รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพร  พืชผักหวาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญจน์นิกข์  ธนชิตชัยกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกานดาวดี  กองขวัญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติภูมิ  แสงเปี่ยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชาวโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายคมกริช  สัมผัสเย็น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายจารุพัฒน์  แดงกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิทำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายชนธิป  ร่วมพัฒนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชนิสรา  ศิริโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  นาคตะคุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณิชานันท์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธนัญธาดา  เสมอหน้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายธนาธิป  อุบลจร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายธีรภัทร  หล่มช่างคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธีรภัทร เบเนท  วงค์คำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายธีรวัจน์  บรรจงพิพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนภัสสรณ์  จันทวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายนราธิป  ตั้งกุลบริบูรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายเนติภูมิ  นาขาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายปพนธนัย  ศิริคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทร์ชูวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายปรวีร์  ชัยดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายปวีณ  ปวีณาภรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายปัญจพล  สอลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายปิติพัฒน์  โสภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  เจริญสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายพจน์ชวิทย์  จ้อยฉิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายพชรพล  ศรีสง่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายพรพิพัฒน์  บรรเทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพราวพิมล  โชควรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายพลกฤต  แวมประชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายพลวรรธน์  กิตติโพวานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงภทรพรรณ  ราชมะโรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงภัทรธิตา  เจริญศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายภัทรพงษ์  ปิดตาทานัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายภานุวัฒน์  กงทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายภูมิกานต์  แก้วศรีหา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงภูมิศา  กุมภาวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายรชฎ  เฮ้าประมงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายรชต  เข็มขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงรติอร  โพธิ์อุดม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายรุ่งรดิศ  ไร่ขาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายวชิรพล  ยกบัตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายวชิรวัชร  ใจกระจ่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวนัชพร  ชุมแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวรัญชรีย์  มั่นคงดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายวัฒน์ชานนท์  กิตติศุภรพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายวีระศักดิ์  ดาบุตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายศุภสิน  เลิศดิเรกรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายสิทธิพล  ชาปัด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสิริกัญญา  ปะลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสิริบุญญากร  มาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายสืบสาน  กันทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสุพัฒชญา  พันทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุภาวีร์  การฟุ้ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอตินุช  โพธิ์นอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายอภิวัฒน์  ศิลารักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายอัสนี  พิทักษ์วงศ์โรจน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายอำพล  พรมภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกชพรรณ  พลสิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกนกพร  ชาวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปะเพโส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกมลชนก  จันทราเทพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายกรกวรรษ  นานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายกรินทร์  บัวดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกฤติยาณี  ชลธี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายกฤษณะ  วรรังสฤษฎิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายกฤษณะ  อนุตรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีเตชะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายก้องกฤตพงศ์  พิลามาศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โนนเค้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกัญญาภัทร  มาป้อม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิณเสวก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกัณฐ์ณาพร  สีน้อยขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายกันตภณ  อัคฮาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกันต์ระพี  สุพรมพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปิดตาทานัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกิตติญา  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกิตติญาลักษณ์  มีระหงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายกิตตินันท์  พร้อมพรั่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกิตติพัฒน์  โพธิ์อุดม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกีรติ  ดีโยธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงเกตุแก้วศิริมา  วงษ์คงคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงเกวรีย์  พละสุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงเกวลิน  รัตน์รองใต้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงขจีพรรณ  สุดชาดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทะดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงขวัญข้าว  เกตุสุด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายคชินทร์ชัย  โสภาที โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายคณาธิป  แซ่ซื้อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายคณิศร  จำเนียรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายคเณศร  อามาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายคมเพชร  มีภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายคุณานนต์  ไขเหลาคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายจักรินทร์  สมีพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจิณณพัต  โม้วงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายจิรพงษ์  จันทรสมบัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายจิรภัทร  โคตรบุดดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายจิรเมธ  ประพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายจิรวัฒน์  ป้องนนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงจีระนันท์  ปริสุทธิ์สุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฉัตรพลอย  ปัญญารัตนวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงฉัตรเพชร  ปัญญารัตนวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชญาธร  คชพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชนนันท์  สิริวารินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายชนวีร์  ยุพิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายชนุตร์  นามบุญเรือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชยกฤษ  อุณชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายชยธร  อูปแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายชยางกูร  คำไอ่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายชยางกูร  โนนพะยอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายชวลิต  ศรีแสนยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชัญญานุช  บุดดีคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายชิโรดล  พิชนะชน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ลี้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายโชคชัย  กุลสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายญาณาธร  ธนชิตชัยกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงญาดาพรรดิ์  รัตนทิพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงญารินดา  ปัตตะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายฐนยศปกร  โพธิไชยแสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายฑีฑายุ  สมบูรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายณภัสนนท์  รือหาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัชชา  สินโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัชชา  อาร์กาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณัชนพ  ขุนทองเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณัชพล  โขจุลธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัชษ์ชิชาฆ์  นันท์ประทุมตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฎฐิณี  ขุนบาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ขวาลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณัฐชนน  หาวอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณัฐฐิวุฒิ  สิงห์โคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐณิชา  เงาะดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณัฐถานิด  แสนพันนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทรโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐธิดา  โสดาจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีจุ้ยซ้าย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณัฐพนธ์  อยู่เจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฐริกา  หาวอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐวดี  ศิริโชคชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัฐวัชต์  ตั้งวัฒนสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณัฐอมร  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายดาเนียล  แอ็คสดาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงดารินทร์  สาเสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายติณณภพ  ชาทองยศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายติณพัฒน์  พันธ์พิทักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายถิรภาวิต  ศรีอินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายทฤษฎี  สุวรรณชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงทักษพร  ผางสง่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงทัสนาพร  คูณโน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงทิพามณี  เตโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนชัย  ชะฏาทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนพจน์  สินทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธนพร  จันทะนันท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธนพรรณ  สว่างปัญญา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนพล  หมุนไหม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธนภรณ์  หล่มช่างคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนวัฒน์  แซ่เอี๊ยว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธเนศพล  เจริญสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธมนธ์รัตน์  สว่างอารมณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธมลวรรณ  เขียวแป้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธัญชนก  กันพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ผาสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธัญพิชชา  ลาดมะโรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธารรินดา  ไชยศิวามงคล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วชะเนตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธีรรัฐ  บดไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธีรวัฒน์  กาบบัวไข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธีระพงษ์  พั่วศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายนพนนท์  ปิตตาระโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายนราวิชญ์  ทาซ้าย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายนราวิชญ์  พิริยะกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนลินี  พงษ์ศิริรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ภูมิพาณิชย์ชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนันท์ฐิชา  พลชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนันท์นภัส  กิตติศุภรพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนันท์นภัส  เมืองโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนาตาลี  เอี่ยมสอาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนาริวัฒน์  บุญภัทรดอนซุยแป โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนิชนันท์  กัลยาบาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนิธิพร  ภูพันนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายบูรพา  บูรณะบัญญัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงเบญญาภา  ดงพระจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายปกรณ์  ศรีลุนช่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายปฏิภาณ  ประมังคะตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปณิธิตา  สีตาเนน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปภังกร  เจริญโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภะวะพินิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายปรัชญา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปราชญ์ธิดา  สอนสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปวันรัตน์  วันวิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปิยฉัตร  คุณสมบัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปิยะเตชินี  พิมพ์ผุย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีสง่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปุณยาพร  ศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพงศกร  เพียกเพีย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  โยธการี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพรธีรา  สามัคคี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพรลภัส  เรืองชัยจตุพร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพราวรวี  สระพรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพลอยสุวรรณ์  หงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพศวีร์  ทองดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพิชชาวลี  ปริสุทธิ์สุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิชญา  กุศลวัตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุขแสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพิมพ์เพียงเพ็ญ  ภูสอดเงิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  คำมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประจันตะเสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิรดาร์  เขตคาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิรุฬห์ธาร  จิตรไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพีรพัฒน์  วิไลพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพีรวิชญ์  ศิริเฮือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพียกเพีย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ฉุยเนียม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภัทรดนันท์  โคตรหลักเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายภัทรพล  สีดามล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายภัทรภูมิ  ปัญจนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภัทรวดี  อักษร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงภัทรวดี  เอ่นลุน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงภัทราพร  อัครวงศ์ปรีชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภัสราวดี  หอมดวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จันชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงภิญญาพัชณ์  ราศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายภูมินทร์  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงภูมิวรินทร์  ลี้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภูริภัทร  เหล่าคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภูริภัทร  แก่นวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภูวรินทร์  เหมรังษี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายภูสิษฐ์  เทต้อม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  จันทรา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงมัณฑิรา  ปะนิทาณะโต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงมิเชล พัชรสิริ  คะสีทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงมิเชลเล่  ซังแกร์ล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงมินตรา  ภูลายดอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงยุพารัตน์  แสนพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงรวิสา  กาวิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงรัชฎาพร  ทะวงใจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สุทธิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายรัฐภาค  วิชัยวัฒนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายราเชน  เชื้อสีดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงลภัสรดา  จักรศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงลภัสรดา  พละสาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงลลิต  หยาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายวชิรภัทร  รักษาพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงษ์ชาญศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวนัสนันท์  บุยกวาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงวนิศรา  ไชยพาฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวรนุช  นาที โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายวรบดินทร์  ลาดมะโรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงวรรชนก  สุเสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงวรรณธิดา  ศรีหัวแฮ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวรัญฐิญา  ทองขันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวรันธร  นามเข็ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวรางคณา  ผิวเผื่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวรางค์ศิริ  สุพรมพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวรินยุพา  สุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงวริยา  วงศ์สีหา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายวริศ  เลิศมหาลาภ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายวริษฐ์  หวานเสนาะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวรุณพร  นุชิต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวาณิชา  ทับหัวหนอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวิชิตา  ชาจุหวัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวิยะดา  เชยชะนันท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายวิรภัทร  โชควิริยะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงวิลาสิณี  เค้าแคน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายวิศวะ  แก้วมาลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายวีรชิต  จักรศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายวีรพัฒน์  แฉล้มรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายศรัณย์ปกรณ์  ศิริโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายศรัณยพงศ์  สินโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายศราวิช  มุระดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงศศิประภา  กาแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงศศิร์กร  ทาร่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายศักรนันทน์  มาสุพลพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงศิริกมล  วิทยกิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงศิริจรรย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงศิริพร  เลนคำมี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชาจุหวัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายศุภกร  แก้วปีลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายศุภกิจ  พูลเพิ่ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายศุภสิทธิ์  มิตรอุดม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีสุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชวิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสโรชา  ศรีดารา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายสิรภพ  นาคประเวศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายสิรภพ  เทียมสยาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงสิราวรรณ  เมืองช้าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสิรินาถ  วรรนิชาชีวะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงสิริอาภา  ศิริพรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสุชานันท์  นิ่มมงคล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสุธิดา  ขำผา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสุพัชชานันท์  สันเพราะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสุพิชญา  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสุภัทรา  ประพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสุภัสสรา  กัลยาบาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสุภานัน  ทองสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสุภาวดี  ทรัพย์เจริญศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงแสนเสน่ห์  ดำรงชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงหนึ่งกัญลยา  สละ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงหยกลายไทย  อรุณรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายอโณทัย  ภูมุงคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายอธิภัทร  ค้อนดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายอนพัทย์  มูลบุญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงอนัญญา  หีบแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงอนันธิตา  หล้าแก่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงอรชัญญา  สะดู่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายอรรถนนท์  ผาสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงอรรินทร์  รักสงฆ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอรวรา  จินารักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอรวรา  หมื่นสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอริสา  ขุนรายา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอักษราภัค  หงษ์ทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทิพย์อาจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายอัษฎาวุธ  พร้อมจิตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอาริสา  สุดรอด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายเอกกวิน  บาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชาย.อนาคิน  ราชาธรรมกุล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงกมลชนก  สีดอนซ้าย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายกรวุฒิ  อินทวัฒน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายกฤตยชญ์  สันทา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายกฤษณะ  ดาแหล่ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงกัญญภัส  ช่วยหาญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อันโยธา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายกาญจเกล้า  มนต์กิ่ง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายกิตติพงษ์  คําสะอาด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายกิตติภูมิ  โพธิ์ศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายกิตติเมธี  หวานแท้ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงเขมลดารินทร์  อันทอง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายจัตุรงค์  วงศ์มังกร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงจันทร์ส่อง  วิจิตรจริยา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายจิรพัฒน์  ขุริรัง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายจิรายุ  อันสนธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายเจษฎาภรณ์  คุณพันธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงชญาดา  ภูวงษา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงชนัญชิดา  งามวิลัย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงชนัญธิดา  สีเกิ้ง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงชนินยา  แก้วพรม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงฐานิกา  หงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายฐิตินันท์  อินอุ่นโชติ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงฐิติพร  ศรีนาง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงณชนก  รูปต่ำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายณชพล  เล่ห์กล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ชาปัด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สีหะบัณฑิต โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัสสะ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมีแจ้ง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายณัฐวุฒิ  สังขาศักดิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงณิชาญา  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายเทวินทร์  ไตรแก้ว โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายธนบดี  มาศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายธนพัต  สมศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายธนภัทร  วรรณดี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายธนภัทร์  ทองเจริญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายธนวัฒน์  ทองโคตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายธนวิทย์  พรประไพ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายธนวินท์  นามสนธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายธนากร  ขามคำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายธรรมรัตน์  แถวเพีย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงธิปอักษร  สันที โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายนนท์ณภัทร  พระเทศ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงนภัสสร  สมณะ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายนฤปนาถ  แก้วเมือง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายนันทวัฒน์  อาจกล้า โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงบุณยวีร์  หวานเนื้อ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงบุณยานุช  สุดทีป โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายปณกานต์  ศรีวงษ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงปริชญา  รักวินัย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงปรียนันท์  ภูถมเมฆ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายปวฤทธิ์  ชัยปัญหา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงปุณยวีร์  สมอนา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายผดุงเกียรติ  ราศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายพงศกร  ทะสังขา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงพรรษชล  โดขุนทด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงพลอยเนื้อแท้  ทองแท่ง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงแพรวพรรณ  พร้อมพรั่ง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ราศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงภิรดา  คำขาว โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงภูริชญา  ยุพิน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายภูวนัย  สีมา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงมนัญชนก  หาญนำชัย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงยุวพร  วรรณสิทธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์แก้ว โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงวิลาวัณย์  นามสม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงเวธนี  เชิญชัย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  คมขำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายศิรชัช  ราชบุญเรือง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงสิริกร  เค้าเเคน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงสิริยากร  ภาวะโคตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงสิริวิมล  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงอรจิรา  ใสยะลาม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายอรรถกวี  กระต่ายจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายอาทิเทพ  ประจันตะเสน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายอิงคยุทธ  โสภา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายอิทธิกร  โสภาจิตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายอินทัช  วรสวัสดิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงกชนันท์  พุฒศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกมลพร  สุ่ยหล้า โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายกรกฎ  อุทัยพล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายกฤชณัท  สุทธิ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายกฤตชวิน  แสงบัวท้าว โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายกฤตภาค  ศรีสารคาม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกฤติกา  วงชารี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายกฤษดดล  ไชยบัง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกวินธิดา  ช่อผูก โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายกวินปรัตถ์  ชัยนิคม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกวิสรา  วรนาศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายก้องภพ   สิงห์สำราญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกัญจ์ติพัฒน์  สวัสดิ์โพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกัญญนัช  ช่วยหาญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชัยปัญหา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายกันณพงศ์  วัฒนศักดิ์ศิริ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกัลญารัตร  ัราชธานี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงกัลยภัส  มีดี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วงศ์ตาขี่ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกิตติมา  ห้วยศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกีรตยา  ผือโย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายเกียรติยศ  ภู่พุกก์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงเขมิกา  ม่วงน้อย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงจรัสรวี  ขุ่มด้วง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายจักรกฤษณ์  อุดม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายจักรพงศ์  โพธิ์หล้า โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายจักรพรรดิ์  ขันขวา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายจักร์รัญ  อันทองวัจน์กร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงจันทิมา  แก้วกันยา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงจิดาภา  ชัยนิคม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายจิรกร  กรอดมรกต โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายจิรพัฒน์  พรหมรับ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงจิรวดี  โยเหลา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงจิรัฐิพร  สันเสนาะ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายเจษฎา  เงาะเศษ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงชญาน์นันท์  สิงห์มี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงชลดา  สิงห์ธานี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงชลธิชา  เถื่อนจํ้า โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงชลรัตน์ดา  เถื่อนจ้ำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงชลิตา  ภูแม่นเขียน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายชวกร  วงคุย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายชัชรินทร์  ไสวารี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงชัญญานุช  พารา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายชุติพนธ์  คำฟู โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงชุติมันต์  โนนทะเสน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายโชติณพณฐ์  เคนวิเศษ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงฐปนีย์  อาดี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชาดง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายฑีฆายุ  เกษร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายณฐกร  สีพลไกร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงณฐพร  วงษ์วิจิตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมบัติคำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงณัฏฐพร  โพธิกมล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณัฐชนก  ผิวฝาก โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณัฐชา  สุขกระจ่าง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายณัฐดนัย  ปัตตะเน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยโคตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทมุด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงด.ญ.ฐิติยา  ทาละลัย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายดนัยณัฐ  อุ่มจิตตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงดวงหฤทัย  หล้าบ้านแท่น โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงดารฺินทร์  มุ่งเรืองกลาง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงทวินันญา  แทนลึง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงทักษพร  วงษ์พระจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายทีฆายุ  เตยโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธนชาติ  ทิพประมวล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายธนพงศ์  รัตนะ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธนพจน์  มหันต์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงธนัญชนก  ซ้ายขวา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงธนัญญา  คมนาคม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธนากร  จำปาดวง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธรรพ์ณธร  อ่อนสมบูรณ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธราเทพ  อ่อนมี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธวัชชัย  สมีดี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธันวา  โพธิ์งาม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธิญาดา  ปราณีศร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายธิตินันท์  นิลสมบูรณ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธิเบต  โสมา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงธิษณา  ค้าเจริญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายธีรดนย์  หงษ์บุญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงนงนภัส  ดีกลาง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนพินประภา  บาลี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายนภพล  แดนสมปัดสา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายนภัสกร  ศรีกันยา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงนภัสนันท์  หมั่นเพียร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนภารัตน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายนฤพล  บุณยภัทรากุล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนฤมล  รัตนเมธาวี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายนวกร  พรมมาลา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงนุสบา  เกียงขวา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงบัณฑิตา  เบ้ารัตน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงใบข้าว  จันทร์ปาน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายปณกานณ์  ศรีวงษ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงปณิตา  เเก้วดี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปนัดดา  มหันต์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปภาดา  ภูผา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปรางงาม  เจียะรัตน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายปริพัฒน์  ประพันธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายปรีชาพล  อิฐจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปวริศา  จำปาโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงปัญญาพร  สืบสำราญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ภูถมเมฆ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปาริชาติ  ขันตี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายปิติพงศ์  ศิริสม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายปิยะราช  ศรเสนา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายปุญญพัฒน์  ประเสริฐ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายปุระเชษฐ์  เงาะเศษ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงเปรมฤทัย  เนตรวิจิตรานนท์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สมีน้อย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพชรพร  มาซา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพนิดา  ทามี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงพรชนก  โทษาดิลก โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงพรรณิดา  ไวมาตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพลอยชมพู  เค้ายา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายพสิษฐ์  ไปบน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพัชรา  ธาตุวิสัย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพัชราภา  ขาวสร้อย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพัชริดา  ปุนเข็ม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายพัฒนพงษ์  พัฒนาศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพิณสวรรค์  พิลาดเจริญชัย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพิมพ์ประภัสสร  เสโส โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชัยพิมพ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปลั่งสำราญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ธรรมโรจน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายพีรชา  หราบสีดา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทะวาลย์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพีรพัฒน์  ทองก่ำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายพุฒิพงศ์  เพียลุ้ย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงเพ็ญหทัย  พรมหลง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายโพริพัฒน์  หาญสุโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงไพรวรินทร์  สมศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายไพโรจน์  ไชยดีเลิศ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายภควัตร  แดงนา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงภัทรภร  พรมโคตร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์มังกร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงภัทราพัฒน์  ถึงงามคุณทรัพย์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายภาคิน  ทองรักษ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายภาณุพงศ์  ทารถ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายภูมิพัฒน์  วัฒนศักดิ์ศิริ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายภูรินทร์  วงษ์ภูงา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายภูวดล  กวินพิทยาธร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายมนัสชนก  ตุ่นคำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงมีนา  สุขสงคราม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงเมณิสา  จำปาโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงเมธปิยา  อุบลโพธฺ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงเมธาวี  อุบลโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายยศกร  ประทุมศิลา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายยศพัฒน์  ยศสูงเนิน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายยศพัทธ์  อาแพงพันธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายยสินทร  บัวละไว โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายรพีพร  พาลา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงรมย์รวี  บุตรดีวงษ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายรัชพล  ชมพูน้อย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงรัตนวดี  เล่ห์กล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงรัตนา  พรหมดี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงรินรดา  ปฏิกานัง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงรุ้งเพรชร  เรืองเจริญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงลักษณารีย์  ขุ่มด้วง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงวรณัน  ถิระธรรมกิจ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายวรปปรัชญ์  สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายวรัญญู  ครุฑไชย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวริศรา  วิชาคำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงวริษฐา  กิจเลิศพรไพโรจน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงวไลลักษณ์  รัตนเมธาวี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายวัชรพล  บรรเทา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์แปลง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวิปัศย์ศรณ์  ชาตยานนท์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงวิมุตติยา  หล้าหาญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายวิศิษฎ์  สมอหมอบ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายวีรพงษ์  เตมะยัง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายวีรภาพ  ปาณะศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายศรัณย์  แกมนิรัตน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงศศิปภา  สุดแท้ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงศิรประภา  พรประไพ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงศิริขวัญ  มุ่งเกิด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงศิริดาวัลย์  ชาตยานนท์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงศิรินภาพร  ภูหิน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กิดเกียน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายศิวกร  ถิ่นโสภา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายศิวกร  แสงจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงศิวพร  สริมา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายศิวะ  เทียนจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายศุภกร  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายศุภกิตต์  คำสา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงศุภากร  ราชธานี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงศุภิสรา  พยัฆชาญศิลป์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายเศรษฐพงศ์  สมปัญญา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสัณห์สินี  รุดชาติ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายสิทธิกร  แสนคำพา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายสิรวิชญ์  พิเชฐพงศ์วิมุติ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ดวงเวียง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสุชาดา  คงสอนศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงสุชามาศ  แสงใศ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสุพะชา  ภูแล่นกี่ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสุพิชชา  หล้าพรหมศิริกุล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสุภัทร์ทรา  รัฐอาจ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงสุภัสสรา  พรมจิตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงศุภา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงเสารลักษณ์  พืชผักหวาน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายอนุพนธ์  ชาดง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายอนุภัทร  ชาดง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอนุภัทร  แสงพุทธา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายอมรเทพ  พระนา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอรปรีญา  ไทยเจริญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายอรรถพล  เนตรสงคาม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอลิศรา  เปือยศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอัญชเกศจ์  ตรีธรรมโรจน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายอันดา  โพธิ์งาม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายอานุภาพ  ป่าเจือ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงอาริยา  มาซูด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายอิทธิกร  เรียนไธสง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอิศวรา  ปัดทุม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายอิสระ  พลนามอินทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายเอื้ออังกูร  อินทะมาตย์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงไอญากาจน์  ยุระศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงไอยริษา  สริมา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงจิดาภา  มูลกัน โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัฒนธัญญา โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายธนพล  สมภูงา โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายธนพัต  ธนะคุ้มชีพ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายธนาวัฒน์  เสรีไชยวงศ์ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงพิมาดา  สุดหอม โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงกมลวรรณ  เทียบเฮียง โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงกัญญภรณ์  พิงพิน โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงเกวรินทร์  ไร่ขาม โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงชญาณี  สมทรัพย์ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงชนกนาถ  เกลียวกลาง โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายเดชดนัย  สังกะเพศ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ป่าเกลือ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปพิชญา  สิงห์น้อย โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงมนฑกานต์  วงษ์สุดตา โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายมุนินทร  บุญช่วย โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  รัตนวงศ์บุญมี โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายวรพรต  อินทิชัย โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงวรรณภา  ถิ่นโสภา โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงวรัญญา  ตรีศูนย์ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงศุจีนันท์  วรแสน โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงสุกษมา  ไร่ขาม โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงอภิญญา  อามาตยบัณฑิต โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงไอลดา  อรัญ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายกตกร  จันทะดี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงกนกรจ  คำสุโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายกฤษณะ  ชื่นชม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายกิตติภัทร  อรรถาเวช โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงจินดาภรณ์  เผือกพิบูลย์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงชมพูนุท  อุทัยแสน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงชยุตรา  บุตรศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงชุติมันต์  คำชา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงณฤดี  อ่อนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงณัฐชา  คงโนนนอก โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงณัฐนันท์  อ่อนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายณัฐพงศ์  กระแสร์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงดวงกมล  เพียแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงดาริกา  วะเกิดเป้ม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงธันพิชาพร  จันทร์ฟอง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงนภัทร  เภาพานต์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงนันท์นภัส  ประจันตะเสน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงบุษรัสกร  ผาทอง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  สมแสง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายปัญญาพนต์  บุตรศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายปุณพริตฐ์  มาตุกุล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
661 เด็กชายพงศธร  ยุทธภัณฑ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงพฤษชาติ  เนื่องภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงพัชรียา  นาโพนงาม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายพีรพัฒน์  ภูฆัง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
665 เด็กชายพุฒิพร  โกมุท โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงภัทรวดี  พยุงดี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายภูสิทธิ์  ประจันตะเสน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงมนัญชยา  พุทธโค โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงเยาวภา  เหล่ามะโฮง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงรัตนวดี  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงฤทัยชนก  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายละอองดาว  น้อยตำแย โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงวรัญญา  จูยอด โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
674 เด็กชายวิชานนท์  สังข์ทอง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงศิริวิมล  คุณสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายศุกุลวัฒน์  สุนทรพินิจ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงศุภพิชญา  จิตรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงศุภรัตชยา  คำมะนาง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงสุกัญญา  แซสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประมวล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทะวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงอัญมณี  ราชสีห์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงอารยา  บุดดาคำ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
684 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ดอนพระหม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงจิดาภา  ซาเหลา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 คณิตประถม
686 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทองคำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 คณิตประถม
687 เด็กชายชินภัทร  งามดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายญาณาธิป  เจริญวิภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงณัชยากานต์  ไชยโชค โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงธิติมาวดี  นิระ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายนิธิกร  ลี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงปริฉัตร  ชุปวา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายปองเดช  วุฒิจีรเดช โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงภัคจีรา  แสนเสริม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายรัฐนันท์  หินเธาว์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทองทำมา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงวชิรภรณ์  บุญยินดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายวชิรวิทย์  สุนทรพินิจ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 คณิตประถม
699 เด็กชายวรภัทร  หงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงวริศรา  งามประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายเสกสรร  พงษ์สีมา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 คณิตประถม
702 เด็กหญิงกมลชนก  สาระภูมิ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงกฤศรา  แจนพิมาย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายกีรติ  ดีหลีกุล โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ศศิวรินทร์กุล โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายคฑากร  รุกคำ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายคุณากร  บรรณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายจักรภพ  สวามิตร โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายจิรภัทร  เทวรักษพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงจิรานันท์  ลำพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงจุรีรัตน์  เวียงสาม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายเจตริน  บุตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุดรัก โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายชยวัศ  ลือกำลัง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงชลธิชา  ลวงงาม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงชาร์ลอตต์  โฮการ์ท โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายฐปนวัฒน์  จันทร์ชมภู โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงณัฏฐชา  แย้มกลาง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  บุตรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายณัฐ  ยอดศิริ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายธนกร  กางการ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายธนกร  ศิริมา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายธนกฤษ  เสรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงธนัชชา  กระพี้สัตย์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายธนัทเทพ  ยุทธชัย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายธนาดุล  พิทักษ์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายธนาธิป  จันทร์ฟอง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงธัญชนก  แคนชัย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อุดม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงธัญญรัตน์  โตโส โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายธาราธีร์  มาศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงธีรดา  มาศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายนนท์ปวิธ  บุตรทา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายนพเกล้า  ครุธบุญ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายนัทพงศ์  อุปศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงนันท์นภัส  หล้ามาชน โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายนันทพงศ์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงนำสุข  แก้วสมบัติ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงเบญญาพร  ยุทธา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงปณิตา  สิทธิบุ่น โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงปาริชาติ  สุวรดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายพชรพล  ภูหาญ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงพชิรา  สุวรรณลี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพรจิรา  กันยาคำ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพรนภา  ทันมัง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพัชรี  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายพิชญางกูร  นาดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โมรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดอนเส โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายภิภัทร  เทศพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายภูมิธาดา  จิระอนันต์กุล โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายภูริพัฒน์  ชาน้อย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายยศวิช  ตั้งใจดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงรติกานต์  นัยจิตร โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายวัธนพล  ดีนิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายวินเลียม  บาวเวอร์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายศรัณยพงศ์  ศรีเชียงขวาง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันชา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายสถาพร  แก้วอุดม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายสืบพงศ์  อนุชน โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายสุนิธิ  กันยาคำ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายสุภัควี  มูลตา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงสุภัทรศร  สวนนอก โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สะบก โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงอนัญญา  สมองาม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บัวแดง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายธนภณ  น้องคะนึง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายธรณินทร์  สุนาโท โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายนภดล  เนาว์วงษ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงพชรพร  มีคำ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงพิมลพรรณ  เฮ้าประมงค์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงกชกร  อินทรภู่ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ไทยดี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงกรพัฒน์  คำนู โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงกฤตยา  ศิริมงคล โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงกวินทรา  อมระพลัง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายกัญจ์กวี  บุญทัน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายกันต์  มณีโชติ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายกิตติพิชญ์  นาขาม โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงแก่นเพชร  กงเดิน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีโพนเพ็ก โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงเขมินทรา  มั่งคั่ง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงจณิสตา  ดงทอง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงจรรยพร  เทศสีหา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงจิดาภา  มะหิพันธุ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงจุฬาสินี  เกื้อกูล โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายชนภัทร์  วรรณชัย โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงชนิตา  อุปถัมภ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายชยานันต์  หนักแน่น โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงชยุดา  ใจกล้า โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายชินภัทร  แสงโคตร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงฐิตญาณินท์  ศุภฤกษ์ชัยศร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงณภัทร  เชื้อคำเยีย โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จุปะมะตัง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงดุษฏี  โนนพะยอม โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายทักษ์ดนัย  กิ่งกัลยา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงทิตชญา  ผิวแดง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายทิวัตถ์  ทรงวัฒน์ชัยกิจ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงธัญชนก  ครังตุ้ย โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายธัญเทพ  มโนวรรณ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงธันยรัตน์  หล้าฤทธิ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงธินันตา  กาจหาญ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายธีรพล  สัมปทานนท์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงนริศรา  ถาวร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงน่านฟ้า  ลีชานนท์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงนิชานัญ  พิมพ์ศรี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงนิชาภา  พรหมชื่น โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงเนตรณภิส  เป้าพิมพ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงบุณยาพร  นิดคำหาร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  จันทร์ไชย โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงปรยา  บุญญรัตน์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงปราณปรียา  โพธิ์ศรี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายปริพัฌน์  สุวรรณ์ทอง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงปรีดีญาติ์พร  เพ็ญสุข โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงปวริศา  พาแสง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายปัณฑ์  พลศรี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายปิติชัย  คงพา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายปิยพัทย์  คงพา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายปิยะวัฒน์  อนุกูล โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายพงศกร  ตู้บุดดา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายพชร  หล้าป้อง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายพชรดนย์  ธงศิลา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงพนิตพิชา  พิลาพอน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพรพร  สีหานู โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  ผิวแดง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงพิชยา  วิเศษศรี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายพีระพัฒน์  พาชาลี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงภรณภัทร  สีอ่อน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายภูมรินทร์  แซ่ดั่น โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายภูรวิชญ์  ทองแท้ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงมัลลิกา  เถาเบา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายยุทธภัทร  สิริบุรี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงระพีพันธ์  ไชยศรี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายรัชชานนท์  เขียนคำสี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายรัฐภูมิ  สุโพธิ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงรัตติยา  ปานกลาง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงรัตนากร  หนักแน่น โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงลภัสรดา  เทียนทับศร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายวรเทพ  หงษ์สุด โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงวิมลสิริ  นาเหล็ก โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายวุฒิพงษ์  เพชรภูเขียว โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงศรัณย์พร  ยมศรี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายศิลปกร  คิดการ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายศิวกร  แสนนาม โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายสหรัถ  แสงลุน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายสันติภาพ  โพธิ์พัฒน์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงสุนันทา  ศิริมา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายสุพัฒนานนท์  ปุยปัญจะ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงสุพิชญา  ชรินทร์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงอริษา  ทองท่อ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายอัครชัย  มธุวร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงอัจฉราพร  แฝงฤทธิ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงอัสมาพร  ทองหาญ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายกฤต  เนื่องพระแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายก้องกิตตากรณ์  รัตนบุญทา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
857 เด็กหญิงขวัญจิรา  วงศ์ศรีชา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายคณาธิป  ผลาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงจันทร์จิรา  เพชรทอง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายจิรชยันต์  วงษ์ภักดี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงจีรนันท์  ธรรมะ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงชริดา  ไสวดี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงชลธิชา  คำสา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงชลิตา  ไกยมัง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงฐิติญาณ์  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงฐิติพร  เนตรพล โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
867 เด็กชายณพัฐกรณ์  ภูครองหิน โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงทักษวดี  รสดี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายธนกร  บุญเพ็ง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายธนดล  ลุนขอนแก่น โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายธนายุต  กิ่งไม้กลาง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงปาณปวีณ์  สุยโพธิ์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงปาณิศา  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงพัชรจุฑา  ปีกลาง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
875 เด็กชายพีระกานต์  อุทัยดา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงเฟื่องลดา  บุตรมาตร์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
877 เด็กชายภาณุวัชร์  ด้วงแพง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายภูวดล  โกมาร โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองกาสี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงมลัยทิพย์  ผุโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
881 เด็กชายระพีพัฒน์  ภูครองหิน โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายรัชพล  ใช่กระโทก โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
883 เด็กชายรัฐกิจ  สังฆมณี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายวิญญ์ธนะ  ขันทะ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายศักรนันท์  แก่นพรม โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายอดิศักดิ์  โยเหลา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
887 เด็กชายอติวิชญ์  วงษ์แสงตา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
888 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญสมบัติ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงอริสา  สีหวัง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
890 เด็กหญิงอาริสา  กงผัน โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
891 เด็กหญิงอิสริยา  ค่าเจริญ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
892 เด็กหญิงกนกกาญจน์  พื้นผักหวาน โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงกนกพร  เนตรสุริยะ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงกวินธิดา  ชาแท่น โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงจิรัชญา  เหล่าสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายชาญชล  รัทธา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงฐิติภัทรา  คูหา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายฐิติวัช  มาลาศรี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงณฐกร  มั่นจิตร์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงณัฐธิดา  นิทัศน์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงทิพย์เกษร  ปุริโส โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงธนัญญา  หันน้ำเที่ยง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงธนันณัฐ  เถาหมอ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงธันย์ชนก  ยาตรา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กชายปรเมธ  เหมี่ยงสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงปาริสา  ธระเสนา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงพชรมน  เขียวกลม โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงพิชชาภา  ทองหล่อ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เค้าแคน โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงพิมลวรรณ  อนุเดชากุล โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายพิสิษฐ์  วิริโยฬาร โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายภิษัช  โมทอง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กชายภีรนันต์  จันทร์ลุทิน โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายภูวนัย  วงษ์ลาด โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงศศินันท์  บุญญรักษ์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงศศิประภา  เที่ยงธรรม โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงศิรประภา  แนวกันยา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงศิริวิภา  ภู่นอก โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงสุพรรษา  เวชสาร โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายอัตธชัย  พรมนิล โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงอาริสา  ทรงเล็กสิงห์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายอิทธิกร  วงษ์แสงตา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงเอมวิกา  สีหวัง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงโอเซอัน ใบข้าว ลอรองซ์  โรเซ็นส์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงคีตภัทร  ชื่นชม โรงเรียนบ้านกุดเชือก ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงจุฬามณี  ชุมปัญญา โรงเรียนบ้านกุดเชือก ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงชมพู่  ชลชี โรงเรียนบ้านกุดเชือก ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายธนโชติ  หาญศึก โรงเรียนบ้านกุดเชือก ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายธนารักษ์  ขวาทิพย์ โรงเรียนบ้านกุดเชือก ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงปิย์วรา  สุกาศ โรงเรียนบ้านกุดเชือก ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ฤทธิ์หาญ โรงเรียนบ้านกุดเชือก ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงวรวดี  ศรีแสง โรงเรียนบ้านกุดเชือก ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงศศิกานต์  จ่าบาล โรงเรียนบ้านกุดเชือก ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงสุจิตรา  นนธิจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดเชือก ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงปภัสสร  ดวงกันยา โรงเรียนบัวเหลือง ป.6 คณิตประถม