รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกานต์สุดา  วงโค้ง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกีรติ์บดินทร์  คำพันธ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายคมชาญ  ฤกษ์กำยี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงญาณิศา  จินา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายณภน  โรจนมนัสพงศ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายณภัทร  เข็มทอง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์ชนานนท์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชัยชนะพิทักษ์กุล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธีรภัทร  สีตา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธีรเมธ  เร็วการ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายนนทวัฒน์  วังเบอะ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายนภัสรพี  มณี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายนิติธร  ลี้ตระกูล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายนิติภูมิ  ประยูรสุข โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนุตประวีณ์  มณี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปฐมพร  โพธิปัญญา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปทิตตา  ผิวทอง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปุณญิสา  คำพันธ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปุณยนุช  แสนศิริ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงเปมิกา  โกเมนรัตน์กุล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายผณินทร  ปัญโยใหญ่ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายพงศ์นรินทร์  ขันทะ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพรรษา  แจ่มเจริญ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพิชญาภัค  เทพแก้ว โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงภคพร  ศรีวิชัย โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายภัทรวิทชญ์  คิดอ่าน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงรุจิภาส  หาญภักดีสกุล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายวรวิศ  วงค์แก้ว โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  เคลือบหิรัญ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงศุธาสิณี  เทอดตระกูลวงศ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงศุภมัญชรี  ภู่ดี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายสถิตคุณ  คำมะนาม โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสิราวรรณ  วงศ์ษาคำ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกนกอร  ทาแกง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกมลพร  วังหมื่น โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวกมลรัตน์  ตอนใจ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายกิตติพิชญ์  อินหลี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายกิตติภพ  ใจวุฒิ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายกุลธวัช  หวังคู่คุณากร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงเจียงฟาง  อัศววารี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงชญานันท์  อุปเสน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงชัญญานุช  คำพุทธ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงชัญญาพร  พัฒนคำแป้น โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายชัยชนะพงษ์  ราชคม โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายชินกฤต  ทะรินทร์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายชินกฤต  ปิยะลังกา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายฐปนัท  เทพศรี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงฐานัชฌา  ตันนวล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ใจปิน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายณัฐพล  กันทา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายณัฐเศรษฐ  จ๋าจุ๋มป๋า โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณิศวรา  ตาบู้ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายเดชาธร  บุตรโคตร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงติณณา  ชุมภูศรี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธนกฤต  สำราญวงษ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายธรณินทร์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายธราเทพ  ปานแก้ว โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายธีรพงศ์  ตาคำ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายนพกร  ยะมงคล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ผิวทอง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายบารมี  บุญสูง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายปฏิภาณ  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายปฐมพงษ์  พุทธวงค์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงประภาศิริ  วงศ์วาท โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายประวีณ  ยะเป็ง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงปันปรีดา  จีนทอง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นันต๊ะภาพ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายพิพัฒน์เมธี  อุดแก้ว โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เกื้อบุญ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ราชคมน์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงภัทรภร  ก๋าละปุ๊ก โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายภูบดินทร์  ประสาริบุตร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงมนิกา  มาเยอะ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายยศวัฒน์  โปทา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายรัฐภูมิ  กันทะยศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายรัตนกร  กันจินะ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงรัตระวี  มณีวรรณ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงลลิต  จิโนการ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อินยาศรี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายศุภธวีร์  ขันทะวงค์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงสริตา  ทิพย์มลฑา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายสิรภพ  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายสิรวิชญ์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงสิริขวัญ  สัตย์สม โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายสิริรัฐ  โพธิสิทธิ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายสุระเชษฐ  เดชกล้า โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  มูลดี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงเหมือนฝัน  เหรัญญะ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายอดิศักดิ์  เพนนี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงกัญญาณัฐพัชร  ทวดอาจ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงเขมจิรา  หล้าคำ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงจินันทินี  ไชยประเสริฐ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจิรัชญา  จักขุเรือง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายฐนกร  ชุมปัญญา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายณฐรัฐ  รักแม่ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณัฏฐศรัณย์  หวังคู่คุณากร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายธนอนันต์  หันตา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธนันธร  ยานะ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธนาพัฒน์  สุวรรณดี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายธรรมธัช  แสงจันทร์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนลินนิภา  กาวิโรจน์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เมฆสงฆ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายนิธิกร  อรุณศักดิ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจวงค์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเบญาภา  กองจินดา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายปภังกร  ปาราเมศธนกร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปวิชญา  มีทรัพย์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงภัทรธิดา  กันจินะ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงมนัสนันท์  อินต๊ะวัง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายเมธาวิน  พรมจักร์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงลลนา  มั่งมี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ภัทรเฮงนิรันดร์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกุลปริยา  ตันตราทร โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพัชยา  ชัยชะนะ โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสุภาวดี  ตาต่อม โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงอรณิชา  บุญฟู โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ป.5 คณิตประถม
118 สามเณรจักรพนธ์  ปันตา โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายนราวิชญ์  มะโนสาร โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงบัณฑิตา  กาวีละ โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงจิราพร  เทพวงศ์ โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฏฐกมน  ปัญญาหลวง โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายฐาปกร  สุภาอ้าย โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายนันทภพ  ทองอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายพัสกร  ออละมูล โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพิชญ์ภัทราพร  หิรัญอร โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจทะนิน โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงอรภัส  โฮซิน โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงณัฐวิภา  นันชัย โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณิชาภัทร  ญาติกา โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายเทวกฤต  กาวิละ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายนภรัตน์  สามแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงเบญจรัศมี  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปณัญชญา  เพลินสุข โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปริยากร  อุดมธนพร โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปาณรพี  มหาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงโยษิตา  สีเมือง โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงวริศรา  ปวนปุก โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงศุภสุตา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกชกร  แก้วนาค โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายจิณณะธรรม  คำศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ชัยชุมภู โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปภาวรินท์  สุขปัน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายพีรกร  ทาอุปรงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายภานุวัฒน์  อาธิเสนะ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงมฬิศดา  ประสาท โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุสิตา  ทิพย์อุโมงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายชวัลวิทย์  เตวิจา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายชานุ  ห่านตระกูล โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธนวัฒน์  โชคดี โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเบญญาภา  มะโนวงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพรชนก  เงินล้านมั่นคง โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ถาวอน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพีระพัฒน์  เงินล้านมั่นคง โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายภราดร  กันทะเป็ง โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภูวนัตถ์  ใจกันทา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิงห์บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายศักยวิชญ์  สวัสดิ์ปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีธนะ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอรทัย  อาบู่ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงฉัตรวารินทร์  ลีนาจันทร์ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายณัฐกิตต์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงภคพร  เทพวงค์ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนคำ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกวิศราวัลย์  จอมสว่าง โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายจิรภัทร  โปธา โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายจิรโรจน์  กาแก้ว โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณธิดา  ตุ้ยหล้า โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณิชนันทน์  วิชาเถิน โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายไตรรัตน์  บุตรรัตน์ตรัย โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนวัฒน์  นาทะสัน โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธัญรดา  ทากูล โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายปวริศร  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิชชาดา  เทียมคีรี โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพีรณัฐ  เดชวิลัย โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงภัทรวดี  แสงคำ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงรุ่งทิวารัตน์  ใจจง โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวราลี  มุณีคำ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายศตคุณ  สุวรรณศรีคำ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายศิวกร  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายอติวิชญ์  พรมสุรินทร์ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณภัทร  ปิติภูริมงคล โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายพัชรพฤกษ์  ชัยมาเชื้อ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายภูชิตสะ  เครือวงค์ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายศักรนันทน์  จุมปูอา โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงสโรชา  ยอดสมนา โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงสิริธัญชยา  ทิพจร โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงกฤติยา  อุปนันชัย โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ม.2 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวณัฐนรี  เก่งดี โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงปิ่นปินัทฐ์  หัตถผะสุ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงพีรพัฒน์  พันนาม โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงมยุรฉัตร  ขัดมูล โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ม.2 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวลลิตา  เหลี่ยมแก้ว โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงศิริภรณ์  มณีทิพย์ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ม.2 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวสุคนธ์ทิพย์  เมืองมูล โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายสุวรรณภูมิ  จามจุรีย์ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงกวินธิดา  ฟองสมุทร โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงเขมมิสรา  เป็งสถาน โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธนัทชกร  มูลศิริ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวรินรำไพ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสุจินดา  รุจิราวรรณ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายจิรายุทธ  จะปู โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายนครินทร์  สุนนท์ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายนราวิชญ์  จำปา โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงพงศ์พิชญา  พงษ์รื่น โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพัสภรณ์  ลุงต่ะ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายสรศักดิ์  แซ่พากู่ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงอภิสรา  ยีเซาะ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงกรรณิการ์  เทียมคีรี โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชยาพร  ทับทอง โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชลธร  กันทะปัน โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธนวัฒน์  อาแบ่ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธีราภรณ์  คำเป็ง โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายนธิเดช  มารแก้ว โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายนันทกร  แก้วฟ้า โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนิลกาฬ  ศรีระบาย โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพีระภัทร์  ร้องหาญแก้ว โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอินทิรา  ชัยศิลป์บุญ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายนิติพล  ยาจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ขัดดี โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายนฤเบศ  ทัศนาทร โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายอดิเทพ  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปกป้อง  ประสาท โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายเดชาธร  เฉียบแหลม โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายอชิรญาณ์  ทาอุปรงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงธนันญา  คำน้อย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน(บ้านดอนตัน) ป.6 คณิตประถม