รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกริชบูรพา  โฆษิตสุขพูนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตเมธ  แก้วไทรหงวน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤติน  ถาวรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกฤติยาณี  พิพิธโภคา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษกรณ์  ศรีพินิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกวิธวินท์  คนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกวิน  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกวิสร  อริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกอบกาญจน์  มะกรวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญวรา  เลี้ยงอำนวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกันตพัฒน์  ศุภพันธุ์ภิณโญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกันตภณ  แก้วฉกรรจ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัลยดา  อ่างทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกิจธิวัฒน์  จันทราสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกิตติธัช  บรรจง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายเขมณัฏฐ์  เทียมสุ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายคณิศร  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจารุวรรณ  ปทุมารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจินห์จุฑา  เวศย์วรุตม์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายจิรธนา  พิสารวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายจิรวัฒน์  หอมนิจสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายจิรายุ  วิริยะเหิรหาว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชนิดาภา  เอกจริยกร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายชลทรัพย์  กลั่นมา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชลิตา  แย้มสรวล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายชัชณภัสส์  ธนานิรันดร์กุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายชัยมงคล  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายชิษณุพงศ์  ธานินท์ธราธาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายฌิณสภัคต์  ทองมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายฐณฐรรฐ  รอดพล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงฐิติกานต์  พุกเปลี่ยน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงฐิติมา  ญาติบรรทุง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายณฐกร  เจริญนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณปภัช  สุเมธกิจการ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายณพิรัล  อนุวงศ์นวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายณภัทร  แซ่ปัง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายณภูรี  อนุวงศ์นวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปิยะชัยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุอู่ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐณิชา  เงินสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐนันท์  ขันชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐนัย  พลอยดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐรดา  บุญวัฒนวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐวัฒน์  ฟองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฐวุฒิ  วัชรวีรกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณิชานาฎ  ใจเยือกเย็น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายดลวริทธิ์  ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายทัตธน  ขุนเทพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายทัตพิชา  จินต์จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายเทอดศักดิ์  พงษ์ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายแทนคุณ  เพิ่มอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายธชาทัช  เมืองบุรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายธนกร  อุดมผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายธนกรณ์  อมรปิยสิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธนกฤต  พลเสน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายธนกฤต  เล่าทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายธนกฤษ  จิตวิริยนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายธนกฤษ  มงคลคูณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายธนเดช  เป้ามา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายธนพงษ์  เสือไพร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายธนพัฒน์  ตรีแดงน้อย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายธนลภย์  คล้ายแดง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายธนวรรธน์  ทาระสาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนรัศมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายธนากร  ศิริสกุลสังขกร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายธเนศพล  พุ่มกำพล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธัญกร  เชื้อวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายธานี  น้อยพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายธาวิน  รวีเดชดำรง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายนนธกานต์  บุญสาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนภสร  ขาวมานิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนภัสสรณ์  แก้วไทรหงวน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนวพร  สมบูรณ์บัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนันท์นภัส  อันชูฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนันท์นลิน  เสถียรพานิช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนารีรัตน์  อัครถิรกวิน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ลักษณ์ในธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงบุญยาพร  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปวริศา  จิรัตนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายปวรุศ  ตรัยมงคลกูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายปัณณวัฒน์  รวมธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายปิยะ  น้อยพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายปุณณณัตถ์  ทิพปภาโชติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายปุณณวิช  ฤทธิ์อ้น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปุณิกา  ดำรงกิจถาวร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงไปรยา  อัฑฒพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายพนาย  ท้วมอ้น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพรปวีร์  เกรียงวัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายพลสิทธิ์  ดิษฐสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพัชริดา  เลิศรัศมีมงคล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายพิชาภพ  ธนวัฒน์วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายพิรศิษฐ์  รัตนเลิศนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายพีรพัฒน์  วังถนอมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายพีระณัฐ  ศิริบุญญะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายภพธร  พานแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายภัคภณ  กุลมุติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายภัทรพล  ธิสาเวช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภัทรศยา  รักษาดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงภุมวารี  ภูริเพียงเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงมินตรา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายเมทิชัย  ฉายอรุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายยุติวิชญ์  อวยชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงเยาวเรศ  ซังแฟง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงรวิสรา  นาคทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายระติวัฑฒ์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายรัชวิน  งิ้วทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายรัฐจรรค  ทองประ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายวงศพัทธ์  ธัญโชควราพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายวรกานต์  พัวพิรุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายวรวุฒิ  จาดคล้าย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายวริทธิ์พล  ธนาคมเศรษฐี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นบุบผา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายวิรวัฒน์  ใจสงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายศักย์ศรณ์  ปฏิภาณอำไพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายศีลธรรม  ธรรมกร่าง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายศุภชัย  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงษิรษา  เมธสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายสรณ์กฤต  อริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายสรรพวิท  กิจหว่าง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงสริตา  ตั้งจิตพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายสิงห์ชยพณ  เกลี้ยงมะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายสิรวิชญ์  นะวาระ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสิริกานต์  ศิรินันท์ธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จันทศร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชุมพลปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงแสงแข  สุขสอาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พีระสงคราม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายอชิรวิทย์  สังข์เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอธิติยา  ทองมุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายอภิวิชญ์  บรรทุปา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายอภิวิชญ์  เจริญฐิติธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงอภิสราณัฐ  พุ่มดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงอักศิกา  วิชัยศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายอัศจรรย์  โตไทยะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายอาปณัฐ  เนียมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายอิทธิพัทธ์  จินดาวัฒนภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอิศรา  งานสิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกชพร  ทับรวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกชพร  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกณิกา  บุญศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกมลชนก  อ่อนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกรภัทร์  ชูราศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกรรณธศร  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกรวรรณ  ฆ้องพาหุ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกฤติน  สงวนสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกฤษฎา  ศสิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกฤษฎี  แก้วโหมดตาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายกลวัชร  ท้าวน้อย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายกล้ากวี  คงหมวก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกวิตา  กาญจนาพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกวิสรา  ขจรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายก้องภพ  โกมลกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พึ่งแพง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกันต์กวี  โคตรชมภู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกันตภณ  ว่องประสพสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกัลยาณิน  อนุเชิงชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกิตติภัค  สายทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกุลภรณ์  จินดามรกฏ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกูวารา  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงเกศกนก  โชติมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายคณาวุฒิ  ตุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงคณิศร  บารมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงจันทปภา  อางนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายจารุกร  ยินดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงจิรัชยา  ปทุมพรอมรศิริ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายจิรัฎฐ์  พุฒตาล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงจุฑามาศ  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  แวววีรคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชญาดา  นามประเทือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชนกนันท์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายชนวีร์  รักเพลงดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชนิกานต์  ชาวลำพยา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชนิภา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายชโนทัย  ศักดิ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายชยางกูร  เลื่องลือวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายชลวิช  แอบท้องไทร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชวันรัตน์  สะทองราง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชัญญานุช  รวมธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายชัยนรินทร์  มธุรกันต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายชินะพัทธ์  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายชิษณุชา  ลิ้มสุทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปานสิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาญจนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงโชติกา  สกุลเวช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงแซนเดรียน่า  กุลวาน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงญาณภัทร  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงญาณิศา  ฉิ่งทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์เนตร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงญาณิศา  วรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงฐิดาภา  มณีมโนรถ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงฐิติชญา  ซังฮี้ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายฐิติวัสส์  ศรีก๊กเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายฑัลก์หิรัญ  ตันติธนวุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณฐพล  สืบพันธ์โกย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณฐมณฑน์  ตรีพจนีย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณธิดา  ยาจิตร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณพล  ธูปทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัชชา  ขันติศุภ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัชชา  จั่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  คนบุญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กระดังงา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เจียมพุก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายณัฏฐ์วรัชญ์  ทองยินดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัฐฌา  ดำรงกิจถาวร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศิรมหามงคล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณัฐพงศ์  ปฎิพิมพาคม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐพิชา  ศิริภักดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฐพิณญา  เตชรัตน์ธนากุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายณัฐภณ  เอกธารารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐรินีย์  บัวฉุน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณัฐวิณร์  แจ่มดอนไพร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณิชกุล  พูลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายณุตตภพ  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายดนัยณัฐ  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงดวงกมล  ทำกินรวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายตฤณภัท  สุวรรณเกิด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงตันหยง  เนตรนุช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายเตชิต  บูรณโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายเตชิต  ปรางค์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงทรรศิกา  แก้วใสย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงทักษพร  สมบูรณ์บัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงทัศนนันท์  จันทะสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายทัฬห์  ธนวุฒิกูร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธนกฤต  จันทนะภาพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธนกฤต  จิตณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธนโชติ  ก้อนทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธนพนธ์  อ่วมลิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนพนธ์  เทพพฤกษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนภัทร  พลายงาม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนรัตน  ศิริสุขโภคา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธนัชญา  อมรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธนายุทธ  อ่วมชม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธัชญา  ตันธีระพลชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงธัญชนก  สุระพิณชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงธัญชนก  ไข่นาค โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พิริยะเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธัญเทพ  ฉิ่งทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธันชนก  แสนหูม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธันยบูรณ์  เนืองใต้ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงธิติกาญ  สัมฤทธิ์สุขโชค โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธีรภัทร  ปลื้มเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธีริศรา  จิตต์มั่นการ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธีรุตน์  จิตตะมัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายนนทพัทธ์  โพธิ์ทองนาค โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนพภัสสร  แสงพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายนภัทร  พุกพบสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายนรวัฒน์  วัฒน์ผดุงเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายนรุตม์ชัย  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายนฤเบศ  แย้มบาน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนวพร  ม่วงโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนวรัตน์  ส้มเอม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนวสรณ์  ศรีคง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนัชชา  เลื่อมศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายนาวิน  กาญจนกันติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนิชาภา  เพชรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนิดาริน  อภิวราภัทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายบุณยกร  เกศเกื้อวิชญ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายบุระพล  คุ้มพะเนียด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงบุษยานัตน์  ธนวิบูลย์อุดม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงบูรณี  เริ่มภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปณิชา  ภาสชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปณิตา  แสงชัยทวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายปภังกร  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปภัชญา  ชุติธีระวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปภาดา  ดิษฐคำเริง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายประดิพัทธ์  สุพันทะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงประภาศรี  มีทรัพย์มั่น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปรานต์ชญาน์  หิรัญจินดาวิโรฒ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปริณดา  ระวิสะญา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปรีญาพัชร  อนันต์วดีชนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุขจิต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปัญญพนธ์  นาคทั่ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายปัณณฑัต  อรุณศรีประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายปุณณวิช  หมื่นสา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปุณยวีร์  จารสาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพงศ์สุภา  เฉลิมเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายพชร  อมรสมานกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพชร  อาลัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพรชิตา  เจริญชัยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญสมัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพรพุทธา  กิตติธรรมนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพรรวินท์  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายพลกฤต  ก.ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายพลวิชญ์  พันเพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพัชนีวรรณ  พุฒวราธรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายพัชรภูมิ  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แตงจุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพัสวีร์  เจนสุขสถิตไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิชญธิดา  สิมมา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพิมพ์พญา  สุวรรณแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพีช  คล้ายสาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายพุทธิวงษ์  คงนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงเพชราภรณ์  แสงสุริยาอุทัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงแพรวา  นาคบ้านกวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงฟ้าลัดดา  สุดสวาท โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงฟ้าใส  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายฟ้าใหม่  น้อยสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงภคพร  ศักดิ์สุริยผดุง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงภคพร  แย้มสินธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงภณิตา  แสงประทุม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงภัคจิรา  หลำขำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงภัควรรณ  ธนะจินดานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายภัควัฒน์  สุขเจริญชวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงภัทธิยา  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายภัทรพงษ์พันธ์  ธนะโชคอุดม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายภัทรพล  สร้อยผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงภัทรวดี  ญาติบรรทุง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงภัทรศยา  ปารถน์วิทยา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภากร  เอกจีน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายภาณุภัทร  กัณฑสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงภาวิรินทร์  คิดเข่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงภิรัญญา  อนันต์แสงบุญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายภูมิภัทร  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายภูวเดช  บุญญานิติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงมาริสา  ขุนเที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายมาวิน  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายยศพล  แก้วสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายยศพิชญ์  อยู่เมือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายรณกร  เงินอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงรดาภัค  จาบถนอม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายรติชล  จันทร์สอน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายรพี  พรพันธุ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายรวิกันต์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงรวินันท์  งามวงศ์รณชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงรวิสุดา  ธนวัตณัชกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงรักษิณา  บุญพระลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายรัชชภูมิ  ทองนพคุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายรัญชน์  จันทร์ศร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงรัญสญา  แก้วสุจริต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายรามอนุรักษ์  สมทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงรินรดาภร  ทรัพย์บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงรุจิรา  ทองเนียม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงเรณุกา  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายฤชุนนท์  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงลภัสรดา  เกษสง่า โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงลลนา  เตียวสงวน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงลลิภัทร  แสงประทุม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงละอองทิพย์  ภมรศิลปธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงลักษิกา  บุญพระลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงลักษิกา  โลหิตพินทุ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายวชิรวิชญ์  เตชรัตน์ธนากุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวรนุช  อ่ำทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวรพล  พงษ์พากเพียร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงวรรณกร  จงรักภิญโญกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงวรรณภา  เสือขำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายวรัญญู  ผุยรอด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวราภรณ์  สังข์ทองงาม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวริศรา  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายวัชรธฤต  แพถนอม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวัชรี  อินทรัตนภา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงวันวิสา  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงวิภาดา  เกตวัลห์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวิรัญชนา  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายวิวัฒน์  กิตติโศภณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายวิศรุต  นันทกิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายวีรภัทร  อนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายวีรสิทธิ์  ปฐมพรสุริยะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายวุฒิเกษม  ปั้นปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  แก้ววิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงศลิษา  ศรีไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายศวัส  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศศิวิภา  เนตรถนอมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงศศิวิมล  ธรรมมูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายศักดิ์วรินทร์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงศิรัศอรฐ์  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงศิริประภา  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จอนมอญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายศิวัฒน์  พูลนวม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศุภัษฎา  หิรัษรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงศุภิชญา  มูลผม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงศุภิสรา  หลิว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสโรชา  ลิมปนวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายสหรัฐ  สนธิ์เปี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสาริศา  สาระศาลิน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสาริสา  บุตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายสิปปกร  แก้วบ่อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายสิรวิชญ์  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสิริปรียา  จูธารี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสุณิสา  เพียรแท้ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงสุตาภัทร  สุขมา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุธาสินี  รัตรสาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายสุปรีชา  โชคบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  ฮั่นวัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสุพิชญาณัฏฐ์  เรืองจุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสุภัค  ไวปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงสุรภา  สว่างจิตร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสุวิชญา  ไชยศร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสุวิชาดา  นาคทั่ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายหรรษวัต  รุ่งอรุณสุนทร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอธิชา  เมฆถี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายอธิธรรม  ลิมปสันติศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงอนัญญา  สามชูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายอนันตชัย  หอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอนันต์ญาณ์  พิศิษฐ์โสภณกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายอนันต์  จันเปรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายอภิโชค  รักษาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงอภิญญา  ปฐมปฐวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายอภิรักษ์  ตรงแจะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอมิตดา  ปลื้มจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายอเมทิสต์  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงอรนิชชา  เพ็ชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอรอินทุ์  จิวารัตนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอรินลดา  นราแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายอริยธัช  เชาวนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายอลงกรณ์  คำกองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงอังศุธร  วรพลาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงอัจฉรา  พร้อมไธสง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอาณาจักร  รมณีย์ชาติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงอาภารัตน์  วัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายอิงครัต  เดชสังกรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายอิทธิกร  รักษ์ไชยวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอุษา  โพธิ์จินดา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกรกมล  ธนาพันธ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายกฤติณัฐ  สังวาลย์พานิช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงกันตาพัชร์  โปร่งแสง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงกัลยกร  ธิบดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงกานต์รวี  สมัครคุณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายคูณวิชา  อาระหัง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายชนินทร์  เรืองพริ้ม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงชุณหกนิษฐ์  เหล่าโมราพร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงญาณิดา  ตันมณี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงญาณีนุช  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงณปภัช  สุทพิสิฏฐ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงณัชชา  ขาวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายณัฐธนพงษ์  เรือนทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายณัฐพงศ์  สุวรรณภา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายณัฐพงษ์  เทพนุภา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงถิรพร  สุวรรณดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายทรงพล  ฉัตรพัชรภิญโญ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายธนกฤต  หลักขัน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงธนพรพรรณ  หินนนท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงธนัชชา  ศุภรัตนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายธฤตภณ  อังกูรอัจฉรา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงธันย์ชนก  ขำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายธาวิน  ลาวัณย์วิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายธีร  ณ ระนอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายธีรดนย์  แซ่อั้ง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงธีริศรา  เลี้ยงอำนวย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงนันท์นภัทร  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงนันท์นภัส  นพวงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงนับฑ์เพชร  จันทร์ธิมา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงนิรชา  พุทธา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายบวรนันท์  บวรวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงปณิชา  พงศ์ธรภราเดช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงปณิชา  ศักดาถิรโภคิณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงปทิตตา  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงปรียนันท์  เลิศศิรวรเมธ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีสะใบ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงปุชยอาภา  อนันต์พิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงปุณญาพร  จิตรา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงพนิตพิชา  ใจแสน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายพรพัฒน์  ห่วงนาค โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงพัชริดา  พุ่มพะยอม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายพัทธนันท์  บุญศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายพิรชัช  แสงศิลา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายพิริยพงศ์  ปฐมาภินันท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายพีรพล  เพิ่มอิ่ม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงพุทธิกาญจน์  จงพิพัฒน์วณิชย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายภัทรพล  ตรองพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายภาคิน  อภิรักษ์ขิต โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงภาสินี  ชูสกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงมณีฉัตรทิพย์  เกียรติเกื้อกูลชัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงมนุรดา  ตั้งธงทองกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายรชตกฤต  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงรัตนวดี  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงศรัญญ์สิริ  โชติวรรธกวณิช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงศรุดา  ลาวัณย์วิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายศิวัช  พัชราพิมล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงศุภสุตา  ภาณุศานต์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายสถิรพันธุ์  ศักดิ์เดชากุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายสุทธิพัฒน์  ช่วยสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงสุธิมา  ฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายสุประวีณ์  พรรโณภาศ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงสุพิชชา  คุ้มพะเนียด โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงสุภัชชา  บุญเชิดชู โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายสุภัทร  จันทรประภาพกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายหัสดินทร์  ฐาปนะกิจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงอริสา  สังข์ผาด โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงอันนา  ปฐมศิริ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายเอกพัชร์  คมเจริญ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายเอกสิษฐ์  ญาโนภาส โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงกนกพร  ทองอำไพ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกรรนิกา  สุวรรณนิกขะ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกรวรรณ  เลิศวงศ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายกฤชณัท  จันทร์เมือง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกุลรดา  เอกจริยกร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกุลสิรา  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกุลิสรา  ไตรญาณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงจิณณ์วิภา  เศรษฐีธนภูมิ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงจิณณา  พิทักษ์จงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายจิรภัทร  นพมณีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงใจดี  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงฉัตรวดี  พุ่มกุมาร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงชนิษฐา  ชมภูนิจ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงชาลิสา  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายเชาว์วิทย์  รักฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงญาดัม  ตันชเสาวภาค โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงญาศิรินท์  เฉลิมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงณคีตา  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงณฐบงกช  โสภณพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายณฐพนธ์  จันโท โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายณัฏฐ์ธรดล  จิราพิมุกต์กุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดวงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณัฏฐากร  แก้วทินกร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงณัฐกัญญา  เอกจีน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายณัฐดนัย  เพ็ชรดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายณัฐธีร์  อานันท์รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายณัฐพัฒน์  มเหศศิริ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายณัฐวัชต์  วรวัฒนาชัยนนท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงดลฤทัย  ผลิเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงดีใจ  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายตรีธรรม  ขำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายเตวิช  อินไข โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงทยิดา  เอกนิพิฐสริ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงทิฆัมพร  เล่าอุย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายทินกร  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงทิพอาภา  ปฐมปุริมานุกูล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายธนกร  กุลสอน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธนกฤต  ศรีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายธนกฤต  ห่วงเนาวกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายธนภัทร  ผลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายธนวัฒน์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธนวัฒน์  ห้วยหงส์ทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงธนัญญา  จันโท โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายธนิสร  งามวิไลรัตนา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิมลธวัช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงธัญณัฐฌา  ตุ่มพลอย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายธาวิน  วิทยาปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงนภัสสร  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงนรณัฏฐ์  อังกูรธนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายนันทพัทธ์  บุญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายบัญญพนต์  แสงสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงบุณยดา  แก้วยงกฎ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงปภาดา  อมสกุลเดชาชัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปภาวี  อันอาตม์งาม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายปวริศร์  เลิศโพธาวัฒนา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แก่นทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายปัณณวัชร์  สุรภักดิ์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปาณิสรา  รัชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปิยธิดา  คงวิรุฬ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปิยภัทร  คนผิวเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพิชชาพร  วงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพิชญา  พุทธา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมิผิว โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายพีรพัฒน์  ทิพย์กิ้ม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพูลพัชรา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงภวิกา  สืบพันธ์โกย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเปรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เวียงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงภัทราพร  ลิ้มประสาท โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงภัทรินทร์  เฟื่องฟู โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงภารดี  พิมพา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงมณทิชา  พัฒน์ทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายรชต  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงรวิภัทร  มงคลรัตนกาล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายรัชต์เกียรติ  เทียนไพร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงรัตน์ลดา  ธงชัยปฐมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายราชิต  อัครโฆษิต โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงรุ่งนภา  แย้มสรวล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงวราลี  สง่ากุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงวริศรา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงวริศรา  อมรสิริพงศ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงวัชราพร  มั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายวีรภัทร  จันทร์คูณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายศรัณยพงศ์  ชุนวิเชียร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายศุภชัย  กวยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายศุภวิชญ์  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงศุภิสรา  สวยอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายสหรัตน์  ทิพย์สอน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสามินี  แก้วลี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายสิทธิกร  ตรีกรุณาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสิริพิชญ์  ผลเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงสิริวิมล  จองจิตพิศุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงสุชานันท์  ดวงดารา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสุพิชชา  งามดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงสุรภา  คงเสือ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงโสรยา  ณัฐวุฒิ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายอธิษฐ์พัช  พงศ์ธรภราเดช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงอภิชญา  เผดิมรอด โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายอภิวิชญ์  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงอภิสรา  ฉัตรพัชรภิญโญ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอมรรัตน์  ปุยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงอมลภา  อุนธุโร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอรธันยา  ธารณธรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงอริสรา  นกทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงอิงกมล  เปล่งเจริญศิริชัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายเอกณัฐ  เขียวพริ้ง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายเอกราช  ทรายเผื่อน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงกตกร  ธนาพรทิพา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายกฤตภาส  สมบัติบุญมา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงกฤติกานต์  วรมาลี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายกลวัชร  มโนรมย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงกัญญ์กนิษฐ์  ลิ้มวัฒนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นนทิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โชติช่วง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงกัญญาภัค  พึ่งย้อย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายกันติทัต  ศรีสุจริตพานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายกันตินันท์  สายอุทยาน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายกัลป์ระพี  ศรีขันติกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีสุกใส โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ชนะชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายกาจพงศ์  อังคกษมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายกิตติณัฐ  วรศักดิ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงเกศกมล  เหมันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายคณิศร  เปรมชัยพร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงคุณัชญา  นันทิยกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงจารุกัญญ์  จันทร์พิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายจิรพัฒน์  ชาวสวนเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายจิรัฏฐ์  เกษตรเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ฐิติเบญจพล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์บวร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายชนันธร  บุญอินเขียว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายชยุตม์  ธนสารบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายชิญากฤช  พิริยะพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงณภัทร  คล่องดำเนินกิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงณภัทร  เสถียรพานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายณยศ  นุชฉัยยา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงณฤชล  พรเจริญกิจกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฤกษ์ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ถิรนันทนากร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายณัฐกิตติ์  โรจน์เอกจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญขจาย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายณัฐวรรธน์  อุทัยเสรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงณัฐวศา  ศรีอินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงณัฐวิรยา  อภิสุรไกรนิธิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงณิชกมล  เหล่าเท้ง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงดรุณรัตน์  มหาครอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงดาราวลี  สุวรรณสาร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายเดชาธร  ตั้งสืบทอดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายต้นหนาว  ชวกิจศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายทวีรังสันต์  ภาณุเดชทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายทัชชกร  หิรัญญสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายทัสธนนท์  สุวิชญ์ธนาฐิติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายธนกฤต  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายธนกฤต  วิเศษชูชาติกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายธรรมรัตน์  กสิบุตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายธราเทพ  ตันธนวิกรัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายธัชวิชญ์  ศกศวัตเมฆินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายธีร์ธวัช  ทรัพย์ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายธีรุตม์  จันทร์พิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายธุวานนท์  ไตรคุป โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายนนทวร  อินทีวร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงนัทธมน  นวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์หาญพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงนีนญาดา  บุญตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายบวรทัต  นันทมานพ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
665 เด็กหญิงบุญรักษา  จรัสตระกูล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงเบญญาภา  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
667 เด็กหญิงปณาลี  วงศ์สวัสดิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงปภาณัช  ไหลสุวรรณา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายปภาวิท  เหล่าธนากิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงปริยฉัตร  ศรีคงคา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายปวริศร์  วิชัยธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงปัญจมาภา  อุดมแดงอร่าม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูนาค โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายปานณาวิน  หนองจิก โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคงคา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายปุญณพัฒน์  พฤทธิพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงปุณณภา  พบสิริเกษม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายพงศพัฒน์  พัฒนปรากรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
679 เด็กชายพงศ์สาริน  เฉลิมวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายพชร  แสงสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงพชรพรรณ  วิวัชจรัลวงค์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงพรนัชชา  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงพรพรรษา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายพรพิพัฒน์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายพศวีร์  หิรัญภัทรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงพัฒน์สุวีร์  สามพวงทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงพิชญาภา  อธิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายพิชยะ  อนุชน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชุนจำรัส โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เสียงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
691 เด็กชายพุทธิพัทธุ์  กิตสุระพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงภณรัตน์  สามบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงภัคญดา  กลักวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงภัคนิชา  มานิตย์โชติพิสิฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงภัณฑิรา  ตั้งพัฒนารุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
696 เด็กชายภัทรกร  สิมทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายภาคภูมิ  สุริยะยรรยง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงภูชิดา  จตุวีรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายภูดิฐ  โชติชูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
700 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุตรแก้วมณีโชติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
701 เด็กชายภูมิพัฒน์  สืบพงศ์ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายภูวรินทร์  เภาด้วง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงมัณฑิตา  ฟุ้งขจร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
704 เด็กหญิงเมธปรียา  วชิรรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงเมธาพร  ไพศาลตันติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายเมวิน  น้อมนำทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงรตนพร  โพยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงรัชนันท์  ธนากรศาตนันทน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
709 เด็กหญิงรัญชนา  รัตนบรรเทิง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงรินทร์ชิสา  วรโชติรุจิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
711 เด็กหญิงวรวลัญช์  เวชวงศ์วาน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงวริศรา  เจริญฐิติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
713 เด็กชายวิรวัฒน์  วิภาสสุชานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงเวธกา  ลีสุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
715 เด็กชายศกลวรรธณ์  วชิรศรีสุนทรา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
716 เด็กชายศตนันท์  ศรีพัฒนพร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
717 เด็กชายศริตวรรธน์  มาเอียด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงศวิตา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
719 เด็กหญิงศศิธร  ปักธงไชย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายศศิร์กร  เจียมสกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายศักดิธัช  รอดถนอม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงศิรดา  หิมาลี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายศุภกร  พุทธคุณรักษา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
724 เด็กชายศุภณัฏฐ์  นรพิศิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายศุภณัฏฐ์  สระทองแพ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
726 เด็กหญิงสมิตานัน  กมลเวช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
727 เด็กชายสรัณวิชญ์  คิ้วโรจนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงสริตา  หอมจันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงสวิชญา  มีบำรุง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายสหัสชัย  ประสิทธิ์วัฒนเสรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายสายชล  สิริศิลปคุปต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายสาริทธิ์  อมตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายสิรวิชญ์  ปักษิณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงสิริกร  สุรัตนพรชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงสิริกร  เอี่ยมเอกสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงสิริจรรยา  มุกดาพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายสิริเชษฐ์  ไสวชัยศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  ไสวชัยศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายสุวิจักขณ์  ปฐมวงศ์ธนาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายอธิศกิตต์  เหลืองธวัชกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายอนาวิล  อาจเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
742 เด็กชายอเนชา  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
743 เด็กชายอภิวิชญ์  ธุวะชาวสวน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงอริยพร  งามจริยะ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
745 เด็กชายอัครัช  วงษ์ชื่น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
746 เด็กชายอัฐเดช  ตรียินดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
747 เด็กหญิงอาเมเนห์  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
748 เด็กชายเอคค์กษิตย์  ศุภวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 คณิตประถม
749 เด็กหญิงไอรดา  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงกรภมร  ช่วยประสาทวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายกฤติเดช  ลาวัณย์วิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สอดแสงอรุณงาม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงกานดาภา  วรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายกิตติธัช  ปิยวิไลวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายกุลเศรษฐ์  มอบจัน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายคณาธิป  มังน้อย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายคริษฐ์  ทรัพย์ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายคีรีวงศ์  ศิริประภาวดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงจณิสตา  ตรีประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายจรูญสิทธิ์  ฐานบัญชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เย็นยุวดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงจันทร์ดาริน  ดาราวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กชายจัสติน  ฉายประกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงจิดาภา  สายสุด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงจิดาภา  อัศวใจเพชร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงจิดาภา  ไถ้บ้านกวย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงจิรประภา  สุวรรณสาร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายจิรวัฒน์  จงวัฒนาเจริญสิน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงจิรัศย์ปภา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายจีราวัฒน์  ทรงนิพิฐกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายฉันทวัฒน์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงชญาภา  สอนพา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงชลิตา  ป้อมมาก โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงชามา  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายชิษนุพงศ์  ศรีสุวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกียรติธนาฐิติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงชุติมณฑน์  พลชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงญดาณัฏฐ์  อรุณสิงครัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงญาณุภัคศ์  กิตติกาญจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงญาธิดา  วิธวาศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายฐานพัฒน์  รัตนผล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายณฐกฤต  สืบพันธ์ุโกย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงณฐพร  อนันตชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายณพอนันต์  ดวงคำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายณภัทร  ภักดีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายณัฏฐ์ธารณ์  อังกุรวานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กัลยาวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  ตรีประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายณัฏฐพัชร  หงษาครประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงณัฏฐาวลัญช์  แต้มช่วย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายณัฐชนน  สงประชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงณัฐชวัล  ไลไธสง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อัครเรืองกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงณัฐรดา  พุทธิเวชกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  วัฒนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงดาหรา  หนูแป้น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายเดชาธร  คชาพงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายตฤณ  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายเตชิต  พจน์ชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายทยาทร  จงมีสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายธนทรัพย์  จิตรขาว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายธนทัต  องค์การธง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงธนภรณ์  พรหมสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงธนัชพร  แซ่เซียว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงธนิดา  อุณอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงธมนวรรณ  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายธรรมสรณ์  ธรรมอำนวยกิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงธัญชนก  พาณิชย์บูรพา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สุทธิศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงธันยชนก  เอกศิริวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายธันวา  อินมั่น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายธีภพ  ตรีอนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงนัชชา  แจ่มบุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายนิติธาดา  เคารพธรรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงนิศากานต์  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงปภาดา  ศุภผล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงประภาวดี  เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายปัณณทัต  ทวีพรอนันต์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงปัทมพร  ชุมกลาง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงปันสุข  ชุนถนอม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงปานไพลิน  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงปาลิดา  อัคคีเดช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ทนาพรโชคอนันท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายปุญชรัสมิ์  วรศักดิ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายปุญญพัฒน์  นทีทวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงปุญญิสา  แสงศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายปุณณภพ  อินปาน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายพงศภัค  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายพัทธ์ธีรา  อนุรักษ์อุดม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทรัพย์วัฒนไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สามภูศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์  สายสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฝนละออง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงพีรญา  พิชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายพุฒธิกร  นวมารค โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงแพรบัว  กลีบบัว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงภคพร  ศรีอ่อนรอด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงภคภัทร  ธีรพัฒน์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงภัคจิรา  ทรัพย์ประพฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทองวัชรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงภัชรัตน์  โล่ห์สวัสดิ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงภัณฑิรา  จิตกำธรสุโข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายภัทรกร  นววัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายภาณุรัฐ  กรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กชายภีรดลย์  ตามถนัด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายภูรินทร์  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายภูวกร  ธรรมรักษา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายภูวิศ  เครือพลับ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงมลธวรรณ  ยลทรัพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงเมสิยา  วานิชพงษ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายรภัทร  สุธานุภาพวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายรัชชานนท์  แสงกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงรัชธพัชร์  ธนเกียรติธิกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายรัฏฐกรณ์  เขยเพ็ญชศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงลภัสรดา  ภู่คำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงลภัสรดา  วรพลาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายวรพชร  ทัศกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงวรัชญา  รื่นเกิด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายวริศสรัณ  ไทยปรีชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายวิชญุตม์  อำนวยศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงศิรดา  พลเสน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชีพรับสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายศุภกร  ชูศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายศุภณัฐ  แซ่อุน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงษศิสุดา  ศรีมณี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายสรัล  ป้องสวย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงสรารีรัตน์  พรเทวบัญชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงสีลตา  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงสุทธาศินี  บางวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงสุพพัตรา  อ้าวเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงสุพิชชา  บริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงเหมือนฟ้าในฝัน  กองกัลยา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายอภิโชติ  มิตตะกัง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงอภิญญา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กชายอภิวัฒ  สิทธิบูรณาญา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายอภิวิชญ์  เบญจาศิริชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงอรณิชชา  ดุสรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงอรปรียา  สงวนสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายอริญชัย  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงอริยาณัฏฐ์  สิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงอังควิภา  เทียมภู่ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายอัฑฒกร  จงผาติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงอัลลีธ์ชา  พงษ์วิทยภานุ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงไอรินลดา  นาคทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงขิรณัญธิ์ษา  โชคดำรงสุข โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงเฌนิศา  เทพพงษ์ประดิษฐ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จรัสพงษ์ศิริ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงณัฐนันท์  สระทองหน โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงปาณิศา  สุขสงวน โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายพุฒิธร  ช้อนใจ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงวรพิชชา  เพ็ชรประพันธ์กุล โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายสิทธา  สินสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายคณพศ  พูลบัว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ป.6 คณิตประถม
897 เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยสาลี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายปุณยชัย  ดีดำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายปณิทิ  ศรีวิลัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายพัทธดนย์  จิรกิจรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงพีระดา  ธีรนันท์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ป.6 วิทย์ประถม