รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกรรณิการ์  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกันตพล  ลีจา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายกานต์กวิน  ติวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายกิติพงค์  ตอนเช้ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นายจักรพงษ์  แซ่เติ๋น โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายจิตติพัฒน์  อานี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงจิรวดี  ไชยวรรณ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยันยงแสน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวจุฬาทิพย์  วงศ์เป็ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวเจนจิรา  จิตรอารีย์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายเจษฎาภรณ์  ศรีบุรี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายฉลาด  สอนราช โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงชนาพร  รวีสกุุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายชลชาติ  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายชู  ทรายหน่อ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงแซ่หล่า  ลาหู่นะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวฐิตินันท์  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายณภัทร  ขันธิวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวณัฐชลิดา  ทรายสาลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวณัฐธิดา  สุฉายา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวดาหลา  มูเซอ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายดำรง  หวง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายทวีชัย  อุดมทรัพย์ศิลา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นายทิพากร  มอโป๊ะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวทิวาพร  นาคะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายธนกร  สอนสุกอง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายธนกฤต  มณีรัตนกุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายธนภัทร  วีระวัฒน์พงศธร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงธนาระดา  นามแสง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงธันยพร  โยมงาม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายธีรภัทร  เต็มสิริมงคล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายธีระธาดา  ใหม่ดี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นายธีระภัทร์  ดอกจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นายนพชัย  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายนรินทร  ชื่นประดิษฐ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวนฤมล  คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวบัณฑิตา  เชี่ียงชาญ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงบุษกร  แซ่จ๋าว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงประวีณา  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวปวัณรัตน์  แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายปัญญากร  อัยวรรณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายปาณรวุฒิ  แซ่เลื่อง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายปิติศักดิ์  ห่วงใย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นายพงษ์พัฒน์  กาญจนวานิช โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวเพชรชฎา  วิบูลสิริพร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายภาณุพงศ์  แซ่เจียง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายภานุทัต  ตาสาย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นายภานุวัฒน์  ปันติ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายภานุวัฒน์  ยักกันโท โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นายภานุวัฒน์  แก้วเตจ๊ะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงมณทกานต์  ชายศักดิ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายมนต์ตรี  เชอก๋อง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงเมธิณี  ศรีวิลาราช โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวเมษา  อ่ำปั้น โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวยุพา  ลาดตาลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวรัชนีกร  วิมลรัตน์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวรัตน์ดาวดี  อายิ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงรัตนา  แซ่หวง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวรุ่งทิวา  จันทร์เสาร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นายวทัญญู  จินดาประภาพร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาววรัญญา  วงกาวี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาววิชุดา  จะดะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงวิมล  สุขสารเจริญกุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายวิไลรัตน์  กองมา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายวิวรณ์  คำแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นายวิศรุต  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นางสาววิสุทธิ์ตรา  ศรีโลเจียว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวศรสวรรค์  ยางยืน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวศรินดา  เบียงแล่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงศรินทรน์  เสรีสวัสดิ์ศรี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงศศินิภา  เชิด โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงศิราภรณ์  สุขคุ้ม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงศิรินภา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวศิริพร  จงตอง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวศิริลักษณ์  สาใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นายศุภนัฐ  ขะขอม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงศุภิสรา  อ๋อมใจกาศ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงสุกฤตา  เมืองคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายสุติวุฒิ  เมฆบนจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวสุทธิดา  ยอดสุใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายสุทธินนท์  ปิยสุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวสุทัตตา  ฉุนเชื้อ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงสุธาทิพย์  แซ่ลี้ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวสุภารัตน์  สิงห์ชัย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงสุมิตรา  แก่นจันทรนคร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายสุรักษ์  เฌอหมื่อ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นายสุริยา  แว่นปันไชย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงสุริศา  บุญนาก โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวเสาร์  ยอดสุวรรณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวเสาวณีย์  แซ่จาง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวอทิตยา  บ่อแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวอนัญญา  นันทะกูล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นายอนุศิษฏ์  เทียมแย้ม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายอภิรักษ์  พุทธิกา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่บือ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวอรนุช  พุกเถื่อน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นายอัครเดช  โปทากาศ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงอัญชลิกา  มาเยอะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงอันนา  มีเสรี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นายอาณกร  กลิ่นกันทา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นายเอกชัย  แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายเอกพงษ์  มาเยอะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายเอินฮุย  ตัน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวเอื้องฟ้า  มะโนทะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นายเฮสะกิจ  โหว่ยยือ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงขวัญชนก  พานนท์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายคุณอนัน  นิธิพิพัฒโกศล โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายจักกาย  ทองอินทร์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงจันทกานต์  ประเสริฐสืบ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณฐพัชร  รัตนกิจ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายทยากร  บูรณวิเชียร โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายปุณณัตถ์  ศุภภากร โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงผกาเดือน  มงคลคี โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีมนัส โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  หวังอุดมสกุล โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวรกานต์  ศุภภากร โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายศรัณญพงศ์  หวาง โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงศศิวรรณ  สุนทรวชิรเวช โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายศุภชัย  ลัดดาพันธุ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายอนุศร  แซ่หลี่ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกมลรัตน์  ปัญญาคำ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธนกร  อัศวสุคนธ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธนบูรณ์  จันทะกูล โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงนัชชา  นิธิพิพัฒโกศล โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนารากร  ตะโกอินทร์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงน้ำหวาน  สมบูรณ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพิรุฬห์ธาร  ทรายทอง โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงภรัณยา  มนัสศิลา โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงเยี้ยน  ติง โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายอภิรุจน์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีทวีพร โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกฤติภรณ์  โสภา โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญศรี โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงชไมพร  กันทะวงค์ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายณัฐพัชร์  ขัดพูน โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายเทวฤทธิ์  วรรณจักร โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายธนาวุฒิ  สินพงษ์อมรกิจ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายธีรภัทร  มาลาแซม โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงเบญญาภา  ฉางข้าวคำ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปวันรัตน์  ดอนเลย โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปวิชญาดา  ทะเขียว โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพิญาภัค  ธนัชกฤติ์กุล โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงแพรวนภา  ศรีฉัตรถา โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงภาคิน  ปินนะรา โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายรัฐเกล้า  วีระคำ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายรัฐนันท์  เจริญทั้งศักดิ์ศรี โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายวรภัทร  พรมมาลี โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายวรากร  นามแสง โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงสิปาง  ชุ่มมงคล โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุธาทิพย์  อินหลี โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายหัสดิน  คำปุ๊ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงอภิปรียา  นามแค โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายอิทธิกานต์  พิกุล โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกนกรักษ์  เพียรงาม โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกรกนก  สุขสุชะโน โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกษิรา  จันทาพูน โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงจีรานันท์  บุญเลา โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงเจียระไน  จันทร์ฉ่อง โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธวัลรัตน์  วงค์สุรินทร์ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนภัทรา  สุนันตา โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายเนติรัฐ  ใจหมั่น โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิชชาพร  ชุ่มมงคล โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพีระภัทร  ภีระบัน โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายภูบดินทร์  พุทธิษา โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายภูพยัคฆ์  พิชญ์ภัทรกุล โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงมิยูกิ  ฮิราโคบะ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงรมย์ชลี  โพยนอก โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงรวิสุดา  วารีกุล โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงรัตน์วรา  บุญธิมา โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายวชิรวิทย์  ก๋าปัญญา โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวรปภา  วาสนาเจริญ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงศิริษา  ปันแดง โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสิริกร  ธนะสมบัติ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอรจิรา  บุรานนท์ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอารีรัตน์  สุภาวงค์ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  กันจินะ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายวราธร  กันธิมา โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายวราวุธ  กันธิมา โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวริศรา  ใหม่หล้า โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายคณพศ  ลักษ์ธรรม โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงฐิติพร  สิทธิขันแก้ว โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปารมี  อะมะโตโล โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงภัทรธิดา  อูปป้อ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงรติสิริกานต์  รัตนโฆษะ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายวราเมธ  สมศักดิ์ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายศรันย์ชัย  ใจยา โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศศิกาญจน์  กันธิมาธ์ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายศิริรัฐภูมิ  ขอนทอง โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงไอริณ  กันจินะ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายไอศูรย์  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายรัฐพล  เวแมกู่ โรงเรียนบ้านสันกอง ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงศุภานุช  เชเกอ โรงเรียนบ้านสันกอง ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงสุรพรรณ  หม่อแลกู่ โรงเรียนบ้านสันกอง ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงอรทัย  มาเยอะ โรงเรียนบ้านสันกอง ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายอาเคอ  ป้อแฉ่ โรงเรียนบ้านสันกอง ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เบียงแหล่ โรงเรียนบ้านสันกอง ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงเจนจิรา  อวยยือ โรงเรียนบ้านสันกอง ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฐญา  กิจธนเจริญกุล โรงเรียนบ้านสันกอง ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงดวงรัตน์  เบเช โรงเรียนบ้านสันกอง ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงดาลี  หม่อโป๊ะกู่ โรงเรียนบ้านสันกอง ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธิตา  แสนคาวา โรงเรียนบ้านสันกอง ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนิชนาฎ  เชอหมื่อ โรงเรียนบ้านสันกอง ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนิรัชพร  เชอหมื่อ โรงเรียนบ้านสันกอง ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงเนย  ไทลื้อ โรงเรียนบ้านสันกอง ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงบู้โพ  โวยแม โรงเรียนบ้านสันกอง ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงบูยา  แยเปียงกู่ โรงเรียนบ้านสันกอง ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายพชรพล  วุยแม โรงเรียนบ้านสันกอง ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงเมริษา  บูรณะจันทร์ โรงเรียนบ้านสันกอง ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายรัฐศาสตร์  มือแล โรงเรียนบ้านสันกอง ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แสนคาวา โรงเรียนบ้านสันกอง ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงเสาวณีย์  เบเชกู่ โรงเรียนบ้านสันกอง ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงแสงแก้ว  นามแสง โรงเรียนบ้านสันกอง ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงแสงดาว  อานี โรงเรียนบ้านสันกอง ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงหมี่สึ  มาเยอะ โรงเรียนบ้านสันกอง ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายอาโซะ  เบเช โรงเรียนบ้านสันกอง ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายอาโด่  อางี โรงเรียนบ้านสันกอง ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอามุ  เชอหมื่อ โรงเรียนบ้านสันกอง ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอาหมี่  อายี โรงเรียนบ้านสันกอง ป.4 วิทย์ประถม