รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกธร  กุลด้วง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกมลทัศน์  รัศมี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรกนก  ยี่ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรภัทร์  พรถาวรพ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกรวิชช์  ปิยสาธิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกรวิชษ์  รุ่งกิจธนโชติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกฤตพร  รุจาคม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤติเดช  อ่อนกาสิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกฤติธีรา  โล่ห์ชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤติภัทร  พิรุณสุนทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤษฎ์  บุญโคกสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกฤษณพงศ์  พนัสนอก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกวินธิดา  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายกัญจน์  มณีรอด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัญญาภัค  เอกถิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายกันตพัฒน์  สร้อยพิมาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกันติชา  หลาบหนองแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกัษณ  ศรีฐานสุขะกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกานต์กวินท์  ย่านกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกานต์นิชานัน  รัตนไพโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกิ่งโพธิ์เงิน  นามพรมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายกิตตน์จากร  สมัปปิโต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายกิตติเดช  โพธิ์ตาดทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายกีรติกร  แก้วหานาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกุลจิรา  จูมศรีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกุลชญารัชย์  อนุประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเกตน์ปภา  สุวิชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายไกรวิชญ์  เสมเหลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายขจรเกียรติ  ศรีโพธิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงขวัญชนก  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีมูลมาตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายคณพศ  คำสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายคณพศ  วีระนนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายคุณธรรม  เทือกเถาว์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายคุณากร  แซงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายคุณากร  ไกยวินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายคุณานนต์  บุญประสพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายจักกาย  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายจักรภัทร  มีใหม่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายจักรภัทร  หาปู่ทน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจิดาภา  อาภรณ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงจิดาภา  เจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายจิตรเทพย์  ศิริคะเณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงจิรภัทร  ช่วยวงศ์ญาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายจิระภัทร  จริยมานะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงจิรัชญา  มหามูลตรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วสีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายเฉลิมชัย  อุดมชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชญาดา  เพชรประกายพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชญานิศ  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชณารัศมิ์  หลวงพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายชนธัญ  แหวะสอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชนัญชิดา  เหลาธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงชนันท์ภัสส์  กองจันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชนากานต์  อุทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายชนาธิป  สร้อยพิมาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายชนาธิพัฒน์  อุ่นมหาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชนิกเนต์  แมนเมือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชนิดาภา  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายชยพล  อุดมชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายชยางกูร  รำพึง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชวิศา  สุภาพินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายชัชนันท์  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายชัยวัฒน์  ฝ้ายขาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายชิติสรรค์  ชะอินทร์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แท่านมณเฑียร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงชุติมา  โฮมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงญดาภา  นาเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงญาณธิชา  บัวทิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงฐปนัท  ศรีจันทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงฐิตารีย์  วีรโชติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณชภัทร  เจียมศิริกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณธิดา  มุลตะกร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายณปกรณ์  ภูมิคอนสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายณภัทร  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายณภัทรพงศ์  พงษ์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณลิตญดา  มาเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัชชา  สฤษฎีชัยกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัฏฐ์โชษิตา  ศิวารามาคริชนันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉัตรถี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สำราญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายณัฏฐพล  โคตรพจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายณัฐ  สาลีวัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฐกมล  บุสดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายณัฐณกร  ค่าเสียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุดมมิตรรัก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายณัฐดนย์  อินกกผึ้ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำวิลัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิงห์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เพ็งงาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายณัฐพงษ์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายณัฐพล  ใสจูง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายณัฐพัชร  สมดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายณัฐพัชร์  คณาดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณัฐภัชศร  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายณัฐวรรธน์  ควรเคียงเพชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณิชกมล  เสียงไพรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณิชนันทร์  สละ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงณิชมน  หัตถะปนิตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณิชานันท์  พุ่มบางป่า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายต้นน้ำ  จันแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายตรัยคุณ  ลาคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงติณณา  ขานทะราชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงทรงขวัญ  ถิ่นกมุท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายทวีสิน  อัคสินธวังกูร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงทัศนนันท์  พิสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงทัฬห์พิชชา  บัวระภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงทิพย์วัชร์  พิมพ์กมลวัต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายเทพทัต  อนันต์สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายธงทัพ  ท้าวสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายธนกร  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายธนกฤต  จริยะโยธิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายธนกฤต  เกียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายธนโชติ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายธนดล  ตะสอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายธนบดี  เติมไกรศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายธนพัฒน์  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายธนภูมิ  โหมขุนทด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายธนวัฒน์  สีทาดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายธนวินท์  วงศ์เพชรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายธนัช  เสนานิมิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายธนัทเทพ  พินนอก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายธนันณัฏฐ์  วัฒนชัยยงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายธนันดร  สมบัติธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายธนากร  พุทธโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธนาพัชร์  นามบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงธนิดา  ศิริมาก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงธมลวรรณ  สินธุเทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงธรรมพร  วงศ์ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายธราเทพ  ยาสิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายธฤต  พร้อมจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายธัชธรรม  ศรีหะมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ภูผิวโคก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายธัญยวิชย์  ศรีคัฐมาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงธันยชนก  ราชมุณีสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายธาวิน  หอมอ้ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายธีทัต  อนันต์สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายธีรพล  เขียวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายธีรศักดิ์  เหล็กกล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายนนฑาวัฒน์  ฝ่ายหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายนพกวี  สมานวโรโชติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายนรภัทร  นิติพจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายนรวิชญ์  บุญกล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายนรเสฎฐ์  สุวรรณปักษี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายนราวิชญ์  ทับน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายนราวิชญ์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงนรินธร  คำสอนทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงนลิน  ธรรมวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายนวพล  โล่วณิชเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายนวิน  นนทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงนัจกร  อินกกผึ้ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงนันทกานต์  อุทัยกัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงนันท์นภัส  กิตติเจริญเกียรติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงนันท์นภัส  เตากล่ำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายนาบุญ  รักษาเคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงนิชชาภัทร  นัดทะยาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงนิรมล  ศรศักดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายเนติพงศ์  บุษบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายเนติพัฒน์  ประวัตินภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงบุญญาพร  ชัยรัตนศิริกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายบุญรักษา  เสรีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงบุษยมาศ  แก้วจันดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายปฎิพล  มีพูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายปฏิญญา  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปณิชา  อ้วนพรมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงปนัดดา  โคตรพจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปนัดดา  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงปภาดา  จุติธนกรกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายปรวิชญ์  สฤษชสมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายปรัชญา  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายปรัตถกร  พิมพสุต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายปราชญกฤษณ์  คลังเกตุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายปราบ  จีนทองหลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายปริชญา  ศรีพุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายปริพัฒน์  ม่วงมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงปวริศา  ขันธะหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงปวริศา  สุขภูวงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายปัญญพัฒน์  นิวาสวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปัญญารัตน์  เรียงสีทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงปัณฑิตา  บุตรดีกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงปัณพร  จิรวรรณกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายปานเทพ  เถกิงโชติมนต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงปานปวีณ์  ตรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงปานิตา  ศรีอรุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงปารณีย์  แก้วบ่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายปาวณีย์  กิจใบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปิยณัฐ  โสมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายปุญญพัฒน์  นิวาสวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงปุณณดา  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายปุณณวิช  สว่างวงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายปุลวัชร  หัดขุนทด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายเปรม  เทพศิริอำนวย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงไปรยา  เริ่มรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงผกาแก้ว  แดงมณี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายพงศกร  ธรรมแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายพงศ์จักร  จันทร์ลาศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายพชร  พชรศิริชัยกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายพชร  พัฒนปรีดากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงพรนภา  บูชาจันทรกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพรนัชชา  วัฒน์วรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพรรณปพร  พหลทัพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายพรรณวัชร  ฤกษะสุต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายพรหมมินทร์  อินทร์หอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายพระพาย  พัวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายพฤกษ์  ธรานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายพลวรรธน์  ลักษิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายพศิน  เหล่าชุมพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายพสธร  วงคำซาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายพสธร  ศุภมาตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายพสิษฐ์  บุษบงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงพัชรพร  พรมแพง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายพัชรพล  อรรถมาศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงพัชรินธร  ศรีวรกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงพัฒนันท์  การุญบุญญานันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายพัสกรณ์  พิมพกรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายพัสกรณ์  พิมพกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายพาคินทร์  เมยเค้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายพาทิศ  บุตรมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงพิชชภา  แสนจันทร์วิจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงพิชชาภา  พันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงพิชชาภา  เรืองแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายพิชญตม์  เถาว์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  แก้วกุลชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายพิชญะ  เรืองแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงพิชญากร  เหลาธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงพิชญาภา  ดาทุมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายพิตตินันท์  ดำรงสุขนิรัดร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายพิตรพิชัย  ทองเพชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายพิพัฒนพงษ์  สีละบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงพิมพิศุทธ์  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายพิรยกร  ป้องเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายพีชร  ชินจอหอ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายพีรพล  จิตตภานันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพีรยา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายพีรวัสส์  พุ่มพูน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายพุฒิพงศ์  พรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  ทองถวิล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายพุเตย  แสงรอด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงเพชราภรณ์  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงแพรวณดา  จันทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงแพรวา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงภคพร  เกิดบุญมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงภฤศมน  ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงภัคธีมา  ไชยโย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธ์จรุง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายภัทรพล  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายภัทรพล  ศรีวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายภัทรพล  เวียงพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายภัทรวิศน์  พงษ์ภรณ์พัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายภากร  วิบูลย์วัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายภานุพงศ์  ชื่นคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายภูฟ้า  ศิรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายภูภูมิ  พุ่มไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชารีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายภูมิสิทธิ  ภูโอบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายภูริทัต  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายภูวริช  ชัยชนะอุดมกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายภูวสิษฎ์  นูเร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายภูวิศ  วิจิตรเฉลิมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงมณิสรา  บุญสอาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงมนต์นภา  ท้าวเมือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายมารุต  มัคคะน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงมาลินี  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงเมริสา  กลมเกลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงรติมา  อินทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายรพีภัทร  ทรัพย์ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายรักภูมิ  ท้าวสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงรักษ์ญดา  บัวระภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายรัชชานนท์  เกี้ยมชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายรัชชานนท์  โยทคบุรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายรัฐนนท์  กลิ่นเกลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายรัฐภูมิ  ศิริภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงรินรดา  ทับน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงวงศ์วรัญรัศมิ์  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายวชิรวิทย์  เบ็ญจพรเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงวรณัน  ตรงเมธีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายวรพล  เพียทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงวรัญญา  ปิยะพิทักษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายวรัญญู  พานพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายวริทธิ์ธร  ชาตรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายวริทธินันท์  ดรหมั่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายวรินทร  วงศ์วรินทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงวรินยุพา  สอดเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงวริศรา  ริมปิรังษี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงวสุภารัตน์  ทองโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ธนาคุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงวัชราภรณ์  โหว่สงคราม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงวิชญาพร  สอนภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายวิทวัส  โถทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงวิภาวีร์  สวศรัณยู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงศตกมล  ปิยพิทยานันต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายศตพิชญากันต์  ดอนสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายศรัณย์ชัย  ดูนนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายศวัสกร  เย็นวัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงศศิปภาดา  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายศิระ  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  จันทร์แจ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายศิวัช  อินพินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายศุภกร  ศรีอาจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายศุภกฤต  หาญห้าว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายศุภฤกษ์  โสระพาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายศุภวิชญ์  วงษ์สิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงศุภิดา  แสงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงศุภิสรา  โชติสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ชินภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสมิตา  ตั้งวาริธร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงสรัสวลี  ใจอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงสโรชา  ดงลุน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายสฤษดิ์  เฉยโสม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงสิริยลดา  กิตติลาภ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายสิริวัชฌ์  รุจิรดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  พหลทัพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงสุธาสินี  อินทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงสุธิดา  อ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เบี้ยวโกฏิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงสุพรรษา  ชื่นบาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงสุภาวิณี  ไชยหงษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงสุวิชญา  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายสุวีรวิช  รัตนสินทวีสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  งอสอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงเสาวภา  กนกกาญจน์กุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงโสวชิรญา  ศรัทธามหาดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายอชิตพนธ์  แทบมะลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายอติกันต์  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายอติวิชณ์  ศรีบุญนาค โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายอธิชาติ  ตุ้มวารี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงอธิษฐาน  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงอนัญญา  อินบุญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงอภิชญา  โคตรชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงอภิชญา  โสมาบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายอภิชา  ปิยะพินุท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายอภิภู  ตังวานิชกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายอภิวิชญ์  สิงข์อยุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายอภิศลระวี  อ่อนเฉวียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงอรกัญญา  พุ่มคง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายอรรถนนท์  คามดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายอรรถพล  คำพิทูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายอัครวัฒน์  ทักษิณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  นุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ตีอกทำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงอัมพร  ปทุมชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายอัศวิน  ขาวไชยมาหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงอารีญา  สมบัติธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงเอกธิดา  สุขเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงไอยวริญท์  อัคสินธวังกูร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงไอยวรินทร์  เนินกระโทก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศงสนันทน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงปวริศา  จุลจันทนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงเอมปวีร์  ภัทรกัมพลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงกชกร  สุริวงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกชพร  หล้ากอ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกชพร  อริยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกนกพร  ใสบาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกนกรฎา  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกมลชนก  ขันธ์วิจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกมลนันท์  วรหาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกมลพรรณ  สุริยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกมลวรรณ  หมู่บ้านม่วง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายกฤต  กฤตสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกฤตพร  สิทธิขวา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายกฤตานนท์  มณีนารถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกฤติยา  เพ็งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายกฤษณธร  หันจขางสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายกลวัชร  กองผาพา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายกวิสรา  ชินแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกวิสรา  ทองดีเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกวิสรา  นาคผิว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกวิสรา  แสนเกษม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายกษิดิศ  สุขชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายกัญญภัก  กฤษณา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกัญญภัค  ชรากาหมุด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีท้าวปากดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกัญญาภัค  พิมพา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกัญญาภัค  ฟักนาค โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกัญญาภัค  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกัณฐมณี  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายกัณติณันณ์  วุตติวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายกันตภณ  ภูถอดใจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกันยกร  สวนสะอาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกัลยกร  สามารถเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงกัลย์นิษฐา  วงษ์ทรงยศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงกานต์รวี  สำราญภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกานต์  สดศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายกิตติ  แก้วพิทูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายกิตติกานต์  ชัยวิเชียร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายกิตติบดี  บุราณชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกิตติยาพร  สุนทรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายกิตติศักดิ์  วีระนาคินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายกิติศักดิ์ดานนท์  ภารตุ้มเหลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกุลิสรา  ถาดวิจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงเกตน์สิรี  สุวิชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงเกตุมณี  ชื่นคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงเกื้อกูล  ขำสุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไขแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงขวัญนรินทร์  ชมสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงเขมจิรา  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายเขมณัฏฐ์  โชติมโนธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงคันธารัตน์  จันทเขตต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายเคนโซ  บูเตต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงจอมขวัญ  สิทธิเวช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายจักรภัทร  ุนุชศิลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายจักรภัทร  แสนวัตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายจารุกิตติ์  เจริญจารุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายจิตรภณ  ทองพั้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงจิรชยา  ยะรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงจิรภิญญา  นิมิตรคุณากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายจิรเมธ  เป็นบุญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายจิรยุ  บุปผาชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงจิรัชญา  จังพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงจิรัชญา  พันทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจิรัชญา  ยอดศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงจิรัชญา  ลิขนานนทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายจิรายุ  บุปผาชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงจุฑาทิพ  คลังชำนาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงจุติภา  กินุชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายจุลจักร  เนื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายเจตนัสฤษฎิ์  เชื้อถาวะถี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงชญาณิดา  คำมี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงชญาณิศา  ทรัพย์ศิลาทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายชณภงม์  กองศูนย์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายชณภงม์  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายชนนน  มณ๊นารถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายชนพล  งามเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายชนพล  ทองพั้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงชนัญชนก  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงชนัญชิดา  เมทนีโสธร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงชนัญชิดา  แก้ววิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงชนากานต์  ภูมิไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงชนากานต์  สอนหาจักร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงชนาภา  วิภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงชนินพร  เกี้ยงกรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงชนิสรา  เคนบู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงชไมชนิษฐา  วิชัยพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายชยรพ  คำอ้อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายชยานันต์  ภูแล่นกล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงชยุดา  ศรีสองคอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงชลิดา  กรมวังก้อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงชวัลลิกา  อัครโสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงชวิลลิกา  อัครดสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายชัยพจน์  สาลีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายชัยภัทร  คำดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงชาลิสา  หล้าปุย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงชาลิสา  เหมะธุลินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายชิติพัทธ์  ครูรัตนานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายชินพัฒน์  ศรีเหลืองนอก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายชิษณุพงษ์  เศรษฐนิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายญาณกฤต  แดงวิชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายฐปนวัฒน์  ประดับชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงฐาปณี  อินทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายฐาปนเดช  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายฐิตา  กลิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงฐิตาภา  แก้วหล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณกมลกานต์  มุมอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายณฐกร  หินเธาว์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายณฐวัฒน์  การุณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายณตะวัน  ทานากะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณธัญญา  เบ้าเอือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายณภัทร  กัณหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายณภัทร  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายณภัทร  โตริต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณวรรณ  ภักดีไทย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายณวรรธน์  โพธิ์ศรีอุ่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณัชชา  นาชัยเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โมรีย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัฏฐวดี  ศรีชัยปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณัฏฐ์สินี  แพงแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายณัฐ  ทองหอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายณัฐกฤต  เทพแพง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณัฐชยา  ภูโสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงณัฐชานันท์  จำปามูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายณัฐดนัย  อันทปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงณัฐธิชา  บุตรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณัฐนรี  ไม้ดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายณัฐพิชญ์  เหมนนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายณัฐภูมิ  พลราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายณัฐลักษณ์  ชาตา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายณัฐวรรธน์กร  เอสุขจินต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณัฐวลัญธ์  แสนเสนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรีสุวรรณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายณัฐวัฒน์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายณัฐวัฒน์  สีนะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายณัฐวุฒิ  สร้อยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายณัฐศาสตร์  พลวิฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงณิชาภัทร  จุลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงณิชามล  วิจิตรศุภการ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณีรนุช  นามอาษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายดลธรรม  โฮมคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงดาราวดี  ภูฆาลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายตฤณ  ชนะวีรวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายเตชวินทร์  แนบสนิท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายเตชินท์  สมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงทอฝัน  มองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงทักษพร  ภูติจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงทักษวร  ใหญ่เย็น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงทิฆัมพร  กุหล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงทิพปภา  ผิวมะลิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงแทนขวัญ  อุปปิง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายแทนคุณ  วงศ์เกย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงแทมมารินทร์  นามตะคุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธนกฤต  นามสว่าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายธนกฤต  นิลทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายธนกฤต  พิมพสุต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนกฤต  หาญจริง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนกฤต  อ่อนมีกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธนกฤษ  ผงทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายธนดล  แซงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธนธัส  นาชัยรอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธนนัทร  มูลละคร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงธนพร  วงศ์สละ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธนภัทร  ศิริดล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธนวัฒน์  คอบค้อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายธนวินท์  เลขกาญจน์โรจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายธนวินทิ  เลขกาญจน์โรจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงธนัชชา  เหล่าพิเดช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธนัญญลักษณ์  เชาว์พลกรัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายธนากร  ใจแน่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธนิน  ช่างเกรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายธรรมโชติ  สะตะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มาตรแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แพ่งศรีสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธัญญา  อาบโคกสูง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อักษร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชังคะนารถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สอนหาจักร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงธัญพร  จินดาจำนง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงธัญลักษณ์  รุ่งศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สิมสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธารณ  คุณะแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธาราเขต  เสาร์วงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงธิตยา  วศินปิยมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงธิตยา  ศรีสมการ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายธีร์ธวัชร  เนื่องภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายธีรเวช  หมื่นมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายธีระ  มากทิพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายนพเก้า  ปัดสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายนพรุจ  เทียมเรืองวัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงนภัคมน  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงนภัสนันท์  ไพบูลย์กฤตธนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายนฤเบศร  โพธิ์ใต้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงนัญชนก  มาสุ่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงนัตธิยา  เชื่องดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายนันทวัฒน์  นาคนชม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนันทิกานต์  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนันทิพร  อุตตะพุทธ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนาราภัทร  ไมตรีแพน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงนิชาภา  นาไสยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายนิติธร  วงศ์คำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายนิตินันต์  อุทัยกาญจนกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงนุชนาฎ  ภูบุญอบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงบุญญิสา  มหิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงบุญมีมา  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงบุณณดา  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงบุณยารัตน์  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายบุรุัสกร  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงบุษยภรณ์  ศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเหมาะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงเบญญาภา  ปั้นพินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงเบญญาภา  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายปกรณ์  ศรีทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายปณต  พูลนิติพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงปณิชา  สังธนากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงปภาวรา  วิมลชัยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายปรัชญากร  สีหาราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายปรัชญ์  จีนทองหลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงปราญชลี  จิกแหล่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงปราณปรีญา  แก้วพัตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายปวริศ  เดชอุดมพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงปวริศา  จังพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงปวริศา  จุลจันทนโพธิ์. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายปวเรศ  ข้อยุ่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คุณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ยงศรีชูชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กุลด้วง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงปัญญ์ปณิดา  วัชระศิริบรรลือ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายปัญญาธรรม  สายสมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายปัณณทัต  อุ่นศิวิไลย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงปัณณพร  แสงศาลาศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงปัณณรัตน์  อระดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายปัณณวิชญ์  พรพยมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปัทมภรณ์  จุลมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปาณิศา  เชษฐ์โชติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปาณิสรา  นันทสุทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีมัญจาบุรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปานกมล  จันทร์ประทัก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายปิยภัทร  พอจิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงปิยะฉัตร์  กองเพชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงปิยะธิดา  มะโนชมภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงปุญ  เอื้ออังคณากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายปุญญพัฒน์  จินตภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายปุญญพัฒน์  เกตดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงปุญธีรา  ไชโยแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปุณชยา  บัวระภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปุณญาดา  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายปุณณทัศ  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปุณณาภัสว์  จันทชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายปุณนะสิษฐ์  ช่างทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงปุณภิษณัฎฐ์  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงปุณยาพร  ชนะชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงปุณยาภา  วารีพิณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงเปรมกมล  นิมากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงผกามาศ  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายพงศกร  เดิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายพงศภัค  โคตรโสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายพงศวิทย์  อุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายพชร  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายพชรคุณ  แก้ววิไล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายพชรดล  พรนิคม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพชรธิดา  ตุกชูแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพชรพรรณ  เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพธัญญา  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพรรณพรรษ  ติยวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงพรรวินท์  มาซา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายพลัฏฐ์  แพงมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพอเพียง  เพ็งพักตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงพัชญาภา  แถวเพีย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายพัชรดา  ประทุมพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญจวง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรรณโส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพัทธนันท์  นิตย์คำหาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงพิชชาภา  มุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนภูผา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงพิชญาพร  พลดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ศรีพุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงพิชญาภา  หิรัญนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วบ่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพิพลอยพรรณ  เพ็งพักตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายพิพัฒนพร  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพิมชนก  แสนสีแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ราษโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อึ๊งภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายพิสิษฐ์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายพีรกานต์  ดาหนองมาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมมาหล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีวังพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายพีรวัชร  สีละบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพุฒิดา  พรบุษผา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายพุทธโชค  ทองรุ่ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ชารินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงแพรวา  โตนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงฟ้าประทานพร  ปิยะพงศ์พิสูทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงฟ้าใส  นิยมทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายภคชัย  หงส์วิลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายภ่คภูมิ  ทองดวง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายภนนเรศ  คำพิทุย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายภวรัญชน์  ธีรปรเมศวร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายภวิชา  ตระกูลไพศาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงภษณิศา  หล้าสุด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงภัคจิรา  จินาวัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงภัชฌาธันย์  วรชีนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายภัทธวัต  พลประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายภัทรดล  ทองเดช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีพนัสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายภัทรพล  บูรณสรรค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายภัทรศักดิ์  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภูศรีโสม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายภาคิน  พันธุระ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายภาคิน  สร้อยสมุทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายภาคิน  หลานวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายภาคิน  เนตรสว่าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงภาณุมาส  ข้อยุ่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายภาณุวิชญ์  ลมมูลตรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงภาสินี  จ่ามีเคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงภาสุข  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงภิญญารัตน์  ชิตทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงภิรดา  เรืองพรหม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงภิริยากรณ์  แก่นเชียงสา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายภูผา  วรรณราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายภูมิพัฒน์  พลเขตต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายภูมิรพี  เลิกชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงภูริชญา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายภูริพัฒน์  เกียรติปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายภูริภัทร  ขันธสะอาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายภูวนัย  ธีระตะโกกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายภูวิพัฒน์  เอื่ยงตระกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายภูวิศะ  นารอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายภู่ศิริ  เกษศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงเภาลีณา  ศรีคำฝั้น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงมนปรียา  ทะยะราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงมนัสญาพร  ขุนน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงมนัสธิดา  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงมนัสศิกานต์  ปานแย้ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงมาลินี  ภูมิการีย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงมุกวิรุฬห์  งามชัด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงเมธาพร  วงศ์ภูธร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายยิ่งยศ  ศรีเเสนยง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายรชต  บุตรบ้านเขวา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายรชต  วิสูงเร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กชายรชต  สินพิทักษ์เขต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายรฐนน  พฤฒิสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายรตนชัยกรณ์  นาโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงรมิตา  จุลละนันทน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงรวินท์นิภา  นุศรีอัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายรวิภาส  เรียงสีทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงรวิสรา  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีกลชาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายรัชชานนท์  แสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายรัชพล  แหยมคง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงราวินันต์  กากแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงรินรดา  วิชัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงรุจจิรา  คำภิบาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายฤชุภัทร  ฤชุวรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงลลิตา  จุลถาวร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  เขียวหวาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายวชิรวิทย์  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายวชิรวิทย์  พระสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เย็นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงวนัสยากร  น้อยมี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงวรกัญญา  เลขวรรณวิเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายวรโชติ  ทองเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงวรณันฐ์  สร้อยปุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงวรพรรณ  สารแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายวรภัทร  หิรัญพรหม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงวรรณพิชชา  ประดับชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายวรัญญู  แคว้นเขาเม็ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงวรันธร  กรมวังก้อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงวรินทร  คำใบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงวรินทร  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงวรินทร์ธรา  กำบุญมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงวรินรำไพ  กุลจิตติพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงวริศนันท์  ประเสริฐนู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงวริศรา  บูรณะกรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงวสิพร  สิทธิวุฒิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายวสิษฐ  รัตนวิชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงวันวิสาข์  ปัญญารุจิกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายวายุ  มุลตะกร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงวิชญาพร  แซ่อั้ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายวิชิตชล  ศรีวิรมย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายวิภุษิต  อัตถโกวิทย์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงวิมลพรรณ  ขอบ่มกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงวิรมณ  ตรงเมธีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงวิสสุตา  นาชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายวีรภัทร  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายวีระพัฒน์  ชาสังข์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายวุฒธินันท์  สุวรรณเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงศจิษก์ฐา  คำภิบาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงศวิตา  สวัสดินิมิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงศศิกร  รักงาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงศศิกานต์  เฉื่อยกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงศศินภา  ขวาลำธาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายศักรินทร์  แก้วโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายศาศวัต  วะลัยใจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงศิคีราพัชร  ศีระเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายศิรดา  ไชยดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายศิวกร  สามารถเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงศิวรรจน์  อักษรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงศีคีราพัชร  ศีระเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายศีละส์  เบ็พพ์เลอร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงศุจินธรา  ถิ่นวิมล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายศุภกร  สันติศราวุฒิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายศุภณัช  นามโสม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายศุภณัฐ  ภูผาลาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงศุภพิชญา  โพธิดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายศุภัครสวัส  โพธิปัสสา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เลี้ยว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงสมิตา  จุลสะนันทน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายสรวิชญ์  หลาวมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงสโรชา  ถนอมกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงสาริศา  แท่นวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายสิทธิพล  ใจครุฑ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายสิปปภาส  วงชัยเพ็ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงสิรดา  วัฒนกิติกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายสิรภพ  พันธ์โม้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงสิริกร  เกตุดาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงสิริยา  สีหนาท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงสิริสุข  ผ่านสกิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงสุธีธิดา  โทโคกสูง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงสุนันทา  ชัยรัตนวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงสุพัชรพร  เพชรชารี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงสุพัตรา  โสดาลี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงสุพัตราพร  ป่าโพธิ์ชัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงสุพิชญา  เทพแพง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงสุภญา  วงษ์ราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงสุภาวิณี  สิหามาตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายสุวพิชญ์  นิ่มบริบูรณ์พร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ปลดเปลื้อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปลดเปลื้อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงหทัยรัตน์  อุ่นสิม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงเหมือนฝัน  พันธ์กิ่ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงอชิรญา  กุลโรจนวรากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายอชิรวุช  สีพาเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายอติวิชญ์  ธิเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายอธิรา  แสงสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงอนันตยา  อะภัยลุน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงอภิชญา  แสนววังสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายอภิเดช  มะละปะทิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงอภิษฎา  ยศวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงอรกัญญา  คมปรัชญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงอรณิชา  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงอรนลิน  วงษ์กันยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงอรนลิล  คนสูง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงอริญชยา  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กชายอริยะธัช  พรพิชิตโยธิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงอรุโนทัย  ไชยเลี้ยว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงอลิสา  พนาวัลย์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายอัครณัฎฐ์  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายอัครพัชร์  เหมือนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงอัญชลิกา  แทบมะลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงอัญชลี  ชูศร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายอัฑฒ์  เวโรจนสรรค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงอัยยา  พันธ์ไชย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายอัศศิวะเศรณี  ศักดาอัศวิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายอาคิราวิน  กลางคาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายอาชวินย์  สายขุน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงอาภาศิริ  บูรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงอารยา  ลาภชูทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงอารียา  จรุงนันทกาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงอินทิรา  สีลาดหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงอิสรา  เอกอุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายเอื้ออังกูร  โชติสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงกิตติ์นภัส  ตลับทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
823 เด็กหญิงกุลปริยา  ชีวาจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงจิตตานันท์  วรบัณฑิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายชยพล  ราชภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายณัฐนนท์  สุทธิประภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
827 เด็กชายณัฐพงษ์  จะแรบรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงณิชารัศม์  มงคลสิริพัชร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายธนสร  สุจริตประกอบค้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายนทีธร  น้อยเมล์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายนนพัทธ์  นิลบรรพต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงนันทภา  บัวศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
833 เด็กหญิงพลอยชมพู  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
834 เด็กชายพิชาญะ  โยมสีดำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
835 เด็กชายภคพล  ติลาโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
836 เด็กชายภาคิน  คำแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายภูมิใจ  เพียยุระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
838 เด็กชายภูริปัญญ์  จันทรมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายภูวิศ  คำแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงมนพร  บ่อคุ้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายมหรรณพ  จันทรมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงรัตนพร  ธนจาตุรนต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
843 เด็กหญิงศิริ์กาญจน์  ไทเมืองพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิลารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
845 เด็กชายสรวิชญ์  ดาวดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงอภิญญา  นนเลาพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
847 เด็กหญิงอันนา  ตันวาณิชกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงขวัญข้าว  พงศ์พิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงจิดาภา  สัจจพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงจุฑามาศ  เสาทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงชญาดา  สุวรรณทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงชนิสรา  จงเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จันทร์ขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายณฐกฤษ  ผาสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงณพร  วัฒเนสก์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายณัชพล  ศรีหงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงดวงกมล  ภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงธีรดา  มามุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายนฏัคกวินฐ์  สมชาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงนภัสกร  ยุวนะศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงปุณยวีร์  มัชมณฑล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายพงศ์ศิริ  ศรีโพธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงพชรกาญจน์  ยืนยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงเพียงดาว  ศรีทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงภวรัญชน์  ยิ่งยืน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงภัคจิรา  เรืองวงศ์วิทยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายวงศกร  กองสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายวชิรวิชญ์  บุษราคัม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงวริศรา  ภูสิทธิ์ธนากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงวิศัลยา  ใครอุบล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายศิริวัฒน์  ภูครองเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงสิปโปทัย  บุตรลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงสุดากาญจน์  อัครหิรัญสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงสุภัสสร  เสนาสุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายอโนมทัส  บุตรลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงอรณี  พรหมโคตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายกวินทร์วิชญ์  สัชฌุกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงครองขวัญ  สมดีวีรเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงจณิสตา  ตระกูลสันติรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
881 เด็กชายจักรภัทร  มณีโคตม์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงจารุพร  บุญเกษมสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
883 เด็กชายฉันทวัฒน์  เนสุสินธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงชนัญญารัตน์  ธงภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายชยพล  เนียมกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายชินาธิป  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
887 เด็กชายณฐกร  ทิพโยภาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายณฐนนท์  วรหาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตรีศิริรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อังคณาวรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
891 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
892 เด็กชายณัฐวิโรจน์  พวกเมืองพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
893 เด็กหญิงธนภร  ทิพวัลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
894 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตริอริยสัจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
895 เด็กชายธีระธรรม์  หอประเสริฐวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงปทิตตา  อาภรณ์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
897 เด็กชายปธานิน  จำปาทิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายปราญชล  สันติวรากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายพศิน  จันทน์แดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
900 เด็กชายพิสิษฐ์กรณ์  บุญเกษมสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงพีรญา  ภัทรกิจกำจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายภวิศ  ปริวัฒนศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
903 เด็กชายภากร  ศรีรัตนประพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
904 เด็กชายภาดา  จักรเมธากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
905 เด็กหญิงภูมิกมล  โชคภูเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายรชต  วงษ์วิจารณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
907 เด็กชายวชิรวิทย์  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
908 เด็กชายวรกฤต  นามแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงวริศรา  สิทธิจิรพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงวีรดา  เบ้าสาทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
911 เด็กชายวุฒิภัทร  โคตรประทุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
912 เด็กชายศิวัช  จารุรัชตพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
913 เด็กหญิงศุภชัญญา  วงษ์อินทร์จันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
914 เด็กชายกรพรหม  ชนะบำรุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงกวินธิตา  อนามบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เศรษฐวรเมธากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงเกล้ากมล  กุลดิลก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  จันทร์เจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงจิดาภา  พื้นแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงฐานิตกานต์  อนันต์รักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทร์เทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงณณภัทร  ศิวะศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายณภัทร  นิลผาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงณัฐรวี  ภิรมย์ไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทวีรุ่งศรีทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงธนพร  เลิศมงคลพัชร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายธรรชนนท์  โพธิตะปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงธีมานันท์  แก่นศักดิ์ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงนภสร  จันทรประทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงนริฌามน  ฉัตรเวทิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงประณยา  มาโนฮาราน สืบสีสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงปาณิดา  พิมพจักร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงปาณิสรา  รักไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงปุณณภา  ลิ้มธนาคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายปุณณัตถ์  ศิลาเกษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายพลกฤต  จัตุชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงพิชชาภา  ตริยางกูรศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงฟ้านำพร  รุขพันธ์เมธี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงภคมน  แสนชัยธร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายภพประภัทธ์  มั่งคั่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงภัคจิรา  เลาลัคนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงภัทรวดี  สนิทเชื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กชายภูวเนศวร์  ขาวกุญชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายไรวินทร์  รุจิเกียรติกำจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายวรภวัต  อ้วนไตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงวรวลัญช์  ซื่อศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายวีรภัทร  เบ้าสาทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายวีรากร  ระวีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงสรวีย์  อำนวยวิเศษโชค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงสุรดา  ศุภดล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายกฤตภาส  หินเธาว์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงกฤษฤดี  อัศวจิตต์ภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลมสอาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทินตะนัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายขวัญเกล้า  รัตนเหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงจิรภิญญา  ปักกาเวสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงชัญญา  พินิจการุณเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงณชนก  เซียวศิริกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายณภัทร  จารุรัชตพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงณัฐวรา  จันทร์วรชัยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายณัฐวัฒน์  วิชญชีวินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงณิชาภา  สัจจพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายธนกฤต  อาภรณ์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงธนพร  หงส์วิลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายธนวรรธน์  คทาเหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายธนเสฐฐ์  กิตติวรรธโนทัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงธนัญญา  เตรียมเเวชวุฒิไกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขเกษม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
970 นายธรณ์  เอกทัตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายธัญธรณ์  จิรชัยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงธัญรดี  หอประเสริฐวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์วัฒนาเสถียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
974 นายธีรเดช  นิลแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายนนทกร  แนววิลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายนภ  ภัทรรุ่งนิรันดร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายปฏิพน  โนนใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงประภาพร  แดงมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงประสิตา  จันทร์ฉาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายปรีชานันท์  ลีพัฒนวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงปลายฟ้า  ทองเครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายพงศ์ปณต  ธรรมวาริน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
983 นางสาวพรชีวิน  ปัจจะวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายพศวีร์  นานอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายพิชญุตม์  โอภาโส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
986 นางสาวพิมพ์ชนก  ทองแจ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สฤษฎีชัยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
988 นางสาวพิมพ์มาดา  แดงวิบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายพิรชัช  อังคณาวรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายพีรวิชญ์  อุทัยธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายภคิน  ขุมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงภัคภร  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายภัครินทร์  ลีไตรรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายภูมิพัฒน์  วิชญชีวินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายภูริพัฒนกุล  ภูริศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงยอดขวัญ  พงศ์พิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
997 นางสาวรัญชณัฐ  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายวรัท  ลิปิพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
999 นางสาววรินทร  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายวัชรวิศว์  น้อยเมล์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงศิรดา  ศิริเหล่าไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายศิวณัฐ  เวียงดินดำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงศุภกานต์  เกียรติเฉลิมคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายศุภณัฐ  เรืองชัยจตุพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงอรณิชา  โสภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงกนกพร  คับพวง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กชายกฤษฎา  วิชัยคำมาตย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงกวิสรา  พันเดช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิศิลป์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วชิรศิริกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กชายกันตธี  เสรีมานะกิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กชายกันตภณ  สุขดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงกัลญาญ์รัชต์  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงกาญจนพร  พันธุมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กชายกิตติพศ  ตรงต่อการ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กชายกิตติพัศ  วงษ์ศิริ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทะนันต์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กชายกิตติศักดิ์  อังศุเกษตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กชายกิติทัศ  สุรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ยุดกลาง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กชายเกียรติพงศ์  โคตรโย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กชายเกียรติภูมิ  บุริสตระกูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กชายเขมทัต  วัฒยุ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงจณิสตา  บุญอนันต์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงจอมขวัญ  งามยิ่ง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงจันทธิรา  หลุ่มไส โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กชายจิรกิตต์  หนักคำผง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กชายจิรทีปต์  สกุลเผือก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กชายจิรวิชญ์  สุขสงวน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงชญานิศ  มุกพิมาย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงชนิดาภา  สุนทรสนิท โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กชายชิษณุพงษ์  สอนสุภาพ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กชายชิษนุพงศ์  ปิยะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กชายโชควิวัฒน์  ทัศนนพนันท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงญาดา  พัฒนานนท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงฐิติพร  โคตรศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กชายฐิติภัทร  ธงยศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กชายณฐกร  วัฒนกิติกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กชายณปกป้อง  นะวะมวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงณปภา  อริยานันทพงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงณัชชา  พาลี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงณัฐจิราภา  สายธนู โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงณัฐนิชา  ซุยทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญทิพย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วสีนวล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงดลชนก  เพียงงาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กชายติณณพัฒน์  เสนาวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กชายทยากร  พัดสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงทักษพร  พลเมือง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กชายแทนคุณ  โพธิ์ดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กชายธนพนธ์  ทองวงษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กชายธนพัฒน์  แก่นเชียงสา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กชายธนวัต  สีตะสุต โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กชายธนากร  ป้องซ้าย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กชายธนากร  มูลคำกาเจริญ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงธัญชนก  ภูสดสูง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงธันย์ชนก  หนูบุญ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กชายธีร์นโชติ  ช่วยหาญ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กชายธีรเมธ  สุวรรณสม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1060 เด็กชายนราวิชญ์  ผางจันทร์ดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กชายนวคุณ  ภูมาสี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงนันท์นภัส  ต้นสีนนท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กชายนันทวัฒน์  วรรณสันต์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงบุญยาพร  โชติกวี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงบุศรินทร์  กองพีระ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงเบญญา  อรุณไพศาล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดรละคร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงปภาวรินท์  หยาง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กชายประกฤษณ  ริมไธสง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงปรีญาวัสส์  ขนิษฐวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สารกูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กชายปัณณวัฒน์  คำยา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กชายปัณณวิชญ์  ฤทธิตา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงปารัช  จรูญเวชธรรม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กชายปิยวัฒน์  แสนโคตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กชายปิโยรส  ปิยะนันท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงปุญญิศา  พึงประภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  จันทะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงพรธิรา  วงษืลาษี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงพัชรินทร์  ขุมนาค โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กชายพัทธนันท์  สถิรวงศ์วรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงพิชชาภา  โชติจิตร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  วงศ์ศรีธาตุ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ด่านซ้าย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงพิมรภัทร  แฮนเซ่น โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงพิยดา  นามจูม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงพูลทรัพย์  ดาทุมมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงเพชรชมพู  ช้อยชด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงภัณฑิรา  เวทศิลป์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กชายภัทรจาริน  จรทะผา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงภัทรธิดา  ดอนบรรเทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กชายภาคภูมิ  จูมเกษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กชายภาคิน  นาคทองอินทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กชายภาคิน  วิชิตวรกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กชายภิรมย์ภักดี  อภิรมยานน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กชายภูเบศวร์  กอบเกื้อรวยชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กชายภูปกรณ์  นนพิจิตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กชายมหัทธโน  เลิศเสถียร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กชายเมธาสิทธ์  พันเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงยลดา  ฆามานันท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กชายยศวริศ  สีวันดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงรชยา  ฉายวิชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กชายรเณศ  วภักดิ์เพชร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กชายรัฐศาสตร์  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงรัตติกาล  วิสูงเร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงรัตนนารี  ซ้ายขวา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงรินทร์ปภัส  สัมฤทธิ์ยากรณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1108 เด็กชายวชิรวิชญ์  ทุริวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1109 เด็กชายวรวุฒิ  บุญจันเชย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงวรัมพร  สมรส โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงวลัยพรรณ  สร้อยแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กชายวัชรพงศ์  จันทโกสิน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กชายวัชรพงศ์  วิโนทก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กชายศวัสกร  แซ่จึง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงศศิธร  แก้วดอนหัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กชายศุภกฤต  แก้วจันดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กชายศุภชัย  ชาวระ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กชายศุภสินธุ์  แก้วอมร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กชายสรยุทธ  อินนันชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1120 เด็กชายสรวิศ  บุญสุภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงสริตา  โพธิกมล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กชายสันฐิติ  สมนาแซง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1123 เด็กชายสิระ  พุทธารัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงสุธาศิณี  คฤหัสถ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงสุภารัตน์  ขุมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงสุรดา  นันต๊ะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กชายสุรพัศ  ศรีจินดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงสุรภา  เงินทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กชายสุรวัศ  นะวะมวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กชายสุวิจักขณ์  เขียวเพชร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงสุวิชญา  ธรรมนิยม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1132 เด็กชายอชิระ  นามมนตรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงอธิชา  ชมพุทธกนก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1134 เด็กชายอธิบดี  ยานะนันท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1135 เด็กชายอิทธิพล  เจี้ยมเด้ง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กชายอิทธิพัทธ์  หาญสุริย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงกชพรรณ  วรวงค์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงกชพรรณส์  บุญยธนศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงกนกทิพย์  ไชโย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงกนกพร  ท่าจอหอ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายกบิลพัสดุ์  แสงไสย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงกรกช  อุตมูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายกรธนา  รินทะไชย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายกฤตภัค  ไตรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายกฤติพงศ์  เพิ่มวงษ์มาก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายกฤษณะ  สะตะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงกวินตรา  กินรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายกวินท์  หนูเวียง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงกวินธิดา  สุระชาติ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายกวินวงศ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายก่อกุศล  บรรลือ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายก้องกิดาวิชญ์  ศรีประวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงกัญจน์อมล  แพงคำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ภาโสม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงกัญญาณ์ริญ  รุ่งแสง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงกัลยกร  รักษาราช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงกัลยาพร  เหง้ามูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  ปลายกลาง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายกิตติพัฒน์  ด่านซ้าย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายกิตติภณ  คงศิลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายกิตติภูมิ  สืบปาละ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงกุลกิติกร  รสหอม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  จันทะบุรม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผ่านจันทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายไกรวิชญ์  แก้วสีนวล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายไกรวิทย์  ศรีทาโส โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีพุทธา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายขุนพล  ปักสังคเน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงเขมจิรา  ลิขิตวงศ์ขจร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายคณพศ  มูลกัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายคณิศร  แพทย์กิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงคเณพร  วรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงคนัสนันท์  ศิลากุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงคริษฐา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายคิรากร  แสนสุภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายจตุรภัทร  บุตตะโคตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายจารุพัฒน์  ปรื้มใจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงจิรธิดา  คำชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายจิรภัทร  ขึ้นนกคุ้ม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายจิรวัฒน์  ชัชวาลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงจิรัชยา  ไชยตะมาตร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายจีรเดช  รัตนวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงจูเลียนน่า  มารี พิลาวัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายเจษฎา  โนนศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงฉัตรณิชา  เสนากิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายฉัตรนิมิตร  นามแดง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงชญาณี  โสดาวัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงชญานิศ  ขุนอนุกูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงชญานุช  ทัพซ้าย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงชณิกาญจน์  บุตรภู โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงชณิสรา  พันละนัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายชนาธิป  รัตนประกรณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายชวกร  บุพิ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายโชคสิทธินนท์  พลสามารถ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงฌัญฌา  หัศจำนงค์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายญาณวรุตม์  สำราญพิศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงญาณินท์สุพกา  สินครบุรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงญานิศา  รังคะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายฐากูล  แสงอรุณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  วิจารวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายฐิติพงษ์  ล้อมทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงฐิติภา  ประจันตเสน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ราชบรรเทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงณธิดา  รัชโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงณปภัช  สีตะโคตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายณภัทร  พลทรักษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายณรงค์ชัย  จอมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายณรงค์พล  สาป้อง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อานจำปา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายณัฏฐ์  หีดขุนทด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายณัฐกร  ประจวบมอญ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงณัฐณิชา  จรทะผา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงณัฐณิชา  เม็งดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงณัฐนันต์  เมืองเก่า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงณัฐรัมภา  บุตรศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงณัฐรินีย์  วรกิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงณัฐวิภา  นามมูลน้อย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็งค่ำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายณัธกานต์  สุภานันท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงณิชชาภัทร  มนัส โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงณิชนันทน์  จรทะผา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงณิชนันทน์  เหง้ามูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  สุวัฒน์ศรีสกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายดวงกมล  ชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงดวงกมล  ยอดสะอึ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงดวงเนตร  คำภูเวียง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายเดชดนัย  ศรีอุดม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายเตชินท์  กองโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายเตชินท์  หีบสันเทียะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงทักษอร  คนคง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายเทวราช  แก้ววันทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงแทนขวัญ  คิดรอบ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายธนกร  ขยันจิตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายธนกฤต  ฉลูทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายธนกฤต  ดั้งดอนบม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายธนกฤต  แสงมณี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายธนโชค  ศิริกาล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายธนโชติ  ขยันจิตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายธนเดช  ศาตร์พงษ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายธนบดินทร์  อนุศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงธนพร  พุฒซ้าย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงธนพร  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงธนพร  หลวงวิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายธนภัทร  เหลาเกลี้ยงดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายธนวัฒน์  บัณฑจิต โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายธนวัฒน์  แกะเฮ้า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายธนศาสตร์  พวงผกา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงธนัชชา  ขาดรัมย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายธนากร  ชัยพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายธนากร  เบญจธารากุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีดาธรรม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายธนิสสร  คำราช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงธมนวรรณ  วงษ์สีหา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายธฤตวัน  พุทธเสน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงธฤษวรรณ  นุราช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายธัชธรรม์  ภักดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงธัญชนก  ปริวัตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงธัญชนก  ราชภัณฑ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พฤทธิพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงธัญญารัตน์  หีดขุนทด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จตุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงธิดา  ชมพุทธกนก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายธีทัต  สมานุหัตถ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายธีรโชติ  บุญชู โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายธีรดนย์  ฉิมหลวง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงธีรนาฎ  ฉายาพิทักษ์กุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายธีรภัทร์  โนนทนวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงนภัสกร  ใจสมคม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงนฤมล  วิลัยพิศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงนลินนิภา  จันทร์โสภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงนลินนิภา  สมบัติ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงนวพร  ศรีรักษาพล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงนัทธมน  ภิญญสนธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยงกำลัง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายนันทภพ  แสงตามี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายนิติธร  พิลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงนิติพันธ์  สายโยธา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงนิลญา  เวียงวัง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายบุญชนก  ซื่อตรง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายบุญฤทธิ์  คงกล้า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงบุณยานุช  ลุนบง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายบุรินทร์พศ  สีวันดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงเบญญาภา  กุลจันทร์ศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายปกป้อง  หล้าสุด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงปกิตตา  บูรณะคาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายปฏิพัทธิ์  ใจธรรม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายปฏิภาณ  ชาญสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายปฏิภาณ  หลีสกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  แก้วโนนตุ่น โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงปฐมาวดี  สุดแสง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงปนิตา  มูลเหล็ก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงปมิตา  จันทดวง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายประดิษฐภูมิ  ชนไฮ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงประภัทรสร  สุวรรณสม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายประสิทธิ์  ผงเผ่า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายปราชญ์  จันทร์เหนือ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายปรีดาพร  ภูมิเพ็ง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงปรียากร  ลินทมาตย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงปวันพัสตร์  วงษ์จันทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงปวิศราภรณ์  ประจันตะเสน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ห่มขวา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงปัญญณัฐ  จอมแปง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงปัณฑิตา  แสนนาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงปัทมนันท์  ศิริสุภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงปาณิสรา  อิทธิกุลทวี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงปานฤดี  ด้านคำมี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงปานฤทัย  ใจตาง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงปิ่นนภา  หงสกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงปิ่นประภา  สุวอ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายปิยกรณ์  แก้วขาว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงปิยาพัชร  แสนพิมพ์พา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายปีติกร  นันตะเคน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายปุญญาพัฒน์  แพงงา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงเปมิกา  สามงามยา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงเปรมฤดี  ฤทธิ์ชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายพงศกร  ขำตา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายพงศกร  สุวรรณคาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายพชร  พิมพ์ตา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายพนธกร  ภูหนองโอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายพยัต  ทนทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงพรชีรา  ทองครไทย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงพรธิรา  แสนซิน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงพรปวีณ์  กัณหา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงพรพิมล  ปฐมสกุลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงพัชราพร  เงาพระฉาย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดอนมะยา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงพัณณิตา  ดวงบรรเทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงพัทธนันท์  ภาคถ้อย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงพาขวัญ  วอแพง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงพิชชากานต์  คณากุลพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงพิชชานันท์  อ่อนดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่ก๊วย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงพิชญธิดา  ธรรมมาน้อย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีวิชา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายพิชาญเมธ  กัณหา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงพิณภัคธิณี  คุณทะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บรรลือ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงพีรญา  แฝงฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายพีรดนย์  เทพกิจอารีกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายพีระพัสตร์  บุตรศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงพุฒิตราพร  สิมลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงเพชรรัตน์  จ่อยพันนา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงภควดี  เสรีรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงภรติพร  ขันทะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงภัณฑิรา  ตาเมือง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตรสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ประดับกิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายภัทรพล  ศรีเมืองเฮ้า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงภัทรวี  ศรีณรงค์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงภัทราวดี  แสนแป้ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงภัสสร  ภัทรวดีลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายภาสกร  ขมวดทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงภาสินี  ทัตตานนท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายภูบดินทร์  สินธร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงภูริชญา  ดวงทองมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายภูวนัย  ปานวิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงมณฑิรา  ไพรพา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงมนัสพร  ละท่าแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงมะลิวัลย์  วิชาชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายมิ่งกมล  เพียรทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงเมธาพร  ชมภูสว่าง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายเมธาพัฒน์  มาชา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุรานนท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายยศพร  อนะคร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงยศวรรณ  เพิ่มวิไล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายยุทธิชัย  ทิพย์เนตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายรัฐปการ  คชสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายรัฐวินทร์  พัดเพ็ง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงรุ่งทิวา  วิชาชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงรุจิรางค์  ชูศรีโฉม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงรุจิราพร  โคหนองใฮ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายลภัส  โยวทิตย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงวงศ์วรัณ  สุริวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ผลินยศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายวชิรวิทย์  อ่างยาน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงวณัชญา  สามสี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายวทัญญู  พุทธา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงวนัชพร  ฤทธิ์ชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงวรณิชา  อ่อนประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงวรรณรดา  วิรักษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงวรางคณา  ลาม่วง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงวัชภรณ์  พิสุทธิเลิศมานะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงวัชรดนัย  ดอนมะยา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายวัชรินทร์  เทวา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงวันพรรษา  กรมน้อย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงวัสสิกา  สุขดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายวารุจน์  พรมทองมี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายวิทวัส  จาริชานนท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงวิภาวี  พุทธสอน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงวิลัยรัตน์  ภูลายขาว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงวิศิษฎ์ศิริ  กมลสินธุ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายวีรชิต  แก้วบุญเรือง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายวีรวิชญ์  พลสงคราม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายวีระวุฒิ  เสนาสุ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายวุฒิชัย  แสนนามวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายศรา  ปัญญา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงศรีสุดา  อาจวาที โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายศฤงคาร  รังคะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายศักดา  บุตรโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงศิรภัสสร  ใจชื่น โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงศิริญากร  กองหาโคตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายศิริพงษ์  สุจริต โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงศิริลดา  สาหร่ายพงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายศิลาดล  สุมาลี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายศิววงศ์  สิทธิศิริสาร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายศุกร์สัน  ไชยา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายศุกลวัฒ  วรชาติชยางกูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายศุภกร  ดวงพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงศุภกัลยา  ตังตระกูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายศุภากร  จันทะบุตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงศุภิศรา  คำญา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงศุภิศรา  นนพิภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงสมฤดี  ลมสมบุตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายสมิทธิ์  มากทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายสรภพ  ไผ่ล้อม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายสรวิชญ์  ดรรักษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงสรินทร์กานต์  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายสัณหวัชร  อินทรเทศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงสิรารมย์  ซ้ายบุรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายสุดเขตต์  สอนประเทศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงสุตาภัทร  นะตะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แสนประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายสุภวัตร  ชาสิงห์แก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงสุภานันท์  จิตระบอบ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงสุภามาศ  ราชแสงพิรุน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายสุวัฒน  สวามิ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายสุวิชาญ  วชิรสุนทรพจน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายแสงสุรีย์  สุดดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  จันทะโยธี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายอดิศักดิ์  อัครฮาต โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายอธิวัฒน์  โยธาสมบัติ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายอนุศร  คำภักดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงอริสรา  มาสมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงอัยยา  กัญจนานภานิช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายอาทิตย์  พิผ่วนนอก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงอารียา  ฝ่ายดำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงอินทิราพร  อุตสาหะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงอิศราภรณ์  อินทจักร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายเอกสิทธิ์  เหล่าสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงเอมพิกา  ราชตราชู โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงกตัญญุตา  โชติพินิจ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1444 เด็กชายกฤตยชญ์  สิทธิวัง โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1445 เด็กชายกฤษฎา  พลวิเศษ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงกวินธิดา  บุตรโพธิ์ศรี โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงขนบพร  นวลดอกรัก โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงขวีวรรณ  วงศ์จะมาศ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กชายจักรพรรดิ์นิยม  ขันตี โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กชายจักรภัทร  สีหาบัว โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กชายจิรภัทร  ศิริสำราญ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1453 เด็กชายชัชภณ  แก้วศิริขัณฑิต โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1454 เด็กชายญาณวุฒิ  พระคุณ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงญานิกา  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1456 เด็กชายณฐกร  ด่านซ้าย โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1457 เด็กชายณฐพัฒน์  อุตตมัชวานิช โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงณัฐิรา  นามปาน โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงณิชนันท์  โพธิรุกษ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1460 เด็กชายธนพนธ์  ศรศักดา โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1461 เด็กชายธนภณ  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1462 เด็กชายธนวินท์  รุ่งสาย โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1463 เด็กชายธรณ์ณพล  ธนธัญญ์กนก โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงธิตยา  สมณะ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1465 เด็กชายธีรภัทร  โตกลาง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงนพเก้า  ปรินทร์ทอง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1467 เด็กชายบุณยกร  ขันทอง โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงบุณยานุช  มะลิซ้อน โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงเบญญาดา  ทัพโยธา โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1470 เด็กชายปฏิพล  ถามุลตรี โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1471 เด็กชายปรเมศวร์  อันภักดี โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงปวรินทร์  พวกพระลับ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงปัญฑิตา  ทัพพิลา โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงปิญณัฐ  บงแก้ว โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1475 เด็กชายปุญญพัฒน์  ไชยพร โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงพรพิมล  ฤทธิ์สยาม โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธีรเกียรติศิริ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  เทพรังสฤษฎิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงพิชญาดา  ไพคำนาม โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  กองศิริ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กชายภูวกร  มูลเหลา โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1482 เด็กชายรัชกฤช  นาคมะณี โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1483 เด็กชายรัฐพล  เลียงชัยศิริ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงวนิดา  ผาจันทา โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1485 เด็กชายวยัสย์  หอมหวล โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงวรัชนันท์  บดินทร์ชัยสิริ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กชายวิชยรัตน์  เลาหรุ่งชัยฤทธิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1488 เด็กชายวิชยุตม์  บุระคำ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กชายศุกลณภักษ์  วงศ์จะมาศ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1490 เด็กชายสรกฤช  จอมคำศรี โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงสามินี  จำปาม่วง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1492 เด็กชายสิงศิษย์  พรหมศรี โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงสิริณิชา  ผลวัฒนา สุวรรณโค โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงอธิชา  พรพิรุณโรจน์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงอมรภสุ  ไชยรัตน์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กชายอัครนิล  ทุมมา โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงอัจฉราพร  นาคชู โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงอัญวีณ์  ธรรมรุจิราพงศ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงไอริสา  ยศธิพานา โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงกรชกร  ม่วงน้อย โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงกรินรัช  วงศ์นิคม โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงกฤตากานต์  แสนแสง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายกฤษฎ์  วิทยเวทย์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายกฤษฏ์  แสนราชบุตร โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงกวิตา  มณีโชติสกุล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงกวินธิดา  อุทายาท โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายก้องภพ  หงษ์คะ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงกัญจน์พิชชา  ศรีโนนม่วง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงกัญญณัช  วิทยาวุฒิอนันต์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายกันณพงศ์  นนทะชัย โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายกันต์กวี  โชติกวี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ขาวอ่อน โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงกานต์ติมา  รัตนพลที โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กชายกิตติพงศ์  เล่ห์ศิริกุล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายกิตติพัศ  สิงห์เหลือ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายกิตติพิชญ์  บัวเขียว โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายกิตติพิชย์  เสนาธง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายกิตติภพ  จันมะโฮง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงกิติยา  จันมะโฮง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายกูลคูณโชคจ์  ศิริเต็มกุล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายเกรียงไกร  ประทุมมา โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายแกงเขียวหวาน  ขวาลำธาาร โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  สุธิตานนท์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงขวัญจิรา  โสภา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงขวัญดาว  จ่าเมืองฮาม โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายคชาธาร  ชำกรม โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายคณิศร  แสงแก้ว โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายคัมภีร์  พันธุ์บุตร โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายคีตกวี  โผทองยศ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงจรรยพร  นามโยธา โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงจินห์จุฑา  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายจิรฐา  จันทนสาร โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายจิรพงศ์  บึงล้อม โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายจิรภัทร  สุนาทัย โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงจิรภิญญา  จันลา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายจิรวัฒน์  ข้อยุ่น โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายจิรวัฒน์  บึงล้อม โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงจิรัจฌา  พุ่มมี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงจิรัชญา  ดุลลาพันธ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงจิราภรณ์  มูลนานัด โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงจุฑามาส  สาลุด โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กล่ำโพชน์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงฉัตรธีรา  คงประเสริฐผล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายเฉลิมชัย  มินญานนท์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายเฉลิมวงศ์  ภูพรม โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายชนกันต์  การุณ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายชนาธิป  มาตมูล โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงชนาภา  ถมหนวด โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงชนิดา  จันทร์เพี้ยฟาน โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายชยานันต์  จาระศรี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงชยาภา  นำใจสวรรค์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายชลกันต์  เสียงล้ำ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงชลดา  สีสม โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงชลธิดา  ภูละยาว โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายชวัลกฤติ  หุมสิน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายชัชพิสิฐ  อัตภูมิ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงชัญญณภร  จูมพลภักดี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายชุติเทพ  วสวานนท์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายเชาว์วรรธน์  ภูครองเงิน โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงโชติกา  นันทา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงญาณปภา  เผ่าภูรี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงญาณิศา  อุ่นใจชน โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงญาณิศา  โพนสิงห์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงญานิศา  ศรีสุนนท์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายฐิติกร  มูลศรีละ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงฐิติกานต์  วงอินจันทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงณขวัญ  อารีเอื้อ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายณฐมงคล  วิรักษา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงณฐมน  โคกสันเทียะ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายณฐวัฒน์  นิคง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงณภัทร  โพนสิงห์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายณรัฐกรณ์  วัชรินทร์รัตน์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงณัชชารีย์  โครตศรีวงค์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริอาวัลวงษ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เหล่าพิเดช โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายณัฐกิตต์  เครือมา โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายณัฐชานนท์  สุโพธิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ผกากอง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายณัฐนันท์  ศรีโยจารย์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายณัฐพงศ์  เมืองจันทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายณัฐพล  โชติตชัย โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วเขียว โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงณัฐิตา  พันธุชา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงณัทพอเพียง  สุนทรพิทักษ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงณิชารีย์  เปรินทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายเตชินท์  ธรานนท์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายทวิชา  แสนเมือง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายทองประทาน  มงคลรัตน์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายทักษิณ  ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงทัศณีย์  คำมุงคุณ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงทิพมณฑา  ค้าขาย โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงเทพธิดา  ศรีกันหา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายธนกฤต  แสงผลส่ง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายธนพล  ทองหวาง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณธาร โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายธนภูมิ  ศรีรัตน์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายธนากร  พูลเงิน โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงธนิษฐา  ขลังวิเชียร โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงธมลวรรณ  โคตรชุม โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงธยาดา  จันทร์โฮง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงธัญกร  หอมหวล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงธัญญาพร  หงษ์ทอง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงธันย์ชนก  อันอามาตย์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญจวง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงธิดาวรรณ  กล่อมจอหอ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายธีร์จุตา  ไวโสภา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายธีรศักดิ์  สมประสงค์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายนพดล  ทาแก้วน้อย โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงนภัสกร  ศรีบุระ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายนรบดี  ดวงตา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงนรมน  สายัณห์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงนริศราพรรณ  นามสุวัน โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงนลินรัตน์  แพทย์ประดิษฐ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ปุ่ม โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายนิติกุล  เมษะมาน โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายนิธิกร  ไชยราษฎร์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงนิภารัตน์  ไชยเดช โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายเนติชาติ  เมษะมาน โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงบุญนิสา  เจริญศิริ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายบุณยกร  ชุมแวงวาปี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายบุณยภู  ขันทอง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงบุษกร  ไหวพริบ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายปภังกร  ศิริธรรมจักร โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีมูลตรี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงปภาวรินท์  กองจันทร์ดี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายปรมัตถ์  ทรายสะท้อน โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายปรวัฒน์  แสนมาตร โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงประกายขวัญ  ศิริคำพันธ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงประติมา  ตรีศาสตร์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงประภาดา  แซ่หว่อง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงประภาภัทร  ขวาลำธาร โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงปริชญา  โคตพันธ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงปรียาดา  ถิรกุลสิริ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายปวริศร์  ชัยชมภู โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงปวริศา  สมทอง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงปวริศา  สุพรรณ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงปัณณพร  สูงนารถ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงปาณิศา  แก้วพิลา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงปิยะนุช  ไสบาล โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายปิยะวัฒน์  ไชยดี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธิ์หล้า โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายปุณณภพ  ทองโป้ย โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงปุณยวีร์  ไสวดี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายพงศกร  ดลรัตน์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายพงศภัค  ผิวคำ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงพงษ์ธิดา  สาระบูรณ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายพงษ์ปภัสร์  สิมลี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กชายพชร  พรมมี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายพชร  พืชผักหวาน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงพรธีรา  งามศรี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงพรนัชชา  ผงสา โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงพรพระจันทร์  ชวเดชารัตน์กุล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงพรวิภา  วันไชย์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กชายพรหมบดินทร์  สมปัญญา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงพลอยแพรวา  พลศรี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงพลอยภัสสร  รัตนสุธีระกุล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายพสุมนต์  ไชยพิเดช โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงพัชฏาภรณ์  ไกรษรศรี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายพัชรณัฏฐ์  สำนักวงศ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1660 เด็กชายพัชรพล  โป๊ะประนม โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1661 เด็กชายพัทธ์นันท์  รัตโนภาส โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงพาทินธิดา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงพิชชาภา  คำประชม โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงพิชญธิดา  พันธุ์ศิริ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงพิชญาภัค  สุดวิเศษ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงพิชามญช์  มาตราช โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กันพิพิธ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1668 เด็กชายพิริยกร  กล้าหาญ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายพีฒทัศน์  สีชาแอน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายพีรพล  บัวแดง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายพีรวิชญ์  มะยุรลักษณื โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1672 เด็กชายพุทธศวรรษ  แถนสีแสง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงฟาริดา  นครแก้ว โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายภคพล  ขวัญปาก โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงภคินี  แป้นพะเนา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงภัคธีมา  นาเทเวช โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายภัทรพงศ์  ปุตุลง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายภัทรพล  ชนชนะชัย โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายภัทรพล  อยู่สุข โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงภัทรานิฐ์  ดรปัญญา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายภานุกูล  พลนิกร โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายภูชิฐ  สังหาวิทย์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายภูดิศ  สุนประสพ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายภูผา  มาสิงห์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงมารวย  พรศรีระ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงโมรียา  หาญธนะสุกิจ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายรวิวัฒน์  ศรีเคน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงรวีชญาพ์  ธุระกิจ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงรสสุคนธ์  สายบุญ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยหงษา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงรัชฏพร  ขวัญปาก โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงริษฎากร  คนอาจ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงรุ่งนภา  วรรณภาส โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงรุ่งระวี  วงศ์สว่าง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงลภัสรดา  หงส์กาญจนกุล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงลลิดา  สียาไง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายเลิศวรรธน์  บุญหล่อ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1698 เด็กชายเลิศวรรษณ์  มาสพันธ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายวงศ์กร  กุสันเทียะ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายวชิรศรณ์  ภูกัน โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงวรภัทร  อนุกูลประเสริฐ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงวรรณวณัช  สีดาภูด โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงวรรณวร  อาจน้อย โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงวรัญญา  บุญมี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงวรันลักษณ์  ใจเที่ยง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายวราวุธ  โพธิรุกข์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงวรินทร  อินหาดกรวด โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงวริศรา  ฤทธิ์รุ่ง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงวัสสิกา  นาคำมูล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงวาศิฐ  มหาพฤกษ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  เพ็งแสน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายวีรภัทร  เวียงนนท์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงวีรภัทรา  โกษาแสง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงศตพร  ขีดขั้น โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงศศิมาพร  จันทร์พุธ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายศิกษก  ดวงขุนลา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงศิรดา  โชคศิรกาญจน์กุล โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงศิรประภา  แสงประกาย โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กชายศิรสิทธิ์  จันทร์สุพรม โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายศิวพงษ์  แก้วไตรรัตน์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายศุภโชค  วงศ์ทองเจริญ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายศุภณัฐ  เมืองสุข โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงศุภธิดา  ดอนพันพล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายศุภเสฏฐ์  ปรินทร์ทอง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงศุภานิช  สีนาจ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงสิตานัน  คะศรีทอง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายสิทธิโชค  โทแก้ว โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กชายสิรวิชญ์  ขานทะราชา โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงสิริกาญจน์  คำพิทูล โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงสิริธาร  หนูพรหม โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงสิริวิมล  อุดมดี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงสีวิกากาญจน์  พันธ์ชูจิตร โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงสุชญาดา  แสนไชย โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงสุชานันท์  เหลาภา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงสุชาวลี  บุญยานันต์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงสุธัญญา  ถิ่นวงษ์เกอร์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงสุธาริน  อักฌราศิวะโรจน์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงสุธีมนต์  กองดิน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงสุพัทธ์ธีรา  ดาวศรี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงสุพิชชา  หานนท์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงสุพิชญา  ผาจันทา โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงสุภจิต  สทรรัมย์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงสุภณิชย์  ทนก่ำ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงสุภัสรา  อินทร์หอม โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงสุภัสสรา  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายสุภิวัฒน์  ลุนสา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงสุรัตดา  ติ่งหมาย โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงสุริย์วิภา  สาทิพจันทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายเสกสรร  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงโสภิตสุดา  มีศรี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1751 เด็กชายเหมรัศมิ์  เคหะฐาน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายอครา  สาพูนคำ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  จามเกษม โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงอชิรญาณ์  โคตรนรินทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายอนาวิล  ไชยแสน โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายอนิก  นิยมบุญ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายอภิรักษ์  สิมมาทัน โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายอรยวัฒน์  เสาทอง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงอรัญญา  ทองคำมา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1760 เด็กชายอริยกรณ์  นันททรัพย์วสุ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงอัญชลี  แดงน้อย โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายอัษฎาวุธ  ผิวผ่อง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงอารดา  อาปาหัง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายอาสาฬห์  ปฏิเวทย์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กชายอิทธินพ  รุ่งวิชญาเกษม โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1766 เด็กชายอินทัช  จันทวงค์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายอิสรพันธ์  พิลาจันทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงไอริสา  ชาติศักดิ์ยุทธ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงกชนิภา  อิ่มเสมอ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1770 เด็กหญิงกนกพัชร  บุดดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1771 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ดียา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1772 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุทโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงกัญญาภัทร  จันทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1774 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ค้อชากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1775 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นพคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1776 เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1777 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุษบา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  ไชยะอินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1779 เด็กหญิงกุสสรา  วรจริยาสกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  วานรอย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1781 เด็กหญิงขวัญมนัสวรรณ  ศรีบุญไทย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1782 เด็กหญิงข้าวทิพย์  ทบถ้วน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1783 เด็กหญิงแคทลียา ซารา  เพียร์ซ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1784 เด็กหญิงจิดาภา  เกียรตินิรันดร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1785 เด็กหญิงชยลิตา  ศรีจูม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1786 เด็กหญิงชิษณุชา  ครูโคกกรวด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1787 เด็กหญิงชุดาภัทร์  ชินกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1788 เด็กหญิงโชสิกานต์  ศิริโรจน์กิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1789 เด็กหญิงซีย่า  ถัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1790 เด็กหญิงฌานิฐพัณ  ธนัณท์ตระการกูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1791 เด็กหญิงณภัทร  ต้นติธีระธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1792 เด็กหญิงณมน  เพ็งทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1793 เด็กหญิงณัชริญา  เปรมบัญชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1794 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีชัยชนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1795 เด็กหญิงณัฐวรา  ไชยชนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1796 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตรีคันธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงณิชาภา  อิ่มทั่ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1798 เด็กหญิงทินารมภ์  ปะระคะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1799 เด็กหญิงธนพร  ภาระพงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1800 เด็กหญิงธมลวรรณ  กล้าหาญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงธรรมธิดา  วัฑฒกานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1802 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สาบุตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1803 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สร้อยอั้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1804 เด็กหญิงธารกมล  จันทร์คำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1805 เด็กหญิงธีมาพร  สุวรรณปิยะกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1806 เด็กหญิงนภัสวรรณ  รัตนปรารมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1807 เด็กหญิงนลินี  ดีชัยชนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1808 เด็กหญิงเบญชภา  แก้วบุญศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1809 เด็กหญิงปณิดา  ชัยเชาวรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1810 เด็กหญิงปณิตา  ปภาภัทรเศรษฐา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1811 เด็กหญิงปภัสสร  คำสีโห โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1812 เด็กหญิงปภาวรินท์  แสงมีคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1813 เด็กหญิงปรมินทร์ตรา  จันทร์ขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1814 เด็กหญิงปริม  สุทธิประภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1815 เด็กหญิงปริยากร  ตะโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1816 เด็กหญิงปรียาภัทร์  อนันตรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1817 เด็กหญิงปวริศา  ดอนชารี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1818 เด็กหญิงปวริศา  ทิพโพธิ์เมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1819 เด็กหญิงปัณณ์พัฒน์  ใจเงิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1820 เด็กหญิงปิญาวดี  คงพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1821 เด็กหญิงพรกนก  สมมุติรัมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1822 เด็กหญิงพรญาณี  มหาชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1823 เด็กหญิงพรไพลิน  สุวรรณโสฬัส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1824 เด็กหญิงพริบพันดาว  โสตธิมัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1825 เด็กหญิงพัชรพร  มหาวัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1826 เด็กหญิงพัฒน์นรี  พิลาดิษฐ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1827 เด็กหญิงพิชญดา  เจิมมงคล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1828 เด็กหญิงพิชญาภัค  ตรีคันธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1829 เด็กหญิงพิมพ์พจี  บุษบา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1830 เด็กหญิงภัทราภา  มหานิล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1831 เด็กหญิงมนัสนันท์  โรจน์เพียรธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1832 เด็กหญิงรติรัน์  ศรีอุบล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1833 เด็กหญิงวรรณวิสา  ต้นกันยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1834 เด็กหญิงวันทกานต์  พุทธคุณรักษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1835 เด็กหญิงวิภาวี  ชูเชิด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1836 เด็กหญิงวิภาษณีย์  เลิศชุติพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1837 เด็กหญิงศศิประภา  โพธิ์มา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1838 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เกตุพัด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1839 เด็กหญิงสรณ์สิริ  พรเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1840 เด็กหญิงสรณ์สิริ  เพ็ชอ้อม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1841 เด็กหญิงสายสุดา  สายสุด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1842 เด็กหญิงสิรินดา  พิมพลชาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1843 เด็กหญิงสุพิชนาถ  กันพิพิธ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1844 เด็กหญิงสุภัสสร  แสงสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1845 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประทุมชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1846 เด็กหญิงอติกานต์  ทาละมล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1847 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีชำนิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1848 เด็กหญิงอภิปรียา  คำภาหล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1849 เด็กหญิงอรปรียา  โทรักษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1850 เด็กหญิงอริสรา  บุตรกสก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1851 เด็กหญิงอริสรา  เล็กดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1852 เด็กหญิงอารยา โซเฟีย  ดอเฮอร์ตี้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1853 เด็กหญิงกีรติกา  เจริญลาภ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีตลารมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงฐานิตร์กาญน์  อุทโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงปภาวดี  ศรีบัวเทพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงปรานปรียา  จันทลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงปริณดา  สอิงทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงเปี่ยมฤทัย  คำมูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงพัชราภา  รุ่งเรือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงพิชญาพร  ชัยคำเพ็ญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  โอฬารวัตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงรุ่งรัศมี  เสาว์เฉลิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงรุจิกร  สรรพเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงเลิศลักษณ์  ศรีสุพรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงศุภสุตา  ภูทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงฮันน่า  ริต้า แฮมลิง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงกรกนก  ผ่องมนัส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงกรัณฏรัตน์  อมรเกียรติไพศาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงกัญจน์ญาณัช  สืบสายอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงกัญจนพร  หลานวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1872 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ศิริโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1873 เด็กหญิงกุลพัชร  แก่นบุดดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงขวัญชนก  อยู่หัตถ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงขวัญรัตน์  สำนวน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงเขมจิรา  ตรีนาคพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงจิดาภา  พจนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงจิรภิญญา  กงวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงชนิกานต์  พิมพิสัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงญาณิศา  สีเห็มทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงฐิดาพร  เนาวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงณัฐณิชา  จูนก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงทัศพร  ชดช้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงทิฆัมพร  ชูเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิษย์โรจนฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงธยศวรรณ  ถูไกรวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงธัญพิชชา  จันทร์สุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีพุทธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงธันวรัตน์  ไชยบัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงนภัทสภร  เคนจันทึก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงนวินดา  พันจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงนัชชา  ยอดสกุลยิ่งยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงนาขวัญ  วีระกุลเกษตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงบุญญาพร  ลาดซ้าย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงบุญยานุช  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงเบญญาภา  เลิศไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงปภาขวัญ  แสนภัทชนัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อ้วนล้ำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงปรียากร  อัตตะลัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงปรียาพร  บุญกล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงปัญญกัญจน์  ขามช่วง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงปิยธิดา  สีดาทัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1905 เด็กหญิงพชรภร  ไชยมีสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงพชรอร  ธันยากรวรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงพลอยประภัส  จันทร์หอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  วิศิษฏ์เสรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1909 เด็กหญิงพิชญนาถ  พุทธิพรโอภาส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงพิชญา  ผุยมาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูสมตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปุ่นนิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริพัฒน์เจริญกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงรมิตา  โต๊ะพันธุ์อนันต์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงรินรดี  คำเสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงลลนา  เถาว์ชาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงลักษิกา  นิติวัฒนวิจารณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงวนัสนันท์  สุขโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงวริยาภรณ์  พลอาสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงวิมลสิริ  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงศรัณย์ธร  ภูมิเนาว์นิล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงศศิพิมล  บุตดาชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงศิริญาพร  อึ่งชื่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงศิริปานวาด  ธรรมศิรินิเวศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงสวรรณฐกรณ์  ฤกษ์เมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงสีน้ำ  แซ่ภู่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1927 เด็กหญิงสุภาพัทธ์  ทัศนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1928 เด็กหญิงสุวพิชญ์  แสนกอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงชนัญชิดา  สวัสดินา โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
1930 เด็กชายแดเนียล  โอมาฮอนี่ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 คณิตประถม
1931 เด็กชายธีรปรัชญ์  สัจจพงษ์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
1932 เด็กหญิงนิชาภา  ศรีศรานนท์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
1933 เด็กหญิงเนตรนัดดา  ทองโสภิต โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
1934 เด็กชายบนมงคล  จันท่าจีน โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
1935 เด็กชายประพัฒน์วงศ์  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
1936 เด็กหญิงพิชญาภา  อึ้งพงศ์เพ็ชร์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
1937 เด็กหญิงยายย่า  เกิดนาค โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
1938 เด็กชายรชานนท์  เอี่ยมศรีอุไร โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
1939 เด็กหญิงรินรดา  ต้นโลห์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 คณิตประถม
1940 เด็กชายอภิรักษ์  วรรณประสาท โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 คณิตประถม
1941 เด็กหญิงกนกพร  ตราชู โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1942 เด็กชายจิรภัทร  เหล่าวีระโยธิน โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์ธง โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1944 เด็กชายโชค  เหล่าอรรคะ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1945 เด็กหญิงฐิดายุ  สาริกะภูติ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1946 เด็กชายณฐกร  ธุระพันธุ์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
1947 เด็กชายณฐพงศ์  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อิ่มพูล โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
1949 เด็กหญิงณัฐรดี  จิรชัยศรี โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
1950 เด็กชายธนบดี  สุรศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กชายนทีบดี  ยืนคงสุจริต โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1952 เด็กชายนิติพงศ์  เช้าวงศ์พาณิชย์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงเบญญาภา  ธนบริคณห์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงปทิตตา  เพียรพานิช โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
1955 เด็กชายประพัฒน์พงษ์  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงปวีณรัตน์  เพียสังกะ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1957 เด็กชายปัณณทัต  สมตา โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1958 เด็กชายปิยวัฒน์  ไชยยงค์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงพิชชาภา  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พิพัฒน์ไชยศิริ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1961 เด็กชายยูโตะ  ฟุคะยะ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1962 เด็กชายรัชกฤช  ชาติชัยทัศ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงศุภานัน  ลังการิน โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1964 เด็กชายสิรวิชญ์  ตามประวัติ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กชายสุวพิชญ์  ศุภมาตร โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงอภิญญา  แคทเธอรีน เซมารจ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1967 เด็กชายเกียรติพงศ์  นันทสินธุ์ โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.5 คณิตประถม
1968 เด็กชายธันฐกรณ์  จิรเจริญพัฒน์ โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.5 คณิตประถม
1969 เด็กหญิงนลพรรณ์  ทองแท่งไทย โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.5 คณิตประถม
1970 เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ  กุรัตน์ โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.5 คณิตประถม
1971 เด็กหญิงพรรณพัชร  วิเศษรินทอง โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.5 คณิตประถม
1972 เด็กหญิงเพชรพลอย โลซิน  ภัณฑะประทีป โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.4 คณิตประถม
1973 เด็กหญิงอรรัมภา  หลิง โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.5 คณิตประถม
1974 เด็กชายชัยภูมิ  จันทรสุรีย์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1975 เด็กชายธนาบัตร  บวรธรรมมา โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1976 เด็กหญิงบุวรลักษณ์  เตชะศิริโชคมงคล โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1977 เด็กชายรัชชานนท์  จารุจันทร์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1978 เด็กชายวชิรหัตถ์  นันตา โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1979 เด็กชายศิรายุ  สุริยวนากุล โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1980 เด็กหญิงศุภนิชา  วัฒนภูมิ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1981 เด็กหญิงสิรยากร  เฉลยจิต โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1982 เด็กหญิงสุทัตตา  จันทะนุกูล โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1983 เด็กชายจิรกร  นาคประเสริฐ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1984 เด็กชายจิระพงษ์  วังแสง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงโจฮานนา  บาสซี่ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงชยาภัสร์  ปุณโยทัย โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงณัชชา  อุตสาหะ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กชายปพนพัชร์  ทองโคตร โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1989 เด็กชายปรศุราม  ดวงปาโคตร โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กชายปัณณทัต  วัชโรดม โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1991 เด็กชายพชร  รู้ปัญญา โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายพันธุ์ธัช  ศิริคะเณรัตน์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1993 เด็กชายพีรพัฒน์  ภูรัตนพันธ์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงรตนวลี  นิมิตเธียรธรรม โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงรุ้งนภา  นาทอง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1996 เด็กชายโรสซาน  มาตะวัน โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1997 เด็กชายวรภพ  อ่อนภูเวียง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1998 เด็กชายสิรภพ  ราชบุตร โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1999 เด็กชายสุภัควี  คำดี โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2000 เด็กชายอัครนิรุทธ  ชื่นดวง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2001 เด็กชายอิทธิพัทธิ์  ศิริมหศักดิ์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2002 เด็กหญิงอุษณิษา  ชินโสภา โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงกชกร  สีดาน้อย โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2004 เด็กหญิงกชพรรณ  วงศ์ดี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2005 เด็กหญิงกชมน  อินสา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2006 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพียโคตร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2007 เด็กชายกรวิชญ์  เมืองเเก้ว โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2008 เด็กชายกฤตพล  ชุนบุญมา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2009 เด็กชายกฤตภาส  ขันอาษา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2010 เด็กชายเกียรตินันท์  กุยสิงห์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2011 เด็กหญิงจิรภาภรณ์  สุขศาลา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2012 เด็กชายจิรายุ  ริคเตอร์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
2013 เด็กชายจีรัฐติกุล  พัฒน์ดำรงจิตร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2014 เด็กชายณภัทร  สุพร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2015 เด็กหญิงณัฐชนก  สิงภา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2016 เด็กหญิงณัฐนรี  โพธิรัชต์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2017 เด็กชายณัฐวัฒน์  วีรธนาพงษ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2018 เด็กชายณัฐสิทธิ  ซุยมาเมือง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2019 เด็กชายดนัยณัฐ  แซ่ตั้ง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2020 เด็กชายดิสธร  โพธิ์มั่น โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2021 เด็กหญิงตวิศรา  กันพุดชา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2022 เด็กชายธนเดช  อุ่นใจ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2023 เด็กชายธนภัทร  ศุวีระกุล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2024 เด็กชายธาวิน  หมวดทอง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2025 เด็กหญิงธิติลดา  ศิริสุจริตกุล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2026 เด็กหญิงนราพร  ญาติพรหม โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2027 เด็กหญิงนิชาภา  ศรีมูลผา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2028 เด็กหญิงบัณฑิตา  หมอยา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2029 เด็กชายปัณณวิชญ์  วีระพลศิลป์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2030 เด็กหญิงปาริชาติ  เลพล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2031 เด็กชายปุญญพัฒน์  วิจิตรเอกฉันท์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2032 เด็กชายปุญญพัฒน์  อุทัยเรือง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2033 เด็กหญิงปุณณาธิษณ์  ยิงหาญ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2034 เด็กหญิงปุณห์ญาวดี  วรพิมลพงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2035 เด็กหญิงพรรัมภา  อุ่นคำ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2036 เด็กหญิงพิชญาภา  อินบุญญา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2037 เด็กหญิงเพชราภรณ์  นามมูลน้อย โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2038 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงประเสริฐผล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2039 เด็กหญิงเพียงพอ  เเสงนาค โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2040 เด็กชายภัทรกร  ศุภฤกษณ์นำชัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2041 เด็กชายภูฟ้า  ยะมุลณี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2042 เด็กหญิงภูริชญา  วจีสุจริต โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2043 เด็กหญิงเยาวดี  พงษ์สะคำ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2044 เด็กชายรัฐศาสตร์  ชวลิตฑีฆเธียร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2045 เด็กชายวชิรหัตถ์  จันทะรัตน์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2046 เด็กชายวทัญญู  ปุระเสทะยัง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2047 เด็กหญิงวรณัน  สิงห์ตุ้ย โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2048 เด็กหญิงวริศรา  ทันจันทึก โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2049 เด็กหญิงวริศรา  สอนสิทธิ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2050 เด็กหญิงศิริวรรณ  เเสงคำ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2051 เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณการ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2052 เด็กหญิงสุพรรณนิภา  เจริญสุข โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2053 เด็กหญิงสุภางพัช  ศรีมันตะ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2054 เด็กหญิงสุมิตา  สุวรรณเมฆ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2055 เด็กหญิงอรัญญา  วงษ์กิจ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2056 เด็กหญิงอารยา  ชาริดี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2057 เด็กหญิงกชกร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2058 นางสาวกนกวรรณ  จันทะสี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2059 นายกิตติพัฒน์  ถวัลย์เสรีวัฒนา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กหญิงช่อบุญญา  ไชยเวช โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กหญิงณัฐฑิตา  เทนสิทธิ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กหญิงณิชากร  วารีศรศักดิ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กชายธนพล  เเสนโยธา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2064 นางสาวนิภาพรรณ  พวงเงิน โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กชายเปรมปรีดี  จันทวงษ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กหญิงวัชราภรณ์  กองสี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กหญิงศศิปรียา  ดอนซุย โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กหญิงศิรินธรณ์  โคตรถูมิ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงศุภัคจิรา  ศิลสมิต โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2070 นางสาวสถิิรวลิญน์  เเสนทวีสุข โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กหญิงสิริรัตน์  โหว่ภักดี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2072 นางสาวอภิภา  ศรีพุทธา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น