รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกอบัว  ขันทะ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกิตติธัช  เจริญสุข โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายแทนคุณ  รอดทัพ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปราณปริยา  กล่ำคลัง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายปัณณทัต  สีพุฒ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายปัณณธร  จูรัตนากร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายปัณณวิชญ์  รัฐจิตติพงศ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยิ้มเสมียน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายภัทร  ตั้งผาติ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงรมณ  อ่ำผ่อง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายศุภัช  ไชยศรี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสุพิชญา  รินสุข โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอันนาภา  ภมรศิริ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอัมพาพันธ์  ชนวัฒนะกูล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายเอื้ออังกูร  ตระกูลเอี่ยมเจริญ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกนกพร  พงศ์ภูริ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ม.2 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวจินานันท์  กาสุยะ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวณิชนันทน์  ปินตาถา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงดรัลพร  การภักดี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นายธนิสร  ใจอินทร์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นายโมฮัมหมัดอาซัด  พิมพ์ธนานัตถ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกฤตยชญ์  ปันเทียม โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงกฤติพร  รัศมีเศรษฐี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายกฤษฎา  แสงม้า โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงขวัญลดา  คำมูล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงขวัญศิริ  คำแว่น โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงจิณณพัต  มีเกษร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  เครือวีระ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงจินตพร  หลวงแสง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงจิรฐา  อภัยกุญชร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายจิรัชญ์  สีแก้ว โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายชาครีย  สุขจิตร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงณญาฎา  ผ่องศรีสุข โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายณฐนนท  อุ่นเมือง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงณฐิตาพร  สีดำนิล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงณหทัย  ชื่นเคียนคต โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายณัชณ์ธนธรณ์  วิวัฒน์ศรีไพบูลย์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงณัฐชญา  สุราย โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กชายณันท์นภัส  หมื่นนรา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายทฤษฏี  พงษ์ทิม โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายทิวัตต์  ชมนันติ๊ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายธนโชค  หนูกาฬ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายธนภัทร  เสรี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายธนวิชญ์  ทวีอภิรดีพิทักษ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงธัญญชิดา  เสือสา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนภัสชญา  ชาญเจริญลาภ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนาระดา  พรศิริธาดา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงปริยากร  หว่างสกุล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปันเถิน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายปัณณวัฒน์  มีเครือรอด โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงปุณยนุช  ไทยขำ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายพงศ์รพี  ลมปลิว โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพลอยปภัส  สุทธิคุณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  รัฐจิตติพงศ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพิชญธิดา  เฉลิมโภชน์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพิชญาภา  หมื่นพินิจ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพิชญาภา  เก่งกุญชร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงพิญญ์พัชร์  ยอดเรือน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ยาเป็ง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงพิมลพรรณ  สายพิน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายพีรณัฐ  วงศ์ฟ้าเรี่ยน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายพีรพล  กอบฝั้น โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายพีรพัฒน์  กอบฝั้น โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นิลสนธิ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายภัทรกร  บัวศรี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายภูมิรพี  พึ่งพา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงรรรรรร  ธันยาวัฒนา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงรุจิรา  ธรรมสกุลพานิช โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายวรเมธ  แสนตา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวรัชชญา  ฉายาทัพ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ศรีชัยชนะ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายศิรวิชญ์  หิรัญรัตน์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงศิริรัตน์  อรัญพิทักษ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายศุภณัฐ  ทองพลับ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงสมิตานัน  คำภีระ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายสรัล  รัตนเจียมรังษี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสุธินี  คำอ่อน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พรมมา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายอติยะ  ปลูกปัญญา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายอำพล  - โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายชรัตน์  - โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัฐสิริ  นาคปรีชา โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายดนัย  - โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายทักษดนย์  อินริราย โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมทรัพย์ โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงภัทราพร  จันทร์เจนจบ โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงรวิภา  กันเอี้ยง โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายวงศธร  มอญสันสวย โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวรนิษฐา  กลิ่นเพชร โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายอนุพงษ์  ใจมั่นคง โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอัญชลี  - โรงเรียนแม่สอด ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายณัฐดนัย  ใยโพธิ์ทอง โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธีรภาพ  เพชรนภาพร โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปิยมณี  บุญมี โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายพรหมพิริยะ  เสระศาสตร์ โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภัทรกฤช  ศรโถ้ง โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายมงคลเทพ  มงคล โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายวรเวช  พยุงชงโค โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายสถลัชนันท์  น้อยเรือน โรงเรียนแม่สอด ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกนกรดา  ตาทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายกันตพงศ์  เผื่อนวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงจันทมณี  ปิ่นคำ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงชาลิสา  สมวัน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงทาดารัก  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายทินกร  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายธนกร  คำเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายธนโชติ  แก้วปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายธนภัทร  ทิปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายนวพรรษ  คุ้มไค้น้ำ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงน้ำทิพย์  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงบุณรดา  ยอดมหาวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปรียารัตน์  มวลคำ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายพงษ์ศธร  เจียราพัชร์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวันดี  เสมอเหมือน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายสุวิทย์  วนาคงสมปอง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายอราเทพ  ตามาสี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายชนแดน  ต๋าคำปัน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายมงคล  คงดอน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกชพร  คงเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกชพร  สมคำปา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกฤติยา  คำแสน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกฤษฏิ์กุล  กรณ์พนิตวุฒิคุณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาวินำ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มงคลพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ใจชื่น โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกิตติยาพร  มนต์พิมาลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายกุลนันท์  เผื่อนวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงจอมใจ  แก้วมาลี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจันทร์วลัย  จิตธรรมศรี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจันยานาต  วงค์ปางมูล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจิณัฐตา  กิมวานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายจีรศักดิ์  ษมาจิตอาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายชนกันต์  นุภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชนเนษฐ์  สุวิชัย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายชนะชล  เลี่ยมรัตนะ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชนัญดา  บุญประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายชยพล  มัคควัชรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายชวภณ  มัคควัชรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชุดา  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงฐิดาภา  สะขัดอ้อย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณฐพร  ตาวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐชนน  บุญยา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐนันท์  กางนอก โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัฐพงษ์  กันทะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณัฐพล  เคียงอมร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณัฐวุฒิ  ส่างน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณิชากร  กาวิละมูล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงถิรพร  โคตรประทุม โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายทิวานันท์  ต้าวเต็บ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธนกร  วีระกิจตระกูลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนกฤต  อรุณเกล้า โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธันวา  ภาสุภัค โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธิดารัตน์  เริ่มหาสุข โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธีร์จุฑา  อรุณเกล้า โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธีรนันท์  แก้ววงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายนครินทร์  ใจบุญเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนพรัตน์  ดอยเงิน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายบุญฤทธิ์  งามยิ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายบูรพา  จอมมา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายประเสริฐยิ่ง  มิ่งขวัญตา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายฝันแม่  ผ่องจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพัชรพร  วิมลมุกข์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทวีอฉริยวุธ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพีรพัฒน์  เอี่ยมละ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเพ็ญพิกา  นินต๊ะ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงภรัณยา  ทำดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายภูบดินทร์  อุ่ยสันติศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายภูรินท์  สมวัน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายโภคิน  ศรีสว่างพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงมรกต  สีวิใจ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงมะลิวัยล์  วรพจน์พาราไพร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายยศกร  ลือลั่นขวัญพนา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายรัฐศักดิ์  รุ่งรัตนสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายราชัน  มิมาชา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายวชิรวิทย์  ดาวเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงวรัตรา  กิมวานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวรันธร  บันเทิงยิ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายวัชรพล  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายวีรพัฒน์  อุปกุล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายศตพร  กองเงิน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายศราวุฒิ  สีวงษ์ใจ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายศักดิ์วรินทร์  พรมจันตา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายศิวกร  ดำดา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสรวรรณ  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายสิทธิโชค  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสิริยุพน  ครามวิชิต โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ก้องเวหา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสุวรรณวัฒน์  ก้องเวหา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงเหมยแก้ว  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายอนุกูล  ชุ่มเย็น โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายอภินันท์  มูลกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอรณา  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงไอยรา  ทองดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกมลเนตร  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายจักรพันธ์  ยอดแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงจิรภิญญา  ไพจิตรสุนทร โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงจิราภา  วงค์สว่างกุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายชัยวุฒิ  รักการไทย โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายชินวัตร  การะยม โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายฐานทัพ  กาวิน โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ปะติเก โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายณัฐนันท์ชัย  เจริญวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงทัศนีย์  แก้วกลม โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงนันทพร  ดงแสนสุข โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงปกีรณันร์  คำแสน โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงพรชนก  อุ่นเรือน โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงพรนภา  รักปฐพี โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงมณฑิตา  นิตย์อดุลย์ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงมนพร  ปูชิดากุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายรชต  ศุภศิริโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายรัฐภูม  บุญชม โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงวิชญาดา  ท้องฟ้าสีคราม โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงสิรินภา  ศุภสิริดชติ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงสุดารัตน์  นิตย์อดุลย์ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงสุธาวี  แซ่เล่า โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงสุธิดา  อัศวภักดีกุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงอลีนา  ศีลพันธ์ตระกูล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงเกศินี  สกุลเพชรไพร โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงจารวี  เชาว์ธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัชชา  ธีโม โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายทัตพงศ์  แซ่หวื่อ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธนกฤต  เพ็ชรโนรา โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนภิสาฐิติชญา  ผาสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนฤมล  วัดไพรสาร โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปนัดดา  อินทรีย์รักษา โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงเปมิกา  แสนนอบน้อม โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายภานุกร  แกล้วสาริกรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เกษไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวรกานต์  รวยเกียรติกุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสิรีธร  อรุณบรรพต โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงใหม่สุภาพร  จูสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายจักรินทร์  อินทสร โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายธวัชชัย  แห่งสายหล้า โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายอภิวัฒน์  ต๊ะสุ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายกวินเทพ  ฟูเชื้อ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ยะวะ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนันทิศา  พ่อเมืองแสนใจ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงนิชานัน  ใจเถิน โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพิมพิกา  ประดับจิตร โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงโศภิตา  ทองมาก โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสินีนาถ  เทพา โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสิริธัญญ์  คำวาด โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ป.5 วิทย์ประถม