รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วกลม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรกนก  หมอยา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกรณ์พงศ์  พิเชฐจินดากุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาภัค  บัวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกัณภพ  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โกสินทรจิตต์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกิติพัฒน์  ดิลกวงศ์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกุลภรณ์  ตุลาผล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชลายะนนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  ภัทรพุทธ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายคุณานนต์  ศรีประพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงฉัตรสุดา  กรีธาธร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายชนกชนม์  โฉมเฉลา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชนนิกานต์  ชัยชนะกุลธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายชนวีร์  พิมพ์โปร่ง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายชยุต  พรกิตติสกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชลธิดา  ทัศนะภูมิ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายชวัลวิทย์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายชัยทัศ  วิเศษไชยยะ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายชัยพัทธ์  คร้ามไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายชาญเมธา  กิจบำรุงลาภ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายชาญเมธี  กิจบำรุงลาภ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชาลิสา  วิริยบัณฑร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงซัมเมอร์  เอ็มมิลี ยง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายณฐภัทร  วงศ์แสง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายณฐรัช  ทองดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณธิดา  เฉลิมพานิช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายณรงค์วรรธ  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัชปภา  นิลน้อย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  โฆษิตดิษฐวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  ศิวัฒน์ธีรธนา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐณิชา  พุทธาผา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐดนัย  ธีระพชรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐวรรธน์  ชูติสูตร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิยเกตุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณิชาพร  วงษ์พิไลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงดลพร  นาคหนุน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายดัยชนะ  ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายทัพฟ้า  พุ่มแพรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธนกฤต  วิศาลบูลณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายธนกฤต  เม้ากลาง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายธนณัฏฐ์  ดีเจริญวงษ์กุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายธรณ์ธันย์  กันตอนันตพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายธรรม์ธนัช  วัดศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายธัชทฤต  ฤทธิปวรชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายธัชพงศ์  บุญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธีรดา  เรืองนามกิจ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธีร์ธวัช  พิสุทธิไพศาล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายธีร์  ธีรนาทธนบดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนภสร  ถนอมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงนภัสสร  ปุกคำดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนันท์ณภัส  วิริยะประกอบ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนันทัชพร  แกมไทย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายนิธิโชติ  รัศมาวี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายบวรชัย  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงเบญญาภา  เลิศนิมิตเทวัญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปภัชญา  ตันฐิตารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายปรมะ  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายปราชญา  ตันฐิตารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายปราณต์  รุจาคม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายปริญญา  วิบูลย์จักร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายปัณณวัฒน์  สายดาราสมุทร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  จงวัฒนาพรชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปุณณภา  อ่วมเกษม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายปุณณัตถ์  พจนบรรพต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปุณยนุช  นาแล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายพงศ์นริศย์  สรวมศิริ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  สกุลอำพรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายพัทธเดชน์  นนตะพันธ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายพัทธนันท์  เรืองนก โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพิชญาภา  ไพศาลสุทธิเดช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตั้งธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ยูถะสุนทร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถาวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายพีรเดช  เสนาะล้ำ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายพีรพัฒน์  เจียรวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายพุทธิกวิน  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายภัทร  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายภาณุพงศ์  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภารดี  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายภูมิธรรม  เนติวิภัชธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายรังสิมันตุ์  โพอุทัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงลักษณ์นารา  ลิ้มวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายวราวุฒิ  เขียวใจยา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวิรชา  จันทรโรทัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงวีรดา  จันทรโรทัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายวีรวัฑฒก์  เย็น โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายศฐาวิชญ์  สิริจันทสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงศภัญรัชต์  เสมอวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศศิภา  ปักกะมานัง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายศิฐาพงษ์  สุวรรณเมฆ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสิรินิสา  สถาวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายสุภกร  สมานคุณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสุวพิชญ์  มาลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายอดุลย์  วัฒนโกศล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายอภิภู  ฤทธิปวรชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงอมลวรรณ  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายอรรจพล  ไตรวุฒานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายอาชวิน  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายอิทธิกร  ถนอมคุณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายอินทัช  อุดมสกุลเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกชกร  พาดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกฤตกรรณพร  เล้าอรุณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกิรณาพัชญ์  สงคลังธนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกุลธิดา  งามกิตติเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไกรสรพงศ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายเขมทัต  เขมะสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายจักรภัทธ์  เพชรชนะ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงจิดาภา  หิริธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายจิรพงศ์  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายจิรายุ  แก้วขวัญเพชร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชญานินทร์  ขวัญดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชฎาณัฐพร  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์โต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายชโนทัย  ก๋งเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชมศิรินทร์  พันธ์พลากรชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายชยพล  ศรีพลแสน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชลธิชา  โอเจริญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชวัลวิทย์  วาริชา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายชัชพิมุข  สามศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชาลิสา  โจมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายฐปนรร  มงคลเอกเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายฐิติพันธ์  บุญมาธนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณฐ  ขจรวนิชโชติ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณธีพัฒน์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณพิชญา  สุรเดช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณภัทรธมนต์  วรรษติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทะรังษี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  งามกิตติเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐณิชา  โออภิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฐธภัสสร  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงษ์ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐธิดา  คิดดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณัฐนันท์  เธียรวุฒิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฐพัชร์  ฉัตรเงิน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณัฐพัชร์  ธนโชติเสถียร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐิศา  ธำรงสินถาวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณิชภัทร  ขุนอ่อน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายดิศรณ์  ศรีโยม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายทองพิสุทธิ์  เลิศสุรัง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธนพนธ์  วงษ์สว่าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธีรทัศน์  ศิริโท โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธีรภัทร  ใบงาม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนงนภัส  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายนพกร  หินจีน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ปั้นนิ่ม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายบุญญฤทธิ์  เอมโกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงบุญราศี  เอี่ยมอารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงบูรญา  กาชู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงเบญญาภา  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายปพณ  อรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปริชญา  รักษาศิล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายปริยากร  เรืองประโคน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายปาณัท  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปาณิสรา  ถาวรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายปารมี  พงษ์ภุมมา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปารมีย์  ชลไชยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปุณยาพร  รัตนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปูริดา  เตคุณาทร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพงษ์พิชญ์  ประดิษฐผลเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพจน์ภัสสรฑ์  พวงลำใย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายพชรพล  ชอบชน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพรพิมล  จารุรัตน์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพรรษชล  บุญพลอย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายพลพัลฐ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิงหพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพาทินธิดา  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพิชญาวี  ศิริประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ธีรพิบูลย์เดช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพิมพ์นารา  อรุณงามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพิมพ์พร  ตันติปัญจพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสรีวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพีรพงศ์  ตั้งศิริเสถียร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพุฒิสรรห์  มุ่งดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพุทธรักษา  ฮ่วมกี่ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายภวัต  จันทรสา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงภัทรวดี  คำนึงสิทธิ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงภูริชญา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายภูริทัต  สุขมาลี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายเมตไตรย  ขวัญสำราญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายเมธพนธ์  บุญรัตนบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายยศพัทธ์  เสรีกิจจา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงรวิ  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงลลดา  ฐานัสธนภัทร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวรปภา  ชยุตชัยกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายวีรภัทร  เพ็ชสภา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงศตพร  กนกศิขรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายศุภกฤต  อาจยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสรชา  วิสุทธิชาติ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสาธกา  อภิชัยธนกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายสิรัฏฐ์  สถาวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสิรินทร์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสนแดง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายหฤษฎ  จันทรสา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงเหนือน้ำ  ลวสุต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายอชิระ  มหรรณพนที โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายอนุพงษ์  นักเคน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอภิชญา  อัญชลี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายอภิวิชญ์  สงวนสินธุกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายอิทธิชัย  สิริภาคยโกศล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายดนัย  อาสา โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายธีรภัทร  ลำมะศักดิ์ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงอรณิชชา  ส่งเสริม โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงกนกพร  เกตุสอน โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวกัญญาวีร์  ประสงค์แก้ว โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวจุฑามาศ  ธนกิจการเกษตร โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวชนิจกานต์  ลาภมูล โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวชลมาศ  บรรจงผล โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวฐิติยาภา  วงษ์ทองคำ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงธนาพร  สายกระโทก โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายนรวิชญ์  วงศ์สุริยา โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวน้ำลิน  ไร่วิบูลย์ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวพัชรินทร์  ขันตรี โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวมัลลิกา  มั่นคง โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายวชิรวิทย์  ปัดถา โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายวีรวิทย์  ธนัททรงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.2 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวสินิทรา  แทนแสง โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวสิริภัทร  ศรีประเสริฐ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คูณตุ้ม โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงขวัญชนก  ใช้ฮวดเจริญ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายณัฐปกรณ์  ทองนวด โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายบรรชาการ  มารศรี โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอรัญญา  รั้วสำราญ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงเกล้ามณีรัตน  จึงจรัสทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงจิดาภา  อุดร โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายณตะวัน  ลาภเกิด โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายณัฐนรินทร์  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายณัฐพงษ์  ไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายณัฐวุฒิ  จิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายเทพทัต  ทองมี โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายธนะเมศฐ์  วัชรโชติหิรัญ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายธนากิจ  อ่อนหลำ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงปัณณรัตน์  โฆษิตไชยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายพีระพัฒน์  มะใบ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายภวิศ  ชัยวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายมนันทสิษฐ์  เซ่งฮะ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงวรรธนันท์  อุดมเดชภาคินทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายอภิสิทธิ์  ฝังใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายอันเดร  บุญจบ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงกัณจน์อมล  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกัมปนาท  เจนการวณิช โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชญานิน  ลีลาประภัสสร โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายชิติพัทธ์  ชลศิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณัฐชนน  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณัฐพงษ์  เถาว์โมลา โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายตฤณ  สังข์กูล โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธนัชวิทย์  ปัญศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธรณิศ  มุ่งงาม โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนภัสสร  เจริญนนทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนันท์นภัส  จตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปฐภรณ์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปวันรัตน์  จูงศัดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพรภวิทย์  ทิพย์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพัชรพร  แสงกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายพัชรพล  ศรีใสคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพาขวัญ  อุทยานิก โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายภูสภัทร  ขจรเดชาภิวาท โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงลลิตตา  ตรวจมรคา โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายวริทธิ์  คล้ายพันปี โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวิกาญดา  โคตก่ำ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงศศิธร  กันตังกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุชานันท์  ชูจิต โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงหยิ่ว ซวิน  อดุลย์เบญจกร โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายอภิวิชญ์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอรณิฎาศ์  จันทร์เทวาลิขิต โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชนาพา  นามอ้าย โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงวีรดา  โชติสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศิริกร  พิทักษ์ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอนุชา  ศรีดารา โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกฤตัญชลี  พงษ์สุริยา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายกฤษฎ์  สายสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายกฤษณะ  จองถวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายกวิน  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงกษมาพร  เกิดกล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงษาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงกิตญดา  เครือคฑาวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายเกริกบุระ  สารมานิตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงเขมจิรา  ปุราชะทำมัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายจักรกฤษณ์  สีรังกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายจักริณทร์  สีชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายจิรภัทร  พูลหวัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายจิรเมธาวุฒิ  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงชมพูนิก  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายชลันธร  ตึ๊นงึ้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายฌัณสิทธิ์  มุติโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงญาณิศา  ปุราชะทำมัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายณดล  พันธ์ภูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายณัฐนันท์  พงษ์ธานี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายณัฐพงศ์  หอมกลั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงดนสุข  วัชราพลเมฆ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายธนกฤษ  วราธำรงชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายธนชาติ  วงษ์ธนาภร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงธนิดา  เล็กสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปริ่มผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงธีรกานต์  ลมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายธีรภัทร  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงนภษร  หมอกเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงนันทิชา  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายนิธิวิทย์  รัศมิ์กนกศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงปทิตญาดา  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายปรณัฐ  สว่างโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายปริตถกร  รักถนอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงปริยากร  จิตติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายปัณณธร  ชื่นชอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงปารณีย์  แสงดารา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงปาริชาติ  สิโรดม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายเป็นเอก  ไชยคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายพงศภัทร์  เจริญพงรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายพชรณัฏตรัย  แก้วสุดศรีคชนาค โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายพัชรพล  จันทนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงพัชริดา  จันทนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายพัทธดนย์  เอี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงพิชญาภา  รอดเขียว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายพิสิฎฐ์พล  นพรัตนธีระวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายพีรเชษฐ์  อภิกิตติภัทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายพีรวิชญ์  อินทพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายภาสวิชญ์  ตัญญะเสถียรวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายภูมิพัฒน์  ระวังวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงมณีรัตน์  สมราษี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงมธุริน  มุธุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายเมธัส  สร้อยคีรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงเมวิชญา  บริรักษ์สาทร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายศักดินนท์  จูงสาย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายศิรสิทธิ์  สมเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายศุภวิชญ์  มาสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงสกาวรัตน์  นาคสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายสงกรานต์  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายสิรวิชญ์  ดำขำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงสุกัญญณัฐ  คงรักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงสุขชีวา  เวหนะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์พริ้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงสุริสา  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงกมลนิตย์  ชำนาญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกฤตกรณ์  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายก้องภพ  ตระกูลคู่บุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกัณฑ์เอนก  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกันตพัฒน์  สีมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกัสสชาณ์  แก้ววงศา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกุลกันยา  ศิลาแยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกุลธรา  นวลฉวี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกุลปริยา  หวานชื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงขวัญชนก  ชิดเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงคณิฐาพัชร  ปฏิยัตต์โยธิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงจรรย์จิรามนต์  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงจิณณพัต  ปะนันโต โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงจิตจุฑา  ทองบุญรอด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายจิรวิช  วงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงชญานันทน์  อยู่เจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงชนาภา  บุญวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงชมพูพิชชยา  ประมาณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงชยุตา  ประทุมพา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายชลนธี  สวนดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงญาณิศา  สอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงฐิตารีย์  เวียงสมุทร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายณฐกร  เคียนงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัฏฐ์อริญ  ธีรเมธาชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฐวีณ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์ช่วย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายตุลธร  จริตพจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญเสถียรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธนกฤต  สานุสันต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธรานนท์  เสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงธัญชนก  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธัญญ์ดนุภพ  บุญถนอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายธัญญ์ธิทัต  ทัศนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สายบุญรอด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงธาราทิพย์  สุนทรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายธิติพงศ์  ผึ่งผาย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธีรเนตร  อรรฆยโสภณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายธีรภัทร  แป้นงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายนนทกร  บรูณะศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงนภัทร  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงนินธารา  ธีรพัฒนเกียรติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปรัชญา  สุทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปวรนันทน์  ศรีบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายปัณณ์  สิมมาสม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปิยมาศ  สังข์อยุทธ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายปุญญพัฒน์  วัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายพชร  อุตรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพชิรา  พุทธชาด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพนธกร  บุญคง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพรประภา  จิตติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพรพิมล  วิมลธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายพระณายล์  ศรีอนันต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายพัฒน  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมความคิด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โคตรเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพัทธิรา  นงนุช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ส่งศิลป์สอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายแพทริค  วาล์บวร์ก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายภัฎฎิ  จ๊ะสา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงภัฏนวรัตน์  หอมจันทึก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายภาธรธฤต  จงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชินศิริวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงภูริชญา  จิตติวัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงมสารัศม์  ภควัตศิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงมีนา  ฟุชซ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงเมย์จิรา  เรืองธนสิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายวชิรวิชญ์  เหมือนปืน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายวรพรต  รอดบุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายวรัญญู  เตชะปรีชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงวรัมพร  สาธุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวิชญาดา  พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายวิธวิทย์  ทวีวัฒนานน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายวินทภัทร  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงศิชา  สีปัดขน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายสรวิชญ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายสหพัฒ  ชาติไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายสัณหณัฐ  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายสิปปกร  พัฒนาเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายสุวิจักขณ์  วงศ์มีชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงหยกวรรษมน  น้าวิไลเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอชิรณัชย์  เหมือนใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงอชิรพร  อ่อนปานนิล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายอดิลักษณ์  วังวล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายอนันทวีป  ศิริเมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายอภิวิชญ์  จ่ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายอัสดง  สมสุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงอาริยา  อยู่บำรุง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอิสริยาพร  รูปแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายเอกภาวี  ผากำเนิด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงธันยรัตน์  วงศ์กรรัตน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายนราธิป  ไมตรีจิต โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงนันท์นภัส  กังวิวรรธน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงวรันลักษณ์  ศิริรักษ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงสาธิดา  ประสานตรี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายอากร  เพ็งสุข โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงกัญญ์ณัฏฏ์  วุฒิสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงจิณณะ  สามไชย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายณชพล  ศุภจิตกุลชัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายปัญญวัฒน์  เชื้อวัชรินทร์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายวุฒิภัทร  แผ้วพลสง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายกวี  ดีรักษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงฐานิสา  จันชูกลิ่น โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายณกร  ชูเกษมรัตน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงดาราทรัพย์  จองทรัพย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนาโชติ  ฉิมประดิษฐ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนภัสสรณ์  เหลืองกมลจินดา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายพีรกร  สุขเสถียร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงภิรัญญา  เอี่ยมเจริญศักดิ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงลักษมิกร  ศรีสว่าง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แต้พานิช โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวรินทร  แต้พานิช โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวรินทร์รตา  พงศ์เรืองรอง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงวริศรา  กลีบบัว โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายสาริน  ขาวหนู โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสาริมา  ขาวหนู โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอภิสรารินทร์  ติณชาติอารักษ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงอันนา  ผลวัฒนะ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายเอกวัฒน์  เอกวัฒน์พานิชย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  น้อยถนอม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายกิตติธัช  บุญณรงค์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายจิราพิวัฒน์  ชนะรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายชยุต  ตันติวรนุกูล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงชลิดา  พรพุทธศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงฌัชชา  สุดสัตย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายณัฐดนัย  สังข์ทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายธนกฤต  งามเมืองแมน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงนัยน์ปพร  อุดมวัจนศักดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงโปรดปราน  วรพันธนายุต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายพรหมพิริยะ  พลอยประไพ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายพศิน  สังขวาสี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงพอใจ  รัตนวิสาลนนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายพัทธดนย์  นิลทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายรัฐนันท์  สุดสัตย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงวิลาสินีณ์  ธนากรฐิติคุณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายศักดิ์สิริ  ศักดิ์เจริญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายอดุลย์วิชญ์  ขจิตตานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายฐิติกร  มาศสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายณัฐวัฒน์  ยิ่งวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายธีรภัทร  ตรีภพสกุลสิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุวัฒนากุลกิจ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงชัญญาพัชร์  ชัยสุริยเทพกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงฌิณาพัญช์  ชัยสุริยเทพกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงญาณภัทร  หาญพร้านิล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายณัฐิวุฒิ  ธิติวิรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงพอเพียง  นกบิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ลลิตเกียรติกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงเพียงพอ  นกบิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายภาวัช  ไวทยสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายวรพล  ประจันพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายวีรนันท์  อินทรารักษ์สกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงอริสา  ผลิตวานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงอัยย์รัญชนา  กานต์นิภากุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงธัญชนก  พาณิชย์วศิน โรงเรียนประภัสสรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงแพรวา  นามไพร โรงเรียนประภัสสรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวภรภัทร  เหมือนมณี โรงเรียนประภัสสรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญทอง โรงเรียนประภัสสรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายอินทรเดช  คำหงษา โรงเรียนประภัสสรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไพรอนันต์ โรงเรียนร่มไม้ ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายพิสิษฐ์  บุญโสธรวัฒนา โรงเรียนร่มไม้ ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายภัทรวินิษฐ์  สาระคุณ โรงเรียนร่มไม้ ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เจนศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนร่มไม้ ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงสุญญตา  วงศ์มาก โรงเรียนร่มไม้ ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายไตรทศ  อภิชนสุข โรงเรียนร่มไม้ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธัญญ์ชยา  โพธิ์รัศมี โรงเรียนร่มไม้ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงบงกชกร  ชื่นบุญเพิ่ม โรงเรียนร่มไม้ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปรียนันท์  โรจน์ฤดากร โรงเรียนร่มไม้ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายศรีพสิษฐ์  ประพันธ์ โรงเรียนร่มไม้ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกัญฐณัฐ  แสงอรุณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายกันติทัต  ปานเกิดผล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายกิตติภณ  แก้วใส โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงจิรภิญญา  กรใหม่ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงฉันท์สินี  เลิศเมฆปรีชา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงชฎาพรรณ  มันทนะกิจ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงชนัดดา  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายชัยพิริยะศักดิ์  พลายด้วง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายฌาน  เชื้อชาวนา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงฐานิกา  ปิยัง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายฐิติวัชร์  ธรรมนิยมกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงณวิพา  บุญรอด โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงดลลชา  ธเรษตรีศวร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงธนารีย์  ปิ่นทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายธันวา  ยอดสะอึ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงธิดากานต์  อ้อคำ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายปณัฐชนม์  ปิติพันธุ์เกตุเกล้า โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงปพิชญา  สากล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ปิยะอุดมชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงประดับฟ้า  ธนทวีรัตน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายปัณยวัฒน์  คงนาคา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายปุณยวีร์  คงนาคา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงพรปวีณ์  รื่นรมย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มหาทรัพย์สิน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงพัทธ์วริน  ศิริพัฒน์เดชากร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงพิชชาพรรณ  นาควิสุทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  กิตยารักษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายภัทรกฤช  หลงอุย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายภาณุพงศ์  รายา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายเมธาพงศ์  เลิศเสริมสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ภารื่นณัฐรมย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงรพีญา  แจ่มจำรัส โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงลภัสลดา  อบมาลี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
544 เด็กหญิงลีลาลลิล  บำรุงนา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายวณิชพงศ์  อำไพฤทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงวนัสสุดา  แซกพุดซา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงวรวลัญช์  วงศ์พฤกษารัตน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงวริศรา  ถาวรพันธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายวัชรพล  ยูถะสุนทร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายวิชญ์วิสิฐ  โรจนพงษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงวิรัลพรรดิ์  ฤทธิ์สุทธิเชษฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงศิริวิสา  ทองสาย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงศุภรดา  ศรศรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายสรวิชญ์  สุริยวงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงสรวีย์  วรวุฒิ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
