รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกนุช  สินธุวงศานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทานเจือ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรณ์ธนัญ  เบญจวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกฤตยา  ศรีปลาด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกันต์ดนย์  ประสานพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงคุณัญญา  ธรรมมา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจังคนิภา  โสภกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายจิณณพัต  วานิชย์สกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายจีรากร  มนต์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชญาภา  วัชรวรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายชินรัตน์  พงษ์เผือก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณรพล  เจริญพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฐกุล  ภาโสดา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายธนกฤต  จัตุนวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธนวรรธ  ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนัฏชนิกา  คูณรัตนศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนาฏณิชา  คูณรัตนศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายบัณกวี  เกียรติก้องชูชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายปวีร์วิชญ์  ฤทธิ์ขจร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายปิยวัฒน์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายปุณณวิช  ปรศุพัฒนา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายพงพิสิษฐ์  อินพา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพรธีรา  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายพรนภัทร  วิชัยดิษฐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพริมา  สิมาชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายพันบุญ  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพิชญา  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพิมพ์มณี  ไชโย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายพีรพล  ลามศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงฟ้าใส  อุตมะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายภคิน  กุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายภัทรดนัย  ยันบัวบาน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทวงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายภาสวัฒน์  เจนจัด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายยศพัทธ์  ขันธสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงยูมิโกะ  โยชิดะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายวัชรวิชย์  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวัลลภา  ไวยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายสิริ  สาระบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายอมรินทร  ธีระสุต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอาวีย์อร  วาจิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายอิทธิพงศ์  หิรัญสิทธางกูร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วรพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายอินทัช  ตั้งพร้อมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกชพร  รักษ์ฤทัย ชัยวิรัตนะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกนกรดา  ญาณะเครื่อง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกรกนก  คุรุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายกรวิชญ์  เค็งชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกฤตยา  ศรีนวกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายกล้าตะวัน  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกวินธิดา  ค่ายสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายก้องกิดากร  ร่วมสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายกัณฑ์ณพัชร  อภิโชคนิธิภูวดล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายจักรพรรดิ์พงษ์  กงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายจักรภัทรณ์  พิมสิม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายจารุพัฒน์  คงสุขธนา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงจิรภัทร  ภควณิชย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายจิรภัทร  โพธิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายจิรสิน  พุทธพิทักษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายฉัตรขวัญ  มนต์ไธสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายชนวีร์  ชาลีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงชุตินานันต์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายฌอน  แอธตัน ไม้ดัด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงญาณิศา  อุบาลี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงญาดา  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงฐาปนีย์  หงษ์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายฐิติพงศ์  มโนธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงฐิติวรกานต์  คีรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายณภัทร  บุระดา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายณภัทร  พรโสภณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายณัฏฐพงษ์  เสาจันทึก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฐกมล  คงสุขธนา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นาสาทร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฐนิชา  รอนณรงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายณัฐบดินท์  จันทรจรัส โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายณัฐพงษ์  ม่วงเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณัฐพากย์  เลาวัณย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณาโอมิ  ปารีส นเรกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณิชกานต์  ทานเจือ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายณิชคุณ  บุษยะจารุ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายติณณ์  บุญสรรค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธณัทอร  ชัยกิตติภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงธนัชชนก  เกิดนุช โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายธัญ  เตียวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงธัญชนก  ภิรมย์เนตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงธัญธร  บดีศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธันยพร  เอื้อพงศธร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธีรภัทร  ทิพมาศนานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธีรภาพ  คลาดโรค โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธีรวีร์  กฤษดาวิเศกศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธีระดนย์  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธีริศรา  วอนเก่าน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนพภัสสร  ภิรมย์ชม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายนภัสดล  จรัสศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนรินทร์พร  พรรษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนันทท์รวี  จุลละนันทน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนันทพร  ตู้ประกาย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงบุณยอร  สุนทรเพราะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงเบญญาภา  ลำนามน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายปรเมศร์  โพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายปองคุณ  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปัญญารัตน์  นราพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปัณชญา  เจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพงศภัค  ตระกูลดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายพลวรรธน์  โพธิวังตระกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพลอยอันดา  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพิตติพรรธน์  สมัตถะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพิพัฒน์  จันโทวาท โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิมมาดา  พาร์แนล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพุฒินันท์  กล้าแท้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพูนภัทร  ธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายเพลงรพิน  สิงห์กระโจม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ตั้งเทวนนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงภัคชนัญ  ภักตร์ธนภัทร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงภัทชา  นิ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายภัทรศักฎิ์  ภัทรวลี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กล้าจริง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายภาคิน  เคนเหลื่อม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายภูดิท  นิ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายภูมิแผ่นดิน  เพิ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงภูษณิศา  สุขธตณรงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายมานินพันธุ์  เพียงปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดัชนีย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายแม็กซิม  อักตาอิ ดูเชล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงรวิสุดา  สลิดกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายรังสิพล  คนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายราชภูมิ  จัตุรัสตระกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงวณิชยา  สุดจันโท โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงวรนุช  จิตร์จันทึก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวรารัตน์  สัมมาชีววัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายวริศ  จิระวงศ์สันติสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายวิธวินท์  ชัยอมฤต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงศรัณพร  สุราราช โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายศัพธนา  เจริญสกุลดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงศิริธิดา  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายศุภวิชญ์  คำนึงผล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงสุริวัสสา  อุระวัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายเสฏฐพงษ์  ตรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอมลรดา  อัจฉริยะภากร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายอัศศนัย  เอื้อฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ไหชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงแก้ววารา  ทองชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  รบไพรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงขวัญข้าว  กาญจนสุปัญญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงขวัญสุดา  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงจณิสตา  หาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงจรัญญา  กองโคตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงจารุวรรณ  ประกอบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงจิดาภา  สถิตย์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงจิตราภา  ชวนะนราเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายจิรวัฒน์  ธงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงจิรัชยา  แต่งเมือง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงเจ้าจิต  คงยืน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงชยุตา  พรแสนศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายชลพัชร  แอมนนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงชาลิสา  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงชาวิณี  เชื้ออาสา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงชิตากานต์  นาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายชินพัต  ดาชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายชิษณุพงศ์  จำปามูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงฐิตาพร  เทียนใช้ดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงฐิติวรดา  