รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเกียรติกูล  วิลัยหล้า โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายจิรพัส  ชำนาญ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชญาดา  หลักเพชร โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนุภาพร  ไชยศรีสุข โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ประเสริฐศรี โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายพิสนธ์วนาศาสตร์  เมืองผุย โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายพีรพล  หงษ์คง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายพีระพงษ์  แบ่งวัน โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจริยา  วังคาม โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายจารุภูมิ  อินภูวงษ์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายชวิศา  โยชัย โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายชินาธิป  แก้วอินทร์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงฐิดารัตน์  โยสิคุณ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายธงชัย  คำยศ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์เหล่อ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายธวัชชัย  เทียนทอง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงธัญชนก  เจือสกุล โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์เทาว์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายปฏิพันธ์  ละน้อย โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงปัณฑรีย์  ยิ้มเจริญ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงพรจากฟ้า  อ่วมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงพัทธนันท์  นระทัด โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายพายุพัฒน์  โคตรหลักคำ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายภัทรพล  พิรักษา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กชายรัฐพงษ์  สงฆ์พัด โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กชายวรเมธ  ภิรมย์ไทย โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงวรรวรัช  จอมคำสิงห์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายวุฒิกร  พลเยี่ยม โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงศรัณยา  คามะเชียงพิณ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงศศิวิมล  ละม่อม โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงศุภรดา  ดาระภา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายศุภฤกษ์  อานทอง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงสุนิษา  ภูเลือดลม โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงเสาวภา  วงษา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงอภิชญา  หมีแสง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายอมฤตกร  ธรรมประโชติ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายไอย์ดิน  สุภาพ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายณัฐวิทย์  พันโยศรี โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกมลวรรณ  พุทธศร โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จุฑาเวฬุ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุทัยทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชนมล  เข็มขาว โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชนิดาภา  อัครพรเดชาพงษ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายชนิตว์นันธ์  เฉิดละออ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชิษณุพร  สุครีพ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงฐิติพร  ปะมังคะสัง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงทักษพร  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายธนกฤต  สิทธิหา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายธนโชติ  บุญทรนง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณบาง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายธีรภัทร  โฆษเกรียงไกร โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงนันท์นภัส  ลิ่มสกุลชูโรจน์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปัญญาพร  แหลมทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพนัชศกร  หล้าคำ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพรนภา  ชาพิมพ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพัชรพร  ห้าวหาญ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพาณิภัค  ยุตัน โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สามขำนิล โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายวรรณรัฐ  แอบทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายวสุพล  กฤติกานารา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศิรินันท์  ประจันตะเสน โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายสัทธาพล  มาตรา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอัธยา  อินทร์สนิท โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายกณวรรธน์  วงษาจัน โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงจิณัฐตา  บรรยงค์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงชนัญญา  ปกป้อง โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงนนสิการ  มหามาตร โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงนิชานันท์  สองปราบ โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนิศารัตน์  บำรุงภักดี โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายปารินทร์ธรณ์  จีนพงษ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพิทยารัตน์  เทศจำปา โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพิริญญา โสภา  โสภา โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายสมเจต  โสภารัตน์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายเอกรัฐ  ศรีมาโนช โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายจิรกร  เศรษฐา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายจิรดิชย์  พันเพลิงพฤกษ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงญาดา  ทองโคตร โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กุลขัว โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณิชชา  สุขเกษม โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธนภัทร  ทองแสง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธีรภัทร  โมคะรัตน์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงนงนภัส  ป่าโพธิ์ชัย โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายนัทธพงศ์  บุตนุ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนิภาธร  ทัพธานี โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงบุษยมาศ  บุรีสูงเนิน โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงปาริชาติ  ประตูเงิน โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปีญากร  ศรีจำปา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพลอยใส  คันธภูมิ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายพลาธิป  ฉิมมา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพัชรียา  ศรีหานารถ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลฉวี โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงภัทราพร  อินทสมบัติ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายวสันต์  มหามาตร โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายศุภณัฐ  แสงลา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายสิทธิพงษ์  กล่ำมาก โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสุปรีญา  ทองโคตร โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงขวัญจิรา  รักน้ำเที่ยง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงจิดาภา  ตัวสระเกษ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายชนินทร  ศิริมนตรี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงชลิดา  ชัยพิมูล โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณัฐธิญา  รุ่งเรือง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วอาจ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายธนกร  แก้วสีนวล โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายธนภัทร  นาหนองตูม โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายธนากร  โหมบางลี้ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนันทิยา  ภูมิรนทร์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนิรชา  แดนพรม โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายปฏิภาณ  อามาตรสมบัติ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีเชียงสา โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงปรีดาพร  ชุ่มอภัย โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปัฏมาภรณ์  ผันพิมาย โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงภัทรดา  มูลสาระ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทับละคร โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายรัฐภัทร  นวลไธสง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสุพิชญา  เศษท้าว โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีกำพล โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนวงษ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายจักริน  แก้วเบ้า โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายจิรเมธ  อรรคฮาด โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเจตชรินทรณ์  บัวมาตย์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงฉันทพิชญา  วงศ์แสน โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชรินรัตน์  เนื่องลี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชวัลนุช  พุฒซ้าย โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงโชคดี  นารถน้ำพอง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายณภัทร  นิลแก้ว โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฐาวีรนุช  นาวงค์กัน โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงดวงพร  จำปี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายดิศานุวัตร  สเตศรี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายเดชมนตรี  ธูปเทียนทอง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธนพร  อินทรปัญญา โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธนาธิธร  มุงคุณคำชาว โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธันย์ธนภู  ชาญประเสริฐ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายนรภัทร  ไชยคำ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายปรเมศวร์  คำภูธร โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงประภากร  ทรัพย์สำราญ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปรานปรียา  เศษรักษา โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพงศธร  หล้าสีดา โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกียกสูงเนิน โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงภูริชญา  พงษ์พูล โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงราชาวดี  หงษ์สาหัส โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายศุภฤกษ์  สมภาร โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายอภิเดช  พัฒนศรี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอาภรณ์  มีศิลป์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม