รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงคณิตา  มุทาพร โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญพิชชา  ชนะพาห์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นกน้อย โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปองกานณ์  นิ่มสุวรรณ์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายพัทธดนย์  ฆนาพรวรกาญจน์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุพิชญา  ขันทอง โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายขอบฟ้า  ทิพย์กองราษฎร์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายจักรพงศ์  ไตรกิศยากุล โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจันทัปปภา  โพธิ์ผลิ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชญาพิมพ์  วงศ์ดำรงพันธุ์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายชิษณุพงศ์  พารา โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายปกร  ปราบพาลา โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปิยธิดา  จิตต์ภักดี โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพนิตตา  เข็มสอน โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายพีรพัทธ์  วิริยะโยธิน โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเพียรพริมา  เวียงศิริ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงรญา  เปรมอิสระกูล โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายรักคุณ  สยามไชย โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวริศรา  ทรัพย์ยิ่งอนันต์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสุภัสสรา  โกมรัตน์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงญาณาภรณ์  ขอค้า โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายณฐพงศ์  ทองคง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายธิปรมี  สิงห์ทอง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงรตนพร  พูลสิน โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงอาทิตยา  บำรุงพิทักษ์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายกรณภัทร  จันทร์พร้อมศรี โรงเรียนสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายกฤตเมธ  บุญปลอด โรงเรียนสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายกษิดิศ  คำเสนาะ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงจุฑามณี  สิงห์ชา โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายชลันธร  เกรียงไทยสงค์ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายชัยยศ  ประภานฤชัย โรงเรียนสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงญาณาธิป  โปร่งพรมมา โรงเรียนสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐค์ภัทรสุดา  บุตรโท โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหมาะสมัย โรงเรียนสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐวัสส์  นันทอุฬารกุล โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐิภา  โกมลฤทธิ์ โรงเรียนสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงแทนขวัญ  รักเงิน โรงเรียนสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายธนาคาร  ชื่นอร่าม โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธัชธรรม์  เตชะราชันย์ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธีรวัตร  ศรีบุรี โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายนิลพัทธ์  เลี่ยงความชั่ว โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิชญาภา  เชื่อมสมพงษ์ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพิญญ์สินี  เปลี้องเจริญ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายภัทรกร  ต้นน้อง โรงเรียนสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายรพีภัทร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวรรณกร  แถมสุข โรงเรียนสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวรินทร  บำรุงธรรม โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวิรารักษ์  เศรษฐสิโรตม์ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศิรภัสสร  พุ่มประเสริฐ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายศุภกร  สายธนู โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายศุภกร  สุโรพันธ์ โรงเรียนสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอินทัชฌา  โปร่งพรมมา โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกมลวรรณ  ผสมทรัพย์ โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงขวัญสุภา  วันทอง โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงชนกนาถ  ผลไธสง โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงณัฐวรา  จุดมี โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายธนพนธ์  สายบูรณ์ โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายนพดณ  ขอศรีกลาง โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงนฤมล  ไปนาน โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ฉลอมพงษ์ โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงปานขวัญ  ปอแก้ว โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงพสชนัน  ศรีธรรมมา โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงพาขวัญ  ศรสุริยา โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพิชชาภา  หาบุญมี โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายภัทรพล  ชมบุญเรือง โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงภูเพชรผกา  พิทักษ์กรณ์ โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงภูริชญา  ธรรมรักษา โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงลลิตภัทร  เจริญเดชาสิน โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงสาริศา  ระดาวงค์ โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงอัญลีกร  อนุตรเวสารัช โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายอิทธิเดช  โฉมกลาง โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงกัญจน์ณัฎฐ์  ทรงศรี โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกัญญาภัค  สอนโพนงาม โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พ้นภัย โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกานต์รวี  จันทกุล โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายกีรติคุณ  ปาปะไพ โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกุลรัตน์ชนม์  ทรงศรี โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายคชานนท์  พวงกลิ่น โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงคีตารัตน์  มณีภาค โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงจิรฐารัตน์  กันหนู โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชนาภัทร  อุ่นผง โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณัฐฐิญา  ดำพะธิก โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณัฐนันท์  สุวิปาลวัฒน์ โรงเรียนสัตหีบ ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงทัศพร  สุขสานต์ โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธิดารัตน์  เชิดชิด โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนภัสสร  วัชรพงศ์ชัย โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  สุวรรณณิน โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงเนตรนภา  ทองเขียว โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปภาวรินท์  สาระรัตน์ โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายปรีติรัตน์  นามบุตร โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายปุณญพัฒน์  สุวิปาลวัฒน์ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายปุณณวิทย์  พันธ์เลิศ โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายพชร  ศรีนาค โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพรปวีณ์  ยงยุทธ โรงเรียนสัตหีบ ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายพลรัตน์  ไพรอนันต์ โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายพลาพิพัฒน์  รัตนวิจิตร โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองคำ โรงเรียนสัตหีบ ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพิชญาภา  หนุนภักดี โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพีรยา  ทิวาสถาพร โรงเรียนสัตหีบ ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงเพ็ญณัฐศร  คุ้มภัยเพื่อน โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงภัทราภา  คำศรีไพร โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงภารดี  พิลึกเรืองเดช โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงมนฤดี  ขำหาญ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงมุธิตา  แม่นมั่น โรงเรียนสัตหีบ ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงรินรดา  ผลบุญ โรงเรียนสัตหีบ ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงลภัสรดา  เอมลับ โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงศิรินภา  ก้องสมุทร โรงเรียนสัตหีบ ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงศิริพิไลพรรณ  สัยอีเม้ง โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายศุภกร  กฐินใหม่ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงศุภิสรา  มูลขำ โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศุยาศิณี  เกตุชลารัตน์ โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงษิรภัทรษร  สีเขียว โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสรัลรัตน์  สุวรรณเรือง โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายสิรภพ  บุตรสาร โรงเรียนสัตหีบ ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสุดารัตน์  พลแสน โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสุพนิตา  สุกใส โรงเรียนสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอัจฉรินธร  ปุณโณฑก โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกนกพิชชา  กันทะอิน โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกันต์ธนัท  ปริยวัฒน์กูล โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายกันต์พจน์  สิริมังคลกิตติ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายจิรนัฐร์  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงชนัญชิดา  น้อยสุพรรณ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายชีวานนท์  หอยสังข์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายณภัทร  เมมาลี โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงณฤดี  โมกขะเวส โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฎฐ์ฏาพร  รื่นเริงใจ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายณัฐกิตติ์  ยามาชิตะ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธนัญญาพร  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยศิริ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงนันทภัค  โนรินทร์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายปรัชญณัฐ  รักสนิท โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปวิชญา  คำศรี โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงปัญภัทรา  รักสนิท โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายพงศกรณ์  โสภารัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายภณพงศ์  ทองสอน โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายภาณุพงศ์  โสภารัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายภูริพัฒน์  บุญประเวช โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายศรณ์ฐวุฒิ  จิตต์อำพร โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายศุภากร  ซื่อภักดี โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วภูทอง โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงเอญารัตน์  โพธิ์นิล โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายกันตพัชร  กลิ่นหอม โรงเรียนดาราสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตันเสวตวงษ์ โรงเรียนดาราสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงชนันธร  รวมเจริญ โรงเรียนดาราสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายชิษณุพงศ์  อิทธิพรศิริ โรงเรียนดาราสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตดีวงศ์ โรงเรียนดาราสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณัฐนิชา  หาศรี โรงเรียนดาราสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายณัฐวีร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนดาราสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงต้นน้ำ  ตรีปัญจศิล โรงเรียนดาราสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธนกฤต  เกียรตินิยม โรงเรียนดาราสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงนรัตน์วรรณ  สกุลนิรันดร โรงเรียนดาราสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงเบญญาภา  สุจริตกุลธร โรงเรียนดาราสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงพิชชา  เชื้อสิงห์ โรงเรียนดาราสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วราเมธาชัยกุล โรงเรียนดาราสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายภัทรพล  ปันตุ่น โรงเรียนดาราสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายภาคิน  สราวุธวัฒนากร โรงเรียนดาราสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงสวรินทร์  จินตนา โรงเรียนดาราสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงสุภานัน  กุลละวณิชย์ โรงเรียนดาราสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงกนกลักษณ์  โกวิทวิฑูร โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายกฤตภัทร  เนวิลัย โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกันต์พจน์  กฤตเรืองฤทธิ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกันตพัฒน์  สุขอารีลักษณ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  เพชรสังคูณ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายเขมณัฏฐ์  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายคุณานนท์  ยืนยัง โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายจิณณะ  เกียรติสุดาเกื้อกูล โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเลิศล้ำ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยอาดูล โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายชวินกิตติ์  ศรีแช่มช้อย โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายชิน  ธนชัยวิวัฒน์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอดมา โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงญาณิศา  ก้อนคำ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองเสน่ห์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณภศิริ  ทองสอน โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณภัทร  กาลจักร โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฐชนก  อินทร์มะดัน โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายณัฐชนน  พุทธา โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงดี โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฐนันท์  เปียงเถิน โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐนิชา  เภตรา โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายณัฐพัชร์  ประชานารถ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณิชกมล  ธีรชัย โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณิชชา  แก้วพิพักษ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายตฤณ  กันยะธง โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงทัตพิชา  ราชแสง โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงธนัทสุดา  นิ่มสุวรรณ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธัญพิมล  เสือตาด โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธีรนัย  กังอี้ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายเธียรวิชญ์  เอื้อจิรกาล โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายนรภัทร  บูรพาศิริวัฒน์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนฤภร  ชูทอง โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายนวศรณ์  ลับภู โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนันทวรรณ  ตันนานนท์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายนิติพัทธ์  ศิริอัครลาภ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนิมมานนรดี  กรี่ทอง โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปนัดดา  ปานเจริญ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปภาดา  ลาภเจริญสิน โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงศ์เด่นวงค์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายปภินวิช  ทองเสริมสุข โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายปเมธินทร์  เกิดโมลี โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายปรวรรธ  เชาวน์ชะตา โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปริยากร  หวินกำปัง โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปริยาภร  ขุมทอง โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปวีณธิดา  วงศ์เด่นวงค์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปาณิศา  คงแนวดี โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปาณิสรา  ปธานินธนตุล โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปุณณิตา  นวชินกุล โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพชร  สุมะนา โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพชรพล  พัฒโนทัย โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วิเศษกุล โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพันพัสสา  ริยาพันธ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิชญาดา  บางเขียว โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิชญาภัค  ปัญจลักษณ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภูเดช โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพุทธิมา  นวลนาค โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงแพรวา  เบญจวรางกูล โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภัทรภร  ธีระจินดาชล โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภาคิน  นันท์ธนยากุล โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายภูวริช  บุตดีวงศ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงรุจิรัตน์  สุกแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงลลิตา  กมลวิเชียร โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายวชิรวิจน์  สุวรรณราช โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวิชิตา  อภิรักษ์นิยม โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวีรินท์ภัค  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายศรัณยพงศ์  อิศรานุกูล โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงศวิตา  แพงศรี โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายศิวกร  ตุ้มมี โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายสรวิศ  บุญมา โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสิฏางค์  ลิ้มวาณิชชัยกิจ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายสิรภพ  เจริญทรัพย์พานิช โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสิริกมล  เพชรสมนึก โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสิริวิมล  แก้วสม โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุชานันท์  หล้าสา โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุรภา  มัชฌิมา โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงโสภา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอชิรญา  จันทราช โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอทินา  บรมัตถ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอนรรญภรณ์  กันนุลา โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายอนุศิษฎ์  จินตนา โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอริญชยา  ราโรจน์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายอริยะวัฒน์  วิรัชชัย โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุจริต โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไผ่สีสุก โรงเรียนวัดบ้านนา ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงโสวราพรรณ  สุขใส โรงเรียนวัดบ้านนา ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพลอยชมพู  อุตรพาท โรงเรียนวัดบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายกตัญญู  มาสุข โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายกวิน  แซ่คู โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงกัญณัชชา  ประสงค์ปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายกันตพัฒน์  สวัสดี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายกันติณัณท์  พิเชียรเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายชนม์พิทักษ์  ฉลวยศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายณฐพงศ์  ผจญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายณัฐชานนท์  โทนทรนง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงณิจิรสิริ  สถานทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายธงไชย  พรมีไชย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายธนกร  อิริยาภิชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายธนากร  อ่วมแย้ม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงธัญจิรา  ยิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายธีรดนย์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายธีรภัทร  เดชสุภา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงบุญญวีร์  เลิศสุวรรณกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายปองคุณ  นวชินกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายพิรพัฒน์  จิตรประทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงฟาตินโมฮาเหม็ด  ออนดาวูด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายภาคริษฐ์  เอี่ยมโชติชวลิต โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปรีชาไว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายภูวิศ  พัฒนผล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายเภฑาย  รัชรากร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายรัฐศรัณย์  สมหวัง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายวรธน  โกเมนจรัสวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายศรัณย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายศิวกร  สวัสดี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงสิริกานต์  พวงกุหลาบ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายอัคราวัตร  ชาเคน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายกฤติน  นาคขุนทด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายกิตติคณิศร  ศรีสิงห์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
278 นายกิตติโชติ  กิจโชติธำรง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวจันทร์จรัส  ตั้งเจริญศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงจินห์จุฑา  วงศ์สายเชื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายจื่อ ซิง  นิ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นายฉัฐกนก  กนกหงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายชยพล  ตุลาผล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายชลภัญญ์  กิจกุลพิเชฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นายญาณสิทธิ์  ฮุนศิริกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวฐานิดา  คงศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายณฐวัฒน์  วิวรรธนพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายณภัทร  กงพาน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายเดชชาติ  ทาศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายธนสิทธิ์  ธนะนพรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
291 นายนนฑิวัฒ  ธไนสวรรค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นายนิพิฐพนธ์  สัจจเดว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายบุริศร์  กงพาน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
294 นายปราชญ์  วิเชียรเครือ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายปวรวิช  บุญวรรณโณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
296 นายพงศ์พณิช  ทาเคอิ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายพงศภัค  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
298 นายพลกฤต  กิตติกุลนารา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายพัณณกร  ชาวกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายพันธุ์ธัช  โชติรัตน์สิริกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายพีรดนย์  จึงศิรกุลวิทย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายภูผา  ฐิติสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายเมธาสิทธิ์  หยาง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
304 นายรังสิมันตุ์  สัตยารมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายวชรธร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายวรธร  คชรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
307 นายวัชรวุฒิ  วุฒิศิริวิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายศักดิโชติ  ศรีขำ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นายศิวกร  สอนสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายศุภณัฐ  ปัญจมาสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายเสกข์  กางกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
312 นายอัครเดช  โคเรซาวา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายกรพัฒน์  โสมมาก โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกรีติกา  ซิงค์ ชาวสวน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกฤญลัย  ตันฮะเส็ง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายกวีวัธน์  เงินอำนวยผล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายคุณัชญ์  อาบสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายจิณณะ  ทิพยศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายชนม์ธนัช  กอบชวาล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายชยุต  แปลกประพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายชีวอน  ชอย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายโชติศุภกานต์  อำไพ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายณัฐชนน  มรรคไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายณัทกฤต  พนมมรรค โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายเดชานนท์  ศรีสด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายตฤณ  ศิริเนตร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายทีฆโชติ  เกิดดี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายธนกฤต  กลางพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายธนธัส  ทวีนุช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธนวันต์  พัฒนะกูล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายนรภัทร  ศรีเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายปรมโสภณ  ประวันจะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปริยากร  อนุตรพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปวิตราพร  สุรพิพิธ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพชรคุณ  วจนานวัช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายพชรวัฒน์  ทับพุ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายพฤทธิ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายพลภัทร  รัตนพล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายพันธุ์ธัช  ห่าว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายพูนสุข  นาคากาวา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงภัควลัญช์  ใจใส โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายภากร  ทองมีหลาก โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายภูผา  อุตเสนา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงมุกตะวัน  ยะราช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายรชต  พาภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายรัฐนันท์  บัณฑิตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายวรดร  รัตนรจนานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายสัณห์  กางกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอชิรญา  ตันติเสรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายอดิเทพ  ม่วงงาม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกันยาวีร์  เกล็ดจีน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงณัจฉรียา  วรรณปิยะรัตน์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงธนญา  น้อยคำภา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงบุริมนาถ  เกียรติขจรฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงปัณฑาวีย์  ศรีหะวรรณ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงพลอยกานต์  ทองมีหลาก โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  รัตนวิมลพงศ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงอิศริยา  ธาดาจิรันดร์กุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงณัชญาวัลภ์  ไพลดำ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงนรีรัตน์  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงนันท์นภัส  กุศล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงเบญญาภา  คิม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงรัญชิดา  บุญเหลือ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงศศิธร  เตชะพงศ์ประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงกรวรรณ  อินทรทัต โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกันธิชา  ปั้นสง่า โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  ศรีหะวรรณ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกุลจิรา  วรรธนาภา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงเขมิกา  พรภิกานนท์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงโชติวรรณ์  อำไพ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงฐนัทธญาณ์  นิกรมวโณลักษณ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณัฐกมล  จักรจันทร์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณัฐนันท์  จำเริญสุขสม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงทรรศอร  อุดมพรพนารักษ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงนพัตพร  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปนิตา  รัตนวราหะ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพัชรวลัย  กุลบุตร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพิชญ์พิรชา  สุพัฒนวาณิชกุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงฟ้าใส  ไม่ปรากฏนามสกุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงภัทรจาริน  สุทธิโอภาส โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงภัทรจิต  สุทธิโอภาส โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงศรัณย์พร  เกียรติกุลขจร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงศิรดา  สาหล้า โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสิริมนต์  จำเริญสุขสม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงอัญญนันท์  รชตนภัทร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายคฑาวุธ  สมบูรณ์นาวิน โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงธัญชนก  คำภักดี โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงวิรุฬห์รักษ์  ราษฎรศักดิ์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงสุพิชญา  กระจ่างมล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงอุรชา  พนมเชิง โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายขัตติยะ  นาสิงบุตร โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวชมพูนุช  นันทนิน โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวน้ำฟ้า  เฉวียงหงษ์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายนิธิภัทธ์  โรจน์รุ่งศศิธร โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
396 นายปิยนาวี  แสวงหาทรัพย์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายพรพล  สุขธงไชยกูล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงภัคจิรา  แป้นมา โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงมัณยาภา  แจ่มเจริญ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงสลักฤทัย  ยังวรรณ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวสิริยากร  เทพคำดี โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงพัชญ์อนัญญา  วงศ์เดชสกุล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายสิรดนัย  มะลิหอม โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกรกมล  เจริญเอกลาภ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายกริชศิวะ  หล้าภูเขียว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายกษม  เรืองเที่ยง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายก้องภพ  เกิดศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทาบัณดิษฐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายกันต์ธีร์  เวียงทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายกิตติเดช  มูลตรีปฐม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายกิตติพัฒ  นางาม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายกุมุท  ตาเรือนสอน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายกุลธร  แสนเสนา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายเกียรติภูมิ  พิมพ์นนท์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายเกียรติวิสุทธิ์  วันพุธ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายคธาภัทร์  แก้วเนตร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายคฤหัสถ์  สอรักษา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายจักรากร  รักษาทรัพย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงจารุวรรณ  โยแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงจินดาหรา  สมวาจา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายจิรภัทร  เขียวศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงจิรภัทร์  นนท์ชาลี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสว่าง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงจิรัชญา  ผลน้ำผึ้ง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  เฟอร์กูสัน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงชนัดดา  ศรีตระเวน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงชลดา  นิลสาวรรณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงชลนิภา  ศรีทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายชัชวาล  ไข่มุกข์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายชัยพัทธ์  ทุ่งระเหิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายชานน  มัครมย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงชาลิตา  บุญทิม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายชาลี จอห์น  แม็คเกรย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายชิณณวรรษณ์  บุญสังข์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงญาณภัทร์  เวียงลอ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายฐากร  จันสมุด โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงฐิตาพร  เทพมา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงฐิติพร  สิงห์งอย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ลาภมาก โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงณัชชิตา  จำนิล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เสามั่น โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายณัฏฐวี  ฮามพันเมือง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายณัฐฐานันท์  ช้างสาร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงณัฐฐินันนท์  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงณัฐณิชา  จานุสังข์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์มาก โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงณัฐนพิน  สกุลคู โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงณัฐนิชา  กราบเรียบ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายณัฐพงษ์  อุดม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายณัฐพล  จันทร์เกษร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายณัฐวัฒน์  สังข์คุ้ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชุมหิรัญ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายตุลยวัต  มงคล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายเทพพิทัก  มูลอามี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงธนโชติ  สิริเลิศปัญญา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายธนากร  ทวีคูณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายธนากร  มากรัมย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำสัตย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายธรรมธร  มานะบุตร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายธันวา  สารี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงธิติมา  ศิริวงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายธิติวุฒิ  ละออเอี่ยม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายธีรเดช  มีสูงเนิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์คำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายธีรวัฒน์  พีงาม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายนพดล  แช่มช้อย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงนริศรา  แสงสว่าง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายนฤสรณ์  พริ้งเพราะ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายนัธทฒน์  ยวงไธสง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงนันฑิญา  ลาเบ้า โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงนันทิกานต์  อาษามั่น โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงนาตาชา  ฮิลล์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงบุญวดี  การุญบริรักษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายปฐิญญา  จันทา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายประเสริฐศิลป์  อุดม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายปรัชญา  ไกรเพชร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายปองคุณ  คำสา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายปัญญา  ไกรเพชร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงปิยดา  ตีสถิตย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงปิยวรรณ  พังขันธ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงปิยะธิดา  พิมดา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายปิยะวัชร์  โคตรประทุม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงปุณญาพร  จีระสุข โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายปุณณภพ  เอี่ยมเวียง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เอมอุทัย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงพรกนก  พุ่มรักษา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงพรทิพา  แก้วไพศาล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงพรประภา  แกล้วกล้า โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายพริษฐ์  จันทอุตสา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงพฤทธิพร  อินทนิล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ห่อยไธสง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงพิชชาพร  เนียมกล่ำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายพิชัย  สังข์ทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  พันธ์ุโศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ธนวัฒน์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอื้อไทสง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงฟ้าใส  ภายศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงภัณฑิรา  พินันพร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญชาติ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายภานุสรณ์  ผาดำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายภูธเนศ  เอนกคณา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงภูธรินทร์  ภูวงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายภูริวัฒน์  สุทธิ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงมณฑิตา  เจริญภาส โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงมาเรีย  อ่อนศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงมีณา  คงมณี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงยศกร  ชาญสำโรง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายยศกร  เจริญวัฒนวิญญู โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายร่มเกล้า  จุลถาวร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายรัชชานนท์  ปัฐวี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงรัชนีกร  บุตรรอด โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงรุจิรา  หูประโคน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงวรนุช  คงเกิด โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงวรัชยาภรณ์  ยะภักดี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วคำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายวิกรม  วงค์ดินดำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงวิชญาดา  เทพเสน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายวิทกร  แป้นเชื้อ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายวิศวกร  สังข์ทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายวิศิษฏ์  นิลทัย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงศรัญกร  กันแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงศรัญกร  ก้นแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงศรันยา  นุชถนอม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงศศวิมล  รอยประดิษฐ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงศศิกานต์  ประสพลาภ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายศาสตร์ตราศิลป์  ดิษประศาสตร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงศิราพร  คงสุวรรณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงศิริลักษณ์  งามสมบัติ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายศุภชัย  มูลต้น โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงสายธาร  เกตุแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงสุจิตรา  คินธร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงสุชัญญา  นพพงษากิจ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงสุชานันท์  ชินโฮง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์วาลย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายสุทธินัย  กะทิศาสตร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงสุทัศนี  จ้อยมณี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงสุพัตชา  คินธร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายสุรศักดิ์  ปันเขียว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายอดิเทพ  ชุมทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงอธิชา  อานีกู โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายอนันตชัย  บุตรอินทร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายอนุวิท  สมรักษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายอนุศักดิ์  ภูมิสิทธิ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงอโนชา  มิลานนท์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงอภิฤดี  ท้าวพา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายอภิวัฒน์  ไตรรงค์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงอภิสรา  สถิตถาวรศักดิ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชุมพรศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงอริยา  ห้วยใหญ่ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายอัศวิน  แก่นจันทร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงอารดา  จันโท โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายไอศูรณ์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงุวัญทิญา  เจริญรัมย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงกฤติยาณี  สัมผัสสิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวกสิณา  ผ่านด่าน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวกัลยากร  มูลน้อย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวขัติยาภรณ์  ผมศักดิ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงจิรัญญา  หาประโคน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายฉัตรมงคล  กาฬสุวรรณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวชนกนาถ  เสือรักษ์วงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวชไมพร  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวชลธิชา  ดอกมะลิ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวชวัลลักษณ์  นามประโคน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นายณภัทร  ทานะวัตร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวณัชชา  คำพรม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงณัช่ลิฏา  ศรีโนนยาง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวณัฐณิชา  หอมจันทร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นายณัฐนันท์  พรมสุ่น โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นายณัฐนิช  โพธิราช โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวณัฐริกา  แก่นทน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นายธัญชนิต  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวธิดารัตน์  อำพันเสน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นายธุวานนท์  เนาวรัตน์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวนฤพร  ทบอาจ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงนิชานันท์  กลึงกลางดอน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นายนิรันดร์  พูนศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงปณิดา  ในโนน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นายปรมัตต์  คำแสง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวปิยะณัฐ  แซ่โซว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นางสาวปิยะธิดา  แนงแหยม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวปิยะรัตน์  สัตตะนาโค โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวพรรณนิภา  สมสาย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นางสาวพัตรพิมล  เบอร์ไธสง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นายพิธิวัฒน์  สุพัฒทา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวมินตรา  พรมสิทธิ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายรังสรรค์  สุขทวี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวรัตติกาล  สินนอก โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จันทราช โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวลลิตา  เสนานุช โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงวรรณขวัญ  จันทร์หล้า โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นายวรวุฒิ  หลีกทุกข์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นางสาววรัญญา  อาคเทา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
593 นางสาววัลยา  สุขคง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวศิริขวัญ  จันทร์หล้า โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายสายชล  แช่มช้อย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นายสายฟ้า  งามสมชาติ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวสาวินี  ศรีอุดม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นายสิรภพ  แช่มชอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นางสาวสุดารัตน์  สร้อยดอก โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวอธิตญา  ทิมกระจ่าง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงอนันตาพร  นาคพงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
602 นายอภิมุข  นุ้ยห้วยแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายอัครพล  อินทร์รอด โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นางสาวอาทิตยา  สายโสภา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายปีติคุน  อภิชนกิจ โรงเรียนนานาชาติรักบี้ ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายปีติพัฒน์  อภิชนกิจ โรงเรียนนานาชาติรักบี้ ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายวิสุทธิ์  ชู โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายเอลีชา  ตลึงจิตร โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายณัฐพงศ์  ขำคง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงธีรกานต์  ไชยรัตน์ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายธนินท์รัฐ  อภัยสันติกุล โรงเรียนอักษรพัทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายสุทธิพงศ์  สุทธวัจน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงณัฐพัชญ์  กุลโชติชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงเพชรศิลา  สมทิวงศ์ โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม