รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจิรภัทร  พันธ์พงษ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงฐิตาพร  วรสุนทร โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงพาทินธิดา  มหาธนานุสรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงพิมพากานต์  หาญนอก โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงภัทรธิดา  อุปรกรินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายมุนินทร  แป้นทิม โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงศรณ์จิรา  นิยมพลอย โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงเจนจิราณ์  ผลผลา โรงเรียนบ้านสระนา ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายพีรยุทธ์  เย็นเจริญ โรงเรียนบ้านสระนา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงศศิประภา  พุทธรา โรงเรียนบ้านสระนา ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชนาภรณ์  เถระขนันต์ โรงเรียนบ้านสระนา ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงพิมลพรรณ์  ปานาวงค์ โรงเรียนบ้านสระนา ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงวิรันดา  พุทธรา โรงเรียนบ้านสระนา ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกมลพร  เดือดขุนทด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกฤตนน  ธรรมจร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นากถาวรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วันดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายกันต์กวี  จงมีสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายกันตพิชญ์  แก้วชนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกาณฑ์  กังวานพณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกุณนัดดา  ขุนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายเขมทัต  พรหมมามั่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายคณาวุฒิ  กาญจนบัตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจันทัปปภา  ยางเอน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายจิรภัทร  ชลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายจิรเมธ  ทีแพง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจิรัชญา  จุฬารัชศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจิราภา  เชี่ยวชาญกิจการ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายจุลจักร  ทรงพระ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายเจนภพ  ขาวแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชนัญชิดา  สนิทใจรัก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์อนุสาสน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชลนิภา  อยู่ดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายชวิน  เวศพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายชัชนันท์  พนัสอนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายชัยพิพัฒน์  เบ็ญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายชัยภัทร  ไชยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายชัยวัฒน์  ทองบุตร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลินเปราะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงฐิติพร  สุนทราวิฑูร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายฐิติพัฒน์  ติ่งแตง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายณฐกร  วรกลีบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณปภา  ยาวิชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายณรงค์ชัย  เหลืองสุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สินธุ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองนพเก้า โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฐชัยธัช  เจริญธนกิจกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปิยัง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฐภัทร  วราพงษ์ลิขิต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายณัฐภัทร  โอ๋อาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐรดา  ขุนเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธารวิทยากุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐวัฒน์  มงคลวันโสภา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิภาตผลิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณิชารีย์  ทองดารา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณิศวรา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณีรนุช  ทองดารา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายดลฐพัฒน์  อัครวิศาลศุภกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายธนกฤต  ดอกไม้คลี่ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายธนโชติ  จุกสีดา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายธนพัฒน์  เกษเกษร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธนภรณ์  ดำสนิท โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายธนภัทร  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายธนสร  เพชรคอน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธนัสถา  จารุศักดิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายธนากร  อนุวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทร์วิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายธันวา  นิลวดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธารารัตน์  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายธีร์จุฑา  หิ้งทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายธีรดนย์  ณะงัว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธีราพร  กลิ่นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายนนทกร  มัติโก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนพภัสสร  จิตนุกูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนรารัตน์  หงษาชาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนรีรัตน์  บัวส่อง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนลพรรณ  ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายนวภู  ศิริโชคปรีชา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงนัจ  กาญจนบัตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายนัทธพงศ์  พรมหาร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงน้ำฝน  บุญตาคม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงนีรา  นทีบุร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายบุณยกร  มัตตนาวี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปทิตตา  บุญญผลานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปภาวรินท์  กลีบลำดวน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงประภัสสร  สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงประภาศิริ  บุญมะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปริภัทร  ซอคลองตัน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปริยากร  วัฒนะชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายปริยากร  เตียงกูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปัญชิกา  ชัยศักดิ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายปัณณธร  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ชินวสุ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายปิยะวัฒน์  รังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปิยะตระกูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงไปรยา  สุขเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายพรชัย  จงมีสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายพลกฤต  เกษตรสีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพัชรี  พจนวิจัยกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายพัทธดนย์  อิทธิกุสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพิชชารัศมิ์  ิมิตรจตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพิชฎา  โพธิเข็ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพิมพกานต์  ฉลอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายพีรพัฒน์  นันกลาง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายพีรภัทร  อินทสาย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายพีระพัฒ  ทองดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายพีระพัฒน์  ภาสวัฒน์โฆษิต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงภัททิรา  ชัยยะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภู่แช่มโชติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงภัทรินทร์  มนตรีวิจิตร์กุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายภัษกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายภาคิน  ยางเอน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงภาวิณี  พจนวิชัยกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงภูริดา  คำบุบผา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายภูริภัทร  แพงไพรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายรชต  นกประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายรัชพล  สิทธิพรวรกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงรัชวินท์  อินคง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงรุจิรดา  หิรัญโรจน์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงรุจิรา  วิเชียรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายฤทธิกร  ป้อมบัว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวนัสนันท์  วาณิชย์โชติการ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงวรรณพัทธ์  สุขรดาฉัตรศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงวรารักษ์  ทองบาง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายวริศ  โปร่งสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายวัชร์ศิรัส  หอมปลื้ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงวาริชา  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายวิรชัช  หอมระรื่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายวุฒิชัย  ชาญวราห์กุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายศิริพงษ์  วงศ์ชนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงศิโรรัตน์  วีระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายศิวกร  พรมตัน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงศุภนุช  พุ่มพันธ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายศุภวัตร  ศิริจันทร์พร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงสวิตตา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายสิรวิชญ์  สมคิด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายสิรวิชญ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุกฤตา  ล้วนไพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสุชานัน  ตรีเนตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสุณภา  นทีบูร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสุธาสินี  วารเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสุพิชชา  บรรเทิง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสุพิชชา  พุทโธ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายโสภช  นาที โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงอชิรญา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายอนุวัฒน์  รุ่งฟ้า โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงอภิชญา  แสนบัวโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงอภิญญา  หอมละออ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงอรปรียา  ฉายชูผล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงอิสรีย์  ศักดิ์ทวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกนกกร  แดงโสภา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกนกพล  จำปาสี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกฤตานนท์  โทนทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกฤษชัย  ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกวินตา  คำยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายก้องพสุธ  แก้วมาเรือน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกัญจน์กมล  ตีรานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไชยรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกันตพงศ์  อัมรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สุนทรวิภาต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกันตินันท์  นานอก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกานต์มณี  อนันตชาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกานต์สุภัค  สวัสดิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกิตติคุณ  พิทักษ์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกิตติธัช  หอมงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกิตติศักดิ์  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกุลธิดา  ญาณลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกุลปริยา  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกุลิสรา  กรุณา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงขวัญจิรา  ผสมทรัพยื โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงจตุรพร  พัฒนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายจารุกิตติ์  แก่นนาค โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจิตติพร  เพ็งโหง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงจิภาณัน  จึงเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจิรนันท์  เกษร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจิรวรรณ  พรงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายจิรัชญา  จันทราวงษ์เดชา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สมัครกสิกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายจิรันธนิน  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงจุฑามณี  แป้นนวล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายเจนณรงค์  เหรียญเจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายฉัตรมงคล  ตาดเดิม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชญานันท์  เพิ่มบุตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิง์ชญานันท์  วุฒิปัญญารัตนกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ฤทธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชนกานต์  แน่่นหนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชนันธร  เทพวิวัน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายชยางกูร  ผาเจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชยาภา  แย้มเยื้อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชยิสรา  มินตา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชลธิชา  อาภรณ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ธะช่วย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชัญญา  กองนอก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายชาคริต  จันสมปอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงญาณิชา  สิงห์ครุ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงญาดากุล  ตรุเจตนารมณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงฐนิตนันท์  แสงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงฐิติชญา  จันทกูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายฐิติพงศ์  แจ่มอ้น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงฐิติวรดา  เจริญเศรษฐกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายฑิมพิกา  วัฒนเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายณชพล  เกตุจรุง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณฐชยา  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายณฐดล  เสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณธยา  ธนเจริญโกมล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายณภัทรพงศ์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัชชา  กาญธนะบัตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พรมจีน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฏฐปัถย์  ธูปทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายณัฐกฤต  ์จันทร์หนู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณัฐญาดา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฐณิชา  ก้อนพรหม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณัฐดนัย  มนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นฤมลสิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายณัฐนันท์  สูงเนินเขต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายณัฐพนธ์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฐภัสสร  รุนสาเดชา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐรดา  ศรีมาลา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณัฐรัฐ  จันมา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เสียงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัฐวดี  อินล่ำ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายณัฐวัตร  พาพวย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายณัฐษิฎฒ์  ทาต๊ะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณิชชยา  เปลี่ยนผดุง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายณิชปุญญ์  เจริญขจรชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายเดชาธร  ศุภพิชน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  พิมพ์เบ้าธรรม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายเตชิต  พัฒนาโภครัตนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายเตชินท์  ยามานากะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายเตชินท์  ลอออรรถพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายทนุธรรม  เหลื่อมสีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงทีอาร์นี  ฮอลล์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธนกร  จันทนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธนกฤต  ทวีวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนชัย  สมศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายธนโชติ  นามสงคราม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงธนพร  ทามิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธนพร  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธนพล  จารแก่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธนยศ  จ้อยลี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนวัฒน์  เนตรคุณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธนะกฤษฎิ์  วรวัฒน์เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธนาธิป  บุพชาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงธนิกาญจน์  ตันตราธิปไตย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธรรมมธัช  เมืองเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธัชพล  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธัญญรัตน  ชมศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธัญรดา  เชนสกี้ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กลิ่นสุด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายธัตธน  วงศเจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธันต์ปวรปรัชญ์  ไกรวิจิต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายนนทวัชร์  วรรณเทศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนภษร  สิทธิ์ปลื้ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนภัทร  สุจริต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายนฤปนาถ  บุญชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายนวราช  ดวงตรีมูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนัชชา  หงษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายนัตชานนท์  ละมูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายนัธทวัฒน์  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายนันทวัฒน์  พงศ์กิจจาเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนันทิกานต์  น้อยใส โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนันทิพัฒน์  อินทรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนิชานันท์  เหล่าฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนิชาภรณ์  พรหมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนิธิศา  ศิวะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายเนวิน  จินโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงบุญญรัตน์  น้อยทุม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงบุญนิสา  น้อยทุม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงเบญญาภา  เลขาวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปรองดอง  อ่อนประไพ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปราณปรียา  แก้วปินใจ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปวริศา  เปรมปรีดา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปวีณอร  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายปวีร์  กุลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายปัญจพล  พานิช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายปัณณวิชญ์  พนัสพิทักษ์ชล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายปัณณวิชญ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปัทมาสน์  ศรีดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปาณิสรา  ธีรธนันกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปิณฑิรา  ภักดีแขก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปิ่นราชินี  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปิยธิดา  สนธิองค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปุญญ์ปภัส  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีประศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธะเลศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงเปมิกา  วรสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงผนิดา  ช่วยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายพงศภัค  สายญาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพนัส  เจริญเศรษฐกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพรนัชชา  พรพิฒเนส โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพรพิชญ์ชา  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพรพิมล  สุพจนารถ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพลอยนิชา  มงคลเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพลอยรัตน์  เรืองคล้าย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายพลากร  การินทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพัชรนันท์  พูลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพัชรพร  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายพัชรพล  รุ่งโรจน์วิทยากุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพัทธนันท์  สาธิตวงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายพัสกร  แย้มขจร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพิชชภา  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพิชชาภา  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพิชญ์ฐานินน์  ์เจริญผล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วิบูลย์ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชัชฎาปิยเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุดมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพีรภาส  ปุณวัชระพิศาล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพุทธธิดา  นิมิตลายทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงเพชรลดา  แสงเจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงแพรวา  ปัญญาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงภคภัทร  เงินทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงภคมน  บูรณเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายภวินท์  เจริญเศรษฐกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงภัทรภร  พุ่มบัว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายภัทิยบุรุษ  แนมผักแว่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายภาสกร  อุทัยสา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายภูมิพัฒน์  ขมสวาท โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภูมิพัฒน์  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายภูมิระพีภัทร  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายภูริพัฒน์  พุ่มบัว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงมณีมัญชุ์  คำบุปผา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงมนณิชา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงมนัญชยา  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงมัชฌิมา  บุญเทียม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงมาธวี  ศรีสมัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงมิณนิญาณ์  เลารุจิราลัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงมุฑิตา  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงยลนิล  รัตนารถ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายยิ่งคุณ  พุฒจีบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายรชต  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงรมย์ธีรา  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายรวิโรจน์  มาศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงลภัสรดา  โมกขวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงลักษิกาวาสน์  ต้นเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายวงศกร  ลี้เจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายวงศ์วริศ  อินทร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายวชิรวิทย์  อัครมหานิติกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวณิชพร  แสนเจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวรวลัญช์  เฉลยพจน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงวรัชยา  กลัดประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวราภรณ์  วงษ์แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงวรินทิพย์  ปิยัง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายวัชรพนธ์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายวิชญกุล  คลังสินธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สุพรมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวิรัลพัชร  พิมสกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวิราธิภรณ์  ตาดเดิม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  คู่นา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายวีรภัทร  รักโคตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายวุฒิภัทร  สาธิตวงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงศมลทรา  รุกขพันธ์ ณ หนองคาย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พงศ์ทะจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงศรุตา  อินทรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายศุภกฤต  ภูกุฏิน้ำ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายศุภสันต์  กรีวัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงศุภิสรา  กาญจนบัตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายสัณหณัฐ  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงสิณีณัฐ  วรสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายสิทธา  ศิริไทยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงสิมิลัน  วิวัฒน์ชนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายสิรภพ  ปาเหนือ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายสิรภพ  วรมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญผ่อง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายสิริณัฎฐ์  สายสืบสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายสิริภิญโญ  คิสาลัง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสิรีรัศน์  อังคะนาวิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายสุกนต์ธี  จิรัฐติกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสุจานันท์  พึ่งพา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสุพักตร์ษร  วัฒนประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายสุพิจักษณ์  เฮงธารากูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสุพิชชา  ปานแสงทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดปราง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายสุภัควัน  สะตะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสุภาวดี  พวงพุ่ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงสุภาวดี  วงศ์วัชราดิเรก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายสุวิจักษณ์  เฮงธารากูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายเสริมทรัพย์  กล่ำแสงใส โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายอชิระ  สารภรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายอชิระ  โอษฐวิไล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงอณิษฐา  วงษ์วาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงอธิชา  เอนก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอภิญญา  แย้มเยื้อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงอภิมุข  จุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายอภิวุฒิ  กีรติปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอมลภา  อินเต้ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอรณิชชา  ทาทราย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงอรนลินทร์  อินทรำพรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงอรนุช  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอริสา  โกหา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอลิน  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายอัครินทร์  วรารัฐพรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอิสรีย์  หนูยงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงิจิราพร  มงคลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธิสามี โรงเรียนบ้านย่านซื่อ ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายจักรกฤษ  ศรีทอง โรงเรียนบ้านย่านซื่อ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพงศกร  ผาบจันทร์สิงห์ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายกรวีร์  มีศิลป์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายกฤษบดินทร์  ปะตังเวสา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงกวินทิพย์  แซ่เหลี่ยม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงกัญต์กมนต์  เกตุโชติเจริญพงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายชวนากร  กำจาย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายชวินทร์  บ้งชมโพธิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายญาณวุฒิ  ใหม่เมือง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงฐิตากร  วงษาพาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายณภัทร  ปริพิทักษ์ชู โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายณัฏฐ์ธเนศ  ปรัชญาสิริสกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงณัฐนัญช์  พีรบูรณ์วศิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายดิษยภัทร  พันธ์สนิท โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายธนกฤต  ธนะนพรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายธนกฤต  วันจงคำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงธริศรา  คีรีมา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิริยะประกอบ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงธาราทิพย์  นฤมิตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงนิราพรรณ  วุฒิวรศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงปราณปรียา  ธนูทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงปวริศา  วุฒิวรศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายปุณณาวิช  หน่ายคอน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงพัชร์ธรนันท์  รุ่งสันเทียะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงพัฒน์นรี  มิ่งสันติสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงพิชญาภา  ทนงใจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รอดมา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายภรัณยู  หล้าล้ำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายภวัต  พงศ์พัชราพันธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงภัณฑิรา  พิทักษานนท์กุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงภัทรญาดา  อังคณาวิศัลย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไพรวัลย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายมนัสวิน  มั่นใจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงวรญาภร  สายสืบสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ปานปฐม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายวิชญะ  นิธิพัฒน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายศิวัช  เสรีศุภโภคานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงสุจิตรา  สีหาพล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คมกล้า โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงจันทร์จิราภา  รัตนวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงจิรภัทร์  ราชสีห์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงจิรารัตน์  นุกอนรัมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายฉัตรมงคล  สว่างวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายโชติพัฒน์  ภักดีเกียรติวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายฐิติโชติ  ขจรสินกุลชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายธนากร  สังลาย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงธิาดรัตน์  ชื่นใส โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายปรเมษฐ์  ครูส่ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงปัทมาพร  วรขัน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงปาลิตา  แผ้วสูงเนิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายปีติภูมิ  รุจิวงษ์สิริกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายพิชญุตม์  ภูวาปี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงเพียงขัวญ  ขวัญมุก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายภัทรพล  สุกใส โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายภาคิน  เมฆสุวรรณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายภูธเนศ  สละจิตตาวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายภูริณัฐ  แก้วแสงทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายวีรพล  พวงพยอม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงกชพร  เปรมกสานติ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงกนกวรรณ  กระจ่างทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำพา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกนธิชา  นฤมิตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายกฤติเดช  ส่องประทีป โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายกฤติธี  หล่อทองคำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายกวิน  เอนกบุญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกษมา  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกสิณา  อินตรา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกัญญรัตน์  ชลวานิช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัตนวงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกันต์กนิษฐุ์  แคว้นโอฬาร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วาปีเน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงเกียรติญาภา  โพธิ์เงิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงขวัญจีรา  ยิ่งยง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายคณิศร  ระมั่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงจักรีรดา  บุญถนอม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงจินต์จุฑา  สนิทกูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงจิรัชญา  พอกพูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายจิรัญธร  ยอดสง่า โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงจิรานันท์  เที่ยงธรรม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงจุฑาสินี  เสนาจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงชนานารังสิมา  เที่ยงลิ้ม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงชนาภา  รัตนวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงชนินทร์พร  สิงห์ธิรินนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงชนิสรา  สุทธา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายชยางกูร  เชยชม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงชัญญานุช  เคนหา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงญาณิศา  ตระกูลไตรพฤกษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงญาณิศา  ใจกล้า โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายณัฏฐกร  สวัสดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายณัฏฐ์ธนิน  เจริญวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศิริจันทรานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พระชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายณัฐกิตติ์  ดีแดง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณัฐจิตรา  พิจารณา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  ธนะวัฒน์ชานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเชิญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปฐมพีรกานต์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณัฐรดา  หร่ายเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงดารารัตน์  จวงจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงเติมเต็ม  ประวัติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงเทพธิดา  คำแป โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธนพร  สุขสอน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธนภูมิ  ปานสอาดโชค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ตั๊น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงธนัญชนก  บุญเจือ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์  สายพันธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธมน  จึงประเสริฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประภัทรรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายธัชนนทร์  สิงห์อ่ำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายธัชพล  ทองดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงธัญพร  อินทร์ปฐม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธาดา  เกิดภู่ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายธีรโชติ  ภัทโวาสน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธีรภัทร  ยุทธการ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงนปวรรณ  ชัยวัฒนพงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงนภาพร  เขียวหวาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายนราธร  มีสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงนลพรรณ  จุงศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายนันทชัยย์  กิติมหาศักดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายนันทพงศ์  ไชยรัมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนันทิชา  สมจิตรนา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงนิพาดา  ตันติจิตจารุ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนุชสรา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงเบญญา  แย้มบาล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปทิตตา  ดวงคล้าย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายปธานิน  ทรงโสภา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายปภังกร  นิลวดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงปราย  มุ่งการงาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปัณฑาวีร์  ธรรมนิติเวทย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปัณณ์ณรัคน์  ตระกูลโยธารักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายปาณัสม์  ธนเชวงวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงปาณิสรา  จึงประเสริฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปานไพลิน  ปานสอาดโชค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงปิยธิดา  ขมเล็ก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงปุณฐ์ญิศา  โตปัญจทรัพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายปุริม  เอี่ยมวสันต์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงเปมิกา  เล่เหลี่ยม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายพงศ์จักร  พิชชาพรพรรณา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายพชรพล  พิพัฒนานุกูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพรภัทรา  หัวใจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพัชรนันท์  ทรงเต๊ะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพัชรีพร  นครจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพาขวัญ  ทรงโสภา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายพาสกุล  ช่วยเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เจริญสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ผสมทรัพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ดาประดิษฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพีรดา  พงษ์ชวลิต โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงเพียงฟ้า  อานุภาพพาณิชย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงฟ้าอรุณ  ฮวดศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงเฟื่องธัญ  อิฐงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงภคพร  กฤตย์ชื่นบาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงภคพร  พิณเสนาะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายภัทรชนน  จารุการ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายภัทรดนัย  แสงทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายภานุพงศ์ เควาน  แซ่ตั๊น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายภีมเดช  มนต์วิเศษ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายภูธเนตร  น้อยวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายภูริณัฐ  ระงับภัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายภูริวัฒ  อนุกูลเวช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายภูวิช  ซื่อตรง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายภูวิศ  มหัทธนกร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงภูษณิศา  อำไพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายมโนชา  พันลำพึง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงมินตรา  สุภาพิชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงมุทิตา  พิสิฐธำรงกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงยลรดี  อาศัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงยวยง  วุ้นวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงรติยาพรรณ  พรจิตต์กันตโชติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงรสิกา  มีสอาด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงรัตนภรณ์  กิตติคุณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงรุ้งกัลญา  แก้วดวงตา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงลภัสรดา  ปริวรรตสกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงวนิชชา  สืบชาติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงวรกมล  เฉยสอาด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายวรโชติ  พันธ์สนิท โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายวรเวช  เกตุวัตถา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงวรินทรา  จันทาทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงศศินิภา  จินตพิทักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงศิริพร  คนาจันทร์แสง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายศุพกร  นารีรัตนสุนทร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายศุภวิชญ์  อวยพรสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายเศวตโชติ  วรปรัชญา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงสาธิตา  วิมุตติโกศล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายสิชฌ์  สหกิจรุ่งเรือง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสิทธินี  กองวัน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายสิริวิชญ์  ดีดอกไม้ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายสิริวุฒิ  สุนันท์โทเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสุชาดา  นาดวง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายสุพัฒน์พงศ์  ทศชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงสุภนิดา  ทิวาวัลย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงสุภาวดี  ตะโกภู่ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายสุรชัย  ศรีสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายหมิงจู  ทองเหลื่อม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายอชิตะ  อัตกะวรพันธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงอภิชญา  จินดาวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงอภิชญา  โฮนกระโทก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอัญพัชร์  อภิวงศ์ธนภรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายอาชวิน  อัตกะวรพันธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม