รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกณวรรธน์  โสมล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกฤษณา  สังข์จันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บรรลือพืช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุตถาภรณ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงขวัญโสภิณ  นวลเเพง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงขอบฟ้า  สีฟ้า โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายจิรพัชร  ลือชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายจิรวัฒน์  สมจิตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจุฬาลักษ์  เอ่นตุ้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายฉัตรดนัย  ชัยสงคราม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชญาณี  ส่งเสริม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชยานันต์  เกษมสุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชิษณุพงศ์  พะวงรัมย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ราศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐพงศ์  ช่วยชะนะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงทิพท์เกสร  ทองประดับ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายธันวา  ชำนาญดง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายธันวา  เเย้มพรม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธารารัตน์  ยอหัน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายธีรพัชร์  ไกรเทพ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายนนท์ปวิทฎ์  งามแข โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนภัสสร  ดำหมาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนริศรา  คงฉาง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนันท์นภัส  เบ็ญระเหม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนิชา  ดำรงศักดิ์วิรุฬห์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนิศารัตน์  คงฉาง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงบุณยกร  ทับเที่ยง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเบญธิชา  จิตรหลัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายปรเมศร์  วิ้นฉ้วน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปริชญา  ยงประเดิม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปวริศา  อรรถรัฐ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปิยนุช  ซุ้นสั้น โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงผกามาศ  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายพลศศิธรรม  เดชวิจิตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เสงี่ยมวงศ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงมัณฑิตา  คำทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงมาลีญา  สังฆะวัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงมุขธิดา  รอดพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายรัชพล  เพ็งใส โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงรัตติยา  ชูเวทย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชัยพิทักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายวงศกร  จันทร์คง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวันวิสา  ท่าจีน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวันวิสา  อังสุภานิช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงวาสินี  รักราวี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวิชญาพร  เดชพิชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายวิโชติศักดิ์  เจ้ยชูผล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวีนัสรินทร์  คงเเก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายศักดิ์วรินทร์  ณะกลับ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศิริมาศ  เยาวชินากร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายสิริวิช  โปซิว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วสม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสุภัชญา  เถาว์ราม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสุภานันท์  รัตนพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายอดิศร  ยอหัน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอภิสรา  บุญศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอรนลิน  นกรักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอริสา  อินทร์สงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงอุษณกร  สังข์จันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงไอยรัศมิ์  เพ็งใส โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกชพร  สอิ้งทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกนกขวัญ  ภูสีนาค โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกนกพร  เหมนเเก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกนกวลัย  สมาธิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกมลทิพย์  ถ่ายย้วนกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายกรกฤต  พรมดาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกฤติกา  อังเชย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายกฤติพงศ์  หกสี่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายกฤติพงศ์  เกื้อเดช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกฤษณา  เอียดชูทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกษิรา  บรรลือพืช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกัญจรัตน์  คุณาวงศ์เดช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บริพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไพริน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกัญญาวีร์  รอดกอ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกัลยกร  ช่วยรุ่ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขาวสุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกื้อแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายกิจติศักดิ์  รักษาชล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกิตติกร  ยอดศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกิติยารัตน์  ไกรเทพ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายกิติศักดิ์  ยาระงับ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงเกวลิน  แสงทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายไกรวิชญ์  บุญเย็น โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงขวัญจิรา  นาภูมิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงขวัญชนก  นวลประสงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงขวัญทรัพย์  ศิริเมก โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงเขมจิรา  หนูดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายคณพศ  เลิศวรภัทร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายคัคเนศ  เอียดนาค โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายคุณานนท์  กาหยี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงแคทรีน  โทมัส โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงจรรยา  อ้นทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายจักรกฤษณ์  ขาวเรือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจันจิราณี  รักหนู โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงจิตรลดา  เพ็ญรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจิรนันท์  ทองหยู โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงจีรนันท์  ดวงเดือน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จ่าวิสูตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชนกนันท์  ทิ้งเหม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายชนภัทร  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชนัญชิดา  นาคพล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชนิกานต์  ลือชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงชนิดา  ทองใบ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชมพูนุช  ด้วนเล็ก โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชลธิณี  กำเนิด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชาลิสา  นุ่นสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายชินาธิป  มิตสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายชิราวุธ  ขอยึดกลาง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชุติมาศ  หนูเรือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงโชติกา  เกิดทวี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงญาณิศา  หลักดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงญานัทธ์บุษย์  มาศศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรรณวัตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณัฏฐพร  ศรีปราง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฐชา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ทองระหมาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฐถิรา  สุขขะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัฐนิชา  พิทักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐวรา  ทองระหมาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐิกานต์  เครือเพ็ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณิชา  ทองส่งโสม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงเณศรา  ราชนิกรณ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายทวีชัย  ทองสุก โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธณกฤต  เกิดสุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนกฤต  จันทะโชติ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธนทัศน์  บัวบาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธนัชญา  สุรมาตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธราธิป  ชูทวี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงธันย์ชนก  คล้ายสังข์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธันย์ชนก  เกตุดำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธิวาภรณ์  คงแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธีรโชติ  จำปา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธีรเทพ  สิทธิชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธีระเมธ  ช่วยชะนะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธีระวัฒน์  เกิดตลอด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายนพกร  แก้วสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนพัสร  อินทร์สงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนภาพรรณ  สีแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายนรุตม์ชัย  เพชรสุด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนลพรรณ  คงเอียด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายนันทพัทธ์  นาดอน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนันทิพร  ชูสังข์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนาริน  หมุนเเทน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงน้ำทิพย์  คล้ำเจริญ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เลี่ยนยงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนิชาพร  บ่ายเส็ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนิชาภัทร  สุทธินนท์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนิติยา  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนิวาริน  หมวดทองอ่อน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงเนตรนภา  อัดซิ้น โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงเนตรนรี  พุฒนวล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงบุญญานุช  แซ่ลี้ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงบุญญิสา  รักซ้อน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเบญจฑิตา  ยอดนุ้ย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเบญญาภา  ทรัพย์เหลือ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเบญธิดา  จิตรหลัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงใบเฟิร์น  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปทิตตา  แซ่จุ้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปพิชญา  จรูญศักดิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปภาดา  ร่าเหม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปวิชญาดา  ชัยสุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปัณชญา  จักราช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชูชนะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายปัทเมศย์  เปรี้ยวปี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปาณิศา  ชัยเพชร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปาราวตรี  อภัยพงษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปาลิดา  สะดา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปิณิดา  บ้านโคก โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปิยะธิดา  สนิทปู่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปิยะนันท์  จันทรไกร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปุญญพัฒน์  วุ่นคง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปุณยวีร์  สินอ่อน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพรพิมล  เวชสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพริสร  ยินห้อง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพลาธิป  ไขยเพ็ชร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพิภู  ชาพรหมสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพีรพัฒน์  ดำสี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพุฒิพงศ์  ล้อมคง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงฟ้าใส  พลายชุม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายภัคพล  วงศ์อักษร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายภัทรกร  ขาวบาง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายภัทรดนัย  รำมนา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายภานุวัฒน์  พันธา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายภานุวัฒน์  แสงแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายภาสกร  ทองสงวน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายภูธเนศ  เพ็งผอม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายภูริพัฒน์  เดชอรัญ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงมณีษิกา  เหมือนเลื่อน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเมธาวี  ศดานนท์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงยงธีรา  สันดำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายรณกร  ชูอิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงรวิษฎา  แก้วดำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายรัชชานนท์  เพชรฉุย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายรัตตินัย  จำรัส โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายเรวัต  พูดเพราะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายลีโอนารโด  ดิ ซีโร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวรกาญจน์  สีนา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวรัญญา  สมาธิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวรางคณา  ขวัญเพ็ชร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงวริศรา  ทองเอียด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงวริศรา  พรเดชอนันต์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวริศรา  หลักใหม่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวริษฐา  มากราช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวริษา  วิชัยวงศ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชัยตรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวาสิณี  ทองระหมาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศศินิภา  จิ้วตั้น โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศศิวิมล  ธรฤทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศักดา  มัทยันต์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงศิริประภา  พิพัฒนกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงศิริวรรณ  เพชรฉุย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายศิวกร  เพ็ชรทิพย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายศุภกฤต  เขาบาต โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายษิริพักตร์  ทวิสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสมิตา  สิทธิฤกษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสรัลรัตน์  กิ่งจันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายสิรดนัย  จิตร์อักษร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายสิรภพ  สมาธิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสิรามล  ทองใหญ่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสิรินภัส  หมันดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ชูศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสิริสา  ว่องวุ่น โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุกฤตา  ช่วยรุ่ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุจินดา  ทองเพิ่ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสุชานาฏ  บัวชุม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีเพ็ญ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุธิณี  ปกครอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุธินันท์  ภักดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุพัตรา  ขุนทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุภัชญา  โสพล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุภัสสรา  สั้นเต้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภิรมย์ทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุภาวดี  ซุ่นสั้น โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุวภัทร  จักรัส โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายสุวิโรจน์  ศิลปษา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายแสงธรรม  สุวิภาค โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทร์ตุด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  หนูเซ่ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายอธิวัฒน์  ดิษฐะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอมลรดา  กำเนิด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอรกัญญา  ร่มทองคำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอรจิรา  ธนะกมลประดิษฐ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอรพรรณ  จู้ห้อง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอัญชลีย์  ทองโอเอี่ยม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายอัมฤทธิ์  ตันมี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอัสมา  ชัยมีเขียว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอาศิริ  หลงละเลิง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอินทุกานต์  ศรีบางรัก โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกชรัตน์  พลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายกฤตยชญ์  สุดเม่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายกฤษฏ์  ชุติโชติ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายกันต์ธร  เต็งรัง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงจันทรัศม์  คงฉาง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงจิญานิน  สังยวน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายชญานนท์  สัญกูล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายชยพล  หาขุน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายชีวิน  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายทวีศักดิ์  คงฉาง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายทิพากร  เจตนาธรรมจิต โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายธนกฤต  เกียรติเมธา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายธนัท  ดำเดิม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จริงการ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงนฏยศพร  เอี่ยมสมบุญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายนันทิภาคย์  เชื้อกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงนาริน  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงปุญญิศา  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพราว  วิธานติรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงพัทธิรา  ไมตรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ชัยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์คล้าย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายพิสิษฐ์  ทองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพุธิตา  อายุสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีขำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงยลรดี  ยงค์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงลอริยองต์  ยงค์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายวชิรวิทย์  สมจริง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายวชิระ  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงวิชญาดา  เชาวน์วุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายวิทวัส  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายศุภกฤต  รักใหม่ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายศุภณัฐ  หลงละเลิง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายศุภวิชญ์  หลุ่งตี๋ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โพชสาลี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงสิรัตติยา  ทองผุด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงสิรามล  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงสุบงกช  ภูสุมาศ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงหยาดทิพย์  คงรักที่ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงอรไพลิน  โออินทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงอัญชิสา  ขาวสุด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายอัศม์เดช  คงแทน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงอารียา  กิตติบุญญาทิวากร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงอารีลักษณ์  เยาดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงอิสรากุล  สมบัติทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงอุมาพร  ช่วยสงค์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชันวิจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกฤตภาส  เทพทวี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายกฤติกร  อึ่งทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกฤติกา  นาคปนทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกฤติน  พันธุมณี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายก้องกิดากร  สุขจีน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกัญญานันท์  ชูเนตร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกัญญารีย์  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกานต์ชนา  สีสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายกิตติ  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกิตติพัฒษ์  เจือกโว้น โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายกิตติภูมิ  คงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกิตติยา  พัดลม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกุลรัตน์  แสงสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายคเณศ  กิตติบุญญาทิวากร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายจตุรภัทร  เอียดแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงจรัสศรี  นานอน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายจักรภัทร  วิฑูรชาตรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เลิศศิริ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตุกล่อย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงจิดาภา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงจิราพัชร  พริกแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชฎาพร  โชติกมาศ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชยานันท์  ชนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นนุช โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชัญญานุช  แสงดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชาลิสา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชาลิสา  เชยชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายชินภัทร  เพ็ชรฉุย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายฐานนันท์  แก้วละเอียด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงฐานัชฌา  สามสี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงฐิตาพร  พงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงฐิติกานต์  ปานยัง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฎกมล  เครือฮ่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณัฏฐาวารี  รอดสุด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงณัฐกฤตา  มัจฉาเชี่ยว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณิชฐากรณ์  คงยิ้ม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณิชา  ชัยเพชร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วสะอาด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงดวงทิพย์  คงนคร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงดารากมล  จันทรัฐ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายตุลยวัตร  ผ่อนย่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงทักษอร  อินทะศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายทัตเทพ  กาหยี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายธธิป  รุจิระนันทบุตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธนกฤต  คีรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธนกานต์  เลื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงธนพรพรรณ  ละเอียดการ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธนภัทร  ดีเป็นแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนลักษณ์  ราชดี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธรรมวิทย์  จุ้งลก โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เพ็ชเซ่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธันยธรณ์  ทางเจน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธีรกานต์  สินยัง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธีรเดช  จิตรขวัญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธีรภัทร  แก้วประชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายธีรัตม์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายนนทพัทธ์  อินทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายนนน  รอดสุด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนภสร  ฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนลินญา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนิธิกานต์  แสนศิริ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนีรชา  ชัยทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงเนติกาญจน์  ฤกษ์รัตนะ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงบุณยนุช  นิลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปฏิญญา  สีดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปพิชญา  พรหมนรา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายปรเมษฐ์  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปรีญาวรรณ  ขุนปราบ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงปลายฟ้า  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปองกานต์  วรแสน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปัณณวิชญ์  พันธุเล่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายปิยพัทธ์  ปานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายปุณณวิชญ์  เกิดภิบาล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพงศกร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพงศกร  เอียดทวน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายพงศธร  ปัญญาสิทธิกร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพชรพร  ช่วยชนะ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพรธิตา  ทางเจน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพิชชาพร  ทองแป้น โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพิชชาภรณ์  สีอ่อน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพิชญาภา  เศษสม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิชญาวี  ตรังวรางกรู โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายพุทธิพงศ์  สังยวน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คุ้มรอด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายภคิน  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงภวิกา  หนูหมื่น โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เพ็ชรเกิด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายภัทรดนัย  เลขะพจน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายภัทระ  รักไทย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงมนัสนันท์  จูห้อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงมนัสนันท์  เศรษฐพิศาล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงรักษิตา  หนูพรหม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงลินีวาลี  เสียมไหม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายวชิรบดินทร์  ชูไชย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายวรกันต์  ทองสม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงวรกานต์  นุุ่นขาว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวรวลัญช์  เมธาสิทธิ์วรกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวรัชยา  สงเสือ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายศักรินทร์  คชถิ่น โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายศิวกร  จิตรแจ้ง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงศุจินันท์  แก่นจัน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายสันติกรณ์  เยาว์ดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสายน้ำ  ชุติภาณุ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงสิรินรัตน์  ปานสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสุธาสินี  กรดนุ้ย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงสุธาสินี  เดิมหลิ่ม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ไกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงสุรีติกาน  นิลละออ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อ่อนทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอธิชา  บุญรินทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายอธิป  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงอภิรดี  หลีสกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายอภิสิทธิ์  ดิษฐอำไพ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายอรรณกร  ถิ่นนา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอริย์ธัช  นาคสด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงอลิสา  เหมือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายอศิวิชญ์  ว่องวัชรกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงอัญฌิษา  สินยัง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอันธิกาณธ์  บุญขัน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอำภาภรณ์  ช่วยมี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอิทธิกร  พรหมมี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงไอศิกา  เพทาย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงชลินทร  เมืองแก้วกุล โรงเรียนวัดน้ำผุด ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธีรเมธ  หัวเขา โรงเรียนวัดน้ำผุด ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงรัตนิศา  คำธร โรงเรียนวัดน้ำผุด ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงวิมลรัตน์  อั้นทอง โรงเรียนวัดน้ำผุด ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองเขียว โรงเรียนวัดน้ำผุด ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสรัลรัตน์  เพชรหนู โรงเรียนวัดน้ำผุด ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสาวิตรี  สาดเสงี่ยม โรงเรียนวัดน้ำผุด ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายกฤติพงษ์  น้อยหนู โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายชนาวีร์  อักษรทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงช่อทิพย์  จันมัด โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงณัฎฐภัทร  อินชุม โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงนันทิกานต์  อินนะ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายพีระ  ขุนทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงยุวดี  ตุลยสุข โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงรัตนาเทวี  ขุนทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายรุ่งตะวัน  บานรุ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงสิรภัทร  ทองนุช โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายอนุสรณ์  นวลทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายอัครพล  พลบุญ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงอัญธิญา  ศรีแก้วกุล โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายกรวัฒน์  อินนะ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายกรวิทย์  อ่อนช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกัตติกา  เสนี โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกาญจนา  รอดกอ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายคมสัน  ตันติวัฒนกุลชัย โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายธนกฤต  ขวัญรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธนกฤต  ทองรอด โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธนาวุฒิ  ฝันรัก โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธีรเดช  พลวัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธีรภัทร  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนัทชา  นุ่นเเก้วสุทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายนันพิพัฒน์  สมาธิ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายนาวา  ทองมีขวัญ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปนัดดา  เเสงจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงผลิกา  คงเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายพงศกร  วังผือ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายพงษ์ธวัช  ชูศักดิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพรรษิษฐ์  ชัยเเก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพลอยลินดา  เอี่ยมสารี โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพิเชษฐ  ทองนุช โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพิมชนก  ฉิมเเสง โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายภาณุวัฒน์  รอดกอ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวรรณวิศา  ดำจุติ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายวัชรากร  กลัวผิด โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายวิทยา  กลัวผิด โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงศศิวิมล  แดงชู โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายศุภชัย  ชัยมงคล โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสิรามล  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายสุชาครีย์  ช่วยราชการ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายอดิเทพ  สังยวน โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกมลวรรณ  รอดไกร โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายณัฐวุฒิ  โภชสาลี โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงณิชนันท์  เชื้อกุล โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงพัชรี  ปานเม่ง โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายพัฒนกรณ์  ทองเพิ่ม โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายภูริพัฒน์  จุ้งลก โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายอธิพงศ์  แก้วยอด โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายณัฐวัฒน์  ผอมปิด โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพรรณติมา  สุขคง โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงศุภธวดี  รักทองจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกนกวรรณ  สงแสง โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงฌิชานันท์  เชยชื่นจิตร โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายณัฐชนนท์  หนูวงค์ โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายณัฐพล  จันทร์มัด โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายธันยพงศ์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงวรดา  แก้วละเอียด โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงวราลี  แก้วละเอียด โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายวุธธิชัย  รักสังข์ โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายสรยุทธิ์  ชูยัง โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายกอดิร  หูเขียว โรงเรียนบ้านสามแยก ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายกิตติศักดิ์  สรรเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายคทาวุธ  เมฆเกิด โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงแคท  ปานู โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายทฤษฎี  แดงหนำ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงธนพรรณ  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงศิรดา  ใจสมุทร โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายสาริน  เวชรังษี โรงเรียนบ้านสามแยก ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงสิริวดี  เสียมไหม โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงสุกัยนา  ยอมใหญ่ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายอัสการี  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายกตัญญู  สีหะวงศ์ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงซีรีน  จิตรเที่ยง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธราพันธ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงธันยพร  สุขรัตน์ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายนภัสกร  ดาบเขียว โรงเรียนบ้านสามแยก ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงนันทริการ์  ทองดีสุนทร โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงประทานพร  ฉิมเรือง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงไปรยา  ด้วงช่วย โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หยงสตาร์ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงมารซี  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงลินลาวดี  ณ พัทลุง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงวรารัตน์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายวัชรวีร์  วชิระวุฒิไกร โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสรัลญา  เสียมไหม โรงเรียนบ้านสามแยก ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสรัลนุช  เสียมไหม โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอินธิรา  ขาวดี โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงกฤตพร  แก้วละมุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงชนิดาภา  แซ่โค้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงฐานิตา  แซ่โค้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายดนัยกฤต  อภัยพงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายตลับเพชร  พิกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงนภัสกร  มัจฉาเชี่ยว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงบุญญานุช  สรรเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงรัตตัยาภรณ์  อนันตวรพจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงรัตนาวดี  ชัยเสนีย์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงสุพัตรา  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายอชิระ  สรรเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงอติกานต์  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายอนาวิล  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายอภิสร  นวลนาค โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์อินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชัยเสนี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  คิ้วนาง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณิชาภัทร์  อำไพฤทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงธัญญ์ชนัฐ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธัมมัญญู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงนงนภัส  ขาวดี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงนิศ่ารัตน์  แซ่เอียบ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงบุณยานุช  ทองดี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงปริตตา  ศิวิลัย โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายพงศ์พัทธ์  ดีหมีน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพรญาณี  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพศวีร์  สัตบุตร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  หะเทศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงเยาวภา  ช่วยนุกูล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงลลิชา  กังแฮ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ทองรอง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงวรรณกร  กรวรรณมณี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงวรรณกร  แก้วมณี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงศิริวรรณ  เดชะ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงโศภิศา  บุญเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงสุวพร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงสุวรรณี  พฤฒิวิญญูู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงอภิญญา  คงพรม โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงอรจิรา  ศิวิลัย โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงฮานีฟา  หนูเบ๊ะ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงจริยพร  พลสังข์ โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงกชกร  เกาะกลาง โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงจุฑามาศ  มากจุ้ย โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพิชญา  งามขำ โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายรติวรรธน์  จันทโท โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงสุตาภัทร  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงคณิตา  ขาวสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงเปรมขวัญ  เต็งรัง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงมินตรา  ศักติมันตรา โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงเย็นฤดี  ต้องชู โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงศิราลักษณ์  นพวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงกรรณิการ์  พุทธกลิ่น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงเขมิกา  เตชินตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงชุติกานต์  แท่นมาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงโชษิตา  ติประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงณัฐชริกา  เวชมนัส โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงณัฐวรา  รักนุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงเปมิกา  เตชินตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงมาริตา  ทองเจิม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายอนุภัทร  ไขสะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงกชมน  พากเพียร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงกนกกร  เพาะพืช โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวกนกวรรณ  แสงมณี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงกรพิชชา  ปิลวาสน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงกฤติญากร  จิตรชูชื่น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายกฤษฎา  หมาดหลู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวกวิสรา  พานิชย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายก้องเดช  สุขลิ้ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายกันติทัต  ดำเดิม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงกาญณ์ศรณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงกุสุมา  ชูเชิดรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงจันทกานต์  แป้นไทย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีไทย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงจิดาภา  หนูขวัญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงจิรัชยา  ศักดิ์วิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  สิทธิชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงชญาน์นันท์  พันธ์กุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายชนม์สวัสดิ์  พลแสง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมนวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
602 นางสาวชมพูนุช  ขาวขำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายชัยวัฒน์  บัวสม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงโชธิพร  นาเลื่อน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายโชรัยห์  เกตุก่อ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวญาณเทพ  เชยชื่นจิตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงญาณภัทร  หนูชู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวญาณัจฉรา  สายจิตรื่น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงฐิญาวิกรม์  ส้องเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายณัชพล  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
611 นายณัฐชนน  หลเมฆ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงณัฐฐธิดา  ชูบัว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
613 นางสาวณัฐณรีย์  กิ้มเฉี้ยง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองมี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีหนู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ขาวนิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
617 นายณัฐสิทธิ์  ศิริเสถียร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
618 นางสาวทิฆัมพร  ศรีดุก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นายธนบูรณ์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีนคร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายธนภัทร  เชื้อกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีนคร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายธรรมธัช  บรรถะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
624 นางสาวธัญชนก  แก้วดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทิมมาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
627 นายธัญเทพ  หนูประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ติณโสภารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงธาดารัตน์  บุญสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงนภสร  ผอมแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
631 นางสาวนภัทธิญา  รักษ์งาม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงนภัสรินทร์  ติงหงะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงนรมน  คงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงนลัทพร  บุญศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงนลินนิภา  ทองย้อย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงนันฏภัทร  เอียดทวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายนิธิโชติ  สนณรงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
638 นางสาวเบญจพร  เส้งดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงเบญญาภา  มากจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
640 นางสาวปฐวีกาญจน์  บุญณรงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงปนัดดา  ไพริน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงปัญญาพร  ดำเกาะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
643 นางสาวปารวีย์  จิตรา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายปิยะบุตร  จันเซ่ง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายพงศธร  รุ่งส่งศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายพงศ์ปวีณ  พรหมรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวพรรณษา  ยี่สิ้น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงพรลภา  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงพัชรพร  นวนนิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เทพรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรหนู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายพุฒพิพัฒน์  พยับศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวเพ็ญพิชชา  หวังชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายภรัณยู  จันทร์มุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวภวิษย์พร  โพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงภัทราวดี  ฤทธิมา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงภาวินี  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงมนัญชยา  วิเชียร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงมนัสนันท์  สามสี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายมนุเชษฐ์  ชื่นชม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงมัณฑมาศ  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงมัลลิสา  มากมูล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวรวิสรา  เงียบประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
665 นายรัตน์บดินทร์  ทองเพิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงวรรณนิสา  เฮียนฮะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงวรรณิษา  แก้วสม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงวรลักษณ์  ไพริน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงวริษฐา  ช่วยพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายวโรธร  ฤทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงวลีรัตน์  นาคสีเมฆ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงวิจิตรา  วิทยพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายวีรภัทร  ศรีนฤมล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงศดานันท์  มากนวล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
675 นายศตนันท์  ศรีบวรวิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงศศิกานต์  ตุลยสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงศศิชา  ถิ่นพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงศิรินทิพย์  แท่งทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงศิลารัตน์  บัวเนียม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายศุทกานต์  พลประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายศุภณัฐ  ท่าจีน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
683 นายสตางค์  คำสวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นายสรวิศ  มากแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายสัทพงศ์  มะนะโส โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงสุชานรี  คงบำเพ็ญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงสุชานาถ  ขวัญทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงสุธารัตน์  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงสุพัตรา  ขาวบาง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงสุภสิริ  เที่ยงธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
691 นายอดิศักดิ์  พูลเกิด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงอภิญญา  ธนูศิลป์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
693 นายอภิสิทธิ์  เสี่ยงซ้วน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงอรนลิน  เจียงพุทซา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายอรรถพล  ปั้นทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงอรอุมา  จ่าวิสูตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงอริสา  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ทองศรีนุ่น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงอัจฉรา  ยี่สิ้น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงอิสรา  รามอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อายุสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายกันตวัฒน์  พิชัยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภัตศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงณภัทร  สีสว่าง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายณัฐ  โมทะกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายณัฐกร  ผลเศรษฐี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายณัฐฐากร  กาเยาว์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายณัฐนันท์  ขวัญกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายณัฐภาค  แสงทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายณัฐวรรธน์  บุญยะผลึก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายแดน ก๊อทฟรี่  มอสแดล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายติณณภพ  ศรีบวรวิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงทัตพิชา  หนูวาด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายธนกร  ธนูศิปล์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายธนกฤต  เลขะพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายธนวัฒน์  ราชเดิม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายธนัญกร  พันธ์กุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงธยานี  จีนประชา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงธรรษิภรณ์  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายนนทพร  เชยชื่นจิตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงนริสสา  ยุ่งยั้ง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายบัญญพนต์  โมรา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงปริยาภัทร  จันสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงปวริศา  ทองแจ้ง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงปานชีวา  สมัครกิจ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปิยะมาศ  อโณทัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายปุณฑ์นภัทร์  ยอดบุตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงปุณิกา  เลขะพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายพิริยะพงศ์  บุญเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายเพทาย  วิโนทัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงฟ้าใหม่  จันฝาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงภัททิยาภรณ์  ยงค์สุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายภานุเดช  หนูจีด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงลักษณารีย์  คงทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงวนัฐดา  หะจิ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายศุกลวัฒน์  ผอมเขียว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายสิทธิกร  แรกคำนวณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงสุภิสรา  ศิรเศรษฐบุตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายสุวิจักขณ์  ปัจจุสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายอธิป  กิจวรรณธีร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วลาย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงอาลิษา  เดชนุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงกมลพร  สิทธิชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คงดี โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายเทพศิรินทร์  รัตนกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงธนัญญา  บัวแดง โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายสุรศักดิ์  รักฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายกฤตวัฒน์  บุญชูวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงกฤติกา  ทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงกัญญาภัค  มงคล โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงนาเดีย  เอียดดำ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายปัณณวัฒน์  เจือกโว้น โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงภัทราวดี  สุดภัย โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์ฝาก โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงสิริกัลยา  อารีรอบ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงสุธีกานต์  เสียมทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงกฤติกา  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายณัชพล  ช่างแก้ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
762 เด็กหญิงดาวสุธิดา  โตจิต โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายธีร์นฤเบศร์  เปาะทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงนันทิดา  กว้องเส้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
765 เด็กหญิงพาขวัญ  นุ้ยสุชล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงพิชญา  เตียวย่อง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายมณฑาพร  จริงจิตร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
768 เด็กชายรอมมาฎอน  เพิ่มเขตรกิจ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงวราพร  พรหมเกิด โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงสงกรานต์  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายอ๊อกฟอร์ด  ยอดณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงกชกร  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายกมลเทพ  คุ้นเคย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายกรกฏ  สุขหอม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงกรกนก  เอียดยี่ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงกริษฐา  ข่ายม่าน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงจินตาณัฐ  แซ่จั้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองปาน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายชนกนันท์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายชนาธิป  โส๊ะขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายชนาภัทร  โส๊ะขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายไชยพัฒน์  เต็งเฉี้ยง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายญาตาวี  โส๊ะขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงณัฐชยา  วัฒนะกิจ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายธนาคิม  โงกเขา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงธัญญทิพย์  จันทร์เจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายนคเรศ  ปานเนียม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงนันทิพร  วรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายนิติกร  สมบัติ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายปฐพี  เฮียนฮะ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงปริยากร  พิมสวน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงปาณิศา  สารมาศ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงปาริฉัตร  ลีทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายพชรกร  คงมา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กชายพรพิศุทธ์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  วิมลเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงรัตนาวดี  เอกวิลัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงวาสนา  ทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายสกลปรัชญ์  พุ่มก่อ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายสิงหนาท  ศุภนาม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงสิตานัน  ยิ้นเสน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายสุรการ  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงหุสนา  ทรงเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงอฏิวรรณ  ไตรวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงอมลรฎา  เคนซา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงอารยา  ภาชนิด โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายกฤษณพงษ์  กอบกิจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายกฤษรา  ลีสุรวนิช โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงกัลยกร  ชัยกรรักดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงชญานิศ  สองทิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงชนิดาภา  โงกเขา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  ขาวคง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงณธิดา  เป้าทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กอบกิจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
815 เด็กชายทาวิชญ์  สุรสินธุ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
817 เด็กหญิงปรียาดา  ศรัทธานนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายเปรม  พงศ์สกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
819 เด็กชายพงศ์รพี  สงสมพันธุ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองเหมือน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายภานุวัฒน์  ประคีตะวาทิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายยศภัทร  ทองสุข โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงศตพร  ตันกุลโรจน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงศศิวิรินทร์  หนูนาค โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายสิรภพ  สินไชย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงสุชานันท์  โอนิกะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงอาภัคณี  จิตกิจติจำรัส โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยุวบุตร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
829 นางสาวกมลรัตน์  แสงกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงกมลลักษณ์  กลับรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงกรวรรณ  ไพสมบูรณ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงกรสิรัชฎ์  หว่องเซ็ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายกรัทพงศ์  ไกรเทพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวกฤษณงค์  แซ่โล้ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงกลิ่นหญ้า  คงแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายกษิดิ์เดช  หนูประสิทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายกษิดิส  จงใจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงกันทิตา  บัวทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงกัลยกร  กลีบประทุม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงกานตรัตน์  อุ้ยเอ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
841 นายกิตติพงศ์  ฤทธิไกร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
842 นางสาวกิตติยา  สุขคุ้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงเกษชฎา  แก้วชะฎา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงขวัญหทัย  ไกรเทพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงเขมิสรา  เหลือเเดง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงคีตภัทร  สองทิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายจักริน  เเท่นมาก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงจันทณัฏฐ์  คงแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงจิดาภา  ตุงคะรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงจิรวรรณ  ชูสิงห์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงจิรัชญา  พัฒนทรัพย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงจิรัชญา  แสงเสน่ห์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
853 นางสาวชนม์ณิกาณ  เดชานนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงชนัญธิดา  กลับขัน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงชนัญธิตา  สรรเพ็ชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายชนันท์  ทรัพย์แก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงชนิตา  หนูเผือก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงชนินาถ  เบญจศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงชนิษฐา  ทองหอม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
860 นายชยานันต์  สุทธิโภชน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายชวกร  อมรวิริยะนนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายชาณุพงษ์  คงเอียด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
863 นางสาวชุติกาญจน์  กังแฮ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขนาน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
866 นางสาวฐิตาภา  พัฒนศิลป์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงฐิรวดี  เรืองแสนสกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงณภัทร  เครือวรพันธุ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
869 นายณรงค์กร  คงละออ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงณัชชา  ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  เขตตะเคียน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองผึ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
873 นางสาวณัฐกฤตา  ใสเพี้ย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายณัฐกิตติ์  อนันทกาญจน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงณัฐชยา  หนูชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บรรถะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงณัฐธิดา  นรสิงห์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายณัฐพล  โชคชัยสุขอนันต์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงณัฐวัลย์  ค้ำชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายณัฐวุฒิ  ค้ำชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงณัฐอาภา  ศรีสัจจัง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงณัฐิดา  มีขำ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงณิชกานต์  วัฒนโชติพันธุ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงณิชาภา  อ๋องเจริญ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายเดชาวัต  แซ่ตั้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายติณณ์  อาลิเเอ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายทศพล  สุรกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายทักษ์ดนัย  รักษ์จันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงทัตพร  ศศิทณฑล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงทัศน์อร  ศรีวัฒนพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายธนกฤต  วงศ์ศรีตรัง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายธนกฤติ  อารีกิจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายธนโชติ  บรรจงการ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายธนโชติ  ศรีกะชา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายธนพนธ์  จินตนปัญญา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงธนพร  ทุ่งปรือ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงธนพร  หลังแท้ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงธนภรณ์  มีณรงค์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงธนวรรณ  มณีพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงธนัตพร  วิเศษสินธุ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายธนาวุฒิ  วัฒนะประดิษฐ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
902 นายธรรมพรพงศ์  สงศรีจันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงธัญชนก  จูห้อง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงธัญชนก  ปั้นทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มุกดา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
906 นางสาวธันย์ชนก  ปักสีแซ่ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงธันยานุช  สุขตลอดกาล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายธีรภัทร์  หมาดเหล่ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงนทชล  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายนนทกร  เวชพันธ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
911 นายนพวิชญ์  ตั้นฉ้วน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายนพัทธ์  ฝอยทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงนฤมล  เลิศมาลัยมาลย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงนวมลลิ์  แก้วประชุม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายนวัตเศรษฐ์  ขำวิชา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายนะโม  เพียรศรีวัชรา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายนัทชา  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภักดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงนันทิตา  นุ่มเหนี่ยว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงนันทิมา  นุ่มเหนี่ยว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงนาถมณี  ชำนาญเหนาะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายนิธิพัฒน์  ไล่ฮวด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงบุญญธิดา  ชัยวิเศษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายบุญฤทธิ์  ชายเกตุ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงบุษยพัตร์  ชุมอินทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงปณิฎฐา  เดชาพร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายปรัตถกร  กิ่งเกาะยาว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
928 นางสาวปวรรัตน์  เรืองดุก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายปองพล  รอดศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายปองพล  เหล็กหลี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงปัณฑิตา  พูลเกิด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายปัณวัชร  คงนคร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงปารณีย์  ปราณีตพลารักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
934 นางสาวปาลิตา  ตั่นเล่ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายปิยภัทร  ชูชมชื่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงปุณยนุช  จันเพชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายปุณยวีร์  พลอยศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงพนัชกร  คงมา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงพนิตพร  ดีชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงพพิชญาณ์  พัฒนากิตติพิทยา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงพรภาณี  มัธยมพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
942 นางสาวพลอย  ชนชอบธรรม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายพสิษฐ์  แสนเกื้อ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงพัชรพร  จาริ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เรืองสม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงพัทธนันญ์  รัตนพงศ์เสน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายพัสกร  หะเทศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงพิชญธิดา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงพิชญา  นิคะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงพิชญาภัค  สีแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายพิชญุตม์  ขันเงิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พนากิตติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงพิมพ์กมล  บุญวงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
954 นางสาวพิมพ์พิศุทธิ์  วิเชียร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงพิมพ์อักษร  ผอมจีน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงพิรัลพัชร  บุญเกิด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงเพชรดารินทร์  แดงเรือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
958 นางสาวภัททิยา  แก้วกูล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายภัทรกร  เพ็งเพชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงภัทร์นฤน  ปัญจวงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายภาสกร  คีรีรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายภูตะวัน  ล้อมคง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงภูสุดา  เริ่มริ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
964 นางสาวมณีรัตนา  สุวรรณปิยะพันธ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
965 นางสาวมานิตา  สายจิตรื่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
966 นายยศกร  รอดรักษา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงยศวรรณ  เลขะจิตร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายยศวรุตม์  อินนุ่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงรลินทร์  เพชรมีศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายรวิภาส  คงเมือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายรักษ์บุญ  สวัสดิ์เมือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายรัชพล  วิชิตพรชัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
973 นายรัตนากร  ชนะภัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงรินรดา  รองเดช โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงลลิตา  น้ำผุด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงวรรณยดา  ยี่เสียง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงวรรณรดา  แหละหวา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายวราวิชญ์  สังข์แดหวา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายวรุณ  วรภู โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายวัชรากร  โกดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงวีรภัทร  เศวตะดุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายศาสวัต  รัชชุศุภกาญจน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายศิวดล  ทองประดับ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงศุภวดี  ทองใย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายศุภากร  โออินทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายษุภากรณ์  จิราจินดากุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงสกุณทิพย์  รัตนคช โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายสมิทธิ์  ดำแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายสรรพาวุธ  ศรีทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายสรวิชญ์  ภู่กลาง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงสัญลักษณ์  ศรีทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงสายนที  ลันตาใหม่ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายสิชฌ์ณัฐ  ธรรพสิทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายสิรวิชญ์  นาคทองแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายสิริกร  ฝันนิมิตร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงสิริภัทร  ศรีใส โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายสิริภูมิ  จันทพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายสุกฤต  สุขลิ้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงสุพิชญา  ขันชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงสุภาพัทธ์  เปรมปรัชชา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายสุรยุทธ  สาราบรรณ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงสุรัสวดี  ทองมณี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงสุริวิภา  หงส์ทวีกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงหทัยภัทร  กาญจนศรีเมฆ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงอธิชา  ฉับพลัน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงอนัญญา  ลุ่นเซียะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงอภิชญา  คงทิพย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงอภิษดา  คุณาธรรม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายอภิสิทธิ์  เลิศมาลัยมาลย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 นางสาวอรวรรยา  ฉับพลัน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายอริญชัย  ดำบิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงอัครชา  ยุ้นชั้น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายอัครวิชญ์  กัญกาญจนะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงอาทิมา  คีรีกิ้น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 นางสาวอิสรา  พิชัยรัตน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงอิสริยา  รักดำ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงฮานาณี  หลำจะนะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงกรณ์ศิวรัตน์  เต็งเฉี้ยง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายกษิดิศ  แก้วสกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงกัญชรส  รักษศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เยาว์ดำ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงกันต์ธิดา  คงเมือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงกิตติญารัตน์  สินธุ์อ่อน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงกุลิสรา  คงเซ็น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงเขมิกา  อินทรวิเศษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายจตุพัฒน์  จินดาแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายจักรกฤษณ์  รักษา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายจักรินทร์  เกิดดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงจุฑามาศ  เทพหยอม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงชญานิศ  สังข์สกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงชนิษฎา  จำปา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายชลธี  ศรีวรรณ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงญาดา  นิลละออ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงญาดา  สังข์สกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงญานิศา  พนากิตติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงณมลพรรณ  นวลนก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินนุ่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มช่วย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงณัฐยา  รักษาสรณ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงณัฐรดา  กกแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงณิชกานต์  ภัคเฉย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงณิชานันทน์  ส่งส่อง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายเตชินท์  วรพงศ์พัฒน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายทัตธน  จักรีลา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายธนบดี  ศรีจำรัส โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงธนิดาภา  ชายอีด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงธมลพรรณ  นวลนก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงธัญญารัศม์  ทรัพย์สิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงธัญรดา  เหลือรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายธาวิน  ศรีศักดิ์นอก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงธีรนาฏ  ศรีใส โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงนนทวรรณ  ไชยการ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงนภาพร  ทองแจ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงนุชวรรณ  จุมี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงปทิตตา  เสียมไหม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงปนัดดา  ชัยวิเศษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงปพิชญา  กิ่งเกาะยาว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงปภาวรินท์  โททอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายปัณณวัฒน์  เองชวน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงปาฏลี  ต้องหุ้ย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงปาณิสรา  จิระตราชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงปารียา  ชำนาญจิตร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงปิยธิดา  ตั้งถึงถิ่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองโอ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ปานแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายพงศ์รพี  พรศิริวงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงพวงเลขา  เลขานุกิจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงพัชรวรรณ  เหล่าลิ้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงพัทธนันท์  ก้าวสัมพันธ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทองรักจันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วเรือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  บุญชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เพชร์ชนะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงภคมาศ  บัวบาล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงภทรพรรณ  เดชสง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงภัคกร  หนูเหมือน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงภัททิยา  ภิรมย์ทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงภัทรวดี  ชุ่มฉิมพลี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เล่าส้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พฤฒินันท์โชติกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายภูมิพัฒน์  ช่วยทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงรชธร  จินดาวรรณ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงลักษณรัชต์  ทองนุ้ย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงลักษิกา  ศรมณี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายวชิรวิชญ์  เต็มวิริยะกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุฉายา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ส่งเสริม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงสลิลทิพย์  กล่ำศรีทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงสุทัตตา  ไชยรัตน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงสุนิสา  ไกรเทพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงสุพิชญา  วรพงศ์พัฒน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นาดอน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงอรวรา  บัวเรือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงอริสรา  ประคีตวาทิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงอัญชิสา  อำนักมณี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชัยเพชร โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กชายกิตินัทธ์  แก้วรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กชายจิรัฏฐ์  ชัยทอง โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทร์แก้ว โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงชมณัฐ  สมบัติ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ชะนะใหม่ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสม โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีประภา โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองขำดี โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กชายธนวัฒน์  พรหมปลัด โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กชายบวรทัต  สิงติ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงปิยะธิดา  ปัญญาศิริพันธ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กชายพีรพัทร  ลิลาพันธิสิทธิ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กชายภูมิภัทร  บุญเกียรติ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงรวินท์นิภา  จำปา โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงวริศรา  จิ้วฮวด โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กชายวินทกร  เพชรขาว โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงศิวนาถ  กึ่งเลี่ยน โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงศิวรจน์  เลื่อนแป้น โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงสิรินบงกช  ก้องเจริญกิจ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงกนกพร  เสนีย์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงกรกมล  งามวิวัฒน์อนันต์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงกรทิพย์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงกวินนาฏ  สุขคุ้ม โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมขวัญ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงกันตพิชญ์  บัวศรี โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงชนัญธิดา  เหมมาชูเกียรติกุล โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงชนันธร  สุขลิ้ม โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงชนิดาภา  อมรวิริยะนนท์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลีลาพิพัฒนเดช โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงณัฏฐานุช  ชูฮั้น โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 นายณัฐภัทร  แสงแก้ว โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงณัฐวิภา  กรเจริญพงพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายธราเทพ  ศรีเพ็ชร โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงธัญรดี  จำปา โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายธารากร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายนภสร  วงศ์วัชร โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงเบญญาภา  เสียมไหม โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายปกรณ์  แสนมหา โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงปณิตตา  ขวัญเมือง โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงปนัดดา  หนูเหมือน โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายปุริม  ลักติธรรม โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงฝนทิพย์  เอี๊ยวเหล็ก โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชูบาล โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 นางสาวภัทรพร  หมื่นมโน โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายภูรินทร์  ศิลปานิสงฆ์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 นางสาวเยาวยุภา  แจ่มกมล โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงลดามณี  บัวจันทร์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงวริศรา  ยี่สิ้น โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงวาริสา  หอมละเอียด โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 นางสาววารีวรรณ  เอี๊ยวเหล็ก โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 นายวิสิทธิ์  มิ่งฐิติพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงศวรรยา  เส้งตั้น โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงศศิวิมล  ฉินธนทรัพย์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงศุภานิช  ก้องสกุล โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงศุภิสรา  เอียดใหญ่ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงสุภามาศ  เผดิมผล โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายอธิปัญญ์  อินทอง โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายอภิภัทร  ทับเที่ยง โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายอังศุชวาล  เมธีไพศาล โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงอัญชิสา  จันทรมาศ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงอัญชิสา  มะนะโส โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงกชนิภา  ตันตยกุล โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงกนกมน  รัศมีปาน โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เดชกมล โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  จำนงค์ทอง โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายกิติภพ  ยิ้มย่อง โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ชูทวี โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชาญณรงค์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายฉันทพัฒน์  ศรสลักศิลป์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงชญานิศ  ด้วงนุ้ย โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายชนาเมธ  ไกรเกรอะ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงชัญญานุช  เชยชื่นจิตร โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงโชติมา  บุญตา โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศิริพานิชย์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายณพชร  ทองนอก โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงณัฐณิชา  สงขาว โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองคำแทน โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงณัฐิดา  บานชื่น โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงทวินันท์  พิชัยรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายทักษ์ดนัย  เก้าเอี้ยน โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงทักษอร  ฤกขะวุฒิกุล โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงทัชช  บุญนิธิยรรยง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายธนกฤต  นุ่นตา โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายธนาพิสุทธ์  เพทาย โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงธนารีย์  อินขัน โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงธมนวรรณ  จาวิสูตร โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงธัญกร  มานะพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงธัญชนก  สุขสนาน โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายธีร์ธวัช  เสียมไหม โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายนนทพัทธ์  คงนคร โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงนิภาพร  สีสาย โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  อยู่คง โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงประภัสสรณ์  แคล้วภัย โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงปวิชญา  ณรินทร์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายปัญญพงษ์  เกิดคง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงปัญฑารีย์  กองเม่ง โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายปัณณวิชญ์  เส้งขาว โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายปุณณวิช  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  แซ่เลี้ยว โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายพงศกร  คงสมุทร โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงพรมีสุข  คลายทุกข์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงพัชรมณฑ์  บัวมาก โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงพิชญาวี  พลเดช โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงพิณพร  แก้วละเอียด โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงพิรญาณ์  พานิชกุล โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงพิรดา  ทองสมบูรณ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงพีรยากร  ไทรงาม โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชุมศรี โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงภัททิยา  บุญทอง โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงภัทราพร  เอียดใหญ่ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายภูรี  ศิริพันธ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงเมธาพร  ชาติเจริญ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงยมลพร  ฟองพิทักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงรุ้งวดี  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงลักษณาภัทร์  อ๋องสุวรรณ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงลัลน์ญดา  จิตรา โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายวงศกร  ท่าสะบ้า โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงวรรวรา  วังสะจันทานนท์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายวรากร  อโนทัย โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงศรัญรัชย์  ทองย้อย โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงศศิวิมล  สัตถาภรณ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายศิรวิทย์  นุ่นตา โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายศุภกฤต  เก้าเอี้ยน โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงศุภวรรณ  สุสิคง โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงสมิตา  พราหมเพ็ชร์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงสิรภัทร  มักคุ้น โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายสิรวิชญ์  อั้นซ้าย โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายสุวิจักขณ์  วงษ์จีน โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายโสภณวิชญ์  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงอภิณัฏฐา  ภักดี โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงอาทิชาภรณ์  แสงสีจันทร์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงกชพร  สีเหมือน โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กชายก้องภพ  พรหมมี โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กชายกันต์พล  จงรักษพิศุทธิ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงคุณา  เวศกิจกุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กชายจิณห์จุฑา  หยงสตาร์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กชายจิรัฏฐ์  ตันติกฤตยา โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงชลกร  ไหมนวล โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงฐานิฏฐ์  ทวีพัฒนะพงศ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กชายณฐนน  จรณโยธิน โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กชายณฐพงศ์  ไชยมล โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กชายณัฏฐพล  เซ่งง่าย โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กชายณัฐเมศร์  ดำสว่าง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  ส่งแสง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1242 เด็กชายทักษดนย์  แซ่โค้ว โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1243 เด็กชายธีรดนย์  อาตเต้ง โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1244 เด็กชายนพณัช  สากุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กชายนพพร  ยกทิว โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงนิตทิยาพร  นวลนิ่ม โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงนิธินันทร์  พัฒนพัวพันธุ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1248 เด็กชายปรเมษฐ์  พันธ์เกตุ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1249 เด็กชายปัณณธร  คงเอียด โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงปาฏลี  คงเอียด โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1251 เด็กชายเปรม  ไกรสุรสีห์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เหลือแดง โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กชายภูริช  สุนทรทรัพย์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงภูริชญา  สุขเลื้อง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1255 เด็กชายวชิรวิชญ์  จิตเที่ยง โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1256 เด็กชายวชิรวิทย์  เอกสถาพรสกุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงวิรัญชนา  ตันหรรษ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กชายศรัณวัชร  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูอ่อน โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1260 เด็กชายศิริกร  แสงรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กชายศุภณัฐ  พลชา โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กชายเศรษฐกรณ์  สุขไพบูลย์วัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1263 เด็กชายสรวิชญ์  เปรมปรัชชา โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงอัจฉริยา  รัตนบุรี โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงกรกมล  เสริมวิฑูรย์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงกฤตชญา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายกฤติน  แก้งคงคา โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชาญวิทยานนท์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกตุประกอบ โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายกานต์ชนะ  ทองบุญ โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงเกวลิล  ทองมณี โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงเขมจิรา  เรืองวุฒิ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายคัมภีร์  ไกรวชิรกุล โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายจอมจักร  จิตรากุล โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายจิรัฐพงษา  เรืองวิทยาวงศ์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายเจตนินทร์  นายโท โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายชยพล  แสนเขียว โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงชัญญาภัสร์  ชัยศิริ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายชัยวุฒิ  นุชคง โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 นายชินพัฒน์  เขาหลัก โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงณัฐกมล  เพ็งสุข โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายณัฐธเดชน์  พันธ์ลาภตรัง โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงณัฐริกา  ฤทธิมา โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงธนัชญา  ทองเพิ่ม โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 นางสาวนลินี  เมืองเยาว์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 นายบูนหลง  ออง โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายปรินทร  จับปรั่ง โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายปรินทร  รัฐสรรค์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายปิยะกร  นาคบรรพ์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงปุณยนุช  หงษ์ขุนทด โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงปุณยนุช  หนูวงศ์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายพงศกร  รอดราวี โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 นายพศิน  ศรีละออง โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  แจ่มใส โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงพิมพ์จิราวดี  ขาวเหลือง โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 นางสาวพิมพ์ธิดา  อุ่นพิชัย โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 นางสาวพิมพ์มาดา  อุ่นพิชัย โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายพีรวิชญ์  เดชทับ โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงแพรพลอย  แซ่เอี้ยว โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายไพสิฐ  ด่านสกุลเจริญ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงภคนันท์  เพ็ชรเพ็ง โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 นางสาวภัทรนันท์  นันทขว้าง โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงภัสสรา  นาทะสิริ โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายภูริพัฒน์  วิเชียร โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงภูษริศา  เลาหประภานนท์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายมีน  อุดมธนะพัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายฤกษ์สม  ชูเกิด โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายวรทัศน์  จริงจิตร โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงวิวรรณรัศมิ์  สมจริง โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายศุภโชติ  นุชคง โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 นางสาวสุกฤตา  ด้วงสีเกาะ โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงอริสรา  เกื้อกิ้ม โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงอังค์วรา  ทองรักษ์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงอัญชิสา  หนูเอี่ยม โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายกฤตภาส  หนูสง โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายกันตพัฒน์  บูรพาศิริวัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ราชภิรมย์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงเกวลิน  รัฐการ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงงามบุญ  เหมมาชูเกียรติกุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงชญาดา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงชลธิชา  แซ่อึ่ง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายชวกร  สุนทรทรัพย์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงชิญานี  บุนนาค โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงญาณิศา  ล้วนเส้ง โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงญาตาวีดา  บัวแดง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายฐานันดร์  เอี่ยมประเสริฐกุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงณัฐวดี  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรีรัตนพันธ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงณิชมน  เยี่ยงกลาง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงณิชาภัทร  จิรศักยกุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงทักษพร  ไชยพลบาล โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายทินภัทร  ล่องฉ้วน โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายธนกฤต  โกเอี้ยน โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงธมกร  วุฒิเดชารัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ทองส่งโสม โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงเธอธาวัลย์  เจริญกุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายนราวิชญ์  เกปัน โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงนริศรา  รัตนโสภา โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงปณชญา  เกียรติเมธา โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงปลื้ม  ไกรสุรสีห์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายปัญญากร  ธวัชสุวรรณ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงปัญญาวีร์  เสียมไหม โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงปัณฑารีย์  จิตรไมตรีเจริญ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายปัณณสิส  สกุลไทย โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายพงษ์เพชร  ช่วยหนู โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงพรพรหม  แซ่โค้ว โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  เตชะโต โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  ไพพงศ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  บุญโชติ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายพาทิศ  เขมะสุวรรณ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงพิชญากร  ดุลยกุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขุนนาค โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดทอง โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงภูษณิศา  ผ่องอำไพ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงลภัสรดา  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายวชิรวิชญ์  ช่วยเรือง โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงวรัชญา  ขวัญนิมิตร โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายวิรุฬห์  ลีวัฒนาพงษ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงศรณ์กัญจน์  ฤทธิ์โรจนธร โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงศุภกานต์  รักษา โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายสิรภพ  เกื้อภาระ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายสิรภพ  ไชยศร โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงสุกฤตา  ธรรมเสถียร โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สีเหมือน โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงอันน์นีร  หัวเขา โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงอาภารัตน์  สุจริตกุลธร โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายกรวิชญ์  ไทรงาม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1368 เด็กชายกฤติน  ศรีเมือง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงกัญชพร  ศิริพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงกันตาภา  ศุภศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1371 เด็กชายจารุวิทย์  วงศ์หนองเตย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1372 เด็กชายจิตบุณย์  กาญจนนันทวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงชมณัฏฐา  รตะโรจนานนท์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1374 เด็กชายชวนันท์  พงค์เกื้อ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กชายชานนท์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1376 เด็กชายชาบดี  แก้วน้อย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงชาลิสา  เดชพิชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1378 เด็กชายชินพัทธ์  ฤทธิมา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงเชิญณิชา  บุญยตา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงฐิติวรดา  มลิวัลย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1381 เด็กชายณฐกร  โรจน์ทังคำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงณฐมน  ลิ้มพิพัฒนวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1383 เด็กชายณณอัฟฎา  บาหลัง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1384 เด็กชายณัฎฐพันธ์  เสกสรรสุคติกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ซ่อนขำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิงห์ประเสริฐ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงณัฐกานดา  ว่องวรานนท์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์จารุกุลกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงณัฐธินี  แสงแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงณัฐนันท์  สิทธินันทพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กชายตฤณนนท์  จั่นสิว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงธัญยธรณ์  หลงขาว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กชายนนทพัทธ์  โอทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1394 เด็กชายนวคุณ  เสรีรักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงนัทธมน  แก้วเกื้อ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงนันท์นภัส  หลงขาว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงนันทิกานต์  ศานติมารค โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กชายนิธิโชติ  หิรัญรุ่งรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงบุรพร  จันทร์สีดำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็ชรหวน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1401 เด็กชายปกรณ์พัฒน์  ทองเพ็ง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงปภาวรินท์  คงทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1403 เด็กชายปัณณวิชญ์  ลีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงปุณฑรี  แสงหอย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1405 เด็กชายพงศภัค  ปานสมทรง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1406 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ภักดีวานิช โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1407 เด็กชายพชร  แก้วกล่ำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงพรปวีร์  ปรีชาหาญ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงพรพิชชา  ขาวสุด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1410 เด็กชายพฤกษธร  จันทร์เจริญ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1411 เด็กชายพศวีร์  ชูแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงพัชรากร  รักษศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงพัทธนันท์  เสรีกิจเจริญ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงพิชามญ์ชุ์  เพทายประเสริฐกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงพิมพ์มณี  โกวานิชย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงพิมพ์สินี  เมธีวัฒนกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงพิมพิชญา  กังแฮ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กชายพีรณัฐ  คงทิพย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1419 เด็กชายพีรวิชญ์  ชูแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1420 เด็กชายภัทร  เกียรติแสงศิลป์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1421 เด็กชายภาคิน  จันทาโยธิน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1422 เด็กชายภิญญู  สุวรรณโน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงภูริชญา  พัฒน์ทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงมณพัทธ์  ทองผุด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงรยาพร  ทองฉวี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงรักชนก  เพชรวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงลฎาภา  ศรีธนวุฒิ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1428 เด็กหญิงลภัสรดา  อินทองมาก โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1429 เด็กชายวงศพัทธ์  ทองเรืองสุกใส โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงวรรณวนัช  หนูเลี่ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1431 เด็กชายวายุ  กล่อมพงษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1432 เด็กชายศุภกร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กชายศุภวิชญ์  ปราบเขต โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1434 เด็กชายศุภวิชญ์  อ้นชุม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1435 เด็กชายสหธัญ  ประมงค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1436 เด็กชายสิงหา  บุญจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงสิริณญา  อรรนพ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1438 เด็กชายสุกฤษณ์  บุญนำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1439 เด็กชายสุวรรณภูมิ  จันทร์คง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1440 เด็กชายอติชาติ  รัตน์ป่าโมกข์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงอินทิพร  สู่คง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1442 เด็กชายโอมอินทร์  สีหนาท โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงกมลชนก  บุญเลิศวรกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูทองแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงกันตา  ชายภักตร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่อึ้ง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายกิตติธัช  เทียนโพธิวัฒน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงขวัญตา  กาหยี โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงคุณาดา  อินทรสังขนาวิน โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายฉันทวัฒน์  นิธินรเศรษฐ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายชนาธิป  นุ้ยสี โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายชินาธิป  หนูคล้าย โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงณัชชา  ทองสม โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายณัฐกิตดิ์  สันติประเสริฐ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายณัฐชนน  เพ็ชรเกลี้ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงณัฐชยา  นวลนิ่ม โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงณัฐณิชา  กล้างาม โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จำปา โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงณิชากานต์  วงศิลา โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายดนัยกฤต  คงวิทยานนท์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงทอฝัน  งามไตรไร โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 นางสาวธวพร  ปัญญสถิต โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายธีร์ธวัช  ชัยรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายนิติพล  ทองสินธ์ุ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงบุษกร  แท่นมาก โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายปพนธีร์  คงนคร โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงปภาวี  จรัสจินดา โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 นางสาวปุณยนุช  สุนทรีวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายพัทธดนย์  มากขาว โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงพิชชาภา  อโนทัย โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงพิชญาภา  ไทรงาม โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิระพรสวรรค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายพีรณัฐ  คีรีรักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่ากุลวาณิช โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 นางสาวแพรวา  ไชยศิริ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ภักดี โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงภัทรพร  หิรัญมุทราภรณ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายภูเมศ  คงทิพย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงโยษิตา  อินทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 นายลัญจกร  เอี่ยมประเสริฐกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงวรรษพร  วัชรินทร์ธาดา โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงศวิตา  ปานชนะ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงศุทธวีร์  ไชยวรรณ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงศุทธินี  รุ่งเจริญพัฒนกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 นายศุภเสกว์  รักภักดี โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงสิริกร  นันทประทุม โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายสุพิสิษฐ์  เธียรโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงสุภิลักษณ์  ลายละเอียดชูโชค โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงอชิรญา  ส่งเกษรชาติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายอลิฟ  หัตประดิษฐ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงกมลพร  ดำแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงกฤตวรรณ  วรรณบวร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายกฤษนล  อินดุรุส โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงกษิวิวรรณ์  ตันวิมลรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายก่อธีรศักดิ์  พลนาค โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงกัญญณัช  กิตติธรโภคิน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงกัญญภรณ์  ชูสกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงกัญญาภัค  คงชุม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงกัญพัชญ์  หมั่นถนอม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงกัลชนา  แตะแอ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงกัลยรักษ์  สีสุข โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงกานต์ณิชา  สิทธิชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายกิตติพิชญ์  ชูทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ภูมิประสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงเกสรา  จันทร์ดี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายเขมทัต  เกตดำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายจอมไท  โตทับเที่ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายจักริน  อินทองมาก โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงจันทรรัตน์  เกตุพงษ์พันธ์ุ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงจันทรัสม์  เธียรโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงจิณณพัต  สงช่วย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายจิรเมธ  ทองรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงจิระวดี  รุ่งเรือง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กชายเจตนิพัทธ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงชญาดา  ไกรนรา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงชฏาวรรณ  ชูเชิดรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายชนะชัย  ณ น่าน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงชนัญชิดา  หาทูล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงชนาภัทร  ช่วยเหมือน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงชลพรรษ  คำนวน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงชวิศา  เชื้อขำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายชาคริต  ตะนังสูงเนิน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์สุด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงโชติกา  พิบูลธรรมศักดิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงญาดา  ทองคำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายณชพล  ขวัญทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงณพัฐอร  เย็นยีเอส โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายณัฐกฤต  จำนงค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รักษ์ศักดิ์ศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงณัฐกุลวดี  แตะแอ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงณัฐนรี  เพชรเกลี้ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงณัฐนรี  เพียรอนุรักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายณัฐพัฒน์  เทพทวี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายณัฐภัทร  แสงประดับ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงณัฐมน  ชูสังข์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายณัฐวรรธน์  เส็นหละ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ชูเชิด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงณิชชา  ตะบูนพงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงณิชาภา  ถิ่นนัยธร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายเณฐิพงษ์  อุยสุย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กชายดรณ์  จริงจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงดุจดาว  ภู่กลาง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงตังค์ธนภรณ์  เกื้อรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายทีปกร  ดวงสุด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายธนกฤต  หุ้นย่อง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายธนบดี  รัตนะ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายธนพัฒน์  สุระกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายธนัท  ยงคมณี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงธัญพิชชา  วรรณรักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงธันชนก  วาจี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายธามนิธิศ  นวลแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายธิติพงศ์  ไทรงาม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายธีธัช  มัณฑนาสุวรรณ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายธีรดนย์  สุวรรณกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงธีรดา  คงไหม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงนงณภัส  เพ็งเกต โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายนพคุณ  เมฆสกุลวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงนภัสรา  เหมือนเลื่อน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงนลิน  สุวรรณเทพ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงนวินดา  อยู่อำไพ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายนัทธวัฒน์  สุนทรีวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธนเดชาสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงบุณยานุช  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  กวยสกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายปภากร  วงศ์ทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายปยุต  พุ่มบ้านเซ่า โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายประวิศว์  โฟฉิว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายปรันต์พล  เส้งรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงปวันลภัส  บริพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายปองภพ  เขียวเล็ก โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายปัญญพัฒน์  เศรษฐวรพันธ์ุ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายปัณณทัต  วิระพรสวรรค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายปัณณวินท์  สารสินพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงปานไพลิน  ไกรเทพ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงปาริชาต  ตั้งคำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงปิยมนต์  งามสิน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงเปรมยุดา  ซ้ายคำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงเปรมยุดา  ฤทธิ์หมุน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายพชรพล  พงษา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงพนัชกร  นวนนิ่ม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงพรชนิตว์  พจนาพรเจริญคุป โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงพรนภัส  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงพรรณปพร  เสวกะ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายพัชร  ปัตตานี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  เพชรอินทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงพิชชาภา  เลิศวนวัฒนา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายพิชญพงศ์  สิงหา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายพิชญวัฒน์  สุขศรีเมือง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายพิชเญศ  พลอยดำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายพีรภัทร  ศรีชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายพีรวัส  สัมพันธรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงภัทธิดา  แซ่โซว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ภักดี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงภาธรณ์  ธำรงค์เทพพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายภูบดินทร์  เสือคำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายภูมิเทพ  จรัสจินดา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดำจุติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงมธุริมา  บุรีนอก โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายรชกิต  ศุขเสงี่ยม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงรดา  วสุธรชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงรตนกมล  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงรสธร  นวลจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายรัชชานนท์  สงวนเกียรติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สังข์พราหมณ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงลักษิกา  ราชเดิม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงลักษิกา  เนียมเกต โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายวชิรวิทย์  มักอาน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายวรท  ขวัญสิริดำรง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงวรพิชชา  ทองหอม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงวรรณวนัช  รัตนโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงวรรณิตา  นิลละออ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายวรัชญ์  ฆังคะ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายวรินทร  ฉุ้นย่อง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงวรินทรา  รุ้งพราย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายวิชยุตม์  โล่ซิวตัก โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงวิศรรัศมิ์  พันตะรักษา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงวีรวรรณ  รามพูน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายวีรวุฒิ  อรุณพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายวุฒิภัทร  จิตพงษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงศศิกานต์  มลยงค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายศิวกร  ยิ้มไตรพร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายศุภกิตติ์  หวังหลี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายศุภวิิชญ์  นวลนิ่ม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงศุภิสรา  ชูบัว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงสวิชญา  ลิ่มอรุณ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงสิริกานต์  ศีลประชาวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงสิริยากร  นวลละออง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงสุกฤตา  หนูแจ่ม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงสุพรรณี  เกตุแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายสุภณ  โสภณมงคลกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงสุวพิชญ์  จำปา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายโสมนัส  จันดี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงอติกานต์  จิโรจน์กุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายอธิปัตย์  ศรีคง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายอภิภู  ศุขเสงี่ยม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงอมลวรรณ  พจนาพรเจริญคุป โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงอังศุมาลิน  เหนี่ยวสกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงอัญชิสา  เมืองแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงอุชุกร  ทองนอก โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงอุณดา  เครือเตียว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายเอื้ออังกูร  จันทร์นภางค์กุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงจุติญาพร  มากทองน้อย โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.6 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงปติยดา  อนันต์ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงรินรดา  คงเอียง โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.6 คณิตประถม
1646 เด็กชายศิระ  หะจิ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.6 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงอชิรญา  บุตรชา โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.6 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงกชพร  ไชยมล โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงชนกนันท์  จิตบุญ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กชายทิวากร  ชูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงบุณยวีร์  ไชยมล โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงอัญชลี  กลิ่นพยูร โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายกฤตวิทย์  คงโอ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1654 เด็กชายกฤษฎา  ประชาพิทักษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กชายเคฟิน  ชวาร์ส โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1656 เด็กชายจิตรกร  ข่ายม่าน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1657 เด็กชายฐานันดร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 คณิตประถม
1658 เด็กชายณภัทร  จุติอมรเลิศ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชอบเสรี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1660 เด็กหญิงณัฐญาตา  ทางเจน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงณัฐฐาพร  เพ็ชรหิน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1662 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันสุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1663 เด็กชายเตชทัต  สังข์ทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงธนภรณ์  อนันท์โส โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1665 เด็กชายธนากร  แก้วนำ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1666 เด็กชายธันวา  เอียดงามสม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงปพิชญา  สมาธิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1668 เด็กชายปิญญาสิทธิ์  ไชยธรรม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1669 เด็กชายพงศพัศ  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1670 เด็กหญิงพิชชานันท์  รอดทุกข์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1671 เด็กชายพิชญตม์  ยาวงษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1672 เด็กหญิงภูษณิศา  ลาภทวี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1673 เด็กชายรัชนาท  ตรีรัตนไพบุลย์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1674 เด็กชายวรดร  นำสวัสดิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1675 เด็กหญิงศศิกานต์  รอดแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1676 เด็กชายศิวกร  ข่ายม่าน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1677 เด็กชายศิวสรรค์  แซ่ฟู่ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 คณิตประถม
1678 เด็กหญิงศิิรภัสสร  หนูเริก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1679 เด็กหญิงศุภกานต์  ทองสาม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1680 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยจิตร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1681 เด็กชายสิรภพ  ชูเสียงแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1682 เด็กหญิงสิริกร  แซ่ห่อ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงหัตถกานต์  บุญขัน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1684 เด็กหญิงอภิชญา  ก้งจี้ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1685 เด็กชายอุกฤษฎ  จันสุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 คณิตประถม
1686 เด็กหญิงกชมน  ส่งเสริม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงกฤตศิญา  หลงละเลิง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงกษมา  ทองศักดิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรมณี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงกุลรวีร์  หลงกูนัน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายจันทน์ผา  พูลสิน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงจิรธิดา  ไทรงาม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงจิระประภา  แซ่เซียว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายจิรันธนิน  จริงจิตร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายชนกันต์  ซ่วนยุก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กชายชยางกูร  ตันติอธิชา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงชยาภรณ์  ศรีไทย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงชยาภรณ์  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายชาคริต  จันทร์แก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายชินภัทร  จำปา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงฐิตารีย์  จิตรรงค์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงณัชชา  ส่งเสริม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายณัฐกิตติ์  เรืองเดช โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงณัฐชยา  มุสิกขะพันธ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่โค้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายณัฐดนัย  เหวนา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พลแสง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงณัฐธัญญา  สิทธิชัย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายณัฐปคัลภ์  นุชม่วง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายณัฐพล  ชูพูล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายทวีโชค  กาลานุสนธิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายทักษ์ดนัย  รักเหมือน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงทัตพิชา  ทองสุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญเกื้อ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงทิพวรรณ  แป้นชุม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายทีโม  ชวาร์ส โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายธนกร  บุญโชติ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1719 เด็กชายธนกฤต  ตราชู โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายธนกฤต  หลงละเลิง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายธนชาต  คงสิน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายธนวินท์  จันทร์ส่งแสง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กชายธนัญกร  สังวรกิตติวุฒิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายธนานันท์  สมาธิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายธรรมธร  เลื่อนล่อง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กชายธราเทพ  ช่วยดำ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ขวัญทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ชาปาน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กชายธีรภัทร์  พัฒนา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1730 เด็กชายธีรเมท  คงอิน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายธีรัภัทร  สุทธิพล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงนพรัตน์  สีดอกบวบ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงนรภัทร  อภัยพงศ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กชายนราธิป  ยิวสิว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงนรีกานต์  ประทุมชาติ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงนวพร  เดชนุ้ย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงนันทนัช  ขวัญทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองกุล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงเบญญาภา  แก่นอินทร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายปรเมศวร์  เอ็มเอ็ม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายปรเมษฐ์  นุ่นแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายปรัตถกร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงปริณดา  จริงจิตร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายปองคุณ  จาตุรพันธ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงปาลิน  บัวทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงปิ่นมณี  เก้าเอี้ยน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงปิยมน  อ้อเอก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงปุญญิศา  ประสาร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายปุณยวัจน์  เพ็งแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงพรชนก  ชัยเพชร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงพรรษชล  ควนวิไล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายพสุธร  แซ่โล้ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงพัณณิตา  สังข์ชุม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายพิตตินันท์  คงแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายพีรพัฒน์  คงแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงเพชรภาดา  ชูตรัง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงเพชรลดา  เอียดชะตา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงบัน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ยิ้วเหี้ยง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงแพรวา  นะมะ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายภัคสุวัจน์  นางสวย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงภัทรวดี  ปกครอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายภาคิน  นิคะ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายภานุรุจ  สินคีรี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กชายภูเบศวร์  แสงดำ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงภูริชญา  เนียมสม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายเมฆปอนด์  นาคปุบผา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงเมธาวี  อินอุ่นโชติ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงรินรดี  แก้วเรือง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงโรสนี  พยายาม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายฤทธิไกร  ชุมเสด โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงวนัชพร  กลันการ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงวิชญาดา  วงศ์มาลัย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงวิริลพัชร  ทางเจน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1775 เด็กชายวิษณุ  อ่อนคง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงศรัณยพัฒน์  นิพัทธสัจก์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงศิรภัทรสร  เพชรเล็ก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กชายศิริโชค  มีแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายศุภกฤต  ศรีไทยรักษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1780 เด็กชายศุภณัฐ  เพ็งเทพ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงโศภิตา  ช่วยดวง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายสัณหวัจน์  อุดมเดชเจริญกุล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1783 เด็กชายสิทธินนท์  ศิริพันธ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กชายสิทธิพล  ไชยศรีทา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กชายสุชาครีย์  เหลียวพัฒนพงศ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นุชม่วง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กชายสุริญาวุฒิ  ศรีประทีป โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงสุวิตา  โคกตรัง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงโสธิดา  เลื่อนล่อง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายอดิศร  บริโท โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1791 เด็กชายอติกานต์  ขวัญเมือง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายอติเทพ  อยู่พระจันทร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงอมลณัฐ  แก้วสุวรรณ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงอาลดา  กุลวิจิตร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงเอมิกา  เชยชื่นจิตร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงฐิตาพร  ดาโอ๊ะ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงฐิตารีย์  อินทร์พิทักษ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 คณิตประถม
1798 เด็กชายพฤศ  ลิ่มโอภาสมณี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 คณิตประถม
1799 เด็กหญิงพฤศภา  ลิ่มโอภาสมณี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
1800 เด็กชายภัทรดล  พรหมลา โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1801 เด็กชายภีม  สว่างวัน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1802 เด็กชายสุภีรวัชร  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
1803 เด็กชายIsamaaeen  Madlee โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงจิณัฐตา  ฝันนิมิตร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงชนิกานต์  โสรถาวร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายณพวิทย์  หนูเซ่ง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่ซี่ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กชายณัฐกร  สุขสนาน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายธนาพร  พลเดช โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายธราเทพ  เสาวภาคย์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายนราวิชญ์  เพชรพัว โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กชายนันทนัช  อ่อนรู้ที่ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กชายนิธิศ  ปราบเสร็จ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กชายปฐมพงศ์  ชาตรีวงศ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กชายปรเมศวร์  ชะนะชู โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กชายปริตต์  จันทร์จารุกุลกิจ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กชายพงศ์พล  คีรีรัตน์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงพชรพร  จุ้งอยู่สกุลพัฒนา โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กชายพีรยุทธ  สุดเมือง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กชายภาม  สว่างวัน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กชายวรปรัชญ์  จริงจิตร์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กชายวรรณธนโชค  หลี่ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กชายวิเสสสุธิ์  ไกรสุทธิ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กชายสุริยาวิชญ์  เมฆหมอก โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงอัญชัน  วงศ์หนองเตย โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงขวัญกมล  ชูอ่อน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ครชาตรี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายปณต  พิพัฒกุล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงปภาดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมโชติ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 วิทย์ประถม
1831 เด็กชายภัทรพล  รุ้งพราย โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงอชิรญา  นุ้ยสี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.6 วิทย์ประถม