556 เด็กชายสิปปสิชญ์  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายอชิตะ  อึ้งตระกูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายอฐิษ  สร้อยศรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงกชพรรณ  ยิ่งสุขผล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกรวรรณ  วิจิตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายกฤตภาส  ตั้งจิตตรง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายกฤติพงศ์  เกษดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกันต์กวี  คนเที่ยง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายกิตติภณ  ธนาจิรวัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงเกศกนก  โรจนทิมทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงคณัสวรรณ  ซื่อสัตย์วัฒนากุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงจิดาภา  เกษมสรวล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายจิรพันธ์  อุดมสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายจิรัสย์  ถาวร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายชญานนท์  องค์อินทร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายชนนัช  กิจประเสริฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายชนันธร  พงษ์พานิช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายชยพล  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงชัญญา  เพียรพินิจสิริ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายชัยนันท์  อิงเวโรจน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงชุติปภา  ฉันทวิเศษกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงโชติกา  สังโยคกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงฐานิดา  กฤตโยภาส โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงฐิตารีย์  ไกรกลาง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณชญาดา  พงษ์ชมพร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายณฐกร  แย้มโอษฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงณัฐการย์  ศิริโชติกมลวัฒนา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณัฐญา  ไชยวังราช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณัฐญาดา  เบ้าเงิน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายณัฐนันท์  ไพศาลจิตร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงณัฐนาถ  ลีลาเจริญกิจ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายณัฐรัฐ  หิรัญรักษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายณัฐวรรธน์  กุศลปสิทธิกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศรีหาเมฆ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายเดชาธร  โสวรรณะ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายไตรทศ  อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ลิมป์โกมล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายธนภัทร  ศรีสรรค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงธนัฐศุภา  อุดมมั่นถาวร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงธมนวรรณ  ปันแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายธรรมสรณ์  อินกุณา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตรีถัน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายนฤเบศร์  ชูศิริพงษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงนวพร  จินดาทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายนัมดิ ออนเยบูชิ  โอบีซี่ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงนิชาภัทร  สีเหนี่ยง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายนิติวิทย์  มรรคไพบูลย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงบุณณดา  ถิระอัมพรพิชญ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  โภคประเสริฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายปฐวี  โกศลเจริญภัสร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายประวีร์  วิกร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปวันพัสตร์  สินธุ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงปาณิศา  กิจกาญจนกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายเปรมอนันต์  ฤทธิชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายพงศ์ปณต  สุดชาญชัยกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงพรภัทรา  สหายา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายพัทธกานต์  แซ่ซิ้ม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายพันธ์ยศ  เจริญผล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงพิชชานันท์  คุณจันทรโชติ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพิณณ์ประภา  อิ่มจิตร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยกิตติภรณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงภรภัทร  ชัยสมบูรณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายภานุมัค  ห่อวิจิตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายภาสกร  พีรภคพงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงภาสิตา  ห่อวิจิตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายภาสิน  ห่อวิจิตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงเมทราพร  สุขดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงเมธาพร  ถิระกิจ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงรวินทท์นิภา  ดวงสีแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายรัชพล  ชมภูแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายราเชน  คันธะ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงลลิตา  นะตะพรม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงลินรดา  นนดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงวนัชพร  โยคาพจร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงวรนิษฐา  พุทธา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงวรัทยา  ตันวงศ์วาล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงวริศรา  ตันสกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายศรัณย์  เชื้อวงษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายศุภณัฏฐ์  เบ้าเงิน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงสาธิกา  พันอ้น โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายสิรธีร์  มากมูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายสิรวิชญ์  จุนเด็น โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสิริพัชร์  ฤกษ์ถวิล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายสุพศิน  เรืองชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงสุวพาณิภัค  โลหณุต โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายอธิคุณ  ถิรวิลาวัลย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายอธิษฐ์  ทุ่งสะโร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายอนันตณัฎฐ์  กิจรังสรรค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงอริสา  หนูน้ำคำ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายอัครพัชร์  จันทรสุคนธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายอัครินทร์  เสารยะวิเศษ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงไอยวริญ  โชควิสิฐกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  รุ่งเรืองปิติกุล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงจิรัชญา  วิรัตน์พันธนันท์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทวีพงษ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายชีวิน  ไหลทา โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงณฐพร  อิริยะโพธิ์งาม โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงณัชชากัญญ์  วรานนท์เดชพงษ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงธีรกานต์  รงค์หริรักษ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงนวภพร  วิเศษประทับ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงประภัสสร  แซ่กอ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงปวรณัฐรดี  ศรีชู โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงพณัชกร  เขตรสมัคร โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงพณีรัตน์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงพรนภัส  เพิ่มทวี โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงพรพิมล  เกโส โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงพัชรนันท์  มณีรัตนาภรณ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงพัชริญา  หนุนดี โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
665 เด็กหญิงพิชญธิดา  แก่นนาคำ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงพิชญาภา  แก่นวงษ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงพุทธธิดา  พันแสงมาศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงวริศรา  วิบุญญผล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงศิริกัญญาภัทร  ถินมานัด โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงสุวิชาดา  เจตนา โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายอธิปดี  อร่ามแสงจันทร์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
