รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกมลวิช  นวลศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรพัชร  เจริญพวก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤชณัท  สรธัญภูรัชชานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤติเดช  สุวรรณโชติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกวิตา  มงคลจิตต์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกวิสรา  ตรีผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายก้องภพ  บุญอภัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญณัช  สวัสดิภาพ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญนัท  ล้อรุ้งทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจียรนัยวงษ์กุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญานัฐ  งาเจือ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วละมุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญญาภัค  ระวิเวช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีวิจารณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกันตพัฒน์  สานพภา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกันตภณ  บัวประกอบ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกันยากร  แสงขาว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สวนแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทังตระกูล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายกายสิทธิ์  สายสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายกิตติพัฒน์  พลเยี่ยม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายกิตติมศักดิ์  ทองดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายขวัญชัย  ภารวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเขมจีรัศย์  วิสุทธาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายคณพศ  ธนบุญรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายคณิศร  แก้วค้ำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงคัทลียา  บุญเหลือ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายคุณัชญ์  โชติประดา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงจิดาภา  วสุวัตรศรสกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายจิตติพัฒน์  วิลัยวาศ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายจิตรฤทธิ์  สายดำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายจิรเดช  รัตนาคะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายจิรทีปต์  รัศมีอัมพร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายจิรวัฒน์  คนซื่อ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจิรัชญา  เวชานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายชญานิน  ดวงสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชนาภา  ตะเพียนทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชนินาถ  แสงแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายชินนรงค์  สุธาโร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญทา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายชิษณุพงศ์  ไกรนิวรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชุติปภา  จันทร์ธนไพบูลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายโชคชัย  วัฒนนามกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงญาณิศา  สารเกตุ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงญาธิดา  มณีรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายฐิติพงษ์  คำภาพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงฐิติมนรัตน์  สนองผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โภชาดม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณชสร  คลองคต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายณฐภัทร  พุ่มผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณภัทร  พิมเสน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายณภัทร  สกุลสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุ้มบุญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐกมล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีราชา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐชนน  ลิ้มตระกูล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฐชนน  เขมะกำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลอยรัมย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายณัฐดนัย  สุโชควรรณพงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชำนาญชล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฐรดา  สีพญา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชีวิโรจน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณิชกานต์  สุติยาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณิชนันท์  ชาวไชย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงดวงหทัย  เตโช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายตติกานต์  บัวหลวง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายเตชวัตร  เจริญสถาพร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายทรงภูมิ  กองแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายเทวกุล  สุนทร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายแทนคุณ  ชุมพล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายแทนคุณ  บุตรจันทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายธกฤต  วนิชย์ถนอม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายธนเดช  อยู่เจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายธนบดี  ระกำทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายธนพล  รัตนสัจธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายธนัทภัทร  เจริญพร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายธนาณัติ  คนอยู่ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธัญชนก  แทนนิกร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สรรพคุณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงธัญย์ชนก  ปานไธสง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตรสีนวล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายธีภพ  สอดสี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายธีร์ธวัช  มะเทศ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงนนทกร  แก้วสอนดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มาอินทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนภินทร์พิชญ์  พันธ์คำเกิด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนฤชล  ศรีรักษา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนันทัชพร  เชิงสมอ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายนิธิณัฏฐ์  ขอจุลซ้วน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายนิบุณ  เจริญยศ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายบวรธรรม  บุญเรือง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงเบญญาภา  ผลพุฒ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายปกรณ์  ตรงต่อกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปพิชญา  แจ่งแจ้ง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยิ่งเจริญลาภดิผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปราณปรียา  บำรุงศิลป์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปราณิศา  สว่างไสว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปวรรัตน์  หัตถแพทย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายปวินทร์  คงขวัญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปวีณ์กร  ธานินทร์ปฐมรัฐ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปอแก้ว  นิสาลักษณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายปัณณวิฒน์  กุญแจกล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปุณณภา  เถาธรรมพิทักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปุณิกา  โพธิ์เกิด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงโปรดปราน  คชาบาล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายพชรพล  อินเหยี่ยว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายพชรพล  แสงสว่าง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพรรณรมณ  ตั้งสัจจะกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพรลภัส  เกียรติหิรัญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพัณณิตา  เหลืองอ่อน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพาขวัญ  อุทัยเสวก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพิชญาภา  ขอบเขต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายพิชญุตม์  โชคมิ่งขวัญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพิมพ์ชณัฐ  กิจศุภไพศาล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  ผิวโพนม่วง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพีรญา  เพชลีฬหะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายพีรวิชญ์  จรูญไชย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายเพชรบูรพา  วงศ์บุญหนัก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงฟองขวัญ  สรรพคุณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายภวัต  เวชานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายภัคศรัณย์  ธนัทอนันตกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายภัทรพล  เขียวผึ้ง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงภัทรภร  สำโรงลุน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายภาคิน  ประสิทธิ์นราพันธุ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายภูดิท  พรหมนาค โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายภูมิรพี  มงคลการ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงภูริชญา  พงษ์เจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายภูรีพรรค์  บรรจง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายภูวดิท  นุกูลกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉัยยากูล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายเมธาวินท์  นาคแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงรักษณีย์  ทรัพย์จันทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายรักษา  เรืองจรูญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงลักขิณา  เจริญพร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายวชิรวิชญ์  ขยัน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายวชิรวิชญ์  พลยางนอก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายวชิรวิชญ์  แสงสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงวรัชย์สินี  ประกอบผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงวรินทร  สาสะเน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวริศรา  กิติทัศน์เศรณี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายวสันต์พรรษ  รัตนพลาไชย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายวันชนะ  ชำนาญสวน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวารารี  สุขสำราญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายวิชยานนท์  วรรณธราดล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ชุมสาย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงวีร์สุดา  ประกอบกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงศนัจฐ์ชลล์  คลังสิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงศรัณย์พร  ช่วยอินทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายศิวกร  กิ่งมณี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงศุฑิกาญจน์  วิสุทธิสิงห์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายศุภกฤต  นิยมวานิช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายศุภชัย  ฮวบจู โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายศุภวิชญ์  อยู่สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงสตรีรัตน์  สูงเพีย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายสนคติ  มากสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายสรรเสริญ  ศรีหาตา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายสหัสวัต  เจียมภิรมย์สุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายสัณหณัฐ  โคบาล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสาริศา  พันธษา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงสาริศา  เทียมเงิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายสิตาภพ  แสงศิริ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายสิปปกร  อุทัยรัศมี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายสิรภพ  วงเวียน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงสิริกร  กล่อมดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสิริกร  แสนทอน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสิรีธร  มาเทพ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสุทธิดา  วัชราสิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายสุธาพัฒน์  ขันสงฆ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงสุธาสินี  วรมิตร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสุพิชญา  พิจารย์กุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสุภัชชานันท์  วงสกด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายสุรธัช  บรรเทาวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายเหวิน ฟู่  ล็อค โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายอชิระ  สนั่นวงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอนัญญา  เจริญนาวี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์ครุธ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายอภิภู  บุปผเวส โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายอภิวิชญ์  พลอาจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายอริย์ธัช  สุขอำไพจิตร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอลิสสา  แมรี่ ล็อค โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายอัฑฒ์  มงคลสินธุ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายอัมรินทร์  สร้อยเงิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายอาจอง  แทนนิกร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอาทิตสมา  กิจจานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายอิทธิณ์ณัฎฐ์  ฉายแสง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายอินทัช  ตระกูลดิษฐ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายเอื้ออังกรู  ภัยผ่องแผ้ว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูเล็ก โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ศรีประสม โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงกัลยา  ชำนาญศิลป์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เจริญเกตุ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สด โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงกุลิสราพัชร์  พุ่มไฉยา โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงจณิสตา  จิรวรนันท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
196 นายชิษณุพงศ์  เขตอนันต์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงโชติกา  ผ่องสุวรรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
