รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสด โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงคณภร  แสนเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายจิรพัฒน์  แปลงแดง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายจิรัฏฐ์  ลิมปรัตนคีรี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายจุฬา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายชัยวัฒน์  ธรรมไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขจร โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฐพนธ์  สุคนธสาร โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิ่นมณี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงทักษพร  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธนบดี  ธนวินท์สกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธรรมภัทร์  เพชรใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นันทธีโร โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายนภนต์  ดีเส็ง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนรินทร์พร  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายนิตินันทร์  ธนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปนัสยา  สิงห์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพรชนิตว์  กิติชัยชนะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพีรญา  ไต่เมฆ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงภัทราพร  พัฒนอมรสกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีช่วย โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สันติธรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงรมณ  เมษไกรสร โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายศิวกร  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอชิรญา  อิงอุดมนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายอชิรวิชญ์  บูรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอภิญญา  หะมณี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกชพร  แสนปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกนกชล  ชินสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกรชนก  สิทธิพล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายกล้าภวิษย์  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เปรมศรี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกันญา  ยอดช่วง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกัลยกร  เศรษฐโชดึก โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายจตุพงษ์  แช่มเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรุษนันทน์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงญาดา  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายฐปนรรฆ์  เนติ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยินดี โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายณัฐภณ  ธรรมนิยม โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายเตชินท์  พยัคฆา โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายธนภัทร  นกสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงธมนวรรณ  หุดากร โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงธารีรัตน์  พุทธสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธีรทัศน์  เศรษฐยางกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตังกวย โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปุญญิสา  จงทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปุญญิสา  พุทธไทย โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงเปมิกา  รักธรรม โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพรปวีณ์  เนติ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายพอเพียง  ดวงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพัชรพร  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพิสชา  ปฐมพรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายภูริวัฒน์  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงรมิดา  ใจผ่อง โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงรสนพรรณ  สง่ารัตนพิมาน โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงลภัสรดา  รุ่งเป้า โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงวรินรำไพ  กังสดาร โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงศตกมล  อุจวาที โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายเศรษฐกิจ  ดวงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสาริศา  เดชะกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสุธาศิณี  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอรนาวี  แก้วเหล็ก โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอรอมล  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอุไรวรรณ  อ่วมคำ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงเบญจมาศ  สูงสิริยศ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายรัชพล  มีศรี โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศศินกานต์  เล็กน้อย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสุขุมาล  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์ศิริ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกนิษฐา  สินไชย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกันญารัตน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจุฑามาศ  รักษาพล โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชญาภา  ขวัญทอง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณณัฐ  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณภัทร  วิจิตตรา โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฎฐกมล  พ่อกว้าง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัฐวสา  จินดามรกต โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  เตชะวา โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธานินทร์  เมโท โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปรียานุช  เอกศิริ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปัญญาดา  สายสร้อย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายปัณณวิชญ์  เริงกิจ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปุณยาพร  โง้วไพศาล โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงเพชรรัตน์  กร่างสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงภคพร  อินทิราช โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายภัทราวุฒิ  เที่ยงธรรม โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายภาณุภณ  ชวินบวรสิน โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงภาวินี  คำแหง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงมนิศรา  จดจำ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายรชต  สอนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงรัตนพร  เข็มเพีย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวรรณพร  พรมมอน โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายวัชรเวคิน  จันทร์สัชนาลัย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงวิมลรัตน์  งามใบศรี โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ไชโย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศศิพร  นาคนาคา โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงศิริรักษ์  รอดศิริ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสุนิสา  เหมยากร โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสุพัตรา  สุขบุญแดง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงเหมือนฝัน  เหมาะศรี โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายอัฑฒกร  บุตรแสง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพลอยกันตา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายปัณณทัต  ประชานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงคีติกา  วาสดำเกิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงจิดาภา  มณีน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณัฐชนันท์  มงคลมะไฟ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายปารย์พิรัชย์  เหล็กเมฆ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายพีรวิชญ์  วัตรชาติศุภกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวศุภานัน  ภู่สีม่วง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายณฐกร  โปตระยานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณารา  โอเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธรรมสรณ์  ธัญนิพัทธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เอกสุรีย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บูรณะสัมฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  มั่งชม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพลอยใส  ลีลาภัทรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายพันธ์ยศ  สิทธิจาตุโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงฟุ้งฟ้า  อิ่มทองใบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงภัทรวดี  ชูชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายวิชยุตม์  แว่นพรหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงศิรปภัสร์  ธัญนิพัทธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายศุภวิชญ์  เลื่อนสุคันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอพินัทธ์  ประสิทธิ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทองดี โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายคณกิจ  เอกรัตน์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ผิวพิมพ์ดี โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายณัฐดนัย  บุบผาวงษ์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงพัดชา  ชาวไทย โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงชีวาพร  ศรีใส โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงฐนัชญ์พร  ช้อนทอง โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณฺิชกมล  นิลทลักษณ์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธัญชนก  พร้าวงษ์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วสมมุติ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายเจริญ  ทองอินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายปุญญพัฒน์  ยินดีรัมย์ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงภคพร  เกิดดี โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายรัฐภูมิ  แผนสะท้าน โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสุธาสินี  งามบุญชื่น โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายกฤตานนท์  พงษ์นิยะกูล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายกวิน  ถนอมรัตนกุล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงปาณิสรา  ประกอบพร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายพงศกร  โมรา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หาญชนะ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงภัคภัสชา  นิธิพัศเตชสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุไรรัตน์  บุญเรือง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายกรปภาวิน  ดีล้วน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายชวิน  สืบนุสนธิ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ต้นพุฒ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงภคพร  เข็มทอง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองม่วง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป.4 วิทย์ประถม