รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤชพัฒน์  ภวนะเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตัชญ์ภูมิ  นันตา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์รวมสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกัญจน์  แสนขัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญมล  วรรณสม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกิต์ระธิษณ์  ทิพย์พละ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงขจาริน  คมทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายจรูญวิทย์  ยาวิเริง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจารวี  ทิธาดา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชญานิศกัญญ์  อินทร์จักร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายชนทัช  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชนัญชิดา  พลศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายชวัลวิทย์  วัฒนวีร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายณฐกร  ขัติยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณปภัช  มะโนตา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายณัฏฐ์  ราชกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐกรณ์  ภูเจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐดนัย  สีใจสุ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐธยาน์  มังคะละ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐวัฒน์  อุดทา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธนพร  คงยุทธ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายธราเทพ  คันธะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายนรภัทร  ศรีสวัสดิ์จินดา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนลินพรรณ  เลิศหิรัญสุรกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ป๊อกบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายนิวิฐ  เตชะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทสารคาม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปวริศา  คำเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพชรพร  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายพัฒนเชษฐ์  รติพรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพิชชาภา  สัมพันธ์นุกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายพิตรพิบูล  ตะสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายพีรวิชญ์  สัมพันธ์นุกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายภัทรวิน  ไชยจำเริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายภาณุวัชร  ยาดี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายภูพิทักษ์  โพธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงมัญชุภา  กลีบเมฆ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงวริศรา  สุขเจริญไกรศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายวีรภัทร  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายวุฒิภัทร  อินต๊ะนอน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงศิรินาฏ  เตชะธีราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายศุภวิชญ์  จินดา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายสิรวิชย์  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสุขกัญญา  วรรณสม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสุภัสสรา  กันทะรา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายสุรชัช  กุลอัชชะกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายอกัณห์  ชนะพล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายอัยการ  สามคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายอาณกร  กาวิชา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอารยา  นำพา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกชพร  ชะพลพรรค โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกมลนิตย์  วงษ์มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายกฤตภาส  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกฤตภาส  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกษมา  เพราะยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายกันตพงษ์  ไชยยา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกิตติกร  สีไพร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงชนิดาภา  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงชาคริยา  ธีราทิตยกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายดิษญ  ยารวง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงตีรณา  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงทิตานัน  ลิกิติกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายแทนคุณ  เกียรติวัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายธนภัทร  บุญเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงธมนวรรณ  ภาสน์พิพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงธัญญมัย  อินต๊ะตัน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธันย์ธารีย์  ทวิพรชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธีรธาดา  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายนนท์พิพัฒน์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายนวกร  แปงกลาง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงนัทธ์ชานัน  สามหมื่นคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปราบมะเริง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายนิทธันต์  อนันต์ชัยพัทธนา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงเนตรกุญชร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปณิดาภา  ณ วันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงปริณดา  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงปวริศา  อุตมา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายปัณณธร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายพงศกร  จันตะมะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สร้างช้าง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพิชญสิร์ยา  ปิติพัทธนันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพิมญดา  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพิมพ์วรียา  พรมโมคัก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายพิสิษฐ์  พิสิฐบัณฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายพูนรัก  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงเพิ่มพูนสุข  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายภัทรกร  ตามวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายภาสา  เตจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายภูปกรณ์  ภัทรจิตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายยศวริศ  พรมเลข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงรดามณี  อภินิเวศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายรอมฏอน  หวังตักวาดีน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงรางรินทร์  ชอบทองหลาง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงลัลน์ลลิน  โค้วประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายวงศ์วริศ  บูราณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายวรชัย  ศุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายวรภัทร  บุญเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวีรยา  พรสิทธางกูร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศิรนาฏ  เตชะธีราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายศุภวุฒิ  จิรกุลวัฒนาพร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสาธนีย์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสิริมณี  จงศิริฉัยกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีทา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายอรรคภณ  สิทธิวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปัทมพร  ฉัตรมณีฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  หมั่นคิด โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงเพชรกัญญา  แส้สาคร โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงเพียงขวัญ  กาวิละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงภคพร  อุ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงสุภาพร  พรายวิจารย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  วงค์มูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกรรณิกา  ปงปัญญายืน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายคชภัค  จันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายณัฐวัฒน์   พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงธันยมนย์  คูห์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนภัสนันท์  บรรจงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายนรวร  ขาวฟอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายบุญญฤทธิ์  สุพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงบุษกร  กองฟู โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประทุมมา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวิภาวี  ถิรธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงหทัยชนก  ไทยโกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายเอกชัย  บัวเขียว โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกชกร  จอมศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงกชพร  หิรัญญวิภาดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายกชวิชญ์  สุทธินนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงกนกพร  ภักดิ์ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกนกพรรณ  สมวัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงกนกวรรณ  รักษาป่า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกรกฏ  เปียงเปี้ยสาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายกรรวี  สัจจะวัฒนวิมล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายกรีธพัฒน์  บุญสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายกฤชนัท  ชัยอาษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายกฤตพจน์  วิจิตรปฐมกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายกฤตเมธ  ยานะนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกฤติญา  มหาวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายกฤษญพงศ์  พรพินินวรกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายกฤษณะ  ปาโปท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายกล้าณรงค์  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายกวินภพ  เรืองศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายกวีวัฒน์  ถูกจิตต์เสฎฐี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  อินต๊ะวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขตกัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ผึ่งทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายกันต์นที  มโนใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายกันตพงศ์  รัตนศรีตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงกันติชา  ทิพพวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายกัลปพฤกษ์  สารถ้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เนียมจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายกาญจนวิทย์  สุทธนู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายกิตติธัช  พลายพลู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงกีรัตยา  จันทาพูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายไกรวิชญ์  เผดิมศักดิ์พิทยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงขวัญทิพย์  ผัดเรือน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงขวัญรัตน์  ตั๋นทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีปัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายเขมทัต  ประพัศรางค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายคณิน  อัครพูลพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายคณิศร  ปัญญายืน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายคมสัน  สิทธิหล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ปินทรายมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายจิร  เชื้อบุญมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงจิรภิญญา  มะโนวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายจิรวัฒน์  แปงแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเป็ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายจิรายุทธ  โนคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายจีราวัฒน์  ลาภใหญ่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทิพย์บุญชู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงชญานินท์  นามหนวด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงชนันธร  กาวิละ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงชนากานต์  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงชนากานต์  เสนนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายชโนดม  แก้วคำมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายชยพล  บัวสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายชวนากร  สุวรรณดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายชินท์ณภัทร  พงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายชินวัตร  ใจเติม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายชินวุฒิ  พิมพ์เผือก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายชินาธิป  คำเวียงสา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายชิษณุ  ธรรมนวรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาบคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายเชน  บินเหม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายไชยวัฒน์  รินนายรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงญัญรัตน์  เป็งคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงญาณัจฉรา  คำสาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงญาตาวี  ราชตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงฐานิดา  พรประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงฐิญาภรณ์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงฐิติกานต์  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงฐิตินันท์  อยู่เบิก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายฐิติวัฒน์  หัตถอนันสิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายณฐกร  ชมตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายณธกร  ปัญญาใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายณนก  ตาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายณพัฒน์  กองมงคล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายณภพ  บุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงณัชรประภรณ์  กุมหาชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายณัฎฐวัฒ  ใหญ่ผา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณัฎฐา  สนองญาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายณัฏฐกรณ์  สมพุทธวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายณัฐกร  สมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณัฐชนา  ปรัชญาวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชื่นดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายณัฐพัชร์  ชัยวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายณัฐภัทร  อินต๊ะสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายณัฐภูมินทร์  กันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงณัฐวรา  หมายมั่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินต๊ะขัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณิชาภัทร  สิริสิทธิมหาชน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายต่อสกุล  อภิวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายเตโชเพช  จันทร์ตุ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายเตวิท  บุญวิเศษจินดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายถดิศักดิ์  โพธิบุตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงทรรศนพร  ฟองสมุทร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงเทวธิดา  ด่านอินถา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายธนกฤต  ลือเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายธนกฤต  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายธนโชติ  สิทธิพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายธนเดช  เสียงล้ำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายธนบดี  กาวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายธนภัทร  อินต๊ะนนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายธนภูมิ  ตาหมี่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายธนภูมิ  บุญทิพย์จำปา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายธนภูมิ  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายธนวรรธน์  คำจีนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายธนวินท์  ชูชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงธนัชพร  ภุมมะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายธนัญกร  หล้ายอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงธนัฎชา  ภูล้นแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายธรรมปพน  จีสะอาด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายธฤตวัน  วงค์มะณี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายธวัชชัย  รินเที่ยง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงธัญพร  ก้างยาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายธันยบูรณ์  ยอดสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงธารญา  ชญาดาสิริกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายธิติพงศ์  ตั้งผลไพศาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายธีรพล  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายธีรภัทร  ตั๋นเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงธีริศรา  ชัยเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายนภัสดล  คำยอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายนรภัทร  บูรณ์ปอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงนราวดี  แปงชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายนราวิชญ์  เจริญสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายนราวิชญ์  เสาปัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงนริศรา  เสียงดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายนฤเบศร์  วงศ์วิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายนันทวิทย์  ของใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายนันทวุฒิ  คุณประทุม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงนิชานาถ  มูลเทียร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงนีรชา  จักร์สาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงเนตรนภา  สันทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงบัญฑิตา  ยอดกลิ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงบุญฑริกา  ปรโลกานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายบุรฉัตร  คำพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงบุษกร  พิกุลทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงบุษบากร  ทรงทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงเบญญา  ทะลือชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงเบญญาพร  บุญเทียม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงเบญญาภา  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายปฏิภาน  เขยนอก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายปณิธิ  ทิพพวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงปทิตตา  แต้ตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงปพิชญา  นิลคูหา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงปพิชญา  ปัญญี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงปพิชญา  วงศ์วิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายปรวัฒ  แม่นหมาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงปวีณ์นุช  คำแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายปัญญพนธ์  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงปัญญาพร  จำรัสฉาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายปัณณฑัต  คำพุฒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงปาณิศา  ปารมีสัก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายปิติพล  ต๊ะเขตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายปิติพันธ์  ต๊ะเขตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงปิยดา  สุภาใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงปุญญาภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงปุญญิศา  ปารมีสัก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงปุณยนุช  ปัญญาหงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงปุณยนุช  ไชยสาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายพงศภัค  ชมภูเขา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายพชร  มนตรีมโนรมย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายพชร  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงพรณพัฒน์  ดีวรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงพรรณชนก  ซาวคำเขตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงพรรณภัทร  คำวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงพรวิภา  ธนาภัทรกิตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายพรหมตรีภูมิ  มโนชมภูใบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายพรหมพิริยะ  ชัยวัฒนลิขิต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายพลลภัฒน์  ชนันต์ธนันชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงพัชรีพร  วังใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายพัทธดนย์  ทวีสมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีทะแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายพัทธนันท์  อันภูวงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงพาณิชา  วันดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงพิชามน  คำวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  พลอยเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายพิทวัส  บรรณเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงพิมพ์กมล  บุญมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงพิมพ์พนา  สุปิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงพิมพัชชา  ศรีมล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายพีรวรรธน์  นเรวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายพุฒิเมธ  แก้วสีดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายพูนทรัพย์  แก้วคำแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญเกิด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำสาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงเพียงฟ้า  สงบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายเพียรพอ  เลิศศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงแพรพิชญ์  สุขรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงภัณฑิรา  อโนราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายภัทรกร  จันทร์สุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงภัทรชญา  ยืนยงแสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายภัทรดนัย  ใจเผือ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายภัทร์นรินทร์  หิรัญวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายภัทรพล  พานิช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายภัทรพศุตม์  หล้าเต๋จ๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงภัทราพร  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายภาณุวัฒน์  จิระมาตร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กันธิมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายภูชิต  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายภูมิ  กุลคีรีรัตนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงภูริชญา  วิรัตน์เกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายภูวดล  ประสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงมนัสพร  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายมาโกโตะ  โอกุระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงมาริสา  ไชยราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงเมธาพร  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงเมธาพร  วรพิพัฒน์พล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายเมธาฤทธิ์  เทพสุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายยศรัล  จันต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงยุพารัตน์  วิเชียรพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายรฐนนท์  บุณยรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายรพีพัฒน์  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงรรัญรัตน์  สุริยะโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายรัฎฐาภิรักษ์  พรหมทัศน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายรัฐภาค  วงค์มูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายรัฐภูมิ  วงค์มูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายรัฐศาสตร์  ภิญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิริคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายริวตะ  มาสึมาเอะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงลภัสรดา  นันเปียง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงลักษิกา  กองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายวงศ์วริศ  วุฒิเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายวรธน  กุศล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายวรปรัชญ์  สาปคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายวรรณชาติ  สุพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงวรัญญา  กุมาทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงวรัญญา  บัวน้ำจืด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงวรัทยา  หน่อแหวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายวัชรพงศ์  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงวัชราภรณ  บุรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงวาสนา  มอโป๊ะกู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงวิชญาดา  ทารังกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงวิชญาพร  แสงโสภิต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายวิเชษฐ์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายวิทยา  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงวิรัญชนา  แสนทนันไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายวิรัญญู  เหล่าลุมพุก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายวีรภัทร  รักชอบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายศจิ  คันธวังอินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงศรวณีย์  ตาดำนิล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงศศิกร  สิทธิขันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายศักย์ศรณ์  อัถประเสริฐกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายศิรวิชญ์  กันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงศิรินทิพย์  บรรดิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงศิวะพร  เทพปัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายศุภกร  เพียรดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายศุภกฤษ  ใจดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายศุภโชค  เขื่อนคำป้อ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงศุภวดี  ใจวรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มโนวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงสลิลลา  สิทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงสวิชญา  ตั้งต้น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงสาริศา  ณะอุโมง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายสิรวิชญ์  เทพเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายสิริโชค  วรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ไสยวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงสุภาวดี  คมชายชาญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายสุวิจักษณ์  ทรายคำมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สารอินมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายโสภณวิชญ์  กาลทะนิด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงโสรยา  เดชาสัตถากูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายเหว่ย เล่อ  ลิ้ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายอติชาติ  ศรีสุระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงอธิชา  นัยติ๊บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงอนาฐีตา  ศิริไชยโสภณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายอนุพงษ์  ศรีวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายอนุภัทร  วรรณกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงอภิชญา  ตานี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงอภิชญา  แดงหล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงอภิศรา  อุปรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายอมรพงศ์  พานประเสริฐสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงอรพรรณ  มโนสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงอริสรา  พรมราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงอันติมา  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายอัศวิน  อุปรา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายอิทธิ  สุวรรณดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายเอกรพี  ใจปินตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงไอรินลดา  ซองทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงกชพร  สุนันต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกชพร  แท่นดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกตัญญาภรณ์  ปาปวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกนกชล  ไร่พุทธา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกนกนาถ  สมวัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายกนกพล  อู่แสงทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวโฮม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกมลรัตน์  วงค์ลังกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุไรรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกรกมล  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกรรณิการ์  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  พิสูจน์ศิลป์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายกฤชณัท  กันธิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายกฤชณัท  รักธีรภาพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายกฤตกานต์  มีจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงกฤตพร  โตบันลือภพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายกฤตเมธ  มูลคำดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายกฤตวิทย์  กฤษเนตร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกฤติพงศ์  อนันต์ชัยพัทธนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกฤติมา  สมนาศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายกฤษฎา  พรมตานะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายกฤษณกัณฑ์  ชำนาญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายกฤษณะ  แลเฉอะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกฤษณะนันท์  จรุงวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกฤษราภรณ์  จันทร์กันธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกวินภัค  ศิริวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายกษิดิ์เดช  กันทาสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายกษิดิ์เดช  อินเทพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  สวยงาม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  สุทธสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทูไกรประยูร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นามวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เขตกัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายกันชนะศักดิ์  ไชยประภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายกันต์กวี  ปัญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายกันต์กวี  พึ่งนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายกันตพงศ์  บุบผาชาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายกันตพงศ์  มานะพูลทรัพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกันตินันท์  เขื่อนพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกันติศา  เปล่งใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายกันทรากร  พรหมโวหาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สีสวย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปัญญาติ๊บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สินสุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พยาศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกานต์สินี  หมอเก่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายกาฮิน  จัว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายกิตติกวิน  ชุมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายกิตติชัย  จันทร์ชุม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายกิตติพงศ์  วงค์จินดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายกิตติพิชญ์  เพ็งคุณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกีรติ  วิสาพล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกุลจิรา  อารินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกุลธิดา  จันชายเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกุลนัดดา  วงษ์ศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงกุลนิดา  กันธิยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงเกณิกา  สุธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ปัญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายเกศก้อง  ทิพย์อินเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายเกียรติภูมิ  อุประคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วกนกเกียรติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ปัญจรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงขวัญชนก  วงค์ละม้าย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงขวัญชนก  เมืองคำมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  ราชจันต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงขวัญหทัย  ประทุม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายคุณานนต์  ตาดำนิล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายจตุรภัทร  มูลผึ้ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายจักริน  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายจักรีวัชร์  อภิธนัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงจันทกานต์  ซิวแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทะสา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายจาติภิวัฒน์  คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงจารุตินันท์  คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงจารุพักตร์  จึงมีชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงจิฎ์ณภัฐร์  อัครวนสกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงจิตภัสร์  เทพมนตรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายจิตรภานุวัฒน์  สมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ก๋านวลใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายจิรภัทร  ราหูรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายจิรัฎฐพล  เกสรพิทยาพงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายจิรัฏฐชัย  ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายจิราธิป  ก๋องวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายจิราภัทร  แก้วลอยฟ้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงจิราวรรณ์  ยียุง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงเจนจุฬา  โนรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายเจนต์สฤษฎ์  พรหมวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายเจษฎาพงษ์  พิจารณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  หิรัญรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  แสงมณี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายฉัตรรวี  ทองดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายเฉลิมชัย  วังคีรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงชญานทิพย์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงชญานันท์  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายชญานิน  ชุมภูดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชญานี  นิยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงชญานุช  วรรณสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงชณิปรียา  จันทิมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงชนัญชิดา  อาทร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงชนาธินาถ  มโนจิตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงชนิศา  นิยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายชยพล  ชัยแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายชยางกูร  สมุดความ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงชรินทิพย์  พิมพ์จำนงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงชลิตา  สันติสกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงชวพร  จันทะรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงช่อลดา  วิฑูรย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงชัชญาณิช  ฤทธิ์รุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายชัชพล  ทรายทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงชัญญานุช  กิจรัก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายชัยธวัฒน์  อภิชาติพรสกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายชัยมงคล  เลขศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายชาตรี  เรืองศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงชิตตาภา  เลิศศิริธง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงชิษณุชา  เพชรนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายชีวาวิชญ์  ศรีสุทธา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงชุติกาญจณ์  แสนชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปวนเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มูลแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สารถ้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วปุก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายชุติพนธ์  คำใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปวนเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดาภร  ยอดวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายเชษฐา  ศรีสันต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายโชติกวนิตย์  สิงห์เชื้อ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายญาณวิสุทธิ์  เจริญชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งชัยพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งคุณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงญาตาวี  คำแก่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงฐิตาพิชญ์  ติบเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงฐิติพร  สืบเครือ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงฐิติภา  ลือชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยานะนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายณกรณ์  านสิริกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณฐมน  ชุมภูศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณฐมน  ปัญญาช่วย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายณธกร  สถิรานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณธิดา  แสนติยศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณปภัทร์  ก้อนทองสิงห์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณภศธร  ภิระบรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายณภัทร  ก่อเกิด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณภัทร  ณ ลำพูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายณภัทร  ธรรมเสนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายณรงค์  พานสิริกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณัชชา  ภูพิลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณัชญา  ใจเขียว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณัชธิดา  คำตัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  มาเยอะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณัฏฐา  โภคธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายณัฏฐากร  สุขแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายณัฏฐ์  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงณัฐกานต์  ยาแปงกู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฐกุลธ์  อุ่นญาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงณัฐชญา  ธรรมสรางกูร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายณัฐชา  พยาศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงณัฐฐาริญา  วันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมภูเขา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงณัฐณิชา  มามูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองวิลัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติวนิช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายณัฐดนัย  ฟูคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายณัฐธัญ  ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงณัฐธัญญา  วิวิธเมธีวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณัฐธิดา  สมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายณัฐนนท์  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วคำอ้าย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายณัฐภูมินทร์  โพธิเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงณัฐศาพรรษ์  ทิพย์รมย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณัฐิดา  วิชัยกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงณิชกมล  เชิดธีระกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงณิชกุล  สุเต็น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงณิชชา  สถานเดิม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงณิชนันทน์  มีลาภ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงณิชนันทน์  วงศ์ไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณิชมน  บำเพ็ญอยู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายดณุสรณ์  สมขุน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายดนัยเทพ  ตุงคบุรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายดลธรรม  โนนศรีภักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงดารารัตน์  สวัสดิรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายเดชนรินทร์  อินต๊ะสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายเดชพนต์  สงคราม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายตฤษนันท์  อินต๊ะเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายเตชินท์  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงถมทอง  สุริยะโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงทรรศิการ  คำอุ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงทักษพร  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายทักษิณ  โพธา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายทิตัส  ชูวิทย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายทินกร  วิชา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายทิวาวัชร์  ดอนชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายทีปกร  แซนเบิร์ก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายทีปกร  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายเทพพิทักษ์  สอนพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายธนกฤต  คำพิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธนกฤต  บุญถึง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธนกฤต  ม้าทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธนดล  ใจบุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายธนธัส  นาทะสัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายธนนันท์  ใจจักร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายธนบดี  ปงรังษี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายธนภูมิ  ตาลคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายธนรัฐ  เสียงแขก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายธนวรรธน์  เรือนสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายธนเสฎฐ์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงธนัชญา  ศรีธิเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงธนัชพร  ราชนิยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงธนัญชนก  จักรสมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายธนายุต  ศรีเรืองเมตตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายธเนศวร  ยุทธแสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธรรมนูญ  สุขสว่าง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายธราเทพ  คำภีระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายธฤตวัน  พิทักษ์นากุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงธฤษวรรณ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายธัชพล  วงค์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงธัญชนก  อาจอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงธัญชนก  แสงชัยทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทินวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงธัญทิพ  กองตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงธัญพร  บุญเฉลียว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงธัญพิชชา  ซาวพา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปัญญานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงธัญพิชชา  มาใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงธัญรดี  เมืองมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มีโสภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พรมศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สุภาวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงธัญสุดา  ต๊ะน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายธัฐพิสิษฐ์  คำแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายธันณัฐธีร์  ชัยมาลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงธันธิดา  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายธันย์พศิน  ธนาธิปเมธีกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงธิญาดา  สอนแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงธิญาวรรณ์  สอนแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงธิดาทิพย์  เพ็ญภาค โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงธิดารัตน์  โปราหา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงธิตยา  สุทธะอาษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายธิปไตย  เรืองศิลป์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงธิระประภา  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธีร์โชติช่วง  ธรรมชื่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธีรณัฎฐ์  เม่นแย้ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธีรนัย  นะนันวี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงธีรนาฎ  โลหะชิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายธีรนาถ  พิมพ์พรปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายธีรพัฒน์  คีรีแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธีรพัฒน์  จินดาธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายธีรภัทร  ปาลี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายธีรเมธ  สุขทรัพย์ศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายธีรวุฒิ  ศิริธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายธีวสุ  เนียมใย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายนพณัฐ  วรรณสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงนพรัตน์  คำเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายนพรุจ  ณ ลำปาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายนพอนันต์  สุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงนภสร  สุริยะไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงนภัสรา  ไชยศรีมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงนภารัตน์  สมตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายนฤสรณ์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงนลินรัตน์  ขัติกันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายนักรบ  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายนัชชุน  ทองยศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายนัทธพงษ์  สมยาราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงนัทธมน  สมศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายนันทนนท์  พรมไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงนันท์นลิน  อุดมโชคปิติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงนันทนัช  อรรถพลภูษิต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายนันทิพัฒน์  กาวินจ๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงนารดา  ใจเอก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงน้ำฝน  จะมู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงนิชนันท์  ภัครนิธินันต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงนิชาภา  คณิตชยานันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงนิตยา  ตั้งสันติโรจนกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายนิธิศ  มารอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายนิธิศ  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายนิพิชฌน์  พิศมร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายนิรวิทธ์  เต้าประจิม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายบรรเลง  บังคมเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายบัณฑิตพันธ์  มะโนสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงบุญยวีร์  ชาติพัฒนานันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงบุญรักษา  ปงลังกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายบุรพัฒน์  คำยี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงเบญญทิพย์  สมนาศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เลิศเจริญปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงเบญญาพัชร์  ข้าวก่ำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยศิลปิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงเบญญาภา  พูลผล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายปฐวี  เหล็กทะเล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงปฑิตตา  กรเพชร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายปณิธาน  กันธิมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงปนัสยา  อโนทัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายปภังกร  บัวทะนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  เพ็ญกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงปรายปรีญา  เรืองสังข์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงปรายฟ้า  ลี้บุตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงปริณดาพร  เสวานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายปริเยศ  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วรรณริท โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงปรียาภัทร  กรุณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงปรียาภัทร  พรมรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายปวริศ  จันทร์ใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายปวริศ  สุริยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปวริศา  วิริยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงปองขวัญ  ปาระมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายปองภพ  เสนางาม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายปัญญากร  วงค์จิตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ผลประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายปัณณธรรม  ปัญญาเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายปัณณวิชญ์  กลิ่นดารา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงปาณิสรา  พึ่งบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงปาณิสรา  อิ่นคำฟู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายปานนุพัฒน์  กันธิยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงปารณีย์  อินต๊ะเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงปาริฉัตร  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงปิญชาน์ณัฐ  อินยาวิเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ชุมพลอนันต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายปิยพงษ์  ใจคำแปง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปิยะชาติ  กำลังกล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายปิยังกูร  บัวลาดชินภโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปฐมวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายปุญญพัฒน์  สาแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายปุญณ์พิศุทธิ์  แซ่งเงอร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายปุณณพัฒน์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายปุณณวิทย์  หลวงสุภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงปุณิกา  เร่งเร็ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายเปรมชนัน  อำลูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายเปรมชัย  เปรมตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายเปรมากร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงผกามาศ  ปัจจัตตัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายพงค์ภัค  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายพงศกร  ทาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายพงศธร  อุดกลิ้ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายพงศ์ธาริน  กีรติวิบูลพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายพงศ์ปณต  ธิวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายพงศภัค  ทัศนสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายพงษ์ศรัณย์  ตุ้ยสืบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายพชร  ศรีลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายพชรพงษ์  เกสรพิทยาพงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายพชรพล  ทองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพนิตพิชา  ดวงพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพรนัชชา  ชัยกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพรปวีณ์  เงินแท้ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงพรรณทิชา  ขัดแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพรรณปพร  ปัญญาหล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงพรรวษา  คำเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายพรรษชล  น้อยศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพรหมภัสสร  พงค์ถิ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายพฤฒิพงศ์  จะเรียมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายพฤฒิพงศ์  รัตนจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายพลจิรัฏฐ์  อัครโชตธนากุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายพลพบ  โชครัตเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายพลภัทร  มนตร์วัชรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายพลวิท  กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงพลอยเจียระไน  ตุ้ยต๋า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงพลอยปพร  ฐากุลสิริโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงพศิกา  คำมูลเอ้ย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายพศุตม์  แสนทนันชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายพอเพียง  เพชรอาวุธ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพัชญ์สิตา  คิดรังสรรค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงพัชรวัลย์  ตระกูลชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ข้าวก่ำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายพัดเมฆ  เตชะตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายพัทนน  เมืองสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงพิชชาพร  ดอนชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพิชชาภา  ชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงพิชชาภา  พุกรอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงพิชชาอร  อ่อนชัยภูมิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงพิชญดา  สุขใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ชาคริตกร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงพิชญาภา  วงค์สิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงพิชยาธร  เตจ๊ะสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงพิชัญญา  โพธิจิตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงพิชากานต์  ภิญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายพิทวัส  เวียงคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  พรมเป็ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงพิมพ์ณิชารัช  สีอินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  บุญสนอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อายุยืน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพิมพิไล  เกียรติเกษมชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพิรญาณ์  เติมพิริยะกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายพิสิฐชัย  นิลาพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายพีร์ประภัทร์  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายพีรพงศ์  อารินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายพีรพัฒน์  นิพัทธ์สกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายพีรวัฒน์  ปวงรังษี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายพีรศักดิ์  อุปละ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายพุฒิเมศ  สามารถกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายพุทธิคุณ  วุฒิสารวัฒนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงเพชรณิชา  ศิริบุญรอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายเพทาย  โชติวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงเพนนี  ศรีสาคร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงเพลงพิณ  ไตรแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายโพธาวิท  โพธิ์หนองบัว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงโฟกัส  มือแลกู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายภมรเทพ  ปิยะพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายภรัณยู  ตามัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงภวรัญชน์  สีดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายภัควัต  ปินตานา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายภัทรกร  อ่อนสี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงภัทรกันย์  ปทักขิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงภัทรปภา  อุปสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายภัทรพล  ขยัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายภัทรพล  วรรณโน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายภัทรพล  หน่อท้าว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงภัทรวดี  สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายภากร  รักยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายภาคิน  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายภาคิน  ใจนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายภาณุพงศ์  ขัดสุทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายภาณุวิชญ์  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายภานุวัฒน์  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายภารธรฤต  ยาสมุทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงภาสิรี  ปภาธนันกานต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงภีรนีย์  สีธิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายภูดิศ  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายภูตะวัน  มีประไพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายภูมินันท์  เป็งดล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุภิรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายภูมิพิจักษณ์  โสภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงภูริชญา  นันต๊ะภาพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายภูรินทร์  สมณะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายภูรินท์  วงศ์วุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายภูวรินทร์  คำจ้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายโภคิน  ใจคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงมณีรัตน  เกิดเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงมณีรัตน์  ปัญโญแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงมนัสนันท์  สวามิวัศดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กชายมหาสมุทร  เกียงเอีย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงมิตรสินี  กีรติวิบูลพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงมุกดา  แสงเพชรไพบูรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายยศกร  ศรีพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายยศนนท์  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายยศวรรธน์  ละคำมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายยุทธศักดิ์  รัตนกานนท์กุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายโยธา  จะลอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กชายรชวินทร์  วิลัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายรณภัฎ  ชัยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงรดา  ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายรพีพงศ์  ชุ่มพงษ์พันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงรพีภาส์  วงศ์พุ่ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายร่มพิชา  ทองพันชั่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงรวิภา  ใจคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงรวิสรา  ชัยเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายรอยอินทร์  คำถิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายรัชชานนท์  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายรัชชานนท์  เมืองใจ๋ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปวงรังษี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายรัฐพล  แปงจำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายรัฐศาสตร์  ผสารพจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงรัตนมณี  เกิดเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงรัตนาวดี  ภัสรปทุมลักษณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงรุ่งนภา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงรุจรฎา  คำกวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายฤทธิพรรษ  เลิศชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงลภัสรดา  ลือชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงลักขณา กริ๊ส  สุขเกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงลักษิกา  โยธิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงวชิรญา  กันทาเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายวชิรวิทย์  นาขยัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงวนัชพร  อย่าลืมดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงวนิชญา  วงศ์ปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายวรกฤต  ตันกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายวรกันต์  วรรณราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงวรพร  พิทักษ์กำพล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายวรภพ  ผมดำดก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายวรมัน  ชัยราษฎร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายวรเมธ  กำแพงคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงวรรณธกานต์  นอวรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงวรลักษม์  สุดด้วง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กชายวรเวช  สามแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายวรสรณ์  ชำนาญกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงวรัชญกรณ์  สำราญดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงวรัชญา  แก้วลูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายวรัญญู  แสนสมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กชายวริศ  สุวรรณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงวริศรา  ขุนมิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กชายวัชรพันธ์  ลี้ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ขันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงวาสนา  วรรณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กชายวิชญ์ภัทร  เมทาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงวิชดา  เสรีนิวัฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายวิชานาถ  สุทธิลักษมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายวิชาวิมล  พุทธปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายวิณพัศย์  เชี่ยววิจิตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กชายวิเรนทร์ฤทธิ์  สกลภูวรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  จอมใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายวีระพัฒน์  จองปิ่นหย่า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายวีระยุทธ  เชิดชูวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงวีรินทร์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายวุฒินันท์  เครือประสาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายวุฒินานนท์  รักประชา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายวุฒิภัทร  อิ่นคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงศรัญรัตน์  จันกิติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายศรัทธา  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงศรินทิพย์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงศรุดา  เจริญภูวนิช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงศศิญาดา  จันทร์คำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงศศิธร  บุพศิริ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงศศิวิมล  ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายศักดิพล  แบนคล้าย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กชายศักรนันท์  ยาวิราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กชายศิรภัส  ตาสาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายศิรวัฒน์  ปันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายศิรวิทย์  เกิดหลำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายศิรสิทธิ์  ขันทะยศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงศิริกัลยา  เตชะปิตุ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายศิริชัย  อรุณอาศิรกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงศิรินภา  สุขเกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงศิริรัตน์  ผสมสัตย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายศิริวัฒน์  อุดมเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายศิวกร  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายศุภกร  ใจดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายศุภกฤต  เจนใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงศุภนันทิพย์  ผัดเรือน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงศุภพร  จันสุภาเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายศุภวิชณ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงศุภศิริ  ทันละกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงสมัชญา  สุระวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงสรสิชา  วันดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กชายสร้างสรรค์  สีลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงสาธกา  ไชยสารบำรุง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายสิรภพ  กันทะคีรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายสิรภพ  ฟักแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายสิรวิชญ์  ขัติยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายสิรวิชญ์  สันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงสุชาดา  ผ่องสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงสุทธาทิตย์  วิวัฒน์ดำรง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงสุนิตา  กันตรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กชายสุประวีณ์  จันต๊ะโก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงสุพรรณษา  สันทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำภีละ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สาริวงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงสุพิชญา  จิตติปัญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงสุภัทรชา  ศรีผาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงสุภัสรา  อภิมหาวงค์สกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงสุภัสสรา  ดวงมะโน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงสุภารวี  ภูแก้วสี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายสุรศักดิ์  นันทะเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงสุริย์วิภา  โชคมั่งมีพิศาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายสุวณัฐ  ศิริลักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กชายเสกข์สวัสดิ์  โภคชนานันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นันทชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มาเตี่ยง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงหทัยรัตน์  กันยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายหัฎฐกร  ทองจินดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงไหมแพรวา  พุ่มทิม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กชายอชิตศักดิ์  อินทะจักร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายอชิรภัทร์  ดอกไม้หอม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายอชิระ  คีลาวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายอดิศร  ชุมภูทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายอติกันต์  ใหญ่วงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายอนณ  วสุธากานต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายอนุพงษ์  ทิพย์สุภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กชายอนุรักษ์  สุขเกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงอภิชญา  วะยาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กชายอภินัทธ์  วงค์ชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงอภิรญา  อินเมืองใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายอภิวุฒิ  คำโสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายอภิศักดิ์  โยกาศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงอรรชนา  ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงอรวรรณ  สมนาศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงอริญชยา  ชัยประหลาด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงอริสรา  ชัยเลิศวณิชกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงอริสา  ทองรอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงอรุณีย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงอรุโณฌา  ไตรจักร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายอัครเดช  สุยะพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายอัครวิชช์  มะณีโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายอัครวิชช์  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงอัญชิสา  สร้อยอุดม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงอันนา  ปัญญาใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงอัยญาดา  คำอินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงอาจารียา  ใหม่จันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายอาณาจักร  วังแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงอารยา  เมงไซ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงอาวา  ลุงออ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงอิงออน  ภิระบรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายอิทธิกร  ปัญญากว๋าว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อาษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กชายอินทรศีล  เรือนทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงอิมธุอร  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายอุ้มรัก  ทิพวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงอุรัสยา  สายแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงอุษาวดี  ติ๊บมอย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงอุสา  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายเอกณัฐ  วัฒนาธร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายเอกนรินทร์  อินธิยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายเอกราช  ประยงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงแอสลีน  เซียวเจีย วอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงไอลดา  ภุมรานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงเมชญา  ยะหม้อม โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กชายศุภณัฐ  แปงสุธรรม โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงกมลฉัตร  ราชเมืองแก้ว โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายเสกสันต์  จันทร์ใจ โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายจิตติพัฒน์  ธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงจุฑามาส  พรหมเผ่า โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงชญานุช  สุริยะอินปั๋น โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กชายชนพล  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายธนากร  ใจสะอาด โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงธัญญาเนตร  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กชายนพเก้า  ศรีพุฒ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงนภัสสร  นพแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงนราภรณ์  อิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กชายนราวิทย์  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงนฤมล  ใจวัง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงพิชชา  ระมะโน โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ยอดมณี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชมภู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงภัทราพร  ทองล้วน โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงมาริสา  เซสอ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กชายรัตรินทร์  ร้องหาญแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงศศิวิมล  คำล้น โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงศิริวรรณ  นาคจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เจ็นอ่าน โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กชายอดิเทพ  วงสลี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงอัฉริยา  ดอนชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กชายกฤษฎา  โนสุยะ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายกฤษณชัย  ดอนชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายกฤษณะ  เลิศชุมภู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ลำภู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงกุมมาวารี  คำตุ้ย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เผ่าเสือ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายชินกร  ฟองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทพดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงฐิติมา  ติทวงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สายแปง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงณัฏฐาริยา  ยอดขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงณัฐธิดา  สารใจ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงณิชกมล  คำตื้อ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายนพรัตน์  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายนัทพงศ์  คำวงค์ศรี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงนิภาธร  แสนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายปฏิภาณ  ประดิษฐ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายปฐพี  สีหานุ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงปณตพร  เทพชมภู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายพุฒิพงศ์  ดอนชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายภาณุวิชญ์  คงยัง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงราชาวดี  ทิพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายวชิรวิทย์  กลาหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายวัชรกาญจน์  เหมืองสอง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายสายคำแน  - โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายอนุวัฒน์  แจ้งดี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงอรนิชา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายอรรถวิทย์  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงรุจรดา  ศรียอด โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงกรกกมล  มณ๊จันทร์สุข โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงคีตา  บูรณะฤทธิ์ทวี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงชัชญาณิช  เรือนมูล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1060 เด็กชายณกร  ประพรรดิจักกิจ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กชายณภัทร  กาญจนา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายณัฐภวินท์  อินชัยยงค์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กชายเดวิด  ยลเลอร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กชายธนิสร  มโนเรือง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงธาดารัศมิ์  ตอนะรักษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  เลิศบรูณฉัตร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงนัซนีน  พชรกมล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงนิรชา  งามเหมาะ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงนิสรีน  พชรกมล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กชายบุญชัย  รัตนศิริทรัพย์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงปิยวลี  ปานกลาง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กชายพชร  ลิ่มพิพิธสุวรรณ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชุ่มมงคล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงแพณพิชชา  วันชัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กชายภูดิศ  สิทธิวงค์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กชายภูวสิษฎ์  ศศิวิมลลักษณ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงภูษณิศา  ต๊ะสอน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กชายยสินทร  เกิดพร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงรตนพร  พงษ์รักกูล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายรัชชานนท์  ใจยะสุ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงรุ่งฐิษิมนต์  สวนทอง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กชายวรสิน  ภัทรนันทกุล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กชายศุภวิชญ์  สิทธิขันแก้ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1084 เด็กชายอัฐพงษ์  บุญประเสร็ฐ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงกชพรรณ  สุเดชมารค โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงกนกพร  สกุลรัตน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปานยงค์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายกรณภัฏ  เจือจันทร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงกันญาภัค  ยอดเเก้ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงกัลญานีย์  วิชา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงจิทาพัชญ์  มิลินพัน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงชิชาญา  เทนอิสสระ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงฐิตารีย์  ไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายณภัทร  มินทขิน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา  สุตา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงณัฐชยา  กาวิละ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  พิลาลัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายณัฐพัชร์  กาวิละ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายณัฐวัตร  มะโนหาญ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงทอปัด  ยี่สาร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงทิพานัน  แก่นดี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงธนพร  สกุลรัตน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายธนพล  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงธนภร  พิมพการัง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงธนัชญา  บุญมาวงค์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงธมนต์  เเสงวิลัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงธัญชนก  ยุทโธ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงธัญชนก  สมุทธารินทร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงศ์ถิระศักดิ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงธาราทิพย์  กองเเก้ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  อนุพงศานุกูล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงนัยน์ภัค  ธุวะคำ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายปฐวกานต์  ก้อนคำ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายปภังกร  ผาระนัด โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงประภาวรินทร์  รูปสูง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงปราณิสา  ศรีใจ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายปวรพัฒน์  ศรีรัตนพงษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงปวีณา  ตัน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายพงศ์ปณต  อุปรา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายพลชนก  พละขันธ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทนนาดี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ลาวิชัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เกษมศรีรักชาติ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายพิริยากร  ปานกลาง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงภัทรพร  ศรีคง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายภูริช  มูฮำหมัดอารี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงราเซียร์  หนุ่มรักชาติ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงวรัณญา  รุจิวรกุล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงศศิภา  ภาวสุทธิการ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงสิริกัญญา  ทุ่งพรวน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงสุชัญญา  จันทร์เอน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายสุพัฒน์  เเสนจักร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงสุพิชชา  ปาเมืองมูล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงสุวิภา  เเย้มเเขไข โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงหทัยชนันท์  โพธานารักษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายอนันยช  รักษาภายใน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายอภิเดช  เมืองมา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงกนกพร  เผ่าเรืองรุจ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงจิดาภา  คำเตือน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กชายจิตติพฒน์  นาคพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงจิรัฐิพร  โยธิกา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงจื๋อฉิง  โฮง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงชลณิดา  ใจหลัก โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กชายชิดชนก  หินเขียว โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กชายณธนวัฒน์  กุลเเจริญคุณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิชัยดาวัลย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ไทยใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปิงเมือง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กชายณัฐนนท์  สันธิ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กชายณัฐพล  โว่ยแม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กชายณัฐวิทย์  บุญประเสริฐ หมอวัง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กชายทรงสิทธิ์  ปวงใจ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กชายธนวัฒน์  หล้าสม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงธันยพร  เลขนอก โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงปวรรณริศา  น้ำสงวน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงปัญญาพร  แก้วกันทา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงปุณยภา  โยธา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงพรกนก  ธีรพัฒนานนทกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงพัชรารัตน์  มีอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงภคมน  ไชยะ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีภูธร โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงภูษณิศา  คำสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กชายรัฐภูมิ  เชอหมือกู่ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงวิชญาดา  ใจยปอน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายวุฒิพงศ์  คำพีระ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กชายศิวกร  พรมมาลา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กชายสุวิจักขณ์  ธรรมปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1169 เด็กชายอัครพนธ์  วงค์ยาง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กชายอานันทภัทร์  จันทา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กชายิกิตติ  จุมทา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กชายีพีรเดช  เหลากลม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงจันทรวรรณ  นิติวิริยะสกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงบัลลังก์ขวัญ  วงค์ไชย โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงสลิลทิพย์  นามฮูง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายกฤษณพล  เมืองมี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กชายกฤษติพงศ์  พรเมธีไกรเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กชายก้องนภา  วงษ์สร้อยสน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1179 เด็กชายกิตตินันท์  สงคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กชายเกื้อกูล  เขื่อนเพชร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงเขมินทรา  ผัดแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กชายโฆษิตพิพัฒน์  หวนหวาน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงจิณณพัต  ผาสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กชายจิตตินัย  พวงมะณี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงจิรัญชยา  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กชายชยางกูล  ปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กชายชัชพงศ์  โวหารเดช โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1188 เด็กชายชินดนัย  ไชยปัน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทราพูน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กชายณัฐกานต์  เมืองมูล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงณิชชา  มหาใจดี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงดารินธร  ผุดผ่อง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กชายธนกฤต  พรฆเนศ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กชายธนโชติ  ชุ่มมะโน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กชายธนภัทร  สมประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงธนัญญา  อุปการคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กชายธันยบูรณ์  โป่งคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงธันย์พัทธ  นามแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กชายธาวิน  เล็กจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงธิชาภัทร  สวิง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1201 เด็กชายธีรภัทร  ฉัตรมณี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กชายธีรเมธ  ดีอันกอง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กชายนนทกร  ชุ่มใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงนันท์นลิน  วงค์ษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงนิรัมพร  หลักแน่น โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงบุญยวีล์  แปงปัน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงปรานต์  อุ่นกาศ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงปิ่นมนัส  ปินตาสาร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กชายพชรพล  ฝุ่นวัง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กชายพชรวิน  แดงฟู โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงพรประภา  ใจมิภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1212 เด็กชายพลภัทร  วงค์ษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงพลอยจุฑา  พิลาศร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงพันธิตรา  กรรณีวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กชายพิชเญศ  ไชยศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงพิริษา  ไชยราศ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กชายพีรณัฐ  หมั่นยืน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1218 เด็กชายพีรพัฒน์  มูลศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กชายพีรวิชญ์  ธิตะยา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กชายภัทรวรวงษ์  โขงสนั่น โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กชายภูธเนศ  เลิศรัตนนุกูล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงเมธาวินี  อินทจักร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงยุวะรี  ใจเหิม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กชายรฐณัช  ครองงามภิญโญ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงรวิสรา  มั่งมี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กชายรัฐภูมิ  วารฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กชายรัฐศาสตร์  จรเกษ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กชายรัฐศาสตร์  บั้งเงิน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กชายวชิรวิทย์  ชุ่มมงคล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กชายวริศรา  ใจประการ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงวิชญา  สายฉลาด โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กชายวีรากร  กองคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กชายศิรากร  ใจนวล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1234 เด็กชายศุภวิชญ์  ชวนะเกียรติ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กชายเศรษฐ์วิทย์  จิตปรีชาญ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงสุชานันท์  นามวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กชายสุธีเดช  ตุงใย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กชายสุวพิชญ์  รักประชา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงหนึ่งพระพร  คำงาม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กชายอัศม์รวินธ์  น้อยมาลี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงกนกขวัญ  อินต๊ะสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงกนกอร  คำชั่ง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศิริธรากูล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงกฤตาภรณ์  วังใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สนิท โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  นามซื่อ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  นามซื่อ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงกัญญาภัค  ร้อยเงิน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงกัลยาณี  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงกุลกัญญา  กันทาคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงกุลธิดา  พรหมไชยวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายคงฤกษ์  ปวนคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายคงฤทธิ์  ปวนคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงจิดาภา  กันธะอุดม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงจิรนันท์  ชุมภูรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายจิรสิน  วรรณชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงฉัตรชนก  ชมภูอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายฉัตรดนัย  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงชนกนันท์  พรหมยอด โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงชัญญา  ชัยภมรฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายชินาธิป  ปัญญาภู โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงเฌนิศา  ใจหลัก โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายญาณพัฒน์  พรมปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายณฐกร  นามะณีวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงณฐพร  โตปินใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อินต๊ะยะ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงณัฏฐพร  หมู่ดวง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงณัฐชยา  วงค์ศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงณัฐชา  ศูนย์กลาง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยบัวคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงณัฐธัญญา  สระภู โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงณัฐธีรา  สุราลัยอุทิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายณัฐวัฒน์  ช่างแต่ง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงณิชาธาร  สายทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงดารารัตน์  ดวงพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายทนุธรรม  ก๋าใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงทอขวัญ  ประมวล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายทีปกร  ชมสวนมั่งมี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายธนกฤต  ธนะชัยขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายธนชัย  รัตนเหลี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายธนภูมิ  มุนิกานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายธนยศ  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงธนสุกาญจน์  สุวรรณมณีแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายธนัชภูมิ  สุวรรณมณีแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงธัญญนลัท  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงธัญรดี  ดิษบรรจง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงธันยนันท์  สัญญา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงธิดารัตน์  วันดี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายธีรภัทร์  คำฟู โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงธีราพร  เกษมสิริ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงนงค์ณิชา  ขันเรือง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงนภัสนันท์  สิงห์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงนลพรรณ  เตชะตน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงนัชชนันท์  แก้วเทพ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงนิชาภา  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ธิโนชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงปรวรรณ  ปั้นวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงค์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงปาลีรัตน์  ขัติแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงปิยะธิดา  ปีติ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงปิยากร  กองคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงปุณยานุช  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงพนิตพร  จารี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงพรญาณี  บุญศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงพรหมพร  คงประพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงพลอยพรรณ  จันชุม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงพลอยไพรลิน  แสงอาทิตย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายพัฒณธร  ธรรมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงพัณพิธศาร  บุญเติม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงพันแสงรุ้ง  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายพาคุณ  ปัญญาธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายพิชชากร  ถาน้อย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงพิชชาพร  คำน้อย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงพิชญธิดา  คำจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงพิยดา  ยศมูล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงเพชรกัลยา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงภวรัญชน์  มัจฉาชีพ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงภัทรนันท์  ชุ่มมะโน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงภาราดา  ปัญญาธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงมณฑิรา  ทับสาร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงมธุรดา  มาเร็ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงเยาวมาลย์  กองแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายรัชชานนท์  ทาเกิด โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงรัญชิดา  สมแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงรัตกาลกูล  แก้วหล้า โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงรัตนากรณ์  บุตระคุ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงวรภรณ์  วงศ์วัฒนาวรากร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงวรัญญา  ปินตาคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสุภาลัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์สุภา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงวริศรา  วันทา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงวริศรา  สัตย์ธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงวริศรา  อุดปิน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงวิชชุดา  ใจประการ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงวิมลนันท์  จันเลน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงวิลาสินี  จาไผ่ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ปีคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายศิวกร  ยศหล้า โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงสกาวใจ  แสนมูล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงสุพนิตา  หน่อแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายสุรเกียรติ  ศรีปะโค โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงสุริณานันต์  คณาคุปต์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงอณัฐชญา  เทพสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงอธิชา  ชัยภมรฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงอธิติยา  ทวีวุฒิรัชต์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงอนัญญา  หน้าใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายอนันดา  ชมภู โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงอมรรัตนา  พุ่มสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายอัศวิน  แก้วณะ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงอาภากร  เกิดไทสง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงอาภาภัทร  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงอิมอร  คงคนองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายอุดมทรัพย์  แสงอาทิตย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงกนกวรรณ  โตสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงกรรณิกา  ปันสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงกัญญาภัค  อุ่นมุกดา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1357 เด็กชายกันตพงศ์  ลอหล้า โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทิพย์รดาภรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1359 เด็กชายกิตติภูมิ  ชื่นบาน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1360 เด็กชายกิตติภูมิ  ภูนาเพชร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงเกศร  เลาหมี่ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงขวัญข้าว  พละขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1363 เด็กชายจตุพล  บุตรศรีชา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1364 เด็กชายจารุภัทร  มูลสารี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1365 เด็กชายจิรพงศ์  เตชะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1366 เด็กชายจุ้นเจี๋ย  ชัว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1367 เด็กชายเจตนพัทธ์  บุญเกี๋ยง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงชนชนก  หกสี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1369 เด็กชายชยานันท์  บุญกัณฑ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1370 เด็กชายโชคชัย  ดวงลัดดา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงณดา  ท้าวศิริ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1372 เด็กชายณัชชานนท์  คำจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1373 เด็กชายณัฐณกร  นันชะดา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1374 เด็กชายณัฐวัตร  เทพดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงถลัชนันท์  ไกรขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1376 เด็กชายทักษดนย์  ดวงตา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1377 เด็กชายทัศน์พล จัสติน  ตัน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1378 เด็กชายทีปรกอน  สุธรรมเจริญโชค โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1379 เด็กชายธัชชัย  ตะมะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แสนเมืองมูล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงนราทิพย์  ธนันวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงนฤมล  สาขานุละ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1383 เด็กชายนิธิภูมิ  มูลข้าว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงนิภาดา  เสาร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงประภาวรรณ  ผู้นำทาง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงปรัชญาภา  นันต๊ะรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงปวิตรา  ศรีเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1388 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  ชัยประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1389 เด็กชายพงศ์เพชร  ใจนาน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1390 เด็กชายพชญกร  กุนเส็ง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1391 เด็กชายพชรปกรณ์  วิชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงพรรณผกา  แก้วบุญทา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กชายพลอยจันทรา  นพเก้า โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1394 เด็กชายพัชรพล  กันทะวัง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงพัทธรินทร์  คำเก่ง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงพิชญาภัค  สว่างตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงพิมพ์ปภัส  ด้วงชุมภู โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงเพชรล้านนา  บุญรักษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงภัคนันท์  เขื่อนเพชร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1400 เด็กชายภาคิน  สุใจบาล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1401 เด็กชายภูชิสส์  จันปัน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กชายเลิศชัย  แสงศรี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1403 เด็กชายวงศ์วรรธน์  คำสี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กชายวชิราวิทย์  โตสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1405 เด็กชายวรจักร  รักกลิ่น โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1406 เด็กชายวรเมธ  ปวงคำ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1407 เด็กชายวโรดม  โกมลวานิช โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงวารินทร์  ศิลชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงวิราวานี  ทรายเมืองมา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1410 เด็กชายวุฒิชัย  ปุดอุด โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงศศิกานต์  ปัญญาวิชา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1412 เด็กชายสิทธิชัย  ศรีวิไชย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1413 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองสุก โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1414 เด็กชายสุกฤษฏิ์  คล้ายฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงหทัยชนก  บุญรักษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงอภิชยา  บุญเทพ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1417 เด็กชายอภิภู  ยอดสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงอภิรดี  บุญเรือง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1419 เด็กชายอภิวัฒน์  แสวงสุข โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงอรวรรณ  งามจำรัส โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กชายอัตติยะ  วุฒิพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กชายอัษฎาวุธ  พิพัฒน์กังวาล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงกนกนารา  เพียงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงกนกวรรณ  จะลอ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายกมนดนัย  จี๋มา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงกรนันท์  กอบวัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงกันต์กมล  ศรีวิไชย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงขนิษฐา  พรมอินถา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงขนิษฐา  เรือนทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงเครือฟ้า  ฝั้นโสภา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงจารุริน  กอบพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงจิรัฐกาญจ์  กอบพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงจีรภัทร  นันตรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ผามั่ง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  มหาวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงชัญญานุช  เหล็กกล้า โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายชินภัทร  บุญศิริ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงณัฐชยา  คำดิบ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงณัฐณิชา  ริดวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงณัฐนรี  ก๋าแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงณิฌาณัฐ  มะโนวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายทักษ์ดนัย  ศิริสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายทัชชกร  อุ่นจิตร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายทัศน์พล  กลิ่นประทุม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงธนกรณ์  ปัญญาทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายธนบรรณ  ศรีเอก โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายนเรศ  สุวรรณทา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีมูล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงเบญญาภา  ยารังษี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายปรเมศวร์  อ้ายไชย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงปรัชญา  โจ่ยสา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงปราณปิยา  จุมปา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายปรีติ  ใจเจริญจริง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงปาณิศา  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายพงษ์นุพัฒน์  รอดสอน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงพรชนก  วังแปง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงพรวิภา  กันติ๊บ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงพลอยชมพู  วงษาศิริ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงพัชรศรี  สลีสองสม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายพาโชค  กลิ่นประทุม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณประภา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงพิชญาภา  ปวงงาม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงภคพร  ไชยวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงภิรมณ  สุขเมือง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายภูรินทร์  จันทร์กุลี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายภูริวัฒน์  พงษ์พิพักต์สกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายมงคล  จินดาคำ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงมณันยา  มุทาธร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงเมธาวี  ใจนวล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงรพีภรณ์  มาแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงรักษ์ธิดา  พูนสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงรัตนาวดี  กุลโฮง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายราเชนทร์  แสนมงคล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายโรจนินท์  ตรัยรัตนปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงวริศรา  ช่วยปัด โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงวิชญาพร  สุภาวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงสิริน  ตาวัน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงสุชานันท์  เต้ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ภิระบรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงหทัยกานต์  ยานะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงอภิชญา  สมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงอินทิราภรณ์  จิตวรรณา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายกฤตนัย  แชมือ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงเกสรา  ขัดพะนัด โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงขวัญพิชา  กุดดา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1487 เด็กชายชนวีร์  ขัดสี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1488 เด็กชายฐิติพงษ์  เขื่อนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กชายธนชาติ  กุดดา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงบัณฑิตา  โยคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงเบญญาพร  โยคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1492 เด็กชายปรเมศวร์  แก้ววงค์วาร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงปาณิสรา  มูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงปาณิสรา  อินทจักรทะสุใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1495 เด็กชายพงศกร  กาเซอ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กชายพีร์วาทิน  สวรรณไชย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กชายภัทรพล  วงอามาต โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1498 เด็กชายภูวกร  เชาว์ยุทธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กชายภูวเดช  บุรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กชายรพีพงศ์  ราชคม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กชายราชินทร์  ใหญ่ยศ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงลิลลี่  เฌอหมื่อ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงวรนุช  วงค์ษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงวรัชยา  เขื่อนเพชร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงสโรชา  เตชะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  อัครวงศาพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงสุภิฌา  อุ่นใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1508 เด็กชายอนุวัฒน์  ปินใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1509 เด็กชายอภิวัฒน์  วรวุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงอรวรา  อุ่นคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1511 เด็กชายอัฑฒกร  คำอักษร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1512 เด็กชายอิทธิพัทธ์  จุมปูโล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ก้างออนตา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กชายกฤตธัช  หาญโนนแดง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายกฤตยชญ์  ขัติวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วังผา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายกิตติกร  ทวีวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ใจมา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายคฑาวุธ  ชุดบุญธรมม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงจิรฐิดา  ณุบาง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายจิรายุ  แสนกันทา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงชนนิกานต์  นามเสถียร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงชนัญชิตา  คำแก่น โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงชมพูนุท  ปัญญาวิชา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายชยากร  พิบูลศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงฐาปนีย์  จันทนจินดา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงฐิติมา  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงฐิติมา  ไชยวุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงณัฏฐิกา  จันทา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงณัฐภัทราพร  ขำทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงด.ญ.ณัฐกานต์  หลวงใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงดารินทร์  ลุงติ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงเด่นนภา  แข้นา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายทรงลาภ  กรใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงทิพพาพร  ไชยเรือน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงทิพย์ปัญญา  เดชอุดม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายธนธรณ์  พูนเพิ่มสินทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายธนาคาร  อินต๊ะเสนา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายธนาธิป  ธรรมขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายธฤต  เจียงทองเลื่อน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงธัญญาพร  สุขใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงธันยพร  คำพามา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงธันยา  สิทธิวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายธาวิน  หอมนาน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายธีระกรณ์  แซ่โค้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงนฤมล  ชื่นจุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายนิติธร  ไร่พุธทา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายบรรณสรณ์  สิงห์คะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงเบญญาดา  สมบูรณ์วิถี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงประภัสสร  วัณโณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงประภัสสร  เครือคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วแสง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงพรภิชญา  ค่ายคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายพรหมมินทร์  เปรมโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงพริมรตา  ศิริปา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงพวรัญชน์  สงวนใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงพัชรินทร์  วงศตาแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงพิชญวดี  มณีอินตา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายพิเชฐชัย  สลับศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายพิทักษ์  นิมิตรโชคไฟศาล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศิริณ์ฐกุลสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงภรณ์ชนก  เตียสื่อเฉย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงรับขวัญ  ใจคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงรุ่งถทัย  คำอินต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อิสา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงวรรณษา  ชื่นปรีชากุล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายวรากร  ชายปัญโญ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงวันวิสาข์  ฝั้นพรม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ณ ลำปาง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายศิลาชัย  น้อยเวียง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายศุภชัย  โมฮะหมัด โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายสหภาพ  หนองสระ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายสัณหณัฐ  ก้างออนตา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายสิริชัย  บุญสูง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายสิริชัย  แจ้งไพร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายสุภกิณห์  คำเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงสุรัมพา  สีดาหลง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายสุริยา  ควรชอบ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงอพิชญา  ขอบขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงอภิสรา  แดงทองดี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายอรรถวิทย์  ขอบขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1584 เด็กชายอัครวิชญ์  คำน้อย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายอาทิตย์  เสนาะเสียง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงอิสริยา  จันทะราช โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายเอกวิน  วุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงกรรณิการ์  ธีรไกร โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายกฤตนัย  แสงวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กชายกฤษฎา  ยาปะโรหิต โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กชายกฤษฎากรณ์  ดวงงา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงเขมิกา  ไชยมงคล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงเจนจิรา  บัวอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กชายเจษฎา  สุภายอง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงชฎาพร  เย็นใจ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงชลลดา  จุมปา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงชัชฎาพร  สีภาชัย โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงชุลิตา  เขื่อนคำ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงเฌนิศา  นันทคีรี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงฐิติพร  พยัคฆา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ภาสน์ประวิตร โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงฐิษณา  ใจดี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กชายณภัทร  สุริยะ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงณัชชา  นิ่มพิศาล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงณัฐชา  ยอดคำ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ชุติวัติชยังกูร โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงณัฐวีณ์  โชคมั่งมีพิศาล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงณิชาภัทร  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงณิภัทรชา  อารินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กชายธนโชติ  อินต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กชายธนวัตร  บุญทนุวัง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงธัญชนก  กันธิยะ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงนศราพร  ชัชวาลพิมล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงประศิประภา  นันไชย โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงพิมพร  ธุระวร โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุวรรณา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กชายภัทรวุฒิ  วุฒิอาภรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงมยุรฉัตร  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงเมธาวี  สฤษฏ์รัฐ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงระพีพรรณ  พีระไชยสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงรัญชิดา  ชาญชาติ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงรัตนพร  ขันแข็ง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงรินฤดี  ทินนา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงวราภรณ์  มะลิ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงวินันตรา  อ้ายขอดแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กชายศุภฤกษ์  ศรีเรือง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงศุภิสรา  ปันเหมย โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญทวี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กชายอธิชาติ  เส็นเหมาะ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายอนวัช  ยานะสี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงอภิชยา  ทิศอุ่น โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงกนกกร  บุญเป็งแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงกนกวรรณ  อู๋เมืองคำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงกรณภัส  อุตตะมะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กชายกรณัฐ  อินพรม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงกรรภิรมณ์  นาชัยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงกฤตพร  ไชยคำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงกฤตยา  ลือเรือง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงกฤติกาณต์  ใจมั่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กชายกฤษณพัทธ์  พลเมืองดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายกฤษณะ  ชมชื่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กชายกฤษดา  ปิตะกา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สันธิ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงกาญน์ติมา  อยู่เรือง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองใจ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงกานต์สินี  หน่อคำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กชายกิตติวัฒน์  สายแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงกุลธิดา  วรรณสอน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงกุลธิดา  วิริยะเกรียง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กชายเกียรติกวี  หาญแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กชายเกียรติภูมิ  อนุวรชิกา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงขนิษฐา  ภาคภูมิเจริญสุข โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กชายขุมเงิน  บุญมา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงเขมิกา  ธิยะศิริ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงเขมิกา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงครองขวัญ  บริบูรณ์ธนารักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กชายจตุรภัทร  เรือนคำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงจรีรัตน์  ธรรมสอน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กชายจอห์น  ศรีมกุฏ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กชายจัตุมงคล  อินจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงจารุภา  บั้งเงิน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงจำลองลักษณ์  ฟุ้งเจริญกิจ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงจิตรทิพา  สักวัน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงจินดา  ธรรมมา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กชายจิรโชติ  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงจิรภิญญา  วุฒฑปุญโญ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงจิรภิญญา  ไกลถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงจิรัชญา  พร้อมจันทึก โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กชายจิรายุ  ไร่สอ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กชายเฉลิมชัย  แซ่ลี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วัฒนศรีสุธากุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงชนกนันท์  ช่างปัด โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กชายชนกพร  จันทาพูน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงชนากานต์  อุ่นคำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงชนานันท์  แจ้งภูเขียว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงชนิกานต์  อุ่นคำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงชนิการ์  ใจชุ่ม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กชายชโยทิต  คำวาง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงชลธิชา  หลานป้อ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กชายชาญวิทย์  บุญวัฒนเกียรติ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กชายชานนท์  สุมัชยา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  วัชระภาสร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กชายชิติพัทธ์  ศรีน้ำเงิน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กชายชิษณุพงศ์  เหมี้ยงหอม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทะคุณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงชุตินันท์  คำก่ำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงชุติมา  โลจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงโชติกา  ศรีตุลานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กชายฌัฐกฤษ  อภิกูลวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กชายญาณวัฒน์  ยะยอง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กชายญาณวุฒิ  ดอนชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กชายฐานพัฒน์  แก้วจันทรา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กชายฐิติพงศ์  คำแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงฐิติพร  โสภณคูณทอง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงฐิติภา  สมุดความ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ่อนเส็ง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทายา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1705 นางสาวณัชชาภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กชายณัชพล  ปัญต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงณัฎฐา  นานาสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มะโนหาญ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พลพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ไชยล้อม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กชายณัฐชนน  สีสัน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กชายณัฐชนนท์  กันทวี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กชายณัฐธิกรณ์  แซ่ซือ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงณัฐธีรากร  โพธิจิตร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงณัฐนรี  ลาวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงณัฐนันท์  นันตะรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงณัฐพร  นานาสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กชายณัฐภัทร  เหล่ากาวี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ธนรักษ์กิจเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอนชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงณิชกานต์  จารึก โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงณิชกานต์  ท้าวงาน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงณีรนุช  โพธิยะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงณุกานดา  ชินบุรี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 นายดนัทธ์  สกูลหรัง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กหญิงดารากานต์  ชัยประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กหญิงดาริกา  สุประการ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงดารินทร์  อุทยานรักษา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงตรีดาว  สุรินทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กชายต่อตระกูล  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กชายติณณ์  พลชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กชายทักษ์ดนัย  สีใจสุ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  สีดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงทิพรัตน์  น้อยสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กชายเที่ยงธรรม  เถินมงคล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กชายแทนคุณ  สุภาวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กชายธนกร  คำแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กชายธนกร  ชื่นถาวร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายธนกฤต  เหล่าอุดมกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กชายธนโชติ  ฮงประยูร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กชายธนวรรธน์  เมืองซ้าย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กชายธนวัฒน์  บริบูรณ์ธนารักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงธนัชญา  กิตติธีรานุรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กชายธนาธิป  แซ่ลี้ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงธัญจิรา  วงษา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงธัญชนก  สมเมืองมา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีพรม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงธัญวารัตม์  ตาหมี่ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงธัตสรณ์  ลออพันธ์สกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงธันยชนก  บุญเทพ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงธันยธรณ์  เกเย็น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงธารวิมล  ธุระวรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีตัน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงธิดารัตน์  รวงผึ้ง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กหญิงธิดาวรรณ  คำดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กชายธีรโชติ  สิทธิวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กชายธีรมนตรี  ท้าวชัยมูล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายธีราพัฒน์  พรหมจิต โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กหญิงธีวรา  บุตรพลวง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายธีวสุ  กันทะสุข โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายเธียรวิชญ์  เสภู่ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงนภสร  สมบัติใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กชายนราทร  จันกิติ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงนวรัตน์  จาระวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงนันทกา  ปัญญาภู โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงนันทกานต์  แสงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงนันธิยา  เชื้อสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงนาตาชา  อุปละ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กชายนารุโตะ  นาคามูระ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กชายนิธิศาสตร์  ยอดกระโทก โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงบัณฑิตา  อรรถเดช โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงเบญจมาศ  เครือวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงเบญจศิรินทร์  สุริยาตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กชายปกรณ์  อ้ายไชย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงปฐมพร  ภูสว่างวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงปพิชญา  จันทะกูล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายปรเมศ  นันชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1778 นางสาวประกายรัตน์  โปทารี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงประภารัตน์  ศรีโชติ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กชายปรัชญา  ดอนเลย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กชายปรีชา  มณีดวงพร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงปรียาภัทร  เซโตะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงปัณณพร  บุญธิมา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กชายปัณณวิชญ์  จิตต์พลีชีพ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงปัตศิมา  มาตา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงปาณิสรา  ฟองตุ่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กชายปิติกร  เผือกพรหม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงปิ่นมณี  โยดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงปิยนันท์  ขันเพชร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กชายปุญชรัศมิ์  ผลประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงปุณยวีร์  คำดวงดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงไปรยา  เซโตะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงผกามาส  ใบลี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กชายพงศ์กฤต  สายชมภู โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กชายพณิชพล  ราหุรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงพรไพลิน  เรืองศรี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กชายพรภวิษย์  ตระกูลสำราญ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงพราวนภา  ชุ่มหา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กชายพศุตห์ฑิภัค  สักเมือง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กหญิงพัทธมน  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงพิชญาพร  บุญละเอียด โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงพิชญาพร  ใจยะสุ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงพิชญาภา  บุรมย์รัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กชายพิชญุตม์  เลิศบูรณการ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กชายพีระ  จิริศานต์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กหญิงแพรพลอย  แหวนพรหม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายภคพล  ชูช่วย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงภัทรจิราพร  งามขำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายภัทรดนัย  ทาคำมา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงภัสสร  เดชพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายภากร  คำแขก โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กชายภานุพงศ์  อินต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงภิรัญญา  คงพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ต๊ะกูล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กชายภูริชช์  ธรรมชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงมณฑิรา  ชัยเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กชายมนตรี  สายกาวี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงเมธาพร  บวรสิทธิปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กชายยูอิจิ  โอะนูม่า โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กชายรฐนนท์  งามเนตรพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงรมิดา  ตอนะรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงรสิตา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงรัชประภา  กอบวัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงรัญชิดา  อัถประเสริฐกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงรัตน์รพี  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงรัตนา  เชอหมื่อ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงเรือนระพี  ยอดเรือนแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงลภัสรดา  อบสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรมมินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงวทันยา  สิริประภาวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กชายวรชัย  แก้วเลิศประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กชายวรชาติ  นามฮูง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กชายวรดร  เกียรติพรศักดา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงวรดา  ธีระภินันท์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กชายวรปรัชญ์  ปัญญางาม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงวรปรียา  คำพุธ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงวรภร  พัวประเสริฐสุข โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงวรัญญา  ผลทิพย์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงวรารัตน์  อินปั๋น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ชัยกิจวัฒนะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงวัศยา  มงคลดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงวาทินี  ยอดบุตร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงวารีทอง  เด่นเกศินีจันท์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงวารุณี  คำวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงวิชญาดา  อินต๊ะวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงวิชญาดา  แก้วนา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กชายวิธาน  จิวะธานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  บุญพิราศ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงวิสสุตา  จินดาธรรม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กชายวีรภัทร  วงษ์สลับ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงวีรินทร์  ซ่ง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายศรัณยภัทร  ปัญญาฟู โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กชายศรัทธา  อุดมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงศรีกมล  ศิริวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงศศิธร  จันทร์วงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงศศิธร  ศิลพร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงศิรชญา  รีอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงศิริกานดา  แหลมไธสง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงศิริกานต์  คำโอภาส โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงศิรินภา  พยาสม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กชายศุภณัฐ  อุ่นหน้อย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงศุภพิชญ์  วงศ์รินทราเมธี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงศุภัสษร  วงษ์สระใส โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงสลิลทิพย์  มีสุภา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงสัสดาวดี  คำหมื่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงสาธิตา  คำลือ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงสิรินดา  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงสิรินทิพย์  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงสิริราช  นันต๊ะภาลัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงสุชานันท์  ทรายแก่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กชายสุทธิเกียรติ  แสนวงศ์สม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีลา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กหญิงสุธีธิดา  พรหมเสน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กหญิงสุพรรนพร  วงค์ปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กหญิงสุพรรษา  โสเจยยะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทองดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงสุพิชญา  เรือนปานันท์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กหญิงสุภารัตน์  รัตนจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงสุภาวดี  คำตุ้ม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กชายหฤษฎ์  เกรียงพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงอชิรญา  เพียรพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กชายอดิลักษณ์  เฌอหมื่อ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กชายอนุชิต  จิน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กชายอนุสรณ์  ไชยวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์คม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กชายอภิวิชญ์  อยู่ดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กหญิงอภิสรา  ดอกไม้กุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงอรพิมล  เครือจักร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กหญิงอริสา  แซ่ลี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กชายอัครเดช  เด่นศิริโยธา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กหญิงอัญชนาทิพย์  เหลืองสิทธิกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กหญิงอัญชลิกา  จับใจนาย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กหญิงอัญชลิกา  เสถียร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กชายอัฑฒกร  ใจอักษร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กหญิงอาภาสินี  พรมมา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กหญิงกะทิ  อินทยศ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1897 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  ปาคำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1898 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กันทา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1899 เด็กชายกันต์กวี  วีระวานิชย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1900 เด็กหญิงจันทรัตน์  จันทรประเทือง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1901 เด็กหญิงจิณณ์พัชร์  จีนะวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1902 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงตุ้ม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1903 เด็กหญิงชนกพร  ครุฑจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1904 เด็กชายชลแดน  กันแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1905 เด็กชายชาคริต  ฟัน เลแวน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1906 เด็กหญิงชาลิสา  เลารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1907 เด็กหญิงชุติมา  ธนะวราดิลก โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1908 เด็กหญิงฐิตารีย์  โตบันลือภพ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1909 เด็กชายฐิติวัสส์  ใจอักษร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1910 เด็กชายณฐกร  เขื่อนแปด โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1911 เด็กหญิงณฐมน  อรัญชิต โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1912 เด็กชายณธรรม  เรืองสินทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1913 เด็กหญิงณัชชารีย์  บุญยืน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1914 เด็กหญิงณัฐนันท์  วงศ์แปง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1915 เด็กชายเดชาวัต  พิณใจ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1916 เด็กชายทรงเกียรติ  ชีวินมหาชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1917 เด็กชายทีปกร  ไกลถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1918 เด็กชายธนกฤต  อุดปิน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1919 เด็กชายธนทัต  สายวงศ์อินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1920 เด็กหญิงธนภรณ์  เฉลิมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1921 เด็กชายธนวิชญ์  จิตรรักษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1922 เด็กชายธเนศ  วัจน์นารุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1923 เด็กชายธวรรธ  ใจคำวัง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1924 เด็กชายธีทัต  ไชยะสุ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1925 เด็กชายธีรัตน์  อุดมธีรสกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1926 เด็กหญิงนภสร  ปิ่นศรีทอง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1927 เด็กหญิงนรินี  หล้าตัน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1928 เด็กหญิงนันท์นภัส  ประสม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1929 เด็กหญิงนาตาลี  อังคะปาน สแปรค โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1930 เด็กชายนิติธร  ภักดีศรีสันติกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1931 เด็กหญิงปทุมทิพย์  ศรีมกุฏ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1932 เด็กชายปภาวิน  เมืองมา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1933 เด็กหญิงปริยาภัทร  ใจหาญ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1934 เด็กชายปัณณพงศ์  นันต๊ะรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงปารมี  ลีเจริญเกียรติ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1936 เด็กชายพชร  อาริยะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1937 เด็กหญิงพชราพรรณ  ธงศรี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1938 เด็กชายพัทธดนย์  เมาะราษี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1939 เด็กชายพัทธดนย์  ไกลถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1940 เด็กหญิงพันธ์วิรา  คาดีวี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1941 เด็กหญิงพิรุณทิพย์  ติ๊บศูนย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1942 เด็กหญิงพีรดา  ชาติวุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1943 เด็กชาย่พีรวิชช์  ด่านบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1944 เด็กหญิง่ภคพร  อนุกูล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1945 เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  ชัยกุลโชตน์ธนิน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1946 เด็กชายไมค์  ศรีมกุฎ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1947 เด็กชายยศชนก  วงศ์ประทุม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1948 เด็กหญิงรวีรัตน์  สิทธินันชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1949 เด็กชายรอชิต  สิริสิทธิวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1950 เด็กหญิงรัตน์ชนภรณ์  เชื้อสะอาด โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1951 เด็กหญิงวัลภา  เครือวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1952 เด็กหญิงวารุณี  โชครัตนสกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1953 เด็กชายศรัณยพงศ์  ตุลา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1954 เด็กหญิงศศิภากร  กันทะนิตย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1955 เด็กหญิงศิริกรณ์กมล  บัวนวล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1956 เด็กหญิงศิริวัชราภร  บัวนวล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1957 เด็กชายศุภณัฐ  อุตพรหม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1958 เด็กชายสิรภัทร  ตาคำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1959 เด็กหญิงสุฐธีรักษ์  ราชคม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1960 เด็กชายสุรสิทธ์  วงศ์คำแน่น โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1961 เด็กหญิงหทัยฉันท์  เหล่าไพโรจน์จารี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1962 เด็กหญิงอิสรีย์  ชวลิตดำรง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1963 เด็กหญิงไอรดา  ปัญญาคำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1964 เด็กชายกตัญญู  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงกฤตพจน์  เทพวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1966 เด็กชายกฤษฎากร  ชุ่มจิตต์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงกวิสรา  ฉางข้าวคำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1968 เด็กชายกวีวัฒน์  ศรีบัวบาน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  ชาติยานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ยาละ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงกัญญาภัค  วงค์สม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สืบหงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ขาวนวล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1974 เด็กชายกันต์ดนัย  กาจินา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1975 เด็กหญิงกันยกรณ์  ผาคำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สิริเขมากร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายกิตติธัช  นำทาน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงกิติยา  ทิศอุ่น โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงจารุพิชญา  จินะสาม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงจิราภัค  บุญยืน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1981 เด็กชายเจตนิพิทธ์  จันทร์อู่ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1982 เด็กชายฉัตรชนก  แก้วชุมพลกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1983 เด็กชายฉัตรธวัชร  วีรนนท์ภูภัทร์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงชนัญญ์นิชา  ทับทอง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงชนิกานต์  วิสูตรโยธิน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงชนิดาภา  พรมเมือง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงชนิสรา  โกแสนตอ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงชลณราย  ไชยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงชาลิสา  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงญาณิน  ชูเชื้อ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงญาดา  รินสินจ้อย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1992 เด็กหญิงฐิตาพร  เอี่ยมพร้อม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1993 เด็กชายณกฤศ  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1994 เด็กชายณชพล  ศรีคำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1995 เด็กชายณภัทร  คล้ายสาหร่าย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1996 เด็กชายณภัทร  สิทธิพร้อม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1997 เด็กชายณภูสิษฐ์  เครือประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงณัชพรภัทร์  วงษ์ไชยมูล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงณัชพรสิริ  วงษ์ไชยมูล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงณัชวดี  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2001 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โชตา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2002 เด็กชายณัฏฐ์ชต  นาคเกี้ยง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงณัฐธนยา  โกเมนต์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงณัฐศรา  บุตรแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2005 เด็กหญิงณิชนันทน์  เปรมกมล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงณิชารี  ปงรังษี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2007 เด็กชายด.ช.กฤษตฤณ  ติรักษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงดารากานต์  จำเริญ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2009 เด็กชายติณณภพ  โอภาสเจริญสุข โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2010 เด็กชายเตชินท์  กันยะมูล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2011 เด็กชายทนุธรรม  สีหาเวช โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2012 เด็กหญิงทอฝัน  ไทยโคกสี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2013 เด็กชายธนกฤษ์  มาลารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2014 เด็กชายธนณัฎฐ์  สะตะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2015 เด็กชายธนดล  ยานะผูก โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2016 เด็กชายธนวิชญ์  โอภาศเจริญสุข โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2017 เด็กชายธเนศวรรษ์  พรหมเมศ ณ อยุธยา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2018 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมมี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2019 เด็กชายธันยบูนรณ์  สายทอง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2020 เด็กหญิงธีร์วรา  ทวีชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2021 เด็กชายนนนันท์  จันทรา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2022 เด็กหญิงนปัญญ  นาคะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงน้อมเกล้า  เทพชาติ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2024 เด็กชายนิโคลัส  เอมี่ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2025 เด็กหญิงนิชชิตา  เดชะบุญ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2026 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ศิริรัตน์ชโยกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2027 เด็กหญิงเบญญาภา  ธรรมขัน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2028 เด็กหญิงปณิตา  ยิ้มย่อง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2029 เด็กหญิงปนัสยา  ธาราพิมาณ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2030 เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์เย็น โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2031 เด็กชายปภังกร  จันทร์ดีมี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2032 เด็กหญิงประภาสาย  ใจผาวัง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2033 เด็กหญิงปรียาพร  บุญทา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2034 เด็กชายปองคุณ  แสนใจกล้า โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2035 เด็กหญิงเปรมธิชา  พุทธิสกุลชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2036 เด็กหญิงเปรมลญา  พุทธิสกุลชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2037 เด็กชายพงศ์ประทาน  บัวย้อย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2038 เด็กหญิงพรนัชชา  ยอดดำเนิน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2039 เด็กชายพลเฉลิม  ไชยยาวุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2040 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชัยกุลโชตน์ธนิน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2041 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ฑีฆายุ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงพัทธรินทร์  ปริวราพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2043 เด็กหญิงพิชชาภา  จันทาพูน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2044 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เงินทองแดง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2045 เด็กหญิงพิยดา  นิรมิตรมหาปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงพิศน์ณิชา  เดชถิระพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงเพียงขวัญ  หล้าบุญมา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2048 เด็กหญิงแพรณภัทร  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2049 เด็กหญิงภรัณยา  วิชาลัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงภริณญา  กลิ่นขจร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2051 เด็กชายภัทรคุณ  พิมุขกรพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2052 เด็กหญิงภัทรเมธา  ชะนก โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2053 เด็กหญิงภัทรฤทัย  วงค์สม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2054 เด็กหญิงภัทรียา  นิสภกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงภาวิดา  วงค์เขื่อน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงภูริชญา  เกี๋ยงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2057 เด็กชายภูวณัฎฐ์  ชุมพิบูลย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2058 เด็กชายภูวิศ  สุทธนู โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2059 เด็กหญิงมนัสพร  พละขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2060 เด็กหญิงมัดใจ  ใจคำวัง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2061 เด็กชายมีคาเอล  คำก้อน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2062 เด็กชายรัชชานนท์  บุศย์เมือง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงรัญชนา  จันทร์เพชร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2064 เด็กหญิงวรัทยา  มีศรี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2065 เด็กชายวัชรพล  ญาณะโค โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2066 เด็กชายวิวรรธน์  สาระนา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2067 เด็กชายศตวรรษ  ราชจันต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2068 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สลีสองสม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2069 เด็กชายศิริโชติ  ตุ้ยสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2070 เด็กชายศิริวัฒน์  วิทำมา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กชายศุภ  โคแพร่ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2072 เด็กชายศุภกร  คาดีวี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2073 เด็กชายศุภกรณ์  ขิงทอง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2074 เด็กชายสรชัช  สุวรรณจินดา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2075 เด็กชายสรภัทร  สุวรรณจินดา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงสายธาร  ธรรมศร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2077 เด็กชายสิรวิชญ์  โคแพร่ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงสิริ์ภาวิตา  ชูเชื้อ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงสุทธิกานต์  มณีขัติย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงหทยา  ภิระบรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงอโนชา  เทพคำลือ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2082 เด็กชายอภิสิทธิ์  ปวรบูรณิจฉ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
2083 เด็กหญิงอรอินทุ์  พฤกษางกูร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2084 เด็กหญิงอริญชยา  อินแปง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2085 เด็กชายอันน์  ฉันทะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สุขแสง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2087 เด็กชายเอกณัฏฐ์  วงศ์ลังกา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2088 เด็กหญิงเอ็นดูขวัญ  เดชบุญ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
2089 เด็กหญิงเอริก้า  สลีสองสม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
2090 เด็กหญิงกชณัติ์  สมวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
2091 เด็กหญิงเกศภรณ์  เดชธรรม โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
2092 เด็กชายขจรยศ  ชุมภูสมษา โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
2093 เด็กหญิงจินดามัย  ธิวังการ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
2094 เด็กชายจิรศักดิ์  อิ่นคำ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
2095 เด็กหญิงเจียรนัย  ศักดิ์ดา โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
2096 เด็กหญิงชนัญธิดา  ภาคำ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
2097 เด็กหญิงชนาภัทร  นพคุณ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
2098 เด็กหญิงชนิกานต์  ทะนันวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
2099 เด็กหญิงญาณิศา  วรรณสอน โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
2100 เด็กชายณัฐวุฒิ  เสาร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
2101 เด็กหญิงณิรัญญา  มีชัย โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
2102 เด็กหญิงทับทิม  จันทร์วงค์ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
2103 เด็กชายธนพล  มงคลเด่น โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
2104 เด็กหญิงนฤพร  พรมโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
2105 เด็กชายพชร  ช้างหิน โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
2106 เด็กหญิงพลอยนภัทร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
2107 เด็กชายพันธดนย์  ไชยาเทพ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
2108 เด็กหญิงพิม  หน่อคำฟอง โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
2109 เด็กชายพีรพล  ไทยใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
2110 เด็กชายภักควีร์  พิทักษ์ภัย โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
2111 เด็กชายภูวสิทธิ์  ขจรงามวิไล โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
2112 เด็กหญิงรัตติกาล  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
2113 เด็กหญิงวริยา  ธรรมเสน โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
2114 เด็กชายวิทย์ชญานนท์  ยาดี โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
2115 เด็กชายศุภสิทธิ์  ศุภาตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
2116 เด็กชายสิงหราช  ใจฟู โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
2117 เด็กหญิงสิริพร  ใจดี โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
2118 เด็กหญิงสุชัญญา  คำภีระ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
2119 เด็กหญิงอภิชญา  ยรรยงค์ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
2120 เด็กหญิงเอมอัชฌา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
2121 เด็กชายขจรยศ  หนานคำ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2122 เด็กชายคุณาสิน  อินยาศรี โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2123 เด็กหญิงณัฐพร  กันทา โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2124 เด็กชายธนวัฒน์  ขันจินา โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2125 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กรรมสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2126 เด็กหญิงนภัสศร  นามบุญ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2127 เด็กชายนรัญจ์  สันธิ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2128 เด็กชายนรากร  หมื่นทะ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2129 เด็กชายพรภวิศย์  แก้วสา โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2130 เด็กชายพสุ  เชิ้อเมืองพาน โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2131 เด็กหญิงพิชยภา  จริยะรังษีธรรม โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2132 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2133 เด็กหญิงเรยา  เพิงเจกู่ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2134 เด็กชายวัชรพงษ์  แซ่ท้อ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2135 เด็กชายวัชรพล  พึ่งบุญ ณ อยุธยา โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2136 เด็กชายวัชรศักดิ์  เครือทอง โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2137 เด็กชายวิทย์ชญานันท์  ยาดี โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2138 เด็กชายศิวกร  ปัญญาเร็ว โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2139 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศฤวควณิชยกุล โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2140 เด็กหญิงอังคณา  พูนทวีมงคล โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2141 เด็กหญิงกนชิตา ชีน่า  โคลบลาล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
2142 เด็กชายกรกฤต  ปราบพุทจา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
2143 เด็กหญิงจินตพร  ปานจิตร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 คณิตประถม
2144 เด็กหญิงชุติมา  คำดวงดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 คณิตประถม
2145 เด็กชายณฐกฤต  ยอดยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 คณิตประถม
2146 เด็กชายธนกฤต  ปิติปุณณโชติ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
2147 เด็กชายธรรมรัตน์  สุพรรณ์ชัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
2148 เด็กหญิงบุญธิชา  ฉันสิมา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
2149 เด็กชายเบนจามิน  ดัชชี่ โคลบลาล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
2150 เด็กชายประภวิษณ์  สงคราม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
2151 เด็กหญิงปัณฑิกา  เปลี่ยนกลิ่น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 คณิตประถม
2152 เด็กชายปิยชาติ  นวมยากูล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
2153 เด็กชายปิยวิศว์  วงค์น้อย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
2154 เด็กชายผไทเทพ  อุตมา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
2155 เด็กชายพรประสงค์  เชอหมื่อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 คณิตประถม
2156 เด็กหญิงพลอยลายรุ้ง  ธรรมประเสริฐ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 คณิตประถม
2157 เด็กหญิงพิมลวรรณ  เพชรเรือง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
2158 เด็กชายเพิ่มพรหม  พรหมมหาราช โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
2159 เด็กชายภูเบศวร์  สุขิตาวุธ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
2160 เด็กชายภูมิเมฆินทร์  ชัยสุขโกศล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
2161 เด็กหญิงภูริยา  ใจเย็น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
2162 เด็กชายรฐนนท์  กันมูลทา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
2163 เด็กหญิงรักษิณาย์กร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
2164 เด็กหญิงวิภาศิริ  เวียงนาค โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
2165 เด็กหญิงวิรัญญิกา  คำเชื้อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
2166 เด็กชายวีรชิตคุณ  แดงฟู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 คณิตประถม
2167 เด็กชายศรัณยพงศ์  สุตะวงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
2168 เด็กชายศรัณย์พงศ์  ติ๊บมา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
2169 เด็กหญิงศศิกานต์  สมส่วน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
2170 เด็กชายศุภกร  เขื่อนศิริ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
2171 เด็กชายสัณหณัฐ  กัลยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
2172 เด็กชายสุดประเสริฐ  เจือฮ่วย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
2173 เด็กชายอรหันต์  วิงวอน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
2174 เด็กหญิงอรอนงค์  สีแดง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
2175 เด็กหญิงอาเทีย  สมิธ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
2176 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  บุตสดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 คณิตประถม
2177 เด็กชายเอกชนก  กว้างขวาง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 คณิตประถม
2178 เด็กหญิงกชกร  กิติมา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2179 เด็กหญิงกนกพร  บุตรละคร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2180 นางสาวกมลทิพย์  ปันอินแปง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2181 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปัทมพันธโกวิท โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2182 เด็กหญิงกรกนก  ธนสินสมบูรณ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2183 นายกรรชัย  แก้มพรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2184 นายกรรชัย  แก้วพรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2185 นางสาวกรรภิรมณ์  สักลอ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2186 เด็กชายกรวิชญ์  เดชสิงห์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2187 เด็กหญิงกฤตพร  ต๊ะต้องใจ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2188 เด็กชายกฤตยชญ์  เทพวงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2189 เด็กชายก้องภพ  ผ่องสติปัญญา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2190 นางสาวกัญญาดา  ใจบาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2191 เด็กชายกัมปนาท  สินอ้วน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2192 เด็กหญิงกาญจนา  ติ๊บทะวงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2193 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขันทะสีมา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2194 เด็กหญิงกิตติธรา  คำแก่น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2195 เด็กหญิงกิตติยา  โสมนัส โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2196 เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงหา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2197 เด็กชายกุลพัทธ์  สร้อยเสพ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2198 นายเกรียงไกร  เรือนปานันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2199 เด็กหญิงขวัญวดี  สมใจ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2200 เด็กชายเขมรินทร์  โจ่ยสา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2201 เด็กชายคฑาทัสต์  ลือสุวรรณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2202 นายจักรพรรณ์  สุปัญโญ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2203 เด็กชายจักรวาล  นพวงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2204 เด็กชายจิณณพัต  จิตมโนวรรณ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2205 นางสาวจิดาภา  ต๊ะปัญญา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2206 เด็กชายจิตติพัฒน์  เข็มขาว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2207 เด็กหญิงจิตสุภา  แสงสว่าง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2208 เด็กหญิงจิรนันท์  เตจา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2209 เด็กหญิงจิรภัญญา  ใจเรือนสูง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2210 เด็กหญิงจิรภิญญา  คงเพชร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2211 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญยิ่ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2212 เด็กหญิงจิรัชญา  เครือมี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2213 นางสาวจิราพร  สุขรักษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2214 นางสาวจุฑาทิพย์  ธะยะธง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2215 เด็กหญิงเจนจิรา  สืบขวัญ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2216 เด็กหญิงชญานิน  ศรีพรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2217 เด็กหญิงชญานิษฐ์  กันไชยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2218 เด็กหญิงชนันเนตร  เนื่องชมภู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2219 นางสาวชนานันท์  ไชยอินปั๋น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2220 เด็กหญิงชนิสรา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2221 นางสาวชยาภรณ์  ภิระบรรณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2222 นางสาวชยิศรา  มณีรัตน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2223 เด็กชายชยุต  สมบัติเจริญ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.2