง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงวิภาวี  สุริยา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ร่มรื่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายวิริทธิ์พล  ยาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงวิรินทิรา  ศรีธรรมมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงวิลาสินี  โพนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายวิศวชิต  วงค์คะสุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายวีรวัฒน์  รามางกูร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงศตพร  รามศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายศรวัณ  ส่งคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงศรันย์ภัทร  คำพุช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายศรันย์  สร้างนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายศรีสุวงค์  ศรีสุวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงศรุตยา  มิ่งวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายศักดิธัช  ฉายวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายศักรินทร์  ก้อนวัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงศิรประภา  นาทราย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงศิริกัลยา  คุดคา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายศิริพงศ์  บุศยาจีรวดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงศิริพร  อุ้มอังวะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายศิริวัฒน์  ใจช่วง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายศิวกร  สารพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายศุภกฤต  จันทรสาขา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายศุภกฤต  ภัควรเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายศุภวิชญ์  พิมพ์พงษ์. โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขบัติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายศุภสิน  ต้นสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงศุภิดา  ปารีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายเศรษฐี  ดวนลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายสกุลวัฒน์  สุภานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายสงกรานต์  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายสพลดนัย  นิลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายสรยุทธ  ดวงดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายสรยุทธ  ศิริสาคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสโรชา  ชงเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงสโรชินี  สารีพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงสวิตตา  ต้นศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายสหรัถ  อินทร์ชม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายสิทธิโชค  เงินโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายสิรปกร  หลงชิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายสิรภพ  พรหมวิศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายสิรภัทร  พรหมวิศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายสิรวิชญ์  ฝ่ายศิลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงสิริกร  มีระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงสิริขวัญ  ตระกูลมั่งมี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงสิริอัปสร  ตั้งศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายสุกัลย์  อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงสุชัญญา  แสงชมภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงสุชานรี  แขนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงสุทธภา  ชนะพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงสุทธิดา  ถูระวัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงสุทัตตา  ชามาตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงสุปวีณ์  แซงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงสุพิชญา  ผสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงสุภัคชา  กิ่งคาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงสุภัสสรา  สารสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงสุภาวิดา  บุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงสุมิตตา  เหมเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายสุรกานต์  คำชาตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงสุวรรณา  นาคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงสุวิชญา  หัตถศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายหัสดี  ยะสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงเหมือนฝัน  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายอจลวิชญ์  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายอชิระวิชญ์  ต้นสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงอติกานต์  ฤทธิ์มหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายอนวัฒน์  พูลผล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายอนันดา  กินนอน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงอนันตญา  ศรกายสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายอนาวิน  พูลผล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงอนุธิดา  จาบบุญมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงอนุธิดา  ชามาตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายอภิชาต  นาวงหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงอภิญญา  เอ๊ฟวา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายอภิลักษณ์  ผิวดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายอภิวัฒน์  เดชะคำภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายอภิวิชญ์  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอรกนก  พรมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอรนิช  กิตตินันทพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงอรปรียา  ข้ามมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงอรรถยา  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายอริยะ  จังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงอริศรา  จันทร์ชนะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงอริศรา  นันสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงอริศรา  อินทร์ช้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายอะชิตตะวัน  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงอังคณา  สุขจำลอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอัจฉรา  ลอดอุด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงอัจฉราภา  คำถา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายอัจฉริยะ  ผิวพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงอัญชลี  โคตวิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงอัญชิษฐพร  รุธิระวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอัญมณี  ลมบัวรอด โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายอัษฎาวุธ  รัตนะโกสิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายอานนท์  รัตนลีติกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายอาภากร  จิตต์รักรบ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงอารยา  กาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงอาริยา  คำฟู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงอารียา  อุทัยแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายอำพน  ศรีครชุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายอิทธิพงษ์  ไมตรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายอิทธิพัทธิ์  พวงสันเที๊ยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงอินทิรา  กาญจนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงฐิติมา  คะตา โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายเตชภน  ลีมุน โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายนิพิฐพนธ์  วรจิตร โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงพิจักขณา  หมื่นลูกท้าว โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์  เรืองชา โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เสริมงาม โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงภัทรธิดา  สมลี โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงรัชนีกร  ช่างเหล็ก โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงวรัญญา  ชนะพจน์ โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงสิรินทรา  จิกจักร โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงกุลพัชร  พรหมอารักษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายโกเศส  มงคลยุทธ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายธีรติ  หมื่นมนตรี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายบารมี  ธนสุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายปณิธิ  นันตะภักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายปัญญวีร์  ไชยเพชร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงวดี  เล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายศิระวิชญ์  บุญชัย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 คณิตประถม
769 เด็กชายอภิรุจ  อินทสมบัติ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงกตเวที  สว่างศรี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงกรชนก  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายกัณตพงศ์  คล่องแคล่ว โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงเขมิสรา  สุโพธิ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายคุณภัทร  สุโพธิ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายจิรพงศ์  วงศ์สว่างกิจ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายชัยรุวัฒน์  โอภาสิริวัฒนกุล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงญาณิศา  รัชโน โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงฐานิตา  ใจสบาย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายเตชิต  ศิวิไล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายธนวัฒน์  สวยรูป โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงธัญภัทร์  ชลรินทร์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายธิติวุฒิ  ดวงมาลัย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงนภัสนันท์  ราชวัตร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายนราธิป  ขันติยะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายนัทธพงศ์  ลำทอง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงนันท์นภัส  กางทอง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงปรีชฎา  พรหมอารักษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงพชรพร  พรมอารักษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงพรณภัทร  พ่อขันชาย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพัชราภา  ถาวร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แนนไชย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายพีรพล  พลรักษา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงภคพร  พินทุเมฆินทุร์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงเมทิกา  เหล่าวัฒนาถาวร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายเรวัตร  เนตรคุณ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายวชิรวิทย์  ภักดีล้น โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงวณิกสิทธิ์  อรรคศรีวร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงวรฤทัย  บุตโคตร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงวิมลสิริ  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงศิรินัดดา  แสนจันทะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงสโรชา  มัณฑะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายสีหนาท  สมพร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงสุภัสสร  ลำทอง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายอรรณพ  ไชยพร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงอาภาศิริ  แสนจันทะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงกนกนภา  หงษาชุม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงกนกนาถ  นันทะพรหม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงกนกวรรณ  ด้วงคำภา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
809 เด็กหญิงกฤชอร  อัตโน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงกาญจณาภา  ไชยหม่อน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายกีรติกร  วิเศษอุด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายเกียรติภูมิ  วงค์แสนชัย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงขันติยากรณ์  คำมะเทพ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงจิรัชยากร  มาตวังแสง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พ่อปัญญา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงชญาฎา  จักรสาร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงชนัดดา  วงค์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงญาณิศา  วงค์ผาบุตร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงฐิติพันธ์  วงศ์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงณิฌากร  ชำนาญวงค์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายทัตพงศ์  วันหาคม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงทิพรัตน์  วงค์หลวงอุด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายธนภัทร  คำตะลบ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงธัญกร  วงค์ตาขี่ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงธิดาทิพย์  นันทะพรหม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงธิดารัตน์  นันทะพรหม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายนภัทร  วิลาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
828 เด็กชายปฏิพัทธ์  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงปณิตา  ปุ่มเป้า โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายปรเมธ  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงประณัยยา  สูญราช โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงปาณิสรา  มงคลเกตุ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงปิยธิดา  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
834 เด็กหญิงผกาวรรณ  สายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงพรธีรา  บุญวงค์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงพรพิทยา  ศิริสานต์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายพัทธนันท์  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมประเกต โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงพิชญาภัค  สิมแสง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงพิชญาภา  สิมแสง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายพีระดนย์  ทองดวง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงภัคจิรา  ยะตะโคตร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงภัณฑิรา  พ่อสีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
844 เด็กหญิงภัทรภร  สอนสมนึก โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
845 เด็กชายภูมิภัทร  วงค์ตาทำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายลักษิกา  ชานุชิด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงวริศรา  เชื้อวงค์พรหม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงวิภาธร  พรหมดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงศศิกานต์  ชัยฮาค โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายศิริดล  แก้วมณีชัย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงศิรินทร  ลาดบาศรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
852 เด็กหญิงศิรินุช  สกุลภัคดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
853 เด็กหญิงศุภัทราภรณ์  อาษา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงสมิตานัน  บุญญชัยศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงสิริยากรณ์  ขอดเมชัย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายสุรบัณฑิต  ราชวงค์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายสุรวิทย์  บริโปร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายอติวิชญ์  แก้วพิกุล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงอรชภา  ศรีชาหลวง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงอุมากร  วังทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงอุรชา  ปิยะโคตรกุล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงกนิษฐา  อ่อนสี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงกมลฉัตร  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงกมลรัตน์  สุคำพุทธ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงชลธิชา  วงค์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงชลิดา  พลตื้อ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงชัญญานุช  จุลบาท โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงชาริสา  ลาดบาศรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงณัชริญา  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีกระสอน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงธัญพิชชา  บูคะธรรม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงปารณีย์  จันทะบาล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงปินฑิรา  สาธุชาติ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงรันต์สิตา  พ่อครวงค์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงรินลดา  แสนหมู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงรุจิภา  นันทะมา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายวิภทรชัย  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงวิมลสิริ  อุ่มอาษา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายวิศรุต  พลอยงาม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายสายชล  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงสิดาพร  นะคะรังสุ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงสุฑามาศ  กองเกิด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงสุธิมา  ไชยต้นเทือก โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงอรปรียา  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงอัยย์รดา  วรวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงกาญจนา  พ่อลีละ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงแทนขวัญ  แก้วปัสสา โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายธนกฤต  ธ.น.โพธิ์ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงบัณฑิตา  โสะขาว โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.6 คณิตประถม
890 เด็กชายปฎิภาณ  พ่อชมภู โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงรุ้งกานต์  วรรณทวี โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงศิวิมล  อุ่นเมือง โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 คณิตประถม
893 เด็กชายสิรวิชญ์  โสะขาว โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.4 คณิตประถม
894 เด็กหญิงสุนิจตา  วงษาไชย โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.4 คณิตประถม
895 เด็กชายสุพลภัทร  วงศ์ษาไชย โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงสุพัฒตรา  ธ.น.โพธิ์ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.5 คณิตประถม
897 เด็กหญิงสุพิชชา  เหง้าสุวรรณ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายนพวิชญ์  ไชยดาบส โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายพัฒนพล  พ่อวงค์ โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ป.4 คณิตประถม
900 เด็กชายมงคลชัย  ธ.น.ดี โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายกฤษณะ  พริงเกิ้ล โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 คณิตประถม
902 เด็กหญิงญาณศรณ์  สิงห์ถม โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 คณิตประถม
903 เด็กชายธาราพงศ์  มะยัง โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 คณิตประถม
904 เด็กหญิงไอรดา  ภูมีฤทธิ์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงกนกอร  นิลทา โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงกรภัส  ปานเพชร โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงกัณฐมณี  มนัสพรหม โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายคณพศ  คะอรัญ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงจิณห์นิภาญาดา  บุตรสีผา โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายชนาเมธ  คัณทักษ์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายชลพรรษ  พลงาม โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายชวัลวิทย์  วิพรรณะ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงณภัทร  นาคสวาสดิ์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงดุร์ษากร  อั่วกลาง โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงธนพร  กางกำจัด โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงธัญลักษณ์  พิธาธนากูล โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงปาริตา  ชามาตร โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายปิยะพงษ์  ศุภษร โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายปุณยธร  ตั๋นสกุล โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงพิขญ์นรี  สุริรมย์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงพินธุอรร์  นำโชคประเสริฐ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงพิรดา  ทาระวัฒน์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงมีนัชชา  ครุธแสง โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายรติวรรธน์  ใครอุบล โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายวชิราวุธ  ไตรทิพย์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงวนัชญาดา  แสนเวียง โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงศศิธร  ราชจำปี โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงศิวปรียา  อินแสง โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายสมัชญ์  มังคละคีรี โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงสาริสา  ประยาว โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายสิรวิขญ์  ราชบัญดิษฐ์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายสิรวิชญ์  เที่ยงอยู่ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงสุกัญญา  วงศ์วันศรี โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายเอื้อมอัฑฒ์  เวียรชัย โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงจันทิมา  บรรหาร โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 คณิตประถม
