รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลชนก  อยู่ละออ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกษิดิ์เดช  โพธิโชติ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  มุสิกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกันตภณ  หลักเพชร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขรังสิเสรี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายเกณฑ์กัณม์ไชย  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงโกลัญญา  บรรจง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายเขตต์กันต์  เศวตศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายเขมทัต  แสงพลู โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายจิรัฐ  ดิษเสถียร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายชวิศ  หงษ์ประดับ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฐิติภัทร  แนบชิด โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณฐมน  เขียวขจี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายณัฐชานนท์  ใยอุบล โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฐนันท์  โกศลเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธนวรรณ  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธมณพัณณ์  วารินทร์สกุลกรณ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายนนท์ปวิช  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายนพคุณ  พงษ์ไม้ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนัสรีน  บินยูซบ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายนิธิภัทร์  ชำปฎิ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเนติกาล  มีโชติ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเบญญาภา  สุขทั้งโลก โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปัณชญา  สืบชาติ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายปัณณทัต  แก้ววิชัย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายพงษกร  ติงสาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายพณภัฒน์  สุทธิวารี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายพรหมเทพ  เทพนวล โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายพศวีร์  จินตกานนท์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายพัทธพล  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพิชญา  จุ้ยนิ่ม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แซ่ซิ้ม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพิศุทธิภรณ์  ชามาดา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงภคพร  ครุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงภคมณ  โกญจนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงภรกัญ  อนันต์นาวี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงภัคจิรา  ชัยบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายภูวัฒน์  ไกรทองสุข โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงโมริสา  สุทธิชล โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงฤดีรัตน์  อินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงศิริกลลญา  มนตรี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสาริศา  พ่วงพี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงเหมรัศมิ์  รมยานนท์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายอภิภู  ดีเมธา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอุมาภรณ์  หมื่นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงฮูดา  อับดุลสลาม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกชพรรณ  ไชยวาที โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายชิติพัทธ์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงชุติกาญจ์น  วุฒิพรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติช่วง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงณิชาภัคร์  ผลสนอง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายติณภพ  ตลับเพชร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงทิชาภัคร์  ผลสนอง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงธนัชพร  ฤชาคณิต โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงธันยทักษอร  ชมเชย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธาม  จู โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนนทวรรณ  แสงแข โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนพรัตน์  ประสิทธานันท์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนพวรรณ  ศิริจร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงประภาวัลย์  ภาประกอบความดี โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปริชาติ  เรืองรัตนตรัย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายปวรปรัชญ์  บรรจง โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงปวรรัตน์  เสนะโกวร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงปวริศรา  เดือนฉาย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปาณิสรา  วิสุทธิ์แพทย์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงไปรยา  ยันตโกเศศ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายพชรพล  ฟองมาศ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงพรพร  ศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพอเพียง  มิตรมร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพัชรพร  วินิจฉัย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพิมชนก  อยู่ละออ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ดีหลาย โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายพุฒิธร  รัตนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายภคชญช์  วรรณบุตร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงเมธาพร  บุญวาที โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายราชธรรม  ลุนสะแกวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวนิสา  ชาประถม โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงวรรณวิสา  วิสาวรรณ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงวลัญช์อร  ฉิมผกา โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงศุจิกา  อาจณรงค์ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสมภัสสร  สรวมชีพ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงสัณห์อนงค์  สรวมชีพ โรงเรียนอนุบาลตราด ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายสิปปกร  ศิลประสาร โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงสุนินาท  วานิชกุล โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอนัญญา  สถิตย์วิมล โรงเรียนอนุบาลตราด ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายคมสัน  กัมพูชา โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายธมกร  สังข์ทิน โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงชุติกานต์  สารพงษ์ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายณัฐพงศ์  สุนทรชัย โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายนัทพนธ์  แสงงาม โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงประภาศิริ  สุพรรณ์ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงผการัตน์  ศรีกุล โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงศศิกานต์  โคตคำ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายอรรถพล  เข็มปก โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงตรีทิพย์  ฟองมาศ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงบุญฑริกา  ในเรือน โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงวันทนา  ชื่นแท่น โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายวีรวัฒน์  จันทรวาล โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ตาน้ำเที่ยง โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงอนงค์นาฐ  รัตนวงษ์ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงญามินดา  มัดรอ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณชญาดา  โทนทอง โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงทิฆัมพร  รวมวงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายปราการ  คมพุดซา โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายรัฐกานต์  เพชรหีด โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงลภาภัทร  จ้ำเหล่ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกุลนัดดา  เหลาพรม โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายนพัช  อานามวงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนลินนิภา  นิยมญาติ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพีรพัฒน์  กิจประจง โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพีรวิชญ์  เข็มดี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายรัฐนันท์  รักษ์วงคณา โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงศิริวดี  มัณฑนาภรณ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสริดา  แสงศรี โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสุชานันท์  โชติมา โรงเรียนกิตติวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายสุรปัญญา  เถียรทิน โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายออมสิน  นำประดิษฐ์ โรงเรียนกิตติวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกรวีธ์  บัญฑิตเสถียร โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกวิสรา  ขำทัศน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงชนิษฐา  เหม็งหยิม โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายชิษณุพงศ์  วิรุฬห์วณิชย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงณญาตา  ต้อยยาตี โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายณรัช  ทัศวิล โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายนิพิฐพนธ์  นิลพัฒน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายปราบ  ประชุมแพทย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายปิติภูมิ  บุตรศรีวงษ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพียรประเสริฐ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงมนพัทธ์  สุวรรณธารา โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงรินทร์ณภัทร  แก้วกำเหนิดพงษ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายวันโด  อึง โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายวายุพัทธ์  ธนากิจ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงวีร์  ศรีไชยานนท์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายสุรพศ  เถาหมอ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายสุรพัศ  เถาหมอ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายกฤษฎา  บัญฑิตเสถียร โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงจิรภิญญา  ลองศิริคง โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพย์ยอแล๊ะ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายฉัตรเฉลิม  อุปเท่ห์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชัญญานุช  หรี่คนอง โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณภัทร  ขจรเกริกฤทธิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐชยา  สิกบุตร โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐณิชา  คลาดแคล้ว โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กสิพร้อง โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณิชมน  คลาดแคล้ว โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนภัทร์  นิลศิลป์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธัญรดี  สุโน โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนันทรัตน์  แสนสวัสดิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนับทอง  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงบัณฑิตา  ปั้นสมสกุล โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปกิตตา  เลียดประถม โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปณิชา  ลิขิตสถาพร โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายปรินทร  ตันเจริญ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายปัณณวิชญ์  ยางเอน โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปาณิสรา  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปาริฉัตร  โสวณะปรีชา โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปิยาภรณ์  บิสสุริ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพรรณรมณ  เวชสิทธิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิชชาภา  ศิลาอาสน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายพิพิธธน  อินทสุวรรณ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วนิชอาภาพรรณ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงภัคกุญ  ศรีอร่าม โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายภัครุทร  ศรีอร่าม โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภูมิพิชชา  เหล่าชัย โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายเมล สตีฟ โจ  พาสแมนส์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายแม็ตยูส เจอเมย์น รามอส  ริกาฟรังกา โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวริยา  ยั่งยืน โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวริศรา  วาสุกรี โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายวสุ  หมะมูดี โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวิรัลยุพา  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงศตนัน  ธนากิจ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศศิภา  อุทัย โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายศุภกร  โสวณะปรีชา โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายสรวิชญ์  คุ้มปลี โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายสุกฤษฏิ์  จำนงประโคน โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายอนุชัย  นามชนะ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอภิชญาน์  สุขสอาด โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอมเรศ  หงษ์ตะนุ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเอลิษา  พงษ์ศิริ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงไอย์รฎา  เจริญพร โรงเรียนมารดานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม