รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกล้าหาญ  สิริธนอนงค์ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจิรัชยา  จอมเรือง โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชลธิชา  พรมปัญญา โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายชัยวัฒน์  คำทราย โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชุติมา  แนบเนียร โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฏฐากร  เมฆงาม โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐนันท์  ศรีสุขเกษม โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงดารารัตน์  แสงบุญ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายธนภัทร  รักพนชีวี โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธนวรรณ  อุตะภา โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธนิชชา  หมั่นจิตร โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธัญชญาภรณ์  สุขเกษม โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธีทัต  วิริยา โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายธีรดล  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายนพรัตน์  มูลมั่ง โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพรณภา  อนุกูล โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพัชรวรรณ  ชนวาศิลป์ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายเพชรฟ้า  ใจคำ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงลีลาวดี  แก้วปา โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงวิชญาพร  ไกสร โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายวุฒิชัย  เราเท่า โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงศิรินันท์  ประทุม โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายศุภกันต์  ดวงปัน โรงเรียนสันทรายหลวง ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายศุภฤกษ์  แสนหลี โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กันธิมา โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายสุชัย  ปันอิน โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายอนุชา  สดไทย โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายอรรถวุฒิ  แสนสูง โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอัฐริกา  ตั้งธนวงศ์ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
30 นางสาวกัญญาพัชร  พรจรัสแสง โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกันยาพัฒน์  สงวนศิลป์ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกัลยา  จันทา โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายกิจเจริญ  มาหงิด โรงเรียนสันทรายหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงใกล้รุ่ง  วงค์แก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวจตุพร  จันทร์แก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายจ๋อมเมือง  บุญมา โรงเรียนสันทรายหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายจันทร์  ลุงหย่า โรงเรียนสันทรายหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายจารุทัศน์  ลุงเต็ง โรงเรียนสันทรายหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงชนม์นิภา  เกรียงไกรพบสุข โรงเรียนสันทรายหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวชิดชนก  บุญชุ่มใจ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ทิพย์เนียม โรงเรียนสันทรายหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายณัฐกานต์  บุญยวง โรงเรียนสันทรายหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงณัฐชยา  ผูกพันธ์ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงดารารัตน์  ใจมา โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายต้นน้ำ  ลิขิตสโมสร โรงเรียนสันทรายหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงธัญญาเรศ  สระทองขม โรงเรียนสันทรายหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงธัญธิตา  โชคชัย โรงเรียนสันทรายหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธีรดนย์  - โรงเรียนสันทรายหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธุววิช  ชูสังข์ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงน้ำหวาน  นามแสง โรงเรียนสันทรายหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วตะผาบ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงปาลชลี  วงค์แก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายปืนไต  ลุงต้า โรงเรียนสันทรายหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงพรนารี  กวงคำ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงพรแสง  ลุงจาย โรงเรียนสันทรายหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวพัชราภรณ์  บุญเป็ง โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงพิพัชรีย์  อินต๊ะ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ลุงช่อยา โรงเรียนสันทรายหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงแพรวา  กุลทอง โรงเรียนสันทรายหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงภิรัญญา  สุพพัตกุล โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงมร  ส่างแก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงโมทนาพร  สายชลคงสุข โรงเรียนสันทรายหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวรจนา  นามแสง โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจอินต๊ะ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงวันดี  ลุงติ๊บ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายวายุ  พอก๊ะ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงวิภวา  ซู่ตุ้ย โรงเรียนสันทรายหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายวีรภาพ  สุพพัตกุล โรงเรียนสันทรายหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จะคือ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงสุกฤตา  พิมพ์ดี โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงหมู  รุ้งสู้ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงใหม่แก้ว  ไอ่แสง โรงเรียนสันทรายหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายอภิชาต  ปาอ่อง โรงเรียนสันทรายหลวง ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายอภิรักษ์  เลาว้าง โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงอาภัสรา  ตะมา โรงเรียนสันทรายหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงอารียา  อากาศทิพย์ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายกันติพัส  ไชยชนะ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกาญจนา  เมืองทอง โรงเรียนสันทรายหลวง ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกานพิชชา  ชูสังข์ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกิรปาน  วรรณสัก โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายจิรสิทธิ์  ต่อโชติธนวัฒน์ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงจิราพา  วิถี โรงเรียนสันทรายหลวง ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชนากานต์  อินทะรักษ์ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณภัทร  ชัยยะ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธชกานต์  ไชโย โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธิติกานต์  วงศ์สอน โรงเรียนสันทรายหลวง ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนวรัตน์  ลามา โรงเรียนสันทรายหลวง ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนิรนันท์  สุธรรม โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปิ่นเพชร  แสงแก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปุณยนุช  มงคล โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพวงพิกุล  มูลมั่ง โรงเรียนสันทรายหลวง ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายภวินท์  จอมเรือง โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงรุจิรา  เรือนแก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวรรณิศา  วัยรัตน์ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงวสุธิดา  ผุยศรี โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวิลาวัลย์  จะแตก โรงเรียนสันทรายหลวง ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงศศิกานต์  สะหรี โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายสราวุฒิ  อุระวัตร์ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงสุวรรณี  แซ่ลี โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงอาภัสรา  วิริยา โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอารีญา  หยั่งรากมั่นคง โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกันติทัต  มงคลอัมพร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงการะเกด  เดชมณี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายกิริยากรณ์  ฟูเถิ้ม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายคณาวุฒิ  ชัยโย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงจิรสุดา  หล้าปาวงศ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงจิรัชญา  คำนวล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงชลธิชา  ชัยวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงชวิศา  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณสุดา  ชาญภพภัคนันทา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงดวงกมล  โปธิมา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายธนารักษ์  ดวงคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายธนารินทร์  ดวงคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงธัญทิพย์  รินทร์คำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จ๊ะเขียว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงธัญย์ชนก  กันธาแก้ว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงนชริยา  วงศ์หน่อ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปัญญาแดง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  แก้วธิ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีกันธา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายเผ่าพงษ์  แย้มเพียร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายพชร  ไชยทุม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพรรณพิชา  สารศักดิ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีกันธา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพิชญากร  แสนอาสา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพิชญาวี  วันดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงฟ้าใส  เมสัน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายภัทรดนัย  เดชะภิรมย์พร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงภีลดา  มะณี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายรัฐศาสตร์  ปัญญาสุทธิวงศ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายลักษมัณ  วรรณอินทร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายวรากร  หน่วงเหนี่ยว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงวริศนันท์  อินทรสรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณกูล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงศศิกานต์  ช่างคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงสรชา  วงวาส โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายสรวิชญ์  สุชนสมบัติ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงสู่ขวัญกระจ่าง  นันซอรัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงหนึ่งสยาม  วงค์ศรี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอนัญญา  ศิริปัญญา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายอภิวัฒน์  ปันคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายอลงกรณ์  เจิ้ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงอาภิสรา  สุเต็ม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงกนกลดา  มีศรี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกฤตาภรณ์  ยากยืน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกฤติญา  จันต๊ะคะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกฤษณกันฑ์  นิกรถา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกวินธิดา  ใจปูน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกัณฐิกา  บรรณศาสตร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายกันย์ษฎากรณ์  อินทสอน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกานต์ชนิต  มูลสุข โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกิตตินันท์  อินทรใจดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายกิตติภพ  มาตรแม้น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกุลวัฒน์  สายแก้ว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเขมจิรา  อินธิมา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายคมกฤต  เสนากิตต์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจัสมินทร์  รัตนศิลป์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจิดาภา  ทองเล็ก โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายจิรพนธ์  ภู่ปรางค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงจิราภรณ์  วรรณพรม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจีรนันท์  เลาคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายจีรพัชร์  ขอนทอง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายจีรวัฒน์  อาสุ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงฉันชนก  มณีโสภณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชนัญธิดา  พรมติ๊บ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชลธิชา  ผิวสุวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชลิตวรรณ  ไชยภิวงค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายชวรัตน์  ศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชาลิสา  มณีโส๓ณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายชินบัญชร  นันซอรัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจคง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณดา  นวลน้อม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายณธัญ  สาคร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฎฐมณฑ์  ตาเป็ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เงาใส โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญเรือนยา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐนิชา  วรรณวงค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฐพร  ธนชยวิทย์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณัฐยศ  วงค์ษา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณิชนันทน์  ไทยหิรัญยุค โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงดลพร  พวงสายใจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงดวงไพลิน  อานนท์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงดั่งปรารถนา  อานนท์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงถิรพร  มาษา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงถิรพิทย์  มาษา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงทยารมย์  ศิรศักยนันท์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายทัตพงษ์  ไทยศักดา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธนดล  จาดเรือง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธนธร  บัวหลวง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธนัญชนก  ใจวัน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธนารีย์  อินทยศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธเนศ  ตนมั่น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เมืองมูล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญยืน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธัญธร  ชุ่มใจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธัญรดา  เลาหมี่ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กาใจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธีรพิชญ์  อุษา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธีริทธิ์  มั่งดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายนนทพัทธ์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนริสรา  พุทธมูล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายบุญยกร  ทองคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปณฤทธิ์  ทักษิณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปนัสยา  เพิ่มขึ้น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปพิชญา  ทองมาลย์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปรัชญา  กันธา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายปวีณ์กร  มหาชัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปาณรวัฐ  ภักดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพรทิพย์  ฉินว่าง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพันธวัช  จั๋นติ๊บ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิชญา  สิทธิครอง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิณลดา  แก่นทอง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิมพินันท์  สิทธิ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายเพทาย  ทองดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเพียงฟ้า  น้อยภาษี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงภัทรจารี  ทองดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายภัทรวิชญ์  สุวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภาคิน  วงค์เป็ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายมณฑวรรษ  หมื่นปัญญา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงยุคลธร  บัวชุม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวรรณธิดา  ฟองมูล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวศินี  วงศ์ทันใจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายวิกรานต์  แซ่หมู่ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวิชญาพร  พรมเสน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายศักดิ์ทิวา  กาชัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายศิวกร  คำแดง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายศุกลวัฒน์  อินทนะนก โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายเศรษฐบุศย์  ศรีวงสาย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสมิตานันท์  อุลัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสิริพร  ซื่อใส โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุชานันท์  มัญญะลา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุชานาฏ  มัญญะลา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุชานาถ  ช่างแต่ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุทธิดา  จิรสกุลงาม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสุธิดา  วาสนาชนะโชค โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุรางคนา  บรรณศาสตร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  เกษร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายสุวพิชญ์  พจน์ชพรกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอชิรญา  ตุ้ยยวง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายอชิรวิชญ์  ธรรมรังษี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายอนันท์ทวีป  เพชรอารินทร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอภิชญา  ทาชมภู โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอภิชญา  สุธัมมา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอภิสรา  เอกวรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอมตา  ไทยศักดา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายอรัญชวิทย์  รัตนัง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอักษราภัค  ต๊ะสุ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอัญรินทร์  ศรีบุญมา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายเอกภาวิน  สาคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกฤติยา  จูอินทร์ โรงเรียนวัดหนองออน ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายโชคทวีสิน  พิพัจสัจจา โรงเรียนวัดหนองออน ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายณัฐพัฒน  อุนามูล โรงเรียนวัดหนองออน ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายทักษิณ  ลุงใส่ โรงเรียนวัดหนองออน ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงบุญสิตา  วงศ์สุวาแดน โรงเรียนวัดหนองออน ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงเบญญาภา  ผลเลขา โรงเรียนวัดหนองออน ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวรัทยา  แสนศรี โรงเรียนวัดหนองออน ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงศิริวรรณ  ลุงแสง โรงเรียนวัดหนองออน ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงสุชัญญา  กอ โรงเรียนวัดหนองออน ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงสุธาริน  ขาวใหม่ โรงเรียนวัดหนองออน ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายสุริยา  อินตา โรงเรียนวัดหนองออน ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงอรพิมล  ลุงทุน โรงเรียนวัดหนองออน ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงอรรวินท์  ลุงต๊ะ โรงเรียนวัดหนองออน ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงอัญดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนวัดหนองออน ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายจัสติน รอร์ส  แฮมิลตัน โรงเรียนต้นกล้า ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายธาม  พัทธวรากร โรงเรียนต้นกล้า ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายปราชญ์  พรหมกันธา โรงเรียนต้นกล้า ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายพนาพงษ์  พงษ์พนานุรักษ์ โรงเรียนต้นกล้า ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงพิมพิศ  เชาวน์เลิศเสรี โรงเรียนต้นกล้า ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงภัทรภร  โอภานุรักษธรรม โรงเรียนต้นกล้า ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายภูริศ  โพธิ์วัง โรงเรียนต้นกล้า ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายศุภกร  รัชฎาพร โรงเรียนต้นกล้า ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายชาญธาดา  เจตน์ฐากูร โรงเรียนต้นกล้า ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายณัช  อัชรีวงศ์ไพศาล โรงเรียนต้นกล้า ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนัฏนันท  ปลื้มสำราญ โรงเรียนต้นกล้า ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายปรรช  พิมสาร โรงเรียนต้นกล้า ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายพิงครัฐ  ยังเยี่ยม โรงเรียนต้นกล้า ป.5 วิทย์ประถม