รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกณิฎ  ประมุทจิต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตยชญ์  ตันรักษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษฎ์พัฐ  พรศาลนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกันตภณ  สามใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติวินท์  ตุ้ยตามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายเกียรติภูมิ  สืบมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายคเชนทร์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจินตกัญญา  แสงจง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิรภิญญา  แสงจง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายจีระพิพัทธ์  นุ่นศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายเฉลิมชนม์  ชูเฉลิม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชญพรรษ  วาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชญาน์นันท์  สรรค์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชญานภัศ  ศรีคำต้น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชมพูนิกข์  ขวัญคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชัยกร  สวนเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายชาคริท  สวนเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายชาญณรงค์  ซ่านฮู่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชิโนบุ  ฮะระ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงเชียงใหม่  ยอดดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายฌานวรุตม์  จินะใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงญาณิศา  ปะถานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินทรชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณฐพร  ชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณภัทร  ศรีทิพย์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฏฐ์ฑิภา  จุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐชนน  ธีรเมทินี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐธิดา  โกมาศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐนันท์  อัครจินดา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐปพน  พิณสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฐรณ  เอกฉันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายถิรวัฒน์  ณ ลำพูน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงทองพันนา  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายทินภัทร  แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธนกฤต  ลือเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธนากาญจน์  สายอุดต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธัญชนก  อินทร์มูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธันยมัย  สารินจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนภัชพร  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายนภัทร  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนภานรรตร์  ปักษี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนันท์นลิน  อินทะรังษี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนิชา  ยังประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงบุญฐิสา  เหลืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปฏิภาณ  จินะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายปัณณวัฒน์  เลิศมัลลิกาพร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายพชรดนัย  แก้วยัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิชญาภา  คำคล่อง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิมพ์ชัชต์  รามจักร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายพีรดนย์  รังสิอำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพีรลักษณ์  จอมคีรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงภคมน  จงบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายภาคิน  เลิศทรัพย์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภาษิตา  รวิณัชพรกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายภูดิศ  นริศชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายภูมิพัฒน์  กาวีวน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงมนพัทธ์  คำราพิช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงมนัสสินี  นราธิตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงรินทร์วรี  วงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ฟูศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวรกมล  พันธุ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายวรายุส  สวยสม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายวริศ  ฤทธิ์มานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายวีรวิชญ์  สงค์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายวีรากร  สิทธิมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงศวิชญา  สัมปัตยานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายศุภกรณ์  เงินเนตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายศุภวิชญ์  วงค์จักรคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายสิรศักดิ์  น้อยหลู่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายสิราวิชญ์  บัวไพจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายหัฏฐพงษ์  ทิพย์สุขุม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงอภิชญาพัชร์  บุญมาปะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงอริสรา  วงศ์ปัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายกรณ์  ธนวิโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกฤตภาส  อมรชีวิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกวิสรา  สุทธคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายกีรติ  คากิซากิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายคงพัฒน์  คำญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเจนิสตา  ยอดปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชญานุช  มิตรช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชัญญา  สายวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชาลิสา  จิตตปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุริยะลังกา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงฐิติณัฏฐ์  กันไชยต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายณภัทร  จันทรพัฒร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณลานนา  สุตันตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน  สันกลกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณัฐชยา  ถารียะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายณัฐดนัย  เตชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณิชารีย์  ร้องเพราะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงดารมิงค์  บุษดาคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธณัชชา  ศิริปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงธนัชพร  ทิพย์ประยูร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงธรรฑสร  อ่อนละม่อน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธีธัช  จันทรศานติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายนภดล  วิญญานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายนภัสกร  แสนใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายนาเคนทร์  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนารีรัคน์  มลิทา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนีรินธนา  ปินตาโมงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปณาลี  วิเศษคุณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายประวีณ  โกเมนต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายประสพสุข  สุขกิจประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปริญ  พบประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปวรวรรณ  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ค้าข้าว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปองขวัญ  สวนโน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปาณิสรา  พรมศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพงศ์ภรณ์  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายพงษ์อนันต์  มิตรมโนชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพนิตพิชา  ตาหล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพัชรีพันธุ์  เพ็งประโคน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงภรัณชเนษฎ์  เรืองดุก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  อยู่ชูชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายภัทริศ  พัฒนา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงภิชญา  กระโจมทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงภีรดา  โมจมสิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายภูมิธีระ  ประราศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเมธาพร  บุญปภังกร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงรินรดา  ตุ้ยทา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงรินรดา  แซ่อัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงลานนาเทวี  ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายวรดร  วงค์สิงหา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวลัยพรรณ  จันทรานาค โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงศิริญาปกรณ์  ภูริยากร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุชัญญา  ชัยบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอธิชา  ปัญญาภูษิต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอรณิชา  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอารยา  ผัดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอารยา  พันธ์ุแพง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกฤตธี  ศรีหมื่น โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายกฤษณ์ธนา  ใจยะวัง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทรสุวรรณ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกัณฑ์ธิชา  สุภาพ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายกันตกานต์  เลาว้าง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายกิตติพงค์  สาธรเวช โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงกุลพร  ธรรมดา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายจักรรงณ์ฤทธิ์  ผลประดิษฐ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงจารุภา  บุญเรือง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายชลกรณ์  ไชยคำวัง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายฌวพฤกษ์  บุญวุฒิ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงญานิศา  ชัยคำ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงณภัทร  วิจิตรเนตร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายณัฐชนนท์  เทพประชา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศักดิสกุลพงษ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงณัฐนรี  พงค์ธิ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายณัฐพงศ์  พลหาญ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายณัฐพล  ตุ้ยยวง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงดวงพร  ลุงดี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายดุลยวัติ  กิจขยัน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายธนกฤต  เสือโต โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายธนาวัฒน์  จันทร์ตา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายธเนศ  นันติ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงธัญชนก  สุริยะวงค์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายธิษณ์ธนชาติ  กันทยศ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายธีระพันธ์  แซ่ลี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วกัลยา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายประกาศิต  ลาสุนนท์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายปารเมศ  พลวาปี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงปิยะวรรณ  โตเขียว โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงปุณรดา  ธวัชธิติกร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพัตติกา  ตาปัญญา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายพีรดนย์  หาญป่า โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายภูวดล  กาวิปลูก โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายโภคิน  กันทะเป็ง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงเมธาวี  ยอมใจอยู่ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงรมิตา  ขุนทอง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายรัศมิ์ธศิลป์  ทะจันทร์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงลักษิกา  ทิพย์ใจภา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงวรัญญา  แซกอง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายวีรกร  ผึ่งผาย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายวีรพงษ์  จักร์คร่อง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายวีรากร  จงเจริญ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงศรัณรพร  ทองสะอาด โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงศศิวิมล  สิลาแลง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายศุภลักษณ์  บุญสูง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายสิทธิเดช  อนุชิตกุญชร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายอนนต์  ศิริอ่อน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอภิชยา  กนกรัชต์เกษม โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายอัศวัตต์  ดวงคำ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายอิสบาส  อิลาชาญ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอิสรีย์  แซ่จาง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงกรนันท์  จองอ่อง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกรภัค  แสนเมืองมา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกรองขวัญ  กันธปัญญา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยวงศ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
189 นายกัลยกร  กิ่งแก้ว โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายคุณานนต์  เต็งสุวรรณ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงฉัตรพร  อินถอด โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายชนาธิป  อุนจะนำ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงญาณิณ  วงศ์ขัด โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายโญดา  จุ้ยปลอด โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณปภัช  ตะยามัน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวละออ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัฏฐา  กองเงิน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายณัฐวัฒน์  จิตมโนวรรณ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายดีรเดช  แก้วพันวงค์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงทอสิริ  จงกิจวัฒนา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายเทพทัต  ชัยปิน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธนภัทร  ตุงใย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธวัชชัย  โกหลั่น โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เจิดจีระสิทธิ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธารินัญท์  เรือนคำ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายนัทธวัฒน์  อุประ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงเบญจภรณ์  ดวงมิตร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายปกป้อง  ชั้นสุวรรณ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปภาวินท์  มารุเกล้า โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  งามวงษ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  จันทร์โลหิต โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพรหมพร  ใจหาญ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพัชร์มน  อธิกุลพิสิฐ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพัทธพร  ยาโน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพิชญะ  สีนวน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เกตุทอง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วเปอะ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายภัทรชนน  ปันทรัตน์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงภัทรธิดา  คงแพ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงภัทรธิดา  เสายา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายภัทรพงศ์  ไชยวงศ์สาย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ปานละออง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายยศกร  สังขวิชัย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายรัชชานนท์  จองอ่อง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายรัฐภูมิ  ศิรินาม โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายวิกรม  ศรีเที่ยง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายศิขรินทร์  ปัญญา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายศุภพงศ์  วงศ์ปัน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงศุภานัน  ใคร้ก้ำ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายสิทธิกร  ไชยจินดา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุพิชชา  ติ๊บปะละ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงอภิญญา  สุวรรณ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายอัคคเดช  กว้างนอก โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายเอกพันธ์  ภวิษฐ์ไพศาล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกฤษณา  คำพุทธ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงคำน้อง  ลุงติ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายธนภัทร  ธนโชคศิริสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงธัญชนก  ทนงการกิจ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพรวิหค  พงศ์ทวีกาญจน์ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงพิมผกา  กรุงปั่น โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงวารุณี  บาริศรี โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายกิจ  ลุงคำ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายกิตติภูมิ  อนุวัติศิริพร โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงกุลธิดา  ปิงเมือง โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงจรรยพร  เมืองดี โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายณัฐพล  ลุงแขก โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายทวีพงศ์  บัวเรือง โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปู่เบอะ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงพรทิพา  - โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงมัท  ไทยใหญ่ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ใจภูมิ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายล่าส่วย  ลุงหม่อง โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายวัชรินทร์  เมธาเจริญกุล โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงแสงเดือน  คำใส โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงแสงหว้า  ซุเริน โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไคร้งาม โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงขวัญพร  แซ่เจียง โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงเขมจิรา  ขันตี โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายคำ  นายซอ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายจอมวัน  แสงชื่น โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงเจนจิรา  พุ่มจุ่น โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชุติมา  - โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายณภัทร  พรหมราช โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงค์ใหม่ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงดากานดา  ม่านคำ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายนพดล  - โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายปิยกุล  ธนวณิชย์ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายภูริ  เรือนแก้ว โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงมอญหล้า  - โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงรัชชา  นายจิต โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายแลง  ลุงต๊ะ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงวาสินี  ชัยรังษี โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวิมลรัตน์  พรมแดน โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศศิธร  คำฟู โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายสมภพ  ดุจจานุทัศน์ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสรัลดา  ชนะกิจเจริญผล โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  คำแสน โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายสินชัย  เงินเซอ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงแสงชื่น  ลุงตา โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงแสงมน  เงินคำ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงแสงส่า  ลุงนะ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จำรัสกนกกุล โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอมรรัตน์  วงค์คำ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอร  ลุงซอ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอารญา  ลุงส่ง โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอารียา  กองหิน โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายอุดมศักดิ์  ปิ่นหย่า โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายเอกธวิน  ลุงแสง โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกชพร  เพิ่มกำลังพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงกนกอร  กาญจนรังษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายกรันต์  สุจินดา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายกฤตภูมิ  ลิปภานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกฤติญา  เดชพุทธวัจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายกฤษฏ์  นัคราเรือง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงกวินธิดา  ทาแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงกวิสรา  ประชุม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เนื้อรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทะนุรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายกันตณัฐ  วังบรรพต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายกาญจนพัฒน์  ตุ้ยเต็มวงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงกาญจ์นรี  มาลาเอี่ยม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายกานตวิชญ์  ใจสิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงเกศกนกกุล  เยาว์ใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายคุณานนต์  คงสมัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงจอมขวัญ  พัวพรสวรรค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายจิรภัทร  พงษ์ใจมา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายจิระวัฒน์  โตวัฒน์นิมิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายจิรัฏฐ์  เลิศวิริยานันท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ฟูเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงเจิมขวัญ  จันทร์แจ่ม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายฉันทัช  เชื้อสะอาด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายชนนัช  แก้วประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายชนาธิป  สถิตเมธี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงชรินทิพย์  กิตติเฉลิมโรจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายชวภณ  เนติสิงหะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายชัยธนกรณ์  โหล่คำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายชัยพัฒน์  พิพัฒนพิภพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปิ่นเกษม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายโชยดิษฐ์  อุทา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายญาณวุฒิ  พิทักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงญาณิดา  ดำรงศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงญาณิศา  ประพฤติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงฐานิตารัชต์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงฐิติวรดา  ใจเที่ยง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายณฐปพนธ์  กันธา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงณธิดา  ไพยารมณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายณภัทร  เวชชากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงณัชชา  ตุนาโป่ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายณัฏฐนันท์  วันเอก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายณัฏฐ์  พิชยาพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายณัฐกฤต  เหมืองสอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายณัฐชนน  ศิริเอก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงณัฐชนันท์  ชมพูนุทแจ่มจรัส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายณัฐพสิษฐ์  โมฬีชาติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายณัฐวรรธน์  แสนมณีชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายณัฐวัตร  พงษ์พุทธิชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายเด็กชายก้องภพ  หมอยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายตรัยบุณณ์  เกิดส่ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงทรรศชล  แย้มสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายธนบดี  สีห์โสภณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงธนวรรณ  คนใจซื่อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชมภู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงธัญรัศม์  พงศ์พัฒนมงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายธันยธรณ์  บุญศรีกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายธิติพันธ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงธิรดา  พันธุ์ทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายธีภพ  จันทร์คง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายธีรเมษ  เสาร์คำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายธีร์  สุขตระกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงนคนันทินี  เสาร์คำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงนภชนก  คุณธรรมสถาพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายนวพล  เชี่ยวชาญธนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายนวรัฎฐ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายนันทพงษ์  น้อยสุขเสริม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายนันทวัฒน์  ภู่สมบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายปรรณวีร์  ชิงชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงปริญญ์  นทีคีรีกาญจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายปัญญพงศ์  สงขกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงปารมิตา  สุทธนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายปิยะพงษ์  เกิดมีทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายปิยังกูร  ปีกวงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายปุณณ์รพี  ชิงชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายปุณย์  จารุชาต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงปุริมณ์ปรัชญ์  หาญณรงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายพงศกร  นรกานต์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายพชร  พิณเสนาะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายพระราม  ศักดิ์ศรีวิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายพลวรรธณ์  ลิ้วประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายพศิน  พวงสมบัติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายพัฒธนะพงศ์  ตันตระวรศิลป์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุขทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายพันธิน  ใจทาหลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายพันธ์ุพิภพ  กองบุญเทียม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จิตตวัฒนรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  วงศ์เจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงพีรญาณ์  พลเยี่ยม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงพุทธรักษา  จิตรนวเสถียร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงภคพร  สุรพงศานุรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงภทรกมล  พงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงภัชณดา  จิรภาสอังกูร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายภาคิน  สมพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงภาวิณี  รบเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายภูมิรพีร์  ศรีภักดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายภูรี  มุตตารักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายภูวิช  วณิชชานัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายเมธาศิษฐ์  วิชิตธนัทพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายรพีพงษ์  ณ น่าน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายรวิศ  สงวนสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายรัชชานนท์  สว่างเนตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงรุ่งจิราค์  ตาป้อม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายรุจิรตันติ  รุจิรตันติอังกูร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงลภัสรดา  วิสุทธิ์ธนานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงลลิตญา  หล้าปาวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายวธณัฬ  เดชอานันท์ภร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายวรธน  เสนีย์ประกรณ์ไกร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายวรธันย์  ทานศิลา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายวรภพ  ลังกาวงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายวรภัทร  พรหมนิเวศน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงวารัตดา  อินชนบท โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายวิริยะ  เชื้อฝั่งชน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงศตพร  ธนปัญญากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงศิรภัทร  ศรีกำพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงศิริปรียา  ผกามาศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายศุภกานต์  ชมดอก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงสมิตานัน  เตชะติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายสิรชญา  สีทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายสิรวิชญ์  กิตติเฉลิมโรจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายสิรวิชญ์  ช่างสม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายสุวีร์  ชาบรา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงอริญชย์  ตนะทิพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงอังศวีร์  กิตติวงษ์กุลยศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายอิงควิชญ์  หวังชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายเอกนรินทร์  ไชยทองคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงกนกพร  ปิลันธนดิลก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายกรณ์ณัฐนัย  นามสาธิมาพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายกรวิชญ์  สุจริตธรรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
417 นายกฤตณัฐ  ยันตร์พาณิชย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายกฤตภาส  ตระกูลพัว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายกฤตภาส  เพชรานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายกฤติธี  นาปรัง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายกฤติน  ใจนวล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายกฤติมา  อินทะวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวกวิตา  พราหมณะนันทน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายกวินท์  ชัยประดิษฐ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายกษิดิศ  จรบุรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายก้องการุณ  จึงอยู่สุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงกัญญ์นลิน  สุจาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงกัญญ์วรางศ์  ครินชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงกัณญภัทร  อินทะรังษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายกันตภณ  นิมานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายกันตวิชญ์  พินิจสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายกาณฑ์  เลาหพูนรังษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
433 นายกิตติธัช  มณีจักร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายกิตติภพ  อินทำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายกิตติภพ  แซ่ลี้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงกิรณา  โฆษณสันติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายโกเมศ  ศรัวัฒนางกูร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงเขมิกา  แซ่กัง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายคชา  กาวิละ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายคณิศร  ลากปาละ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายคมทอง  เวียงทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายคุณานนต์  อินทรพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงคําหน่อ  ลุงจาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายจอห์นนาซาน  โบเดมาร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงจิธัชญา  ขันธชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงจินณิชชา  จินตสุเมธ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นายจีรายุทธ  วงค์ลาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายเจมิน โจเซฟ  เพทรูเซลลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงชญาดา  โอกระจ่าง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงชญาธร  คำวัง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายชญานนท์  พงษ์กลาง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวชญานิฏฐ์  ปั้นทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นางสาวชญานิน  วัฒนศรัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นางสาวชญานิศวร์  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงชญาภา  ธัญญะกรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายชนกชนม์  เตจ๊ะแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงชนากานต์  จากน่าน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงชนาภา  ยะปัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงชนิกานต์  ใสดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงชนิดาภา  ไพรินทราภา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงชนิสรา  ขุนแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นายชยพัทธ์  วุฒิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงชัญญาภัส  อุสุยะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงชิชญาสุ์  ฝ่ายริพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายชิษณุชา  สงค์ประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายชีวานนท์  สารสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงญาณภัทณ์  เกียรติฉวีพรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายญาณภัทร  ฉัตรโภคินกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงญาโนบล  นาวิก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงฐนิชา  กุมาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงฐานิดา  ยะสุรินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงฐิติวรดา  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงณ นภัส  ธนูศรีรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายณฐกร  ศรีวัฒนางกูร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงณฐนนท์  พรหมแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายณฐนนท์  วัฒนพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายณธน  พละภิญโญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวณปิยา  ลังกาฟ้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงณภัชชา  ปินะเบญจพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายณภัทร  ฝ่ายริพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงณัชชา  ตรีเพชรสมคุณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงณัชชา  ธีระกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงณัฏฐาสินี  อินต๊ะก่อน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงณัฐ​ณิชา  เทพอินทร์​ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายณัฐชนน  ปวงคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงยาอรุณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดำรงศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายณัฐวัฒน์  ฝันดีกรเกียรติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงณิชากร  ธรรมเลอศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยรังษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงณิชาภัทร  ดวงแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงณิชาภัทร  หาญธัญพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงดวงกมล  ปั้นชูศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงดาวิษา  ตาลจรัส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
496 นายต่อลาภ  อินกองงาม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายเตโชทัย  ทั้งเจริญกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
498 นายเตวิช  ปินตายศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายทัพพสาร  คําพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายธนกร  ขันทมณี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายธนกร  ธุวธนานุรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายธนกฤต  กิตติชัยบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายธนกฤต  มั่งมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายธนพัฒน์  อุตรเคียนต์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายธนภัทร  ศิริมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงธนัญญาพร  แถมนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงธนากานต์  พุฒิวณิชย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายธนาตย์  หาญสงคราม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
509 นายธนุพล  ปรีชารัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงธมกร  เชาวนพูนผล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายธรรมจักร  ใบไม้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายธรรศ  ธรรมธาตุ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวธัญชนก  จินะจันตา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงธัญญธิษณ์  พรศาลนุวัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงธัญญาดา  ทองใบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงธัญญานันท์  วัฒนะอมรพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บัวลอย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญเกหาญภักดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวธันว์ธิดา  สุขะปุณณพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายธานัท  ทองละมัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงธารตะวัน  บุญสมบัติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงธิชญาภา  รุจจนพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายธีร์ธวัช  จินดาวงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
526 นายธีรเมธ  ศรีบำรุงสันติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายนนท์  หัสวรินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายนรภัทร  หาญเมืองใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายนรวิชญ์  มหาพรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายนฤบดี  พิไลยเกียรติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
531 นายนวพล  ถาดแสง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงนัฐปภัสร์  วรัตถ์ธนิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงนันณัศพร  ชัสุรินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงนันท์ลภัส  จันทร์อินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวนันทิชา  บุญโรจน์วงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นายนันทิพัฒน์  จันทรขาว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงนารา  หัสวรินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายบวรภัทร์  ไชยวุฒิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
539 นายบัญญาพนต์  ไชยองค์การ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงเบญญพร  อุดมศิลปทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงเบญญาภา  สุขทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวเบญญาภา  หล่อวิมงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงปพิชญา  จึงพิชาญวณิชย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายปภังกร  นิรวัชร์สุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงปภาดา  จิรัสยากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงปภาดา  บุณยราศรัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ญาสมุทร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นายปรวิท  เป็งเรือน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงประภาศิริ  ถึงแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายปรัชญา  กิติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงปรัชญาณี  ปุ๊ดพรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวปราญชลี  จินดาสถาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงปรียาพร  ร่มโพธ์เจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงปัญยณัฐ  คุ้มวิวัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองปรอน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงปาณิสรา  เมธาวิฑิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงปาลิดา  ศรีมนัส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงปิยะภัทรา  กลิ่นหอม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงปุณฑริกา  อุตรสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวปุณณภา  กิตติชัยบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายปุณณวิช  ประเสนมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงปุณยนุช  หมื่นศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวเปี่ยมสิริ  เอมเอี่ยม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวไปรยา  คำใจสู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายพงศกร  กัณทวี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายพงศ์ปณต  เกตุกำพู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายพงศ์พล  บุญศิริ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
568 นายพงษ์วิชญ์  นิยมสัตย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายพชร  กฤตยากรนุพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงพรทิพย์  เหล็กกล้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงพรนภัส  สะสมสิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงพรนับพัน  จักรอิศราพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงพรรณิชา  ญาติจอมอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงพรรวินท์  วิจิตรกำเหนิดกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงพรวรินทร์  เทพน้ำทิพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงพรหมพลอย  บุญยืน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวพราวรวี  ศิริรุ่งเรืองสาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นายพสิษฐ์  ธรรมภาณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายพหุพล  ผลสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงพอใจ  พงศ์ศรีวัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
581 นายพัชรดนย์  ใคร้ศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงพัฒธาวินท์  ดวงแสง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
583 นายพัฒนชาติ  ชูศักดิ์เหลือง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายพัฒน์ธนฉัตร  ทองศิริไทย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงพัฒนวดี  อมรภัทรพันธุ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวพัทธ์วิรา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายพันธ์ธนา  พรรณสาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายพาทิศ  สนั่นพานิช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงพิชชาพร  ชัยรัต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงพิชชาอร  ณ ลำปาง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใหม่แก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายพิพัฒน์  พิพัฒน์หฤทัยกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวพิมพ์มาดา  วงศ์วรเนตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายพีรดนย์  คำปาลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายพีรวัศ  อนงคพงศ์พันํ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
596 นายพีรวัส  อิงคสันตติกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงพุดพิชฌา  สุภาสี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
598 นายภคชนม์  ศรีนวล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงภวรัญชน์  จันทร์เส็ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงภัคชัญญา  ขันติสิทธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
601 นายภัทรดนัย  จำรัส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายภัทรดนัย  เตจาคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  วุฒิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงภัทรพร  ลมออน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายภัทรพล  วิไชยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงภัทรภร  พันธุ์ไชย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวภัทรมน  เอี่ยมเทียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ยุทธศิลป์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายภาณุภัทร  ยาวินัง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงภารดี  รบเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นายภาสกร  แก่นจันทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายภูชนินทร์  กำแพงทิพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายภูตะวัน  เครือวรรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายภูผา  ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายภูมิ  มิ่งเมือง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายภูรินทร์  ใจเที่ยง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายภูริพัฒน์  วิสุทธิ์ธนานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงภูษณิศา  มหาวันวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
619 นายมัฌชณัฐ  บุญนัด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงมัญชุพร  จุฬพรรค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงมุทิตา  เลิศประเสริฐสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงไมด้า มุกลดา  กูยอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
623 นางสาวรณิดา  ตระกูลวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
624 นางสาวรพิชญา  ณัฐญสุทธา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายรัชกฤช  ประสิทธิมี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายรัชพล  ปานต๊ะระษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงรัตนา  จันทร์ดอก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายราชพฤกษ์  จอมแปง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
629 นายราชวรดิฐ  กูนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงลักษิกา  แก้วนันท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายวงศธร  อุบลรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงวรณัฏฐ์  ธรรมวิทย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายวรพล  ทาส้าว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงวรรณริศา  คำนวล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงวรรณิกาย์  หงษ์ทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงวรรษมล  ธุมา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงวรวลัญช์  เจริญศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายวรัตน์พงษ์  ดอนดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงวราลี  วรเวชานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
640 นายวริชช์  เชื้อสะอาด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายวรินทร  คล้ายสมจิตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงวริยา  จันทร์ใส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายวโรดม​  ศิริภูวนันท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายวศิน  พิณโนเอก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
645 นายวัฒน  มากทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงวิชญาพร  พุฒด้วง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายวีระกรานต์  จิตต์อารีย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายศรรกฏิยพงศ์  เปาธ์วัลย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงศรัณย์พร  ใจด้วง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวศรัณยา  ใบไม้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวศรุตยา  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงศศิชาพร  ระวรรณา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายศิภูริช  วิเศษศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงศิรดา  ศิริมงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายศิรวิทย์  อินทจักร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงศิโรรัตน์  จิตรเกื้อกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายศิวัฒ  จุฬากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายศุภกร  แสนมณีชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์อ้าย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายศุภราช  ประพฤติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงศุภิสรา  วิรัตน์เกษม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงศุภิสรา  เดชา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  สมาเกตุ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายสมชาติชาย  รมิตานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
665 นายสหรัฐ  ระมิงค์วงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายสายกลาง  จงรักษ์สัตย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงสาริศา  สุทิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายสิรภพ  นุสุภะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายสิรภพ  สุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
670 นายสิรวิชญ์กร  ขจรเกริกโชติกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
671 นายสิราวิชญ์  ละลิบบัณฑิตสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายสีทันดร  สอาดอาวุธ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
673 นางสาวสุกฤตา  กิตติปภัสสร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายสุประวีณ์  หมายมั่น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายสุภคิณห์  ดวงสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
676 นายสุภเวช  คมสาคร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
677 นางสาวสุภัจฉรีย์  ทิอุด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายสุรพัศ  ยะกันมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ศรีอนันต์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงสุวรา  บุญมาประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายเสฏฐพงศ์  เจริญสุทธิโธิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายโสมนัส  เลิศพงษ์พิรุฬห์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงเหมือนฟ้า  แก้วดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายอชิระ  กาญจนากิตติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายอชิระ  ว่องชาญอุดม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีใส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
687 นายอนุรักษ์​  แมน​มนตรี​ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
688 นายอภิวิชญ์  ไชยวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงอริญลดา  จอมแปง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงอริศรา  เลิศจินตนากิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงอรุณรัก  เกียรต์เลิศนภา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงอัณณา  นามพรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายอัศวิน  เยาวรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
694 นางสาวอาทิตติญา  แดงเขียว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงอาทิตยา  อินทิยะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นายอานนท์  วิชญะกรสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงแอนนิตา  อุตมะศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายแอริค วิลเลียม ชีวัธนัย  เดคเคอร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงไอศิกา  นันต๊ะคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงฮานะ  แก้วดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภักดีเพิ่มพิพัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงกมลนิตย์  โรจนะสิริ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายกฤติน  วาสนาสมสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงกฤษณา  เสริมศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงกัญญณัช  พูลชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เหล่าพาณิชย์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายกัณฑ์ทวี  ทีฆะสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ลีลารุ่งระยับ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงกิตติวรรณ  สารดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายกิตติวินท์  บุญเรืองยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายกีรติกวิน  มานพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายเขมณัฎฐ  ต้นใส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงจณิสตา  ผดุงกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงจารุชา  คันธา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายจิรภาส  ปทุมแสงทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงจิรัชญา  ชูเล้ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงชญาดา  ตันเรืองพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ตาสัก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงชนกภรณ์  คำอินต๊ะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายชยพล  ศักรินทร์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายชลิต  แสงปัญญา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงชัญญา  ศิริมาลัยสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายชิษณุพงศ์  พุทธปวน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายฌัลล์  ไพจิตรกาญจนกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงญาณชาดา  สิงห์ใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายฐกฤต  ศุภศิริภิญโญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายฐปนพัฒน์  เจียสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงณฐกมล  วุฒิสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายณธรรม์  คำเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงณนิดา  พิชวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายณภัทร  ไกรลาศโอฬาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงณมาตา  ยาสมุทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงณัฏฐชญา  เมืองเดช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายณัฏฐ์พสธร  ยิ่งเปียง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงณัฏฐารมย์  กฤตยากรนุพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เย็นแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายณัฐดนัย  สุขศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงณัฐนันท์  ยืนยงธรรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายณัฐนันท์  อุประ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อินประมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ยิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายณัฐภัทร  ปันทนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงดลชนก  อินทจักร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายตรัยศ์คุณ  ไตรรัตนโชติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายติณห์  เกิดผลวัฒนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายทยากร  สุริเย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายทวิภัทร  ธรรมธรานุรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายทัพย์ภูวิศ  สุวโรจน์ภูบดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายทิวัตถ์  คลื้นน้ำใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายธนกรัณฑ์  คุณเขต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายธนยศ  แสงจันสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายธนวิชญ์  ตันเจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายธนเสฏฐ์  กิตติพิตรพิบูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงธยานิศ  มณีรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงธรรมจิตรี  วงศ์แก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงธารริน  หล้าอินสม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายธาวิน  ศุภโชคสถาพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ภูธรใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายธีร์  ผ่องพุทธคุณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายนภัทร  เรือนแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงนลินรัตน์  แต้ทองพูนสิริ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงนวินดา  ขัตตะละ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงนันทิพร  ทองมณี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงบุญญาพร  คำภีระ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงปณิสรา  ปินตา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงปทิตตา  อินต๊ะจา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงประวีณ์นุช  เย็นเเก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงปราณปริยา  ศรีนวล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงปลายฉัตร  จตุรงค์เสรีกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายปวีร์  รัตนาพิทักษ์เทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายปัญญพนต์  เสาร์เขียว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายปัณณธร  อมรรังสรรค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงปาลิตา  หวังชนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายพงศภัค  บุญนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงพชรภัสส์  ตรีวัฒนาวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงพรรณกร  พิรุณทรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงพริมรดา  เชิดชูตระกูลศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายพิชชากร  บุญขจร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพิชญพัชร  ปุ๊ดพรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พุทธิมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงพิณนเรศ  เมืองแมน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  นันทวาศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พัชรธนโรจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพีรดา  พงษ์ปลัด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายพีรธัช  มหาเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพุทธินันท์  กันทรโชติพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงภณินภัค  สรสุชาติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงภัทรธิดา  พงษ์เทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงภาขวัญ  พรประทานสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายภาคิน  ขันติโสภณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายภูธน  แสงชาติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายภูมิรพี  ไทยกรรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายภูวิศ  ปาลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงมนิสรา  สุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงมรินธิดา  โนนคล้อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงมีนา  ประดิษฐสอน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายยศพัฒน์  บุญสม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงรักขวัญ  จันทร์แจ่ม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงรัฐธิดา  เมืองแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายรามิล  บัญฑิตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงวชิรฉัตร์  พรหมเสนใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงวรฤทัย  สมชนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กชายวรวัจน์  หวังสันติธรรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายวรศรัณย์  ปลื้มฤดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายวรัต  เขมาลีลากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงวริศรา  จอมแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายวัชรพล  ไชยวัณณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายวิน  วรทรัพย์ไพศาล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงวิรินดา  ต๊ะดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงวิลิปดา  วงค์แก่น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายวิศรุช  สุขมงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงวีณ์  โสดารัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงเวธกา  ฐานธรรมสถิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงศตพรรณบงกช  ธตพันธ์พงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงศุภิฌาย์  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงสพิชญา  พิมสารี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงสุนันทิชา  ยะอนันต์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  อนันเอื้อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงสุวรา เอวิตา  ฟรองโคแซร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงเหมือนฝัน  จันเต็บ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายอธิบดี  หาญสนามยุทธ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงอเมลี ปพิชญา  โกโกซ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายอรรถพล  บุญชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงอัยญดา  ปงใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายอาชว์  คูตระกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงอารยา  บุญโชคช่วย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงอิสรีย์  จิโรจน์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงเจนจิรา  จิรันดน์ธนาดุล โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายธนฤกษ์  สีตบุตร โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงปริยากร  แสงพิชัย โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงมัลลิกา  ตาเที่ยง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงเยาวภา  คีรีคามสุข โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายกรวิทย์  ธรรมไทสง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายกฤตยชณ์  ช้างเจริญ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์  โพธิ์ดวงกุณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงคนึงนิจ  ชื่นปัญญานิมิต โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงณัฐณิชา  จเรวรรณ์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายพีรพัฒน์  ยอดคำลือ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายพีรวิชญ์  สินธุประเสริฐ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายภาณุพงศ์  วังแง่ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงวรรณวลี  บูญชูรุ่งโรจน์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสงท้าว โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายสิทธิเดช  สายสืบ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายอภิลักษณ์  หลงอุย โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงอภิสรา  รูปดี โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายจินตเสน  ตรีธนะกิตติ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงจิรัชญา  จิตตราวงค์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงชญาดา  ดวงจันทร์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กันธะ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายธนญชัย  สีใส โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงธนัญญา  ชัยวงศ์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงบุณฑริกา  ทองวรรณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงบุษกร  ทาสม โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงปริยากร  ป๊อกแก้ว โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงปารณีย์  ป๊อกแก้ว โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายปิยะพงษ์  เลาลี โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงพรวิสา  จันทร์ดี โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพิชชาพร  ธรรมเสน โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพิริยากร  ดอนมูล โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงสิริกร  วงค์ษา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงสุชานาถ  เลาหมู่ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงกนกอร  จูด้วง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงกรภัทร  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
865 เด็กชายกฤษณ์กวิน  วิริยา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงกัญชพร  ดงสงัด โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
867 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ดวงคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ซินวาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จามพฤกษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายกิตติกรเจริญ  อุษณีย์วิสุทธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงกุลธิดา  สุขเสถียร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายจักรพงษ์  กี้ประสพสุข โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงจิดาภา  โกสุมศุภมาลา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
874 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงจินดาภัทร  พฤฒิธีรธำรง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
876 เด็กชายฉัตรทิพย์  ศรีชัยวงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
877 เด็กหญิงชญาพัชร  ใหม่ดี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงชนาธิป  กิติ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายชวรรณกร  พวงมาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงฑวิตยา  จิตตะศิริ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  โตวิเชียร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฤทธิศร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
883 เด็กชายตะลันต์  วจนะปัญญา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายเตชิต  สุธรรมมา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงทัตชญา  สรรพบพิตร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายธน  พานเพชรสุขุม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
887 เด็กชายธนกฤต  ดวงติ๊บ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายธนกฤต  ตุ่นแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงธนพร  ดวงมะภี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
890 เด็กหญิงธนพร  หลวงเป็ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มะทะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงธัญวลัย  เขื่อนเพชร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
893 เด็กชายธัญวิสิษฐ์  แพรไพศาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
894 เด็กหญิงธัญสิริ  กมล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
895 เด็กหญิงธันวรัตน์  สุพรรณรัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
896 เด็กชายธีรเดช  จันทร์ไชย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
897 เด็กหญิงนภัสสร  วงค์ปาลีย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
898 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีมา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงนันทัชพร  บุญเฮง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงบุญญรักษ์  จันทร์ใส โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
901 เด็กหญิงปณาลี  จำปาทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
902 เด็กหญิงปริชญา  ขุททกพันธุ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงปริยากร  สงวนภักร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงปรียานันท์  ไผสนจำลองศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
905 เด็กหญิงปวริศา  ตาก๋องแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายปาณัส  นครากรกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงปิยวรรณ  ขันแข็ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
908 เด็กหญิงพรชนก  สุขกิจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
909 เด็กชายพรพิทักษ์  ศรศิริวงศ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายพสิษฐ์  ธีรเกียรติไชย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงพัชร์หทัย  บุญพระรักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงพัทธนันท์  ขินแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
913 เด็กหญิงพิชยดา  มูลพิงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัยบัตร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายพีรพัฒน์  เตรียมอ้าย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
917 เด็กชายภพธนภณ  อำพันธ์ศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงภัณฑิลา  กันทะเรือน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงภัศราพรรญ์  วงค์วัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
920 เด็กชายภูดิศ  กันจินะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
921 เด็กชายภูริทัต  อิ่มใจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
922 เด็กหญิงวิมลสิริ  โดยบุญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
923 เด็กหญิงศศิกาญจน์  บุญมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
924 เด็กหญิงศิรตญา  เจนรถา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
925 เด็กชายศิรวิทย์  อ้วนเผือ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
926 เด็กชายศุภนิตย์  เที่ยงธรรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
927 เด็กชายสกรรจ์  คำอักษร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
928 เด็กชายสรวิชญ์  รัตนแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
929 เด็กหญิงสวิตตา  พญาชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
930 เด็กหญิงสุชัญญา  จอมคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
931 เด็กชายอรุณรัชฏ์  จอมคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
932 เด็กหญิงอัฑฒ์ภิญญา  กันธิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
933 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โยธา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิญญรัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
935 นายชัชพงศ์  สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายชินกฤต  จิตหัตถะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงฌณิฏฐา  คงคล่อง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
938 นางสาวญาณิมน  พ่อค้า โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
939 นางสาวฐิตาภรณ์  เพรามธุรส โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ประดิษฐสุวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
941 นายณัฐดนัย  กำธรกิตติกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
942 นางสาวณิชา  ถาชื่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงตะวันฉาย  สังข์ทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายธีรพงศ์  แขกแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายนิติภูมิ  เศรษฐรุ่งเรือง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายบัญญวัต  อนันต์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
947 นางสาวบัณฑิตา  เกตุชม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงบุษรา  อภัยโรจน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงเบญญาภา  โกสัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
950 นางสาวปรารถนา  ป้อมมะโน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายปารมี  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายปิยณัฐ  ธรรมชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงพัชร์อริญ  บุญพระรักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
954 นางสาวพัทธ์ธีรา  กันทะเรือน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงพิชญาภร  มณีคงฤทธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงพิชญาภา  ขันหาเขตต์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงพิม  อุสาหะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญรุ่ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงฟ้าใส  ก้าววิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายภัทรนันท์  เจริญผล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงภิญญ์ภัสสร์  ลดาพงษ์พัฒนา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงไม้แก้ว  บุตรคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงวรัญญา  ขาวอิ่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงศรันย์พร  สิงห์แก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงศศืกานต์  เปียงเจริญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงสไบทอง  ชัยแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงสรัสจันทร์  เป้าพานิชย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงสิริภัสสร  กัจฉัปนันทน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงกชพร  ขาวน้อย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงกชพรรณ  หลิมวานิช โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงกนกรัตน์  ขุนบำรุง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงกมลฉัตร  สุวรรณดุก โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงกรกนก  วงค์กา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายกรณ์ริวัฏฐ์  บุญพรประเสริฐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายกฤตติน  พุ่มทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายกิตติกวิน  อุดมสม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กชายกิตติทัศน์  วชิรธนากร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายโฆษิตานนท์  วสุธวัช โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงจิตตะวิสุทธิ์  เสมสุวรรณ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ลิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงจีรวรรณ  วิริยะพงศ์สกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ปาลี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยะปะนัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงชนาพร  จันทะวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงชนิดาภา  รักราวี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงชนิสรา  กันทวงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายชวิน  ขันธรรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงชัญรัศศ์  วิวัฒน์ธนากลู โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กชายชินพัฒน์  โกฎิคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กชายชิษณุพงศ์  รักวงษ์ไทย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงญาณิศา  พิชคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ลี้ธัญพิสิฐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายณภัทร  ถาชื่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีพล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายต้องครรลอง  ขันแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กชายโทโมคิ  เทราดะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายไทม์  จิตตระกูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายธนธัช  ฟองตระกูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ไทรโรจน์รุ่ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงธัญพิชชา  อุทร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงนรรัตน์  วุฒิศร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงนรีกานต์  คำมาเมือง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปาลี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุปนันท์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงนันธมน  ปรารภกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงนิชาภา  รักร่วม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายเบ็น แดนไทย  คอช โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงปาณิสรา  เพียรรักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงปาริชาติ  ศักดิ์ศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ลินลาจม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ตาเมืองมูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  มหาวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงพัชรพร  เปียงเจริญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงพัตร์พิมล  ดวงบาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงพิชญานิน  ยอมใบ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงพิรดา  ภู่พร้อมพันธ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายพีรวิชญ์  โปธิปัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงพุฒิพิมล  ชุมชอบ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายภควรรธ  ช่างสม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงภรภัทร  สายอะโณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายภวัต  สมศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงภัณฑิลา  มาลังค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงภัทรมน  โกวิทดำรง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายภูวิศ  เหล่าพาณิชพิทักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงภูษณิศา  สาธรรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงเมธาพร  แสงคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายยุทธ  ซึชิยา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงรชยา  วาฤทธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายรพีพงศ์  ภาคนนท์กุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงรวิสรา  หิมะกลัส โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายรัชชานนท  วันเพ็ญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงรินรดา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายวสิษฐ์พล  ลิ้มรส โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงวิมลณัฐ  วสุธวัช โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงวิศุตรา  ดีวงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงเวทิดา  วงศ์ต่อม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ขันทะจักร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ช่างพระ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงสรัลชนาพร  ศรีเดช โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงสริดา  ชัม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงสิริยากร  เข็มวงษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  ศรีดอนชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงไหมแพรวา  ฟุมเรือง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงอษิฎา  อยู่สำราญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงอัศเจรีย์  ศรีวิชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงกชพรรณ  แสงศิลป์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.4 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิโลนพงศธร โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงกัญณัฎฐ์  สิรรวีพัชร์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงกัลย์กมล  พิโลพงศธร โรงเรียนพระหฤทัย ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงเกียรติธิดา  ทาทอง โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงจารุพิชญา  คำลือ โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงจิรัชยา  กอนแก้ว โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจนธนานันท์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กชายชยกร  จีสันติ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ปัญญานาย โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงฐานิกา  หลิ่งแก้ว โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงณัฎฐา  พิบูลย์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์  ขันทพันโชติ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายณัฐกร  น้อยหลู่ โรงเรียนพระหฤทัย ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงณัฐกานต์  ติใหม่ โรงเรียนพระหฤทัย ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กชายณัฐกิตติ์  จิรเมธาธร โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กชายณัฐพงษ์  สาสังข์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ชีวะศิริ โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงณัฐวศา  งามสมมนต์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงณิชกานต์  กองปัญญา โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงณิชานันทน์  สิงคราช โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงณิชาพร  เจริญสุข โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงดลชญา  เกษมสินโสภณ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงทรัพย์ศิริ  โชคลาภธนวัฒน์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงทฤฒมน  สืบสกุล โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กชายเทพรัตน์  เทพสิงห์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงธนพร  ตะเปอ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กชายธนพล  วิรวัฒน์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กชายธนัชชา  กานต์ศิริสมบัติ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กชายธนัท  สมเขื่อน โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงธัญธร  จันทกูล โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงธันย์รดา  เกียรติคุณรัตนะ โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงธิดารัตน์  พินิจวงษ์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายธีรภัทร  ทิพย์พรหม โรงเรียนพระหฤทัย ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงนงนภัส  กันทะวงศ์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงนฤภร  ชมภูทอง โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงนลิน  ธนพันธ์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงนันท์ปภัทร  นนทพัฒน์โอภาส โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงนันทัชพร  สุจริต โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงนิสรีน  พัฒนะอุตส่าห์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงปพิชญา  ทองอร โรงเรียนพระหฤทัย ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงปภากร  ทรายศิริ โรงเรียนพระหฤทัย ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงปวัณรัตน์  คงแก้ว โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กชายปวีร์  ศรีคำภา โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงปานไพลิน  ชัยยา โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงปุณณดา  อินต๊ะจา โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงพรนิชา  อรุโณทยานันท์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงพราววาริน  จักรทอง โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงพลอยตะวัน  หลักทอง โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงพลอยปภัส  สุรินทร์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงพัจนภา  จันทรเถร โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  วรหาญ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงพิมพ์จิรัชยา  อุดมศุภกานต์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  กระสังข์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.4 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงฟาร่า  อารีพันธ์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.4 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงภรภัทร  แย้มพุ่ม โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วบุตร โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กชายภัทรนันท์  ปัญญา โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงภานิชา  ชาญวัฒนกิจ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กชายภูมินภัส  จรัญเต๋ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กชายภูมิพัฒน์  พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงมัณฑนา  บรรจงจัด โรงเรียนพระหฤทัย ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงมัสวา  กาเด็น โรงเรียนพระหฤทัย ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงเมลโลดี้  พลอยชมพู ฮิล โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กชายรัชฎ์พงศ์  ไทยราช โรงเรียนพระหฤทัย ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงลภัสรดา  ใยศิริกุล โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขันนาม โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงวรภาดา  พลานุสนธิ์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กชายวันไชย  ขันมั่น โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงวิชญาพร  จุลปานนท์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงศิริรดา  จันต๊ะมณี โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กชายศุภณัฎฐ์  เอื้อพัฒนพงศ์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กชายศุภสัณฑ์  บุญปั๋น โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงสาธิตา  ลืมขำ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1121 เด็กชายสิปปกร  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงสิริยากร  เตชะติลานนท์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เรือนคำมูล โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กชายหนึ่งอานนท์  เตไชยกูล โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงอชิรญา  เจนธนานันท์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.4 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงอนัญญา  สมชัย โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงอภิชญา  กิจรักษ์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กชายอิทธิพัทธ์  กองคำ โรงเรียนพระหฤทัย ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงอุนนดา  วงศ์สัมพันธ์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงกนกกานต์  เลิศอัชฌาสัย โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงกนกวรรณ์  ดีแก้วเกษ โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงกนิษฐา  จันตาธรรม โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 นางสาวกรณัฐ  ทาระนัด โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงกัญญษร  จีวงค์ โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงกิติยา  แซ่ไหล โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงกุญช์ชญา  เวียงเดช โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงกุลิสรา  ตุ่นคำ โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงขวัญใจ  กันธวัง โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงคีญานันท์  พันธ์ทอง โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงจงกลพร  คนธง โรงเรียนพระหฤทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงจารุพิชญา  อินถาอ้าย โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงจารุภา  มะโนดี โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงจิดาภา  เจริญกุล โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงจินต์วิภา  สิงห์คำ โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นิยมพานิช โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ไชยชมภู โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 นางสาวชญานิศ  สินทอง โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงชนันธร  สายน้ำเย็น โรงเรียนพระหฤทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงชนากานต์  พลแจ้ง โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 นางสาวชุติกาญจน์  สุขจิตร์ โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายณวัฒน์  วัฒนาวงศ์ โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงณัชชา  เพลินจิต โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สงค์ประชา โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงณัฐชยา  นุชบุษบา โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงณัฐธิดา  นิติรัช โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายณัฐภัทร  บุณยปรีดี โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงณัฐิดา  บำรุงศรี โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 นางสาวณิชารีย์  ภาวัฒน์นิมิต โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงณิชาวิร์  ไชยธิ โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 นางสาวดลพร  ลัม โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงดาราวดี  บุณยสุขเมธี โรงเรียนพระหฤทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงทฤฒมน  เวชอุบล โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงทองพระทาน  ทองแท้ โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายธนพล  ศุกรินทร์ โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงธวัลหทัย  ปวงน้อย โรงเรียนพระหฤทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงธัญภัคค์  คำเงิน โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 นางสาวธัญวรรณ  จันทร์แดง โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงธัญวรัตม์  วงศาโรจน์ โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงธัญวลัย  แจ่มใส โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงธันยพร  พรมมา โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงนงลักษณ์  นพรัตน์ โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 นางสาวนรีกานต์  ชุมภู โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงนัฐชญา  นันทะไชย โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงบุญสิตา  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 นางสาวปริมชยาภรณ์  ธนวัตไชยศรี โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงปวริศา  ทิพย์เดโช โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงปันปรีดา  สการันต์ โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงปาณิศา  ดวงเขียว โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงพจนารถ  โมสัง โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงพรกมล  ใจคำ โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงพรรณปพร  สินธุโพธิ์ โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงพลอยนภัส  ดุลยทวีพัฒน์ โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 นางสาวพัชพร  แพรกอุดม โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงพิชชาภา  ชมภูมิ่ง โรงเรียนพระหฤทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงพิชชาภา  ไชยพรหม โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญศิริ โรงเรียนพระหฤทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงพิชาพร  ศรีสถิตย์ธรรม โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงพิมพ์ขนก  บุญมาเทพ โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงภรัณ์ลดา  ไทยเจริญ โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงภัทรปภา  โกวิทธนากานต์ โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงภัทรวรรณ  หลวงเมือง โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 นายภูมิรพี  ด่านศิริสมบูรณ์ โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงรพิพราว  อิกำเหนิด โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงรุจจิรา  จรัสพงศ์ธร โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมณะ โรงเรียนพระหฤทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงวนิดา  จันทร์อ้าย โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงวรพิชชา  สายกับ โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงวิชญาดา  ปินตาปิน โรงเรียนพระหฤทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงวิชุดาพร  ธรรมรุ่งพิทักษ์ โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงศรัณยา  คูโบตะ โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงศิรตา  อินปากท่า โรงเรียนพระหฤทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายศุทธวีร์  แซ่หยิ่ง โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงศุภรดา  จันต๊ะมณี โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 นางสาวศุภัชญา  ปั้นทอง โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงสโรชา  เลิศอัชฌาสัย โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงสิริกัลยา  สันต์เสริมสุข โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 นายสิวดล  นิปุณะ โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงสุพิชญา  ธำรงคุณธรรม โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายสุภทัต  บุญญมงคล โรงเรียนพระหฤทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงสุภาวิดา  อินตายวง โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ธรรมนูญ โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงอภิชญา  จายโจง โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงอภิญญา  พลานุสนธิ์ โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายอภิพงศ์พันธุ์  สุภาคง โรงเรียนพระหฤทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงอรอนงค์  ภัทรกุลธร โรงเรียนพระหฤทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงอัญวีณ์  ธัญวัฒนะสิทธิ์ โรงเรียนพระหฤทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุจา โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายศรุต  ถนอมรัตน์ โรงเรียนพระหฤทัย ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ภาระจร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงณัชชาพัชร์  สุภา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  แก้วทอง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กชายณัฐพัฒน์  ปิงชัย โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงธีราภรณ์  ขันพา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงนภัส  ขันตรี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กชายปภังกร  นครินทร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1227 เด็กชายพงศพัศ  อ่อนอุไร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงพลับพลา  ยั่งวจนะ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กชายพีรัช  ดวงใบ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กชายภาณุพัฒน์  จันทร์แก้ว โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กชายรัทธพงศ์  ชะเต โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กชายศิวกร  โมฬีชาติ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กชายศุภวิชญ์  ต้อตานา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กชายสิรภพ  กันทับ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงสิรินตา  แสงสร้อย โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงสุพิชชา  สุริยา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงกนกพร  มาเยอะ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงกรกัญญา  พึ่งพุ่มแก้ว โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงกฤษฎิณิ์สา  อาทิตย์ธรรม โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงกษิตินาถ  ระพันคูณ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงจิรพัชร  ภูมิราช โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงชญาณี  อินทวงศ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายชลาธิป  เขียวฟู โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงฐิตารีย์  ตึกสุอินทร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายฐิติพงศ์  จันทร์คำ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายณพธนณัฐ  เทวพงศ์พันธ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัช โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายณัฐวัตร  เงินท๊อก โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงดาริน  เสวลาภี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายเตชินท์  เตชะรุจิพร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายแทนคุณ  เชิดชูตระกูลทอง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายธนวัฒน์  สุขหุ่น โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงธัญชนก  โปธาคำ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ดลใจไพรวัลย์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงนวพร  สุมินทร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายนัทธพงศ์  น้อยมณี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายปรีชา  สายลำปน โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายพชร  ผาลาด โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายพชรพล  บุญธรรม โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงพรนัชชา  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงพัทธนันท์  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงพิชญ์ญาภา  สาธุเม โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อินทวงศ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายภูวิศ  วงศ์วรณ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงมิ่งกมล  วงศ์เขื่อนแก้ว โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายรชตะพงศ์  ฉุยฉาย โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายรัชชานนท์  ภูริวัฒนากร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายรัชพล  กิตินันท์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงรุจิรัตน์  แสนปิง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายวสิษฐ์พล  คุณสิทธิ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงวัชรีญา  พงศ์จรัสสกุล โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายสิรภพ  กังวาลวงค์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงสุภชา  สุริยา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ฟองเมฆ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายกฤตนันท์  ไชยลังกา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายกฤตภัทร์  การนา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงกัลยภัค  รักษ์ชูชีพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สิงคราช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงกิจจววัฒนี  สว่างแสง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายกิตติภูมิฐ์  กรจิระเกษมศานติ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายกิตติวินท์  สินธุวงศานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงกิติญาฎา  ญาณะชื่น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงกุลฌา  ชูวัฒนกูล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 นายกุลพัฒน์  วชิฐวาณิชกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงงามพร้อม  คุณดิลกกิตติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายจักรินทร์  สีหะเนตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายจารุพิชญ์  บัวขุนเณร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงจารุพิชญา  ไชยราช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายจิรภัทร  จันทรา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 นางสาวจิราพัชร  ฝั้นพรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงชญาณี  ตั้งศิริคมขำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงชฎาภัศ  เรืองสังข์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงชนกภัทร  กิจค้า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายชนกันต์  เพชรพลอยงาม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 นายชยกร  ไชยพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายชยางกูร  จันทรา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงชยามาส  พรพัฒน์กุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายชวกร  สงจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายชัชรวีย์  อุปยอด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงชัญญา  ศิริพิพัฒนมงคล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายชัยรัศศ์  รัตนสายใย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงญาณภัทร  ไชยศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายฐิติพันธ์  ลีลาอุดมวรกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ประดิษฐ์สุวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงฐิติวรดา  รัตนาวิบูลย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายณชพล  พลเยี่ยม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายณธาร  จูฑะพุทธิ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงณัชชา  เจริญชัยกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงณัชชา  เลี่ยมแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงณัฏจูณิชา  พรวนหาญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ไชยประสบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 นางสาวณัฐณิชา  ไชยชมภู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 นางสาวณัฐธิดา  เชื้อข้าวซ้อน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายณัฐนนท์  ไตรทิพย์ชาติสกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงณัฐนรี  จำปา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงณัฐนันท์  อัครพงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายณัทกร  สุขจีระเดช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงดุลฌา  ชูวัฒนกูล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  วิจิตรเนตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายตฤณกร  พ่วงศร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงทักษพร  ใจปัญญา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงธนกมล  วรรณสาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายธนกฤต  แก้วจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงธนภรณ์  อยู่คง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายธนภัทร  ลักษณ์ธนากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 นายธนภัทร  เจียรนัยกุลวานิช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงธนัชญา  เปรมประชา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงธนันธร  โปธานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายธนินโชตน์  วิวัฒน์กมลชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงธัญญรัศม์  รังรองธานินทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงธัญพิชชา  กันสืบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงธารน้ำ  นพรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายธีร์ธวัช  ส่องเมืองสุข โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 นายธีรพัฒน์  อินตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงนภัส  โรจน์รัตน์ศิริกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงนภัสรพี  ชัยวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายนริฐ  นิจพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงนวรัตน์  หวู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงนัทธมน  เอี่ยมศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงนันท์นภัส  เวฬุสาโรจน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายนันทวัฒน์  ต๊ะอินทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ไชยพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายนิปุณ  เพลินชัยวาณิช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายบรม  แม่นปืน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงบัณฑิตา  แดงขาวเขียว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายบุญญานนท์  แสนธิการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายปฎังกร  นราพินิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายปณิธาน  คำเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายปพน  วีระสมัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงปพิชญา  ใจปัญญา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายปรัตถกร  คล้ายแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงปวริศา  ปั้นศรีนวล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงปวีณ์นาริน  เจียรนิลกุลชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงปิยะมน  นวลใส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 นายปิยังกูร  ตรังวัชรกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  วังทองคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  สกุลคู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายเปรมอชิตะ  ดาวเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 นายพงศกร  จันทร์จริง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายพงศกร  ชนะใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายพงศ์ณกร  คุณาพรชัยพงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 นายพชร  พฤฒิยานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงพชรพร  พิพัฒน์สวัสดิกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายพชรพล  กันทะวรรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงพรนับพัน  กุลพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสงลี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายพรวนัช  พุกเขียว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายพริษฐ์  อุตสาหวรารัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงพลอยชมพู  พึ่งสุนทรศิริมาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงพลอยปภัส  อนันตเรืองเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายพสธร  กันทะวรรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงพัชญธิดา  สุขชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงพัทธปวีณ์  ระพิพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายพัสกร  เพชรรักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงพิชชาภา  คุณาทร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 นางสาวพิมพ์ชนา  การนา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ทวงพันธ์ุ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ไพบูลย์ทรัพย์สิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงพิมพรรณอร  ถิรขจรวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงพิมสิริ  กองคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายพีรพัฒน์  อรุณพันธ์ุ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงเพ็ชรชมพู  ไชยนิตย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงแพรวภัทร  ศักดิ์เศรณี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายไพรพันธ์  แสงสว่าง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงภควรรณ  ถนอม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงภัคจิรา  อูปแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงภัณฑิรา  รัตนมงคง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายภาคิน  ยิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายภาคิน  วงค์จันตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายภาคิน  โนธิจรรยากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กชายภาวิศ  หลวงธรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายภูพิงค์  ชมภูบาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กชายภูมิภัทร  กิจค้า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กชายมนัสนันท์  ว่องเกียรติถาวร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงมาตาปิตุรักษ์  ไชยแสง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงยศวลัญช์  ปิยศทิพย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายรชต  เย็นกล่ำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายรณกร  ระวังงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงรมย์รวินท์  เนตรงาม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงระวีโรจน์  ฉายบุ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงรักต์กันท์  อมรพันธุ์บดีกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายรัชชานนท์  ชะวะศิริ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายรัชต์  เรืองเดชอนันต์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 นายรัฐธรรมนูญ  ไชยชนะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายราเชน  อรัญพิทักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายรุจิพัทธ์  จิรานุสรณ์กุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงลลิตภัทร  ไชยเจริญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายวชิรวิชญ์  เงินดวง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงวรัชญา  สุภาษี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงวรัทยา  บุญจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายวสุธันย์  วิศรุตชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงวาณิชชา  สิทธิวัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายศรุต  ลี้จันทรากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายศิวัช  กาศสนุก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายศุภรักษ์  ขันทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายสรวิชญ์  จินาเกตุ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายสหรัฐ  อภิรัตน์มนตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงสาริศา  ทาเกิด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายสิทธิทธ  สุทธินันย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงสิริปภา  ปันทุราภรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงสิริวิมล  นันท์ธนะวานิช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงสิริอาภา  ปันทุราภรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงสุชานาถ  ตันตรา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  ตั้งพฤทิ์กุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 นางสาวสุพรรณษา  รัตนศิลสัจจา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญทากลาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงไหมแพรวา  กาวิแหง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงอชิรญา  สันติวัฒนากรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายอติวิชญ์  วิชิตตระกูลถาวร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายอนุวัฒน์  เกศดายุรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงอภิชญา  เลา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายอมร  พันธุรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายอมเรศ  เสนาธรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงอริศรา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงอักษราภัค  ตันไพเราะห์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงอังคณา  เกศอังคณา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงอันฉริยา  แสนใจบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายอุกฤษฏ์  อ้อมอารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงเอมิกา  ลาภหลาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายกรรณวัฒน์  มาลา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1442 เด็กชายกรรัช  จิรกิตยางกูร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1443 เด็กชายกฤตติกุล  สมแสง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1444 เด็กหญิงกฤตพร  ไชยลังกา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1445 เด็กหญิงกัลยากร  แก้วคำฟู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงกาญจ์ชิยา  เมฆขลา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1447 เด็กชายจักรภัทร  ปทุมบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1448 เด็กชายชลันธร  สรจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1449 เด็กชายฐกร  นันทดุสิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงณภัทร์  บุญศรีวงศ์ทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1451 เด็กชายณัชภัค  คนใจซื่อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กหญิงณัฐชยา  บุญตันสา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1453 เด็กชายทอตะวัน  เรืองกลั่น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1454 เด็กชายธนกร  ศรลัมพ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงปภาวรินท์  สมฤทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1456 เด็กชายปัณณทัต  ตันเรืองพร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1457 เด็กชายปิยวุฒิสันติ์  นิรัญศิลป์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงพัชรพร  แย้มกลีบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงพันพราว  ศรีพยัคฆเศวต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณคุณากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1461 เด็กหญิงพิพม์มาดา  ฟักทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1462 เด็กชายภานุวัชร  แสงนวล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1463 เด็กชายภายุต  ศิริมหาราช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1464 เด็กชายภูธิป  งานรุ่งโชติช่วง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1465 เด็กชายภูริช  โอภาพงพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญเกิด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1467 เด็กชายรชิตะ  จันทะมงคล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1468 เด็กชายรณิศร  แสนหลวง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กชายรัชชานนท์  ผลวุฒิ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงวรพิชชา  ตาธิ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1471 เด็กชายวริทธิ์ธร  รัฐผไท โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1472 เด็กชายศุภกร  ประไพพิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1473 เด็กชายสิปปวิชญ์  ปราโมทย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1474 เด็กชายสิรภพ  ใจคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงสุรดา  โสภณจิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1476 เด็กชายสุรุจ  มหัทธนพรรค โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กชายสุวิศิษฏ์  มหัทธนพรรค โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1478 เด็กชายกรภัทร  สินธุวงศานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงกวิสรา  ผลดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายกัญจน์  ชูวุฒยากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงกัลยกร  วรรณเสถียร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงกุลภรณ์  วงศ์ตระกูลเล็ก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงฆฤณ  เตชะนันท์นภัส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายจิรทีปต์  ทรัพย์เสนาะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายจิรภัทร์  กาศสนุก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงจิรัชยา  ฤๅชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ฟักทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายชัยธวัช  สงบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงฌธิดา  สักแกแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงฐนัชญ์พร  ทศภาทินรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย  ศรีจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำวัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทะนามแสง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงณัฐรดา  นิลแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายดรณ์  คำหอมกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงทอไหม  คุ้มวงศ์ดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงทัชชกร  พิมลศิริ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายทิณภัทร  ถิรารางศ์กูล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงธารพฤกษา  เสาวภาคย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายนภ  นิมมานเหมินท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงเบญญาภา  พันธ์ซาว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายปนิทรรศน์  คำเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงปภาดา  ปฐมเนติกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายปรัชญา  ใจชุ่มใจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงปริยากร  ประเสริฐศร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงปรียาภัทร  พรมบุญชู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงปารณีย์  ทูลคำเตย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายปุณยธร  เป็งใจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงปุณิกา  ตั้งไพบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายพัชรวัฒน์  ศิริพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงพิชาพา  ขัดผาบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายเพชรแท้  คุณดิลกกิตติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายโพชฌงค์  วิริยะตระกูลธร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1514 เด็กชายภรัณยู  บุญเป็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายภฤศ  บุญพิทักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงภัคฐรินทร์  ไพศาลธนภัทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงภิญญดา  จินดามาตย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายวิทวัส  วิวัฒน์รัตนกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายวิระวัฒน์  ชัยภิบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงศศิภา  กาญจนากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงศิรษา  วงภักดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายศุภกริชชฐ์  ปัญญแสง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายสติ  โชคอนันต์นิมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงสุธินี  กาญจนากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎา  เลอศิลป์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงสุภัสสรา  คำแสน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายสุวิจักขณ์  จันทร์จุงจิตต์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายหรัณย์  เจียมประดิษฐ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงอรณิชชา  เจียมประดิษฐ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงอันนา  ลี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงกชพรรณ  น้อยตั้ง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สีฟ้าเลื่อน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงเกศราภรณ์  บุญลือ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  เรือนศร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงจิตรานุช  ตันกิจเจริญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงจิรภิญญา  ประพฤติ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงชิริญจ์  นิลพันธุ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงณัฐชยา  ทนดี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงดลฤทัย  วัฒนจักร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงนันท์นภัส  อิ่มนาง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงนันท์ลภัส  พงศ์พิสุทธิ์วัฒนา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงบงกชเพชร  โอภาสเจริญวิทย์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กหญิงบุญฐิตา  ธรรมบุญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงบุณยกาญจน์  หาญประกอบสุข โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงปณิสตา  อนันต์ศุภศักดิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กหญิงปภาวริญญ์  คำลือ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1547 เด็กหญิงปวริศา  เวียงอินทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1548 เด็กหญิงพรรณพนัช  บำรุงวงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1549 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เลี้ยงสกุลอุดม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงภรภาดา  สิทธิสันติกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงภาชิญะ  แก้วโขง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงภูพิงค์  บุญแก้ววุฒิ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1553 เด็กหญิงรมิดา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงรวิภา  ทัศคร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วจันทร์ตา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงสาริศา  ธีรอำพน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงสุทธิตา  พุดทอง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงไอริณ  โซ่นี่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงกฤษริน  ชมพูเงินแสงสกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงกวินนาถ  พงษ์เมษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  ผดุงพงษ์ศิริ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงกันต์กมล  อิ่นคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสนเมืองมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงจินต์จุฑา  มะลิ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ติคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงเจนปรียา  ดวงคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงชนม์นิภา  เลี้ยงสกุลอุดม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงโชติมา  อินถาอ้าย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงฌานิศา  บูชาดวงประทีป โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงญาณิศา  คำภิระวงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงณัชวดีกันติชา  กรณัฐสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงณัฐภัสสร  หิรัณยวัลก์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงณุตตรา  ลาดเด่นพนา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงเตชินิ  แสงอุทัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงธณัทธิดา  สุโอชมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงธมนต์รัตน์  พุฒิไพโรจน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงธมนวรรณ  เจริญพันธ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงปณิดา  แสนเมืองมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงปนัดดา  โปธายะ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงปภาดา  ปฏิยัติ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงปลินดา  ปฏิยัติ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงปิยฉัตร  เข็มกลัด โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีวีละสกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงพันธิสา  เกลอะมู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปัญญาปิง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์  สิงห์คะราช โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงพิมพิศา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงพิราวรรณ  ปิ่นสว่าง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงพุทธิมา  กล่ำดี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  รุ่งสว่าง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงภัทรสิริ  เพียรมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงภูฟ้า  ชีวศรีรุ่งเรือง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงภูรินทราภรณ์  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงรวิภา  พรหมมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงรุจิราพร  จันทะเขต โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงวรวลัญช์  รัตนพีรพัฒน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงวราลีย์  หาญเทอดสิทธิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงวิชญาพร  เสาร์คำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงเวธกา  เสนาธรรม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงสุรภี  วาสนาพิตรานนท์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  จาริยะชัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงอนุธิดา  กาวิล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงอภิญญา  สิริโรจนามณี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงอัครณี  แห่งหาญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงอารยา  สำลี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยรังษ๊ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงกมลชนก  ตันสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงกฤตยา  จันทร์สุวรรณ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงกวิสรา  พุทธชัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงกัลยาณี  เมืองแสน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นิลคง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงกุลธิดา  สมวงค์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ไชยวงค์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงกุลปริยา  นรสิงห์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงกุลอรญา  เครือคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงขวัญข้าว  หงษ์บิน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงคณัสนันท์  อรรถาวร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงคัมภิรฎา  เนินแสง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงคีตาญชลี  ธัญญกิจ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงจารวี  กองวรรณ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงจารุณี  ชัยเลิศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงจารุพิชญา  มาร์คัสยัง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงจิราภัค  ก้อนสินธุ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงโจซีฟีน่า  เกเล่อร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงชญานิน  รังษีชัชวาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงชนัญชิดา  บวรสันติจิต โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงชนัญชิตา  ชัยดวงศรี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงชนิดาภา  อินเสาร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงชนิษฎา  ภตวัตพงศธร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงชยาวดี  วรปรีชา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงชวรีย์  มูลแก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงชัชญาธาร  คำคง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงชารินา  ชาเวซ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงชิชญาสุ์  ชัยเลิศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงชิสา  ปิยะภาคี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หาญประเสริฐพงษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงญาฎา  ปินตา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงญาดานาถ  รัตนกัลยา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงฐานิศรา  จันทร์แก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงฐาวรีย์  สิริพิริยากุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงณฐพร  รักไทย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงณธิดา  วัชรกาวิน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงณรัชต์หทัย  พุฒินาถสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  ดีบาง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ประชุม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงณัฐชยา  ดารักษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงณัฐฐารัตน์  คำมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงณัฐณิชา  อมรทัตพงษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะราชา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บำรุง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญญาเลิศกีรติกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ชากากิบาร่า โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงณัฐรดา  สมัครช่วย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงณัฐวรา  จะนะจินา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงณัฐสินี  เทโวขัติ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงณิชชา  ยกสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงณิชนันทน์  ภิรมย์สด โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงณิชาภา  เอนกปัญญากุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงณิชารีย์  คุตตะเทพ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงณิสสรณ์  กิติคุณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงณีรนุช  แก้วเคียงคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงดนิตา  ผักหวาน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงดลหทัย  กฤษณะวณิช โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงตรอง  รัตนดำรงอักษร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงเตชินี  ศรีนันทา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงเทียนขวัญ  ทรัพย์เย็น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงธญาดา  พิมพ์พิไล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงธนวรรณ  เกษมเศรษฐ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงธนัทภัทร  ใจคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงธมนวรรณ  รู้ทำนอง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงธมนวรรณ  วิฑูรสกุณา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงธรรมรินทร์  สุยะหล้า โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงธวนัน  มูลชัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธรรมมิโกมินทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงธัญญา พุทธินันทน์  คงขุนเทียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงธัญพร  หิรัณจารุกร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงธัญพร  อุนตระกูล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงธัญพร  ไชยวัฒน์ธำรง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงธัญพิชา  ตาอุ่นใจ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงธันย์ชนก  คันธวิวรณ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงธิดารัตน์  พ้นภัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองแสงคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เพ็ชรภู่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงนรินญา  ปันดิษฐ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงนันท์นภัส  ระบิน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงนันทิกานต์  กวีกิจสุนทร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงน่านฟ้า  พร้อมพวก โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงเนวพร  ชัยยศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงปทิตตา  จักรฤทธิพงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงปทิตตา  จันทร์เจริญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงปภาวรินท์  ปัญญารู้ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงปรรณสิ์  ไชยจารุวณิช โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงปรานต์  วงศ์วิจิตร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงปริชชานิดา  นุชแจ้งบง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงปริณดา  คัมภีรพันธ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงปริยาภัทร  ปัญญาเปียง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงปรีณาภา  พุทธหน่อแก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงปรียาภัทธ์  อัมพรกุลนันท์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงปวิชญา  จันต๊ะมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ดาทอง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีประดิษฐ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงปาณิสรา  นามมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงปานชนก  สุธรรมทาน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงปานตะวัน  นาวาพิสุทธิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงปานทอง  อมรนาค โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงปานไพลิน  หาญประเสริฐพงษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงปาริชาติ  ชั่งคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงปาลิดา  วัชระศักดิ์ศิลป์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงปาลิตา  ซาวปากน้ำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงปิยธิดา  กาไว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงปุณยาพร  หล่อวิมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงเปรมา  พรหมจันทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงพรนภัส  จันสมพงษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงพรนภัส  ฟองคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงพรนัชชา  ไชยเรืองศรี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงพรพรรณ  ศิลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงพรพรหมขวัญ  จันทร์หอม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงพราวฟ้า  พื้นทะเล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงพราวลันฌา  แสนกาศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงพริบพันดาว  หลานคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงพลอยณิชา  คำชนะ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงพลอยพิชชา  เฮลล์ฟิน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงพอใจ  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงพอพันธุ์  ไพวิบูลย์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงพัชริณี  สุ่นกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงพัณภัช  โฉมวิไล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทัศมากร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงพิงค์ลดา  ใคร้มา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมเผ่า โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงพิชญาภา  กาญจนวีระ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทคลักษณ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงพิณทิพา  แก้วกายา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงพิณลานนา  ผิวขาว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  อภิชัยวิโรจน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงพีรดา  โอชารส โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงพุทธรักษา  สุภาสี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงแพรวพรรณ  วิบูลสันติพร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงแพรววนิต  เมธาวีกานต์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  วงศ์แสงเพชร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงภัทธ์ปรียา  อัมพรกุลนันท์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงภัทรดา  อ้วนสอาด โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงภัทรพร  จันทร์เทศน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงภัทรภร  ทนานนท์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงภัทรภร  ปัญญาเรือง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงภัทรวดี  สีห์พิริโยดม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงภัทรศยา  บุตรเจริญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปัญญา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  หาญเทอดสิทธิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงภูริชญา  หงษ์ขจร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงมนัสนันท์  ธนะปัด โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงมารีญา  พวงทอง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงรดา  จัตุรัตน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงรมิดา  เขื่อนวัง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงรักชนันท์  พินเนียม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงรัตนกร  จรรยวรรธน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงรัตสิกานต์  สิริมังครารัตน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงรุจิดา  หน่อพอ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงลภัสรดา  มณีเฑียร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงลัลณ์ลณา  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อมรรัตนายุทธ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงวรรพรรณไหม  เอกามิ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงวรรษชล  เดโชสว่าง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงวรวลัญช์  สิงห์ระเบ็ง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงวัชราวรรณ์  รัตนะ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงวันวิสา  กอนจม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงศศิพัชร์  แพร่พิทยากุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงศุภนิดา  บุญทา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงศุภัชยา  โกยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หมวดอินทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงสมิตานันท์  แก้วมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงสรัญรัส  บวรสุทธิศักดิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงสิปาง  กุลโพธิสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงสุประวีณ์  สิทธิญาณคุณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงสุภเกตุ  เพ็ชร์สาคร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงสุภัสสร  ซาบรา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงสุภาวดี  ริวัฒนา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงสุรภภรณ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงหยกลีฬหา  พละภิญโญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงอธิชา  แก้วบุญศรี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงอภิชญา  ธีรวุฒิกุลรักษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงอรกัญญา  ตาพรหม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงอรชพร  สายอุ่นเรือน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงอัชฌาวดี  คำปลิว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วงามอรุณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงเอรดา  ทาจันทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายกรภัทร์  นุชธิสาร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1789 เด็กชายกวิน  วัฒนสิทธิกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1790 เด็กชายกัญจน์  ธิติมุทา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1791 เด็กชายกัมลาส  พจน์ศิรินนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1792 เด็กชายโกษิณ  เฉลิมสุขสันต์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1793 เด็กชายจัตต์  คีรีทวีป โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1794 เด็กชายจิตต์  คีรีทวีป โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1795 เด็กชายจิรณัฏฐ์  กองศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1796 เด็กหญิงชนัญญา  เจริญสูงเนิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงชนาภัทร  แป้นไทย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1798 เด็กหญิงชนิสร  สิริธนากร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1799 เด็กหญิงชาลิสา  สังข์น้อย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1800 เด็กชายชินณ์  วิศวไพศาล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงฐิติพร  ก้อนคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1802 เด็กชายณัฐพนธ์  สุขสถาพร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1803 เด็กชายแทนคุณ  บุญญาสัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1804 เด็กชายธนพัฒน์  ชัยแก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1805 เด็กชายธารา  ทิพย์พยอม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1806 เด็กชายธิติพงษ์  วงศ์แก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1807 เด็กหญิงธิรดา  พิริยพหลดล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1808 เด็กชายธีธัช  จันทร์สะอาด โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1809 เด็กชายธีรัช  น่วมอนงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1810 เด็กหญิงธีวรา  ธีรกิตติกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1811 เด็กชายนบพระ  กลัดเจริญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1812 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เหล่าอารยะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1813 เด็กหญิงนันท์นภัส  เลิศมัลลิกาพร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1814 เด็กหญิงนันทภัค  สีแดง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1815 เด็กชายนันทรัตน์  พงศ์ศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1816 เด็กชายน้ำฟ้า  ม้าลำพอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1817 เด็กหญิงปภาณิน  จันทร์เยี่ยม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1818 เด็กชายปราณ  เหล็กสมบูรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1819 เด็กหญิงปัณยวีร์  พัฒนพิเชียร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1820 เด็กชายพชร  เจริญธีรบูรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1821 เด็กชายพชรคุณ  ฟูแสง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1822 เด็กหญิงพริษฐ์  สายวิจิตร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1823 เด็กชายพัทธดนย์  ณกุลกานต์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1824 เด็กหญิงพิชญธิดา  วรวีระวงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1825 เด็กชายพีร  ทายะรังษี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1826 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศักดิ์เจริญชัยกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1827 เด็กชายโพยม  ชาวเมือง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1828 เด็กชายภูริณัฐ  พิพัฒนเสริญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1829 เด็กหญิงยูมิ  คิม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1830 เด็กชายรณกฤต  นิมานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1831 เด็กหญิงรติรัตน์  สุทธะพินทุ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1832 เด็กชายรัชกฤช  คำเสมานันทน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1833 เด็กหญิงวรรณ์ภัสสร  เกตตะพันธุ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1834 เด็กหญิงวรฤทัย  ลักษณ์ไกรศร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1835 เด็กหญิงวรีรัตน์  นันทสุขเกษม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1836 เด็กชายวิชญ์พัศ  โสทรทวีพงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1837 เด็กชายสิรวิชญ์  โชติรสนิรมิต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1838 เด็กหญิงสุปราณี  จำติ๊บ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1839 เด็กหญิงสุรัชดาพร  รักประชา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1840 เด็กหญิงสุวภัทร  เล็กสกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1841 เด็กชายอภิภู  รักจักร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1842 เด็กชายอภิวิชญ์  ตัญจพัฒน์กุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1843 เด็กหญิงอรวราดา  พรหมเสน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1844 เด็กชายอัครินทร์  สิระไพบูลย์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1845 เด็กหญิงอาทิตยา  เกษแก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1846 เด็กหญิงอินทิรา  พลวิเศษโภคิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1847 เด็กชายเอกวีร์  แช่มประเสริฐ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1848 เด็กหญิงแอนนาเบล ชนากานต์  บอนด์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1849 เด็กหญิงไอริสสา  ศิรโรจน์สถิต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1850 นายกฤษตินัทธ์  คงฉ้ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กชายกัณฑ์  จันทร์สะอาด โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงกัลยรัตน์  คงอยู่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1853 นางสาวกุลนาถ  ใจมั่น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กชายกุลวัช  เคลื่อนเพชร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 นางสาวจัสติน จันทร์จิรา  มาร์ช โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงจินตกัญญา  มหาผล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1857 นายจิรายุส  แซ่กัง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กชายชนินท์  แสงสว่าง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงชลนิกานต์  เจริญสูงเนิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กชายชีวานนท์  ศิริพรรณาภิรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กชายณธวัฒน์  วัฒนรพีพงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงณภัทร  อยู่ในธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงณัทธมน  ธารพิพิธชัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กชายต้นน้ำ  ม้าลำพอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1865 นายทนุธรรม  สิงห์มะโน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กชายธนกฤต  คุณยศยิ่ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กชายธนพัฒน์  เอี่ยมประมูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงธันย์ญาดา  ชมภูอินไหว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงธันวาพร  วนาสันต์ไพรเขียว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงนภิสรา  กลิ่นขจร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กชายนรภัทร  พรหมบุตร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1872 นายนัธทวัฒน์  เขมัษเฐียร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1873 นายนิธิกร  หลิว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กชายนิพิฐพนธ์  บุญเต็ม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายบริพัตร  ตัญจพัฒน์กุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กหญิงบุษราคัม  เพชรนิล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กชายปภินวิช  ตรีอินทอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กชายปรานต์  แดงสกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงปริณดา  ทองสันติ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กชายปริย  เปรมอุทัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงปานชีวา  นิกรพันธุ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงปุณณิศา  เลิศวงศ์วณิช โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1883 นางสาวพรนภัส  เผ่าหอม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กหญิงพลอย  ปัญญาคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กชายพลีน  สมจิต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กหญิงพอใจ  รางศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กหญิงพัชรพร  นิมานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงพาณิภัค  แซ่ลี้ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กหญิงพาทินธิดา  วงศ์สุเทพทวี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กชายพิชยะ  ยาศิรินทร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กชายพิภัช  อิสระไพโรจน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กหญิงพิมพ์นารา  มูลสระดู่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กหญิงพุทธรักษา  ดอกไม้ไฟ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กหญิงไพลิน  จิระโต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1895 นายภัทรพงศ์  ดวงคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กชายภูมิใจ  รางศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1897 นางสาวมณฑกาญจน์  ใสโยธา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กชายรพีภัทร  ศรีปัญญา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1899 นายรัชพล  ปัญญา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กชายวรดนู  นาคสาทา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงวัชรียา  ปิญญามูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงศตกมล  ธรรมปัญโญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กชายศรันย์  สวยราช โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กชายศรีศุภดิตถ์  รัตนประเสริฐ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กชายศุภกร  เฉียบแหลม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1906 นายศุภวิชญ์  พึ่งธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงสณิสา  ประสิทธิ์ผล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์จุงจิตต์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กชายสิทธิศักดิ์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กชายสิรภพ  ยงค์มาลย์วงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กชายสิรวิทย์  กันทิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กชายสิริทัศน์  บุญฐิติวัฒน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กหญิงสุธิดา  เชียงอินท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1914 นายอณุวัตร  เปรมบุญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงอลิษา แคทธารีนา  โธมัส โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กหญิงอัญทิชา  ธิปวน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1917 นางสาวเอมิลี่  รุดเบิร์ก โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงกชพร  จิตตวิสุทธิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1919 เด็กชายกรกมล  อมรทัตพงษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1920 เด็กชายกฤติธี  แซ่ด่าน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงกัญญ์วรา  คีรีต๊ะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงกัญณรัศศ์  จอมสืบ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1923 เด็กชายกันตธี  กลมอ่อน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงกันตา  เรืองด้วยธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงจรัสวรรณ  ตรีอินทอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงจิณณ์ณิศา  ศรีสัจจะเลิศวาจา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1927 เด็กหญิงจิดาภา  จุฑากรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1928 เด็กชายจิรัฏฐ์  ยิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1929 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  โกมลรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1930 เด็กชายเจิ้นหยี่  ลี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงชยารัตน์  สุทธะพินทุ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงญารินดา  เบนเน็ท โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงฐิภากาญจน์  แสงแก้วมงคลกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงณฐนน  ธรรมรักษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กชายณภัทร  สมทานี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1936 เด็กหญิงณัชชา  พูลสิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เรียนเป็น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พฤษสลุง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1939 เด็กหญิงณิชชา  ลิมาจิรากร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1940 เด็กชายทัตพงษ์  จันทวงษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1941 เด็กหญิงธนสมร  ชัยวรรณะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1942 เด็กชายนันทัชพร  จุลมุสิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงเนตรรดา  พลาสิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1944 เด็กชายบรรณวิชญ์  หีตชนะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1945 เด็กชายบูรภัทร์  ตัญจพัฒน์กุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1946 เด็กหญิงเบญญา  โสภา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงปวริศา  สุภานุสร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงพรอาภา  วงศ์พานิช โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1949 เด็กหญิงพสธร  ปรีชาวุฒิพงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1950 เด็กหญิงพอใจ  เปี่ยมอนันต์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีสุขา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1952 เด็กชายพิศิษฏ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1953 เด็กชายภพ  นพรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงภัณฑิลา  แสงเพ็ชร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1955 เด็กชายภัทรพล  พุทธวงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1956 เด็กชายภาคิน  คุณยศยิ่ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พิมพาเนตร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงภูริชญา  ก้องสมุทร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงภูริตา  มั่นอาจ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงมิยูกิ  วากิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงเมธาพร  พรมโนภาศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงยินดี  รังษี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงวรรณนิศา  วงศ์คำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงวริศา  อินทรียงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงวิชญาดา  เหนือเพ็ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงศศิกานต์  วุฒิวิบูลย์โชค โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1967 เด็กชายศันสวัฒน์  เพียรพจนนารถ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1968 เด็กชายศิริพงษ์  ชุมวิริยะสุขกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1969 เด็กชายเศฎฐวุฒิ  แซ่ตั้ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1970 เด็กชายสิรชัย  ส่งประเสริฐ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1971 เด็กชายสิรินทร์  ถาวร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงสุกฤตา  ศิริสุขเกษม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงสุพิชชา  โชติรสนิรมิต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงอรวรา  แบ่งทิศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1975 เด็กหญิงอริสรา  นาครัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ลีเสถียรกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายอัศวิน  พลวิเศษโภคิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1978 เด็กชายอินทนนท์  วงศ์ศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงอีว่า  พลายิสโนะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงกฤตพร  ภูเขา วิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
1981 เด็กหญิงชมจันทร์  ยิ่งสมัคร วิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
1982 เด็กชายณฐกร  ชินอนุกูลพงศ์ วิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
1983 เด็กชายณพรัตน์  ธนัญชนะ วิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
1984 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชุ่มปี วิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
1985 เด็กชายทนงสิทธิ์  จารุสัจจานนท์ วิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
1986 เด็กหญิงแทนขวัญ  วิภาดาพรพงษ์ วิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
1987 เด็กชายธนวรรธน์  โพธิ์ภักดี วิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
1988 เด็กชายธนันท์รัฐ  จอนสมจิตร์ วิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
1989 เด็กหญิงนู้รุลฮาซานะห์  อิสมาแอล วิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
1990 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ชัยรัตน์ วิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
1991 เด็กชายมาร์ค แซคคารี  ซันเซส วิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
1992 เด็กหญิงล้วนหทัย  เชื้อชมภู วิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
1993 เด็กหญิงอนาสเตเซีย  นีลเส็น วิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
1994 เด็กชายแอ็ซฮาน อะลี  โควร์ วิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
1995 เด็กชายZhang  Jinwei วิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กชายเกณฑ์  มัทซึซาวะ วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กชายจิรัฎฐ์  โกไศยกานนท์ วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พฤติการกิจ วิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงชลชีวา  วงษรัศม์ วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กชายณัฐดนัย  จอมจันทร์ วิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กชายนาดิร  สุทธิผุย วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กชายนิติธร  ธิยานันท์ วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กชายปรัชญ์  คนสูง วิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กชายพสิษฐ์ธรรศ  คุ้มเกียรติ วิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงพัทธนันท์  จาจุมปา วิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงพิชชานาฏถ์  อย่างสุโข วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พิมพ์วงศ์ วิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงพิพัฒน์พร  พิพัฒน์ตันติบวร วิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กชายภูษณ  ภู่ธงชัยฤทธิ์ วิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงรวงข้าว  ปัญญาพรวิทยา วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กหญิงลลิตสุดา บาร์บารา  แบตตี้ วิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กชายวรเมธ  วงค์กิติ วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กหญิงวริศรา  วิจิตรทองเรือง วิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กหญิงวาสิตา  ชินอนุกูลพงศ์ วิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กชายศุภกร  จุฑาเทพ วิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กชายสาริพัฒน์  มณเฑียร วิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กชายอภิชาติ  โชคธนศาลสมบัติ วิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กหญิงอมฤตยา  วิทยวราวัฒน์ วิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กหญิงอรสินี  วิจิตรทองเรือง วิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กชายอัคคเดช  ลังกาพินธ์ วิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2021 นายอิสรพนต์  เฉิน วิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กชายกมนดนัย  เครือง้าว วิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงกรุณา  วารีย์ วิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2024 เด็กชายณัฎฐอัชฌา  เยาว์เจริญสุข วิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2025 เด็กชายณัฐนันท์  สิงห์โตโรจน์ วิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2026 เด็กหญิงธัญชนก  นราธิตระกูล วิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2027 เด็กชายบวรลักษณ์  พิมพ์วงค์ วิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2028 เด็กชายบัณธรัชต์  จีนเสมียน วิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2029 เด็กหญิงเปรมณิกา  วาสนาพันธ์พงศ์ วิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2030 เด็กหญิงพิมพ์พิชาญดา  พิศาลวัฒนา วิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2031 เด็กหญิงพีรยา  โกไศยกานนท์ วิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2032 เด็กชายภณธกร  เอี่ยมสะอาด วิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2033 เด็กหญิงภิญรดา  กษิดิศดลกุล วิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2034 เด็กชายภูวิชญ์  สุวรรณแทน วิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2035 เด็กหญิงมาริสา  จั่นถาวร วิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2036 เด็กชายศุภกร  เงินประมวล วิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2037 เด็กชายสรรพวริษฐ์  วิทยาศัย วิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2038 เด็กหญิงอรชพร  จงสุข วิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2039 เด็กชายอังกูร  ธนาสิทธิกุล วิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2040 เด็กหญิงอารีฟะฮ์  ชาญชัยชนะ วิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2041 เด็กหญิงกษมา  ประสมสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ป.4 วิทย์ประถม
2042 เด็กชายทัศพงษ์  สว่างไสว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ป.5 วิทย์ประถม
2043 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พ่วงเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ป.6 วิทย์ประถม
2044 เด็กชายกัญจน์อมร  ศิลปเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2045 เด็กหญิงทัตพิชา  พรหมมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2046 เด็กชายนโม  พุทธรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2047 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดัมม์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2048 เด็กชายรวิธัช  คูวุฒยากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2049 เด็กหญิงวจนภรณ์  เลาลลิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2050 เด็กหญิงMana  Sato โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงกวิตา  ถูกดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงกานติมา  ใจวงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงเจเดน พินยงค์  ฟินโนเนส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กชายชวดล  ใช้ไม่หมด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงฐิตาภา  ผลิเจริญสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงธันยาภัทร์  เรืองโรจนพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กหญิงนันท์นิชา  ภวนันท์เตชานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ตั้งสวัสดิพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กชายพงศกร  สินธุยะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กหญิงพิมณภัทร  คูวุฒยากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กหญิงมาดิรีน พินยงค์  ฟินโนเนส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กหญิงโยษิตา  อำพนพรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงสิรินภา  สติคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กหญิงอาซามิ  โซ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กชายกฤติภัทร  บุญมาวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2066 เด็กชายกองตัง  บูค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงกัญญณัท  งามจรัสธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2068 เด็กหญิงจิรัชญา  วันนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2069 เด็กชายชยกร  เจริญวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2070 เด็กชายณัฏฐกนิษฐ์  สิทธิทองจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2071 เด็กชายณัฏฐ์ศรัณย์  ธาดาสุรเวทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงนรีพัฒน์  กันทะวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2073 เด็กชายปภังกร  ปัญญาใหญ่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2074 เด็กชายปิยพัชร์  เลียวเลิศวงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงพรปวีณ์  ไพศาลภานุวงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงพระนาง  ญาณวัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงพัชญ์วิตรา  วิชิตกมลโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงลัลลลา  มาลี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2079 เด็กชายวีรภัทร  ร่าหมาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงศิรินภา  เดชณรงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงสุทธิกานต์  เคลื่อนเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทนุช โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 คณิตประถม
2083 เด็กชายณัฏฐภัทร  ใจยะหล้า โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 คณิตประถม
2084 เด็กหญิงนริศรา  ประทุนทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 คณิตประถม
2085 เด็กหญิงนิราภา  จันตา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 คณิตประถม
2086 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มั่นคง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 คณิตประถม
2087 นางสาวศุภิสรา  ไชยพล โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ม.3 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กหญิงจิราภา  แก้วสกุลเดช โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 วิทย์ประถม
2089 เด็กหญิงชิดชนก  อริยะวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 วิทย์ประถม
2090 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เลียลา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 วิทย์ประถม
2091 เด็กชายธนายุทธ  นนท์ฐิแสง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 วิทย์ประถม
2092 เด็กหญิงนิญาพร  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 วิทย์ประถม
2093 เด็กหญิงพลอยแพรวา  คำแสน โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงพัชรี  พุทธรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 วิทย์ประถม
2095 เด็กชายวิทยา  ลุงอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 วิทย์ประถม
2096 เด็กหญิงศกลรัตน์  ไชยยะ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 วิทย์ประถม
2097 เด็กหญิงศรัญญา  วงค์เพ็ชร โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 วิทย์ประถม
2098 เด็กชายสมคิด  ทรงกิตติกุล โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 วิทย์ประถม
2099 เด็กหญิงสริดา  ลุงหม่อง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 วิทย์ประถม
2100 เด็กหญิงสุนิสา  ทา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 วิทย์ประถม
2101 เด็กชายอรรถพล  สิริพงศ์วานิช โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 วิทย์ประถม
2102 เด็กหญิงกนกกร  ไข่ลือนาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กชายกฤตณัฐ  อัคราพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สามัคคี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กหญิงกันตา  เหล่าพาณิชย์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กหญิงก้านฉัตร  ธุระพ่อค้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กชายกิตติภัท  เธียรวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กหญิงกิรณา  สุโพธิณะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กชายเกียรติธนพัฒน์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2110 เด็กชายครองชัย  ชัยวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กชายฆฌาภ์  ธนะปัญโญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กหญิงจิตริณี  คำดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กหญิงจินดามณี  ศรีสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ชูประเสริฐสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2115 เด็กหญิงฉัฐญา  สุริยะวิภาดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กหญิงชญานิศ  มูตยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กชายชนกนันท์  มีสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2118 นางสาวชนกพร  อธิวัฒนาไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กหญิงชนัญศิตา  วงศ์รัตนมัจฉา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กหญิงชนันญา  ชนะจน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2121 นางสาวชนากานต์  พรหมประสิทธฺ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2122 เด็กหญิงชนิตา  ศรีเขื่อนแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2123 เด็กหญิงชรัณยภัทร์  หอมมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กชายชลิต  แดงขาวเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กชายชวนนท์  ช่วงโสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กชายชามาดร  ดำริธรรมเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2127 เด็กชายชิติพัทธ์  ชัยมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2128 นางสาวโชติกา  นนทวาสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กชายญาณชัย  จีนพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กหญิงณฐาณัฏฐ์  ปั้นศรีนวล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2131 นายณภัทร  คำฟู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2132 เด็กชายณรงค์วัฒน์  อึ้งจิตรไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2133 เด็กหญิงณัชกีรตา  ศรีสะเทือน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2134 เด็กหญิงณัชชา  สรณถาวรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2135 เด็กหญิงณัฏฐา  กิตติพงษ์พัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2136 เด็กหญิงณัฐชา  สุขดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2137 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2138 เด็กชายณัฐภัทร  กิรติวรางกูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2139 เด็กหญิงณัทชนก  ป่าแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2140 เด็กหญิงณุตตะรา  มะโนผาบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2141 เด็กชายธนดิษย์  รักพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2142 เด็กชายธนพงษ์  คำญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2143 เด็กหญิงธนัชพร  ชัยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2144 เด็กชายธนัตถ์ชัย  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2145 เด็กชายธนาบดี  วานิชกมลนันทน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2146 เด็กหญิงธัญกร  เที่ยงบูรณธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2147 เด็กหญิงธัญชนก  ธรรมปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2148 เด็กชายธีนันทนัช  ปานานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2149 เด็กชายธีรภัทร  เวฬุสาโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2150 เด็กชายธีรัตม์  ใจเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2151 เด็กชายนครินทร์  เจริญคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2152 เด็กชายนนท์นิพัทธ์  ตั้งโรจนขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2153 เด็กชายนภัทร  วัชระศักดิ์ศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2154 เด็กหญิงนภัทรชล  ท่วงที โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2155 เด็กชายนภันดร  ชัยศร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2156 เด็กหญิงนภัสนันท์  ปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2157 นางสาวนภัสนันท์  ปัญญาราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2158 เด็กชายนราธิป  กุละปาลานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2159 นายนราวิชญ์  ทานสุพรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2160 นายนวพร  จิตนารินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2161 เด็กหญิงนัชชา  ดอกจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2162 เด็กชายนันทกานต์  ธรรมนารักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2163 เด็กหญิงนันท์นภัส  แพทย์ไชโย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2164 เด็กชายนาราภัทร  โกวิทดำรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2165 เด็กหญิงบุญทิวา  วิสุทธิใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2166 เด็กชายบุญธาดา  บุญปลอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2167 เด็กหญิงบุณยาพร  โอฬารเสถียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2168 เด็กหญิงปฐพร  สุริยะวิภาดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2169 เด็กหญิงปภัสสร  บุญยวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2170 เด็กหญิงปภาณิน  ศึกษาภูมิภาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2171 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีคำสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2172 เด็กหญิงประพิณพัชร  มณีทอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2173 นายปวริศ  ถิ่นถาวรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2174 เด็กหญิงปวริศา  ปัญญาเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2175 เด็กหญิงปวริศา  สุขเสริม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2176 เด็กหญิงปองภพ  ดีลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2177 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สุระโชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2178 เด็กหญิงปัณณพร  ไชยวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2179 เด็กชายปาณัท  พดด้วง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2180 เด็กชายปิยังกูร  อธิกคีรีพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2181 เด็กชายปีติภัทร  ปัญญานาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2182 เด็กชายปุณยวัจน์  หาสอดส่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2183 เด็กหญิงไปรดา  โยพิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2184 เด็กชายพงศ์พิชช์  ศศิชานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2185 เด็กชายพงศภัค  รักเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2186 เด็กชายพงษกร  วงศ์วี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2187 นางสาวพรชนิตว์  กิจวัฒนาบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2188 เด็กหญิงพรปวีณ์  ผ่องศรีสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2189 นางสาวพรรณภัทร  ซึมกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2190 นายพรหมพิทักษ์  สุนะชูแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2191 เด็กหญิงพราว  แย้มรับบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2192 เด็กชายพลธวัช  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2193 นางสาวพลอยสวย  ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2194 เด็กชายพววัช  รัตนพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2195 เด็กชายพอเพียง  สิงห์อินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2196 เด็กชายพัชธกฤษ  คูมาดะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2197 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จินดาจำนงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2198 เด็กชายพัทธดนย์  กุออ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2199 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชัยญานะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2200 เด็กหญิงพัทธนันทร์  จันทร์หอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2201 เด็กหญิงพัทธนันท์  มาทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2202 เด็กหญิงพาขวัญ  พวงศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2203 เด็กหญิงพิชกัญ  คำเหมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2204 เด็กหญิงพิชชาญา  เส้าเสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2205 เด็กหญิงพิชชาพร  กาติ๊บ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2206 เด็กชายพิชญ์ภพ  ตรีสัตยาเวทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2207 เด็กหญิงพิชญากร  พูลทวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2208 เด็กหญิงพิชญาภา  กีไสย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2209 เด็กหญิงพิชญาภา  มั่นคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2210 เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  กองซอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2211 เด็กชายพินทุเทพ  โตวนิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2212 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิทธิชัยโอภาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2213 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ปิติอมรเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2214 เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  สมณะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2215 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุทธิชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2216 นางสาวพิมพ์วิภา  บัวแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2217 นายพิรศุษม์  จินะปัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2218 เด็กหญิงพุทธรักษา  คำลือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2219 เด็กหญิงภคพร  เหลื่อมแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2220 เด็กหญิงภรณภัทร  ธนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2221 เด็กหญิงภวริศา  จงพิพิธพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2222 เด็กชายภวัต  จารุสัมพันธ์กนก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2223 เด็กหญิงภัณฑิรา  ชัยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2224 เด็กหญิงภัทรธิดา  สันวงศ์ตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2225 เด็กหญิงภัทรนันท์  สุธรรมยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2226 เด็กชายภัทรพล  พิบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2227 เด็กชายภัทรพล  เลิศผดุงสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2228 เด็กหญิงภัทรภร  พิบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2229 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ไชยพุฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2230 เด็กหญิงภัทรศิริ  อิ่มแสงจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2231 เด็กหญิงภัสสร  หมั่นตลุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2232 เด็กชายภาวัต  มวญนรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2233 เด็กชายภูตะวัน  ทิพย์ศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2234 เด็กชายภูบดินทร์  สุรินวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2235 เด็กหญิงภูมิขวัญ  เชื้อสาวะถี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2236 เด็กชายภูมิบดินทร์  วงษ์จำปา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2237 เด็กชายภูมิรพี  วีระพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2238 นายภูริช  คัมภีรพันธ์ุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2239 เด็กหญิงภูริชญา  สุนทรวงศ์วัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2240 เด็กชายภูริวัชร  สุภัคกนก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2241 นายภูวเดช  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2242 นายภูฮั่น  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2243 เด็กหญิงมัญชุพร  มีเครือรอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2244 เด็กหญิงมาลินี  ณ วังขนาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2245 เด็กหญิงมิ่งกมล  ปัญญารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2246 เด็กหญิงมินรดา  ชุติธรรมวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2247 เด็กชายเมธัส  อุทธิยัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2248 เด็กชายรฐนนท์  คำร้อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2249 เด็กชายรตน  ปิลาเป็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2250 เด็กหญิงรพิตรา  สายศร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2251 เด็กชายรวิภาส  มากเพ็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2252 เด็กชายรวีโรจน์  ดุลยไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2253 เด็กชายรัชชานนท์  ตุ่นแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2254 นายรัชพล  กมลเทพไพฑูรย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2255 เด็กชายราชพฤกษ์  กาบคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2256 เด็กชายราชพฤกษ์  อินชื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2257 เด็กชายวงศพัทธ์  วิชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2258 เด็กชายวรพล  เดชะประทุมวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2259 นางสาววรรษมน  คูคำมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2260 เด็กชายวรสิริ  ประกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2261 นายวศิน  น้อยท่าช้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2262 เด็กชายวสวัตติ์  ลี้สมบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2263 นางสาวศลิษา  ซือสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2264 นางสาวศิขริน  ศรีจา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2265 นางสาวศิรพัชร  ทองประไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2266 นายศิริณัช  ติมัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2267 เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2268 เด็กชายศุภวุฒิ  สินศุภรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2269 เด็กชายสิรภพ  เนาวรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2270 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ขีรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2271 เด็กหญิงสุประวีช์  ประทุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2272 นางสาวหทัยรัตน์  ทองภูมิพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2273 เด็กหญิงอลิสา  อธิคมโภคิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2274 เด็กชายคงเดช  สารขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2275 เด็กชายตรีเพชร  กุนกัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2276 เด็กชายปราชญ์  มาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2277 เด็กหญิงปาณปวีณ์  สีลาเม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2278 เด็กหญิงปาณิศรา  พูลเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2279 เด็กชายพสุธร  พรรักษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2280 เด็กชายพาทิศ  ไชยเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2281 เด็กชายพิชญะ  พานพุฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2282 เด็กชายภูพชร  จิโน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2283 เด็กหญิงศุภิชชา  สุเป็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2284 เด็กชายสิทธินนท์  สั่งสินทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2285 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  หมอดู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2286 เด็กหญิงกัญญรัตน์  สินธุชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2287 เด็กหญิงกานต์สินี  ชัยวารินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2288 เด็กชายคุณาสิน  แสนคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2289 เด็กชายจิรายุ  เรือนแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2290 เด็กชายชรัญย์ภัทร์  พงษ์เย็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2291 เด็กหญิงชลพิชา  ณัฐจุรีกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2292 เด็กชายชวัลวิชญ์  พ้นภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2293 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เราเท่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2294 เด็กหญิงณัฐจิราภา  กริ่นซ้อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2295 เด็กหญิงทอฝัน  ขันทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2296 เด็กชายธันวา  บัวละวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2297 เด็กชายนรภัทร  แก้วมูลสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2298 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำปวน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2299 เด็กหญิงบุณยานุช  สันต์สวัสด์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2300 เด็กชายประวิชญพล  สินธ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2301 เด็กหญิงปริญรดา  อินต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2302 เด็กชายพชร  อินทะเนีย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2303 เด็กชายพลวรรธน์  บุญมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2304 เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2305 เด็กหญิงภวรัญชน์  ปัญญาศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2306 เด็กชายรชนนท์  สุภาวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2307 เด็กชายสุภณัฐ  เจริญสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2308 เด็กหญิงอภิชานันท์  สมน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2309 เด็กหญิงอภิศิริ  อินมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2310 เด็กหญิงัณัฐธิดา  รัตนตรัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2311 เด็กชายชินกฤต  ใจทา โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป.6 คณิตประถม
2312 เด็กชายธีรภัทร  เขื่อนคุ้ม โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป.6 คณิตประถม
2313 เด็กหญิงพิมุข  พรมเสน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ป.6 คณิตประถม
2314 เด็กหญิงล