รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤตภาส  จำปา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกฤษวรรณ  เลี้ยงพงษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกวินฤทธิ์  พันฤทธิ์ดำ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติภูมิ  ศรีเพ็ญ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงขนิษฐ์นาถ  นาคช่วย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจตุพร  อิ่มจิตร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายชนทัต  ด้วงกิจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีสุด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐธิดา  อายุก โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐภัทร  จงทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงทิพพิมล  สุกรอดรู้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธนกฤต  เกตุพงษ์พันธุ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธวัลยา  รอดจบ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตุพงษ์พันธุ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธัญจิรา  คงสุดรู้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธันยกานต์  สังข์แก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายธีร์ธวัช  รองวัง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายนิธิภัทร  เกียรติธีรัตน์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปณิตา  จิตรอักษร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายปัญญากร  ฉันทรางกูร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปัณณพร  อ่อนน้อม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปิ่นศิลานันทร์  พรหมช่วย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายพงศกร  กานต์นภัทร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพัชรกมล  รัตนพล โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายพีระพัฒน์  พุฒจอก โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงมลฑาทิพย์  สังข์มัน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงรัฐการ  คเชนทร์มาศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงลภัสรดา  อภิบาลรังษี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงศิริภันทิลา  สุขรอด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอธิชา  เซ่งง่าย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายอภิวิชญ์  สุดจิตร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกชภรณ์  เยี่ยมวัฒนา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายกลวิญญ์  ส่งแสง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  ยอดสุรางค์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกันติชา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกาญจน์นภัทร  สุขะ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายกิตติวัฒน์  ช้างพลายงาม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยวิเศษ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงเกศราวรรณ  จันทร์ประกอบ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายคณพศ  สุขคุ้ม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายคิมหันต์  สูคีรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงจิรัชญา  ไกรเทพ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงจิราภรณ์  วาทีตรง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงจุฑามาศ  วรรณบวร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงชณัญชิตา  ศรีหมาน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงชนากานต์  ขาวเชื้อ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงชลิตา  นาคแท้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงชัชชญา  อาภรณ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงชัญญา  สุวรรณยุหะ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายชำนาญวิทย์  ขุนอินทร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงชินันพร  สอนวงษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปราบพาล โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายญาณกวี  หาญกิจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงญาณิศา  รุณแสง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงญาราภรณ์  ทองรอด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายณฐกร  วงศ์สำราญ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณฤดี  พรหมสุวรรณ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีศักดา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณัฐพัชร์  เมืองมีศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงไดอาน่า  ซาเด็คกี้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายธนวินท์  เอียดทวน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงธนาภา  จันทร์ชาตรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธนิษฐา  กรุณา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เหมือนจิตต์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงธัญกัญจน์  สินเธาว์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประภาส โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธัญสุดา  จิตรอักษร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนันท์นภัส  คชวงศ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนิชาภัทร  ปลอดทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงบวรวรรณ  ลีหะสุนนท์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงประถมาภรณ์  แดงนา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงปราณปริยา  สงคราม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงปวีณนุช  ผนึกทรัพย์สกุล โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงปัณณิตา  วรรณบวร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงเปมิกา  ทรงศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  จิตตะปาโณ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพรไพลิน  รุ่งเจริญพัฒนกิจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพัทธานันท์  ทองแก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพาณิภัค  หะหมาน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพาทินธิดา  ชูจิตต์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายพิสิษฐ์  ทองยิ่ง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงภัชภิชา  วุ่นดี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายภูมินิเวศ  สมาธิ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายภูวิศ  ทองศักดิ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงมนัญชญา  อาจมีแก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายยศธร  อาจชอบการ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงลักขณาภรณ์  มณี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงวรรณพร  บุญวรรณา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงศศิณัฎฐ์ฐา  รักษาศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงศศิวิมล  น้ำผุด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงศิรดา  จันทร์เพชร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายศิวกร  ชัยเดช โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายสรวิชญ์  เจียรบุตร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสุปรียา  ทิมกลับ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงเสาวณี  ชุมนาค โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอธิชา  โชติรัตน์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายวัฒนศิลป์  ศรีเพ็ญ โรงเรียนบ้านควนพญา ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงเสาวภา  ขิกขำ โรงเรียนบ้านควนพญา ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายจีระเทพ  พุ่มเข็มทอง โรงเรียนบ้านในปง ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงฐิดายุ  อาสนะ โรงเรียนบ้านในปง ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายตติยวิทย์  อาสนะ โรงเรียนบ้านในปง ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองผอม โรงเรียนบ้านในปง ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กาญจนพรหม โรงเรียนบ้านในปง ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงจุฑามาศ  อารีวงศ์ โรงเรียนบ้านในปง ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินพรม โรงเรียนบ้านในปง ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสุรางคณา  นวลมะโน โรงเรียนบ้านในปง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกนกพร  ถิ่นพันธ์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกฤตเมธ  ทองเนื้อเก้า โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกัลยกร  ช่วยประคอง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกุลฑีรา  หนูรอด โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายจิรวัฒน์  ชูแก้วร่วง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  ลุ่งกี่ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายชัยวัฒน์  เพชรอินทร์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายฐานพัฒน์  พรมชู โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงฑิฆัมพร  อ่อนอินทร์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หนูขาว โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรียบร้อย โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายณัฐวัตร  พรหมอินทร์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงดรัลพร  แซ่เฮ้ง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายตะวัน  คชบริรักษ์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธนภัทร  ยังมี โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงธนัชชา  คงขัน โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สาผุยทำ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ควนคำ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฤทธิ์ฉิม โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธีรภัทร์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนฤมล  ภูววิทวัส โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงเบญจศิริ  ศรีชัย โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงประไพวรรณ  ไชยคง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายปวเรศ  ช่อวงศ์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปัญญวัฒน์  จันทร์ส่องแสง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปิยวรา  วงศโต โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายผไทยเทพ  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพงศธร  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายพชรพล  พรหมอินทร์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญชิต โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จิตรอักษร โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายยศกร  พุดทรา โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายวุฒิกร  ว่องไว โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงหนึ่งปรารถนา  อ่อนชื่นจิตร โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายเอกสิทธิ์  หนูเมือง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐชยา  รุ่งโรจน์อสนี โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อดิษฐศร โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงกันติชา  เกตแก้ว โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกานต์สินี  ทองเหลือง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงขนิษฐา  ปาระนิตย์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายจักรี  เทพพูลผล โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายฐิติพงศ์  ยืนยง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณภัทร  ครชาตรี โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัญฐิฌา  หอมหวล โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐกมล  เพชรศรีช่วง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐพร  พันธ์วงศ์รัตน์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนธาม  แซ่หลิว โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธนัญชนก  กาญย้อย โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธันวา  จงกิจ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายนฤพันธ์  วรรณวัตต์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเนตรชนก  แซ่ตัน โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงบุณยาพร  ราชเดิม โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปวริสา  คตรัตน์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปวีณ์นุช  คงขำ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปัทมาพร  คดรัตน์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพงศ์สุรินทร์  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพัณณิตา  จันทร์ประกอบ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หีบเพชร โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยบุตร โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  พูดเพราะ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงภัทรชา  จันทร์แย้ม โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงเมริศา  ทองประกอบ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงรัตติกาล  จีนประชา โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงรุ่งรดา  ไทยกลาง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวรัชยา  คงแก้ว โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสาธิดา  เอียดทวน โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสินีนาฏ  กลับหน่วง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีสมัย โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงโสฐิดา  หนูส่ง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอธิชา  เพชรจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอังศุธาดา  แสงจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกรกนก  ละเอียด โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกรกวรรณ  แก้วทองสวน โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายกรวิชญ์  จิตรา โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงกฤติญาณี  จิตตรา โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงกิตณาภรณ์  แท่นบัติ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายกิตติพงศ์  ละเอียดการ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงขวัญจิรา  มณีแสง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงจรรยาพร  จิตรา โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงจามิกร  ด้วงนุ้ย โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงจิตรานุช  เชยชื่นจิตร โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายชนายุทธ  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงชลธิชา  ทองปรวน โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายชัยพร  เอี้ยวฉาย โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงชุติมนฑน์  จุ้งลก โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงณีรวรรณ  อ่อนแท้ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายทินภัทร  ชุมประเสริฐ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายธนกฤต  ขำณรงค์ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายธนดล  ช่วยมี โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วระย้า โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงธัญชนก  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายธัญเทพ  หวานพูน โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงธันธาดา  คุ้มสังข์ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายธีรภาพ  ปลอดทุกข์ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายนทีทิิพย์  ทิพเศษ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงนลินส์  คงประสม โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงน่านฟ้า  ทองปรวน โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงนิตยา  ศรีรังศิลป์ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงเนตรชนก  เทพพูลผล โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงบุษกร  คล้ายทอง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงปพิชญา  เซ่งง่าย โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายปิยวัฒน์  สุขสนิท โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงปุณยนุช  นครพันธ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงเปมิกา  ศรีจันทร์ทอง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายพลกฤต  ยังน้อย โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงพิชชาพร  นางหลาด โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เซ่งง่าย โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีวิเชียร โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สิงหเสม โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงพิรุณรักษ์  ศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงพิไลภรณ์  ชูบุญส่ง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ช่วยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายภคนันท์  พนมรักษ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองสาย โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายภาคภูมิ  ชุมอักษร โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายภาณุวัฒน์  ขวัญศรีสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  ไชยลือเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงมีนา  อ่อนสี โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายมุจลินท์  เพ็งพอรู้ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงยอดขวัญ  ปิยดิลก โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายวรวรรธน์  ส่งทวน โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายศตายุ  ชมชื่น โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงศิริวรรณ  สามัคคีธรรม โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงสุพิชญา  ษัฏเสน โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  นกหรีด โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายอภิพงษ์  เพ็ชรจันทร์ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงอาติน่า  เจริญลาภ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายกษิดิ์เดช  หนูหวาน โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองบัว โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์คง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหมนแก้ว โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงญาณิกา  แต้เตี้ย โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กัลยาณประพฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ละเอียด โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายณัฐชนน  มากนคร โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐธิดา  มณฑลจิ้งหรีด โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฐนิชา  หนูเดช โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงดารณี  ส่งเสริม โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายทวีป  บุตรตะโคตร โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงธชพรรณ  จินดาแก้ว โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธนพัฒน์  สิ้นกั้ง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธนากร  เพชรเล็ก โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธาราทิพย์  ขำณรงค์ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธีรภัทร์  สุดขาว โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนรมน  จิตรา โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายนฤเทพ  จีนสมส่ง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปณาลี  ศรีจันทร์ทอง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงประกายวรรณ  ทองผอม โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพฤติพงศ์  ด้วงสีเกาะ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพิชาทา  นางหลาด โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ณะพิบูลย์ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายภูชาติ  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายวงศกร  ทองปรวน โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายวงศธร  สวิญญาณกทรัพย์ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวรรณิษา  มากนคร โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวรฤทัย  สุขเสน โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวริศนา  ช่วยหนู โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงศรัณญา  ประมวลศิลป์ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายสรวิชญ์  เข้มทอง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายสรวิศ  สุขศรีเพ็ง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสลินทิพย์  ราชเดิม โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายสิทธิพล  คงแก้ว โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสุนันทา  ศรีเสน โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุพัตรา  หนูนิน โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอภิชญา  ชุมอักษร โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอรจิรา  พรหมเกิด โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอรพิมล  คงเพ็ง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายอัศม์เดช  หนูหวาน โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอาฒยา  ขุนทอง โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายอามีน  นุ้ยตีเตบ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายอิทธิกร  เมียนโอ โรงเรียนบ้านหลังเขา ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกกกนก  ปะดุกา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงกรกมล  รุณแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายกรณัฏฐ์  ไกรนรา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายกรวิชญ์  กลีบแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายกรวิชญ์  ขวัญศรีสุทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงกัญญ์วรา  คีรีรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายกันตภณ  คีรีรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงกานต์สิริ  ทิมกลับ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงขวัญประภา  สุทโธ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายจิรวัฒณ์  ยอดทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายจิรายุทธ  แจ้งไข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงเจียระไน  เสี้ยวสมบูรณ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงชนากานต์  รอดอยู่ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายฐิติพงศ์  อรรภสงเคราะห์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายณัฐกรณ์  พันธุ์สุจริตไทย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายณัฐชนน  แซ่หลี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายณัฐพัชร์  พันธุ์สุจริตไทย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงณิศวรา  ชัยคง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายทินกร  รุ่นไวยวุฒิ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายธนภัทร  พรหมมนตรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายธนัทภัทร  คชแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงธีรยา  นิ่มวิศิษย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายธีรสิทธิ์  จิตรอักษร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายนนท์ตะวัน  ถิ่นวงอินทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงนันท์นลิน  บุญชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงปณิดา  แซ่โล้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายปรเมษฐ์  ชูนุ่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายปุณยกร  เม่งช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายเปรม  พงษาริกิจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายพงษ์ภวัชญ์  จันทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายพรภวิชญ์  จันทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงพลอยประดับ  กังงา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงพิชชุดา  สองเรือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายพิพัฒพงศ์  สงเอียด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายพุฒิพร  หนุนพล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายภูมิปิยะ  ปิยดิลก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายเมธังกร  แง้เจริญกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายวงศพัทธ์  บุญช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายวงศพัทธ์  พลรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพพิพัฒน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงวริศรา  พลเดช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายวันเสาร์  พวงสอน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายวิชชานนท์  วารินสะอาด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายวิชยะ  ภักดีโชติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายเวชพิสิฐ  ร่างมณี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงศดานันท์  คงจันทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายศิรพงศ์  ภูมิกลาง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายศุภณัฐ  เขตรัตนา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงสวิตตา  จงใจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายสิทธิชัย  รอดเพชร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงสุชัญญา  มะเกลี้ยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายสุริยะ  ปั้นทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายอนุศิษฏ์  เพชรมณี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงอัญชิสา  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงกชพร  วรรณบวร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกชพรรณ  บริพันธุ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกนกพรรณ  เหมือนกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกมลชนก  กลิ่นทิพย์ขจร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตร์ชูชื่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายกรธรรมรินทณ์  ทองศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกรภัทร์  ปานสังข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายกรวิชญ  สมกำลัง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกฤตธนะ  แก้วเรืองฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกฤติยา  คงจริง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกฤษกร  พุทธวรคุณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกฤษฎา  หีมเอียด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกวินตรา  เอียดทวน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกวิสรา  มาเนี้ยว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกษมา  สุขเสน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกัญญภัค  เรืองมี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสงโสม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายกันตณัฐ  แสวงชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายกันตพิชญ์  รักสกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายกันตภณ  ฝาดซิ้น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกันติชา  สูคง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายกัสกร  แก่นจันทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกาจพล  ศุภศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายการัณยภาส  จันทะภาโส โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มากเพิ่ม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายกิตติภัฎ  เทพบรรทม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกุมภมาส  แย้มแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกุลภรณ์  ชุมนาค โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชูกร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ส่งแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงเขมนิต  กวยาวงศ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงเขมินทรา  เดชภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงโขมพัสตร์  รัตนาศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายคณิศร  ภิรมย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายเคน จอนนี่  จี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงจรรยพร  เสือกล้า โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงจรัสศรี  ไชยเสภี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงจันทร์ตาภร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายจารุกิตติ์  ฤทธิจอม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงจารุภัทร  หมื่นสนิท โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงจารุวรรณ  มุณีโน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงจิตรกัญญา  คงฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงจินตภาส์  สุขเพ็ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายจิรกฤษ  เพ็ชรฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจิรัญญา  จิตร์ชูชื่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายจิรัฏฐ์  พูลปาน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายจิรัฏฐ์  เด่นสุวรรณรังษี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายเจตนิพัทธ์  รักนุช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายเจตนิพัทธ์  แทนบุญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชญานิศ  แก้วเกื้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายชนกันต์  สงประสพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชนม์นิภา  ชุมชื่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชนัญชิดา  หลักศิลา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงชนิกานต์  กลับใหม่ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชนิกานต์  ยิ้มย่อง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายชัชพิมุข  ฉิมพาลี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงชัชะิมุข  นิลรัตน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชานิษา  เตมีย์ชาติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชาลิสา  ชุมศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงชาลิสา  เพชรพัว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายชิติพัทธ์  สำเภา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิ้นทุกข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายชุติมันต์  ด้วงเมือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงโชตกา  มณีโชติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงญาณิน  สำนุดโต โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงญาณิศา  พนมรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงญาดา  อ่อนรู้ที่ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงญาปกา  สงคราม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงฐิดาภา  ผาสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงฐิตารีย์  ราษฎร์ณรงค์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงฐิติกานต์  เพ่งเซ้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงฐิตินันท์  เพ่งเซ้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายฐิติพงศ์  อักษรศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ่อนชื่นจิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายฑัฎธณพัตน์  ไกรเทพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณฐภัทร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายณัฎฐก้องภพ  ชินชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  สินกั้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณัฏฐาชล  แซ่อึ่ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คอนคง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตี้ฮ้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นวลใย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฐณิชา  พึ่งแรง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิมา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณัฐณิชา  เขาบาท โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณัฐณิชา  โวยสิน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายณัฐปคัลภ์  มากชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายณัฐพล  แก้วเซง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฐมน  จรคงศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณัฐยศ  พวงสอน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงณัฐวรา  บุญชูวงศ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สวัสดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูนุ่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณิชนันทน์  พันธ์หัสดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณิชานันท์  คงเนียม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณิชานันท์  รักษาศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณิชาภรณ์  รามเทพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีเทพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณิรนุช  สิทธิชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายทรงพล  แสวงชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงทิวาพร  กีสุ้น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายธนกร  หมื่นละม้าย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายธนกฤต  บุญเดช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธนกฤต  สุขการ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงธนัชพร  รุ่งแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธนัญชนก  มักมะยม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีคง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อินนุรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จินดาวงค์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สิทธิชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธันยาภัทร์  กำเนิดโทน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงธารารัตน์  นิ่มเรือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธาราวดี  สวัสดิมงคล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูนุ่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธีรเทพ  เกิดไก่แก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธีรเมธ  สินกั้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธีระภัทร  สุวรรณภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธีรัตน์  คำศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายนภดล  แสงพรม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายนราวิชญ์  บัวผัน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงนัฐฑริการ์  ลัวนดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายนัตติกร  ธัญญพันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงนิชา  เกตุประกอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงนิชาภา  บุญนายก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายนิติภูมิ  รอดกสิกรรม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายบุณยกร  วิวัฒนานุกูล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงบุษราคัม  มณีโชติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ฉิวน้อย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีเทพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงปฐมาวดี  บรรณกิจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปณิดา  เทียมแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงปณิตา  จิตรอักษร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงปทิตตา  ด้วงแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงปนัดดา  นาคมาตย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายปภังกร  ประพันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงปภาวรินท์  ทองประดับ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงปภาวรินท์  สงนวล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงประภัสสร  คงยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงปริณดา  วาริณสะอาด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงปริยากร  กาเยาว์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายปริวัฒน์  ศรีหนู โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายปวริศร  เดชภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายปัญญพล  ปัญญโชติกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงปัณณธร  บุญถาวร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายปัณณวิชญ์  แซ่โล้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงปาณิศา  แก่นจันทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงปิ่นมณี  ชนะภัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงปิ่นมุก  ศรีเพ็ญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปิ่นฤทัย  แซ่หลิว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปิยะธิดา  สิทธิชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงปุญญิศา  ชะนะพาล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงเปรมวิภา  เยาว์ดำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายเปี่ยมพร้อม  หลัดกอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายพงศ์ปณต  สังขโชติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายพงศภัค  จรเสมอ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายพชร  เพ็ชรหนุน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงพชรพร  จงใจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพชรพรหมพร  ทองประดับ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายพนธ์วิสิทธิ์  คงพล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงพรทวิลาภ  เล่งจิ้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพรรณภัทร  ทองนอก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  รัตนแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายพรหมนรินทร์  กิจสวน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงพรอนงค์  หลงละเลิง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพริสร  ชุมนาคราช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพลอยชมพู  ฉุ้นย่อง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพลอยชมพู  ตันติฉายากุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพัชรพร  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายพัชรพล  เพชรสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพัชรวี  แทนสุวรรณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพัชราภา  คงสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  พลภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพัณณิตา  นกศรีแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายพัสกร  นันตะบุตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงพาทินธิดา  โรวัฒน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงพิชชาพร  เมืองช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพิชญ์ชญาดา  โสทร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพิชญาภา  หมุนกลับ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพิชาทา  มากวุ่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พงษ์มาก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  อ่อนชาติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพิยดา  จิตรอักษร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพิริยากร  ช่วยบำรุง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายพีรพัฒน์  โอมณี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายพีระภัทร์  หัสวาที โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เมืองสุด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงแพรวา  จันทร์แดง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายภรภัทร  โคตอนันต์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงภริดา  สุทธิธรรมานนท์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองชิดเชื้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เอี่ยมอักษร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงภัทราพร  บุญถาวร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายภาคิน  บุญแสวง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายภานุรุจ  ชัยเวทย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายภานุวิชญ  อนุศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายภานุวิชญ์  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายภาสกร  อินทรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายภูธเนศ  แผ้วผ่องศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายภูมิพัฒน์  จุ้งลก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายภูริพัทธ์  แกล้วกล้า โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายภูริภาคย์  ศรีสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายภูวดล  สำนักเหยา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงภูษณิศา  นวลนาค โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงมนจิรา  จันทร์พุฒ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงมนัสนันท์  เลขะจิตร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปัญญาวุธ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายเมธีธนา  พลอินทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายยศพงศ์  จุ้งลก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายยศพล  ชนะพล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายรวิภัทร  เลี้ยงสกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายรัชตะ  แก้วเกื้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงรัชนีกร  ช่วยทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แก้วประชุม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงรัตติกานต์  พูนเกิด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หมื่นสนิท โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงรัตนาวดี  หีมเอียด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงรัตศสุภา  สืบสังข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงรุ่งทิวา  เมตตาจิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงรุจิรัฏฐ์  ชัยเวทย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายเรืองเดช  ศรีโภคา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงลินไลลา  วงศ์เหลือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงลีฬหวิชญ์  เทพนิมิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีหมาน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวรนิษฐา  จันทร์ผุด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงวรัชญาน์  ชูสังข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงวรินทร  ประดิษฐ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายวรินทร  แก้วชู โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงวริศรา  เอกดิลก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวัชรัตน์  แดนโคกพลา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายวัชรินทร์  ศิลป์เจริญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงวิชญาดา  อนันต์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงวิลาสินี  สงแทน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายวีรพงษ์  ย่องเส้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายวุฒิภูมิ  ผดุงสุวรรณ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายศรวิสิทธิ์  ปัญญาวุธ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงศรุตา  ประจบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงศวรรยา  ชัยพลเดช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงศศิกานต์  ช่วยชีพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงศศิชา  สละมั่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงศศิธร  สุขสม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงศศินันท์  สละมั่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ชูเมือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงศิรประภา  กอบกิจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงศิริทิพย์  ทองแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ส่งแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงศิวภา  รุ่นไวยวุฒิ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายศิวรักษ์  สิ้นทุกข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายศิววงศ์  ผลิผล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงศุภรัตน์  ช้าชำนาญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ช่วยชูศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงศุภาวรรณ  คงชูศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงศุภิศรา  แก้วคุ้มภัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงศุภิสรา  เครือเอียด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายสรธร  อ่อนเกลี้ยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายสรายุทธ์  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสรินที  โปจุ้ย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสวิตตา  ลิ้มหยัด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงสัณห์สิริ  ดำเกาะ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุขเสน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายสิรดนัย  แสงหิรัญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายสิรวิชญ์  คงธัญธรรม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายสิรวุฒิ  รุณแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงสิริณภัทร  ยอดชุม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงสิรินยา  เสียมศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงสิรินันท์  ห้วยฮวด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงสิริยากร  เจริญราศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงสิริวิมล  รองเมือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงสุพิชชา  อินทร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รัตนาศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงสุภมาส  พูนเกิด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงสุภัสสร  เอียดบาง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงสุภาสินี  รักเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ธีวาธร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงหนึ่งนัดดา  การะแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุทโธ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงหฤทชนัน  ชุมศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายหฤษฎ์  นุ่มนวน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอชิตา  จันทร์ดำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายอชิรวิทย์  เพ็งพอรู้ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงอธิชา  กิจสวน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงอธิชา  จันทร์ชุม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงอนันตญา  อุดหนุนกาญจน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายอนุพงศ์  ไชยทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอภิชญา  สุขการ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ชรแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายอภิวิชญ์  หัสบงกฏ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายอภิวิชญ์  โกศล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงอรณิชา  สีนา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอรวิชญ์  เทพนิมิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายอริย์ธัช  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำธร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอันดามัน  พรมเลิก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายอัศดิน  จุ้ยเริก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายอัศม์เดช  ชูคำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายอินทรักษ์  อินทร์นิมิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงอิสริยา  สุชาติพงษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงอุษามณี  คำมีผล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายเอกภวิษย์  เศรษฐสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกัญญาทัต  กองมี โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทร์ชุม โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายณัฐดนัย  เต็มพร้อม โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงณัฐนรี  เอียดรา โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงธนัญญา  นาคช่วย โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงรุจิษยา  พรมมา โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายศุภธร  จิตรอักษร โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงคุณัญญ์อร  สุดตา โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงญาดาวดี  สุขสนาน โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยังสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงณิชารีย์  ขุนดำ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงธัญชนก  ยกกลิ่น โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายปรเมศวร์  ขาวนิ่ม โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพิชญพัชญ์  แก้วจีน โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายณัฐเดช  เรืองน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายนพรัตน์  เพชรฉุย โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ป.5 คณิตประถม
653 เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญศรี โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงอรทัย  - โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงนลินทิพย์  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงพิมนภา  สามชุม โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายเกียรติยศ  รอดคืน โรงเรียนบ้านไชยภักดี ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายชินธร  จิรมาศ โรงเรียนบ้านไชยภักดี ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายปัญญาวิทย์  พุ่มวัง โรงเรียนบ้านไชยภักดี ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงกรกช  ชูเพ็ง โรงเรียนบ้านไชยภักดี ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายก้องวิวัตร์  ปูเต็ม โรงเรียนบ้านไชยภักดี ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงจรรณษา  พร้าวแก้ว โรงเรียนบ้านไชยภักดี ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงจัณฑาทิพย์  บุญพงศ์ โรงเรียนบ้านไชยภักดี ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงชาลิสา  มาศศรี โรงเรียนบ้านไชยภักดี ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงวิภรณ์รัตน์  ปานจนะ โรงเรียนบ้านไชยภักดี ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงสิรีธร  เรืองพุทธ โรงเรียนบ้านไชยภักดี ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงกชมล  สงค์นวล โรงเรียนวัดไม้ฝาด ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ไม่ทุกข์ โรงเรียนวัดไม้ฝาด ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงณัฐพร  มาศนุ้ย โรงเรียนวัดไม้ฝาด ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงปาริชาติ  ช่วยธานี โรงเรียนวัดไม้ฝาด ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงจิรภิญญา  นาพอ โรงเรียนวัดไม้ฝาด ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายเจษฏา  กลับใหม่ โรงเรียนวัดไม้ฝาด ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธีระวัฒน์  รอดรัตน์ โรงเรียนวัดไม้ฝาด ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงลีลาวดี  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนวัดไม้ฝาด ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงชนาธินาถ  ชุมนาค โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงจันทร์ปภา  เอี่ยมอักษร โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายณัฐพล  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงปาลิกา  เกตทอง โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วังหิน โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงภัทรธิดา  รอดความทุกข์ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงวฤชพร  อินนุรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงสโรชา  ทองประดับ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงสิริกัญญา  บุตรเวช โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงสุชาดา  แก้วหยด โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงญาณสิริ  มีสุข โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงณัฐวศา  ไสยสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.4 คณิตประถม
688 เด็กชายปวริศ  พิกุล โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายพลพล  นิดคง โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายพัชรพล  พรมมา โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายภัทรพล  ล่วนเส้ง โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงภัทราพร  ล่วนเส้ง โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.5 คณิตประถม
693 เด็กชายสุขการ  พรมมา โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงอารดา  จันดำ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงปวันรัตน์  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คิดถูก โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายภูตะวัน  ศรีเพ็ญ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายฤทธิเดช  สีรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.5 วิทย์ประถม