รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  กิติกา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรวรรณ  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกรัณย์  กันทะยศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติพัทธ์  พรหมพฤกษ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายคิวัชญา  สุมานนท์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายจารุพัฒน์  ไชยพวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชนะทิพย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายเชษฐ์ทวี  อินถาใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณภัทร  สิงห์พรม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐชฏาภรณ์  คำโต๊ะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐนล  สวัสดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐรพงษ  สุราวาลย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐวศา  มาใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายทรงกลด  แก้วคำมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายธนกฤต  แก้วอ้าย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายธนวิชญ์  เสนปานัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปันรส โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เขียวมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายบดินทร์  แสนเทพ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายบูรพา  นันตา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายปกรณ์  กองอุบล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายปวริศ  แก้วปวน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  อุดม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปุณยาพร  ตาปิง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพิชญา  พรหมเทพ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิมพ์อรุณ  สังข์วิสิทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงฟ้าใส  จันทะมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงภัคธีมา  บุญตัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงภัทรธิดา  มหาวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงภัทราพร  ธิโนชัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายภูมิณัฐนนท์  อิ่นเรือน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายมาซาฮิโต  นิชิมูระ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายยะห์ยา  สิทธิผุย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายเวธน์วศิน  อินสุยะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายศุภวิชญ์  เมืองมูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุเมธินี  จันทร์ดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายสูญตา  กสิกรรม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ตาหน้อย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอชิรญา  สิทธิชนะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายพงศ์พีระ  พรหมขัติแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกนกวลัญชญ์  บุญปั๋น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายกฤตเมธ  ศรีลา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายกันตพัฒน์  พนาดอน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายกันตภณ  มาตันบุญ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกานต์กมล  นันแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายกิตติธัช  ทองอุ่น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงคัทริยา  เครือทะวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายจักรกฤช  พลเยี่ยม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงจารุพักตร์  ตรูศรีลักษมี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงจิตณ์ตานันท์  ฉายเจริญ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญเรือง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงชญานิศ  ก้อนแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงชนม์นิภา  ชัยเสนา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงชลธาร  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงชลลดา  สวัสดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายชเลศวร  มาลัยกรอง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายชุติเดช  แต้มไว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายชุติพนธ์  ถามูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ธิวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงญาณิศา  โยรภัตร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงฐรัชญา  กันทาธนาวุฒิ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายฐานัส  บุญตัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงฐิติวรดา  ตานะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายณฐพร  สมสกีสิทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายณภูตะวัน  จันทร์เที่ยง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายณัฏฐชัย  ศิริสถิตย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณัฏธิดา  ศรีม่วง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายณัฐนนท์  ปั๋นติ๊บ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายณัฐพงษ์  ศาศวัตสกุล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณิชากานต์  เรือนคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายดุสดี  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายตนุภัทร  ศิริอางค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายทิวากร  คีรีแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายแทนฤทธิ์  บำรุงยศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธนพร  อาษากิจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศิริพงษ์วิศิษฏ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธาราทิพย์  วงษ์ดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธีรนัย  แสนศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนาวดี  ฉิมสุข โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงนิชนิภา  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนิภาวรรณ  อินตาจันทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายบรรณวัชร  นุพอ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงบุณยาพร  พรมมินทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายปณิธาน  สิทธิกัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายปรเมศวร์  ผลสุรินทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายปิติภัทร  แดงหล้า โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายปุณญพัฒน์  วงค์มูลหล้า โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายพรประสิทธิ์  ไชยเสนา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพรรณปพร  บุญเกิด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพรรณปพร  วุฒิการณ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพราวจันทร์  สุวรรณประเทศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพลอยพชรวฤน  เฉลาภักตร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพัชรีพร  ปัญญาเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพิชชญา  เกี๋ยงหล้า โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพิชญธิดา  ธีระกุล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพิชญ์มล  ธรรมชัยเมือง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  จำปาเทศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตาเป็ง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายพิพัฒน์  เพชรวิลัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงภัคจิรา  มีมงคล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จี้โปทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงภาวิณี  กิติวงศ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงภูษณิศา  ใจมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงมณฑิรา  โพธิ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายเมทัต  คำเขียว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงยุวลักษณ์  วงษาฝั้น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายรัฐพล  เที่ยงตรง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงลักษิกา  ท้าวเขื่อน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวรกานต์  วิชิตร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงวรลักษณ์  แก้วดวง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงวรัญญา  ใจบัว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงวรัทยา  เรือนชุ่มเชย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวริศรา  ชอบชน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงศตพร  สมหวาน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายศรัณส์กร  คำปวน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายศิวกร  ความชอบ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงศุปัฐวี  ชมภู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายศุภชารเมษฐ์  พิทำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายสรวิทย์  จินาวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสรัญญา  เปียงเจริญ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายสิรวิชญ์  กันธะวิรส โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสิริปรียา  วงค์คำมูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ธิยา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุพิชญา  สอาด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสุพิชญา  สุวรรณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงโสรยา  ลำสอบจิตต์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายอธิษฐ์  ศิริ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอนัญญา  ปลายเนตร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอนัญญา  อินปั๋น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอภิชญา  คนเที่ยง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอรนิชา  คำไชย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอริสรา  แดงเมือง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอักษราภัค  สมตา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงไอริน  ทาเกิด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกรพินธุ์  ชัยมโนกุล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกวิน  ตาติ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกันต์กวี  หน่อคำ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงขวัญฤทัย  จันตา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายจักรพันธ์  เนตรคำยวง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายจันทร์ดี  ลุงซู โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายจิรพัฒน์  น้อยเซ็น โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายชัยเล็ก  ลุงทุน โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายชินณวัตร  ควรอักษร โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงญาณิศา  คัมภีระ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณภัสสร  ยิ่งคุณ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐณิกา  จันทร์นวล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายเตชิต  สุนทร โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายทินภัทร  กันทวี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนรินธิดา  สว่างบุญมี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายนิติพล  คัมภีระ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงบุญญาพร  ปัญญา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายปภังกร  ใหม่ศรี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปวีน์ธิดา  แสนหลี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทรัพย์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพัชนิดา  ละสะนา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อินทกูล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ทอง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภาคภูมิ  ลุงจาม โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายภูวนัย  อาวร โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสายไหม  ลุงซู โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายอาม  มะลิ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธันยารัตน์  เปียผะ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงนฤมล  แซ่หลี่ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงพัชรา  นันตา โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ลุงซอยะ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แกล้วกล้า โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงขวัญนภา  ลุงกอ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนบดี  แซ่หวัง โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธิติพร  มหาไม้ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพรธิดา  จันทวงศ์กุล โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพีชญา  ซอนะ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายภาคภูมิ  แซ่หลี่ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนกันทา โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สิงห์คำ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงชมพูนุท  เหลียง โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายปี  ลุงคำ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพลอยมณี  สงวนศักดิ์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายพลากร  อินทร์สืบวงษ์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายโยคิน  วงค์สุพรรณ์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายสิทธิพล  จันทร์ปัญญา โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายปริญญ์  กันทวัง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายภัทรพล  จีนอ่อน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปัญญาทอง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงชลลดา  ใจดี โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงธนัชพร  โนจิต โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายธนากร  ชื่นกันยารัตน์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงนพรดา  เวียงมูล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงนภัสสร  สีมาขจร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงนภิสา  มั่งมา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงเพชรวัฒนกุล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาววราภรณ์  กาญจนวิเชียร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงอินทิรา  หมื่นทัศน์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายกรวุฒิ  อนันตวุฒิ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายชลวีร์  จูดิษฐ์ประเสริฐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายชวัลวิทย์  ตันชัยสวัสดิ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายณกร  อิสรชีววัฒน์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยศธำรง โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายแทนคุณ  สุวรรณเวช โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายธนัช  ลาพินี โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แดงสด โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงปัณฑา  บัวเสน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายพลเจษฐ  โชติบาล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายพอดี  คำจิตแจ่ม โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายวุฒิภัทร  เศรษฐปัญญา โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงชญาดา  ต๊ะปุก โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงญาณิศา  คนองศรี โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายณภัสปพล  ชัยยศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณิชาภัทร  ฮาเซงาวะ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนวลกนก  นันทมงคล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพรนับพัน  ภูริวรางคกูล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพริม  ปิ่นเงิน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพอพระทัย  จันทร์แจ่ม โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิมชญา  วัฒณไชยกิตติ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวรินรำไพ  จวงจันทร์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายอนันตสิทธิ์  ธีรทองกุล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายเตชิต  รัตนวรรณี โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงภูษณิศา  นิ่มเจริญดี โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายณชภล  แซ่เลี่ยว โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายเตชินท์  กำมหาวงศ์ โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายอิทธิสุนทร  จึงสกุลรุจิเรข โรงเรียนนานาชาติเกรซ ม.2 คณิต ม.ต้น