รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกิตติภูมิ  ชาติพหล โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายขุนพล  โพธิ์หล้า โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงญาดา  เสิกภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายฐิติวัฒน์  ลีเวียง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐฐชา  เจียจินดา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายแทนคุณ  เหมือนแซง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธนพงษ์  บุญธรรม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายนิติภูมิ  โครตภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพชรอร  พรมลี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายพิสิษฐ์  ดำเลิศวงค์สกุล โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายพีรพล  โพธิ์สีตา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายภัทรพล  ภูมิคอนสาร โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายยศกร  บรรยง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีชัย โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุตรเมืองปักษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายอัศรา  แดงสีดา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกนกพร  หนองสิมมา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงกรชนก  ชาสังข์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกวินตรา  ศรีธร โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงกัลญาณี  วิเชียร โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกิดบำรุง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงกิติลักษณ์  ปลัดจ่า โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงกุลนัดดา  เวียงอินทร์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจงามกุล โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงขวัญข้าว  มีเทพ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงจรรยพร  ศักดาราช โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงจันทิมา  ทองธรรมชาติ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงจิณัฐตา  ชัยปลื้ม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงจิดาภา  เพียาวรรณ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงจิตลดา  ทินนิกร โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายจิรายุ  พรสุวรรณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายจิราวุฒิ  ดีสาทร โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กชายเฉลิมชัย  มูลอาจ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชลธิชา  ดอกไม้งาม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงชลธิชา  ตันวัน โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายชินวุฒ  ทาขุลี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงญาดา  กัญญวงศ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงญานิกา  สารคำ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กชายฐิติศักดิ์  ลีเวียง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงณัฐฐนันท์  ปลื้มสุด โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงณัฐธิดา  จุลนันท์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์สนั่น โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายธนภัทร  ลานขามป้อม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธิติพงษ์  เดชครอบ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธีรภัทร์  เจียงภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธีรยุทธ  เจ๊กมา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายธีรวัฒน์  พุ่มฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธีระเทพ  หมื่นเทศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณชัย โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงนันทยา  ล่ามสมบัติ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนันทิยา  ชนะหมอก โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงนิภารัตน์  เดชรักษา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายบริบูรณ์  เดชรักษา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงบุษราคัม  พลชัยมาตร์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงเบญญาภา  ฝ่ายจะโป๊ะ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงประภัสรา  สีมาชัย โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงประภัสศร  มูลสาร โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายปิติพัทธ์  คำภา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปุณยนุช  แสงชาตรี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพชรมน  พรมลี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพรชนก  เคนแคน โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพรรณิภา  ไกรอ่ำ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายพันทัพ  บุญก้อน โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพิมลพรรณ  จิตรสว่าง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพีรดา  สงพัฒน์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงพีรพัฒน์  มาลากอง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายพีรภทร  ดวงตาไท้ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงภักดี  ไชยดวงศรี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายภัทรพล  เจียงภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงภัทรสุดา  แก้วโสภา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายภูธเนตร  สุวรรณ์ทา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงเมษา  อุ่นสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงรสทร  ศรีมหาพรม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เทสีรัตน์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงวรรณิดา  บุญซ้อน โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวรรณิภา  ซามมากลม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงวิลัยพร  หลอดอาสา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายวีรวัฒน์  เกตุภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงศลิษา  นิลพิมาย โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศศิรัญญา  บู่คำ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงศศิวิมล  ไพศาลธรรม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายศุภโชค  ทาขุลี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงสิริพิพรรธน์  ก้านภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสิริยากรณ์  เวียงสงค์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงสุชาตา  สิงห์ชา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงสุชานรี  หอมดวง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์โหน่ง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอทิตยา  อำมะ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอทิติยา  กันหาเรียง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอนุธิดา  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายอภิวัฒน์  เสิกภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายอภิสิทธิ์  ขุนศรีเจริญ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอรอุมา  เทิ้งสันเทียะ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอรัญญา  บุญธรรม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงอวิษา  อินทร์ขอ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอังคณา  เพียวงษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงอัญชริกา  บูระพิน โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอาภัสรา  น้อยสมวงศ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงไอลดา  มีเทพ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกนกนุช  เจริญคุณ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายกมลวัฒน์  ทุมแก้ว โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายกรรณชรณกร  พาเบ้า โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงกานติ์นภัสส์  ทาบุญ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงญาสุดาภรณ์  เขียนจูม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงทัตพิชา  แป้นสันเทียะ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายธนกร  แก้วเวียง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายนราวิชญ์  การอรุณ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สารเหล่าโพธิ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายปวริศ  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ปะกังลำภู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงพันธ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายรติวรรธน์  แสนจันทร์ฮาม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงระพีวรรณ  เรืองศรี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายวรภพ  ช่างทองที โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสิริมาดา  ราชาวงษ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายสุรพร  จันทะแจ่ม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวบรรเทา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกนกวรรณ  เหล็กทุม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  กรองแก้ว โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจรรยาพร  ปัญญาพัฒนานนท์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชนม์นิภา  นามลา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชัญญานุช  มีนอก โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายชัยวัฒน์  พิลาไชย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงฐิดาพัชร์  ภาษี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงทักษพร  ลิพลทา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธนพร  หล้าเพชร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงธัญชนก  ทัพซ้าย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนฤพร  วรวัตร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนันท์นภัส  โพธิดา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนาขวัญ  เครือสุคนธ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปารณีย์  ชาโท โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายปิติภัทร  สาระพันธ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพรปวีณ์  แข้นา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพรรณรัตน์  คิดถูก โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพรรษา  น้อยเอาะ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพฤนท์  ถาวรยุติธรรม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายพิชยุตม์  สอนโส โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงภัทรธิดา  หมั่นมี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงภัทรธิดา  แซงโคตร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงรุจิดา  กาสา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวิภาสินี  ศรีภา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงอธิติยา  ศิริบุญมี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอรรัมภา  สุระวนิชกุล โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอลิเซีย  กรีน โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกัญญา  กันหาพิมพ์ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดาวาด โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณปภา  ทองสุข โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำแหงพล โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธันยพร  เหลาท้าว โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธิดาวัลย์  บุญกุศล โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปทิตตา  ศรีสงคราม โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภิพัฒน์  กัณหาพิมพ์ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงศศินันท์  ปริเตนัง โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสุภัสสร  มานิตย์นารถ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสุมิตรา  สอนโพธิ์ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายอนุชา  สิมมาคำ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายอนุชา  แวงวัน โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายกิตติภพ  รุ่งภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงเชิญขวัญ  ลาสอน โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายรชฏ  ศรีอารยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายอลงกรณ์  ทิ้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงธันยพร  บุนรอด โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายพลศิษฐ์  อินทรวิชา โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินทรวิชา โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา ม.1 คณิต ม.ต้น
168 นายเชี่ยวชาญ  แก้วเกิน โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงกฤติกานต์  หล้าบ้านโพน โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายทรงวิทย์  ขวัญพรม โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายกรวิชญ์  บู่แก้ว โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายกฤษฐา  พิริยะกุล โรงเรียนบ้านสงเปือย ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายกลวัชร  ผาวงษ์หา โรงเรียนบ้านสงเปือย ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพันทิวา  เครือไกรวรรณ โรงเรียนบ้านสงเปือย ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายสิงหา  เหลืองดี โรงเรียนบ้านสงเปือย ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงสุนันทวดี  วงกลัด โรงเรียนบ้านสงเปือย ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงเกษสุพัช  สงบุดดี โรงเรียนบ้านสงเปือย ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายดนัย  เกื้อหนองขุ่น โรงเรียนบ้านสงเปือย ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธาริชา  ชอบแก้ว โรงเรียนบ้านสงเปือย ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนราธิป  แสงปลาด โรงเรียนบ้านสงเปือย ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงยุภาวดี  สิงห์จันทร์ โรงเรียนบ้านสงเปือย ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสุดารัตน์  นะคำศรี โรงเรียนบ้านสงเปือย ป.6 วิทย์ประถม