รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจิระนันท์  แซ่อั้ง โรงเรียนซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณิชา  เหลาสุพะ โรงเรียนซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพิญชา  โครตรักษา โรงเรียนซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงศุภกานต์  กุมภะ โรงเรียนซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสุพรรณษา  รุ่งเรือง โรงเรียนซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงคธิชา  คชภูทร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิรานันท์  หมื่นศรี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธมนวรรณ  แก้วพิมบุตร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายบัญญวัต  ขันติวงศ์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายภูมิรพี  บุญเฮ้า โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงยลดา  รุ่งฉวี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายคณาธิป  ร่วมจิตร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายจักรินทร์  แววสุวรรณ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงจิราวรรณ  สาระเขตต์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงชนัญชิดา  เพชรภูหลวง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงณภัสสิริณ  บุญเลิศล้น โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชมภูรัตน์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายธีรศักดิ์  พรหมคำบุตร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายปวรวงศ์  สุขขี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงปิยาพัชร  บุญยืน โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงมัญฑิตา  จันดี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายวริศรา  อินทร์แพง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงศรวณีย์  ค้าผล โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงเอมฤดี  เรืองกระโทก โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงเอษราวดี  สีเทือง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุธาธรรม โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายชุมพล  สุทธิแก้ว โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธนภรณ์  ธรรมเกษร โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายนาวิณ  อาจหาญ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายบริพัฒน์  นิคม โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงประภาพร  ภักดี โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายภานุภัทร  โรจน์พวง โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวรัญญา  สุนทวงษ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวารินดา  ปล้องเงิน โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายสิทธิกร  อยู่รักษ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสิริกัญญา  แอกประโคน โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอรดา  เขียวมรกต โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกัลยา  นพพรพิทักษ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายชญานนท์  เจริญสุข โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายชลัช  ทองทิพย์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์เกษม โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงณิชกานต์  เรี่ยมเจริญ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายธนกร  จุติ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายธนวัฒน์  บุญเรือง โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายธัญญวิทย์  บุญจันทร์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญส่ง โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงธารวิมล  อภัยศรี โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงปภาวดี  เพิ่มพูล โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายปรัตถกร  คำสัตย์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปาริญานุช  บุญจันทร์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพรเพียว  พล โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพิชญานิน  อุตมะ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายพีรวิชญ์  ปราบไพริน โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงภาวิดา  งามการ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงมาลิสา  จำรัส โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายเมธัส  ระวิวรรณ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายวริทธิ์ธร  หลอดทอง โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงวันวิสา  ยาประดิษฐ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงศศิภา  เชาว์รัตน์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอัฑฒกร  รักษาพล โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีงาม โรงเรียนวัดโป่ง ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงแพรวา  พิมเขียว โรงเรียนวัดโป่ง ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายกันทรากร  ปฏิการสุนทร โรงเรียนวัดโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีบุรี โรงเรียนวัดโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงฉัตรพร  แซ่เหลา โรงเรียนวัดโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐธิดา  จรบุรมย์ โรงเรียนวัดโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายเตชภัทร  สุขเสงี่ยม โรงเรียนวัดโป่ง ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงนภสร  ตะบองเพ็ชร โรงเรียนวัดโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนฤมล  รุนกระโทก โรงเรียนวัดโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงพัชรินทร์  โคตสงคราม โรงเรียนวัดโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพีรภัทร  กกหนุน โรงเรียนวัดโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงสวน โรงเรียนวัดโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงวริสา  ผดุงชาติ โรงเรียนวัดโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายวิธวิทย์  ผดุงศิลป์ โรงเรียนวัดโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายสรวิศ  เหล็กงาม โรงเรียนวัดโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงสิรามล  เพ็งศรี โรงเรียนวัดโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสุธาทิพย์  รุนกระโทก โรงเรียนวัดโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายสุพศิน  ชั้นเชิง โรงเรียนวัดโป่ง ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายชัชวาลย์  สร้อยศรี โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายทวีพงศ์  นาคสกุล โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนงนภัส  วรบุตร โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายนนทกร  บุญเหลือ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายนิรวิทธ์  ตระกูลมีเมตตา โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายปฏิวัติ  สุขสำราญ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปณิตา  เตบุญมี โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปุญญิศา  ธรรมเจริญ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญมี โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายวันเฉลิม  สร้างผล โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายวุฒิ  กิตตา โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงศุภิสรา  รัตนะ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายสิทธิชัย  เสวานนท์ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายสินชัย  สุรินทรา โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอภิญญา  สีหะสุทธิ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธีรนันท์  ทวีผล โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายรชต  สอดสี โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงศิริวรรณ  หะชะชู โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุภัทรตา  นาท้าว โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกาญจนา  เจริญชีพ โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงคริษฐา  แพงพรม โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพรธิดา  ยศศิริ โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศศิชา  ไกรนุกูล โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทวีผล โรงเรียนบ้านเขาหอม ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายธนกฤต  สำราญพันธ์ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายศิรสิทธิ์  บัวเขียว โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงเสาวรส  จิตรโสม โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกมลพรรณ  ศรีบุรี โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายจักรภัทร  อุปเวช โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงตะวัน  ดี โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปาริชาติ  นุกูลภักดิ์ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพรพิภัทรน์  จิตรโสม โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพลอยบูรพา  พัสดุ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพิชญาภา  ผาแก้ว โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงรพินท์นิภาพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวิลาวัณย์  