รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธัญชนก  ลุงหลู่ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนัดตยา  ลุงป้าง โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศศิภา  ตี่หวิ่ง โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงแสง  สุดา โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายอธิวัฒน์  ถนอมรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกชกร  ตาคำ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายกฤษณพล  สุวรรณเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่เถา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงคำแลง  ลุงซอ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายจิรเดช  แซ่หย้าง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กชายชัยวัฒน์  จอมใจพนา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงชุติมันต์  คำมาตา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กชายณัฐดนัย  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงณัฐริกา  ถีนารักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กชายธนธรณ์  แซ่จาง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงธนัชชา  สุการะ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงธัญชนก  เหงจาย โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงปริยาภัทร  สิทธิ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงพรชนิตว์  ส่วยจิ่ง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายพัชฏะ  คำอ้าย โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายพีรพัฒน์  อินทริ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายภานุกร  แซ่เคอ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายมานะ  สีทอง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงลดา  แซ่ปา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงวรกานต์  เมืองอินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายวรากร  แก้วรวม โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงวิภาดา  ส่างหม่อง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงศรีไพร  น้อยสม โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงสิริพร  หวังกิจเกษตร โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายสุทิวัส  คำแดง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองเนตร โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ป.6 วิทย์ประถม