198 นายฐิติกร  คำคนซื่อ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายณฐกร  ตระกูลคำพานิช โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวณัฐณิชา  เจริญผล โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายดนย์  สุติยาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงดลธาดา  พินิจนอกภดา โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายดิฐภัทร  ภู่เงิน โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวตรีทิพย์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์  สิงสกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธรรมนูญ  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายนภัสรพี  อภัย โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงนภารัตน์  ผลพฤกษา โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนิชาภา  วัฒนอังกูร โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายบัญญวัต  สุขาชีวะ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายบุลธัช  สีสมงามตระกูล โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงปรวัน  พรชัยจันทร์เพ็ญ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
213 นายปรินทร์  เมฆไพบูลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายเปรมากร  อนันต์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายพชร  มงคลสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงพรพิมนต์  ชาญอนุวัตร โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายพลวัฒน์  ธีราทรง โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงพิมพ์อร  เอี่ยมเอกสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายภัทรกร  จันทราธรรมชาติ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวมธุรดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงมลณพรรศ  ญาติปรีชาวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงมัณฑนา  เหมือนกลัด โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงมัลลิกา  มาลาทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงเมธิศา  สอดสี โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงรมิดา  แซ่ตั๋น โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
226 นายวรชิต  สิงห์ทน โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงวรวลัญช์  ทวีวัฒนปรีชา โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายศุภกร  สันติสุขโพธา โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายอักขะกุณ  วสุพิพัฒ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงกชกร  พรมนา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกชพรรณ  เกษสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกตตน์  กล่อมสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายกนกพล  มีพืชน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกนกวรรณ  คุมพวก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกมลทิพย์  นวชิระ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกมลวรรณ  คำภา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายกริษฐ์บุญ  โภคจรัสสุนทร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายกฤชณัฏฐ์  ผลสมบัติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายกฤติเดช  วงษ์สุภา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกฤติพัฒน์  อสุนีย์ ณ อยุธยา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายกฤษฎิ์  พินธุกนก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายกฤษณชาญ  เริ่มรักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกวินธิดา  บุญการี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกษิดิ์เดช  จารุกาญจน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เชี่ยวนาวิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปุริเกษม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกัญญาภัค  นครชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกัญพัชญ์  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายกันต์กัสกร  สินสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกัลยกร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สหัสโชติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกานต์สิรี  เนื่องแสง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงเกสรา  ชัยสมบูรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายโกศล  โกศลพิเนต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงเขมจิรา  อรุณพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงคุณณิชา่  พูนชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงจันท์สุภากานต์  สร้อยศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงจิดาภา  จีนสุขแสง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงจิดาภา  เรือนแสน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายจิตติกวิณ  สุขเหลือ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงจิตติลาภา  จิตต์เสาวลักษณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงจิตรมนัส  ข้องเกี่ยวพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายจิรโชติ  แสนสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายจิรภัทร  ดีมีชาติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายจิรภัทร  แซ่จง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทะชารี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงโจอัน  เลอเฟวร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงชญาภา  รุ่งสุทธิกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายชนะภัสร์  อภัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายชยานันต์  แทนบุญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงชลดา  สังคีรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายชลธี  วุฒิ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายชลรพี  รอดมณี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชัญญา  ถิระพัฒน์กุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงชาลิณี  เหลี้ยมแหลม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงชิชญา  เทียนประชา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายชินทัน  ภักดีชาติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจขำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงชุติมา  สิงห์น้อย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงชุติมา  ใจเที่ยง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงโชติกา  สุขาชีวะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงญาณิศา  คำเพ็ชร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงญาดา  วรรณสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายฐนกรรญฐ์  รัตนสัจธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายฐนศรรญย์  รัตนสัจธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงฐิดาภา  ภุมรินทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปริวัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงฐิติภัทร  ประหยัดจิตร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วฉุย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายณกฤศ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายณฐนน  คล้ายขาว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณฐมน  พวงผกา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณพิชญา  เจี่ยสกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณภัทร  บุษประทุม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณภัทร  ภัทรธรนันท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พลคิด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณัฏฐ์รียา  คำมิทัน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณัฐชยา  อินทร์คำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายณัฐฐนันท์  สุขพัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดาวไสว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายณัฐพนธ์  แก้วสีม่วง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณัฐพร  จิตรถวิล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายณัฐภาสน์  พุ่มทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายณัฐสิทธิ์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณิชกมล  เห็มกัณฑ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณิชกานต์  ธรรมเกษร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณิชาภา  อักษรศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณีัฐกานต์  กิตติเรืองทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงดนิตา  ประชุมแพทย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายดิรินทรธรณ์  บัวเกิด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายเดชาธร  ไทยทักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงตระการตา  พัชรจุฑานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงเตชินี  ติรขันติกร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงทอรุ้ง  จันทวิสูตร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายทักษิพงศ์  วิสุทธาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงทัศนาวลัย  เวชโอสถ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ฟูคณะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายแทนคุญ  จันทบูรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธนกฤต  พรจิรกิตติพงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธนชัย  กิจธนานันท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธนณัฐ  ยืนยง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธนภัทร  พืมพ์โพนทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธนภูมิ  เอกปัจชา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธนสิษฐ์  ภุมรากูล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายธนอรรถ  นนทกนก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธมลวรรณ  เถื่อนวงษ์จ้ำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธรรวา  สิงห์คุ้ม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงธรรศกร  สีเผือก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธัชพล  ประกอบกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธัญกิตติ์  แสงสว่าง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธัญจิรา  วิสุทธาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธัญญธรณ์  วิทยศักดิ์พันธุ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อุทัยรัศมี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงธันยมนย์  สุภาเส โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงธารา  ผู้มีธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธีร์ธวัช  ทิพรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายธีร์ธวัช  แก้วโสนด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธีรธัช  วรบำรุงกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธุวานนท์  สิทธิคุณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงนงนภัส  ลิ้นทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนพรัตน์  สุขโชคกุศล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนพัชนันต์  เดิมสมบูรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนภสร  สว่างรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายนเรศ  โรจนมณเฑียร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนลินนิภา  ศรีท่าไฮ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงนวพร  สัตยาภูมิ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายนวิน  วงศ์ภูมี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนันท์นภัส  กีรติโภฌานันท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนันท์บรรณญพร  มหาวงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายนิติธร  พิลาเรียน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงนิภาภัทร  กิจวิชา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงนิรัชชานันท์  สิงห์ทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนุชวรา  สุขปรีดา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายบุณยกร  สุขาชีวะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงใบบุญ  วินิจฉัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายปฏิภาณ  โชติธรรมจักร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปณาลี  พฤษภานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปนัดดา  ชูจิตต์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายปพนศักดิ์  ตั้งตนดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายปภังกร  อุดมผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายปรมะ  อารีสกุลกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปรัชญวีร์  พลชาลี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายปริญญา  ปริวัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  หาญเทศ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปัญฑ์ชนิต  อ่อนนาน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายปัณฑา  สุขแสนสำราญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปัณฑิตา  พงษ์สุพรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปาณรวินท์  วิทยวินิต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปาณัสม์  ประจำกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปาณิสรา  พลอยฉัตร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ใจกล้า โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายปิยะพัทธ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปุณญวีร์  พงษ์สาลี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปุณณภา  วรัญญูรัตนะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปุณยาพร  โพธา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปุณริศา  รอดพ้น โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปุณิกา  ยอดอานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายปุริมปรัชญ์  ศีลสังวรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  สีเผือก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงเปรมฤดี  แสนก๋า โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงเปรมหทัยชนก  สายยศ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายพงศกร  ยืนยง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายพงศ์พัฒน์  ศรีเมือง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพรรวินท์  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายพลกฤต  บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพลวัฒน์  ธนทัตธาดา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพลวุฒิ  อมัจวะตะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายพสธร  ชื่นบาน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพัทธนันท์  สง่าแสง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพิจิกานต์  คาดพันโน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพิชชาภา  ชีพสมุทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพิชชาภา  เกษสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพิชญูตม์  สุขิโต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพิชากร  หนูช่วย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพิมพ์นารา  อิทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายพูนพิพัฒน์  ประกอบความดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงเพ็ญนรินทร์  งามมี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงภควดี  เถาวันนี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภภรกัญ  กระต่ายทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงภัควลัญช์  อิชยาวณิชย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงภัทธิรา  หอมสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายภัทรกร  บุญล้อม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายภัทร์พิวุฒิ  ตั้งใจซื่อ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงภัทรศยา  ภัทรศยา สุนากร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงภาณิชา  พานิชผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายภานุรุจ  เชาวรานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงภิรมณ์นารถ  วีระธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายภูดินันท์  ลือวิฑูรเวชกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายภูเบศ  คงกะพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายภูมิพิชญ์  สินทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภูมิเมธ  พัทธเสมา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายภูเมธ  วัฒนปัญญาขจร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายภูรินทร์  กัลยา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายภูริศ  งามขจรกุลกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงมนสิชา  กิจดำรงกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงเมธาพร  ปัดทุม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายรชต  บุตรดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงรมิตา  เจริญสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายรักษิต  จงโชติชัชวาลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายรัชกฤช  สาธุกิจชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายรุจิภาส  ประสพสิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงรุจิรดา  เจริญผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงลภัสรดา  หาญเหี้ยม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงลักขณา  สารทรัพย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายเลิศวรรธน์  สิทธิเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายวชิระ  เจริญสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายวชีรวิชญ์  นุกูลกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงวรรณกร  สุขาจิตต์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงวรัญรดา  โพธิกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงวรารัศมิ์  ตันติยานุภาพร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงวริมน  วนสิริสกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงวริศรา  ภูคำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายวสุธา  วารนิช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายวัชระพงษ์  คำผัน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงวาวี  พุ่มวิเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายวิชญ์  สนั่นเกียรติเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวินนตา  อนันต์มหพงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายวิริทธิ์พล  อภิธรรมภูษิต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เทียนหลง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงศศิกานต์  พิมเสน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงศศิธิดา  ยะวาวงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงศศิภา  ภูมิพื้นผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงศศิร์รัช  คงขวัญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายศุภณัฐณ์  ทองปัญญา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงศุภรดา  โป่ยขุนทด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายศุภัช  กุลดำรงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายสรยุทธ  ทองนาค โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายสรวิชญ์  นกสว่าง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายสรศักดิ์  เรืองเวชติวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงสิญานันทน์  ผจงเสาวภาคย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสิรภัทร  วงเวียน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสิรินยา  กิจจานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงนภา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายสุทธินันท์  เขมะสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสุพิชฌาน์  ประถม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คงเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสุมัจฉา  จุ้ยทองคำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสุรัมภา  อนามพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงสู่ขวัญ  ทับลา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เปรมกมล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายอดุลวิทย์  เสียงประเสริฐ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายอธิพัฒน์  โพธิโชติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายอนาวิน  แสงหา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงอมลรดา  มงคลพาณิชย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายอรรถพงษ์  เรืองเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายอัครกร  พลมหาลาภ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายอัครณคร  พูลศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงอังค์วรา  บุญเกตุ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอัญชิษา  สายทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงอัณณ์ชญาน์  อุดมธนภาคย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายอินทร์ทัช  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายอิศเรศ  รัตนสร้อย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงอิสรีย์  รุ่งสาย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายไอยคุปป์  ฉิมวิเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกริน  ศุภกังวาน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
482 เด็กชายกันตพัฒน์  ดำศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงเขมจิรา  คล่องขยัน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายฆนวันต์  โกยทา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายชนาธิป  ฟรานส แฟบบรี่ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายชีวธันย์  ดิษฐภิญโญ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงชุติรดา  ซึงถาวร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายฐิติกร  รัตนมณฑ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายณชพล  เดชกำแหง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายณัฐเดชน์  ชลสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายณัฐนันท์  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายณัฐพงษ์  สิทธิมาลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายต้นน้ำ  ศิริคำ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงธรรมิกา  พยัคฆสังข์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายธิติภัทท  จิรทวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายธีรภัทร  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายธีรวัฒน์  ธารพุฒ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีจันทรอารี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายปวริศร์  พึ่งแพง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายปัณณธร  ศรีจันทรอารี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงพริมา  ลือชาชาญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายพลภัทร  บำรุงธรรม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงพอเพียง  พืชพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงพิชญาภา  แพงาม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายพีรวิชญ์  จารุไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายพีรวิชญ์  เจตน์มงคล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายพุฒิธร  พุทพอย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงเพ็ญทิพภัทร  ชวนะ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายภคดล  ภักคีรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงภัทราพร  แสงอุไร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงภาวิศา  ชุ่มวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายภิภพ  หมื่นแสน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายภูมินฑร์  สิงห์ครุธ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายภูวฎณ  สุขนาคกิจ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายมาร์คัส  แอนทูนี ชาร์บพารา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายวราพันธ์  รัตนเชิดชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายสมชาติ  กลิ่นสุนทร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงสัตตบุษย์  เอี่ยมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายอธิป  ศรีพญา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายเอเชอร์  เซียง ยี วอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงกฤษดาวรรณ  ฉวีวรรณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายกล้าตะวัน  อุเทน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายกวิน  ชัยวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายกอปรกฤษ  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงเกสรา  ลิลิตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายจักรภัทร  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงจันทกานติ์  อิชยาวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงฉัตรปวีร์  สุขสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายชนกันต์  สีสด โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงชนาภา  นามประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายชนาเมธ  จัตุกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงชยาภา  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายชวัลวิทย์  โพธิจักร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายชิเนรัช  ศรีศรทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายไชญเชษฐ์  จันทร์ไพศาลสิน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงฐิติวรยา  ฐิติพัฒนาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณปภัส  สาหร่ายทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โชคดี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายณัฐรัฐ  นามบุรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณิชนันทน์  อภิญญากุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงตลับไหม  เจริญพานิช โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายเตชัส  พิมพา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายเตชินท์  ฉายาชวลิต โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงทักษอร  สรณะ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายทัตภูมิ  ตาตะคุ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายธชธร  ใบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายธนกฤต  ชลธารกัมปนาท โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายธนดล  สุขนาคกิจ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธนัญภัทร์  เต็มศิริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงธนิษฐา  กัดมั่น โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงธมลวรรณ  โธวริส โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายธรรมปพน  สุดแสวง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงธันยรัตน์  เตือนจันทร์ทึก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธันยวัต  โพธิกิจ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายธีรพัชร์  สิทธิโชติฐิติคุณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนงนภัส  รังษิรุจิ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนภสวรรณ  ศักดิ์คำ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายนัสเตชินท์  คำมิทัน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายน่านสมุทร  เกี้ยวมาศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายนิลล์ณภัทร  เธียรวรโชค โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองบาง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงบุรัสกร  คำนันท์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปภาวี  ถึงสุข โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงปภิณทิพย์  กิจพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงปวีณ์ริศา  ชินอุดมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายปัญญาพล  สุขจิตต์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พลายลำทวน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพนิตสิรี  จิโรจน์วงค์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายพศิน  ธีรชัยธัญญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายพสิษฐ์  คติทองเอก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายพสุสิทธิ์  วรรณชมภู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพอเพียง  อินทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพัชราภา  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพัณณิตา  ไชยเผือก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพันธ์ประภา  โพธิเกษม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพัสกวิน  เสาวนา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพิภัทรา  แสงอุไร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ม่วงหวาน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพีรยา  พีซ ศรัทธาบุญ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงแพรวา  อนันตสุข โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายฟีนิกซ์  แชร์ฟ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงภคพร  แจ้งอรุณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงภวพร  สมนึก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายภัทรดนัย  อุดมเลิศวนสิน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงมนพัทธ์  บุพโต โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายยงกฤต  โภคัยจิรพัส โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายยุทธวีร์  นาคทิพย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงลสิชญา  สิงห์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายวชิรวิทย์  สิทธิศร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงวรฤทัย  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงวรวัลคุ์  สิมะบวรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงวรินทิรา  เเก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงวริศรา  พูลเงิน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายวิชญะ  อยู่พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายศักดิ์พล  เซี่ยงโหล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายศิวพงศ์  จวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงสกุลตลา  เกษสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายสถาปัตย์  บุญประสาน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสวรส  พงษ์พูล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายสายฟ้า  ทันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงสิระกา  กอร์ปไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงสุกฤตา  บำรุงสวน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายสุมิตร  จันทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอชิรญา  วชิรหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายอาบรูบากัร  เดียคีเต้ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายอาร์วิน  จาวาเฮเรี่ยน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงกชกร  หมูหล้า โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงกนกลักษณ์  พุ่มโพธิ์ทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายกรกฤต  ท่าเรือ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงกรรณ  บุราสิทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายกรวินท์  ขันติกูล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายกันตพงศ์  พงศ์ครรชิต โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โอสถโอฬาร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงกัลยกร  วนวาที โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงกานต์ธิดา  มะณีย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายกิตติภูมิ  หวลคนึง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายกุลธวัช  ระวีวัฒน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายจิรเดช  เจริญผล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงจิรัชญาศ์  พิสุทธิ์เสรีวงศ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงจิรัชยา  วรอรรถ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
