รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรรณิการ์  สร้อยฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกฤษติญาภา  พ่วงพี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกุลนัดดา  เมืองทอง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิรวรรณ  เอื้อชัยพิบูล โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิรัชยา  ชุ่มชื่น โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจีรนันท์  คำมาสาร โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจีรนันท์  พันธนากร โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีตื้อ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชญาดา  สายใจ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชฎาธาร  เลาว้าง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชลพรรษ  ไชยา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัชยากร  มินทะนา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธิษณามดี  ไกรเหมาะ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายธีรภัทร  ใจอ้าย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนริณี  วงค์ห้อ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายปฎิภาณ  วีระ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปนัสยา  รัตนสุรีย์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพิชญาวี  การะบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงไพลิน  ถามา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงภคพร  คำวัน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายรักษ์ศักดิ์  ฝันกันทา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวริษา  สิทธิโม่ง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวีรณัฐ  กันทะวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายศุภชัย  แม้นเดช โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสกลสุภา  ปวนเพิ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงโสรวีร์  สีสด โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอันดามัน  อ้อมอารี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คุ้มครองทรัพย์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกัญญารัตน์  การบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงชวัลรัตน์  กองเงินคำ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายโชคชัย  จีมา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงฐิติมา  ตุ่นคำ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงธนพร  นุวัน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงประทุมรัตน์  ทิมผิว โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายปรารถนา  บัววัง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ป.5 วิทย์ประถม