รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกฤษณา  อนุพันธ์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกลมรัตน์  ปริญญารัตนเมธี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเกวลิน  ชื่นสิน โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจกล้า โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณภัทร  แก้วกิริยา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยาเตี้ยง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐภัทร  ทิพย์แดง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณิชากร  ขำมี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธันยพร  ก้อนแก้ว โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปาณิศา  สุพรม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์จิตร โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทแสง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปุณณภา  บวรกิจ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพจมาน  วงษ์น้อย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายพิทวัส  เบ้าทอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงแพรวา  สงลงเมือง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงมนัสพร  หวังสุข โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวรรณชนก  มหาเพ็ง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวรัญญา  สุขเครือ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์หอม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงศศิภา  สืบวงษ์ดิษฐ์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงศุภรัตน์  ใจคง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสิริลักษณ์  นพคุณ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสุดาพร  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสุนทรี  ปัญญา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสุวนันท์  ปานดิษฐ์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอธิชา  ถาวรงามยิ่งสกุล โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอภิชญา  แย้มปั้น โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอภิสรา  เครือแกง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอรปรียา  ปัดทวี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกนิษฐา  พึ่งทองคำ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายก้องภพ  กมลปราณี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายกิตติพัฒน์  สายแก้ว โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายกิตติศักดิ์  มณฑา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายคงโชค  เพิ่มคำ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายจงดี  จำปาทิพย์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงจิราพัชร  ดอนเลย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงชลลดา  แก่นจันทร์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงซินดี้  โอโคเรีย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายณัฐวัฒน์  อิ่มเอี่ยม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายณัฐวัฒน์  แดงทุ่ง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงตันหยง  ปัญญาเนียม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายธนวิชญ์  อยู่ขำ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงธนัญญา  ปันครอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายปัญจาพล  สวนสี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปิยธิดา  ตื้อทา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพลอยพรรณ  ทำสีนาค โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทับเกิด โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายพุฒิพงศ์  พลกล้า โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงแพรวา  ผลจันทร์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายภัทรกานต์  ฉันทาพงษ์ภิรมย์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายวรปรัชญ์  ยาเที่ยง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงวรัมพร  วันเมืองเก่า โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงเวสติน่า  ลลอยต์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายศิริศักดิ์  มากเมือง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายสิทธินนท์  ปุกเปียง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอโณทัย  สร้อยทอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายอภิรักษ์  ยามา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอภิสิทธิ์  ยามา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกชกร  แสงสี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกนลลัส  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีคชไกร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายคณพศ  ทับประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายคเณศร  เพ็ชรพินิจ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายจิรายุทธ  วิจิตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชนชนก  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชนม์นิภา  คุ้มญาติ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายชนาธิป  อินเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายชิติพัฒน์  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายชิติพัทธ์  ฉายสุริยะ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายณภัทร  คำแดง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณภัทร  ชัยเดช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณศิตรา  เครือสอน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายณัฐดนัย  เปียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายณัฐวรรฒน์ เอเด็น  กราฟ์ฟแฮม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณิชชยา  คำชา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณิชา  น้ำพลอยเทศ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณิชาพร  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายติณณภพ  เหวัน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายเทรนท์ ไทเกอร์  โมฮัมเหม็ด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงธนพร  ศรีธุวนนท์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายธนันต์ภูมิ  จันทร์วิไลนคร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายธีรบดินทร์  น้อยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายธีรวัฒน์  แสนใจกล้า โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนะดา  ฮิมสกุล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงบุญฑิวรรณ  มาอุด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงบุญยวีร์  ทิโน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายปฐากรณ์  เขียวสีทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปณิดา  สุขใส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายปภวิษณุ์  ต่อกร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายปริยากร  กาวิน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายปวริศร์  ตั้วมาก โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปวันพัสตร์  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปัญญาพร  แตงบุญรอด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปัณณรัตน์  คล้าเจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายปิยวัฒน์  ห้วยทราย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายพงศ์พล  ผลเดช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพนิตพิชา  ตันสาโรจน์วนิช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โลโท โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ซ่วนเฮง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณโกสีย์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพิมลพัทธ์  ขำริด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงฟานา  เจะอาหลี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายภาคิน  แสงใส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงภูษณิศา  เพียรช่าง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงรมิดา  แรมนิล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายรัชชานนท์  สอนคุ้ม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงรัมภาภัค  ภูริเดชา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายวรพนธ์  แก้วบุรี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายวศิน  เขียวแดง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงวิริยาภัสสร  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายศิวกร  ศรีคำวัง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายศิวกร  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายศิวกรณ์  จันโทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ่อนนุ่ม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายสรพชร  เนียมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายสหกิจ  แก้วเมือง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายสิรภพ  เจนสิราสุรัชต์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายสิริวัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอธิชา  จิ๋วพรม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกชกร  ธิหล้า โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกนกพรรณ  นาเบ้า โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกนกวรรณ  หล้าเตจา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  กงตาล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกมลชนก  วงษ์สุก โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายกมลวิช  สุพนธนา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายกรวิชญ์  รักมั่น โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกรองกวี  เทพนิกร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกฤษฎาพร  เพ็ชรกำแหง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกันตภูมิ  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกันตินันท์  วุฒิบุญพรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกัลยกร  กมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกัลยาณัฐภ์  หลงสมัน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายกิตติพิชญ์  ฉิมสุด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกุลญาภา  สกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงขวัญข้าว  พลทามูล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายคณพศ  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายคณิต  มั่นเมือง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายคีตภัทร  พะสุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงเคทเทอร์รีน  ลอว์สัน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายจักรพันธ์  สุขนันตพงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายจักริน  สโมสร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงจิดาภา  นิลขลัง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจินดารัตน์  ศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายจิรธัช  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายจิรภัทร  ยมเกิด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วกัณฑา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายจิรายุ  นนทะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายเจนธรรม  มุมทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายชญานนท์  เงินขาว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชนนีกานต์  วงษ์สุก โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงชยธร  วิชาราช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายชยพล  ใบทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชยาภรณ์  ดวงตา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชลดา  รอดเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายชาวีย์  เขื่อนปัญญา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายชิษณุชา  ทาริยะวงค์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพียรสม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงญาณิดา  หมีโชติ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองอยู่เลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณฐอร  นันชม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณพชิรา  ทองคงหาญ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณภัทร  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐธิภรณ์  แบบกลาง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายณัฐพนธ์  สายปาน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณัฐพล  พงค์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ตั้งปัญญา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณิชกานต์  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายณิชคุณ  แก้วอยู่ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณิชาพร  แสงแป้น โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณิชาภรณ์  คำภิระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณิชาภรณ์  สิงห์คุ้ม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงดาราวรรณ  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธนกร  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธนพนธ์  สืบวงษ์ดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธนพล  หาญแหง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธนภรณ์  มาลัยหวล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธนภูมิ  เมฆอรุณ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธนัญญา  ยมลำภู โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เงินยวง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เงินยวง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จีระยา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงธันยชนก  พลอยครุฑ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธาราทิพย์  ทำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธีรภัทร  ธนพานิช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธีรภัทร์  พงษ์อยู่ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนงนภัส  คำภูษา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายนนทพัทธ์  หมอกเมฆ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายนพดล  พันธ์ษร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนภรัตน์  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายนรภัทร  เครือยา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนฤภร  ศรีปวนใจ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมวิชัย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนันท์นลิน  เดชเดชะ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายนิพัฒน์  หลำคำ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงบุณยานุช  ตันยา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงบุณยานุช  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายเบญจพล  ทองไทยนันท์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ทองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปฏิพัทธ์  พรมมิ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปณาลี  แก้วใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงประพิมพ์ภัทร  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปลายฝัน  ไทยทอง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปวรรัตน์  พรมมิ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปวริศ  สิริธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เปียเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปัญญดา  ฐานพัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปัทมาพร  สอนมัง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายปิยะพนธ์  ขำศิริ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายปิยะวัฒน์  ไทยอุสาห์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพงศพิสิษฐ์  ผลเดช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพนธิตร  ไกรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพรชนก  สุดจิตต์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพรนภา  ใจมา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพรพรรณ  เทศทิม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพรพวิษย์  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำจุ้ย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพัชนมนต์  จิตต์จริง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพิชญะ  ทำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิชญา  ทาอ้าย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพิชญา  แบรดชอว์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิชญาภา  พึ่งอุดม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิชานันท์  จารุกิตติ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เทศสกุณี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพิมพลอย  จิ๋วกาวี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายพีรเดช  แก้วใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพุทธธิดา  คงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายโพธิพงษ์  สุขถาวร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงภคพร  ภคเมฆานนท์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงภชราภรณ์  ทินปาน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายภฤศ  ภู่ชินาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายภัทรพล  จี๋คีรี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายภานุวัฒน์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายภาสกร  แสนเปา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงภาสินี  ขำศิริ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายภีมพงษ์  จงนิมิตรสถาพร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายภูมิพัฒน์  วรัญญาชัยมลล์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายภูริช  นิลยไทร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงมนัสนันท์  โยธานันท์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงมริฎษดา  สามารถ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงยมลภัสสร์  พาลี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายรฒิพัช  อินคำ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงรติมา  สอนเกตุ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงรวิษฎา  จันทร์มา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายรัตตชาติ  จอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงรัตนาสิริ  เครือมิ่งมงคล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายรุ่งนที  ยมเกิด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงลักษณารีย์  พลมาก โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายวงศพัทธ์  เปียเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวรรษมน  สาลี โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวรัญญา  เทียนชัย โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายวัชรพงศ์  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงวิชญาดา  ปุ๊ดสาร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายไวทย์กุล  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายศรัณยพงศ์  ปันทะรส โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงศศิธร  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงศศิวิมล  พัฒนาทวีกุล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงศิริกัลยา  มูลแจ้ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายศุภสิน  ด้วงนา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มีประลาน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงศุภิกา  วงษ์แสน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสดุดี  คชเถื่อน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสถลัชนันท์  ใจนา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายสิทธินนท์  สุนันทา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสิรภัทร  ประชากูล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสิรินภา  สินธีระโรจน์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสิริรัตน์  อุปสาร โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสุชัญญา  พึ่งจิตต์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสุปวีณ์  ทับนิล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสุวีรยา  ตุลยฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอภิชญา  เอี่ยมเวช โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอรนลิน  แก้วนา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายอรรถพันธ์  ใจรังกา โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอัครวินทร์  กุระคาน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  อ๊อดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอิสรีย์  กุระคาน โรงเรียนอนุบาลตาก ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายเอกนที  ยมเกิด โรงเรียนอนุบาลตาก ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธันวาภรณ์  ต๊ะคำ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงปุณยวีย์  อิ่นแก้ว โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงภคพร  เขาหลวง โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายวีรากร  ยาเที่ยง โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายสิรวิชญ์  ช้างรบ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงสิริรัตนา  พุกอูด โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายกฤติภูมิ  พิมล โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกานติมา  ชาเครือ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงจิราภา  พรมปิก โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายชัยวัฒน์  ฉายาชมพู โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปิยะณัฐ  สูงสุวรรณ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปุณยพร  สูงสุวรรณ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายพนธกร  สุขพุ่ม โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิชญานัน  ผันแก้ว โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายภพนิพิฐ์  ธีรโชติหิรัญกาล โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงลลิตา  พรมปิก โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายวัฒนชัย  วิโล โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสโรชา  อูปแก้ว โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสุชาดา  แก้วแปง โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายจิรเมธ  พิมานมาศสุริยา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงจิรวรรณ  หิรัญรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงจิรัชญา  สุนันต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายชวิศ  ปัญญาเรือน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงณัฐณิชา  มนตรีวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายธนกร  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายธนพล  ยมลำภู โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายธนภูมิ  ยมลำภู โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงธัญญนันท์  ศรีจันทร์ทับ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายธาราเทพ  ฉัตรวิบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายธีรภัทร  กิติคำ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายธีรศักดิ์  โพธิ์ดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายนราธิป  จันทร์กระแจะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงบุญนิภา  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายปรเมศ  ยิ้มเกตุ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายปรเมศวร์  เชื้อสายมาก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงปวีณา  มงคลดิลก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายพีรวิชญ์  รุ่งนิยมพานิช โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายรชต  ผลไรเร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงรัฐนันท์  สุขวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายวุฒิภัทร  เครืออิ่ม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงสุขฤทัย  โดดสกุล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกฤติมา  สอนละ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นายกฤษฎา  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวกัญญาณัฐ  คงดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เปียเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวกัลยวรรธน์  ไทยน้อย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นิลวิจิตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงจันจิรา  ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงชฎาภัทร  อ่วมมีเพียร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงญาณิศา  ส่งต่าย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวฐิติภัทร  ถุงเงิน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
