รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกนาฎ  หาญปราบ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลชนก  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤติพงศ์  กลิ่นเกษร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกฤติมา  บุญโญอุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติ์ธนศักดิ์  ทรัพย์รวงทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติภณ  ปาดอนไพร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจรรยพร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจิตชฎามญฑ์  อ่วมเดช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายจิรพัส  ศรีธูป โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายจิรัฏฐ์  แสงทองคำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจีรนันท์  ธรรมรัตนตันติ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชลฑิฌา  กุลมาตร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงญาณิศา  โอเว็น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายฐานภัทร  ทรงความเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายฐิราชัย  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายฑณธรรม  อินอิ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายณฐกร  บำรุงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายณดณ  บินกาซานี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณภัทร  พูลเหลือ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผ่อนตาม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐธิดา  ตัณฑวรา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายทีฆายุ  มูลมาก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายนรวร  วุฒิเดชกำจร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายนักรบ  ร้อยแว่น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงบุญสิตา  โพธิวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายปฏิภาณ  ร้อยแว่น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  แก้วชะโน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพรปวีณ์  มาแจ้ง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายพสธร  ยอดดำเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เกิดศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพุฒิตา  อ่อนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายพุทธ  ชมพูนุตร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายภราดา  ทองไชย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายภานรินทร์  เริงขวัญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายภูมิณภัท  พฤทธิ์ธนัตพร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายภูริพัฒน์  คำฝอย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงมณีรัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายรพีภัทร  แป้นคุ้มญาติ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงรัมภ์รดา  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงศรัณยพร  เอกศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงศรัณย์พร  ชัยดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงศรันย์พร  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายศิษฎิภัคฐ์  ทองดง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงศุภนา  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายสิรดนัย  จันทร์กลิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายสิรวิชญ์  ธูปแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสุธิมา  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายสุวิจักขณ์  จันทร์เรือง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอนุสรา  หนูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอภิชญา  พิพัฒจิตตระกูล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอารยา  อุ๊ดหมอ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายกฤติเมธา  วอเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกวินธิดา  ตาสุติน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกษิดิ์ภัทร  กาแสงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกัญญาภัค  พัสสุข โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงเขมรุจิ  ดำรงกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงคิรากร  ประสงค์ศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงจิดาภา  เจียวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายจิรครินทร์  กระจ่างพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงจุฑานาถ  โพชนะกิจ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายเจ้าพระยา  ปืนกระโทก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงชนารัญช์  อินมณี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงชนิตา  แพรดำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชลมาศ  ด้วงช้าง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงช่อชมพู  อุ่ยเจริญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายชินรัตน์  ขำเปรม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ผิวเณร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายฐิติพันธ์  สายสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงฐิวรรณภรณ์  สาตจีนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายณัฐกฤษณ์  กาญจนาศักดิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไวยมุกข์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายณัฐนันท์  อ่อนสะระ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณิชชยา  แดงศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายเดชศิริ  ทับเปีย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเตชินี  มีมอญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงทิยากร  เชื้อน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธนัญญา  วังชากร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงธนิสรา  มีทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธัญธร  กลิ่นประชุม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงธัญพัชกร  พ่วงสำเภา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายธีระ  สูรโรคา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงนันทัชพร  มีมาก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงปภัสสร  มีชัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายปรัตถกร  อินทร์วัน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปริยากร  ปักษาศร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายปัณณวิชญ์  ร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปิยวรา  ตุ้มจิบ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปีชฎา  พรมหล่อ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงผ่องบุญ  วิมลอนุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพงศพัศ  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพลอยปภัส  วงศ์ธรรมจักร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพิชชาภา  ธาตุเปลวทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพิชชาภา  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพิชญ์พรรณ  พัชราภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แสงสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันมั่น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายพุฒิพงศ์  อินทรไทยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงฟ้าลดา  ม่วงสวน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายภานุพงศ์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายภีมพล  แก่นดำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงภูริชญา  หนูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงมนสิชา  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายยศกร  เดชฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงรดา  เจียวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงรักษิณา  สุนทรเกส โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงรัชนิกา  ตาดำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงลภัสรดา  เกิดศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายวชิรวิทย์  ด้วงเหม็น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงวรินทิรา  เก่งสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายศิวัชฒ์  อินอิ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายศุภณัฎฐ์  สันต์สิริตระกูล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงศุภัสรา  ใจแสน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายสิทธิกร  นิลสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสุชญา  อ่อนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสุพรรษา  อินทรพรม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสุพิชญา  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงอธิภิญญา  ไกรครุธ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงอนวัชชา  เรืองเทศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอนัญญา  โมลิษวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอภิชญา  เฉลิมนนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายอภิเดช  เตียนขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอักษรินทร์  ปานนิล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกิตติกานต์  ภิญโญยิ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีวันนา โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีนาค โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายธนา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุนทรวิภาค โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงนวนันท์  บัวตูม โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายนัทวุติ  วราเอกศิริ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายพชรพล  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายพีรธัช  นาคแจ้ง โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงภัทรพร  ทุเรียน โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศํชัยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายศิวัฒน์  แสงสิมมา โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายจักริน  เผือกเพ็ง โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชญาภา  จุฬาเลิศ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ่อนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงญาดา  จันกลิ่น โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณฐพบ  ธรรมสมพร โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพริมรตา  ทาเอื้อ โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายมนัสวิน  กงเพชร โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายรดาธร  ปานกิตติเมธี โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวานิสสา  อุบลเกิด โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอินทิรา  โตบัว โรงเรียนอนุบาลหันคา ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายตนุภัทร  พูลทอง โรงเรียนวัดศรีวิชัย ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงชนิกานต์  นิลฉ่ำ โรงเรียนวัดนางลือ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายพลสิทธิ์  อยู่วิมานโต โรงเรียนวัดนางลือ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฉุมฉิม โรงเรียนวัดนางลือ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสุพิชญา  มีมาก โรงเรียนวัดนางลือ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงอริศรา  องอาจ โรงเรียนวัดนางลือ ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกนกวรรณ  วัสธูป โรงเรียนวัดนางลือ ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงชนิกานต์  เครือใย โรงเรียนวัดนางลือ ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงบุญธิดา  บุ้งทิม โรงเรียนวัดนางลือ ม.2 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวปณิดา  ทองสาย โรงเรียนวัดนางลือ ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงอนัญญา  มีมาก โรงเรียนวัดนางลือ ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงกนกรดา  สกุลงาม โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงจาฏุพัจน์  รุ่งเรื่อง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงจิราวรรณ  โพธิ์ขำ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายต้องชนะ  บุญทวี โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงเบ็ญญาภา  ตรีจรูญ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงรัชนันท์  สวนบ่อแร่ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสโรชา  ยิ้มศรี โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกันติชา  บุญช่วย โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงกัลยา  นิสัยกล้า โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายกิตติพงษ์  มีรักษ์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงชุตินันท์  ทองโชติ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงนรินทร์ดา  หอมประเสริฐ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อ่อนจริง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงไพลิน  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายภูรดล  ฤทธิมาลี โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงรัญชิดา  จารุจิตร์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงรัตมณี  มณีธรรม โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงรัตราวดี  นุ่มหอม โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงวีรวรรณ  สุขเลี้ยง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายศิริชัย  ศิริปภาพัศ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงสาวิตรี  กำจาย โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงสุชาดา  สาตราวุธ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอรปรียา  บุญช่วย โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงอลินรดา  ศรีคร้ามครัน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงจิรประภา  พุ่มมูล โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชนนิกานต์  นิ่มทอง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชนัชพร  นุ่มดี โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐฐาพร  เทียนเถื่อน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธาวิน  แย้มคล้าย โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปณิดา  ปรีดิลก โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพรรณนารา  ดวงจินดา โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพิชชานันท์  เพชรรุกขา โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงเรวา  จุลละวร โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอรนิชา  มีรักษ์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายณัฐวุฒิ  แจ้งเนตร โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายธนันธร  อินลี โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายศิลา  ศิริมาศเกษม โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงกานต์พัชชา  นักผูก โรงเรียนบ้านหนองต่อ ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงจันทร์ทิมา  เผือกเพ็ง โรงเรียนบ้านหนองต่อ ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงณธิดา  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านหนองต่อ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายทิวากร  น้ำจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองต่อ ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายธนกร  น้ำแก้ว โรงเรียนบ้านหนองต่อ ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงธีราพร  กองคูณ โรงเรียนบ้านหนองต่อ ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายธุวานนท์  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านหนองต่อ ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายนครินทร์  ริมวรลักษณ์ โรงเรียนบ้านหนองต่อ ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงปัณฑาวีร์  เล็กสวน โรงเรียนบ้านหนองต่อ ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงศรัญญา  หลำเทียน โรงเรียนบ้านหนองต่อ ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงเกวลิน  หมวกทอง โรงเรียนบ้านหนองต่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงจันทกานต์  นาคช่วย โรงเรียนบ้านหนองต่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงปภาดา  จันทร์ชื่น โรงเรียนบ้านหนองต่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงปุญญิศา  พิจิตร โรงเรียนบ้านหนองต่อ ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงชนิตา  เต็งมิ่ง โรงเรียนบ้านหนองต่อ ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงทิพย์สุดา  อ่ำพึ่ง โรงเรียนบ้านหนองต่อ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธีรภัทร  อ่อนนุ่ม โรงเรียนบ้านหนองต่อ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพัชรพล  พุทฒิพล โรงเรียนบ้านหนองต่อ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงเมธาพร  แขกใจเย็น โรงเรียนบ้านหนองต่อ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงรัตติยากร  มาลัยศรี โรงเรียนบ้านหนองต่อ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงเขมจิรา  จีนอ่ำ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายชัยชนะ  ภู่ระย้า โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายนภัสรพี  แจ้งเปลี่ยน โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกนกพร  เสือพุก โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงธมลวรรณ  กนิษฐจินดา โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพิมลพัชร  เกยพยา โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายสุรพัศ  พุกสุข โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกัลยกร  มีแก้ว โรงเรียนวัฒนะโชติ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายชิษณุพงศ์  พริกบุญจันทร์ โรงเรียนวัฒนะโชติ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัชชา  บัวพันธ์ โรงเรียนวัฒนะโชติ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุดมแก้ว โรงเรียนวัฒนะโชติ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายณัฐภัทร  ขวัญบุญ โรงเรียนวัฒนะโชติ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฐภัสสร  อิ่มพรหม โรงเรียนวัฒนะโชติ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธนวิชญ์  บุตรเมือง โรงเรียนวัฒนะโชติ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงธัญยวรรณ  อัมราบุตร โรงเรียนวัฒนะโชติ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงบุณยาพร  ชูกลิ่น โรงเรียนวัฒนะโชติ ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงบุตรนภา  นิลณะรัตน์ โรงเรียนวัฒนะโชติ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปวันรัตน์  แจ้งมณี โรงเรียนวัฒนะโชติ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ขำเดช โรงเรียนวัฒนะโชติ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงฟ้าประทานพร  อังศิริ โรงเรียนวัฒนะโชติ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายศรัณรัชต์  เงินแจ้ง โรงเรียนวัฒนะโชติ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอรณิชา  ศิริทองคูณ โรงเรียนวัฒนะโชติ ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายอัคคพล  ริยะจันทร์ โรงเรียนวัฒนะโชติ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกชกร  เทศนา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงกชพร  จันทร์พิลา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายกรวิชญ์  จิระวงศ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายชลกร  พิศภา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายณชนก  ลีวะพงษ์เพียร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายธนภูมิ  กิตติยานีกุล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายนิปุณ  พงศ์เมตต์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงนิภาธร  จึงสมเจตไพศาล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงบุณยานุช  ปานขวัญ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกิดปานทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงปุณยภัทร  ฮวดสกุล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายพชรวิชญ์  วุฒิวิวัฒน์พงศ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายพิททา  กุลวงษ์วาณิชย์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงเล็ทซี  กลั่นขจร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงวรวรรณ์  รอดพุ่ม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายวสุวัตน์  จิรวัชระวงศ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงสาธนี  ขันตี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงสิสิระ  ใจแจ้ง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายสุวิจักขณ์  มัดสุรีย์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงอริสรา  อยู่รอด โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงอิสรีย์  พึ่งประยูร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงกชพร  ตติยก้องเกียรติ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายกฤตภาส  จบสุบิน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายกฤติเดช  ปานสะอาด โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายกฤษช์ทิพงศ์  แจ่มไทย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานดำ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานเกิด โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เพิ่มผล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกิตติ  ศุภปัญญาพงศ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกีรติญา  ธัชกัญญพัชร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทางทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงเขมิกา  ภัทรสกุลานันท์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงจารวี  สุหงษา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายจารุพิชญ์  สนธิพรรค โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายเจตนิพนธ์  ขำดำ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชนาภัทร  แจ่มวิจิตรโต โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายชยุตม์  กาญจนะ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงชาลิสา  ช่างทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณฐพร  ลิ้มเจริญ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายณปก  มีเสมา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายณภัทร  มั่นปาน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณหทัย  แสงอรุณ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เป็นเพ็ชร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐนันท์  จีนจันทร์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณัฐศรัญญา  พงษ์ทรัพย์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายณัฐศุภเสฏฐ์  จันทร์จิตร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายณิชชา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายทักษพงศ์  แพ่งนคร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงทัตพิชา  เดชมา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธนศนันท์  ขวัญชัย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธนัชญา  ถิตย์สถาน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธมลวรรณ  แต่ศิวิลัย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สืบสายอ่อน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองปั้น โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธิชนันทร  บาลี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธีธัช  ศรีน้อย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายนราวิชญ์  ใยสำลี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงนันท์ลินี  วอเพชร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายบวรวิทย์  ศุภปัญญาพงศ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงบัญฑิตา  ไชยเพชร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายบุญณพัฒน์  บุญลี้ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปวริศา  กิ่งกัน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายปองคุณ  ศรีจรัส โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายแผ่นดิน  มั่นอยู่คง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายพชร  โห้ฉ่ำ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายพชรกร  กำมา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายพรรษพล  ยอดศิรจินดา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพลอยพิชชา  จีนจันทร์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โห้ฉ่ำ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพิริยะ  จิตรมั่น โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพีระพันธุ์  พุกกะเจียม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงภิรัญญา  ศรทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายภูรินทร์  ปานนิล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายภูษิต  ลิมไธสง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงมณฑิรา  มณฑา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายรชต  ภู่ระย้า โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์เทพ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายวชิรวิทย์  ยอดดำเนิน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวรรณกร  ศรีตูมแก้ว โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงศรัญญา  ศรชัย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายศวัสกร  ไล้ทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงศศิวิมล  เพชรหาญ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายสรวิชญ์  สุขะโต โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสุธีรวีร์  จูสิงห์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายสุพิชฌาย์  เชตุวรรณ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายสุภกิณห์  มะโน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอธิชา  หาญปราบ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอนันตญา  เสมา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอภิสรา  สุวรรณประทีป โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอรวรรยา  ธรรมชัย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทร์น้อย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม