รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษฎา  คุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกวีวัธน์  ทรัพย์อดุลชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิสภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกันตา  มนธรรมสกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติพิภัทร์  สินรา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเกวลิน  ไทยประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายไกรวิชญ์  ชุมพินิจ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายครวัฐ  ฟองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงคุณัชญา  พูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายจักรพงษ์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายจักรภัทร์  อุ่นภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายจุติภัทร  เรืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองลีผล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายชนาธิป  แหลมเพชร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชรินรัตน์  แก้วประสม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชัชชพล  ศิลาน้อย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายชินภัทร  อรุณโชติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หัสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงฐิตาภา  อุ้ยดำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงฐิติวรดา  วิวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณฐกร  สามัญเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายณฐกร  สุขวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณธิดา  ทองเอียง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายณภัทร  กังวานสุระ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัชชา  พยุบล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายณัชพล  สุขพล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้วดวง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐกุล  อินทะเสม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทรัพย์สิทธิเวศย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฐพนธ์  สนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฐพัชร์  โอภาธันยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐภัทร  งั่นบุญศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงถาวรี  อ่ำกอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธนภัทร  ภู่ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธนัญชนก  นาคเปลี่ยน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธิติพล  นันทสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธิติวุฒิ  ไกรมาก โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธีรตา  หลวงนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธีรภัทร  ยอดเสน่หา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนภธร  บูรณเทศะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายนัทเจต  พรมพิชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงน้ำเพชร  บูรณเทศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนิชนันท์  น้ำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนิมมิตา  จรูญโกศลสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายเบญจพล  มากวิสัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายปฏิภาณ  จินดาชื่น โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปริชญา  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปริณชยา  เล็กเจริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายปวริศ  สินเล็ก โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายปวีณ์กร  นุ่มพรมทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายปัณณทัต  มาตฒิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายปัณณ์  ชุมเกษียร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายพสธร  พรรณา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายพัสกร  วงศ์ชนะมา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พยุบล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายพิศุษย์  กิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงภัคจิรา  สมิงชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงภัทราวดี  แผ่นพานิช โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายภาสกร  ดุลยไพรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายภูติวงศ์  แสงภู่ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสวงสิน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายภูริทัต  กลิ่นละออ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงมนัสนันท์  เดี่ยววาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงมิ่งกมล  อินทรสุภาพ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายรณกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงรวิภา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงรักษิตา  แสวงสว่างอารมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายรังสฤษฎ์  มังกรกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายวรฉัตร  ไกรวิลาศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายวรนันต์  จันทร์คา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายวันจักรี  ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวิภาพร  ศรีสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายวิเศษ  องค์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศศิวิภา  เยาวยัง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงศศิวิมล  พุ่มกะเนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงศิรนุชา  กำลังใบ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายศุภโชค  แก้วหนูนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสวามินี  ขำคม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายสหฉัต  ควรคนอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสิริกร  สนธิเศวต โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสิรินดา  กาญจนชุุมพล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายสุรพิชญ์  เสาวรส โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายอภิสิทธิ์  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอิสรีย์  พัฒน์ใหญ่ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็ชรมุณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกรวรรณ  เกตุพิมล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกรวิชญ์  คุโรปกรณ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายกฤตพล  ศิวะพรประสงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายกฤตภัค  ศรีชาติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกฤตเมธ  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกวินธิดา  อินทรสุภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกวี  นุ้ยสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกษิรา  เพ่งผุดผ่อง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกัญจนพัชร  ซังธาดา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกัญจ์ภพ  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แพ่งยัง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกัณญาวีร์  วัชรนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกานดา  พานิช โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปัญญาถม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกานต์รพี  ศิริขจร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกิตติ  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกิตติพงษ์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกิตติภณ  ตรีสุชนม์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกิตติศักดิ์  สายัณห์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกุญช์ชญา  เพชรขุ้ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงเขมณิจ  ภู่ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายคณัสนนท์  คุ้มรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายคมน์คณัฎฐ์  หนูทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงงามลออ  งามขำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงจรรยาพร  อนิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายจักรพงศ์  เอื้ิออารี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายจักรภัทร์  พงษ์ศักดิ์ขจร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงจินดาภา  มลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายจิรวัฒน์  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจิรัชญา  วิญญูตระกูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายจุลชาติ  ศรีช่วง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายเจษฎา  วุ้นศิริ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชญาดา  สกุลปักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชญานิศ  กิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชนสรณ์  ตุมระวัต โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชนัญชิตา  สินบำรุง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชนิกานต์  ชัยวิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชนินทร์  เพ็ชรพิรุณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชนิสรา  จันทรมาศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายชยกฤศ  บำรุงแขวง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายชวัลวิทย์  จิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชวัลวิทย์  วรรณครอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายชาญณรงค์  หอมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชาติญาด  กิมเซียะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชิษณุชา  กำลังใบ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายชีวธันย์  ไชยโย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สอนสุภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงขำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชุติมา  พ้นภัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงญาณิศา  พลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงญาณิศา  หาญกล้า โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงฐิติชญา  สมตน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายฐิติวัชร์  ฉิมเปีย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณกัญญา  จันทร์ทัง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณฐกร  อ่อนไหว โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณฐพฤฒ  ธงพุดชา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฎฐา  แก้วบังตู โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวกิ่ง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณัฐพร  รัตนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฐพล  พัดจิ๋น โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐพล  เถาเล็ก โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐมน  ชังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐวรา  ปวงสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณัฐวัตร  คุณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐวิศา  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณิชวรรณ  มูลสุวรรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงดวงกมล  ยังชุ่ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงตรีฐิญา  เจียมรจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเตชิดา  ศักดิ์แสง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายไตรวิช  นิรัตติสัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงทักสิกานต์  แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนกฤต  ธนาศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธนพร  ช่วยชูหนู โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธนพร  เอกวรรณัง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนภูมิ  ใยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธนัชชา  ชื่นแดง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธนัชชา  อินทพนม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธนัชพร  ทรรปณะวิภาส โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธนิดา  ทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธนิสร  ขรภูมิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธัญธรณ์  สิริบรรณนุกูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธัญพร  ผลประทุม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธัญรดา  สุขสการ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธันญธร  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธันญ์รวิน  กรแก้วกิจอนันต์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธันย์ชนก  ชูเยาว์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธีรดนย์  เพ็ชรนิล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธีรภัทร  เปี่ยมศุภฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธีรยาภัทร  พรมเทศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนภัสสร  แกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนฤภรณ์  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนวกร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนันท์นภัส  คุณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปกป้อง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนันทัชพร  พิมาน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายนาราภัทร  วัชระศุภร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนิรชา  ศรีพักตร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายบรรณสรณ์  กุนอก โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงบุญนิสา  อินทร์มี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายเบญจรงค์  ลือชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปณิตา  บุญญกาศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลพานิช โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปวีณศรณ์  เทียนนาม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปัญญาวุธ  คล่องบุญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปัณณิกา  พาศประภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปาณิศรา  พัชนี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปาณิสรา  รักษาผล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปาตาวี  อุทธยานมณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายปิยะวัฒน์  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายปุณยวัจน์  คูประดิษฐานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปุณยวีร์  รุนอร่าม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายเป็นไท  ยังสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงเปรมมิกา  เหมือนมาตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเปรมวดี  รัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพชรดนัย  ตันติวิท โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพรธีรา  บุญคล้อย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพรเสน่ห์  ชูคงคุณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพัฒน์นรี  พัฒน์ใหญ่ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพัณณิตา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพิชญอร  รัตนพรหม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิชญาภัค  คล้ายอักษร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพิสิษฐ์  พิมุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญร่อน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพุฒิเมธ  พสุโร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพุทธธิดา  อำพันกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายเพชรรัตน์  โกฎเพชร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ฉ่ำฉิ้ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภัณฑิรา  พุทธแดง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงภัททิยา  สำมณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงภัทราพร  มีเพียร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรประสม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภาคิน  บุญญอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภาคิน  พรหมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงภานิชา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภาพิชมนทน์  ผลบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภาวิณีย์  เรืองพงษ์สาร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงภาวิดา  รัตนเย็นใจ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงภาวิตา  บุญเรืองขาว โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายภีมณภัทร  พุ่มสร้าง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภูรินทร์  นิลสังข์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภูวฤทธิ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภูวศิษฎ์  เนื่องชุมพร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงมนพร  หัสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายมหรรณพ  ทรายแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายยุทธพงศ์  กาญจน์สำเริง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงโยษิตา  ธรรมรักษา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายราชันย์  ศิริมังกร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายราเมศ  โกศลเมธี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงรุจดา  วานมณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงลภัสรดา  รัตนจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงลักษมิกร  ชุมเกษียร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงลีลาวดี  โลพิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวชิรวิชญ์  วีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวรวลัญช์  เรืองประสม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวรัญญา  รัตนมณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวราภรณ์  สินสมบุญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวรินทร  ชุมเกษียร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวริศรา  สินธุฉาย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายวศินภัทร์  กันจู โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายวีรภัทร  วิชัยชลีชล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงเวธนี  จันทร์ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายศิรบัณณ์  กิตติชนม์ธวัช โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงศิริกัญญา  นุ้ยมาก โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายศิวกร  ศีลบุตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศุภชัย  วินารัตนฺ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายศุภโชค  ชินวิทยากุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายศุภณัฐ  เสาวรส โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายศุภวิชญ์  ราชบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงศุภิสรา  นครเสด็จ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงศุภิสรา  สง่า โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายสรวิศ  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายสฤษฎ์พล  มณีโสตร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสิรีธร  ไชยกิจบำรุง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสุชาวลี  พลวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายสุธิป์รัก  ชยนวกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายสุรพัชร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุริยาพร  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายสุวิชชา  ศรีลาวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธรรมวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายอติวิชญ์  ชูธิบัติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอภิภู  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอภิษฎา  แดงสกล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอักศิกา  พัฒชนะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายอัครวิทย์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอัญชิสา  ชิตโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายอาชวิน  นราวีรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอินทิรา  อินทวิสัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงิิอลิศา  สายพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกิติยา  โมสิกะ โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายชโนทัย  จันทร์สอน โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัววารี โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงธันยพร  ปราบเหตุ โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายปณวัฒน์  นาคสังข์ โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายพีรวัฒน์  ผอมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงเกศราภรณ์  กาญจนดิฐ โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายจักรกฤษณ์  นาคเพ็ชร โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงจันทร์เนตร  สุขนาพจน์ โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายชินวัตร  บรรจง โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวณัฏฐณิชา  มีกุศล โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงณัฐชา  สุบรรณรัตน์ โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงณัฐริชา  ยังจีน โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวพัชรพร  บู่ทอง โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงมัลลิกา  ภักดี โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
294 นางสาววริสรา  อุส่าห์ โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงสุธิมา  ตะโกท่า โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงกชกร  วารีสุวรรณ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายกรปภา  ไทยนุกูล โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงกัญพัชญ์  นิลเขาปีบ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายกันตภณ  เติมสินสุข โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงกายรติกานต์  กรดหนู โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงจันทัปปภา  รักเมือง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายฉัตรชานนท์  ชูแสง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงชัญญา  มาลากาญจน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายชัยมนัส  รัตนบัลลังก์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายชัยวัฒน์  ราชสีห์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงชาคริยา  คำสิน โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายฐปนรรฆ์  ธรรมา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายณฐกร  พุทธรักษา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงณัฎฐชา  เนียมสมบัติ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายณัฎฐพล  สินเกตุ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายณัฎฐพีร์  ศรีสันต์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงณัฐกฤตา  น้าเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายณัฐชนน  พุกบัวขาว โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงณัฐชยา  เนียมสมบัติ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนาเลี้ยง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายณัฐดนัย  ยังปักษี โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายเตชนา  ราชานาค โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายทีปกร  ศิรินิล โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงธัญชนก  เพชรเศรษฐ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชูชัยนิรันดร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงธัญยรัตน์  แจ่มประวิทย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายธีธัช  สมบุญ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงนภสร  อินทรินทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายนรภัทร  ช่วยแดง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงนันทิชา  บุตรวาทิตย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงบุณยวีร์  เพชรมณี โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงปภัสสร  สารวัลภ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แคล่วคล่อง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายปัณณทัต  โสภาผล โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงพรพิมล  ทีทำมา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายพลกฤต  แสงประดิษฐ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายพัทธดนย์  เถาเล็ก โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กาเหว่าลาย โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายพีคพันธ์  จันทร์สิน โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายพีรวิชญ์  แซ่เสี้ยว โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สมเทพ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายยูซุฟ  มัซซอร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายรหัท  โพธารส โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์ลีลาภรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายวีริศ  จืบบรรจง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายวุธิชัย  ศรีพัธยากร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงศิริประภา  ช่วยเกิด โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงอภิษฎา  สุขนิตย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงอภิสรา  จันเกตุ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงอรุณฉาย  เอี่ยมยิ่งพานิช โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงอลิส  เอริษา คลีเมนส์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงกมลพร  ฉิมระฆัง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายกฤตภัทร์  ใยบัวทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สายศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงกัลญญ์กุลณัช  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายกิตติพงศ์  บุญมี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงเขมิกา  คล้ายอักษร โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงจริญยา  ศรีหมอก โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงจริยา  ศรีสอาด โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายจักรภพ  จรัสวิโรจน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายจิรายุทธ  ช่างเสียง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สอนสุภา โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงชฎาภรณ์  สุประภาพ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงชฏาพร  บำรุง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงชมพูนุท  กิจปกรณ์สันติ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงชลนิภา  วิเชียรเกื้อ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายชวกฤษ  โชติกมาศ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงชวัลญา  หย่นครบุรี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงชัญญานุช  กรแก้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายชัยรัฐ  จินตะวรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงชุติพร  ทองบุญ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองรอด โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีพรหม โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุมวรฐายี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายณัฐดนัย  ไทยถาวร โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงณัฐธิดา  หวลหอม โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายณัฐภาส  เทพคีรี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงณัฐมนต์  สายสุวรรณ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงณัฐรดี  ประนอม โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายถิรวัสส์  กุลโคตร โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงเทธิดา  ภู่สาร โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายธนนชัย  แจ่มจำรัส โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายธนภัทร  อภิวัฑฒะโน โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายธนภัทร  เพชรพิทักษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายธนภูมิ  อภิวัฑฒะโน โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงธมลวรรณ  พัฒนา โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงธัญภัค  สุพรรณพงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงธันย์ชนก  อ่องนาวา โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายธันยา  ตันก่วนจู้ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงธันรดา  โปทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงธิดารัตน์  น้ำผึ้ง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงนัฏฐิกา  ประจันบาล โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงนันทิชา  สินธุลักษณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงเบญญาภา  นาคเนียม โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงปณัฐฐฐานันท์  สัตยธีรานนท์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มัชวงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายปัณพัฒน์  เขยแก้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงปาณิสรา  นามเมืองคุณ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงปารณีย์  จันทร์ปรีชา โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงปิ่นธิรา  สุตราม โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายปิยชาติ  ศรครามครัน โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงปิยะภรณื  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายเปรมปรีดา  เดชพิน โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายพงศ์ปณต  ประเสริฐวิทย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายพจนกร  ดำสง่า โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงพรไพลิน  เทียมสมชาติ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พัตติกพงษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงพัฒนวดี  บุญทวี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงพิชชานันท์  เตือนวีระเดช โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงพิชชาภา  ลิ้มวัฒนา โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเสียง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สุขบรรพต โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงพิมพิศา  มนต์นิมิตร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายพีรวิชญ์  ก่อเกียรติตระกูล โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ชิดดุษดี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงภัทรจาริน  สายแก้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงภัทรดา  ดาวตุ่น โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงภัทรวดี  แท่นพรหม โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายภาณุวัฒน์  อริยวงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงมนต์ธัชสุธา  ใจดี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงมนัสนันท์  นวลฉวี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงมันทนา  รัตนอุดม โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายล้อมพงศ์  แก้วผุดผ่อง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงศิษฏิภรณ์  หนูขลิบ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงสร้อยสิรินทร์  พลอยศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงสิรภัทร  บุยใช้ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงสิริกมล  แข่งขัน โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงสิริโสภา  พวงทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงสุตาภัทร  เจริญโอสถ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงสุพิชญษ  อินหญีต โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงสุวนันท์  สุดธาดี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คลี่บำรุง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงหทัยภัทร  แคล่วคล่อง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายอภิภุ  ชังช่างเรือ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงอรจิรา  พัฒชนะ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงอรุณ๊  ชูชัยนิรันดร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงอัยสวรรค์  ด้วงหวัง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงอินทิรา  จันตรา โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงกรนันท์  ช่วยชูหนู โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกรุณา  ชูชัยนิรันดร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายกฤชภัทร  บุญเกื้อ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกัณชิศา  ดาวเรือง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายกันตวิชญ์  จีนตั้ง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกีรัตยา  รอดนิกร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  กองสวัสดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายจักรภัทร  เล่งน้อย โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงจิดาภา  โชคกิจการ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายจิรายุ  ชูกลิ่น โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายเจตณิพิฐ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงชญานิษฐ์  อุไรวงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงชญามณี  ทองคำ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงชนิดาภา  พุ่มพวง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายชยากร  รัตนภักดี โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงชลดา  ตั้งสถาพร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายชวันรัตน์  ตันหยง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์อุ่น โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงชิตชนก  มูนี โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงชุติมา  เชื่อถือ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงโชติกา  เทียนมนัส โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณพัชญา  รุ่งประเสริฐวงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัฎฐิกา  รัตนะ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฐกานต์  สวัสดี โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณัฐธิดา  อนุญาติ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายณัฐภัทร  ใยบัวทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิ่นนาค โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธนกร  นิลสังข์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงธนกานต์  เพชรไฝ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธนดล  พิมลรัตนกานต์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงธนพร  จงสุจริต โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธนพล  ชายสมุทร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธนพล  ยุบลพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธรณ์ธันย์  พรหมเพชร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงธัญทิพย์  ศิขิวัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธัญรดา  สมบุญ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงธีร์สุดา  นรพันธุ์พงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงนภวรรณ  เอกวรรณัง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนภสร  ชายสมุทร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงนีรพัชร  วัฒนะศันสนีย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงบุษกร  สมบัตินา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงเบญญาภา  ตีสิงห์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงปริณดา  รสมาลา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงปิย์วรา  สว่างวงษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงปุณณยาพร  ภิรมย์ศักดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปุณิกา  พิทยาวัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงปุณิกา  ศิโรเศรษฐ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพนิตพร  ชูนิด โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงพิชญภัค  ทันพิสิทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพิชญาภา  บินโส๊ะ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายพิพัฒน์  เพิ่มพูล โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดำสมอ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สนั่นแสง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพิมพิศา  มาตฒิวัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงแพรวา  สงเคราะห์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงภัคสินี  บุญจำนงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายภาคย์วิภู  ดวงคงทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายภาคิน  ดำรงฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงภานุชนาฎ  เรืองนุ้ย โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงภูรดา  ช่วงคงทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงมณีจันทร์  พลฤทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงรวมอักษร  เผดิม โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายรัชพล  โตวังจร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายรัตนภูมิ  แสนเสนา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงวรวรรณ  รวมศิริ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงวรัมพร  พิณวานิช โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงวิระษา  ขำเกิด โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงวิรัลพัชร  สถิระพจน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวิษิพรร  ชิวปรีชา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงวีริษา  ฤทธิ์ล้ำเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงศกฤตฎิรา  สุทธานี โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายศรัณย์  วัดนครใหญ่ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงศุภานิชญ์  เสือมาก โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสโรชินี  วรรณนิยม โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสายธาร  นาคศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสาริศา  อุ่นใจเพื่อน โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสิรัษฐา  วิจิตร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสุชานันท์  นุ้ยสุข โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสุทัตตา  วัฒนานิล โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายหัสชัย  จงไกรจักร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอนันตญา  พรหมทา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอภิชญา  เกื้อสมบัติ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงอภิชญาถ์  นาเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายอัครพล  สุทธิผล โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอัจจิมา  ทองสวี โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอัญชิสา  หัสดินทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอัญชุลี  วานมณี โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอันนา  จตุสุวรรณกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอันนาวี  ดำกระบี่ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  กลัดกลีบ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงไอรดา  ปั้นมณี โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายจีรพงษ์  อรุณพันธ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายฉัททันต์  วงษ์ไทย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายชยาพล  คุ้มมี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายชิตวัน  ลิ่มวิโนทัย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงฐิดาภา  เนาวสุวรรณ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงธันย์ชนก  เหล์กคม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงธิดาภรณ์  แก้วน้อย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เหมือนวงษ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงปณิสรา  ทิพย์ปัญจะ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายพิมาย  คำทอง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงรัตนา  ดอกไม้จีน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายศิวกร  กิติพนาศิลป์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงกรกนก  เจียรนัย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายจิตติพัฒน์  จิตภักดี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมบัติศรี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงทิพย์อาภาบุษย์  นุ่นจันทร์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายเทพนิมิตร  อาสาสำเร็จ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายธรรมรัตน์  สื่อมโนธรรม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพจน  รอดพันธุ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงฟาร์ร่า  ม่วงอุมิง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงยุษฎาพรรณ  รักษาวงค์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงวริศรา  อัคราจินดากุล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงวิชชุลดา  รักษาราช โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงวิชุดา  ชื่นชม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงศิรประภา  จันทร์แสง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายสิทธินันท์  นุ่มปาน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงสิริวิมล  ศิวิลัย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงสุพนิตา  บุญรอด โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงสุพิชชา  น้อยผล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายปุณยวีร์  เที่ยงตรงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายกรวิชญ์  สัณฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายกฤตพร  ประสมทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงกัญญาภัค  ผลสุขการ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายโกเศส  กำเหนิดเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงเขมจิรา  พรหมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายจาตุรัตน์  พรมอุบล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงชนม์นิภา  ชูสังกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงชนัญธิดา  พันธ์บัว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงชนิดาภา  กอุพาณิชานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายชลกร  ยางกร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายณัฐณณณ์  ปุจฉาการณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงณิชา  ธนาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงณิชารีย์  พงษ์ลิมานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายเทวฤทธิ์  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงธัญญรัตน์  โตวังจร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายธาดากานต์  หนูทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายนรวิชญ์  หงษ์สท้าน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายนฤบดินทร์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายนันทภพ  พิณวานิช โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงนันทิวา  เพชรพิรุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงพนิดา  จุเจ้ย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายพัทธนันท์  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงเพชรรดา  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายภูดิศ  จุลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงมัลลิกา  สานุกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คงแสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงเรวดี  เมืองแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายวงศธร  ธนบัตร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายวีรภัทร  เมฆพะโยม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงศิริยากรณ์  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงศุภนุช  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงสโรชา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงสาวิกา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงสุชญา  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายอดุลวิทย์  ไชยบัณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงอัญชิสา  จันทบำรุง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงอัณณ์  ชินวงษ์จุ้ย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงอาทิตยา  มัชฐารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วทองเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามพิมาย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกันตินันท์  แสงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงกัลยากร  นิลสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงกาญจน์กมล  จีนจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  กิ่งน้ำฉ่า โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายกิตตินันต์  ใยนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายกิตติพงศ์  อนุมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกุณณ์ญาวี  สุวรรณพ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงจันจิรา  ทิมนาง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายจัสติน  นิสเทลเปียเกีย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงชญาภา  ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงชลิตา  กระต่ายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายชัชชัย  สุขฝัน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงชิโนรส  นามโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงฐาปนี  กัลชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายณัฏฐวี  อินทร์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายณัฐพัชร์  ชัยชนะกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงณิชนันทร์  มีลาภ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงณิชากานต์  ขวัญใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงดรุณรัตน์  พุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายธนกฤต  สังวรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงธนพร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายธีรภัทร  ชุมนาคราช โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายนนทวัฒน์  ภิญโญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายนภลภัส  เผือกผ่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงนภสร  จีบบรรจง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงนันท์นภัส  โคนาหาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงนันทพร  บุรีกัน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงนันธกานต์  ปักษิณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงนัยนา  กลางนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายเนตรณรงค์  แหวนเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปภาสรณ์  เวชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงปรายฟ้า  สว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงปรียากร  เกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงปวิชญาดา  อินทรจิต โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงปานไพลิน  มณี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายพงษพัฒน์  จางบัว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงพันทิพย์ภา  อินฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายพิชญดนย์  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อุดมเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงพิมนภัส  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพิมพ์วิลัย  ยังรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายพีรวิชญ์  กรประสิทธิ์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายรชฏ  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายรชานนท์  ไกรบำรุง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงรมิตรา  เพชร์ดี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายวรินทร  เอมห้อง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงวริศรา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงศรุตยา  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญแรม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายศักรินทร์  บุญรอบทิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายศิรายุ  สุหุโล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงศุภธวดี  นาคดนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายสิทธิชัย  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงสิริกร  ดำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงสิริกร  ทิพเบ็ญจะ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงสุกฤตา  พรหมหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงสุภชา  สุวรรณเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายเหมรัศมิ์  วรังอาจ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายอภิชาติ  พิมุข โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงอมาวสุ  ประสารวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงอัญญามล  ระลึกเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายอินธิพัทธ์  รื่นเริง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายกิตติศักดิ์  พันไธสง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญประกอบ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายโกสินทร์  ทองรักษา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายชายครอง  ทวยหมื่น โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
666 เด็กชายธนพร  สาดนอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายธนากร  กุนแก้ว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายธีรภัทร  ชุมแก้ว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายธีรศักดิ์  สมพงษ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายนฤตย์  สุธาพจน์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีใส โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงภัทรธิดา  คำพาดี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงมนฤดี  คลี่เกสร โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงวรัญญา  ริมไธสง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายวีรภูมิ  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงสาธิดา  จันทร์รักษ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงสิรินทรา  ขานสันเทียะ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงสิริยากร  กระลำภักดิ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายอภิวิชญ์  มีเพียร โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงอรอุมา  อยู่ภักดี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงกนกวรรณ  พูลน้อย โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายกรวิชญ์  ศรีเอียด โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงกิ่งปริชาติ  รอดแก้ว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงขวัญข้าว  แสวงสุข โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายเขมินท์  ชื่นหลง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงจีรัสยา  อ้นหวล โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงจุฑาพร  สมอ่อน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงเจนจิรา  สำราญ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เทาดี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงชญาดา  สีเงินยวง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายชนาธิป  ทุ่งนา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงชุติมา  เพ็งทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายณัฐพงค์  เมนไธสงค์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายธีรวัฒน์  จันหล่อ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงนลินนิภา  เยาว์รัมย์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงนันท์นภัส  สร้างการนอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงนิชา  กองเกิด โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงนิชา  ศุภฤทธิ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงนิราวรรณ  สะท้านถิ่น โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงนุชรดี  สัทธรรม โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายบัญญพนต์  เหลาอ้อ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายบุญญฤทธิ์  พะธะนะ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงประดับนภา  พรมบุตร โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงปาลิตา  โคนาหาญ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงปิิยวรรณ  ศรีโยวงศ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงพัชรพร  เพชรทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายพิริยะ  พุทธพันธ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงภัทราณรณ์  เครือสนิท โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายภานุ  ชุมเย็น โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายภูสิทธิ์  มากวันดี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงมณฑกานต์  เพียงไธสง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงมณฑิตา  ถนัดพงษ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายมาร์โค  ไคเซอร์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงรพีพรรณ  รอดแก้ว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายรพีภัทร  ยานุ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายรพีภัทริ์  เจิมทา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงรุ้งนภา  จันทะแพน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ภูอ่อน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีทองกุล โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายวิชชุปภากร  ศรศิษย์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายศรีศักดิ์  หาญนอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงศิราณี  ฤทธิแสน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายสรศักดิ์  คลี่เกษร โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงสายธาร  ทาธิแสง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงสิริกร  เสนนอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงสุพรรณกัลยา  หมั่นทองหลาง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงสุพรรษา  สุขกลิ่น โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายสุพศิน  เนาแก้ว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงสุภัสสรา  ขวัญทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงสุวรัตน์  แก่นทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงอรสา  ศิริทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงอลิษา  มีทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายอัษฎาวุธ  แป้นงาม โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงอาทิตตยาภรณ์  พันมาต โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงอารยา  พรมลุน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงอินทิรา  โคกเปือย โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายอิศเรศ  พาประจง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงกนิษฐา  พรหมสุวรรณ โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ ป.6 คณิตประถม
739 เด็กชายพงศกร  ตระหง่าน โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงรวิพร  ชูคต โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายชคัทพงษ์  ปราบจินดา โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงไพลิน  พงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายศราวุธ  ชูชื่น โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายกฤตเมธ  รัตนภา โรงเรียนบ้านคลองสูบ ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงธันยพร  เอมสะอาด โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงมานิตา  ย่อมเที่ยงเเท้ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงสวรส  บัวแช่ม โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายสิทธิพล  อินทวงศ์ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงอชิรญา  วงศ์ไพรกรณ์ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
750 นายอาทิตย์  กลิ่นแก้ว โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงดวงกมล  นาคหกวิค โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายธีรภัทร  พรหมชู โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงภัณฑิลา  มีล้อม โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงวราภรณ์  พุ่มพวง โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงวารินทิพย์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงวาสนา  พุฒศรี โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงวีรภัทรา  คะโรมิ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูสังกิจ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงนิธิกานต์  บุญญตา โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงภัทราพร  อินทนาศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ป.5 วิทย์ประถม