337 นายณัฐพนธ์  คำประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวณัฐพร  คำประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวดวงกมล  แออัด โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นายธนกฤต  สืบมาศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นายธีรพัฒน์  หงษ์สิงห์ทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรือนโต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวนุรีพร  ปั้นมีศรี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นางสาวบงกช  บุญสา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงบุญยนุช  เตไช โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงบุษบา  นิ่มแสง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงเบญจมาศ  กลับโต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงปาณิสรา  เชื้อสายมาก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงพรชนก  พันธ์เดช โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงพัธนันท์  คมขัน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นายพันธ์ณรงค์  สังฆจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ทัศนา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงวุฒิชัย  แก้วขำ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายศุภกร  มีสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายศุภกร  สังฆจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงสุธีกานต์  ปานมาก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวอนัญพร  เดชเดชะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นายอภิรักษ์  กรองทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายอรรถพันธ์  นุชชะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
360 นายอัษฎาวุธ  สิริเล่าสกุล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงอาทิตวรรณ  หิรัญรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงกขพร  น้อยวรรณะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทฉิม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกิติมา  เมืองขุนทศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงชญาดา  สีดากุลฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงชมพูนุท  เบาสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายโชติพิสุทธิ์  ภักดีวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงฐินาภา  ภู่สง่า โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จันทร์เครือ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณัธชยา  บัวประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  แสงแก้วสุข โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงเปรมฤดี  เฟืองฟอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงเปรมิกา  สาระคู โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพัชราภา  เครือเต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพัชรี  ห่านใต้ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สิงห์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พลอยรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงมนทกานติ  แออัด โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายรณกร  ใจสุภาพ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวรินทรา  ยิ่งมหาศาล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ต๊ะวัน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสุธินันท์  ฉะติพบ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอภิชญา  จันพลงาม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงอริญชยา  ทาระวา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายกฤตภาส  วงษ์อินทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายกฤตวยา  จิ๋วปัญญา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงกัญญรัตน์  เกิดแสง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนละมูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายกันต์พิชญ์  คำบรรลือ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงเขมจิรา  ทารินทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงคณิสสร  ยิ่งได้ชม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงจารุวรรณ  พุ่มนวล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงจิตติมา  แป้นพงษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงจินณัชชา  จินตสุเมธ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายจิรายุ  ดำนิล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายเจษฎา  จิ๋วเมฆ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงชมชนก  อินทะนันท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายชาญกิจ  วงษ์ตาดำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปทุมวัน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายณัฐเนตร  ก่อบุญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงดรุณี  ศรีระเวช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงดาลญา  โกศล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงธนพร  งาเนียม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายธนวัฒน์  บุญบรรเจิด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงธนากร  สายสุด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายธนินโชตน์  เพ็ชรพนาภรณ์เดชา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงธัญชนก  นาถกร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายธานินทร์  ใจยา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายธีรติ  แสนเปา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายนภดล  ทโยประการ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงนับจันทร์  จันทร์บุตร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงนิชาภัทร  ศิระศุภนิมิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงพชรกมล  แย้มหมื่นอาจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายพรภวิษย์  เอี่ยมละมัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายพลลภัตม์  อัจฉริยะเดชา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายพสิษฐ์  อัครวิชิตศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายพีรวัส  มานัสฤดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงฟ้าใส  อินทรกำแหง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายภานุพันธ์  อ่อนนุ่ม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายภูริพัฒน์  สิงห์จินดา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายรุ่งคุณ  จุลภาคี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงรุ้งลดา  เลาหะรัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงวรรณธกรานต์  เกิดแสง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงวิชญาพร  วงษ์จ่า โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงศตชนันท์  หนูเล็ก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงศศิภัสสร  สุริยะวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายศุภกฤต  ไพโรจน์พิริยะกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงศุภิสรา  วัตต์มณี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงสิริชลธิชา  พิพัฒน์ศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงสิริวิมล  เครือวัล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายสุชาติ  ทิพย์มงคล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงอภิญญา  ถ่ายถอน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงอมราพร  เทวตา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงอริญชยา  มั่นแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงอัครภาส์  พรมเทา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายอานนท์  คชเถื่อน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงกมลชนก  ทองอ้น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทะโพธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายกฤตธัช  สุวรรณถาวรตกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์หลง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกัลยาณี  จิติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายเกรียงศักดิ์  อยู่สุข โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงเกสรา  พานิชเจริญทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายคณิน  จิตอารีย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงคีรตา  จันทร์เรือง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงจิรปรียา  หวานฉ่ำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายจิรวัตน์  หาญอนันต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ่อนศรี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีปะโค โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงชญานันท์  หลวงไชยา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมลังกา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายชวิน  เกียรติสิน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงโชษิตา  เณรจาที โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงญาณิน  พูลน้อย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงญาณิศา  บัวสำลี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายญาณุวัฒ  สุขอ่วม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงโญบินดา  บัวเป็ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงฐิติวรา  จักรแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณัชชา  สาบุ่ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัชชา  ไตรทิพย์ชาติสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  พึ่งอินทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองคำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่สวาสดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณัฐชยา  คงพิกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงณัฐชยาฎา  พุทธรักษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายณัฐดนัย  ติดพรม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายณัฐพล  ทิมาวงษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณัฐวรรณ  คล่ำคง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงณัฐวรรณ  แสงไทยารักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณัฐหทัย  วิโรจน์วิริยะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงเณศภิภาวรรณ  ธงยี่สิบหก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายดิษย์ภัทร  บุษยะบุตร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงเดือนฉาย  มั่นเมือง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงตัสนีม  วัตละยาน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายเตชินท์  สุวรรณปัญญา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายทศน์ปวีร์  ป้อมทองคำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงทัชชกร  คล่ำคง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงทิพรดา  งอกอ่อน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายเทพพิทักษ์  คัมเบล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงธนัชชา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายธีร์  นพเกตุ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายนนธวัช  โรจน์วชิรบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ครุธผาสุข โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิรพัชญ์วรกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ทองประสาน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนิชานาถ  ศิริพิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนิลทกานต์  รัตนะบดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายนิสสรณ์  ใจสุภา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงเบญญาภา  แหยมนาค โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายปพน  เคนขยัน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงประณยา  จันทร์เทพ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงปวริศา  ตุงคนาค โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญสา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปาริดสา  โพธิ์คำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายปิยวัฒน์  กันทะรส โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงปุณญิศา  ศรีจินดา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงปุณญิศา  เนียมสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปุณยนุช  รุ่งจะเรา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงพรธิดา  เจริญกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพัทธนันท์  หมอมนต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพาขวัญ  ทองอรุณศรี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายพานุวัฒน์  นาวีเสถียร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพิชญ์สินี  นุ่มโฉม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงพิชญาภา  จิตเนาวรัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพิชญาภา  นาคะไพฑูรย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ทำมาตา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ก้อนนคร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ทำมาตา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ไกรโต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงแพรวา  ยศธนากรวณิช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงแพรวา  ศรีสุริยะวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงภวิกา  สุริยะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายภูมินทร์  อินนะไชย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายภูริต  เกิดระมาศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงมัณฑิตา  จุลเกษม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงเมธาวินี  เกื้อกูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายรัญชน์  คำใจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงวริศรา  สุดาพร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายวินท์  ถาวรงามยิ่งสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงวิรากร  ทัพผึ้ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงศรันยาพร  อุดร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงศศิพิมพ์  หรรษคุณาฒัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายศิรสิทธิ์  ขยายเสียง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงศุภิชญา  คงเพ็ชรศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงสมัชญา  อินฟู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายสิปปกร  คำนนท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงสุณัฏฐา  พรหมเทพ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสุพิชญา  ด่อนแผ้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสุภัสสร  ปัญญารัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอนัญญา  ตรีธัญญา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงอนันตญา  วิสุทธิวัมมิก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอมลวรรณ  เทศฉาย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงอริสรา  แก้วสุก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงอัจจิมา  จักภิระ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงเอมมิกา  มาตรสิงห์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงกมลชนก  ทับทิม โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายจารุวัฒน์  มีสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรมหาญ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงชนัญพร  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงชลธิชา  พึ่งเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงฑิฆัมพร  คงเมฆ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายตะวัน  เจริญดี โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายธนวัฒน์  กันเจียด โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงนภาพร  เดชะ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงนริศรา  พูลศรี โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงนวพร  มงคล โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงนิภาธร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงเบญจมาศ  ตึงจ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองบุญชู โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงปริมฬภาภรณ์  ปรัชญาภิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เงินตาสุก โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงภาณีรัตน์  ธงวิลัย โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สืบสายดี โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายลภัส  เมธีกุล โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงศิรภัสสร  พร้อมมูล โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงศิริกัลยา  อินทะ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชัยฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงสมฤดี  วงศาไพสิฐ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงสุกัญญา  แสนอมตะสกุล โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงสุจิรา  อินทยศ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงสุพัตรา  มูลงาม โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงสุมิญฑ์ตรา  สุประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงสุมิษฐา  รัตนพร โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงอาทิตยา  จำปาวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ม.2 คณิต ม.ต้น