623 เด็กชายจิรัฏชวิน  เหลืองปัญญาภรณ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงชนันท์กานต์  เชื้อพรมมา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
625 เด็กหญิงชมพูนุช  บุญพิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายณภสุ  กาญจนนิมมาน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
627 เด็กหญิงณัชชา  ศิลปมั่นคง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
628 เด็กหญิงณัชธนาพักตร์  ปิ่นอนุกูล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายณัฐกิตติ์  ทัพฤทธิ์พรศิริ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายณัฐชานนท์  กระทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
631 เด็กชายณัฐภีม์  ไข่แก้ว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงณัฐวิลัย  ชนะชัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงณิชากร  เขาจารี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
634 เด็กชายตะวันฤทธิ์  วงศ์คลองเขื่อน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายธนจร  ท่าม่วง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
636 เด็กชายธราเทพ  เมฆจันทร์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
637 เด็กชายธีรพงษ์  ดรประทุม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายนภนต์  ชินวิสุทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายนภัทร  พนัสพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงนภัสสร  ผิวขาว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงนฤมล  สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายนันท์ณิทัศน์  วิชัยสุนทร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงน้ำเพชร  สาหร่ายรักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงนิศาชล  วิสารัตน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงปภาดา  จรัญฤทธิกุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายปริกร  นัทธกรณ์ธัญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงปรียากร  มหเศรษฐพงษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงปัณณรัตน์  วิริยะสิทธารถ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายปัณณวัฒน์  ทับมี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงปาริชาติ  รักษ์พงษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงปุญณิศา  งามระเบียบ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงไปรยา  มณีโชติ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายพงศ์พสิน  แก้วแกมกาญจน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงพลอยธีรา  จันทศิริ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายพสุธร  วนจารี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงพัชราภา  มโนธรรม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงพัณณิตา  ผาชลา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
659 เด็กหญิงพิชชาพร  ทองขจร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงพิชญาพร  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงพิมพ์รรรญา  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
662 เด็กชายพิมุกต์  ประมาณพล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงพีรดา  จำนงค์สุทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
664 เด็กชายเพชรถิรวัฒน์  รักซ้อน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สมพร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายเพิ่มพูล  พันธ์อมตะ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงภควดี  ฉิมพลี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายภาณุวัฒน์  โต้วฮวดใช้ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงภารดี  พลารักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายภูมิพัฒน์  เข็มทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายมะห์มุด  ทัวเร่ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงมุกวดี โปเล็ต  ดูพุย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงเม็ดทราย  บุญเปรี่ยม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
674 เด็กชายแม๊กส์  สเปนเซอร์ แนช โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
675 เด็กหญิงลภัสรดา  มะลิลา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายวชิรวิชญ์  เมืองวงค์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
677 เด็กชายวรากร  เมธาวรากุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงวรานุรักษ์  วงษ์จั่นแก้ว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
679 เด็กหญิงวิรมณ  วุฒิเกตุ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายวีรภัทร  เจนทนา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
681 เด็กชายวูดโรว์  นอร์แมน กิจจานนท์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงศดานันท์  นรินทร์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงศรัญญ์ภัทร  บุญนาคฉัตรทิพย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุรัสวดี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
685 เด็กชายศุภธัช  เจนการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงสมบัติ  ซุม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงสาริศา  กราบทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
688 เด็กชายสิทธิเดช  อังคะหิรัญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายเสฏฐพงศ์  แสงอุ่น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงอนรรฆวี  จันทประสิทธิ์สุข โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงอภิชญา  รักร่วม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงอริสรา  ศิริเกษ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงอันนา  ฉัตรภูติ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
694 เด็กชายอิสระชัย  บุญโกย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงอิสรัญญา  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงอิสรีย์  โฆสิตไพศาล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
697 เด็กชายเอื้อการย์  ธรรมสุวรรณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงไอศิมา  แจ่มแจ้ง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงกชพร  ชีพชอบธรรม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายกรึงธากร  นาเครือ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์สูงเนิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงกัญสพัฒน์  เต๋นเต้ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงกุลนันท์  เอียวซู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงจันทรัตน์  นพชัยอำนวยโชค โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  มงคลวิเชียร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายจีรภัทร์  ลิ้มบุญยประเสริฐ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงชุติกาญจณ์  วิบูลย์ธรรมกิจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายฐิติพันธ์  เหล่าอารีย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายณภัทร  วิเศษพันธ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายณภัทร์  บุญชุ่ม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสุดใจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายณัฐพงศ์  ทรงรัตนานนท์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงดนิตา  นันทพานิช โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงดวงดาว  วิเศษการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายเทอดศักดิ์  คำเพ็ชร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
716 นายธนภัทร  จันทกิจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงธันยพร  ทิพจินดา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงธิดารัตน์  งามล้วน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายบรรณสรณ์  อิ่มเอิบ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงบุญฐิสา  นัมคณิสรณ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายบุณยธร  อินทไชย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงเบญญาดา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงปานชีวา  สมหมาย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงพรนภัส  เจียมโฆสิต โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงพาณิภัค  ศิลภมร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงพิจิตรา  ชัยสุข โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายพิชญางกูร  ขอดเตชะ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายพีรวิชญ์  บรรเลงศัพท์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงเพชรรดา  เลียวกสิกร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวภิชญาภา  สนธิโสภณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายภูริบุตร  บัวทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายภูริภัทร  โภคผดุง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
733 นายรัชชานนท์  พลอาจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นายรัฐธีร์  ทองปัญญา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงวรรณพร  บุญทรง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงวิลาสินี  สันประเสริฐ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงศศิรัตน์  จงรัตนมงคล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงสิปปนันท์  ราชพลี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงสุทธดา  ชนาภัทรโภคิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงสุพิชชา  อัตถาหาญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ขวัญมา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงอชิรญา  พลอาจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงอภิชญา  สร้อยศรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายอัครัช  วรรณสุข โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงอารยา  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงอุรชา  สุวรรณโชติ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายกฤตภาส  จงส่งเสริม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายกฤตัชญ์  จันทิวาริน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายกฤตานนท์  นิตรมะณี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายกฤษกร  เพ็งประโคน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายกลวัชร  นอยเม็ง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายกานต์  บุราสิทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงกุลิสรา  สบายเย็น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงจิรวดี  เทียนสุวรรณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงชญานันท์  จรรยา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงชนัญชิดา  กุลรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายชวนนท์  รุ่งศิริยืนยง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายชาติชาย  พฤทธิไพฑูรย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายณฐาภพ  โพธิภักดิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายณัฐกิตติ์  ผาชลา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายณัฐธนนท์  ธนารัญญ์โรจน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงดากานดา  ปานทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงดาริกา  รุ่งเรือง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายทวีวัฒน์  ชัยเด่น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงธนพร  พรชัยสิงห์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายธันย์วริศ  เหลืองอุดมชัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายนคร  วัฒนาวารินทร์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายนนท์ตระการ  พลสิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงนัทชา  ผสมทรัพย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงนันทกานต์  พลสิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงนีรชา  อิ่มรัตน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงบุปผา  พนาเจริญไพบูลย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายปัณณทัต  อัตกลับ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายปารเมศ  เทพปิยะวงศ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงปิยาอร  ศิวิไล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายพงษภัทร  วิเสโส โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายพชร  บัวตูม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายพรหมมินทร์  ชัยอภิเจริญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงพลอยกมล  พลอยวิจิตร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายพศิน  เจริญภูมิ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายพัชยุทธ  แสงสว่าง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายพิชญะ  พรหมศิริ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายพิพิชชัย  พลอยชาติตระกูล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงภัทรวดี  ชมโฉม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายภูปกรณ์  อนัญญพร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กชายภูมิพิสิฐ  ลี้ศิริวัฒนกุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายภูวริส  ผาดผ่อง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงวรกมล  งามมี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงศรัณย์ญาพร  สวัสดิการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิทธิชาญชัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงสิรีธร  คงถ้อย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายสุทธินันท์  สงวนสิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายอชิรภัทร  แพน้อย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงอชิราญาณ์  ขุนจันทร์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายอนุภัทร  เกียรติภัทรชัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงอมรา  อยู่ป้อม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายอัครพัชร์  เชาว์อารีย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายอัครวินท์  ชัยชารี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงอัยยาดา  อยู่รอต โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายอัษดิน  สร้อยเงิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงอารดา  นนทรัตน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายเอกณัฐ  ทองวิเวก โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม