รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษฎา  บุญสมบัติ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายจิรเมธ  แหลมจะบก โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงฉัตรชฎาพร  สามสุข โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงประไพพรรณ  พวงยาว โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงปริยากร  ภูชื่น โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงพรพิมล  ชำนินอก โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงภัทรธิดา  พิมลนอก โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายภูวนาท  อุตราช โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายสมศักดิ์  พวงสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงอัญชลี  ปีกขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกชกร  เดชสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงกมลชนก  สอนกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายจตุรวิทย์  กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงจันทิรา  เปลี่ยนผึ้ง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สีนา โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายชินดนัย  พันธ์เพียร โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สวัสดิ์นที โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายณัฐภูมิ  ครึ้มค้างภู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงธิดาลักษณ์  ศิริหมั่น โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงปพิชญา  พันธุมณี โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายปภาวิน  ศรีจำนงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายปัณณวิชญ์  เสนารักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายภาณุพงศ์  พือขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายภานุพงศ์  วงแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายภูสิทธิ  ชมชู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงเมธาวี  โกมาสังข์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงวนิดา  พงษ์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงวรณัน  รอดวินิจ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวรัทยา  โมมขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงวิชุดา  ในจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ดอนกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายสายนที  ชอบใจ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชื่อมมะลัง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงอภิชญา  จอมโต๊ะ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกิตติกานดา  สุขจิรพันธุ์ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ด่านขุนทด โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายทรงพล  คำแก้ว โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทาณรงค์ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธีร์รัฐ  อัศววีรพงษ์ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงมนัสชนก  กลัดงิ้ว โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายอชิตะ  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงษ์สุภา โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีสุข โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายชีพชนกษ์  เพ็งชัย โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณัฐรัมภา  ม่นจะบก โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายธนวรรษน์  เลาลาด โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงธัญชนก  หลอมทองหล่อ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายนนทกร  ตู้พิมาย โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงนภัสรา  วิลาศ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงนริศรา  มีสมบัติ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนวภัทร  ไชยกา โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงปนัสยา  รัชวการ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปรัชพร  หาญรบ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงปราณปรียา  ปึกสันเทียะ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงปรายฟ้า  โฉมนิธิตานนท์ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงผกาวดี  เชยชม โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภิรมย์กิจ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงพิยดา  ไชยพันธ์ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงภัคศรัณย์  กุมขุนทด โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงภัทรลดา  อาจศิริ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายภารุจ  ลอยศักดิ์ โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงภูริชญา  อยู่สบาย โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงมลธิชา  มาตรังศรี โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงวราภรณ์  กลางเมืองขวา โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวิภารัตน์  ผิวรักษา โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายสหรัฐ  ลำเภา โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสิริธร  จรแก้ว โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายอชิน  สิงห์ลา โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงอนันตญา  สายบุตร โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงอภิชดา  บุญมา โรงเรียนศรีเทพบาล ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกองแก้ว  ญาณรักษ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายจิรายุ  มาสิงห์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายเจษฎา  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายณัฐกานต์  สูงขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณัฐจิรา  เต็งกลาง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายทักดนัย  ศรีสมัย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายธนกฤต  ผิวผ่อง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายปิยะพล  ฉ่ำท่วม โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพิมพกานต์  ดวงจิตร์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายภัทรภูมิ  เลไธสง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงภูมรินทร์  ศรีรัตนาธารา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงมินตรา  จูสิงห์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายวิรสิทธิ์  โพธิ์นอก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายอดิเทพ  คุ้มคง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอริยะ  พุทธาพันธ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกชกร  แสนน้อย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สานอก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกุลนัดดา  เม่นคง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายจักรภัทร  ชุยรัมย์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายจานิรุต  สิทธิพรมมา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายชญานนท์  เรืองศักดิ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณัฐชา  กะหน่าย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธนัญญา  พรมโพธิ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธนันชัย  เนตรักษ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายนราธิป  นามแสง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายปกาศิต  โกยทรัพย์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปาริตา  กามขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงเปรมจิรา  คุ้มบุญ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพิชญ์ธาดา  คำลา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายพิชญะ  กลัดพ่วง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายภานุ  จินาญาติ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงภาวิดา  สูงขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เลไธสง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายวรโชติ  ไชยโฆษ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวินิตา  ติ่งน้อย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงวิมลสิริ  ศิริเนาว์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายวีรภัทร  ชะรุงรัมย์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายศักดิ์ดา  รักงาม โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงศิริประภา  เบอร์ขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายศิววงศ์  หอดขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสโรชา  โนนทิง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายสุทธิพงษ์  รัตนพร โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุภาวิดา  หีบขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายอาเนช  เป้ขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกรรณิกา  พวงโคกสูง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกรรณิการ์  จูงกลาง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงขวัญจิรา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายจักรภัทร  เพชรวิเศษอุดม โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  จันทร์สอน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณัฐสุดา  สินตะละ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายเดชาธร  โสภกุล โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายธนนันท์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายธนัญชัย  กำบังกาย โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายธีรภัทร  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายธีระวัฒน์  บวรธีระกิจชัย โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายนนทกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงบวรลักษณ์  พาโยพัด โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายปฏิญญา  ยางป้อม โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายปภาวิน  คชเถื่อน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพิชญา  โคทวี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพิชาภรณ์  ยุ้งจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายพิริยะพัทธ์  เหล่าสถิตย์ธีระกุล โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายภูมินทร์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายภูริณัฐ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายภูรินทร์  ศิริภูมิ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายรตน  หิตะปิตะนันต์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงวริศรา  ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายวัชรากร  เล็บครุฑ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงวิภาพร  แข็งการ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวิลาสินี  โสดา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงแววดาว  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายศิวัช  ศรีโสภา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสวภาว์  คล่องใจ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายสิริพงษ์  พวงสิริภควัต โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสุพรรณ์ษา  สุขหอม โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงอนัญญธิดา  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงอริสา  สินธะวาชีวะ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกชนันท์  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกัญญาพร  สุวรรณทร โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกัลญา  เที่ยงพร้อม โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงขวัญแก้ว  นาทอง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงคชาพร  ขำชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงจิรัชญา  พันขุนทด โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงจิราภา  ชะอุ่มกลาง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงฉัตรพร  อุ่นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชนัดดา  แจ่มศิลา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชยาภรณ์  ไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายฐาปกฤต  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัจยา  คชโคตร โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัฐชยา  อินชู โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐธิดา  วิเศษอักษร โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงดวงกมล  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงดวงเดือน  บาโทโร่ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงทับทิม  เด่สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายไทยเทพ  ปะตะทายัง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนกร  ถนอมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธนัชญา  ธรรมสโรช โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธนาวัลย์  ผัดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธฤษญา  ใกล้สุข โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายนที  เงินทวี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายนพรุจ  เอื้องมณี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนภัสสร  พูนศรี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนันทรัตน์  หาญชัย โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนันธิดา  ภู่กันมาศกุล โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปนิดา  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปภาวรินท์  เพ็ชรฉลูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปภาวี  โสศรี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปารียา  มูลสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปิยวิมล  ภามี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดาวขุนทด โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพัชรีรัชต์  สีแสง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทะสุนทร โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพีรญา  พูนพัฒนาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิง้เพชราภรณ์  สีแก้วก่ำ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายภัทรวรเมธ  เผือกกลาง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงภัทรียา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงรชาร์  มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายราชันย์  พลเดช โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงฤทัยชนก  กรงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวราภรณ์  คำมูล โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวาสนา  แสวงสุข โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายศักดา  กลอนกลาง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายศิตานนท์  โทแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุภาพร  พลพิลา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอาริตา  ไพลกลาง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอิงพร  อิงคสฤษฏ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกนกภรณ์  คงวิเศษ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงธัญญ์นรี   มณีประดิษฐ์ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงสุนิสา  ทิพย์ประทุม โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายอนิวัตติ์  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงกรรณิการ์  เทียบขุนทด โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงจรัญพร  สำเภาทอง โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนนทิยา  พึบขุนทด โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายวรายุทธ   พัดขุนทด โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายสุวิชา  มาน้อย โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธรณ์เทพ  พวงสันเทียะ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายภีรภัทร  เวกสันเทียะ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายศศิวัฒน์  อินทะโมรี โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายศุภสิทธิ์  อมฤกษ์ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายอนาวิน  สีม่วง โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงอังคนางค์  อารีย์ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายกันตภณ  สุพรรณ์ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพัณณิตา  ยศจัตุรัส โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายสิทธิโชค  ยิ่งนอก โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสุฑามาศ  สุหร่าย โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายจักรกฤษ  จานิกร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทรังศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ศรีสมบัติ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงประภาพร  พลน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กลิ่นไธสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภุมวารี  ชัยมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวาสนา  แม้นขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงโสภิตนภา  รัตน์อนุ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายชนะชัย  จันทร์เพ็ง โรงเรียนบ้านซับหมี ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณภัทร  ภาระราช โรงเรียนบ้านซับหมี ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขึงสันเทียะ โรงเรียนบ้านซับหมี ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายสิทธิโชค  มุ่งพิงกลาง โรงเรียนบ้านซับหมี ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สอสูงเนิน โรงเรียนบ้านทามจาน ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงพัชรีญา  ปราสาทกลาง โรงเรียนบ้านทามจาน ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงวัชราภรณ์  คำตัน โรงเรียนบ้านทามจาน ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงณัฐกานต์  งามสันเทียะ โรงเรียนบ้านทามจาน ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฐนิชา  สมสาบาล โรงเรียนบ้านทามจาน ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายปัญญาวุธ  เกื้อกูลบำรุงสกุล โรงเรียนบ้านทามจาน ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธมนวรรณ  กาพล โรงเรียนบ้านประดู่งาม ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายรัฐภูมิ  ทำไหม โรงเรียนบ้านประดู่งาม ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายไกรศร  เมืองจำนงค์ โรงเรียนบ้านประดู่งาม ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายฐิติพงศ์  แสวงแก้ว โรงเรียนบ้านประดู่งาม ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายทินภัทร  พงค์มั่ง โรงเรียนบ้านประดู่งาม ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงเมษา  ชาดาเม็ก โรงเรียนบ้านประดู่งาม ป.6 วิทย์ประถม