936 เด็กชายจินรุดา  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 คณิตประถม
937 เด็กชายอัศนัย  ผาตูม โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 คณิตประถม
938 เด็กหญิงกนกรดา  หูมแพง โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงกรรณิกา  ธะโนลัพย์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงชลธิชา  บุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงชวัลนุช  รินทจะกะ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงฏารีรัตน์  โพธิ์ตา โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงณัฐชยา  รุณธาตุ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายเตวิช  พรมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายนนทพัทย์  ลัทธิรมย์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงนันท์ทาทิพย์  บุตรแสน โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายพศวัต  สัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงพัชรี  ศรีปะนะ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สมเภา โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงพิมพิศา  ใจใส โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงภัทรวดี  คำหาญ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงมานิตา  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายเมธี  คำปันแปง โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายวายุ  มูลมั้ง โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กชายอชิตพล  ิติ้ววงค์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงอัญมณี  ศรีสุรเมธีกร โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงอารดา  ชะนะ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายกันตภณ  สุวรรณธรรมา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม
961 เด็กชายคชา  เสมา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม
962 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริโคตรวงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม
963 เด็กหญิงณัชชา  กวานเหียน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม
964 เด็กชายนรภัทร  ธรรมวิภาค โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม
965 เด็กหญิงนิภาพร  วงศ์อินพ่อ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม
966 เด็กชายนิรุทธ์  ชาญวิชชานนท์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม
967 เด็กหญิงปราณกมล  รูปเหลี่ยม โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงปิญชาน์  ชาเรืองเดช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม
969 เด็กชายพงศ์รพี  เสนาคำ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายพิชญ์พงศ์  ทัดสา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม
971 เด็กหญิงพีรยา  โสที โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายภัทรพล  สาระภาค โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม
973 เด็กชายรชต  พ่อชมภู โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงวรรณรพร  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม
975 เด็กชายวัชรวิชญ์  วงศ์ตาผา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม
976 เด็กชายสุรสิทธิ์  คำมุงคุณ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงกมลชนก  พลบำรุง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงกาญจนา  ผายผัน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงจิรัชยา  ยตะโคตร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงณฤมล  พลหาญ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงนัฐธิชา  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงพีรดา  พ่อสาร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงเมษารัตน์  รัตนวงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  เชื้อพล โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงศรินญารัตน์  บุตรชา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงสิริโสภา  แสงเชื้อพ่อ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สวาทวงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงกชพรรณ  ไตรยวงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงขวัญข้าว  คำศรี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายจตุรภัทร  กวานเหียน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงชนัดดา  จิตต์ตรง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงชลดา  สุขรี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วดวงดี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  ไตรธิเลน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายโชติภัทร  วงศ์เทวราช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงฐิตารีย์  วงค์หนายโกฎ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายณัฎฐกรณ์  วังทะพันธ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เหง้าโอสา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงทิพานัน  ไชยต้นเทือก โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายธนากร  สุขรี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงนภาพรรณ  ฮ่มป่า โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงปรีชญา  โคตรสุโพธิ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงปารมี  เนืองนอง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายพสิษธ์  สุขรี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงพิชชาญา  พงษ์รามัญ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงพิชญา  ราชสุวรรณ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงพุทธพิชญา  มูลตองคะ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายภคนันท์  พ่อหลอน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายภัทรพล  ผลโยน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงภัทรียา  ณ หนองคาย โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงมณีรัตน์  วิวัฒนะ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายรัตนพล  จันทเพชร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงรัติยาพร  จันทรโคตร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงลลิตา  กออิสรานุภาพ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายวิกรม  เชื้อวงศ์พรหม โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยเพ็ชร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายสุทธิภัทร  อัฐนาค โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มนต์คาถา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงสุภนิชา  จิตอามาตย์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงสุภัสสร  หัตถสาร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายสุรชัช  อุ่นไชย โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายอินทัช  ฦาชา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายโอเมกา  พ่อบำรุง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงไอศวรรย์  อุไรวงศ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงกชพร  วงค์ชมภู โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงกนกวรรณ  ซามาตร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กชายก้องภพ  ทิพอุต โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงกัลฑิมา  มั่นธรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กชายจักริน  สุวรรณรงค์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กชายชัชฤทธิ์  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญใหญ่ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กชายธนกร  จิรพัชรชัยศิริ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงธันยพร  พันแสน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กชายนนทนันท์  พลเชียงขวาง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1035 เด็กชายนพพล  ไชยต้นเทือก โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กชายปิติภัทร  อาชนะ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กชายปุณณวิช  แข่งขัน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ศรีวรสาร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กชายเพชรกล้า  โสมงาม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงรุ่งนภา  พังดวงแสง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กชายเรืองฤทธิ์ชัย  ชัยบุรมย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 คณิตประถม
1042 เด็กชายวาณิช์  อินทะวงค์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กชายศิวกร  ปาละเสริฐ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กชายสิรวิชญ์  ตันทวีทรัพย์สิน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กชายสุพศิน  พิรุฬห์ธรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กชายสุรพงศ์  จันทะมาต โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 คณิตประถม
1047 เด็กชายสุรพัฒน์  โกพล โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กชายเอกพงษ์  ปันสุรินทร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงกนิษฐา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายกรวรรณ  ละม้าย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายกฤษณะ  หนูผกา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายกวินภพ  ภู่นิยม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงกัลญารัตน์  จันทะพินิจ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงกาญจนา  จันโทศิริ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงเขมิกา  ยศธิสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงจรรยมณฑ์  มาศเลิง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงจริญา  ชนะพจน์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายจักรกฤษ  นาบำรุง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงจารุณี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงจิรัฐิพร  รัตนะ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายจีระวัฒน์  จันทร์เทพ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พัดขุนทด โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงจุรีรัตน์  ปัจจัย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงชนิดาภา  แสนสีแก้ว โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีวิใจ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงญาณภัทร  ด้วงโต้ด โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงญาธิป  ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงณัชชา  อินกอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายณัฎฐวรรธน์  จูมพลาศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงณัฐนิชา  แพงสาระ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายณัฐพล  หลุนบูชา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายดนุพร  สินทร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายธนภัทร  วงศ์ล่าม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายธนภัทร  สิงห์สูงเนิน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงธนวรรณ์  บำรุงพันธ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายธนินท์รัฐ  การเจริญดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงธัญรดา  ชาติชนะ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงธารารัตน์  น้อยพรหม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงธิติกาญน์  สิงหะวาระ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายนพวิชญ์  ทองจุฑา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงนภัสอร  พิรุฬห์ธรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายนฤเบศ  สมพันธ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายนฤเบศวร์  สุคลธา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงนวพร  วงศ์งาม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายนิธิกร  เขียวค้า โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงนิษฐ์ธรีย์  โนนทนวงษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงบุญธิดา  เถาว์สี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงบุญยาพร  ลังกา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงปพิชญา  สังสอาด โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงปพิชญา  ใสส่อง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายปริยวัจน์  โคสะสุ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงปัทมา  ปิ่นรัตน์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงปุณยาพร  สีลาโพธิ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายเผ่าเพชร  พูลสมบัติ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงพนิตพร  กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงพัชราภา  บันหาร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายพัทธดนย์  ชื่นชม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เบ็ญมาตย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายพานเพชร  ทองมุล โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงพิมพกานต์  พิมพา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงพิมลรัตน์  คล่องดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงพิยะดา  พังดวงแสง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายพีรพัฒน์  สารีมุข โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายพีรวิชญ์  อ่อนอินทร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงเพชรลดา  โพนหลวง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายเพชรอรุณ  เพ็งเก่ง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ประพอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  แก้วกิ่ง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงมัลลิกา  มีศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายยุทธนา  จิตต์ปิยะมิตร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายรัก  บุญเหลือ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายราชพฤกษ์  วงค์เตชะ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สังกาชาติ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายวชิรวิทย์  มีระหงษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายวรเชษฐ์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีลา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงวิชญาพร  ผ่านพิเคราะห์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงวีรดา  ทุมกิ่ง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงวีรยา  บุญก้อน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายศุภกร  วิชิตธนบดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายศุภวิชญ์  แสนด้วง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายสกลธวัฒน์  เจตจำนงดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงสวัสดี  โลกเลื่อง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  ฉันทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงสาวิกา  ทรัพย์สำรวย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงสิริกร  บุตรธนู โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงสิรีธร  แสงประจักษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายสุธินันท์  จันทาวงษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายสุรเชษฐ์  นามอำนาจ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงหทัยกานต์  ประมายัง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายอนุวรรน์  วินทะไชย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายอมเรศ  จันทะมาตย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงอริตา  พรหมจันทร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงอริศรา  ท้าวสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงอรุณรัตน์  วรรณทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายอันดา  กัวที โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงอาทิตต์ยา  วิชาธรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สุกางโฮง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญพต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงกาลัญญุตา  มั่นธรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กชายกิตติภูมิ  อ้วนแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กชายกิตติเมชฌ์  เกิดมณี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กชายคีรี  พิพัฒน์ประภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กชายจิรเมศ  เดชกะศร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงชญานิศ  โสภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กชายชินภัทร  ตันดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหมเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1148 เด็กชายณัชพล  วงษ์ธานี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงณัฏฐชุดา  ชมลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงณัฐชยา  ดวนลี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กชายณัฐนันท์  พงศ์ธไนศวรรย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กชายเตวิช  แพงพรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กชายทินณกร  ไชยชิต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กชายธนโชติ  แซ่ก๊วย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กชายธนอนันต์  พนมวัฒนคุณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กชายธนากร  การสอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงธนาภรณ์  ไชยคาม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงธัญกานต์  เปรมชานันท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุปทุม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงนัฐฑริกา  นามนอก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กชายนันฐวัฒน์  นุศาสน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงนีรวรรณ  เพิ่มชาติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงนุชวรา  พนมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายประภวิษณ์  มณีจันทา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงปริยฉัตร  สุวรรณศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กชายปองภพ  พานเทียนทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายปัณณธร  อุมงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1169 เด็กชายปิยะวุฒิ  พิรุฬห์ธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กชายปุณณวิช  ลีพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กชายปุณยพัฒน์  คล่องขยัน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กชายพงศ์ปณต  แก้วดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงพรพิมล  ผาสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงพรรณวิสา  นาสมพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กชายพัฒน์ชนะศักดิ์  วิริยะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายพัฒนศักดิ์  สุวรรณโส โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กชายพิทยุตม์  แก้วมาลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กชายพีรณัฐ  แสงสีดา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กชายพีรพล  ทักษิณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงเพชรลดา  วิสัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กชายมนต์มนัส  สุนา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงมัชฌิมา  ธีระวิริยะ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กชายยศกฤต  ท่าทม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กชายรัฐพล  แก้วศักดาศิริ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กชายวชิรวิทย์  ตั้งปณิธานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กชายวชิรวิทย์  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กชายวินัย  สวัสดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1188 เด็กชายวุฒิกรณ์  สอนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กชายศรัณย์กรณ์  คุยพร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กชายศรัณย์พจน์  พรหมลัง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงศุภกานต์  ภูวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กชายสิทธิศักดิ์  แคนเภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงสุธีธิดา  พรมเกษร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงสุพรรษา  มองบุญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กชายสุวพัชร  กาญจนะ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กชายเสฎฐวัฒ  ศิริเวช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กชายอชิตพล  สุนา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กชายอดิศร  ดวงศร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กชายอภิรัก  เอกพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงอริสา  ดีวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กชายอาจอง  โชติวุฒิชุติวัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงกมลวรรณ  ผาแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายกรณภัทร  พรมดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายกฤษา  สีใส โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายก้องภพ  แสนคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงกัญญ์วรา  โคตสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงกัญญาภัค  เพ็งวัน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เสนานิมิตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงกานดา  ทากิระ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงกุลธิดา  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงกุลธิดา  สุวรรณเทน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายไกรวิชญ์  พระพรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงขนิษฐา  กาสีชา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไชยวงค์ษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงเขมจิรา  นาสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายคเชน  วงค์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายคณิศร  เกษรราช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายคุณัชญ์  บุญนิธิภัทร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายจักรวาล  ติปยานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงจันทกานต์  ชัยโพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงจันทวรรณ  วงศ์รุ่งเรืองโชค โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงจิราพร  หาวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงจุไรรัตน์  ผือฮีเขวา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายเจตนิพัทย์  อุละภูมิ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายเจษฎาวัฒ  สุติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงชญานันท์  อัปมะโน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงชญานี  ชฎา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงชนาภัทร  สีวะสุทธิ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายชนินทร์  กิจวิรุฬห์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายชัชชนน  อุปครุฑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายไชยพศ  จับจิตต์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงฐิติยา  นวลสี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงณฐิกา  คำพระรัตนตรัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงณธิดา  หมดมลทิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงณัฐชยา  บัวสาลี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงณัฐธิชา  ไดรจักร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงณัฐธิดา  พระไชย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงณัฐนรี  บุตรหาญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงณัฐนิช  ติธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงณัฐริกา  ซึมกระโทก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายทวีเดชา  แก้วขวา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงทอฝัน  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายทานัง  แก้วไกรสร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายทิวากร  คำใสแสง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายธนกร  โคตรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายธนกฤติ  ศรีชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายธนพล  ปลูกชาลี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายธนภัทร  แจ่นประโคน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายธนภัทร์  พิมพานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายธนวินท์  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายธรรมรัตน์  รัตนศิลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายธราเทพ  คำเงิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายธราเทพ  พามี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายธราเทพ  วีระวาธการ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โลตุฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายธัญเทพ  บุตรไชย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายธีรธร  คำภูษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายธีรศักดิ์  ทะนวนรัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายนพเก้า  สุขรัง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายนราวิชญ์  ธงน้อย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงนฤมล  ไฟเฟื้อย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงนวรัตน์  สหะโต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงนัฐพร  แสงอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายนัทธินันท์  ทำดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงนันทวรรณ  สายตา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงนิชนันท์  โสระเวช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายนิติธร  ศรีหานาม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงนุชรี  ศรีระวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายบัญญวัติ  พุทธวันห์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงประดับดาว  เรืองผ่อง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายประธาน  นิ่มอยู่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงประภัสสรา  พฤกพัฒนาชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงปวริศา  ไวยพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายปวเรศ  สุขพันธ์อ่ำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายปัณณธร  สอนแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงปาริชาติ  เจริญพต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงปิยะทิพย์  สามพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายไผ่ตรง  วงคำศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงพรทิพา  มูลตลาด โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงพรพรหม  สีวะสุทธิ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จำปา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงพัชริดา  ชนะพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงพัณณิตา  ดีมี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงพิชญวดี  อ่อนหวาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงพิชญาดา  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงพิชญาภา  ซ้ายกลาง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจเย็น โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุปทุม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงพิรุณรักษ์  ราชคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์ภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญโสม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายพีรวิชญ์  มาสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงแพรทอง  สุขรัง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จันทอก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายภานุเดช  พลอาสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายภูรินทร์  มัชยา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายภูริพัฒน์  บุญรัตนโภคิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงมานิตา  พงสุภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงมาเรียม  ซาฮิด โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงมุขสุดา  ภูแข่งหมอก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายยุทธวีร์  สุนทรา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายรังสิมันต์  โตสารเดช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์พะเนาว์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ลาวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงลภัสรดา  มองเคน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงลักษณารีย์  วงค์แสงคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายวชิรวิชญ์  มิ่งสินธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทรเดช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายวรโชติ  รุ่งรัตนชีวิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงวรดา  แก้วตา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายวรเมธ  เหมเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายวรากร  เอี่ยมวิจิตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงวรางคณา  ศรีสถาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงวันวิสา  พรรณโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายวิกรานต์  อ่อนหวาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงวิจิตรา  วงค์ประชาสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายวินัส  ดวงศร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงวิภาวี  มณีปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายวิศรุต  โคตรชมภู โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงศดานันท์  วงษาเทียม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงศศิประภา  อินทร์จันดา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายศาสตรา  นุชเส โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายศาสวัต  พึ่งประจบ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงศิริกาญจน์  นิยม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายศุภกร  บัวริ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายศุภกร  พูลพิชล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายสิงหา  อุปครุฑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายสิทธิโชค  มั่นจิตต์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายสิรภพ  สุขคะนนท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงสิรินทรา  ชาภู่พวง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงสิริมิตร  พ่ออามาตย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงสุกฤตา  นิวงษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงสุทธิตา  ประชากุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงสุพรรษา  ลีโคตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงสุพัตรา  สีนา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงสุพิชญา  อุประจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงสุภาวิตา  ดีมี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงสุรีพร  ทุมประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  บัวบาล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายอโณทัย  จำปาหวาย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงอนัตญา  บุญภักดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายอภินัทธ์  วิรุฬวาณิช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายอภิมุข  บุตรวร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายอภิสิทธิ์  กีกาศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายอัครพนธ์  สีสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงอัจฉรียา  อนุอัน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงเอิ้้อมฟ้า  รักษากุมาร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายชโยดม  เที่ยงตรง โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.5 คณิตประถม
1351 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.5 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงธนิดา  เนาตะ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.5 คณิตประถม
1353 เด็กชายภาณุวัฒิ  ยงเพชร โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.5 คณิตประถม
1354 เด็กชายวาสุเทพ  ประกิ่ง โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.5 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงสุนีถา  เสนานาญ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.5 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงกัลยกร  แก้วพิกุล โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายคอม  จันทรา โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงจารุพิชญา  แสงโสม โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายเจษฏา  คันทะสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายชอชัชวาลย์  พ่อบำรุง โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงณภัทรสร  อินทรายุทธ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงณัชกานต์  ชนะพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงณีรนุช  แก้วระดี โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงธันวาพร  แข็งข้อ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พาพิมล โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงวิมลรัตน์  วงค์กวนกรม โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงพัทธนันท์  วงศ์ปทุม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
1368 เด็กชายก้องภพ  เอี่ยมกุศลกิจ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 นางสาวกุลจิรา  ทองอุทัยศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายคณาธิป  กุดจอมศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงชาริตา  อ่อนภูธร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงณภาภัช  นันนิยงค์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 นางสาวณิชารีย์  พานเทียนทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงนพวรรณ  ทองอุทัยศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงนภัส  เตชะวิจิตรชัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายนราวิชญ์  แก้วชาลุน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงนันท์นลิน  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงนันทิกานต์  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายโนอาห์  สมกำลัง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงปริญานา  อ่อนภูธร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงปวเรศ  กันปัญญา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงพิมพิชญา  คงธนชโยพิทย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 นางสาวพุทธิมน  ไชยวงษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 นางสาวภคอร  ศิรธรานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายภูชนะ  ทองใบ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายมาร์ค  แวนบอน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงรมิดา  วิจิตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงวริยา  ขุนจันทร์ดี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายศุภวิชญ์  มังคละคีรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 นางสาวสิรภัทร  พิริยะประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงสุวภัทร  มุทาไร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กชายสุวรรณะพฤกษ์  บุญช่วยชูดี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงอธิชา  มิมาชา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงอมรธรา  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 นางสาวอรปรียา  เสียงล้ำ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงอตุลยา  งามสำโรง โรงเรียน กศน. ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงปริยากร  งามสำโรง ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ ม.1 คณิต ม.ต้น