672 เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์หนังสือ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายก่อหลวง  เตียวสิทธิโชค โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  วรานนท์เดชพงษ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชาวยามกา โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายจิรกิตติ์  ถิ่นมีผล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายชัชพงศ์  วงษ์ดาว โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงณัชชา  ศกุนตานุรักษ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายณัฏฐพล  สมฝั้น โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงณัฐณิชา  กาพล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงณัฐรดา  จิตต์สุวรรณ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงธัญรดา  ตาบุตรวงศ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงบุญญาณัฐ  วัฒนพานิช โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายปภังกร  พรหมอินทร์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงปัฐมวรนันท์  เพชรสระ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายปุณยวัฒน์  ยอดแก้ว โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงพัสชมณท์  มณีกูลโรจน์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพิชญามนชุ์  ทวนดิลก โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงภคพร  จินตทิพย์วรรณ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงภัคจิรา  ช่อนาม โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงภัทรภร  สอนศิริ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงภัทรวดี  เอกคุณาปกรณ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงภัทราพร  มณีแดง โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงรัตนากร  อินทร์จินดา โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงศศิกานต์  มีสอาด โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายสพลกิตติ์  สันติประเสริฐกุล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงสาริสา  เทพบำรุง โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายสิรภพ  จรัสกุล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงสุภัชชา  พรหมสุวรรณ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงอรกช  ประมงคล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงอาภัสสร  วงษ์โสม โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงจิณัฐตา  แก้วกอง โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงชยามร  แปน้อย โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงปริยากร  หันประดิษฐ์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงพิมพ์พร  บำเพ็ญขจรศักดิ์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงกุลปรียา  แซ่ท้าว โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายณัฐพนธ์  ซีกงูเหลือม โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทองนาค โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายนิธิศ  แก้วพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงโยษิตา  ดีจันทร์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายสุรชา  ก้อนเครือ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงอนัญญา  ศิริรูป โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงกชกร  คล้ายแดง โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงกวินธิดา  โรจน์ปรัชญารักษ์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  จีนโน โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีแก้ว โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายตฤณ  กิจถาวรวงศ์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายปภังกร  จุติผล โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงพัชรศรี  สุระรักษ์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายพีรวิชญ์  ดอกกุหลาบ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงภัทรมน  รัตนภาสกร โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงภัสสร์อร  ชัยสิรินิวัฒน์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายเมธาสิทธิ์  นุเกตุ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายศุทรา  ศิริพรสุข โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายสิทธิพล  มัทธวกาญจน์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงสุดนับพร  แย้มหงษ์ทอง โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายเสฏฐพงศ์  สุริพล โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วัฒนา โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายกรฤทธิ  ผลทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายกฤตเมธ  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายกฤตยชญ์  แสงอังคนาวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 คณิตประถม
732 เด็กหญิงกวินธิดา  ปานเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  กุลชาติวิจิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายกันตพงศ์  สุขศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 คณิตประถม
735 เด็กชายคมพัชญ์  สันติรังสีมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 คณิตประถม
736 เด็กชายจารุกิตติ์  ประกายจินดาวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 คณิตประถม
737 เด็กชายจารุกิตติ์  สิงห์โตทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายจิรพนธ์  เกษม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงชญานันทน์  ตุลาผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงชณพิชชา  ช้างแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 คณิตประถม
741 เด็กชายชวกร  หลู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 คณิตประถม
742 เด็กหญิงชาช่า  สุขสุแพทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 คณิตประถม
743 เด็กชายชินภัทร  ศรีทะวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายญาณวรุตม์  ซอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงฐานิตา  ขจรไชยกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายฑิติชัย  ทองประกอบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายณัฏฐพัชร  อ่อนจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงดุลยา  บุตรดีวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 คณิตประถม
750 เด็กชายเตชนิธิ  คุณวัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายเตชินท์  รักษาศิลป์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายธนกฤต  จูโล่ห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายธนพัฒน์  ฉั่วบันลือ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายธนเสฎฐ์  สุรังษี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ศิริเบญญาภิรมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายเธียรวิชญ์  ผโลทัยนภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายนภัสรพี  จันทนเสถียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายนรภัทร  สมจิตรักษากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงนิชาภา  ละอองศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงปภาวี  คงเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายปรีชา  ปรีชาผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายปวริศ  จินดาวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 คณิตประถม
763 เด็กหญิงเปียน  เวย เวย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายภัทร์นรินทร์  เอื้ออารีมิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายภูวดิท  ชอบอาภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายภูสิทธิ  เก่งปรีดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงมนัสนันท์  บัณฑิตมนตรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายมัททวัฏ  สวัสดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงริรัลพัช  โทตรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงวรัชยา  ดิษฐ์ปรีชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายวสุศิวกิจ  แนบบุญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายวัชรากร  สารพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายวีรภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงศศิกานต์  บุญศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายศาสตราณัฐ  แสงชาติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายศิวัช  กิตติอิทธิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชาญนอก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
778 เด็กชายองศา  ธีรนรเศรษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายอธิวัชร์  กาญจนประภาส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายอธิวีร์  พรทวีโภคทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายอภิชา  เดชาวรพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายอัครเดช  อัศวภัทรกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
783 เด็กชายอัตต์  อัตตสัมมากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุดมพรธนสาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายกฤษณะ  แซ่เตียว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงกัญญาภัค  กวินนิธิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายชยธร  บุญฉลวย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายชัยธัช  ผลิตวานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายธนชัย  ธัญญเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงธนัญญา  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายธเนศพล  ศิริราช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายนาศิรภัทร  มีศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายปุญญพัฒน์  สะบาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีมหาพรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายมณฑล  ดาราพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายฤทธิ์พิชัย  จิรกรพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายวชิรวิชญ์  ม่วงแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงวรรณพร  บุญเจือ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายวรัญรัฐ  พิกุลศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงสรัลชนา  เหล่าโชคชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงอังคนาวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายกรวิชญ์  พินิจสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงกัญชรัตน์  สุวิสิฐพรกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงกันต์ณัฐฐา  อนุทรงศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บัวลาดเพ็ชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงกานต์พิชา  กาศเกษม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงจิรัชญาภรณ์  โพธิสุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงชญาภา  เฮียงฮะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงชัญญอร  ภูลำสัตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงชิมณี  รัตติกาลสุขะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงญานภัทร  ศรีทะวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายฐาปน  สีมีแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงณทิพญดา  แก้วสอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงณัชชา  จำนงค์ผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  วงษ์ทองศิริชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงณัฐนพิน  ผดุงเทียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายณัฐพนธ์  หลวงอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงณิรดา  สินทะเกิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายแทนคุณ  งามเนตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายธนัช  กิมตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  ธนิพัฒน์อภิสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปัตตัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เพชรแทน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงนภัส  ใจสถาพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายนฤกวิน  ปภาคีรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงปณาลี  พลอยเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ชุมกลม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงปารียา  เทพลิบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายปีติภัทร  พุ่มแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายปุญญพัฒน์  อธินุวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  เพชรเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงพรรณปพร  ผ่องเมืองปัก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายพศวีร์  สุทธิธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พินิจชวนันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  คล่องแคล้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ปักเขมายัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงพิมพ์วิวรรณ  ธรรมวัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงพิริยะกานต์  หลักทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงแพรวพิตรา  ตรีรัตนไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายภีมากร  ม่วงศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงภูษณิศา  เฉิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงมนัสพร  พงสุภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายยศพัทธ์  ศักดิ์เสมอพรหม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายยศวินทร์  อังศุจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  หลอดสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายรัฐอภิยุต  กิตติเมธีวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงรุจิภัทร์  เลิศวิริยะวณิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงลภัสรดา  สอนใย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายวงศธร  พุทธกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายวชิรวิชญ์  เดชนาคประสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงวรนิษฐา  ถวิลวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงวรรธน์อร  เพียรประสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงวรัญญา  รุ่งอนุรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายวิธวิทย์  อมรเลิศวิทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงวิภาวี  จูสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงวิรัญชนา  บุญมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงศมณรัตน์  กะตากูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ลอยศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงศิรดานันท์  เจริญเวชธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายศุภมิตร  ถาวรเจริญทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายเศรษฐพัฒน์  เจตเขตการณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายสิรภพ  รักษาพล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงสุชญา  สวัสดิธนสาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายสุวพิชญ์  แตงแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายอธิษฐ์  อัตตสัมมากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงอพิชญา  ยอดแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงอริศรา  สุนทรวิภาตภูมิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงอิงฟ้า  ทิพย์เนตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทักสี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงปารดา  วัชระชาญชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุรกุลเลิศวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายณัฐพงษ์  พุฒิพัฒน์โฆษิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายธนกฤต  ศรีเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายปุณพรรณพงศ์  พงษ์ศิริรัชกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ซีเจ  เรืองเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายรชต  มงคลวนิชกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงชญาดา  ศิริเพิ่มพูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายธนธรณ์  ครุฑเกตุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายพิธาน  นรการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายภูริณัฐ  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายจิรัฏฐ์  เกตุไพสาลี โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายณฐ  กวาวหอม โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายธีร์วสิษฐ์  หอมเสียง โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายภริษฏ์  กวินกมลโรจน์ โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายเวสารัช  สีแสด โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา ป.6 คณิตประถม
888 เด็กชายกชกานต์  รุ่งโยธิน โรงเรียนศุทธรัตน์ ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายคริษฐ์  นพวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนศุทธรัตน์ ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงชัญญาวีร์  ผลไพบูลย์ โรงเรียนศุทธรัตน์ ป.6 คณิตประถม
891 เด็กชายธนกฤต  สุขสวาสดิ์ โรงเรียนศุทธรัตน์ ป.6 คณิตประถม
892 เด็กชายนราธิป  จอนงามเนตร โรงเรียนศุทธรัตน์ ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงพรวัชรา  วงษ์บำรุงจิตร์ โรงเรียนศุทธรัตน์ ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายพีรณัฐ  จุลนพ โรงเรียนศุทธรัตน์ ป.6 คณิตประถม
895 เด็กหญิงสุวรีย์  นิธิโชตินุวัฒน์ โรงเรียนศุทธรัตน์ ป.6 คณิตประถม
896 เด็กชายภูรินท์  มณีสาคร โรงเรียนศุทธรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม