รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกิตติพัศ  กันทวี โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงนภัสสร  พรมน้อย โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายอานุภาพ  ศักดิ์ศรี โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงช่อลัดดา  คำงาม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฏฐชา  หน่อกันทา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐวุฒิ  เตชะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐสิทธิ์  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธนากร  ตะนะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธัชชนันท์  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายนนทพัฎน์  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายนิติภูมิ  เศรษฐ์อนันต์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายบูรพา  ศิริชัย โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงแพรวา  ก้อนราช โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฟ้าใส  มโนวิเชียร โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงมนรดา  ดวงสุข โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายวิศวกร  มาสีแก้ว โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายวิษณุพงษ์  เป่งป่า โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายศุภกิตติ์  ยวงจา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอภิชญา  เนตรธิยา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายกิตติกร  อุปพรรณ์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงเกศรินทร์  เทศโล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงจิราพร  สุทธิประภา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายเจษฎา  กองฟู โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงฉัตรพิชา  ปินคำ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงฉัตรวราภรณ์  จันทวงค์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายเฉลิมพงศ์  ลือตาล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงชนม์ชนก  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วัชรภัทรกูล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายณัฐพัชร  มะธะนิน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงณิชาภัทร  อุตมะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายธนโชติ  สารคาม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กชายธนวิชญ์  นาคเกษม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กชายธนาภัทร  สุทธป๊อก โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กชายปฐมพงศ์  เรืองวิลัย โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายปภาวิชญ์  ตาทอง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพนิตสุภา  ตาแปง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายพัชรพล  ธิทะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงสุข โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายยศกร  เวียงสิมมา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงรุ้งนภา  ไชยเพีย โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงลวัณรัตน์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงวิชญาพร  สมชนะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายศักดิ์วรินทร์  สาธุการ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงสุทิพพ์กาจ  หิรันยา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองวิลัย โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายเอสรา  คำยา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงญาดารัตน์  ทามงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายธนภัทร  สนิทดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายธรรพ์นรธีร์  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายธวัชชัย  จินะราช โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปาณิสรา  อำนา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปารณีย์  ทายะนา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  จัดรส โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภัทรดา  ยาละ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวทันยา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกมลกานต์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายก้องภพ  แปงใจดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงชนาภา  ยอดสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงชลธิชา  สุรินธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงชลธิชา  แสงเพชร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงชัยรัมภา  คำแปง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายซัน  สง่าผล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงญาณัชชา  คำเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายณัชครินทร์  คละไฮ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงดรุณวรรณ  บุญเลิศอนันต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงทัตพิชา  วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงธัญญาทิพย์  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ท้าวราช โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายธีรภัทร  สมผล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงนันท์นภัส  กรรณิกา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพลอยชมพู  ทาแกง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  อินต๊ะอดทน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงภัทรธิดา  ธิชาญ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงภัทรินทร์  อินเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายวรเดช  เม่งบุตร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงวรากานต์  วงค์โกฎ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงศศิวิมล  ธรรมเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายศิรชัช  โพธิ์หย่า โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงหทัยรัตน์  คำอาณา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงหมวย  อินทะเสน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายอัตถนิรัต  แปงใจดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงอาทิตติญาพร  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงกานต์ชาญา  แจ่มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกุลสินี  รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงชาลิสา  แวววีระกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงญาดา  ธิวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายปุณยวัจน์  อำนา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงเปมิกา  สุทธิวนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพลอยศรีรุ้ง  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพัสกร  ปัญญาสุ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพาณิภัค  ชูพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงภิญญาภัทร  ปานพินิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงลีลาวดี  ศรีอารยกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายคุณวุฒิ  พันธุรัตน์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายชัยภัทร  จินดาจักร์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายชานน  อยู่ลือ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายณัฐวัฒน์  มาเมืองกล โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายนพรัตน์  ตัน โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายนำชัย  ฉัตรนาถวรกุล โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายสิทธิพร  อินธิยศ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสุพรรษา  สุทิน โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  อุ่นญาติ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธัญพิมล  พรมศร โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายนพรัตน์  ท้องทากาศ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายนพัศกร  โชตินอก โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนฤภร  ศรีคำจักร์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนันทพร  เสียงเสนาะ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงนารดา  ทองทา โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงประติภา  สิทธิแปง โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพิชชาพร  ลาดตะน๊ะ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายยศพัทธ์  ชายสวัสดิ์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายวรฤทธิ์  คำนนท์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงวราภรณ์  ทามัน โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงศศิกานต์  บุญจันทร์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงศศิธร  แสงทับทิม โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสุจิรา  ใจโลกา โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงสุพัตรา  ทองจำนงค์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสุภัสสรา  วงค์ษารัตน์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสุวิมล  อินต๊ะโน โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายเอกรินทร์  ชนะแก้ว โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกรกฎ  ประดู่ทอง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายกรพัฒน์  สักแกหลี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายกฤษณะ  ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายกฤษณะ  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงกาญน์เกล้า  ขุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายคุณากร  รู้งาน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายฉัตรดนัย  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายชยกร  บุญเหมือน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายชินพัฒน์  ชัยสีธิ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งจิตร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณัฐจริยา  ธิยะคำ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตัน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายณัฐภัทร  สมนะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายนฤเบศวร์  ก๋องวงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงนาโอมิ  เงินท๊อก โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายปกรวิชญ์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงปุญญิศา  พรมจักร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพรินพร  การบุญ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายมนทกานต์  อุ่นสุข โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายรชต  ยานะธรรม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายรัชชานนท์  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายวีรเทพ  ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายศินครินทร์  วิภพภัทร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุฌาฬิณี  แสงคำลือ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงสุธีรา  อภิวัฒนสิน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสุภาสินีย์  แสงปราการ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายสุวิจักขณ์  ศิริบุญธรรม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกชวรรณ  ธรรมา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกนกรดา  คำมี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกนกรดา  ผาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายก้องภพ  เข็มขาว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ถาน้อย โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกันต์ธีภพ  ธิยันค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกุลธิดา  ทำของดี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงจิรภิญญา  วะลัยสุข โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายชยุต  ศรีกันชัย โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงชลิดา  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชุตินันท์  จันทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายฐิติศักดิ์  ลุ่มนอก โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายณัชฐปกรณ์  ก่อเกิด โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณิชนันท์  ต๊ะนัย โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายแดนไทย  เทพสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายทินภัทร  แย้มคำ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธนภรณ์  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนัทเทพ  เครือวงค์สืบ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนารีรัตน์  คำภิระปาวงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนิศารัตน์  กันธิยะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปภาดา  วงค์สรรคกร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปวิณ์พร  ดีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปิยฉัตร  จิระพงษ์วานิช โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพิชญ์พิรุฬห์  อิ่นใจ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุยะแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายภักดิ์ภูมิ  ฤทธิ์ธรรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงภัททริยา  ดวงสุภา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เข็มขาว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงลดาพร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวรัชยา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายศรัญยพงศ์  งามบ้าน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายศิรวิทย์  มุ่งตรง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายสรวิชญ์  จำรัส โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสาวิตรี  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสุธิมา  สมบัติใหม่ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอนัญญา  เรือนสา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอภัชญา  ช่างจัด โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายอภิรักษ์  กันแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอรษา  นามวงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอริสา  โยสุทะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอุ่นฤทัย  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงไอริสสา  อ่างลี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายกฤษดากร  ราหุรักษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายกิตติชัย  สุรัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายกิตติรัตน์  วงษ์สุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงขวัญเกล้า  กนกสิงห์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายจอมทัพ  ยองเพชร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายจิรณัฐ  ใจปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายจิโรจน์  มูลอัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายชญานนท์  บุรีแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงชลากร  ศรีวิลัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายชินวัตร  ไชยสพ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงฐิติมา  เขื่อนศืริ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีอำคา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงณฐยา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายณัญวุฒิ  อุทริยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายณัฐภูมิ  ชุมภูวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายธนภัทร  ชูเชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายธนวินท์  คำฟู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายธนาทร  สุทธศิลป์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายธนินโชตน์  วัชรไชยโรจน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงธัญญรัตน์  กันธนะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงธัญพิชชา  แปงกล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงธันยพร  ศรีใจมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงธันวาลักษณ์  กลิ่นทอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายธีรพิชญ์  ธิมาไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงนภาพร  สูตรไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายนฤสรณ์  แก้วนิล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงนันทัชพร  อนุเคราะห์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายนัสนันท์  เดชะตน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงนิชาภา  วศินหิรัญกร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงบุณยดา  บัวแย้ม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงปาลิดา  อินปั๋น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายผดุงศักดิ์  นวลคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงพรพัชชา  กุลสุวรรณ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงพลอยทับทัม  สว่างกรรณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงพิชชานันท์  ฉลาดแหลม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  แก้วกาวี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงพิธพร  พึ่งเขื่อนขันธ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  อินปันส่วน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงภรภัทร  ธิโนชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงภัทรกร  มหาวงศนันท์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายภัทรนันท์  ทองจำรัส โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงภัทรวดี  รวมสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายภาณุวัฒน์  ณ น่าน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายภาณุวิชญ์  บุญชาติ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายภูมินทร์  บัวติ๊บ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายภูริณัฐ  บุตรพรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายภูวดล  ดวงแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศ์ไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายยศรัณย์  อินต๊ะยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายยุทธภูมิ  วิสิฐยุทธไกร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงรัชนีกร  ประวัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงรุจจิรา  อุ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายวรธน  วงศ์เวียน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายวรภพ  อุทริยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวรัทยา  ศุภพิภัทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงวรากร  บุญวงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายวีรดนย์  ขันแข็ง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายวีรภัทร  หลองทุ่ง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงศศิพิมล  กาบแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายศุภโชค  พิบูลย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายศุภวิชญ์  กิติ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงสิราวรรณ  กว้างขวาง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงสิริวิมล  เจริญชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายอดิศักดิ์  เชิงดอย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายอัครชัย  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายอัครเดช  วีระศิลป์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงอุบลรัตน์  เชียงแขก โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกชพร  ผาบไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกชพรรณ  ผาบไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายกรกฎษณ์  เขียวปัญญา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกฤตพจน์  ยาวิชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายก้องภพ  เกตุอินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกอหญ้า  ปีหล้า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยมาตร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกัญญาวีย์  สุขแสวง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายกัมปนาท  อนันติยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อินสะริยะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เชิดชีวี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายกิตติพิชญ์  ทองสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกิตติภพ  ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายกิตติภม  ณ น่าน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกุลธิดา  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกุลิสรา  แสงสิทธิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงขวัญสุดา  มนะสิฐ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายคีตารัตน์  บุญเรศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายจตุพล  ผากอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงจรรยพร  บุญยอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายจักรินทร์  ปัชชาแปง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงจันท้ปปภา  อรชร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงจิดาภา  สุนันต๊ะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายจิตติพัฒน์  ใจโลกา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงจิรภัทร  โนราช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายฉัตรเมธี  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชญานิศ  อินใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชนันธร  สีใส โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายชยันต์  ผดุงภักตร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายชิตพงศ์  ไชยชมพล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายชินวรรธน์  เมืองแก่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงชินานา  แปงกล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงชุดาภรณ์  ขันทะลี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายชุติเดช  หัวนา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายชุติพนธ์  กองธรรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคำจักร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จิตถา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายฐิติภูมิ  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงฐิติวรดา  โนคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายณ้ฏฐริตต์  ศรีอำคา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณภัทรสร  กาใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายณรงค์พล  จันทร์ทูรง์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายณัชพล  ดงปาลี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายณัฎฐภัทร  ทำของดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายณัฏฐกรณ์  คำปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  หอมนาน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายณัฐนนท์  กองอินทณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายณัฐนันท์  แก้วการี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณัฐนิช  ต้าวใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณัฐนิชา  เพียรประสม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายณัฐพล  คลหาญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณัฐรุจา  ฟังเร็ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์เมืองจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงดาฟเน่ส์  แฟร์ต โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สมบัติทอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงเทียนทอง  ไชยไมถี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายแทนคุณ  ชาลาพิสฐ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธนกฤต  โสดา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธนธร  อุทธิยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธนพลธ์  บุญแจ้ง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธนภัทร์  รวงทอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นันใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธัญชนก  น้ำสา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธัญธร  จันต๊ะขัติ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงธัญธร  น้ำสา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธัญรดา  นามแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงธันวาลักษณ์  ทาเกิด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธาดาพงศ์  คำผาย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธาราทิพย์  กันธวังค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธาวิน  แสงจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงธิดากานต์  ไชยมงคล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธีรกานต์  พิณโสดา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธีรกานต์  โนเขื่อน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธีรดา  พิสยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์นภาไพศาล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธีรภัทร  แก้วบุตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนครินทร์  ถานะกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายนนทกร  ปันนิตมัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายนนท์นภัทร  ปาระมี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนภสร  ชัยวุฒิ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนลินี  ลือชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงนันทิยา  พักเสน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายนิติ  ลือชา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงนิรมล  เขียวชม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงเนตรดาว  ทำของดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงบัณฑิตา  ยาวพร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงบุญยวีร์  ยอดพังเทียม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงบุลพร  ร่วมสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายบูรพา  จันมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเบญจรัตน์  บัวบาน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธะนะวงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปนัดดา  ไม้นำนา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปนัสยา  แก้วกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงปพิชญา  สุทธะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายปภิณภัทร  เขื่อนศิริ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายประกาศณ  ลิขิตศรีไพบูลย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปราณปรียา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายปรินทร  โสภาวาง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปัณณพร  หล้าอินถา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปิยนันท์  อ่อนมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายปุณมนัส  กติยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายปุณยวีร์  สมฤทธิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายผดุลพล  สนั่นเอื้อ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายพชรพล  ฐานะกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายพณิชพล  วุฒินุช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงพรปวีณ์  กาตา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพรรณยชนก  เต่านารี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายพรหมศรัณย์  อริยธเนศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อินสาม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพัสกร  ชินายศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพิกุล  กองกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพิชชานันท์  การินทา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพิชญสินิ  สิทธิวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายพิชญะ  ดวงทิพย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมฤทธิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพุทธรักษร  ธนู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายภคนันท์  ณ นาน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงภัญญาญัฐ  อนันติยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงภัทรธิดา  ก๋าวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงภัทรธิดา  ยองเพชร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงภัทรพร  รัฐธรรมมุนี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายภัทรพล  กุลไพศาล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงภัทรภา  นรรัตน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงภัทราพร  วัฒนาผาติ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายภาชฎ  กิจถาวรวุฒิกุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายภานุวัฒน์  จันต๊ะนาเขตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายภุชงค์  หม่องพิชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายภูมิภัทร  รัตนะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงมนัสนันท์  อาประหุน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงมะลิวัลย์  กองกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายรธีพัฒน์  ธีพเป็นสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายรนกรณ์  ศักดิ์สิงห์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เทพคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงรักษิตา  ตันจะผัด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงรัตนา  ไม้ฉำฉา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงรินรดา  ยอดมณีบรรพต โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายลภัสกร  แก้วข้าว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงลักษมณ  ปันเท โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงลักษิกา  พิณโสดา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงลานนา  พุทธเนตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายวงศธร  พรมมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายวชิรวิท  ฟองฝน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายวชิรสิริ  การบุญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวณิสรา  ต๊ะวงศ์ชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงวรกร  มะโนศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายวรุตม์  แก้วกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวัรญญา  สมยอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงวาสนา  ปันนารินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงวิชญาพร  ชารัมย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงวีรนุช  หลองทุ่ง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงศร์ญญา  ขันแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายศริวิทย์  ศรีอำคา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงศศิกาญจน์  วิชัยสา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายศักรภพน์  ธนะวดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายศิริกร  คำน้อย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงศิริเกศ  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงศิริรัตน์  ปันนารินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายศุภณัฐ  ใจวัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายศุภวัฒน์  ภิญโยยง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายสมรรถวีร์  วุฒินุช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายสรยุทธ  ใจโน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายสิทธิพัฒน์  นำแปง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสิรินทรา  ค้าแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสิริยากร  ตาหล้า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายสุทธิรัตน์  คำลือ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสุนิษา  ปิจอุด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงสุพิชญา  ติยานันท์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรพรหม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายสุวชัช  ขันแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ตรีสอน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอนินทิตา  สุภาเรือง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายอนิวัฒน์  แก้วหุ่ง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายอนุสร  โพธิ์ศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายอโนชา  เกษรจำปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายอภิชา  พรมมาแจ่ม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายอภิเดช  ไชยคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายอภิวิชญ์  ฝ่ายกลาง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายอภิสิทธิ์  ประยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอรปวีณา  สีหาคม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายอรรถเชฎฐ์  วงศ์ยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอรุโณทัย  ธิโนชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายอัครวินท์  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอัจฉรา  ดีสา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายอัศกร  นาราช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายอัศธาดา  ลือเรื่อง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอาภากร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายจอมทัพ  มาลารัตน์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายธนันชนัย  ร่วมใจ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายสรวิศ  สิงห์ใจ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายชนะพล  วางวงศ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายชัชวงศ์  พรมวงค์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื้อทอง โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายณนคร  อัครประเสริฐกุล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัชชา  อินทระภาษี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัชชาภรณ์  อินต๊ะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายณัฐชานน  กิตติพงค์เดช โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธนโชติ  บุญแสนไชย โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงธารารัตน์  ทาน๊ะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงธิดาวรรณ  พรมมา โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงธีราพร  มีความรัก โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายบุณยกร  เครือวงศ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงปภาวรินท์  สงบ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายพรหมเทพ  ขัติยศ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงภัทราภรณ์  วังสมบัติ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงภานุดา  แซ่่อึ้ง โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงมณีรินทร์  รัตนนิรมล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงรวิสรา  ธรรมสาร โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงลาชาวดี  สุขเหมอะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงวันวิสาข์  เทพบุรี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสมิตาพร  รักดี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสุวนันท์  ใจคิด โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงอาริษา  ทิพโคต โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกฤตภาส  วิปันโส โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายกฤติเดช  มะโนคำ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงกัสมาพรรณ  เพชราช โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายการัณยภาส  จิตตรง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายชัชพีร์  ป้องปก โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงณัฐกัญญา  สุขสำราญ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายณัฐดนัย  ก่อสร้าง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองอ่อง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายแดนเนียล  กริมซอว์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายธาวิน  หมื่นไชยวงศ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายนันทกร  สุเมธาลังการ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายนันทโชต  กำจัดภัยพาล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงนารีรัตน์  วงค์เรือน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงนิชนันท์  สิงห์คำวัง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงพิมพ์รดา  แก้วมาลา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรือนสิทธิ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายภาคิน  ศรีอินทยุทธ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายภูธนิก  เรือนสิทธิ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงรัชนียา  วงศ์วุฒิ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงรัมภาพร  มูลย่อง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วบุญเสริฐ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงศศิวิมล  แก้ววรรณา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายศิวกร  ศรีใจมา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายสรชต  อุดมทอสกุล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงสุชานรี  ปิงวัง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
506 นายโชคศิลป์  ยั่วยวน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวทดิยา  ไชยะ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นายนราวิชญ์  หาญสุวรรณชัย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายภูริพัตน์  ธรรมปัญญา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงสาย้ำผึ่ง  ไพรบรรจง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวสิรินทร์ยา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงอรพิมพ์  เพิ่มสุวรรณ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงกวิสรา  มุ่งเครือกลาง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายกัญจน์ติพัฒน์  กันธิยะ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกัญทีบ์นภัส  เขตต์สิริวรกุล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงเกณิกา  ไชยโย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายชนกันต์  อะโนราช โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายชูกิจ  วงเวียน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงณัฐกมล  ศิริแสน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายณัฐชานนท์  สายบัว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายณัฐนนท์  เหล็กแปง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงทอฝัน  สมนาม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงธัญรดา  ใจยา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงธัญวารัตน์  คุณาเทพ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายนพณัฐ  น้อมนบ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงเปรมกานดา  ค้าแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  พุทธเคน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงรสนันท์  งาช้าง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงวรัญญา  นันธิ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงวิชญาดา  ก่อสร้าง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงศิรประภา  คำเหล็ก โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายศุภวิชญ์  ห่านฟ้างาม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายสุกฤษ  หมื่นดวง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายอจลวิชญ์  แสงคำมา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายอนุกุล  ตันบุญเรือง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงอักษราภัค  ธรรมรงค์รัตน์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายอัครพงษ์  สุระรินทร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เรือนสิทธิ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายกฤษฎานที  แก้วมหานิล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงกัญญาภัทร  อธิบดิ์พงศธร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายเกียรติคุณ  ปงใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุขทอง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงชนาภัทร  บุตรพรม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายณภัทร  เป็งอินแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายเดชาวัต  ปาจี๋ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทอง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายนพดล  จิตถา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายนวพร  ขันคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายปรเมศวร์  ยอดปา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายพัดยศ  ปราบเสร็จ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายภัทรพล  วงค์คม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายรุ่งโรจน์  แซ่ล่อ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายวรณัฐ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงศตพร  ศรีวิลัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงสุกฤตา  พรมฐาน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงสุกฤตา  สุขจันทร์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงอริษศราภรณ์  อภิราช โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงกรกนก  นุชท่าโพธิ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกฤตชญา  ตาเปียง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายกฤตพณ  สุริยะมงคล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายกฤตากานต์  เด็ดกล้า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พิพัทธ์อริยกุล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายกวิญญู  น้อยก้อม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายกวิน  ยั่วยวน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงกวินตรา  เต่านัน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันกูล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงกันตพร  ชาภักดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกัลยารัตน์  หน่อคำหล้า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายกานต์ตะวัน  กาใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ต๊ะหล้า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายกิตติ์กวิน  ผัดธิ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงกิตติญา  ลือชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงเกศรา  ยาใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายคณิตศาสตร์   คำเรืองศรี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายจักรพงษ์   ทนันไชย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายจักรพรรดิ  ศรีณรงค์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงจิดาภา  คิดดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายจิรโชติ  แก้ววงค์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงจิรัสยา  จินะลา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายจีรพัฒน์  ดวงมะโน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายจีรพัส   ลินใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายฉัตริน  พัดริม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงชญานันต์   พรมวงศ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงชณัญญา  ไกลถิ่น โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายชยากร   ทะนะใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายชลกันต์  สุรโชติ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงชลนิชา  อาลัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายชัยกฤต  พรหมกัลป์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายชัยบัณฑิตฆ์  ขรรค์ชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายชินพัฒน์  รัตนะคุณ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงเชิญขวัญ  สุขทะเล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายโชคทวี  ทองยา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณธิดา  ตาลำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณัชชา   ติบปัญโญ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายณัฐกฤต  ทาเนตร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายณัฐกฤต  สมปาน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายณัฐกิตติ์  วิวัฒนาชัยกุล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงณัฐชยา  สิทธิ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณัฐชยา  อุปถะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงณัฐธิชา  วรวิทย์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายณัฐพล  อินผง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายณัฐภณ  การรักษา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายณัฐภัทร  ขัดแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันคำมา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณิชญากานต์  โอบอ้อม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายดนุเดช  พิลานอก โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงทัศนีญา  จันวิลัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงทิพย์จุฑา  สันน้อย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงทีน่าเจนนี่  ไทนอน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายธนกร  หม้องาม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายธนโชติ  เบญจมหามังกร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายธนดล  เข็มปัญญา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายธนพัฒน์  เรือนมูล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธนวิชญ์  ศรีคำสุข โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีเสมอ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงธัญชนก  จอมป้อ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงธิญาดา  ศิริภักดิ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่งงาม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายธีรภาพ  ต๊ะจันทร์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายธีรภาพ  ธิมาชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายนราวิชญ์  เถื่อนท้าวลา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงนริสรินทร์  อาริยะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายนัทธวัฒน์  เนาวรัตน์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงนัธชยาภา  เวียงระเป็กข์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงนันพิชา  ปันคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงนารีรัตน์  มาวงค์ไทย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงน้ำฟ้า  จุลศรี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายนิธิศ  แก้วกัน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงบุณยวีย์  วงษ์พิทักษ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงเบญยาพร  หมูแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายประชาคม  แซ่ท่อ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายปรัญชัย  บุญเสงี่ยม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายปาณัฐพล  ศรีไกรรส โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงปาณิสรา  มิมาละ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงปาริตา  วงค์ปัญญา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงปิยธิดา   ตุงคณาคร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายพงศภัทร  ผัดธิ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพรชนก  แปงคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงพรนภา  แสงจันทร์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพรพรรษา  คำลือ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จุฬารี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายพัทธพล  คำศรีแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพิชชาพร  หมื่นเกี๋ยง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพิชญธิดา  จุใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายพิชญะ  ละหงษ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพิชญาภา  แสงทอง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายพิชิตชัย  อนันตศีล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายพีธนัตถ์  จุใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายพีรภัทร  มะโนดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายพีรวิชญ์  สีลาสม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงฟ้าปรียา  เวียงนนท์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงฟ้าใส   แซ่ต่า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงภภรกัญ  แซ่จึง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงภัทรทิยา  โยหลง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงภัทรนันท์  จรรยา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายภัทรนันท์  วงเวียน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายภัทรพงษ์  พรมมะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กชายภัทรพล  ศรีตระกูล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายภัทรพล  ใจภักดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงภัทราพร  ปงใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ธนะน้อย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายภูมิพัฒน์   ยศคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงภูริชญา  อุดใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายภูริภัทร  สมวรรณ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายภูริวัฒน์  เขื่อนเชียงสา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยองเพชร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินถา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายราชัน  วงศ์วุฒิ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เมืองแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายฤทธิพงษ์  หาทรัพย์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายวรเมธ  อนุกิจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายวสุธร  หินใหญ่ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงวีรสุดา  สาระภพ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายไวทย์วิช  ราชมา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงศศิประภา  กุลเสนชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายศาสดากอน  แผ่นเบื้อง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายศิลานุวัฒน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายศิวะ  ไชยมงคล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายศุภชัย  สอนอับ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายศุภวิชญ์  สายปัญญา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจใหญ่ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงสายพิณ  ลุงคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายสินทวีชัย  ทิพวิชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงสิริภัทรสร  ศิริพันธ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงสุชัญญา  ไชยวงศ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงสุประวีณ์   วงศ์รักษาธรรม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงสุภัสสร  นาคเอี่ยม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายสุรวิช  ปงใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายสุรวิศ  จดจำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายสุรัชพล  ราญรอน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายหัสดินทร์  ใหดงยาง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงอนัญญา  ผาเงิน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงอนุธิดา  เพตะกร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายอภิรักษ์  เขื่อนเมฆ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายอภิสิทธิ์  อิสระ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายอรรถพล   ไชยพาลี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายอัมรินทร์  ไชยคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงอาทิติยา  ภูแสง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายชนะวงศ์  หอกทอง โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.4 คณิตประถม
702 เด็กชายณัฐชนน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.4 คณิตประถม
703 เด็กชายกฤต  พรหมษานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายขวัญชัย  มานะยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายคณิศร  พิมพ์ทองงาม โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายเชาวลิต  คำปั๋น โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายณัฐกรณ์  ถุงแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายนพรัตน์  อยู่หนู โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงบัญจรัตน์  สนน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายปวริศ  อินต๊ะเขื่อน โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงพิชญธิดา  อะโนราช โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงภูชิดา  ยัง โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงวรกมล  อนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงวิรยา  วงษ์ศิลา โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายศิริโชค  เครื่องสาย โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายอติคุณ  ชุ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายอิทธิมันต์  เนตรธิยา โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.5 วิทย์ประถม