หมั่นหาโชค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายณฐวัฒน์  บัวภา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณัชชา  ประจญกล้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณัฏฐพร  ลุนไชยพา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณัฐกมล  คำสุภีร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายณัฐกิตติ์  ป้อกระโทก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายณัฐดนัย  แซ่ลือ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณัฐธิดา  นาเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายณัฐพล  ปาจิตต์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายเดชศักดิ์ดา  เพียรธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงตมิสา  ตีบกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงทัดหทัย  เดชหัสดิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงทัตพิชา  ใจเกษิม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงธดาภรณ์  จุมพลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายธนภูมิ  พรกระแส โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายธนศักดิ์  ญาตินิยม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายธนากร  เพิ่มยินดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงธมลวรรณ  จิตต์รัตนดิษย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีชะนน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงธัญธร  ดีบ้านโสก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายธิติวัฒน์  ภูช่างทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายธีรดนย์  เทียมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงธีราภรณ์  วงศ์สวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายนนณภัทร  ไชยพร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายนนทวัชร์  หลงสีดา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงนภจิรา  จิตบรรเทิง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายนฤเบศวร์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงนัยนา  วัฒนกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงนาบุญภัทร  บุญเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ธรรมปัญญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงบุญญารินทร์  นิพิมาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายปภาวิน  ปิ่นงาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงประดิภา  ปราบพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงปรายฟ้า  ขลังวิเชียร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงปรียา  ทองเวหา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงปวีณา  ชำกรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงปัณฑิตา  ธุมา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงปาริชาต  ประทัยสงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีโสภาพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพรชนก  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพัชราภา  ตุ่งพิลา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพัชรีรัชต์  สุวรรณเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายพัฒนพงศ์  ดิเรกโภค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายพัทธดนย์  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงพิชชาพร  พิศนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพิชญา  ฐิติศักดิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงพิชญาภา  คนไธสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงพิชญาภา  หมั่นหาโชค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายพิชญุตม์  สารเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงพิมชนก  จรัสสุริยสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงพิมพ์รดา  อาจประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สมานญาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายพีรพล  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายพีรพัฒน์  สมัถชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงแพรวา  ปลื้มชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงภคพร  แอมนนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงภัทรวดี  นิยมชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายภาณุเดช  ศรีโสภณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายภูมิภัค  ชนะหาญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายภูวดล  พื้นดอนเค็ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงมณิกุล  เปสาโก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงมิ่งกมล  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ประสานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงมีสุข  อิ่มบุญสุ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายเมธรวิสร์  แคล่วไพรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงรัตตพร  ขำเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงลักษมีกานต์  เฝ้าทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงวรกัญญา  วัฒนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงวรกาญจน์  ภูมิกาล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงวรรณนิสา  จินดาดวง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงวรรณวิสา  เถื่อนธรรมโฮง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงวันวิสา  ทองแท่งไทย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงวิชชานันท์  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายศตวรรษ  เรืองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงศรัณย์พร  ธรรมมุลตรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงศรัณยา  บุญถือ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงศศิขวัญ  ทาโส โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายศิลป์ชัย  ดีโนนอด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายศิลา  พิมพ์ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายศิวกรณ์  เตชากูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายสาธิต  กระแสบุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงสิรภัทร  นูโพนทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงสิริกัญญา  จูกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงสุฑาทิพย์  แก้วสิมมา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริสัจจัง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงสุภัครวรรณ  วิชัยสูง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ผาละสี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายหฤทธิ์  ประภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงอนัญญา  ชนะพาล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายอนาวิน  บรรเจิดตระกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงอภิญญา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงอมรรัตน์  คล้ายตั้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงอมราวดี  เติมวุฒ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงอรปรียา  วรจิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงกชกร  บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกชนันท์  ตาปราบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกชพรรณ  กัณฑะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกนกพร  โชคบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายกนกภูมิ  สรภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกมลทิพย์  สิงหาราโท โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกมลพรรณ  กล้วยน้ำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกรชนก  เกิดศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายกรรณกฤษ  ตั้งศิริเสถียร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกฤตเมฒช์  ตู้จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายกฤตยชญ์  เสาะสาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกฤษฎิ์ชนม์  ุคุณสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกวิตา  ตันเบ็ต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกวิสรา  หนูทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกษิดิศ  บุญแจ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายกสิณธร  คุณชื่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกัญญ์ภรณ์  ต่อพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุทไธวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สนั่นนารี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สนั่นนารี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกัญญาภัค  กรดเต็ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สามา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธนพุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกัญณิกา  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกันณพงศ์  น้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกันต์กมล  นาสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายกันตินันท์  ดัชญาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกัลยา  เลิศขามป้อม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกานต์ณิชา  คลาดโรค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกานต์ปภัสร์  ชัยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงการัณธนัตถ์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกิตติกรณ์  คุ้มกุดขมิ้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกิตติกานต์  หิรัญเกิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายกิตติธร  วิญญาสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายกิตติพิชญ์  เขตอริยกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกิตติศักดิ์  จิตรประสงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายกิติทัต  สมณะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายกุญช์  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกุลนัดดา  แพหิรัญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงเกตน์นิภา  กองโฮม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงเกล้าลฎา  หรมกุดตุ้ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงเกศินี  สมบบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงขวัญจิรา  จดชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงเขมิสรา  ลาภมาก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายคณิศร  พันธุ์เกิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายคติธรรม  ตั้งพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายคมชาญ  ตั้งไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายคาเวียร์  วิเซีย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายคุณาณัฏฐ์  เพียภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงจัสมิน  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงจารวี  คำบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงจารุพิชญา  ธนะสุนทร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงจิตรทิวา  คำสุภีร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายจิรสิน  เสนชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงจิรสุดา  เสมา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงจิรัชยา  อิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงจิรัญญา  ชัยภัทรบุญญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงจิราพร  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงจิราวรรณ  ภัทรทรงโสภณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงจีรนันท์  อินทรตะโนด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงจุฑานวรัตน์  แก้วเก่า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายเจริญสุข  อังคณาวรรณวิภา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายชญานิน  กัณหะสุต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชญาภา  นามเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงชนันธิดา  วิชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายชนาธิป  หาญมงคล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายชยกฤช  เจริญเขตร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายชยกฤต  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงชลินญา  หลาบกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายชัชพิมุข  อนาชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงชาณิสา  เตียวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายชิติพัทธ์  หาญพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายชีพชนก  ผามะนาว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คณะสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายโชคชัย  พบชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงโชติกา  ยศม้าว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายโชติวัษฐ์  ชัชชวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายญาณพัฒน์  รวิสานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายญาณาธิป  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงญาณิศา  สำราญพิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงญาดานันท์  ประดับวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงญาสุมินทร์  ครองถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายฐปน  ฉลองภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงฐาปนี  เวชสัสถ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงฐิติชญา  ชมภูศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงฐิติมา  ต่อติด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต้นประเสริญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายฑีฆาพัฒน์  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายฑีมาพัฒณ์  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายณภคดล  จันณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายณภัทร  ภูมิพัทธนสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายณรงค์พัฒน์  เพิกขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณัชชา  นพพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  ปุมพิมาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมเสนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายณัฐกรณ์  วรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายณัฐชนน  วงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณัฐณิชา  โมงขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชาลีวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัฐพงษ์  แสงสีดา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายณัฐพล  สะอาดโฉม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณัฐวศา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณิศศา  จำนงธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายดามย์  มีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงดีน่าห์  วาโรเย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงแดน  หงษ์สูง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายเตชินท์  เตชากูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายทักษ์ดนัย  เอ็มโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงทิติยา  ภูผาพลอย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายธนกฤต  เสือจุ้ย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธนกฤต  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายธนพงษ์  เต็งผักแว่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงธนพร  ชำกรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงธนภรณ์  ป้อมแดง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายธนภูมิ  ภิรมย์ศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธนวัฒน์  เพียรวิชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายธนะเทพ  หนองยาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงธนัชพร  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธนัญกร  ไพศาลธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธนันทิกานต์  ทะสุนทร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายธนากร  ผลงาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายธรรมรัฐ  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงธัญญารัตน์  รักษ์มณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงธัญรดา  อบรมชอบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชั่งหนอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงธันญ์ชนก  นาสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงธันยพร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงธิติมา  หาญชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธีณพัต  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธีรกานต์  บุญเกิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงธีร์จุฑา  อุ่นหล้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงธีรญาพร  ขันติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธีรพงศ์  เปรี่ยงภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธีรภัทร  ยะสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธีรภัทร  รูปชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธีรวัชร  กุดนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายนนทพัทธ์  หัดจุมพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนภัสสร  กนิษฐสุต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนรกมล  สมอนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายนริชภูมิ  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนรินทร์ภัค  สุทธิบุญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายนฤดม  โยทองยศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายนฤภัทร  นาคะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงนันท์นภัส  นุ้ยทิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงนันทิชา  บำรุงราชษฎร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงน้ำฝน  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงนิรามิสา  นุตาดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงบัณฑิตา  นามคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงบุญญิสา  ขวัญพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายบุญฤทธิ  ไกรสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงเบญญาภา  มูลสาร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายปชินวิทย์  สะอาดโฉม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปฎิมากร  ประดับวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายปณวัฒน์  แม่นยำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงปทิตตา  ทองแท่งไทย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงปนัดดา  นานอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายปพิชญา  ปราบพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงปภาพินท์  อุตมะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงปภาวี  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายประกฤษฏิ์  ประยูรพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปราธิตตา  แหง่วกระโทก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงปริยากร  บำรุงชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปริยากร  ผมเพชร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปวีณ์นุช  บำรุงถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปัญจพัชร์  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายปัญญาวัฒน์  เนตรเรืองสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปัญฑารีย์  สุรำไพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายปัณณทัต  สังข์รอด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายปัณณธร  ชาวคูเวียง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปัณณวีร์  หมวดเมืองกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปัทมวรรณ  แก้วกา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปาณิศา  ชาอุไร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปาณิสรา  พึ่งกุศล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายปิติพงษ์  แต่งแดน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปิ่นนภา  น่าบัญฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปิยนันท์  เครือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปิยนุช  มาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายปิยวัฒน์  จูมนาฝาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปุญณิศา  โชคเหมาะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายปุณณภพ  ฝ่ายสัจจา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายปุณณสิน  ภิรมย์กิจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปุณยนุช  วัฒนากลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงปุณยนุช  อิ่มอารม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปุณยาวีร์  โคตรภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงเปรมปรีดา  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงเปรมา  คชมิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายพงศพัสศ์  จำชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  คุ้มคง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพรปวีณ์ธิดา  โสภาค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพรรณภรณ์  ทบหลง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพริมรตา  นามราชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพัญพิชชา  แก้วตำแย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายพัทธดนย์  มาเจริญพร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพัทธนันท์  เตียรถ์วัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพิชญ  เกษมธรรมแสวง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพิชญธิดา  สงวนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพิชญธิดา  อินทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพิชญาภา  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตะวัน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายพิตรพิบูล  อึ้งปรียวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพิมพ์ธนารัตน์  วีระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฐานะพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชาญเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ภูหัตถการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพิมพิศา  ช่วยคุณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ศรีบัวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพิศมัย  ภูวญาณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายพิสิษฐ์  พงษ์จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายพิสิษฐ์  โควาดิสัยบูรณะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายพีรพัฒน์  สาระคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายเพิ่มพูน  พูนเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายภกร  อิทธิวรานุกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายภคพล  นาคราช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงภควดี  เลิกนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายภทรธร  ไวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงภวิษย์พร  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงภัคนันท์  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงภัทรธิดา  พงษ์บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายภัทรพล  ธงอาจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงภัทรวดี  ใจชื้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงภัทราวดี  ถำชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายภาคภูมิ  สุขผัด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายภาคิน  มือชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงภาณุมาศ  ศรีโสภณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายภูธนบดี  แต่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายภูบดี  ใจอดทน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายภูผา  สาริยา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายภูมิชัย  เพ็งชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายภูมิภัทร  วีระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงภูริตา  บุตรชาลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายภูรินท์  ศัลย์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายภูริวัฒน์  ประทุ่มถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงภูวเดช  ศิลาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงมณัญชยา  บุญปรากาาร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงมิลันทิรา  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงเมธปรียา  แสงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงยิ่งรวี  ผามะนาว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงรดากานต์  การเรียน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงรวิสุดา  สิมาชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายรวีภัทร์  เครือธนาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงรัตนปภา  อำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงรินลดา  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงลลนา  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงลักษมี  กันภัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงลักษิกา  สมานญาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายวงศกร  จิตพิไล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วสอน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูหัตถการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วสอน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงวณิชย์ชญา  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงวนารีภรณ์  เวชทองคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายวรกิตติ์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงวรรณธิดาลักษณ์  จงรักกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงวรรณิษา  ลาสอน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายวรวรรธน์  คุ้มหมู่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงวรัญญา  พวงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงวราภัสร์  คัมภิรา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงวริยา  พึ่งกุศล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวริศรา  หัตถประนิตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงวันวิสา  ตอสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงวิชาดา  จบสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงวิภาพรรณ  พันธุ์ชัยโย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงวิภาวดี  บุญบรรลุ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงวิมลศิริ  ธรรมประโชติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปรางค์ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงวิริญจ์ทิรา  วิชัยแสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  แก้วขวาน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงวิสาขา  ชวาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายวุฒิภัทร  แสนงาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายศตคุณ  ไตรจักรปราณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายศตวรรษ  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงศรีประไพ  ภูวญาณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงศศิกานต์  ไพศาลพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายศิรวุฒิ  ฤทธิญาณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงศิริธีรดา  ทาท่าหว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงศิรินาถ  ชุมนาเสียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงศิริประภา  เสพธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงศิโรรัตน์  พลทะยาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายศุภกานต์  อินทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายศุภพัตร  นาคจู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายศุภฤกษ์  มีพูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายศุภวัฒน์  วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงศุภารัตน์  นวนละโหง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายสถานนทร์  พรหมนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสพิชญา  วงค์จันทึก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงสมัชญา  บุญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายสัณหณัฐ  นิตย์ใหม่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงสาธิตา  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เยี่ยมศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงสิริพิชชา  สุดจริง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงสุชานาถ  ครองถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  โชควิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงสุธาสินี  เนาว์นนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายสุธินันท์  พ่วงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงสุประวีณ์  โพธิ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงสุพัฒกัลญา  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองเทศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงสุภาสินี  ฮะเติ้ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายสุรโชค  ตันวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายสุระโยธิน  พงษ์จะโปะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายสุวิทย์  ดงขาว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายโสภณวิชญ์  พรโสภิณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงหทัยภัทร  แก้วเมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายหฤษฏ์  ไชยลาภ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงเหมหงส์  จุนเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายอนิรุทร์  ศรีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงอนุตรีย์  ต่อโชติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงอภัสรา  อำมะรา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายอภิวัฒน์  วิสัชนาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอรัชพร  เหล่าโนนคร้อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงอริสา  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายอรุชา  ถึงปัญชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายอัครวินท์  ศรีปัญญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงอัจจิมา  บำรุงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงอัจฉริยา  นิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงอัญรินทร์  คุ้มกุดขมิ้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายอัฐพล  สมานพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายอัยการ  เหล่าปิ่นเพชร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงเกษฎาพร  อ้อชัยภูมิ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงชฎาธาร  ไทยภักดี โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงชมพูนุท  ทองมหา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงปานตะวัน  พิพิธกุล โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายเมฆา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงวรรณวิษา  เพ็ชร์มล โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงวรรณิษา  บุญคำ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายศิษฏกานต์  แก้วหาญ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงสุขพรรษา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงอรปีญา  จันบัวลา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงอานิสา  อาจอารัญ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็งทา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายเกียรธนภัทร  หงษ์วิเศษ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงจิรัชยา  รัตนอาภรณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงชนาภา  คุ้มกุดขมิ้น โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงชัญญาดา  หอมเหล็ก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายฐปนวัฒน์  มณีพล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงณทิพรดา  แนวประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายณัฐชนน  แม่นชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายณัฐนันท์  งอกคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายณัฐวัฒน์  แนวโนนทัน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายเตวิชญ์  อุดนอกชุมสุข โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายธนพล  ชื่นเมือง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายธนภูมิ  ตาปราบ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงนฐมน  เดชจารุมาศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงนิชาดา  วิลาวรรณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายนิติธร  ถิ่นหนองแวง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายปณพนธ์  วิระรังษิยากรณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายปรพล  กองทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายปริณยวิทย์  พลขันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงปสุตา  เกรียงเกษม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายพิชญวัฒน์  รักษ์มณี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงฟิลิปดา  นิลสดใส โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงลภัสรดา  คะระมะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงวรัชยา  เขียวเขว้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงวริสรา  เห็มมะชาต โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงอดิศรากร  ด้นประดิษฐ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายกฤตศรัณย์  พุทธแสน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายคชาชาติ  คงชาติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงคริมา  คงเหมือนเพชร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงจริยา  วงษ์รัตน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงจิดาภา  ปรียานนท์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงจินต์จุฑา  คนตรง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงชญานันท์  ทับพรม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงชวัญรัตน์  ปัดทุม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงณฐมน  เสนามาตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงณัฐธิตา  ศรีคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายณัฐนันท์  ตาปราบ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงณิชนันทน์  จ้ายหนองบัว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงต้นกัลยา  คละสกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงเทวิกา  ผดุงพล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายธนกร  วันเมืองเก่า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงธนพร  มะคะที โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายธนภัทร  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายธนเสฏฐ์  รุ่งทองศิลป์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงธมนวรรณ  วงศ์ไชย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แสนบัว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงธีระสุดา  วิระรังษิยากรณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงนนทพร  บุญชูรัตนภาพ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงนฤภร  แขวงตาดโตน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงนัฐชา  เริงอาจ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงปกเกศเกล้า  ไชยโย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายประธานิน  เติมสมบัติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงปลายฝน  คนอุตส่าห์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายปัชกฤษ  ชื่นหัวนา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงพรรษชล  นนทะดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงพลอยประดับ  เลิศประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  หาชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพิชชญาพร  ดำรงพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงพิชญาภา  โฮมสูงเนิน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพิชามญช์  พรหมพา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ไสยาสน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายภัทรพล  แคนเภาว์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงภาพิมล  นามวิจิตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงมนัสนันท์  ตั้งพงษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงมุธิตา  คู่แก้ว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายยศวัตร  โสระขจร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงรัญธิดา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จงกล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงวรัญญา  คำนึงผล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงเวฑิตา  เมวงษา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงศรุตยา  นาคคูณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงศศิกาญจน์  บุตรชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วกำเนิด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิริ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงศิรินทร์ฑิพา  สงวนศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงศิริประภาพร  ศรีสายคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงสโรชา  กวีกิจบารมี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงสุธีรา  แต่งภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงสุพิชชา  สุดจิตต์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายอภิโชค  จานมาตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงอรษา  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงอาฒยา  พลวิชิต โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอินกรแก้ว  คูณฉนวน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงอินทร์ธิตา  เจริญพร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงเอมิกา  ชัยยา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงกนกขวัญ  ตอฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงกนกพร  ใจอ่อน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงกมลพร  ใจทาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่างปลูก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงกรรวี  เจริญจิต โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
688 เด็กชายกรวิทย์  เถื่อนศรีจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายกฤตภาส  สกุลไพศาลศิริ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  สุขเกษม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ภูมิสิทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงกัลญาวรรณ  โชควิเศษ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงกิตติกัลยา  นาคสู่สุข โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงกุสุมา  เพ็ชรแท้ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วเกตุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงเกศราภรณ์  มุ่งแฝงกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญแสน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายโกสินทร์  ฤทธิ์จรูญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายคณิศร  เนตรโกศล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายจตุพร  ลาวิน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
701 เด็กชายจักกรวิวัฒน์  ทวีสัตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายจักรี  สร้อยชมพู โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงจามิกร  สุมทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
704 เด็กหญิงจาลิสา  สมบุตร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงจิรัชญา  ใจปลื้ม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงจุทามณี  สบายจิตต์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
707 เด็กชายเจตษฎา  ไพศาลพงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายเจษฎา  ศิลป์สาคร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงชนิดาภา  ปีชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
710 เด็กหญิงชาลิสา  ชัยโยบัว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
711 เด็กชายชิษณุพงศ์  เหล่าพร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
712 เด็กหญิงฐานิกา  กาศสนุก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงณฐกานต์  เชื้อนุ่น โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
714 เด็กหญิงณัชชา  วงศ์กำแหง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สิงหนาท โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงณัฐจิกานต์  พันธ์ุกุ่ม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประสพทอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นาคคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายณัฐธิดา  ทองสมบูญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายณัฐภัทร  วิลาศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงณัฐลิกา  มีเสน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงณิชกมล  จันทะคู่ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายเด่นภูมิ  ใสแสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงเตชินี  เจริญภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
725 เด็กหญิงทสมา  คุ้มเขว้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
726 เด็กชายทินรัตน์  ชาญครไทย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายธนวัฒน์  ทองล้ำเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
728 เด็กชายธรณัส  สังฆพงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
729 เด็กหญิงธัญรตี  พันทึก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายธีรพัฒน์  สุขทั่วญาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
731 เด็กชายธีระพงษ์  พรมกระโทก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
732 เด็กชายธีระพันธุ์  วิสัยพรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายธีระภัทร์  สุขขี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงนงนภัทร  นามวัฒน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
735 เด็กหญิงนราธิป  ไปไหน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงน้ำเพรช  ดงขาว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายนิติกร  อเนกคุณวุฒิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงบุญดา  รำเพยพัด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
739 เด็กหญิงใบหม่อน  โพธิ์หนองคูณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
740 เด็กหญิงปฏิมากร  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
741 เด็กหญิงปทิตตา  ลิขิตบรรจง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
742 เด็กหญิงปพิชญา  สิทธิคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
743 เด็กหญิงปภัสรา  งานยางหวาย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
744 เด็กชายปรวีร์  คงเทียมศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายประชา  วรรณพงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงประพิชญา  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายปรัชญา  เส็งนา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
748 เด็กหญิงปรียานุช  ปิสันเทียะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายปัญจรัตน์  วรรณกิจ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
750 เด็กหญิงปิยดา  บุญช่วย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงเปมิกา  โยธานันท์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
752 เด็กชายพงศกร  สิริโสภณวรกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายพงศกร  แสนโคตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงพรรณธิภา  ศรีวิชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
755 เด็กหญิงพัชชาภา  เจนชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายพัทธณดนย์  คลังแก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงพิชญภัค  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิริยะตระกูล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงพีรณัฐ  ศรีอรรคพรหม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายพีรภัทร  กาฬปักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายพุธิดา  ระหันสิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายภคนันท์  สมพงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
763 เด็กชายภัทรพงศ์  อู่ทอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงภัทร์ศยา  แสงพราว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงภาศิริณธร์  พิชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงภีรดา  ศรีหาพล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายภีรภัทร  อักษรนู โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายภูบดินทร์  วิญญายงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงภูวนิตา  หวังกล่อมกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายราเชนทร์  รักษายศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงวรรณภา  มีครไทย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงวรัทญา  จูหว้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงวรันยา  สังเกตุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายวรากร  หวดสันเทียะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
775 เด็กหญิงวรินทร  เจริญจิต โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงวรินทร์  ปานพรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงวารตี  เลิศสุนทร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
778 เด็กชายวิรภัทร  นามโคตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงศิรประภา  มูลฉลู โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
780 เด็กหญิงศิรัญญา  อ่อนสกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงษนิษฐา  ปลื้มชาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายสัจจากาจ  สุทธิจักร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
783 เด็กชายสุปรียา  นิสัยพราหมณ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงสุภาพร  กุดวงศ์แก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูอ่าง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
786 เด็กชายโสรกิตติ์  ศรีโฉม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
787 เด็กชายอชิรภัทร  มะณีรุ่ง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายอนิวัตติ์  อุปรัส โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายอนุวัฒน์  ไพศาลธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงอภิชญา  บรรจบพุดซา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงอภิญญา  คลังกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายอภิรักษ์  สุขขี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายอภิวัฒน์  กงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงอรจิรา  ศรีมะณี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายอรรถพิพัฒน์  ศุภไพบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงอรอุรินทร์  แฝงสระ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สังเกตุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายอาทิวราห์  อุขุนทด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
799 เด็กหญิงอาริษา  บุญรัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงอาริสา  แดงสุวรรณ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
801 เด็กหญิงอุมารินทร์  ภูมี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
802 เด็กหญิงกชพร  มโนธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงกมลชนก  คล่องดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงกมลชนก  โชคเหมาะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มาประดิษฐ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงกรเกศ  พงษา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงกรพินท์  ยินดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายกฤตรัตน์  จำเริญธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงกฤติมา  พันธ์เพ็ชร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายกฤษณะ  ชื้นถาวร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายกฤษณะ  มยุฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายกฤษดา  ศิริพันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายกวีกานต์  ฐานอุดม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายก้องภพ  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายก่อพงศกร  สวงโท โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงกัญญาณัจฐ์  พิณนอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงกัญญานุช  คลังชำนาญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงกัญฐ์ณิชา  จำเริญพล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  สิงห์แก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงกานต์รวี  รุ่งเจริญพัฒนกิจ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญเคหา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงกุลนัฐ  อัตตะริยะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงเกศริน  สุดสะอาด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงเกสรา  ผิวเหลือง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงขนิษฐา  สิมมะระ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงขนิษฐา  โคตรคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงขวัญปุลิน  ไทยสังข์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงคณิฐา  ดวงนิล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายคณิศร  ปุ้งคำข้าว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายครองธรรม  สอนปากพิง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายจักรกฤษณ์  หาญณรงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายจักรพรรดิ์  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายจารุพัฒน์  ทิพวรรณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงจารุวรรณ  หงษ์หลง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายจิรเดช  แสงจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กชายจิรภัทร  มัจฉวานิช โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายจิรวัฒน์  ตรีภักดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงจิราพร  โคตหนองปิง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงจุฑามาศ  สิมาชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายเจษฎากร  ชัยเกตุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงฉันทพิชญา  เจือหนองแวง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงชญานิศ  สุริยะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงชญาภา  ส่งเสริม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายชนกนันท์  นอกจาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายชนวรรณ  สุวรรณสาร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงชรินท์นภา  จันทะเสน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายชลณธารณ์  เทพขุนทด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงชลดา  คำนาแซง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายชลธี  จงถือกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงชลิญญา  โจระสา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงชลีรัตน์  หลงแก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายชิชนุพงศ์  นนทะนำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงชิดชนก  ม่วงจีน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงญดาวรรณ  ถนอมสัตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุญนาค โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงญาณิศา  ศิลาแยง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงฐา  หาญธีระพิทักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงฐิติมา  เชิดชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายณพปวร  โพธิ์ศรีมา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายณภดล  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายณัฏฐากร  ชวาฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายณัฐกฤต  จิตราคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  จรแก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงณัฐฐาศิริ  แบบชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงณัฐณิชา  สายชำนิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายณัฐพนธ์  ป้องขันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายณัฐพร  ใจบุญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงณัฐภัทร  พันธ์ไชย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายณัฐภูมิ  คูณรัตนไพศาล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายณัฐภูมิ  หิรัญมูล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงณัฐวดี  ดังชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญปลื้ม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายณัฐวุฒิ  ป้องขันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงดวงพร  สิทธิเวช โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายเดชธนินธิ์  บุญคง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงตรีเพรช  ชาลี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายติณณภพ  หินชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายทักษ์ดนัย  แผนวิชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงทัศนาพร  พลรัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงทิพย์ธาดา  สามารถกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายธนกฤต  พันธุ์จำรัส โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายธนดณ  แสงทับทิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงธนทัต  ไพศาลธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายธนพน  แย้มสำพันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายธนพล  ชาวปทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายธนพล  พื้นดงเค็ง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายธนวัฒน์  จันทะมูลตรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายธนวัตน์  กองแก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายธนวินท์  มวลชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงธนัชพร  แต่งเมือง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายธนากร  พวงทอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงธมนวรรณ  ขิงขุนทด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายธราเทพ  โชติประทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิเศษแสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงธัญญาพร  วานนท์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงธัญรดา  ธงภักดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายธาวิน  น้อยจัตรัส โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงธิดาพร  ปัญหา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงธิดาศิริ  แว่นทิพย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงธินันท์ชา  ตาปราบ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายธีรโชติ  ลบบำรุง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธีรเดช  สาวิชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายธีรสินธ์  พรมแดง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายนภัทร  สุ่มมาตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายนภัสกร  พรธรรมคุณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงนภัสสร  ชัยบุตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายนรวร  อยู่สบาย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงนริศรา  บัวผาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงนันทพร  อุทิศจันทร์เพ็ญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงนันทิชา  เนียนพุทซา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงนาราภัทร  ศรีจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงบุพชาต  ภูสถาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงเบญญาภรณ์  ธิถา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กชายปฏิภาณ  พงษืราศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงปณตพร  บุดสี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พงษ์ธีระดุลย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายประกาศิต  ล้ำชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายปรัตถกร  พิชัยธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายปริญญากรณ์  ห้าด่านจาก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงปลายฝัน  ทองจำรูญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงปลายฟ้า  โสพัฒน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายปวริศ  เทศทอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ง้าวบุ่งคล้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงปาริฉัตร  โภชนุกูล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงปาลิดา  เติมผล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายปิติภัทร  วงศ์ณรัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายปิยวัฒน์  นำสูงเนิน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงปิยะพร  วงคุยร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงปุณณกานต์  เขียวอ่อน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงปุณยาพร  สีหาสร้อย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายพงศกร  คำพอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงพนิดา  บุญเสริม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงพรชนก  วังศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงพรชิตา  พิมูลชาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงพรพรรณ์  เขียนเขว้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงพรสุดา  มนต์ชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงพัชราพร  ศรีกรินทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  เพ็ญบุญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงพัณนิตา  สถิตชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายพัทธดนย์  ปราบนอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงพิชชานันท์  ซาเนตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงพิชชาพร  ดังชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงพิชญาภา  แสงใส โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงพิชาดา  ประโพทานัง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงพิชามญชุ์  โสภาพิมลพักตร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  เสนามาตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชาวน์ประเสริฐ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์  ล้อมจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เหลาประเสริฐ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงพิยดา  หาญจิตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายพิยดา  โพโส โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กชายพิสุทธิ์  โฮมแพน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงพีรดา  กาฬปักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กชายพีระพัฒร  ภูมิฐาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายพีระภัทร  แลดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงเพรชดา  อาสาศึก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายเพรชแท้  จินเจา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงไพลิน  ทนโนนแดง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายภคพล  โคตรศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงภณิด  ทองเดื่อ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงภภรภัญ  สุนคร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงภัคจิรา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงภัคศินี  มูกขุนทด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงภัทรธิยา  กันชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงภัทรพร  สมองดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายภาคภูมิ  ดวงสีทา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายภาณุพงษ์  มะกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายภูฐิษ  แต่งแดน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีกุดตุ้ม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายภูเมธัศ  สร้อยมาลุน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายภูริวัจน์  ศุภกิจธนทรัพย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายภูริวัฒน์  โสวาที โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงมนฤดี  นารีรักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงมนัสนันท์  ยศอักษร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงมัชฌิมา  มณีวงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงมินตรา  มาตรไตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงมีนา  วงศ์วิชา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงรดาทิพย์  คิดนอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายรวีกิตติ์  ฤกษ์สกุลวงศ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงรัชดา  สุภาพงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายรัตนากร  เมี้ยนกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายรายแอน  มาคิเนน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายเรืองราช  วันนา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงฤทัยชนก  วงษ์รัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงลดาวัลย์  มนต์วิเศษ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กชายวงศ์วรัณ  มณีกรรณ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายวชิรญาณ์  กันชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายวนศักดิ์  โชคสวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายวรปรัชญ์  น้อยยะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงวรรณรท  ชัยเพ็ชร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงวรัญญา  หมู่หัวนา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายวศิน  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงวิมลศิริ  บุญพามา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงวิลาสินี  ขจรชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงวิไลพร  เยี่ยมชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายวีรภพ  เขียงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายวีรภาพ  รัปภา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงวีระกาล  แก้วยก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงศศิธารา  นิยมพันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงศศิวรรณ  มาตย์นอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายศาสวัฒน์  โชคเฉลิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงศิรดา  ดำรงเชื้อ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายศิรศักดิ์  พิรารัก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงศิริกัลยา  เสียงใส โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงศิริรัตน์  รวดเร็ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงศุภมาส  ว่องไว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  ประสงค์ธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ประสงค์ธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายสกรร  อาจอารัญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายสมประสงค์  ธงภักดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายสมศักดิ์  ผิวคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงสราลี  เตียงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงสลิลทิพย์  กอสาลี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงสายฝน  ศรีพล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายสิริเชษฐ์  เติมผล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงสิริยากร  พิเศษฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงสุกัญญา  โคตะลี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงสุชัญญา  อาจอาสา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงสุฐิตา  มีเค้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงสุฑาทิพย์  การปลูก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงสุธาสินี  พุทธวงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงสุพัตตรา  รอดชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงสุพิชชา  แผงตัน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงสุภนิจ  งาคม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายโสภณวิชญ์  ตาปราบ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยอดรักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายอติเทพ  นาที โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายอธิป  ขยันการ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายอนุชา  ขาวขำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายอนุศิษฎ์  อ่อนสกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงอนุสรา  ไชยสมบัติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายอนุสิทธิ์  บุตรคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงอรปรียา  ประดิษฐ์วรกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงอรปรียา  มิตรชอบ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงอรรถพิมุก  ศุภไพบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายอัคคี  ปัญญางาม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงอัจจิมา  ยืนยั่ง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายอัสนี  สงคราม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายอาทิตย์  เลิศนอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงอาภัสรา  กอบเงิน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงอารดา  มั่นคง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงอาริตา  แพงไทสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงอินทุอร  มโนธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายอิสรีย์  หอมวงศ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงเกศรา  ภูงามดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงฐานรัก  หาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กชายณฐกฤษ  ศรีสำราญ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กชายณัชภณ  ภักดิ์จรุง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงนงค์ณภัทร  คลังเงิน โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กชายพงศกร  กาลาม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รูปพรม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงยวิษฐา  วงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงศศินันท์  แสนชั่ง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงณหทัย  ธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายศรัณยพงศ์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายอินทัช  สิงห์ชัย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงกนกวรรณ  กังสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงกฤตธีรา  แซ่เฮ้ง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กชายกิตติภูมิ  ผลงาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลือแรง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศิลาพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กชายจิราธิวัฒน์  ผิวงาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงฉัตรพร  ศรีรัตนาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  หอมตา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กชายณัฐพล  ยิ้มสงบ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงณัฐวิภา  ใจชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงณิชากร  บุญเสมเสน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1070 เด็กชายแดน  ทาสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กชายธณาวีร์  ลือไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงปนัดดา  จั้นชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กชายปภังกร  ศรีใส โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงปราณนิชา  คุ้มคง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กชายพงษ์ศกร  เจริญพร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กชายพลกฤต  จันทร์ทร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงพลอยแหวน  คูนา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงภัทรธิดา  ซาทัน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงภัทรนันท์  โคตรทา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงภัทรานิต  พานิชนอก โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงมาริษา  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงวรกานต์  วงศ์ภู่ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กชายวรภพ  ลุนลา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงวรรณพร  พงษ์โสภณ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงวรัชญา  วรวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อคีรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กชายวรากรณ์  สอางชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงวริศรา  ไพนะริน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงศศิลักษณ์  มีแค โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กชายสหพงษ์พันธ์  วิชาพลู โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงสุวิภาดา  บุญคำภาว์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงอริษา  เล้าการนา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงไอรัดดา  จันทะเสน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงกมลทิพย์  ผลงาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายกฤติพงศ์  เสมสฤษดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายกฤษณ์  สมเพชร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมานมิตร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงกัลยา  กลิ่นอภัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายกำเนิดคุณ  แจ้งเขว้า โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายคณาธิป  ศรีอ่อน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงชญาดา  บุญแจ่ม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงชนิดาภา  อ่อนทองหลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงชลณิสา  จำนงบุญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงฐิติรัฐน์  ปราชญ์ศรีภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์กระโจม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมคำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายณัฐพงค์  คำสำแดง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงณัฐรินทร์  บินขุนทด โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายณัฐวรรธน์  จันทรคาต โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงธณัญชนก  ติดชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายธนภัทร  อ้นชาลี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายธนภูมิ  ตอสกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายธนวรรธก์  เชื้อชีลอง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายธนาวัฒน์  หุ้มไธสง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงธัญชนก  ดีสวน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายธีรยุทธ์  สาวห้วยไพร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงนงนภัส  คิรีเขียว โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายนพคุณ  งอกสิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายนพคุณ  ปุชินกร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายนวพล  ขุนเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงนวันณา  แก้วจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงเนตรภษร  แจ้งเขว้า โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายประสิทธิ์  ค่อยชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงปานชนก  ตั้งใจ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงปารฉัตร  ทิสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงปิยฉัตร  กอบทองสุข โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงพัชชิตา  สิทธิศรชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงพัชรพร  กิ่งพวง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงพัฒน์นรี  บัวระภา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงพิชชา  สีนาค โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงพิชญดา  กำมา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายพีรพัฒน์  วิสัยกล้า โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายภรดร  พันธ์หล้า โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายภีรเดช  ใจหวัง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงมนต์ทิวา  ฤาชา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายยุทธพงษ์  ผิวผ่อง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงรัชนก  กาชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงลักษิกา  ญาติวังกุ่ม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงวรรณฌา  โชคเฉลิม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายวริชญ์สรณ์  ผจญจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงวันวิสา  จำชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายวิรุณ  วิสัยดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายวิษณุชิน  วังราช โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายวีระภัทร  หมื่นระวัง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงศิรประภา  ราชประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายสิทธิศักดิื  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงสุชานันท์  ยอดชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมรส โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงสุทธิดา  วุฒิฤทัยปรีดา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงสุพรรษา  ไพศาลธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงสุภัสสร  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงสุวิษา  ถนอมจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงอรวรรณ  พงษ์สุภาพ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงอริศรา  กุ๊กสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายอัครเดช  คำลำปาง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายอัตถากร  โสภาสิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงอุษามณี  มิลสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงแอมมี่  บุญเฮียง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายกนกพงศ์  เสริมสิริสุข โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายกรรวี  ทราบพรมราช โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายกฤตโยดม  กุลแดง โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายกฤติพงศ์  พ่วงสวาด โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงกฤติยา  หล่อเรืองศิลป์ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายกฤษฏิ์ติณห์  บุบผา โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายก้องภพ  ศรีชัยภูมิ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เค็งชัยภูมิ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงกิรณา  ธรรมะ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงเขมินทรา  มณีเนตร โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายจักรภพ  ตระกูลด่าน โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายจักรภัทร  วงศ์วรนันท์ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายจิรายุ  เอกกุล โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงจุฑารัตน์  โพธิ์นาฝาย โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วานิชย์สกุล โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยสงคราม โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงชนัญญา  สุนทรเพราะ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงชนิกานต์  บัวบาน โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงชลิดาพร  สมหา โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายชัยภัทร  วรรณพงศ์ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายโชฏิการ  สุรสิทธิ์ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายไชยวัฒน์  สังข์เจริญวัฒน์ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายไชยวัฒน์  ไพศาลรัตนานุกูล โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายฐาปกร  จอกนาค โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายฐิติพันธ์  พารา โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงณภัทรา  ตั้งรัตคณะ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หิรัญวรรณ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แน่นอุดม โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายณัฐนนท์  อาชีวกุลมาศ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายณัฐพงค์  โภคา โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงณัฐพร  ดิษฐจร โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายณัฐภัทร  อาชีวกุลมาศ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงณิชาภัทร  หาชัยภูมิ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายติณณภพ  ดิเรกโภค โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายถาวร  ปลิวแสง โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงแทนรัก  อัฐทอง โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายธนกฤต  กฤษดาวิเศกศักดิ์ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายธนพล  รุจิกาญจนรัตน์ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายธนภัทร  มิ่งคำมี โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายธนวิชญ์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายธนาธิป  อินทรสินธุ์ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายธีรวัฒน์  มโนธรรม โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายธีราทัต  ธนอนันตกูล โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายนทีกร  ปรมะ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายนนทพัทร์  ภักดีสาร โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงนันท์ธิชา  จอกนาค โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายนิธินันท์  พึ่งสกุล โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายปฏิรูป  คุณธรรม โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงปภาวดี  ทาภักดี โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายประมวล  หงษ์พิมพ์ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงปราณฑิญาน์  ชำนาญพล โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายปวีรินทร์  ฤทธิ์ขจร โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปรศุพัฒนา โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงปัณณวิชญ์  ตั้งรัตคณะ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายพงศกร  จันทร์ชฎา โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายพงศพัฒน์  สรณะสมบูรณ์ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายพงศวุฒิ  เกียรติก้องชูชัย โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงพชรรัตน์  หนูคาบแก้ว โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายพชรวิทย์  พรหมวิชัย โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงพรชิตา  เหล่าพิพัฒน์ตระกูล โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงพลอยชมพู  คูณรัตนศิริ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายพัสกร  สิงห์ทอง โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงพิชชา  อริยะสุข โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายพิชิตพงษ์  คำงาม โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เอกกุล โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงพีรดา  ศรีจำปา โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายพุฒิพร  ทองสุกนอก โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงฟาริดาย์  สีวาที โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายภานรินทร์  นิยมถิ่น โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายภูมิรพี  มีแสง โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายภูริณัฐ  แจ้งเขว้า โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายรชต  โง้วศิลปศาสตร์ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายวรพล  เดชอุดมพร โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายวัชรากร  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงศลิษา  วิเชียรพันธ์ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงศศิรดา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงศศิวิมล  ม่นจะบก โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายศิรภัทร  ทองสกุล โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงศิริพิชญ์  ชัยบุตร โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายศุภากร  ศิริสรณ์ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายสิรภัทร  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายสุธาธิวัฒน์  ตั้งใจ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงสุธาสินี  ตั้งใจ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายหิรัญนนท์  มิลินคณาพัฒน์ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายอชิรวัชณ์  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองจำรูญ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงอริยา  สุขนาแซง โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงอริสา  พุทธพิทักษ์วงษ์ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงอันธิยาภัทร  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงอาริยาพัชร  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายอุดมโชค  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายเฮง  ตั้งสุริยานนท์ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชาติชนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ลือเพียร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กชายชนกันต์  นันทศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงชลธิชา  ทองใบ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กชายณัฐนนท์  สุขจิตธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กชายณัฐพล  ทันรังกา โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กชายธนพงษ์  คำชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงนรินทร์  พรมสุคนธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กชายปรวีร์  ศิลปพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 คณิตประถม
1260 เด็กชายเปรมนัด  ดัชนีย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงภควดี  ภูมิสถาน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กชายภูธนิก  ดวงชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงวิชญาดา  คุ้มโพธิ์น้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 คณิตประถม
1264 เด็กชายศุภกร  คะณาเขว้า โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เสลานอก โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยามชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงกวินตรา  การละออ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงกาญกนก  บุตรสาทร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงเขมจิรา  แสนสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงชนัญญา  หาญประทุม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงณัฎฐวาณี  โยวะบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงณัฐภัสสร  นาคผิว โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงณัฐริการ์  ตาปราบ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายทัตเทพ  กัณดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงธนัญญา  ดวงเงิน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงนภัสสร  บั้นคำ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ราาษฎร์ใจดี โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงปนัดดา  พรมเสน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายปรเมศร์  แสนเหลา โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงพัชรดา  สาดมุณี โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันที โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงมินตรา  ดาบถ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงรัตนภรณ์  มินโด โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงวรรณิศา  จันทะวัน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงเวนิชา  ศรีวิจารย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงศิวาภรณ์  เพ็งชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงสายธาร  เฉลิมกลาง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงสิรินดา  สร่างแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายสุทธิกานต์  กุศลครอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงสุพรรษา  สุจริตยั่งยืน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ระดาบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงอทิตยา  ดีโนนอด โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงอริศรา  ศุภลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงอริสา  สามารถ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงอลิส  นาคาแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงอัจฉริยานันท์  นานอก โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงอัยยา  มณืเนตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงอารยา  แก้วดอนคู่ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม