รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  วงศ์จินดา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลพร  ละออตา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกัญจน์  เมืองไกล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาวดี  ท้วมเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกันตภูมิ  ม่วงพา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายคณพศ  ชินะโยธิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายคุณาสิน  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงฆรวัณณ์  สุทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิรภิญญา  ยิ้มวิไล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจุฑาทิตย์  อนุกูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ศรีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชวัลรัตน์  นิมโรธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายญัฐพัชร์  พิทักษ์ผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงญาณิศา  เสมอเหมือน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายฐิรวัฒณ์  เปลี่ยนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณชา  ตันคงคารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายณฐกฤษฏ์  กี่ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณฐพัชร์  จันวะโร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายณภัทร  คำขำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐกา  เทพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณิชนันท์  ภูจีระ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณิชารีย์  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายทวีรักษ์  เกิดมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธนพร  ช่วยสงคราม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธนพัฒน์  ศรีคชา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายธนวัต  ศรีเหรัญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธนัญชนก  ระวิชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธนัญญา  พรเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธนาพิพัฒน์  อิทธโยภาสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายธรณ์ธันย์  นิลจันทร์ทึก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทิมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  อิทธิอริยกานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายนนธนัท  ศรบัวศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ครูเกษตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนันภ์นภัส  โกมลเสนาะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนิลุบล  เดชอนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายปภังกร  ชาญพัฒนนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปริชญาภัทร  วงษ์หอย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายปัณณทัต  อินทรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายปัณณวิชญ์  พรบวรเสถียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายปัณณวิชญ์  เที่ยงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปารณ  จำรัสธนสาร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปุณยนุช  สิทธิสุธี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงเปมิกา  มะณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายพงศ์พศิษฐ์  ส่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายพรภวิษย์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพรรณิสา  ชุมเกษียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายพิเศษ  ถึงแสง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพีร์ชญา  สอนเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายภคพงศ์  ช่อผกา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภคมณ  แสงอังศุมาลี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายภควัฒน์  ปริเวทกานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายภควัต  ม่วงยัง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงภัคนันท์  ศีลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายภัครวรรธน์  พิศิฎฐะศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายภัทรพล  จันทร์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายภากร  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษ์บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายภูมิพัฒน์  เอี่ยมนิยม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายเมธาวิน  เทพสาตรา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายยศกร  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายยศวีร์  เวชสกล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายยศสรัล  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงรถิรา  สงวนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายรพีพงศ์  อนิวรรตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายฤชวี  ชัยสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายวชิรวัชร์  จำฟู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายวรภัทร  แซ่ตั๊น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวรัชยา  สาสวด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศลิษา  พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงศาริศา  กุลนภาดล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายสรกล  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายสรวิชญ์  ท้าวธิ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายสิมะทัช  เจริญบุญญาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายสุกฤต  ประเสริฐโชค โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสุธารัตน์  แสงเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายสุธีร์ภัทร  เฉลิมวุฒิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสุพิชฌา  ตั้งประสิทธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายอนุยุต  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอภัสสิริญ  ไผทจินดาโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายอภิชา  เปลี่ยนเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอมรทิพย์  ถึงแสง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายอัครวัสส์  ไผทจินดาโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายอัครวินท์  ศรีศิริโชคชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายเอกกร  ท้วมละมูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายฮาจิเมะ  ตันคงคารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายกชเมธ  หล้าดวงดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกนกชล  กำแหงฤทธิรงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกมลพร  เอียจะบก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกรกนก  พุทธนิมนต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกฤตยา  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกฤติยาณี  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกวิสรา  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกวิสรา  สุเมธาธิกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกันตพัฒน์  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกันตพัฒน์  หอณรงค์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โห้ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกีรติ  นนทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกีรติกา  เกษตรพิทยา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงเกศรา  ผลอาหาร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงขวัญจีรา  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงครองขวัญ  หล่อเรืองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจิตรานุช  กันฮก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายจิรันธณิน  สิงห์น้อย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจิราภา  อุ่ยคำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงจีระนันท์  ภูจีระ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายเจตนิพัทธ์  นิยุตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ลียะวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชญานี  มิตะมา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชนกม์นัญฑ์  เทพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชนัญญา  ธิลาวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชนิดา  อินลมัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชนิดาภา  สุขเสียงศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายชยานันต์  สิขัณฑกนาค โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายชยุต  จีนภักดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายชัชนันท์  ศรีชุนสิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชาคริยา  เก่งการพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชานนท์  มณฑาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายชิติพัทร์  ยัณรังษี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายชินวุฒิ  วุฒิชิรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชุตินันท์  บุบผารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชุติมา  ลาภดิลกกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายญาณกวี  ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงฐิตินันท์  โสธรกุลโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงฑิมพิกา  จรพินิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณฐอร  หลวงจอก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณทรงกลด  รักพวก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณภัทร  พันเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณภิตา  ทวีวชิรา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณหฤทัย  คำภาบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัชชา  เกียรติปรีชา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฏฐนิช  นาคสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐชนก  พุทธศัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐชนา  แย้มสอิ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐชยา  รามประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐธิดา  แคล้วคลาด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฐนันท์พร  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฐพัชร์  มหิทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณิชมน  น้องรัก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณิชาพัชร์  นามนุชสกุลกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณิรัชญา  กัลยานุกูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณีรนุช  อภิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงดลพร  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงดวงกมล  พุ่มม่วง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายดารัณ  เล็กชะอุ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายเดชาธร  อินทโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงตะวัน  ปานเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายถิรวัฒน์  อู่วิเชียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายทศพล  ถี่ป้อม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงทัชชญา  ภูริชญาธนากุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายแทนบุญ  โฉมยา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธงชาติ  ศรีมารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธนกร  คงเสงี่ยมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนกร  สำเนียงเสนาะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนโชติ  ทำเลดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธนญา  ทวีวชิรา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนดล  โชคอนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธนพร  สามารถ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนภัทร  จริยธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธนภัทร  อุยโต โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธนารีย์  ธเนศธนสาร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธนิดา  โชคอนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธัญชนก  มาตเจือ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธัญธร  เข้มคำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธีรภัทร  คณาสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธีราพร  เย็นอยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนงนภัส  สว่างโสภา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายนนทกร  แย้มทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนพสร  แก้วแจ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนภารัตน์  รักพวก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนภิสรา  วุฒธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนันท์มนัส  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนารดา  ลีระสันทัดกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนิชาภา  ศรีกฤษดารมณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนิษฐ์ณัชชา  พิศิฎฐะศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายบุณยทรัพย์  ฮวยตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายปฐวีธร  พงศ์สันติชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปทิตตา  ตันตะราวงศา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปภัสชล  คำศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายปรัชญา  ประเสริฐผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปรายฟ้า  ทองอิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายปริพัฒน์  แก้วนำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายปรีชา  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปลื้มกมล  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปวริศ  วงศ์เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปิยังกูร  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปุณณมา  เกษรบัว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปุณยานุช  ไตรสุนทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงเปรมพิชา  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงผกามาส  มากมี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพชรดนัย  พิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพรพรรณ  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพรพัสนันท์  รุ่งเรืองนาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพัชชานันท์  ลียะวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพัชรพล  ไชยกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพัชรสิรินทร์  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพาขวัญ  บัวน่วม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิชชาพร  รอดสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพิชชาอร  ขุขันธิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพิชญุตม์  ทองวิจิตต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายพีรภัทร์  แก่นพะวา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพีรภาว์  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพีรวิชญ์  จักษ์ตรีมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพีรวิชญ์  วัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพุทธาวัฒน์  อธิราช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพุทธิชา  แก้วสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพูษรี  พูลทวี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เนตรอำพร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงแพรวา  แก้วอุไร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภรัณยู  ลักษณะวิมล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภัทรวดี  สุรัตตัน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงภัทราพร  เกตุมะยูร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรงาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงมณีกานต์  ชาตะพา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงเมธาพร  จ้อยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายรชต  คดีธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายวรพล  ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายวรรณศักดิ์  วัชรีนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวรวลัญช์  ตอรบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายวรุต  วนาพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายวัฒน์ชัย  สมพร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวิธวินท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวิภาดา  วนาพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวิรมณ  พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ตันศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายเวทิตา  จุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายศรวัส  ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงศรัญญา  ธรรมศร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงศรัณย์พร  นิมโรธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายศราวิน  นาดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงศศิกัญญา  ตันสุวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายศิรพัชร  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายศิรพันธ์  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายศุภกฤต  เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เจริญรัตนโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายสนชัย  ตัวตั้ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสิทธินันท์  พันแพง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายสิรภพ  มงคล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายสุขพล  พรมกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงสุจิรา  ฟักผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสุชานุช  สระอุบล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงฬิญ  พวกน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอธิชา  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายอธิบดี  สันสินธุ์งาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอรจิรา  บำรุงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอรปรีญา  ยันตะสี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอรปรียา  อุปมา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอริสา  วีระโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงอริสา  ศรีกฤษดารมณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอัจจิมา  โชควิริยะสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอัยรัสยา  ถิรพัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายเอกณัฐฐ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายกรณัฐ  ดวงบุญประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายกันต์พงษ์  โรจน์บวรวิทยา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกัลยภรณ์  อ้นถาวร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงกาญจนณัฐ  จันทร์แป้น โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายกิตต์ชวินทร์  พระพรหม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายจักรกฤษณ์  รอคนคอย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายจารุพัฒน์  ทัศนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงจิดาภา  เหลืองอ่อน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายจิรพัฒน์  แซ่เต็ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายจิรภัทร  ยศโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายจิรเมธ  บุตรเพชร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงจุฑาดา  ดำรงค์ชีพ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงชญานุตน์  สว่างสุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงชนากาณต์  เติมวรรธนภัทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายชยพล  สุขกระโทก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายชยวัส  ญาณพาณิชย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงชลดา  ทูลไธสง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายชาญณรงค์  ถนอมสุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงชาลีรัตน์  นุชนงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงญาณิศา  คงภักดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงญาณิศา  บุญเกษม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายฐปนวัฒน์  วัฒนจึงโรจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงฐาปนี  ฉันทถาวรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงฐิติญา  สิงหนนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายฐิติภัทร์  อานุภาเวนะวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงณฐพัชร  คงจีน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงณัชริญา  จันทร์ดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายณัฏฐเศรษฐ์  อริยกุลนิมิต โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงณัฐจิรา  บริบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายณัฐชานนท์  บุญทรง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงณัฐฑิณีย์  รัตนศฤงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงณัฐธนัน  มนูญธรรมพร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงณัฐนรี  ศิริเวช โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงณัฐนันท์  ยศปัญญา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงเณศรา  แย้มคล้าย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายตะวัน  พันธุ์วงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายทัชชณัฏฐ์  ตุ่นทิม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายทีฆทัศน์  ทัศนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายธนกร  สัจจาธรรม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายธนเดช  เชื้อฉ่ำหลวง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายธนปิติพล  จรณายุธ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงธนภรณ์  ทวีสุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงธนัชพร  แน่นหนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงธนาภา  เกตานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายนนทกร  สุขล้น โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายนฤเบศ  ดิษยานันท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงนวพร  เลิศวิลัย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายนัฐชยานันท์  ลิ้มหลาย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงนันท์ชญาน์  พัชรอธิวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายนันทพัฒน์  สุกแก้วณรงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงนันทิกร  เขตรใหญ่ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงเบญญาภา  วงศรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงปฏิญญา  ไม้งาม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายปฐมบท  เหลืองเกษมนิตย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีคล้าย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงปราณิสา  ปัดถาวะโร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงปัญญาพร  ศิริงาน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายปาณัช  โชติวิทยารัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงปาณิศา  ปรีเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายปิยะวัฒน์  คันโธ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายพชร  ราษฎร์นิยม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงพรพิมล  คงยืน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายพลภัทร  ผลพอตน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพลอยชมพู  ไพเราะ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายพัชรพล  สมเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงพิชญ์ณัชชา  ธนกิตติ์กรณ์แก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงพิชญธิดา  เสนาวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายพิชญพงษ์  กฤตเวทิน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมิสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงพิชญาภา  อินสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายพิชญุตม์  จิตตาณิชย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายพิพัฒน์  อู่พิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไพบูลย์ภาณุพงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงพีรญา  โรจนตัณฑ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายพีรดนย์  กิจไพบูลย์วัฒนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงฟ้าประทาน  กำธรพิพัฒนกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายภวินสิฐ  รอดจินดา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายภัทรดนัย  สีไส โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงมธุรดา  พลีวัฒนกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงมธุรวันต์  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงมาติกา  ชิวพิมาย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายเมธวิน  จันทร์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายรชต  ศรีโกตะเพชร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายรตนภูมิ  สุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายรพี  จันทร์มณี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายรัชกฤต  เกตุมะยูร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงลักษิกา  โสมเมา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายลาติน  ตุ่นทิม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงวรัญญา  วิจิตรจินดา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายวัยวัฒน์  สุขบำรุง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงวารินทร์  เปลี่ยนประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายวีรภัทร  วงษ์ศรีรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงศรัณยภัทร  แก้วตา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายศักดิภัทร  ศักดิ์ศรีวัฒนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธิวรรณลักษณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายศิรวิชญ์  ชมชื่น โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายศุภณัฐ  มณีวงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายศุภิสร  พานทวีป โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงโษภิตา  อินอร่าม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายสมิทธิ  สุวรรณชาติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงสัณห์สินี  บัวเกิด โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงสิรินดา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายสิริศักดิ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงสุทธิดา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายสุทิวัส  บับภาวัน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงสุมิตตรา  ไตรทิพย์สมบัติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายสุวิชาญ  จั่นเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยราช โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายอดิศร  นันทพานิช โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายอนันชาติ  ทองสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงอริสา  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงอัญชิษฐา  มั่นคง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายอาทิตย์  พงศ์แสนพัน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายอินทปัญญ์  ป้องเขต โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายเอกณัฏฐ์  อนิวรรตพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงกณิกาญ  ศิวรานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกนกรต  บรรจงศิลป์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายกนธี  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกมลชนก  คล้ายศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกมลทิพย์  อินมะเหงี่ยม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกมลพรรณ  พุ่มภักดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายกรกฤช  สุขพานิช โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายกรกวรรษ  สุดาเทพ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายกรณ์ดนัย  กิจนุกูล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกรทิพย์  โชคชัยมงคล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกรรณิกา  พรมมาอินทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายกรวิชญ์  เกรงกลัด โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายกรวีร์  เกรงกลัด โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงกรุณา  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายกฤชณัท  เดชะองอาจ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกฤตธีรา  เจษฎาวงษ์เลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายกฤติน  อธิปัตตานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พิมพ์อ่ำ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายกฤษณพงศ์  ตั้งตัว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายกลวัชร  มาสเสมอ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกวิสรา  นพเกตุ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกัญจณพร  จั่นเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เฉยไสย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขันตรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จำปาเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายกันตณัฐ  ปัญญาประเสริฐยิ่ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายกันต์ดนัย  นวชาติวงศ์กร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายกันตพัฒน์  เจริญลิ้มประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกันยาวีร์  ประสพโชค โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกานต์พิสุทธิ์  อยู่เล็ก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกานต์สินี  กีรติธนรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายกำปั่น  พูนกำลัง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกิตติกานต์  ศิริพรมพิศาล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกิตติภูมิ  ศิริพรมพิศาล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  ดวงฉ่ำ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงกีรติกานต์  ภวังคะนันท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกีรติกุล  ดวงฉ่ำ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกุลจิรา  เกรงกลัด โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงกุลฑีรา  โกยรัมย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงเกตสิรีย์  ศิริประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายเขมนัส  เอกนก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายเขมาทัศน์  กระจ่างวัฒนากร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายครรชนะ  มั่นคง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายจตุรเทพ  สุนทรวิภาต โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงจรรยพร  สุระ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายจักรภพ  ไมตรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายจักริน  จินดารักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงจารุณี  เหรียญทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายจารุพร  ใยชื่น โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงจารุพัฒน์  ชนะนิมิตร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงจิดาภา  ขันแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงจิดาภา  จูเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงจิรชยา  อยู่ถาวร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายจิรพัส  มาระโภชน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงจิรภิญญา  สุวรรณโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงจิรภิญญา  แสงทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายจิรวัฒน์  เนตรศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงจิรัชญา  ชุณหมณี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองตัน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงจิรัชญา  สีต๊ะบุตร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายจีรพัฒน์  วิริยะไกรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายจุฑากร  ประทุมทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงจุฑามาศ  ผาลา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วรศรีวิศาล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายเจตนิพิฐ  อวยชัย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายเจษฎากร  ธรรมศร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงฉัตรฐริกา  ยังเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงฉันท์สินี  เชื้อภักดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงชญาดา  กรัตพงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงชนัญชิดา  เขียนวงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงชนัญชิดา  เทศเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงชนากานต์  ขำเหม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายชนิตพล  รอดสมหวัง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงชลิสา  น้อยลี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงชวลิตา  ด้วงไผ่ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงชัญญา  พานิชยิ่ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายชัยรัตน์  เณรศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายชิษณุชา  สืบทิม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงชุติญา  หยัดน้ำ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงญาณิศา  รามสันเทียะ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงญาณิศา  ออระเอี่ยม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงฐานิดา  บูรณโกศล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงฐิตาพร  พิทักษ์ผล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงฐิติกานต์  ใหลทูล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงฐิติพร  โท้เป๋า โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงฐิติพัธร  เจริญพร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงฐิติมา  สุดนุช โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงฐิติยา  โชคธะราวุฒิ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศักดิ์ชัยชาญชล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายณฐกร  คำเหลือ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณปภา  โชคชัยอำนวยพร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงณพินประภา  อังคณาวิศัลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณภัทร  ตาบองครักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายณภัทร  พุ่มพวง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงณัฏฐนิช  วิบูลย์ศักดิ์สกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทียนดำ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณัฐชยา  พยัคเกษมโสภณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัฐณิชา  การทนารักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานะเวช โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงณัฐธิดา  นวกิจบำรุง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายณัฐพัชร์  จวงอินทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายณัฐภัทร  เสวตคัน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณัฐภัสสร  คำศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงณัฐภัสสร  บรรจงปรุ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายณัฐภาส  สุริฉาย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายณัฐภูมิ  ชุมเกษียร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายณัฐวุฒิ  สีรือแสง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงณิชาภา  แสงสว่าง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงดวงขวัญ  บุญช่วย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายดุลยพัฒน์  รักษ์กวีวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายเดชาธร  ศิริศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายเดชาภัค  ศิรินู โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายทองสุข  ณรงค์หนู โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงทัศนีวรรณ  ใสแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงทิอาภา  ลิ้มเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายธนกร  วงค์กำภู โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธนกร  เอี๊ยบเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธนพงศ์  อู่สำเภา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธนพนธ์  โรจนพร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงธนพร  สุระถา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงธนพร  โฉมศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธนพัชร์  จุลแดง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงธนภรณ์  ธนาไชยสิน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายธนภัทร  ทองคำกิจเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายธนภัทร  มั่นน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายธนภัทร  โฉมศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายธราดล  สมวิจิตร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงธัญญพร  ด่านนอก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คำศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คูรณารักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มะลิพันธ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เสาวกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คงยืน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงธัญพร  ทองดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงธัญพร  แก้วนพกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงธันยพร  ศรีสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงธัลญาลักษณ์  ท้าวตื้อ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงธิชานันท์  นาดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธิดาเทพ  สำราญชื่น โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธีปกรณ์  สุดเสน่หา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธีร์จุฑา  สูญทุกข์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธีร์มนธร  แฝงวัด โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงนทภัชณัช  กุณคำ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายนนธวัช  กุศลสงเคราะห์กุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ผูกโอสถ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงนรมน  คำตา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายนฤเศรษฐ์  ปรีชา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายนวพรรษ  ศรีสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนวพรรษ  สุขโขใจ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายนันทพงศ์  แสงทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนันทิชา  ภาษิตตานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงนันทิชา  โตศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายนิธิศ  ด้วงประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงนิภัสวรรณ  สุดสวาท โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงนิรัชพร  มณีประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงนุชศรา  คงรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายเนติกร  กันยารัตน์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงบงกช  ป้อมมาก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายบัลลพ  บัวลพ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงเบญจพร  จริยพิเชษฐพงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงเบญญาพร  ธีระวงศ์ไพศาล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงเบญญาภา  จิตต์รุ่งเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายปกป้อง  เจริญผล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายปฏิภาณ  แซ่ตั้น โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปทิตตา  อ่อนนวล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงปนัดดา  สุระถา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายปภาวิน  จิตตะกาญจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายปภาวิน  หอมลำดวน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายปรวิทย์  เกิดทรวงดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปราณิสา  ปานทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปริชญา  ปัญจมาตย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปริยากร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปรียดา  ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปวรวรรณ  ปิยภัทรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงปัญฑิกา  สุขพงษ์ไทย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายปัณณธร  ธนะสารสมบัติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปาณิสรา  จามกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปาริชาติ  ปัญญาชีวะ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปาลิตา  ห่านคำวงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายปิฏฐวัฒน์  หงษาชาติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงปิยดา  พรมโยธา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายปิยทัศน์  เฉยเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายปิยะวัฒน์  พัดทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปุญญดา  ศรีอ่อน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงปุณยนุช  คำรังษี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงปุณยาภา  โสรินทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายปูรณ์  แมลงภู่ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายพงศ์พล  ศิริตาหนึง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายพงศ์วิชญ์  สาธุ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายพนธกร  สัตตบุศย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพรนิชา  จันทร์แแจ้ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพรรณภษา  สีน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพรรณิศา  ปันตะระษี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพรรษปรียา  จันทวงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพรรษมน  พันธ์แก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายพลภัทร  ไชโย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพลอยพระจันทร์  สมพงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายพลาวัฒน์  คนรู้ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพัชรนันท์  จิราวัฒน์ธนพร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายพัชรพล  กิจจะอรพิน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพัชรวี  สีรัฐบาล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายพาทิศ  วนฤทธิเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายพิชชากร  สุขสำราญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพิชชาภา  ชุ่มกมล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพิชชาภา  บุบผาหอม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  พรมหู โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพิชญาภา  ดาน้ำคำ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพิชามญธ์ุ  สุขกิจภากรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ลานอก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พลีวัฒนกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปลี่ยนเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เพ็งเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพิมลพัทธ์  ศิรินภารัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพิรัลพัชร  สมรู้ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายพิวรรณ  แจ่มจรูญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายพิสิษฐ์  กกหอม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงพีรชญาภา  เรืองศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่โก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายพีรภาส  เรื่องฉาย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพีระญาณ์  โอ่งตั้ว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายพุทธรักษา  เสถียรวุฒิไกร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายพูลสวัสดิ์  แก้วเข้ม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงภคพร  แสนธิวัง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายภควัต  มัญชุไพบูลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงภรภัทร  สมประสงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วบันดาลพร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายภัทรคุณ  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายภัทรธนกฤต  พลีวัฒนกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงภัทรธิดา  ฉลาดสุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายภัทรบดินทร์  จินดา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงภัทรภร  แซ่เต็ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงภัทรอร  ภูมิสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงภัทราพร  ดาทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มีพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงภัทรียา  ดาทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายภาณุพงศ์  ช้างแก้วมณี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริวงค์นาค โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายภูมิพัฒน์  อึ้งเสือ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงภูษณิศา  พวงสุวรรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงมณิวรา  เพียรพิพิธจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงมัลลิกา  ตันสดสง่า โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงมินตรา  วาสะศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงเมธาพร  จันทโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายเมธาวี  คุณเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายเมธาสิทธิ์  พิจิตรนพรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ภัสราเยี่ยงยงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงยอดลดา  โคตรุฉิน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายโยธิน  ศรีสุพรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายรชานนท์  สุวรรณเกตุ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงรวินิภา  ทองนาค โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายรัชชานนท์  งามพิง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายรัชชานนท์  พวงศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายรัชตะ  รวยธนพานิช โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายราเชนทร์  ชุ่มน้ำค้าง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงรุจิกานต์  บอยรี่ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงลภัสรดา  สมศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงลลิตา  ทองคำสุก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงลักษณารีย์  น้อมหนู โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุดสวาท โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายวชิรวิทญ์  ตุ้มสังข์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายวรกฤศ  ศิริไทย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายวรเมธ  ทองจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายวรเมธ  ศรีสุนทร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายวรเมธ  หุตะเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงวรรณรดา  ทองจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงวรรณษา  หมื่นศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงวรัฎษ์ธยา  เสริญสุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงวรัทยา  กุคำใส โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงวรินรำไพ  ศักดิ์ศรีวัฒนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงวริศรา  คงกระพันธ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงวรีรัตน์  สงวนทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายวัชรพงศ์  สุระถา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงวัลลภา  จันทรประสพ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายวีรณัฐ  อธินุวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายวุฒิกร  รักษาถ้อย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายศรัณยพงศ์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงศรัณย์พัชร  อัครพรเดชธนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อุทยาพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงศรันยาพัชร  อรุณกางตา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายศรุต  เลาะซำซู โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงศศิกร  บุตรดาวงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงศศิกาญจน์  โชตนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงศศิธร  เตชอัครภิญโญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงศศินิภา  เห็มภูมิ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงศศิพัทธ์  ศิริอำพันธ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายศักดิพัฒน์  กสิผล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายศาสวัติ  วิสารยศกร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายศิวกร  ลี้หยง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายศุภกร  สิริสตวัสสา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายศุภกร  สิวะทรัพย์ทวี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายศุภกร  อุไรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงศุภิสรา  ศิริวงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายสงกรานต์  ดาบจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงสมัชญา  สุวรรณบุตร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงสมิตานันท์  จันทะศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายสรวิชญ์  ป้อมประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายสิรวิชญ์  คุณรักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงสุกัญญาวี  เรืองสมบัติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณแม่ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ลิมปวัฒนะ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสุประวีณ์  นุกูลกิจ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายสุปวีณ์  แสนธาตุ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงสุพิชชา  มะลิรักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงสุพิชญา  นวลสง่า โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายสุรเกียรติ์  โสวรรณะ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงสุริวิภา  ทองเชียง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงหทัยชนก  สุนทรชัย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอชิรญา  จรกิตติกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายอดุลยวิทย์  ภิญโญยิ่ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายอติวัชช์  โสธรอุดมทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายอธิบดี  ขุมทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอภิชญา  ทับทิมสุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงอภิชญา  พุทธา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายอภิเดช  พุ่มพวง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายอภินันท์  นิลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงอภิสรา  มีสุนทร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงอภิสรา  ยังให้ผล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงอรชพร  จันทร์ภักดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงอรชพร  ปรีดานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงอรพรรณ  วิสาขะ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายอรรณวินทร์  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอวิลชัย  พรมจุ้ยพะเนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายอัครินทร์  สุดตาธัญรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงอัยดา  หลายประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงอาทิตยา  พฤกษา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายอานนท์  แจ่มใส โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายอิทธิณั,ฐ  กล่อมดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงอิสรีย์  ศักดิ์ชัยชาญชล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงไอริสา  ป้องเขต โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงชนาภา  เถื่อนอาราม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงชาคริยา  เมตตาจิตสกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายชุติพนธ์  สินสมใจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 คณิตประถม
712 เด็กชายธนดล  รัตโนภาส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายธนภัทร  แซ่เอี้ยว โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายธนภัทร  โรจนภานุกร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 คณิตประถม
715 เด็กหญิงภคพร  วิไลประภากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงภาลิสรา  จันทร์หอม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 คณิตประถม
717 เด็กชายวงศ์พัทธ์  วงศ์ศิริรังษี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายกันตินันท์  เมตตาจิตสกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงกุลธิรัตน์  สว่างแสงวัฒนา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงเขมิกา  เจรีรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายคณิศร  ตันสุวรรณรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงจันทรัสม์  ศิริประเสริฐ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงจุฑาบดี  วิชัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุวิมล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายชวัลวิทย์  ปัญญาดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายชวิศภัฒณ์  พิมสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายชัยอนันท์  สุขศิริ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายชิติภัทธ์  หงษ์ประดับ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จรัลพงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงญาณิศา  ชอบดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงณฐพร  ถนอมนาค โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงณภัทรจิรา  นิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงณัฏฐนิชญ์  พลาชีวิน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจริญสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงณัฐกัณฐภรณ์  ศิริวรรณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายณัฐธพงษ์  พิทักษ์ศิลป์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงณิชา  จิรพันธ์โชติกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงณิชากร  คนดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายธนฉัตร  เจ็งกุหลาบ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายธนบดี  ทองอร่าม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายธนยศ  เถาว์เพ็ง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายธไนศวรรย์  จันทร์เทศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กุโลทัยพิภพ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงธัญพิชชา  คงเมือง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายธีธัช  ไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงธีร์วรา  ตรีศรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายธีรัช  ความมานะ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายนฤนาท  เจริญบูลย์วิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงนัทธมน  ศรีบุญเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายนันทภพ  เอี่ยมนพคุณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
752 นายบริพัตร  อรัญยกานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงบาจรีย์  วิศาลเลิศศิริ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายประกาศิต  แก้วตระกูลชัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงปวริศา  อุปการะกิจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงปิยภัทร  เสริญสุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายปิโยรส  ลิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายเปรื่องปรัชญ์  สุทธิวารี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายพงศ์วิทย์  กี่ตันเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงพรนภัส  บูรณะปรีชากุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงพรปวีณ์  สายัณห์ศิริ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายพัชรพล  เงินกอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงพัชราภา  คุณาวุฒิ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สกุลเรืองศรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงฟองส้ม  แก้วรอด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงภวิษย์พร  โพธิ์โต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงภัคจิรา  เทศกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายภัคพล  มีกุศล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงภัทรภร  พิพรพงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงมนัสวี  มโนอิ่ม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายรพิงพัฒนช์  ชาญประเทศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายรัตนธรรม์  ธรรมชูเชาวรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายวิชญ์พล  ก๊กเฮง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายวุฒิชัย  กิลารักษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายศราวิน  คุณอนันทวณิช โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงศศิกาญจน์  องค์อักษรศิลป์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงศิขฎาญค์  ไวกัณสุรส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
778 นางสาวศิริณะภา  สุรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายศุภกรณ์  ไร่คลองครุ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงสรีณา  เช็พเพอร์ส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงสาริศา  ฉิมพาลี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงสิริกัณญา  เมืองเล็น โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงสิริยากร  ตั้วมาก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงสุทธพิมพ์พร  สุวัฒนากุลกิจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
785 นางสาวอนัญญา  ภักดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายอังศุธร  งามประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
787 นายอัศม์กรณ์  จิรเลิศวิทยาพร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายกฤษดา  วรสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายกันตพัฒน์  มานะวะ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายกัมปนาท  เทียนงาม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนพิบูลย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงจีรนันท์  วัลลานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สงวนศักดิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสาลีกุลรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงณัฐนันท์  อาจสาริกรณ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงณัฐวดี  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายธนากร  คงเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายธีรภัทร  ชลารักษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายธีรวัฒน์  กุลโชติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงบุญญาภา  จิตตะวิกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายปภาวิชญ์  กมลรักษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงปารณีย์  เพ็ชรพันธ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายปิยวัฒน์  หลายพิทักษ์สิน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพชรพรรณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงพนิตพิชา  ซื่อตรง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงพิชชาพร  วิจิตรไพบูลย์สุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงยุศินานันท  คำศรีสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายวรกันต์  วิจิตรไพบูลย์สุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงวลิษชญา  ม่วงศรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายศุภณัฐ  รุจิขจรเดช โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายสิร  นิ่มเรือง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายสิรวิชญ์  เวทย์ศุรกฤต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงสิริกร  เถื่อนอาราม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายอภิกฤษฎิ์  ตันสุดเจริญยิ่ง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงอภิชญา  พินิจค้า โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญแย้ม โรงเรียนมารดานฤมล ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญแย้ม โรงเรียนมารดานฤมล ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงนริศรา  บัวเขียว โรงเรียนมารดานฤมล ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงกานต์ชลี  จินตนาพรวงศ์ โรงเรียนมารดานฤมล ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงธนัชพร  สมบัติภูธร โรงเรียนมารดานฤมล ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงนภัสรพี  จากหนู โรงเรียนมารดานฤมล ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงมนทกานติ  ธูปเกิด โรงเรียนมารดานฤมล ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงสิรินญา  ธูปเกิด โรงเรียนมารดานฤมล ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายจิรายุ  นพโสภณ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.4 คณิตประถม
825 เด็กชายชยพัทธ์  ผาคำ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  พูนสุขวัฒนา โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.4 คณิตประถม
827 เด็กชายธนกฤต  เวชปรีชา โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายธนัทเดช  สื่อประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เจียรวงศ์สกุล โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงภรณ์พรรณ  ผาคำ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.4 คณิตประถม
831 เด็กชายภรภัทร  ทัพมงคล โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงกัญชนก  เคว้ก โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายณัฐพัชร์  ศิริรัตน์ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายพรเทพ  พัฒนยินดี โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายภาณุเมศ  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายวรพันธุ์  ทองสกุล โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.4 วิทย์ประถม