รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรณ์  ฉายากุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตยชญ์  ตาตะนันท์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤติน  ลิ่มเจริญชาติ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกันตพิชญ์  ฤทธิโสม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุวรรณภพ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกานต์  กิตยากาญจน์กุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายคณาธิป  ทองแก้ว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายจตุรภัทร  โสมขันเงิน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิดาภา  เขียวสง่า โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายจีรายุ  ชูสกุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ไชยศรี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชนันสิริ  หนูทองแก้ว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชิรญาณ์  สุทธานี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฐานิสรณ์  ผ่องชินวงศ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฐาปนี  รอดบน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัชชาภา  ชนะพล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฏฐวดี  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐฐิติกานต์  เหล่าเมฆ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณเนาว์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธณัฐดา  รัตนกูล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธัญชนก  ดำโรง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงแธนชนก  ตัณฑวิรุฬห์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงบุษรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปราณปรียา  ชัยชนะกสิกรรม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายปารมี  ทองปราโมทย์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปิ่ณปิณัฐ  ชีพวรรณ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปิยวรรณ  สี่สมประสงค์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายพชรกิตติ์  แซ่อู้ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพรรณวรินภร  ฉัตรวิรัชวิจิตร์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงเพชรประกายรุ้ง  พันธเสน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายภูสิษฐ์  สำแดงเดช โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายมงคล  เกิดอุดม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงรัก  สะรอหมาด โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายลัญฉกร  เพชรรัตน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายวงศพัทธ์  รักขาว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณภพ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายศิวกร  จันทร์ศรี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายศิวกร  ภูมิไชยา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายศุภกฤต  ศาริตวรรธน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เลิศอัศวพงษ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสาริสา  ชูเสือหึง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายอนุพันธ์  ฤทธิโสม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายอรรถสิทธิ์  ชุมวิสูตร โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายอลงกรณ์  วันทมาตร์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอัยยาดา  ชวดชุม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอินทิรา  สิทธิสังข์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายอุกฤษฏ์  หลักปัญญา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสุบัติ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
49 นายกัณห์ทภัทร  ชำมะนาด โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายกันตภณ  โลหภูมิ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงชนม์นิภา  อูปแก้ว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายณัฐนัย  ดวงมณี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายธราเทพ  โตวิเศษ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวนันทิชา  ไชยแสง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงพาฝัน  อุ่นพรเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายพิสิฐพล  คำภีร์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงวรรณิดา  บุญมาก โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงศรุตา  นุ้ยเชียว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวสุพิชฌาย์  เลิศอัศวพงษ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงไอลดา  เสนีย์ยุทธ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงกมลวรรณ  หนูกรอบ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายคณิศร  นิลสวัสดิ์ชัยกุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงจิตติมา  ทองย้อย โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงเฌอเอม  แต้มจันทร์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงณัฐกมล  ยามาชิตะ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงปรรณพร  ศิริรัตน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปุณณิศา  ฉิมสอาด โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพีชนาถ  แดงสุทัศนีย์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงศิริการย์  สกุลวรสวัสดิ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายศิวัช  โชคชัยเจริญสิน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายสิปปกร  อะวะภาค โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงโสมรัศมิ์  จิญกาญจน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกชกร  สุขขาว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคสังข์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายกฤษณพงศ์  ชัยชนะกสิกรรม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายกิตติภูมิ  เฐียรพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกิติญารัตน์  กล่อมหาดยาย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงขวัญวัชร์  ใจกว้าง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงเขมมิกา  สุขลิ้ม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายจักรภัทร  นวลสา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงชนาภา  ศิริมาศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงชุลีพร  ปานเถื่อน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงฐิติกานต์  แสงอรุณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เมืองงาม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยังภักดี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฐวรรณ  กรสกุล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐวรา  จริตงาม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฐวิภา  พยุหกฤษ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงดวงพร  นุ้ยรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงทิพยรัตน์  ศักดิ์สมพงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายธนกร  ปัญญาโรจน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายธนกฤต  มีมุสิก โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายธนวัฒน์  จีนด้วง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงธนัญชนก  ขาวศรี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงธิดารัตน์  ประทับแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายธีระศักดิ์  ขาวอรุณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายนพดล  งามฉวี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนภวรรณ  บุญเกื้อ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนัฐณิชา  พรมแดง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงนัฐธิชา  ป้อมมาตา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงเบญจรัตน์  พุ่มขจร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปัญฑิตา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปิยวรรณ  จำเดิม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปุญยนุช  เกิดกาญจน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปุณิกา  ฤทธิโสม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพรพิมล  ทองมี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายพัชรพล  พรหมหาญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพิชญาภา  เสวกฉิม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพีรกานต์  ผลพุฒ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงเพ็ญธิดา  เสนะ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงภคพร  พจนพิมล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายภัทรพล  ศรีมาศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายภูชิตร์  พัฒน์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายวรโชติ  ปานจุ้ยพะเนาว์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวรางคณา  สร้อยชมภู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวันวิสาข์  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายศตพร  โพธิ์น้อย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงศลิษา  โยธาศรี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วยชู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายสหรัฐ  ประสาทเขตต์การ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายสันติ  ซุ่นอื้อ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสาวิตรี  สำลีนิล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วเกษม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสุภาวดี  นุ้ยเมือง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงสุวภัทร  ตู้บรรเทิง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ป่านเทพ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงแสงอ่อน  อ่อนน้อย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอนัญญา  พุทธรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงอมรรัตน์  ทัพไทย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงอมลวรรณ  ไหมทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงอรุณวดี  บุญห้อ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอรุณี  สุขสันติถาวร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายอารักษ์  วริทยา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงเอมมิกา  ไชยเฉิม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายกษิดิศ  ไหมทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเกีย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกานต์กมล  ชูทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายเกรียงศักดิ์  คล้ายอุดม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงเกศกนก  ด้วงทิพย์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงญาณิกา  นิลเสถียร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงญาณิศา  ราชยม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงญาสุมิน  ฤทธิโสม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐชยา  สุภาทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธนทัต  โอฬาผล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนพภัสสร  สีตะสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนภัทรศิริ  พรมนิมิตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปวริษา  หลีรัตนะ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปิยภัทร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพรชนัน  ผลผลา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพรพิมล  คงรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพรรณปพร  รุ่งสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพัชรเทพ  เทพทุ่งหลวง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพัชราพร  เนื้อแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพิชชากร  ศิริพรหม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิชญา  ศรทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิริยา  แปลกเปรมวงษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงภัทรปภา  กลิ่นเสน่ห์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภานุพัฒน์  มุสิกสาร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายภูดิท  บุญกาญจน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงภูริตา  ฤทธิโสม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายมนต์ธวัช  ฉิมสอาด โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงรัตนวดี  ยอดระบำ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงรินนภาภรณ์  แดงมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวรวลัญช์  เขจรบุตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายวัชรนันท์  วสุธาพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายวิชชาพล  กลิ่นละออ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงศรุตา  เพิ่มสมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศศิวรรณ  เงินแท่ง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงศิรภัสสร  เพชรศักดิ์สูง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายสิรภพ  ทองพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายสิรภัทร  พรมมาศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายสิริพล  เพชรโสม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสุภัทรวดี  วันทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายอนุชา  บุญทวี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายอภิวิชญ์  รงแป้น โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอัปษรศรี  บุญสุข โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรรัตน์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงกมลวรรณ  พะลายะสุต โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกฤติยา  ขำชู โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายกฤษณ์ดนัย  พันธุ์พิพัฒน์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงคัมภีรดา  จิตรตรง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงจิตติญาดา  แพคีรี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงชลิตา  หฤหรรษพงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงณัฐวิญา  สมานมิตร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงทิพย์วิภา  สำเภาทอง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายธนกร  ทวิชศรี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายธนวินท์  ธรรมนารักษ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงธัญพิชชา  สุภัทรนิยพงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายปภากร  สายร่วมญาติ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงปรีญาพร  เพ็งเมือง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายปัณณธร  สุขอนันต์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อำพันมณี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงปิยวรรณ  เคหาแก้ว โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพรทิพา  นามวงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพิชญพรรณ  ไทยชน โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายพิสิษฐ์  สุขศรี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพีรดา  จำปาจวบ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงเพชรชมพู  แก้วเพ็ชร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงภัทรวดี  กะฐินทิพย์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงภูริชญา  สินชู โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายภูวศิษฏ์  กาญจนสงคราม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายยศชน  จันทร์ชนะ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองปาน โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายศศิวงศ์  กองจันทร์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายศิรวิชญ์  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงศิรินภา  แซ่ห่อ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่ห่อ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายสันติกานต์  เล็กสุนทร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายสิรภพ  บุญญานุวัตร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสิริมาดา  กองทอง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสุณิชา  ธรรมนิยม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงสุทธิณัดฐา  วิศิษฏ์รัฐพงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงกชกร  พัฒสถิตย์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกชกร  แก้วสุวรรณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกรกมล  ยูซบ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกฤษฎากรณ์  ตามบุญ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกันตพัฒน์  ใจเปี่ยม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกัลยาณี  เจริญคีรี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เทพมณฑา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกุลฑีรา  เจนเจษฎ์พงษ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงขวัญข้าว  รอดบุญคง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงจิรภัทร์  สุระชิต โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงจิรวรรณ  เกตุแก้ว โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจุฬาภา  ปฏิสัมภิทากุล โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงชญานิศ  จิตกมลกานต์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายชยพัทธ์  พรหมสถิตย์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงญาตาวี  นาคเกษม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายณัฐภัทร  เหล่าพัทรเกษม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายณัฐภูมิ  อ่อนทอง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธนกฤต  ช้างเผือก โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนภูมิ  พวงแสง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนพภัสสร  สาระคุณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายนราวิชญ์  โพธา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงนิชาภัทร  วรดิลก โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เพ็งแก้ว โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายภัทรพล  นวลสั้น โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายภานุพงษ์  ชุมสมุย โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายเมธาสิทธิ์  กาญจนสงคราม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงเมธิสา  ร่องไร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงรวินันท์  ลาภมี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวงศ์วรรธน์  มณีนวล โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงศศิประภา  อรุณโชติ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  อินทรักษ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสุชาครีย์  หัสโสะ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสุรัสวดี  นวลจริง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงเหมรัชต์  เอกพจน์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกัลยารัตน์  กัลญาน วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงชญานิษฐ์  นุ้ยแท่น วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายกวินท์  อ้นโตน วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงนิชิดา  พุ่มธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมหาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงตุลยวีร์  ขาวจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภูพิศชญา  ฤกษ์สมเด็จ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายกฤษกร  เมตตาจิตร โรงเรียนบ้านดอนนน ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงสุปริพัตร  คำสิงห์ โรงเรียนบ้านดอนนน ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกชพร  เหล็กนาพญา โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภักดีพิน โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงกมลชนก  แสงอุดม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงกรรณิการ์  เล่สำ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกรรนิกา  ศักดิ์ทอง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายกฤษกร  ปิ่นจอม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงกัณพัสตร์  เรืองธารา โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายกิตตินันท์  ขาวล้วน โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงกุสุมาพอน  สมีเพ็ชร โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงแก้วกัลญา  จูค้า โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายจตุรวิทย์  ทัศนภูมิ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายจักรภัทร  กังวาฬ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงจิณตศจี  สุขเนียม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงจุฑามณี  นาคพจน์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงชลิษา  บุญเหลือ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายชัชนัย  พวงศรี โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายชินดนัย  ดวงสุวรรณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายญาณวิจิตร  พันธุ์พิพัฒน์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  มุขสุข โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายณภัทร  คชาเศรษฐ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายณัฐพนธ์  จันทร์พรหม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายณัฐศิษย์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงณิชารีย์  ใจอดทน โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงดารารัตน์  คงทวี โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายธนกฤต  เจตจันทร์มณี โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายธนภัทร  จันทร์พงษ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายธนวินท์  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายธนากร  บริพันธ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายธนาธิป  รัตติโชติ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายธเนศ  กุยุดำ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายธรรมวุฒิ  ศรีพรรณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงนภัส  สุดเหลือ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายปภินวิทย์  จันทร์แก้ว โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เขียวอ่ำ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงปวริศ  บุญทอง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงปวีณา  ทับประโคน โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายพงศธร  โลหะภัย โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงพรรณทิภา  มีทอง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายพิพัฒพงษ์  คชแสน โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  หลีเจริญ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายพิรภพ  ตั้งประภากุล โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงภัณฑิลา  ภู่พยัคฆ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายภานุสรณ์  แสงอรุณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายภูมิพัฒน์  มะโนธรรม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายรณกฤต  ดีพื้น โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงรลิตา  ล้วนเล็ก โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายวรภพ  แซ่เหง่า โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายวรวิทย์  คลิ้งสุวรรณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พูนทวี โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงศรุดา  เหวียดแป้น โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายสืบพงษ์  เพชรสง่า โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายอภิรักษ์  สอนสุวรรณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงอริสา  พุ่มศรี โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงเอมิกา  สามัคคี โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายกรินทร์  ณ พัทลุง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกฤตชญา  ม่วงพิน โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกฤษณา  ปิ่นจอม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิจิตร โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกิดพุ่ม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายกิตติภณ  ขาวล้วน โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงคีตกานต์  ใสผอม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงจารุวรรณ  เด่นกระจ่าง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชนกานต์  สุริวงศ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายชยุติธรณ์  ไพบูลย์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชาริฟา  ปทาน โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงญาณิกา  กองจันทร์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุขนิรันดร์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณัฐนิชา  กิตติดุษฎี โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงทัศนีย์  จันทร์สมบัติ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายธนกฤต  สอนตะโก โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายธนดล  เทพประสิทธิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธนวัฒน์  ตั้งมณี โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธีรพงษ์  โรยนรินทร์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนภสร  เปียสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงนฤมล  ชุมละออง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปพิชญา  ขวัญยุบล โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปรีดารัตน์  นิคมเพ็ชร์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปาณิศา  อักษรพจน์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงเปรมวดี  ไก่แก้ว โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายพงศภัค  แซ่อึ้ง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพิชชาภา  เหรียญทอง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงเพราพิลาส  ภูบัวบาน โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงภัคนันท์  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายภัทรพล  นาคเป้า โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงภัทราพร  พีรกานต์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงมัทนียา  บัวทรา โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงรพีพรรณ  จันทร์งาม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงรัฐนันท์  สุภัทรนิยพงศ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายวรกันต์  ทองรอด โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายวรัญญู  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายวริทธิ  ขาวสมุทร โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงวรีลักษณ์  หมวดคง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงศรุตา  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงศศิตา  เรืองธารา โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายศุภกันต์  เรืองธารา โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายศุภณัฐ  คำภูมี โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสิริพร  พิมพ์สาร โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสุธาพร  เกิดบางกา โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสุภาดา  สิทธิสังข์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่ตั่น โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายติณณภพ  วรสวัสดิ์ โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายนพดล  ทองอนันต์ โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงปวันรัตน์  อารุณ โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงพรสุภา  โพธิ์ภักดี โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงสุชานันท์  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายสุทธิพงษ์  ขวัญอ่อน โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงอรัญญา  ธิวิรัมย์ โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายอันดามัน  เกี้ยวสกุล โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงกมลทิพย์  เทพสกุล โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายกานนท์  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายเกรียงศักดิ์  เมืองทิพย์ โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงจิราวรรณ  นาคจุติ โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงเจนจิรา  จั่นเพ็ชร โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงมีนา  ปอดทลุง โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายวงศกร  กอสุข โรงเรียนวัดวาลุการาม ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกมลวรรณ  สั้นทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายกัณฑ์อเนก  สมตน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทเวช โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายกิตติภูมิ  ทิณแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงเกริกชัย  แดงเสน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายคณาธิป  ภู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายฆัฏนกฤษฏิ์  จันทรโท โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายจตุภัทร  รอดระกำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงเจวลิน  พรหมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงชยากร  ทับซ้อน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายชัชนันท์  เภาทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายชัยธัช  พรมชั่ง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงณพิชญา  รัชฎานนท์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายณัฐภูมิ  นิลศรี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายณัฐวริทธิ์  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงณิชกานต์  ชูดำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายแทนคุณ  รัตนตระการ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายธนวัฒน์  ปานเกตุ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายธนาธิป  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงธมนวรรณ  คชการ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงธราธิป  ณะทองคำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงธัญภัสร์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศุภกิจรัตนากุล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายธันวา  สระทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายธิติสรณ์  ไชยแขวง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายธีระภัทร  คูทองทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงนฏพิชามญชุ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายนนท์ปวิทย์  วีระกูล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงนนทวรรณ  รามจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงนภสร  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายนรินทร  เมืองประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงนวสนันท์  เหง่าหลี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายนัทธิภณ  คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงนิลดา  รัตนโลหะ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงนิศากร  แขวงเมฆ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายบรรณสรณ์  สดชื่น โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงปฐมาวดี  ฐิตะฐาน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงปรารถนา  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วนาบอน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงปัณษฏากร  โปตะการักษ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงปาณิศา  แสงพายับ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายปิติภัทร  พิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงพรสินี  หนูบรรจง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงพิชานันท์  ตันทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงพิมพ์ธีรา  แก้วบำรุง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงพีชญาดา  พุฒพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงภัทราวดี  ตระหง่าน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายภูวเดช  ตะโกท่า โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงภูษณิศา  รินสกุล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ถวิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายวรเมธ  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงวรรณกร  เรืองชัย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงวรรณนิศา  ซั่วเซ่งอิ้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงวีรยา  เมืองแดง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายศตายุ  อิ่มทั่ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงศิรดา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงศิริวรรณ  วุฒิบาล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายสรธร  แก้วสวี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงสุชานาฏ  จันเอียด โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายสุพศิน  หญีตอัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงสุพิชฌา  จันทะวัง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงสุพิชญา  เนตรัก โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงสุภาวิตา  นาควิสัย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงสุรีย์มาศ  จินาอู โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายสุวภัทร  สังฆเวช โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงสุวัสสรา  จินาอู โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงโสรยา  ภักดิ์วิสัย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายอนพัช  วีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายอภิชาติ  ทักษิณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายอัครชัย  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายอานุภาพ  แสงสุริย์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงกนกนิภา  เกลี้ยงกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายกนกพล  เหล่าเมฆ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายกันตพิชญ์  คีรีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงเกศศิริ  วิเศษศิริ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงขวัญธิดา  กลิ่นมาลี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงจิดาภา  โฆษิตกุลพร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงชวิศา  ผู้เจริญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายชิติพัทธ์  พงษ์พันธ์เกษม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณภัทราพร  ตระหง่าน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ภุมรา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายณัฐภัทร  ลิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัฐรดา  คำนวน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงตัสนีม  หวังเจริญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงทิชากร  พัฒน์คล้าย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธนดล  สนอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายธนรัตน์  มากภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธนวิชญ์  หีตนาคราม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธนารัตน์  ไล่ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงธัญชนิต  แอ่งสาย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญท้วม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธีรพงศ์  เพชรศร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงนันธิชา  เอาไชย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพัชราภา  อุดเครือ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงภวิษย์พร  เอี่ยมรักษา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  โทแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงภูษิตา  ยมขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายรัชพล  แว่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เกตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายวีระพัฒน์  ชนะ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงสาวิตรี  ครัวจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสิธิธัญญา  จำเดิม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสุธาทิพย์  พรหมหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงสุธารัตน์  พรหมหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงโสพิศตา  วงศ์สงวน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หลิมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายเอกวีร์  เกลี้ยงนิล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายกิตติธัช  ตระหง่าน โรงเรียนวัดท้องตม ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายฐานวุฑ  สิทธิสังข์ โรงเรียนวัดท้องตม ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงณัฐริกา  หนูบำรุง โรงเรียนวัดท้องตม ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายเดชา  วงสา โรงเรียนวัดท้องตม ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายธนกร  พรพจน์ โรงเรียนวัดท้องตม ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงพรไพริน  อภัยแสน โรงเรียนวัดท้องตม ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายสุชานนท์  องอาจ โรงเรียนวัดท้องตม ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงสุพัตตรา  ดวงเนตร โรงเรียนวัดท้องตม ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงโสภิตนภา  แซ่ซั่ว โรงเรียนวัดท้องตม ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายอภิวัฒน์  ธนเชวงวงศ์ โรงเรียนวัดท้องตม ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายอภิสร  นุ้ยสุข โรงเรียนวัดท้องตม ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายเอกรินทร์  สุดสาคร โรงเรียนวัดท้องตม ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายดรัญพร  พรมมาตร์ โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงศศิวิมล  จั่นเพชร โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงโสรยา  จันทร์ชาวนา โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงชาณิศา  รื่นสุคนธ์ โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายปวริศ  ซั่วเซ่งอี่ โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปวริศา  โคนาหาญ โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสุภัสสร  เกิดนิล โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายกฤษดา  คงมณี โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายกันตพงศ์  ทองจีนสังข์ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงจิรัฐฏิกาล  ปานโบ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายชนกันต์  เพชรคง โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงนภสร  ชูฝ่ายคลอง โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายปิยวัฒน์  ขุนไหม โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินเลี่ยน โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายศิรวิชญ์  โอพั่ง โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงนริศรา  ใจแจ้ง โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงปาลิตา  แสงภารา โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงวิจิตรา  นวลจันทร์ โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายศิริชัย  สิทธิกุล โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายอติชาติ  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงอนัญญา  ออมสินสมบูรณ์ โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายชลกร  น้ำเพชร โรงเรียนบ้านตรัง (จันทร์สิงห์) ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายชโลทร  อุดมศิลป์ โรงเรียนบ้านตรัง (จันทร์สิงห์) ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายชิษณุพงศ์  แสงสาคร โรงเรียนบ้านตรัง (จันทร์สิงห์) ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงฐิติมา  บุญญาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านตรัง (จันทร์สิงห์) ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายนภัสกร  แก้วสุคนธ์ โรงเรียนบ้านตรัง (จันทร์สิงห์) ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพิธวัส  อบแพทย์ โรงเรียนบ้านตรัง (จันทร์สิงห์) ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายจิณณะ  สุขวโรดม โรงเรียนเอื้ออำพน ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงเบญจวรรณ  จิตราวุธ โรงเรียนเอื้ออำพน ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงพัชรพร  แก้วสุวรรณ โรงเรียนเอื้ออำพน ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายพิตติพัฒน์  นกถาวร โรงเรียนเอื้ออำพน ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พ่วงฟู โรงเรียนเอื้ออำพน ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงวรพิชชา  อยู่ซิ่น โรงเรียนเอื้ออำพน ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายณัฐพงศ์  หมื่นรินทร์ โรงเรียนเอื้ออำพน ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธฤษณุ  สุขวโรดม โรงเรียนเอื้ออำพน ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงนริศรา  เหลืองไทยงาม โรงเรียนเอื้ออำพน ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายศรัณยพงค์  ผึ้งดอกไม้ โรงเรียนเอื้ออำพน ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายเศรษฐพงษ์  สมสุวรรณ โรงเรียนเอื้ออำพน ป.6 วิทย์ประถม