รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกตัญญู  อัครเสถียรพงศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรกช  ประภาศิริสุลี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตภาส  ลิมป์ชยานันท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤติน  นันทสินธ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกิตติยาพร  พงษ์เจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกิตติวรา  อุษาอำไพ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สายสงวน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายจักรพันธุ์  นาคะพันธุ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจารุวรรณ  นิลปัทมานนท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายจิติณรงค์  ยะคะเสม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิรชยา  วงศ์กลม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิรภัทร  วงค์กำภู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจีรนันท์  เตียวเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชญาภา  วิลานันท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชณาภัส  แก้วปัญญา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชนมน  วงค์ใหญ่ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายชยาวิชญ์  จอกแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงญาณิศา  บุตรดีวงศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายฐปนรรฆ์  บัวพินธุ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เหมตาล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณภัทร  พลแสน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์เจ็ก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐกิตติ์  วงษ์ฉิม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีภักดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทรัพย์อุดม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐติศักดิ์  วงษ์คำจันทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐนันท์  ธัญญาวุฒิ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐพล  เถื่อนไตรสาร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐวีร์  คงแสงพรหม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณิชาพัทร์  กาวิโล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายเดชาวัต  ทองคันชั่ง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายถิรเดช  ช่วยหาญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายแทนคุณ  กำลังดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธนพนธ์  อุ่นจิตร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธนภรณ์  ภควรรณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธนากร  ทองนุช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายธนากร  อินทรกำแหง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธีรภัธร  อังคะนาวิน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายธีระศักดิ์  วิรุณราช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนงนภัส  เรืองวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนพรดา  เอกวงศ์ษา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนภัสสร  วรวิสัน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายนราวิชญ์  นาคเกตุ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายนันท์มนัส  ชุมเทพ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงบุษบาวิลิศ  คงภักดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงเบญญาภา  จั่วจันทึก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปณิดา  มโนรมณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายปัณณวิชญ์  นนทวิชิต โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปาณิสา  คชสีห์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปุณยนุช  วรรณทนะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพรปวีณ์  เบ้าประเสริฐกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพลอยณิศา  ธนะพงศ์ธำรงกูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายพัชรพงษ์  เกียรติปนันท์กุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายพิชญากร  ลาพิงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิณฑ์พิชชา  เวียงแสง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงแพรวรรณ  พานแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงภรภัทร  ยี่เฮง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายภัทรพงศ์  เหลืองอร่ามจิตร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายภัสกร  วงศ์นิธิกาญจน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายภูริวัฒน์  ทูลนอก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฮวดสุวรรณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงมาลิณี  ตรีรัตนนุกูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงรวิสรา  เจริญกิจวนารักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงรสสุคนธ์  สุพรมอินทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงระฟ้า  ศิริถาวรทรัพย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงลลิตภัทร  สมศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงลักษมน  ภุมมาลักษณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงวรณัน  พวงผกา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวรรษมล  ทิพประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวริศรา  คชวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายวิศรุต  เลื่อมศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายวิสุธิพงษ์  สุภาวงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศศิกัญญา  โอสถานนท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงศศิกานต์  วาสิกศิริ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงศิรภัสสร  เทพมงคล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายศิรวิชญ์  โคมเดือน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายศิวกร  อุทิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายศุภกร  สมมา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายสรวิชญ์  ทะวะวัง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายสิรภัทร  ศรีเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสุจิวรรณ  ประภาศิริสุลี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายสุชลมาศ  อรอ่อน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสุพิชญา  สุขสุเดช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วประภัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสุวิชญา  เสวิสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอริสรา  วนกิตติวัฒนา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอริสรา  แซงรัมย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงอาทิตยา  พันธุ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอาทิมา  โกสินทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภัทรศิริพงษ์ชัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายกฤตเมธ  ใสกระจ่าง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกวินธิดา  สวัสดีสุขุม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรีสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อาวรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกัญญาภัค  วชิรวิทยากร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกัณฑ์ธิดา  จุฬากูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกิตติกวิน  แช่มเอี่ยม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกิตตินันท์  เต็มจิตร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกุลปรียา  ศรีพุทธา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจารุพิชญา  ปั้นบำรุงสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชนกานต์  เทียนปัญจะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชนิดา  สุทธิคุณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงชนินาถ  ดวงจิตร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชนิศา  สนเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายชยณัฐ  รัชนีภรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชลวารี  ชลานุเคราะห์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชลิตา  ศรีเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงญาณิศา  วงศกำภู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงฐานัดดา  เพ็ชรประไพ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงฐิติมา  มาปลีดา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บัวแย้ม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญมี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วนุ่ม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณภัทร  คงกำเหนิด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณภัทร  คู่ไพร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณภัทร  ศรีรุ่งกาญจน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายณภัทร  สนนำพา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัชชนันท์  ภู่ทิม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พรมพิทักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  ชุณหพันธ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฏฐารัฏฐ์  สวัสดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายณัฐกรณ์  ประอ้าย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายณัฐกิตต์  นพชัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายณัฐดนัย  หวลกำเนิด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฐธิดา  คณะทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฐนรี  ชุมทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทาทุม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณัฐพนธ์  บุญศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณัฐภัทร  คำแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายเดโชพล  วิเศษกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายถิรศักดิ์  นิ่มนวล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายทวิวัฒน์  สังวรดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงทิพปภา  ผุลละศิริ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธนภัทร  วิลาศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนะรัฐ  เจริญเชาว์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธนัชญา  สงวนทรัพย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธนาวัฒน์  บุญหนุน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองเลื่อน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธยาน์  กรัตพงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธรรมสร  ประภาศิริสุลี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธีรภัทร  อ่วมฉิม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายนพรุจ  เอกวงศ์ษา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนริศรา  พดุงยาม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายนฤเบศ  ธรรมปะรา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนฤมล  ทองวิสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนลินธารา  ปิ่นทะกูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนันท์นภัส  นันทวิสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนันทนัช  สนธยางกูร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายนันทภพ  รักอิสสระ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนาขวัญ  นามเคน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนิชดา  โสริบุตร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนิชาภา  ล้ำเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงบัณฑิตา  ยะหัตตะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยพันธ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปนัดดา  เพียรงาน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายปภังกร  รัตนไพบูลย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายปวรปรัชญ์  ชิณศิริ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปวริศา  พิมพาทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปวริศา  เจริญกิจวนารักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปวริศา  เหนืออำนาจ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปัณณรัตน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายปิติพัฒน์  ศักดาเยี่ยงยงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปิยะธิดา  จีนพงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงเปมิกา  พึ่งเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเปรมภัสสร  จอกแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพนมกร  ดีศรีสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายพนมกร  บุญยะวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพรนภัส  วะบังลับ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพรรณนภา  จรัสโชติอมร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพรลภัส  พุดเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพรหมพร  แย้มโคกสูง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพิชญานิน  บุญลือ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพิชญาพร  มะลิสิงห์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพุทธิวัฒน์  นพเกตุ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงเพชรพลอย  คำชมภู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงแพรวา  เกตุมา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงภัททิยา  กิ่งงาม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไม้งาม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายภาคิน  สวัสดิ์พรชัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงภูษณิศา  นะมามะกะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงมนรดา  นาคเกิด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงมนัสนันท์  ิอนุลาวันธุ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงราเชล  เอรูเร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายฤทธิพร  ทองใบ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงลลิตา  ชัยพันธ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพียรพิทักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวรกานต์  ทิพเวช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวรรณวนัช  เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวรรณวิภา  ยะรังษี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวริศรา  ทำนานอก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงวัศสยวร  เหลาอำนาจ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวารุณี  ศรีมงคล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายศุภวิชญ์  มะลิสิงห์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสวภัทร  ทองคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุดาภัทร  นันทวัฒน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุธินี  บุญรอด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายสุเมธ  บุญเอก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายอดิสรณ์  วงค์หิรัญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายอธิกิตติ์  ศิลปกิจโกศล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอภิชญา  นัคเรต โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอรนุช  สิขัณฑกนาค โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงอรรัมภา  ทิพยานนท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอัมพิกา  นพพวง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายอินทัช  เตียงกูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกุลชา  ศรีระชัย โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงคณัสวรรณ  ศรีเกษม โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงจิรนันท์  หวังสุข โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายติณพัฒน์  พลาหาร โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงปภัสรา  ดุลยสิทธิ์ โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงปาณิสรา  สาธุชาติ โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงปุณยวีร์  บุตรดีวงค์ โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงเปมิกา  คำพันน้อย โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายพรพรหม  นุชวิจิตร โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงพิชชาอร  มีพงค์ โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายพีระภัทร  การะเกต โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงพีรัชยา  คุ้มสา โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงรัชนีพร  พุ่มพวง โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายสิทธารถะ  ส่องแสงจันทร์ โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม