รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  ขวัญมี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกรัตน์  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรวรรณ  อุปัญญ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกรวิชญ์  เปรมใจ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรองขวัญ  ฦาชนะ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรินณา  ธรรมกุล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตภาส  กอบการดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกลวัชร  หมื่นจิตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงก้องธรณี  ลือลาภ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายก้องภพ  ลือลาภ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญพรรณ  พาแพง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถนอมชีพ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปลูกบุญทรง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สายโคกกลาง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญวัย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัญยาณี  โคตรนารินทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายกันตพล  วรชินา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เมธาพรสุทิวัส โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตั้งใจ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายกิตติณัฎฐ์  ตรงประสิทธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายกิตติธัช  มีอิสระ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเกวลิน  มองฤทธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเกวลิน  เอี้ยงทอง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายไกรวิชญ์  พานิชนอก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายขจรศักดิ์  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงขวัญพิชชา  คำสิงห์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายขันทองแท้  ชาวน้ำปาด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายขุนวศิษฐ์  หมู่โสภิญ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายจักรกฤษณ์  ดำรงกิจ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายจักรกฤษณ์  ฤาชา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจิณณพัฒ  กำไลรวย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีหาวัตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจิระนันท์  โขนภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจิรัจฌา  แก้งคำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายเจษฎาวุธ  คำทองสุข โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชญาดา  กำไลลวย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชญานันท์  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชนากานต์  ขบวนฉลาด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชนาภา  กลั่นชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชมพูนุท  กำลังเหลือ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายชยณัฐ  กำไลลวย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชลธิชา  ขวัญรักษา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายชวกร  สอนโกษา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชวิศา  สุขนะซา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชัญญานุช  ภิลัยวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายชัยกฤต  ชาลีวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายชัยภัทร  หงอกพิลัย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงชิตราพัทธ์  อินาลา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายไชยพัฒน์  วรรณทอง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงญาณธิชา  จิตรกล้า โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงญาณพัฒน์  ดันสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีพันธุ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงญาณีนาถ  มงคล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จุลละนันท์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายฐิติวัฒน์  วิรุณพันธุ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายณภัทร  อัญชลี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กิมาลี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัชชา  ศรีร่มเย็น โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัชชา  ศรีศักดา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฐชริดา  อิ่มเต็ม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายณัฐชัย  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฐญาณี  มัดศรี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฐพล  พุ่มพวง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณัฐพิชา  ประทุมทีป โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัฐวดี  มุ่งเจือกลาง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐวรา  แสงสุวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายณัฐวุฒิ  พลเขต โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนโคตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณิชา  มีดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงดลฤดี  ไทยป้อม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายเตชิต  นาระหัด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายเตชินท์  ศาลกลาง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายเตชินท์  สัตย์ธรรม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  พรมมายอม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงทิพย์อาภา  น้อยลา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงทิพวรรณ  พิมพรัตน์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายทิวากร  ก่อศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงแทมมารีน  ตาปราบ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายธนกร  ทองอินทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายธนดล  ผาสีดา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายธนภัทร  ธรรมกุล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายธนภัทร  ศรีคำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายธนภัทร  ศรีสุข โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายธนภัทร์  คงปรีชา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงธรรม์ศิริ  เครือผักปัง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายธราเทพ  เข่งรอด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงธัญจิรา  อินทรารักษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธัญชนก  ทำมา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธัญชนก  ประยงค์เพชร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงธันยพร  นามวิจิตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธันยาภรณ์  มีพวก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ครุฑรักษา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายธีรเดช  ขวัญถาวร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายธีรภัทร  อาจผักปัง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายธีรสุทธิ  สนธิอุดมหิรัญ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายธีรเสฎฐ์  อภิลักขิตพงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายธีรเสฎฐ์  อภิลักขิตพงษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายธีระกร  ปราบโจร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายธีราทร  ขวัญศักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายธีวสุ  สืบนุการวัฒนา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายนครินทร์  ทองลาด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายนนทพัทธ์  ชายชีวินลิขิต โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงนริศรา  วิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนริสรา  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายนวมินทร์  สอนเวียง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เรียนรัตน์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนันธิดา  รินกระโทก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายบรรจบ  จารุศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงบังอร  โสกเชือก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำซาว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงบุณฑริกา  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปภาดา  เวียงดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงประกายวรรณ  รังกลาง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายปริชญ์  จะโนรัตน์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เวียงดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายปวินท์ณวัต  บุษบา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หาญปราบ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายปัญญาวัชฐ์  เจริญไทย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายปัณณวิชญ์  ฉัตรรักษา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายปิยทัศน์  จำปาทราย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงปิย์วรา  ภิลัยวรรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายปิยวัฒน์  จำปาทราย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงปิยาพัชร  แพ้ภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงปืย์วรา  ภิลัยวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงปุญญิศา  ลบหนองบัว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงปุญยานุช  ปานวิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายปุรัสกร  พวกแก้ว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงเปรมฤทัย  คุงดิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงไปรยา  วงษ์สำราญ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายพงศธร  แผลงเวช โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายพงษ์ทัศน์  ฝากเซียงซา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพรชนก  ศรีษะพรม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงพรนภา  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพรพิชญา  ศรีเพชร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงพรไพลิน  ทึงด้วง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายพลรวิศ  กาญจนางกูร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงพอใจ  พรพิวัฒน์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงพัชริสา  เดชะผล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายพัฒนพงษ์  ชัยประทุม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายพัทธดนย์  ฉัตรรักษา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายพัทธดลย์  ชายชีวินลิขิต โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพิชญธิดา  ดอนวิชา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงพิมญาดา  เงียวชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายพีรพัฒน์  เวียงดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงเพียงพอ  โสมศรี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงแพรวา  เจริญชีพ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงภคพร  ช่างอบ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงภัทรธิดา  สิทธิเสนา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายภาคิน  วาดสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายภานุกรณ์  น้อยลา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายภาวิต  ว่องวุฒิญาณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายภูมิภัทร  ฮู้พัฒนวิโรจน์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงภูริชญา  ชาวสวน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายภูรินาท  แก้ววิลัย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายภูริปกรณ์  พิไลพันธ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงมณีริน  อ่อนสกุล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงมาลัยพร  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงเมษริญญา  เหล่ามาลา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายยศวัฒน์  บุญหรรษา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายยุทธิชัย  วงค์ชัย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงยุวธิดา  ฉิมจันทึก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายรฐนนท์  มงคล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายรัฐภูมิ  โอวาทวงษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายรัฐศาสตร์  มิตมาตย์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายรัฐศาสตร์  รวยสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงษ์ศรีกุล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายโรจนัสถ์  แสนใสแก้ว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายวรภัทร  รุจาคม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงวรรณพิศุทธิ์  โนนรุ่งเรือง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงวรัชยา  พลม่วง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงวรัญญา  ประกายเพชร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายวรากร  แจ้งคำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงวศินี  แสนโคตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงวันวิสา  แสนสุภาพ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายวิชญ์ธินันท์  ผลจำรูญ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวิชิดา  เสนานคร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวีรดา  สงวนศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายเวชพิสิฐ  สวัสดิรักษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงศิรประภา  หล้าศักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงศิรภัทรสร  ชัยเนตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงศิรินภา  ไชยมาตย์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายศิริพิพัฒน์  ภควัตศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายศิริวัฒน์  ถวกสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายศิวัช  สิงห์จัมทบุตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายศิวัฒน์  โอดประภัย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงศุภกร  ภิลัยวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายศุภกิจ  บงภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงศุภิสรา  พุทธขุนทด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงศุภิสรา  เฟื่องแดน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายสกนธ์  เที่ยงธรรม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ลูกชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายสิริวัฒน์  ศรีอาชวกุล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสุกัญญา  หลิ่มเกลื้อ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายสุทธิภูมิ  เที่ยงธรรม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงสุภาพร  เชิดชู โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายสุรภัสสร์  สนั่นเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายสุรศักดิ์  ราษีสวย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงหทัยชนก  อิ่มเต็ม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายอชิรวัฒน์  เสมียนพิมพ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายอติยะ  เครือผักปัง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายอธิป  โพธิ์ทองพร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงอนันตญา  ภูงามดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงอนุธิดา  ภิญโญทรัพท์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายอภิชัย  เผยศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงอรอรยา  คำวงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายอลงกรณ์  คำโนนกอก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายอัครเดช  พันเนียม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงอัญมณี  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงอินทุอร  งาคชสาร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงอินทุอร  พาวงษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงอุษณีย์  พยัคพล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงโอทนี  นีรนนท์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงโอทนี  มีเกิด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงไอริสา  เจริญชีพ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงไอลดา  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกษิรา  สารฤทธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วีระวงค์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกันต์กมล  สำราญวงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เต่าโคกสูง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกิตติพงศ์  คล่องงาน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกุศาวดี  ดวงจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงเกษกรแก้ว  เกษแก้ว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงแก้วกัลยา  จงนอก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงขนิษฐา  มิ่งศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงขริยาภา  รัตนวงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงขัวญใจ  พรายชุม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายจตุรวิชญ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจริยาภา  ตาวงค์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายจักรพงษ์  พันธุ์สุวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายจักรพรรดิ์  พันธุ์สุวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงจารุเนตร  ไทยป้อม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงจิราพัชร  สุขประเสริฐ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายเจษฎา  ชินบุตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายเจษฎากร  พรมเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชญานิศ  ตวงวิไล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชฎากช  เผยศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชนัญชิดา  โสเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชนันท์ธิดารัตน์  รัศมีเดือน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชนาวรรณ  นรินจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชลิดา  วงษ์จำปา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงญาณี  พลเดชา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงฐิติวรดา  ขัวญครอง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ราษีสวย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฐญาภา  จันทนะผะลิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฐฐิณี  หวู โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณัฐดนัย  ชนะสงคราม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐยาน์  บุญชู โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณิชาภัทร  แดนดงเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  สุวรรณบน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงตติยาพร  เพชรสุวรรณรังษี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายตันติกร  นุชพิเรนทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายทวีโชค  ไกรโคกสูง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงทักษพร  อาณารัตน์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงทิพพิยดา  เครือปัญญา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธนบดินทร์  ชอบอินทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธนพัต  จรูญชาติ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธนภัทร  บัวสระ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธนัชพร  พรมเมตตา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธนัญญา  ธนูศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธัญพิชชา  คำมณี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงธัญศตพร  ทองดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธิดาภรณ์  สายบุญจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธิดารักษ์  ดิเรกโภค โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธีรภัทร  เกื้อหนุน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธีรภัทร  แสงสว่าง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนภัทสร  โนนปู่ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนภัสสร  กระจ่างศักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายนรัธน์ธร  ภิลัยวรรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนัชชากร  โชคคุณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนันท์นภัส  อาจนาฝาย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายนิธิกร  ขวัญประเสริฐ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายนิพัทธ์  ล้วนมงคล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนิรัตน์  มังดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงบุญรัตน์  พรมมาตย์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หมู่วิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงปรภาร์  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงประภัสสร  มีวุฒิ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปรายฟ้า  ขวัญประกอบ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปวิมล  สกลชัยไพรสัณฑ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปาริชาต  สร้อยจรุง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปุณยวีร์  ประทุมทีป โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงเปรมฤดี  หงอกภิลัย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพชรพร  อุ่นเมืองเพีย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพรพรรณ  พรหมเมตตา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพลภัทร  คุ้มบ้าน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพิชญา  หมู่วิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพิชญา  โคตรแก้ว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพินันทา  ไกรโคกสูง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพิมนภา  ขัวญยืน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสวงสุข โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิมพลภัส  มูลบัวขาว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายพิริยะ  คำยศ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพีรวิชญ์  นิ่มน้อย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพุฒิพร  วงษ์วิจิตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงฟ้าวาด  เรืองวิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงภคพร  จันทร์สว่าง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงภัทรศยา  วงษา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงภัทราวรรณ  นิลสิงขรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงมนต์รัตนา  ครองหินลาด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  หงอกภิลัย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงมิญาวดี  จิตมั่น โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงยุพากร  สมสี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงร่มไทร  ลาสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงรุ่งนภา  สุภาจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงลลิตา  สัจจาสังข์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงวรรณวริน  ภูมิฐาน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวรรณวิสา  ฤาชา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวรัญญา  ติ้วสุวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงวริยา  เครือผักปัง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายวันชัย  บำรุงไทย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงวาดจันทร์  เพชรลำ้ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายวิโรจน์  มณีกูล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงศรันย์พร  กายงาม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงศสิธร  ภูมิภู โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงศิรประภา  มงคล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงศิรินภา  พรมเมตตา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายศุภวิชญ์  ตรงประสิทธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงศุภารัตน์  เหลาพิมพ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายสันติภาพ  รัตนวัน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายสิทธิโชค  เจริญวัย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายสิทธิพงษ์  มงคล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสุชัญญา  ขัวญมงคย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสุธาสินี  ผมฉลวย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสุพิชญา  ทิพย์มณี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอจลญา  ทองกระจ่าง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอดิศักดิ์  ชื่นใจดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอนัญญา  คงเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอมรกาญจน์  กิ่งกุนทา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอรไพลิน  อ่อนทะ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอาทิตติยา  ดีขุนทด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอารีรัตน์  น้อมสุระ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงอิมมิตรา  เมฆพายัพ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายกฤติพงศ์  คำอู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงจุฑานันท์  สารคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงฐิติวุฒิ  คำยัง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงณภัทร  วงศ์บุตร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายณัฐวุฒิ  จีนสีดา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายทิวาเทพ  วิเศษชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงแทนคุณ  ประเสริฐชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายธนวรรธน์  โทราช โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงนภสร  มองฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงนาถนภา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงนินานัน  เทียมหอม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงปนัดดา  ผาจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงปัญจรัศม์  ศรีสุโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงปิยวรรณ  เยาวะภาค โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงเปรมิกา  ชนะพาล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงพันธิตรา  มั่นชาวนา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงพิมพกานต์  จำเริญดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันดวง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายภูดิศ  ลาบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงรินรดา  ภัทรพันธุ์กุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายลัทธพล  อิ้งชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายวชิรเมธี  สายบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงศรติกาญจน์  กองทอง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เชิงชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงสุพัสตรา  ถนอมผล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงหยาดทิพย์  พันโพคา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงอรกมล  ดิลกลาภ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงกชพร  ชนะชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกนกพร  ชัยประเสิรฐ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกฤตยา  บุตรวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกวินตรา  เฉลิมหมู่ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกวินธิดา  คำศรี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกัญจนาพร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แหวนนิล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญบำรุง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกัลญาภรณ์  เผ่าพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกาญจนากานต์  มิตรรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกิตติพศ  สร้อยสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายเกียรติยศ  ขนรกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงเขมนิจ  สารคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงจริยา  รบศึก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงจารุรัตน์  พอกพูนดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงจิณณพัต  อรรคพิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายจิรเนติศักดิ์  ศรีจันดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงจิรวรรณ  หิรัญคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงจิรัชญา  หิรัญภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงจิราพร  แหลมไทยสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงฉัตรสุภางค์  น้อยลา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงฉันชนก  ทองสมบัติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชญาดา  ทองก้อน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชญาดา  มีอิสระ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชนนิกานต์  อรอรรถ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายชนะพล  ใสสา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชลิดา  เจริญผล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชาลิดา  มีอิสระ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดิเรกศรี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงโชติกา  เชิมชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงญาณิศา  อาจนาเสียว โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณฐภรณ์  โซ้สิมา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายธนกฤต  ไม่ทุกข์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายธนภูมิ  ชาวโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธนากร  ทองดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทรา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พลเดช โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธันวา  สุริยะ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธิตินันท์  เทพจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธีรเดช  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธีรเดช  แน่นอุดร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงนนทิการ  ปราบพาลา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนภัสสร  คำภูเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงนลินพร  ยืนชีพ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายนวพรรษ  เริงสังฆ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงนารีญาดา  บาลี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายนิธิกร  งามดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงนุจรินทร์  มูลสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายบุลากร  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงปนัดดา  รอดวินิจ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงประดิษฐา  ขันทะวิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงปรีญาดา  บาลี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปวีณา  ราทะวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายปาฎิหาริย์  ธรรมประโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปิญาดา  คำอู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงปิญาดา  ทันหา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายผลิตโชค  ทวีพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพชรสิทธิ์  พรหมวิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพนิตา  ลองชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพรพิมล  ชาดานอก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพรภัสร์ชนก  โม้กุดแอก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพริตา  สุขโข โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพลอยปิ่นมุก  รอนยุทธ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  เผืดนอก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพัชพร  สถิระชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพัชราภา  หมอกชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพัทธนันท์  วงษ์ไพร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อุบพานิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  มงคลศิลา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พวกดอนเค็ง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  มณีทิพย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงเพชราภรณ์  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทบด้าน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปั่นพุ่มโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายภาณุ  อุตรพรม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงมนัสพร  รัตนจำนงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงมยุรี  มหาราชชมภู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายเมฆสุวรรณ  คำมูลมี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายรัชพล  เข่งพิมพ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายรัฐศาสตร์  คำภูเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายรัฐศาสตร์  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายรัตนธนเดช  ภูพวก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงรินระดา  จันทรภา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงรุ่งนภา  สอนพรหม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงรุจิภา  ศรีวิจารย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงวชิราภา  ทิพย์เสน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงวนิชพร  สลัดทุกข์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวรัชญา  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงวรัชญา  อิงชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวราภรณ์  อัครสาร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายวิรชา  ละหอม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ปาปะทัง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงศศิกาญจน์  แก้วจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงศุฑาทิพย์  คันสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสโรชา  จารย์ลี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายสัตตบงกช  อินทร์ประจบ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสายฝน  ชารีวัลย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสิริวรรณ  บานเย็นงาม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงสุจิตรา  อิทธิดิลกวัฒนา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายสุชาติ  สร้อยแสงจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสุธาสินี  นากร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงสุปราณี  ทามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสุพรรษา  ท้องรองกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสุพัชชา  หาญณรงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสุภาดา  ตาปราบ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นุบาล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงหทัยรัตน์  วันทอง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงอรจิรา  เฉลิมเล่า โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอรชพร  เฉลิมเล่า โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายอัครเดช  ดาวช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงอัยยรัตน์  ปะตังพะลัง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอารยา  ทองบ่อ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงอิศรา  แสนสุข โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายกันต์ธร  ตลับทิพย์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายจักรี  จอดนอก โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงจิมาภรณ์  สิทธิวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายจิรายุส  เนตรชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายชนัย  พิมพ์รส โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดลราษี โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายธนพล  กงสะเด็น โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายธนภัทร  บัวทุม โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายปรวัตน์  ชมกุล โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงปวีณ์นุช  เปลี่ยนสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงพิชญ์สุดา  ตั้งใจ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายพีรภัทร  สุวันทา โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายภาณุพงษ์  แตงทิพย์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายภูวเดช  ปราบอรินทร์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วข้อ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายศตายุ  ต่อศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายศิริวัฒน์  ชำนาญ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายสันติสุข  กันกะเสน โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายเสกสรรค์  ฤาหาญ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงอรวรรณ  วรรณรุ่ง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายอัยการ  ปราบอธรรม โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงอิสรา  แพงดวงแก้ว โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายกฤษดา  พัฒนโชติ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายเกรียงไกร  กวยทิ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายจิราภัทร  ชาติสุข โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายณัฐชนน  วรรณรุ่ง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายเทพบุตร  กระโจม โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายธีรภัทร์  ศรีชุม โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงนิตญา  ปัชฌิมา โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายเพทาย  โทแสง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายภัทรพร  พลหล้า โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายภาคภูมิ  ปากครอง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายภาณุพงศ์  กรองใจ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงรัชนีกร  เจริญคูณ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เจริญคูณ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงลักษิกา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายวงศกรณ์  นามนัย โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวรวรรณ  วรรณรุ่ง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายศุรศักดิ์  ลมคำภา โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอริศรา  เดชบำรุง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอินทุอร  เปรมประยูร โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายเอกพล  วงษ์ภักดี โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงณปภา  เลยยุทธ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงวิชญาณี  น้อยศรี โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชะนี โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงชลธิชา  นากร โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงวรัญญา  จำปาจันทร์ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสุกัญญา  นามจัตุรัส โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงขวัญข้าว  ตลับเงิน โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงจารุวรรณ  ปราบพาล โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงจิราภา  เชื้อไพบูลย์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงชลธิชา  พูลจันทึก โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงณัฐกมล  ตระกูลศรี โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายแทนคุณ  จวงภูเขียว โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงนิราพรรณ  กุลี โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงนิราภรณ์  กุลี โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงปณิดา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปัทมา  ชัยชารี โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทานา โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงพิชชาภา  ต่อวาส โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพิภัทรา  แย้มฎีกา โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงพิมพกานต์  เจนไร่ โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงมาลินี  กุดจันทึก โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงโยษิตา  เลิศคอนสาร โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ยอดดี โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงวรรณวิสา  เลิศขามป้อม โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงวลัยพรรณ  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงวาศินี  แสงสุขีลักษณ์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงสวรส  พละทรัพย์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงสิริปัฐมา  ดลราษี โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงสิริยากร  ธนะภูมิชัย โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุขวิลัย โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงกิตติกา  มะโนวงค์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายเขมราชร์  พรมศิลป์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงชนิษฐา  จันทร์เกิด โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงตรีทิพย์  สารพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายธีรวัฒน์  ปลื้มวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายพศวีร์  บุญโสภณ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดียะซุย โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายภูมิพัฒน์  คำเจียก โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายรัชฌะตะวัน  สายคำตา โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงศศิกานต์  สีหะ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงศุภนุช  สวิล โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายสิทธินนท์  ต้นภูเขียว โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายองศ์อาจ  ต่ออำนาจ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายอชิตพล  สอนลา โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงกรประภา  พวกดอนเค็ง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงคริสทีน แอน  ศรทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายจาตุรนต์  เหลาเป โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงจิราพร  มีพวก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงจุติพร  มุ่งดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายฐิติวัสดิ์  ซองวงษ์หล้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายไตรภพ  แตงชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายธนภัทร  เรืองลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายเธียรวิชญ์  ธีร์รัตน์คุณากร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายโธมัส  เสโส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายนันทกร  นามดิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายนิติรัฐ  ต่อศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงบุญญิสา  ตองสู้ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายพรพิพัฒน์  ก้ามสันเทียะ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงพิยดา  สองด้วง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายพีรวิชญ์  สะแกแสง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงมาริสา  บุญโยธา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายวรนันท์  เสนาพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายวรากร  พึ่งช้าง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หินประกอบ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายสันติ  นนยะโส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายเอกอนันต์  ไพรศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงกมลรัตน์  งามเจริญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกรภัทร  อินทร์อุ่นโชติ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายกฤติน  บุตรศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายกฤษฎารัฒน์  สิมาธรรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายกวิน  พงษ์ลิขิตตานนท์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มานชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกัลยาณี  วันทาเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงการปภัสร์  สิงทองหาวี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายกิตติกร  สีหามาตร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายกิตติทัต  สอนใส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายกิตตินันท์  ขอดคำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วนอก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกิติยา  ชุมพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองอินทร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงเขมิกา  คุ้มบุ่งคล้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงคิรากร  คณะเพชร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายจักรพงษ์  วงษ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงจามะรี  ผ่องใส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงจิตติมา  รัตนประทุม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงจิรัชญา  อึ้งพัฒนาวรากร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงจิราพัชร  จันโทศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายจีระวัฒน์  ไทยแท้ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงจีราภัค  จีรวัชรากร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงฉันท์สินี  รุ่งธรรมไพศาล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงชญาดา  สมอาจ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงชณาภัทร  สามิภักดิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงชลธิชา  ทวยมาตร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงชลลดา  ผาประโมง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงชวัลญา  แก่นบัว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงช่อทิพย์  ปัฐพี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงชุติมา  กุลสุวรรณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงญาณัจฉรา  หนูวงษ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงฐานิกา  พงษ์สินชัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เอื้อเปรมจิต โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะลิมุทรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายณัฐวัฒน์  เดชเสน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชำนาญพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงดวงตะวัน  บุญนาค โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายเดชาธร  แอมประชา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายทิวากร  เสจันทึก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายเทคโนโลยี  ถือศักดิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายเทพพิทักษ์  เชิดสกุล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายธนภณ  ชมนาวัง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายธนวัฒน์  จุ้ยสมบูรณ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงธนัตตา  ผลมาตร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายธฤต  ชาลาเศรษฐ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงธัญญชล  ฉิมงาม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงธิฌารัตน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีชื่น โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงธิดารัตน์  เคนพรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายธิติวุฒิ  ศิริสำราญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายธีรพงษ์  แผ่นเงิน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายนพณัฐ  เกยแก้ว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายนพีพัฒน์  บุตะเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงนภัสร  ตาทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงนภัสวรรณ์  ตาทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงนฤมล  เพียจันทร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงนวพร  คำภูนอก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายนันทภัทร  ถามูลเลด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงน้ำเตย  พิเศษฤทธิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงนิชนันท์  เหล่าราช โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงนิชานันท์  ศรีพระราม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายนิภัทธฺ์  อาษาเสนา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงนิรมล  งามชัด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายนิรุตติ์  วิเศษ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงนุสรา  ทวีทรัพย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงปณิฏฐา  จันทมาตร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายปรมินทร์  ภาษี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงประกายมุก  แก้วดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายปรัขญานนท์  พับไธสงค์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงปริยาภัทร  เผยศิริ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายปัณณพัฒน์  วันชัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงปาริชาติ  เฉลิมโพธิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีหาพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงปิยภัทร  พิมพ์บึง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงปุญณิศา  ขวาไทย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายพงษ์ศิริ  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงพรนภัส  สุขทวี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายพรหมพิริยะ  ชูสกุล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายพัชรพล  เพียรสนิท โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพัชรินทร์  ก่อสูงเนิน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชมชวน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพิชญาพร  ไคขุนทด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพิชญาวี  หาหอม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายพีรชา  รินทา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายพีรพัฒน์  สาบุดดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงเพ็ญพัชชา  เพียรไทยสงค์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สงสุกแก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงภควรรณ  เสาวดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงภรณ์สิริกานต์  ไกยสวน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายภัทรพงษ์  รุ่งฤกษ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงภัทรภร  ชมนาวัง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายภูผา  ผดุงจิตร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายภูริชญา  คำบุญเป้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงภูริชญา  พันโพคา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายภูริพัฒน์  ผลกอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายภูริพัฒน์  ไทยน้อย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายภูริภัทร  ทันพรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงภูษณิศา  บดสูงเนิน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายมงคลฉัตร  สีขุลี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงมัชฌิมา  ขวาไทย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายยศชาญชัย  ดวงวิญญาน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายยศภัทร  ไพศาลธรรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงยศวดี  หนูคล่องแคล่ว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายรพีพัฒน์  รุ่งเรืองพัฒนโชค โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายรภีภัทร  ยืนชีพ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงรัชริกา  หมั่นทำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงรัตนาพร  ร่วมใจ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงลลิดา  สีชนะ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองใสย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายวรกฤต  จันทะคาม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงวรัทยา  นนทะนำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายวัชรพงษ์  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงวัชรภร  จันทร์ปาน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายวันชัย  หงษ์ภูเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงวาสีตา  ผิวโพนม่วง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงวาสีตา  หงษ์วิลัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงวิชญาดา  จ่าทัน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายวิชรากร  หินประกอบ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงวิสาขา  เจริญธรรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายวีระกร  ใจภักดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงแวววรรณ  วนาใส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายศรายุท  รอบรู้ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายศริตวรรธน์  เจียระพงษ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงศรีรัตน์  ภูบัวดวง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงศรุตยา  ชิตนอก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงศิริณัฐฎา  นาชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงศิริพันธ์  นิยมพันธ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายศุภกฤต  สิมผะราช โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงศุภวิกา  เสโส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงสโรชา  รับสันเทียะ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงสาธณี  ชากลาง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงสาวิตรี  กุลสุวรรณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายสิงหา  เกรียรัมย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงสุจิรา  คุ้มศาสตรา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงสุชาดา  ขุนภูเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงสุนิศา  ใต้เพชร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงสุนิสา  ใต้เพชร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงสุพรรณิกา  คาดสนิด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงสุภัทธา  ทองมาก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงสุภัสสร  รอดจันทึก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงสุรางคนาง  ฐานคร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงอทิตยา  มีเพชรกัลยา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงอภัสรัญญา  ชัยนา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงอภิชญา  กาพย์แก้ว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงอภิญญา  หารประชุม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายอภิวัฒน์  วงเวียน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอภิษฎา  เสมาเพชร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงอภิสรา  จันทร์บุสสา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอริสรา  ชาญเขว้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงอัมภิการ์  ดวงบุญชู โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายอัยเรศ  ไวจำปา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายอาสาฬ  มาสังข์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายเอกชัย  หมู่หนองสังข์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายกิตติพงษ์  บุญหรรษา โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงจุฑาธิป  กมลรัตน์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงธันยพร  ชะรารัมย์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงนวรัตน์  เทียมสูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงนิภาพร  สอนหมื่น โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงบุญระพี  ศรีศักดิ์ขวา โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ภิญโญภาพ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายภัทรภูมิ   นามวิบูลย์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงภัทรวดี  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงศุภากร  สุวรรณเพชร โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายสุรธัช  แซ่โซ้ง โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผลเจริญ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายอดิสรณ์  ศาลารักษ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงอิงลดา  ภิญโญศรี โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายเขมทัต  มิตรเชิด โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายจักรพงษ์  ปลัดสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงจันทัปปภา  อารีวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายจิรวัฒน์  รัศมีวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงชลิตา  อารีวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงฐิติกานต์  รามฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายณัฐธพงศ์  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายธนภัทธ์  เมืองจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายธนวัฒน์  พงสนิน โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงนัฐกานต์  บำรุงสุข โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงบุษกร  พรนำโชค โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายปฏิภาณ  สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงปณิธิ  รัศมีจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายพีรภัทร  เป้ากลาง โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายภุชิสสะ  ประไพเพชร โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงวริศรา  เหมือนพงศ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงสิรีธร  บำรุงไทย โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ศรีบุริน โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงอรปรียา  เพชรล้ำ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงอานิตยา  อินทร์สูงเนิน โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงวีรกาญจน์  ชินบุตร โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงกรรณฺการ์  เกษสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายกานต์กัลป์  พินิจมนตรี โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงกำไลทอง  พลเดชา โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายเกริกไกวัล  คำสระแก้ว โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายจรรยวรรธ  ประสมเพชร โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีร่องหอย โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงจุฑามาศ  ผ่องสนาม โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กชายชนสิษฏ์  ชัยรินทร โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายชลัมพล  ผานาค โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายชัยพล  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงดวงหทัย  ผานาค โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงเดือนเพชร  แผ่นทอง โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายตรัยรัตน์  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายเตชัส  สอนชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงธัญรดา  ประกอบดี โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงนุสรา  นาจันทร์หอม โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงบัณฑิตา  นิลกาญจน์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงปรียาภรณ์  พลนิกาย โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพนิตพร  ปัชชาเขียว โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายพัทธดนย์  ประทุมทอด โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงภัทรวดี  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงวีรวรรณ  แซงภูเขียว โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายศุภกิจ  อุดมภา โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงสิรินภัส  บุญยืน โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายสุขสันต์  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงสุพิชา  ม่วงสิงห์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ฆ้องพาหุ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายอลงกรณ์  ทุมกิ่ง โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายเอกรินทร์  ผลทับทิม โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วศิริ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงกัญญาภัค  พวงเห็ม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายคึกฤทธิ์  เจริญชีพ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงจิตรตราภรณ์  สาพันธ์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงจิรัชญา  คุณสมบัติ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
809 เด็กหญิงชนัญญ์ชิดา  จันปุ่ม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงชมะนันท์  อารีเอื้อ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายณัฐพล  ผาไขย โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ขลังธรรมเนียม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงต้นข้าว  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายธนวัฒน์  นุชรุ่งเรือง โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงธนัญญา  เอื้อกิจเจริญกุล โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายธีร์ธวัช  เสนไธสง โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายนครินทร์  ขึ้นนกขุ้ม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายนรินชัย  แลบสูงเนิน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายนิติพล  ภูอกิจ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายนิรัญ  เชื้อรื่น โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงปณิตา  ยะวงษ์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงพรนภา  ท้าวน้อย โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ่นกูล โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายภานุวัฒน์  วิฬา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงมนัสนันท์  สัณหจันทร์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายเมธาวิน  หะติ่ง โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายรชานันท์  ฦาชา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงรุ่งนภาวัลย์  สูงชัยภูมิ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงวรัญญา  ฦาชา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายวันเฉลิม  ขันโมลี โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงวาสนา  ประยงค์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายวิชญ์ญากร  ชัยเพ็ง โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงวิชญาพร  กระจ่างบ้าน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงวิภาพร  ฦาชา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
835 เด็กชายวีระศักดิ์  ลีพรมมา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
836 เด็กชายศุภกฤกฎิ์  นุ่มนวล โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายสุธี  ประทัง โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงองค์อินทร์  ศรีรักษ์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงอริสา  ศิริวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายเอกพัชญ์  ประวาสุข โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายกฤตเมธ  คำนวนดี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงขวัญฤดี  ผลประกอบ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
843 เด็กหญิงจิตราภิมุข  อินทร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงจิราภัค  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศักดี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงณัฐริกา  ขาวหนู โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
847 เด็กชายเตชิน  แผ่นจินดา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
848 เด็กชายธนกร  แผ่นทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายธนเทพ  ถาวงษ์กลาง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงธมลวรรณ  นวลผกา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายธีรดนย์  ผลคำ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายนราพงษ์  ประพงษ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายนฤชัย  ดิษฐเนตร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงนามีตา  สระทองแป้น โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วิใจโน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายปกรณ์  เกี่ยวขุนทด โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
858 เด็กหญิงปณิตา  จันทร์ราช โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงปริณดา  บำรุงผล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
860 เด็กหญิงปาริฉัตต์  บัวป่า โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงปาริตา  ทนกา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงพรรษา  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงพัชรีพร  ก้านแก้ว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายพิสิษฐ  รัตนประทุม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายภัทรพล  ผามณี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
866 เด็กชายภูบดี  รุ่งเพชร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
867 เด็กชายภูมิพัฒน์  แผ่นทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
868 เด็กชายรัตน์ชัย  กริ่งอุทา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงรัตสิตา  แสนสมจิต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงลลิตา  แก้วแก่น โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงวรรณวิษา  ผาทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายวิชยุตม์  ชำนาญพล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงศริสรา  ปุราชะทำมัง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
874 เด็กชายศิริชัย  คุ้มห้างสูง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงศิรินภา  สุขันธ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายอนุชา  อิทรสังข์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
877 เด็กชายอภิวัฒน์  ผานาค โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงอันดาลีฟ  สุทธิศาสตร์สกุล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงกรกนก  อุทภกาด โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงกรวรรณ  สบายจิตต์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงกวิสรา  สีทาแก โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงกัญญานี  ชวดตะคุ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงกัญญาภัค  กาฬปักษิณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายกิตติพัฒน์  ชาลีเขียว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงขนิษฐา  นิลไสล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงจุฑามาศ  กุดแสน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายเจษฎา  ชาวเวียง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงชญานุช  หาอาษา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายชนัญชิต  พรสูงเนิน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงชนิดา  บุกกลาง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงชลิตา  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายชวกร  บัวเสริฐ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายชัยวัฒน์  ผลภิญโญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายชินวุฒิ  ผานิล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพียรชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงณัฐณิชา  พงษ์สระพัง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงณัฐภัสสร  รู้ลึก โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงณัฐริการณ์  อุทัยบุรมย์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงตวิษา  ประเสริฐศรี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงถนองลักษณ์  พงษ์สระพัง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายธนชัย  กันตามล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายธนากร  ประโยชน์มี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธวัทชัย  ทูลแก้ว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงธารทิพย์  พลนิกร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงธิติกานต์  แถลงกัณฑ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงนภัสกร  ขานภูเขียว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงนภัสสร  กระต่ายทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงนวพรรณ  ไชยกิ่ง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายนวมินทร์  นิลไสล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงนัฏฐิยาภรณ์  ศรีจุลโพธิ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงบุญญาภา  อับโพธิชัย โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายปฐพี  แผ่นทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายปภังกร  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงประภาวดี  สุมี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายปรัชญา  กอบขุนทด โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงเปรมจิรารัญชน์  ผาพิมพ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงเปรมฤดี  แสงปลั่ง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายพายุ  สุขะปุณพันธ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สังเกต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายภูมิพัฒน์  มูลศรี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายมงคลชัย  ผาทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายรชต  เขียงกุดเลาะ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายรัฐพงศ์  ผ่องสนาม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายรัฐภูมิ  ทูลแก้ว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายรัฐศาสตร์  เอียการนา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายวิวิทย์  นาคเครือ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายวีระชาติ  เจ้าแก่นแก้ว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงศรสวรรค์  เหมบุตร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายศิรภัค  หมู่วิเศษ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประโยชน์มี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองมีศรี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงสโรชา  ชาวกระบุตร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายสัณหภาส  จันแดง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงสุณัชญา  ศรีนวล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงสุนิสา  สันขุนทด โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงสุพรรษา  ชำนาญพล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงสุภาพร  แก้วกงพาน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงสุภาพร  โชคบัณฑิต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายอชิระพงศ์  ขาวภา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงอนุสรา  แก้วไวยุฒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายอภิสิทธิ์  หล้าบุญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ชำนาญพล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายกนกพงศ์  วิชาชน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 คณิตประถม
944 เด็กหญิงกุลธิดา  ทนุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 คณิตประถม
945 เด็กหญิงฉัตรสุดา  จวบสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 คณิตประถม
946 เด็กหญิงดาราทิพย์  คงโนนกอก โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 คณิตประถม
947 เด็กหญิงธัญญานุช  บุญกอบ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 คณิตประถม
948 เด็กหญิงธิญาดา  ขวัญครอง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงธิมาวดี  มาตแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 คณิตประถม
950 เด็กชายธีรเทพ  อุดมบัว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 คณิตประถม
951 เด็กชายนพมงคล  พลธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 คณิตประถม
952 เด็กหญิงเบญญาภา  เฉื่อยกลาง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 คณิตประถม
953 เด็กหญิงปนัดดา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 คณิตประถม
954 เด็กชายพชร  พุ่มพร โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 คณิตประถม
955 เด็กหญิงพัชริญา  สุหา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงรัตนาวดี  กอบการดี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายวิทวัส  นามวิจิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 คณิตประถม
958 เด็กชายสรวิชญ์  คิดบรรจง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 คณิตประถม
959 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ปลูกปลื้มศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 คณิตประถม
960 เด็กชายอภิชชญา  สาคเรศน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 คณิตประถม
961 เด็กหญิงอภิชญา  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 คณิตประถม
962 เด็กหญิงอารดา  โชติราษี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 คณิตประถม
963 เด็กหญิงกมลชนก  คงคาใส โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายกฤษดา  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงขนิษฐา  คัชเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงจรรยพร  งามผ่อง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายชินพัฒน์  รอดพลอย โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงชุติกานต์  นามปัญญา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  รองเมือง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายณัฐพล  ลบบำรุง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายณัลทวัฒน์  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายทิวัตถ์  ปิ่นสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายธนโชติ  ฐานหมั่น โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายธราธร  พิมพ์โนนทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงธิดารัตน์  หาญกล้า โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงธิดาวรรณ  หาญกล้า โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายนภพลภูมิ  ปราบนอก โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงนภัสรา  เจริญคุณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายนวพล  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายนิพล  โขนภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายปฎิพัทธ์  แขมภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายปรพัฒน์  คำเบ้า โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงปิยนุช  โชคเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วสุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญกุดเลาะ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายพีรทัต  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงภัทรสุดา  ขึ้นนกขุ้ม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงวริศรา  กำลังมาก โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงวริศรา  พรมเดื่อ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กชายวัชระ  กอบัว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายวิทยา  สายบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงวิภาวดี  ขวัญครอง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงศรินทรา  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายศิริพงศ์  คันภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายสิทธิศักดิ์  คงโนนกอก โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงสุชัญญา  มีคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายสุรสีห์  ลึกสี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายสุริยา  ก้อนเงิน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายอรรถพล  หมู่หมื่นศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงอารยา  ใจกล่ำ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงกัญจนพร  คำหล่า โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ฦาชา โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงดาราพร  พลชัย โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงพิชชากร  ทองภูบาล โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายพิภพ  แปงกันยา โรงเรียนบ้านห้วยไห ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กชายณัฐชัย  ปราบพาล โรงเรียนบ้านห้วยไห ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายธนกฤต  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านห้วยไห ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงสุภาวดี  เย็นอารมณ์ โรงเรียนบ้านห้วยไห ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายเอกสิทธิ์  ตลับเงิน โรงเรียนบ้านห้วยไห ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายธนากร  รวงงาม โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กชายธนารักษ์  คันธา โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กชายพงษกร  มะโนลัย โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กชายวายุ  มณีนาค โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กชายวุฒิพงษ์  คำดี โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กชายสุทธิพจน์  หลักม่วง โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กชายอักษร  นิลพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กชายกฤษฎี  ประทุมไทย โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายกีรติ  เหมือนพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงจิรัชญา  วงษ์กล้า โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายปริพัทธ์  ศรีหาวัตร โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายพงศกร  ท่าผา โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายภูริณัฐ  ภูธาตุงา โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงวันวิสาข์  ทองไม้ โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ซุยซะโก โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายสุเมธ  พรมลิ โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายอมรเทพ  พรมพลเมือง โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงอุษามณี  แนวถาวร โรงเรียนบ้านโนนสาทร ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีทำ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กชายกฤษณะพงษ์  แตงทิพย์ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ดรมุ่ง โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงเจนจิรา  เต็มวงษ์ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงรักษณาลี  ลือกำลัง โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงโสรญา  ปลื้มใจ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงอัจฉรีย์  สุริวาลย์ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กชายอำนาจ  เทศผ่อง โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อินอิ่ม โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงณิชานันช์  คุณภู่ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงธัญญามาศ  เทศผ่อง โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงปริญญา  บุญรักษา โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงพิมลรัตน์  สายคำตา โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงรวิสรา  ปลื้มกมล โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปะนะภูเต โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงสิรินดา  มุดขุนทด โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงสุภาวดี  กระแสฉิมพลี โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงสุวิมล  วันนาคำ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงอรปรียา  ลีลา โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงกชกร  หมู่วรรณ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงกวินธิดา  จูไธสงค์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงเกษราพร  บุสธรรม โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงจินตนา  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เผ่าพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงเจริญรัตน์  เกิดมงคล โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงชุติมาภรณ์  ดีโนนโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กชายโชคชัย  บุญเลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงณิชมน  แนบทอง โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงณิชานัน  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงทิพย์อักษร  นันทะศิริ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กชายธนบดี  ถาชินเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กชายธีรภัทร์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พลซา โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงนริศรา  อิ่มสุข โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงนาตาชา  ปราชญ์นาม โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงเนตรนภา  หลวงเพชร โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงปาลิตา  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงพรนภัส  เหล่าวงศรี โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงพรนภา  พวงไสย โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กชายภูริวัฒน์  มาประโคน โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงมัทนา  รัตนประทุม โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงมาริศา  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงเมวิกา  บัวละพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงเมษา  ผาพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บัวภา โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กชายวรวุฒิ  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงวรัญญา  นันทะเสน โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กชายวุฒินันต์  เสียงหวาน โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงศศิชา  สุทธิโส โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงศิริพร  มาตย์ชัย โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงศุภิสรา  มะลิวัลย์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กชายสมเกียรติ  ศรีภา โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จอกนาค โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงอภิชญา  นิดประทุม โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงอาภาพร  นามา โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กชายกรณัฐ  วันดี โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายกฤษดา  เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายกวี  อุนานันท์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายขวัญชัย  พีภูเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายจีระศักดิ์  ประสานวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไขแสง โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงชนิตา  คีมทอง โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายชินพัฒน์  ชินตู้ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายชินโรจน์  พิมเสน โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงชิโนรส  ทองอ้อม โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายฌาณวัตน์ ยงเพชร  ยงเพชร โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงณิชานันท์  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายดรัณภพ  หารมาก โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายดัสกร  โคตรภูเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายธนเชษฐ์  เกตุเกลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายธนพัฒน์  รัตนประทุม โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายธนภัทร  โอฬารรัศมี โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายธนากร  เกิดมงคล โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายธนาธิป  จันทรอด โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงธมลวรรณ  เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายธีระศักดิ์  สวนทอง โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายนภดล  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงนิศากร  รวยสง่า โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายปณชัย  สมน้อย โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงปภาวดี  แวงวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายพงศกร  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงพรกนก  บุตรแสน โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายพันกร  แซ่คู โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายพันธวิทย์  โคตรภูเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายพีรพัฒน์  บาใส โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญสุขา โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายเพิ่มพูล  บัวภา โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายภควุฒิ  เบ้าจังหาร โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายภัทรพล  งานหมั่น โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายภูวมินทร์  เชื้ออ่อน โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายรัฐภูมิ  นิลภูผา โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายศักรินทร์  กาวิชัย โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายศุชาญชัย  รัตนประทุม โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงสุภาวดี  เข็มสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงสุวรรณา  พลซา โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชูณรงค์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายอดิสรณ์  วงษ์ชัย โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายอธิภัทร  เหมือนเลา โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงอารยา  เอื้อประชา โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงณัฏริกา  งาคะเชนท์ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กชายธีรพงษ์  อัมพล โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กชายนนภัทร  ทูลแก้ว โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ใจสบาย โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กชายศุกลวัฒน์  วงษ์ชู โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กชายอจลวิทญ์  ขำภูเขียว โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กชายอลงกรณ์  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
1135 เด็กชายก้องหล้า  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายกิตติคุณ  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงชญานิน  หาญเพ็ชร โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงไปรยา  พรมเมตตา โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บัวละคร โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงอชิรยา  แกมทอง โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงอลิษา  นิลขัน โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงน้ำทิพย์  หม้อคำฝั้น โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ป.5 คณิตประถม
1143 เด็กชายวุมิชัย  การะเลข โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงกมลณัฐ  ผาพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายภูพิภัทร  เกยสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงอภัสรา  ชะนะพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงกฤติยา  ลาภประสพ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายก้องฟ้า  ฦาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายกิตติกวิน  สู่หญ้านาง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายกิตติพล  ทองดี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงเขมิกา  ลือกำลัง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงเครือฟ้า  กุลจันทร์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงชลดา  ดงคาใส โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงณิชกานต์  นามวิจิตร โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงทัดศนิกา  แพบขุนทด โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงเทพประธาน  ธรรมกุล โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายปฏิวัต  ฦาศักดิ์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงพิชญา  พรมรัง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายพุฒิพงศ์  วงษ์เจริญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงภัทรภร  กล้าสู้ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงภัทราวดี  เศียรเขียว โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายรพีภัทร  ขันทอง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงรัญญา  กู้เขียว โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายวรเวช  แช่ลี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงวรัลยา  น้อยอินทร์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงวันวิสาข์  แถลงกัน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายวีรภัทร  เหล่าภักดี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงศิริทิพย์  หงอกวิลัย โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงสายชล  บัวทอง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายสิรดนัย  ประสมเพชร โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงสุพรรณษา  แจ่มโนนคูณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงเสาวนีย์  ธรรมกุล โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงอนันตญา  เมฆสงค์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายอภินำโชค  มังประโคน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงอารยา  สวัสดิ์ชาติ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงไอรดา  กรโสภา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผลสนอง โรงเรียนหัวนานคร ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงกษมา  สีเหนี่ยง โรงเรียนหัวนานคร ป.4 คณิตประถม
1179 เด็กชายชนะชล  สงมา โรงเรียนหัวนานคร ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงดวงกมล  คุณาประถม โรงเรียนหัวนานคร ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กชายศรายุทธ  อนงค์ศิลป์ โรงเรียนหัวนานคร ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงอภิชญา  ดีหมี โรงเรียนหัวนานคร ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงอริสา  บู่ทองจันทร์ โรงเรียนหัวนานคร ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงกฤตยา  อินธิแสน โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงฐิตินันท์  บุญยอ โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายนนทพัทณ์  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงวิภาวี  เมรัตน์ โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายไวยกรณ์  พรชัย โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงสริดา  บุญช่วย โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายสุทธิจินต์  โคผดุง โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงสุนิสา  เลิศนา โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายอภิรักษ์  แสงเดือน โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายชินวุฒิ  พัสดร โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงปัทมพร  สารมโน โรงเรียนบ้านวังหิน ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กชายยุทธนา  นามชาลี โรงเรียนบ้านวังหิน ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กชายศุภชัย  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงชลลดา  ศรีบุญเรือน โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 นางสาวนันทวัน  เยาวะศรี โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายฤทธิเดช  นามมะฮาต โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 นางสาววรนุช  เจริญธรรม โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายศุภสิทธิ์  โน๊ตสุภา โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายสิริราชย์  แก้วดวงศรี โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงอภิญญา  เลิศชีวา โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น