แซ่คู โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายอุดม  การะเกตุ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายจักรกฤต  ชัยภา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายชนนณัช  เจริญพรรค โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงชนนิดา  สุขสนิด โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายชัยนรงค์  โพธิสาร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายชัยมงคล  พ่อพันดร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายธนชาติ  กะวันทา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  นุกูลภักดิ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายพัชรพล  ดาดพารัมย์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพิมพร  แก้วพิจิตร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพิราภรณ์  พุทธอุทัย โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายพีรพัฒน์  สายสุวรรรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวิกาวี  พลเพียร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงศิราภา  ขันแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายสมรักษ์  หอมเพียร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงสรชา  รอดเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสุดารัตน์  ผิวงาม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงหญิง  ลอง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชลสาคร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงอนัญญา  หันทิพย์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายอนุสรณ์  ไพรดี โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายอภิเชษฐ์  สุขสิริ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงอวัศยา  พะนา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงขวัญพิชชา  เสภา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงแคทลียา  พลอยพานิชเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงทิพย์นภา  ทาอ้น โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธนกร  วงษ์สนิท โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธารทิพย์  เขียวเวียง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนฤมล  แน่นอุดร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายพิสิทธิ์  เทง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายวงศธร  พัสดุ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวริษา  นุกูลภักดิ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายจิรเดช  มารศรี โรงเรียนบ้านป่าวิไล ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายธนภูมิ  สุตะภพ โรงเรียนบ้านป่าวิไล ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพรนภัส  สิงห์ผา โรงเรียนบ้านป่าวิไล ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายเอกภพ  ทองนวล โรงเรียนบ้านป่าวิไล ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงญาณิศา  เขตร์คีรี โรงเรียนบ้านป่าวิไล ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐชา  โกทัน โรงเรียนบ้านป่าวิไล ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  งามบุญปลอด โรงเรียนบ้านป่าวิไล ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าวิไล ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายรัฐภูมิ  ประทุมนาค โรงเรียนบ้านป่าวิไล ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงไอยวริญท์  งามบุญปลอด โรงเรียนบ้านป่าวิไล ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกิตติพงศ์  ชมมิ โรงเรียนบ้านประตง ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายจักรภัทร  ศรีอ่อน โรงเรียนบ้านประตง ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายจิรกร  สีึคุ้ม โรงเรียนบ้านประตง ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายณัฐพัชร์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านประตง ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายธีรภัทร  สุขพูล โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายนนทพัทธ์  จองมุ้ง โรงเรียนบ้านประตง ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อุนายา โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายระพีพัฒน์  ทองพา โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงศศิชา  กิ่งพิลา โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสรัลรัตน์  จันทฑีโร โรงเรียนบ้านประตง ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสิริวิมล  มุกเย็น โรงเรียนบ้านประตง ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงอัจจิมาพร  สรรพกิจ โรงเรียนบ้านประตง ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายอีริค ยูฮง  ลิว โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงกมลชนก  พรมดี โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกรรณิกา  เมืองคุ้ม โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกานต์สินี  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงขวัญข้าว  เพาะปลูก โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงเขมจิรา  ชัยยะ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจณิสตา  บุญนาศักดิ์ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ภูกำเหนิด โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายจิรภัทร  ผลบำรุง โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชนันธร  สมศรี โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์พึ่งพลาย โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐสุดา  สิงห์เพชร โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายทิวากร  ขาวไกล โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธนัญญา  เก่งนอก โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายนนท์นริฐ  ดำรงเลิศพิริยกุล โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนภัสสร  ประชุมสาร โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนัฎธญาย์  แก้วมนู โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปทิตตา  ลายประโคน โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปรารถนา  อยู่สถิตย์ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพรพิพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพรรณิภา  หาญจันทร์ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงฟ้าใส  พุทธศรี โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงยุพารัตน์  อินทโชติ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงรวินันท์  นาคน้อย โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยืนยงเจริญดี โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงศศินิภา  รอดแก้ว โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชาญเขตการณ์ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ก้อนมะณี โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอธิฐาน  ฤทธิบันลือ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอโรชา  แซ่เหลา โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอัมพรพรรณ  พานทอง โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกมลรัตน์  ดาวลอย โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายทัฬหชนม์  อรุณโชติวณิชย์ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงปรัญญาฤดีพ์  สินสายออ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพิทยารัตน์  เคหะ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงภัสสร์อร  วิเศษ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงมนัสนันท์  ผาสุข โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงวริษา  พระสว่าง โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงศวิตา  โตวงศ์ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายคุณากร  เล้ารุ่งเรืองผล โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจรรยพร  อิ่มบุญ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจุฑามาศ  มีแสงเงิน โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงฐิติยาพร  ปาละพันธ์ุ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธิดาวัลย์  หัสดี โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนิภาธร  นางแก้ว โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปาณิสรา  เวชสรรเสริญ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  จันทเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวริศรา  งามเจริญ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงวิรัลยุพา  จันทดี โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายสฤษดิ์  เหลืองอร่าม โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสุชาวดี  สุวรรณกูฏ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอรวรรยา  ควรอักษร โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชัญญา  พานารถ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายภัทรกร  รักวงษ์ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงรัชนีกร  นามวงษ์ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงสุพิชญา  อัมพร โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายจิณณวัตร  รักวงษ์ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสิริยากร  ประดับ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม