รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลรัตน์  สว่าง โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงกุลพัชร  สินพรหม โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
3 เด็กชายเขมนันท์  โมกข์ทอง โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กชายชิตวัน  โอชา โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
5 เด็กชายเตชินท์  มณีศรี โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กชายนิรวิทธ์  ตั้งสติ โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงมุทิตา  สีคำดี โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงรดา  อ้อช่วย โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายรัชพล  ฝั้นเฝือ โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงวิภาดา  สายสุภา โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงวิลาวัลย์  โอชา โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงแววดาว  เตจ๊ะสุภา โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงศศิพร  ชาติสง่า โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงสุทธิดา  ต๊ะวัน โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงสุพิชญา  พิมพิลา โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงไอยรญา  แสงแก้ว โรงเรียนรอดนิลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงณัฐจรีย์  ชิดรัมย์ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายธนกฤต  นุมนัส โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงประภาสิริ  พานสอน โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภูษณิศา  อินทะไชย์ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายศุภวัทน์  เนตรชัยภูมิ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายอภิวิดญ์  พลสนิท โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐนิช  สวยไธสงค์ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายธนกฤต  จันพิมพา โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กชายนครินทร์  เกียงมี โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายนพนันท์  พันธ์อินป้อ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงอรปรียา  พานสอน โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กชายก้องนรินทร์  วงษา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายกิตติภณ  วงษ์บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายคณิศร  ไชยนาง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายคุณากร  กีดคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงจันทร์นภา  วงค์เมืองคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายจุมพล  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายชนาธิป  ปีขาล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายโชคชัย  เหล็กสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายฐานิตย์  ถิ่นทับไทย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายธนพล  ปลื้มชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธนวรรธน์  ปานเงิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธนันชัย  ใจทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธีรภัทร  กุลจักร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายนนทนันต์  ทาจี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายนนทพัทธ์  เพ็ญพิมูล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายปิยชาติ  วังทู่ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายพชรพล  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายพลาพล  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิชญ์สีนี  ดารินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิรดา  เพชรเภรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายพีรภัทร  จำปัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายพีระวิทย์  ชัยศุภกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายภควัตน์  สายเครือฝั้น โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายภูริณัฐ  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายภูวนัย  แตงนิ่ม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายยศพัทธ์  กากะทิง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายรัฐภูมิ  รุ่งเรืองชัยทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายรุ่งรดิศ  แปะวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายวรวุฒิ  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายวรินทร  ตาดสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายศตวรรษ  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศรัณญา  สานเมทา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณนำปน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายศักดิ์ชาย  เครือปัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายศิวะ  พรโสภณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายศุภชัย  ใจคำวัง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายสีหราช  สายวงค์เปียง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสุรีรัตน์  วุฒิยาสาร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงหว่านถิง  โซ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอนัญญา  ไชยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอภิชญา  ผาบวงค์สาย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายอภิวิชญ์  สายคำน้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอันญพร  เครือปัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  สายอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายเอกลักษณ์  ไชยวงค์สาย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกชพิชญ์  พรมมาบุญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิทธิเขต โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกมลวรรณ  สายอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกอพร  แสงสร้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกัญภัทร  จีนะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกัณณิกา  นิเกษ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกันติชา  ต้องกระโทก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กุลจักร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงการต์พิชชา  ศรีภุมมา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกิตติภณ  สิทธิโชค โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายกุลวัฒน์  สุทธิสาคร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงขวัญข้าว  เหลาเจริญทวี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงเขมมิกา  เพชรสังฆาต โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงงอนัญพร  ปลื้มชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงจรัสวรรณ  จินาสา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจิดาภา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงจินดาหรา  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายจิรภัทร  มูลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจิรภัทร์  ติระสา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงจิรัชญา  สายวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจิรัญญา  ลัดดา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงจิรัญญา  อินแก้วน่าน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เครือคำลาง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชญานันท์  ด้วงละม้าย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายชนากร  ทองข่าย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชลธิชา  ตรีประวัติ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชลธิชา  นาน้อง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงชัญญานุช  แดงไชย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายชิณณวรรธน์  พลกล้า โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายชินราช  สอนเตจา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำเทียน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงโชติกา  พ่อนชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายฐานพัฒน์  บัวสด โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงฐิติกาญ  พรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณฐกร  โลหะการก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  กันอิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันต๊ะคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายณัฐชนน  กระจ่างแสง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝั้นยาวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฐธิชา  มหาชน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายณัฐนนท์  บุญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณัฐนันท์  ศรียางนอก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐนิชา  พานสอน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐพร  กันอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายณัฐพล  บุญมา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายณัฐพล  ร่วมจิต โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายณัฐภาส  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัฐวดี  กองเคลือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณัฐวุฒิ  ต๊ะเปี้ย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภลาภ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐาภรณ์  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณุกรณ์  กองเครือวัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงดลยา  บาลเปียง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงดุสิตา  ตะถาวร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายตวัน  พิมพ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายตะวัน  กิเจตนี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงทรายแก้ว  อธิคาร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธนกร  ใจทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนโชติ  สมนำปน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธนโชติ  สิงห์มณี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธนศักดิ์  เดินเมือง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธเนศ  สายวงค์ใย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธรรมรัตน์  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีจรูญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธัญญาเรศ  นิลมี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธัญพิชชา  เกตุแถ้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธัญสุดา  เเสงเนตร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธาวิณี  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธิดารัตน์  ติระสา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธีรวัฒน์  ลัดดา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธีรัชชัย  มโนมัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายนครินทร์  ทองโชติ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายนครินทร์  ปาวงค์สร้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายนพวิทย์  ลี้พวงทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนภัสสร  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนริสรา  พยาวงค์สัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนวรัตน์  กุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายนันทการ  ภูมิแสน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนันท์นภัส  วันสูง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนันทรัตน์  มาเรียน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนันธิดา  จันทร์เดช โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงน้ำเพชร  มหาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายบรรณสรณ์  หลวงชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงบุญธิดา  สมนำปน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายบุญฤทธิ์  ศรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายบุณยสิทธิ์  ศรีแปงวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงบุษกร  สุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายปริวัฒน์  ปาวงค์สร้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายป้องเกียรติ  กุลหอม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปัญญาพล  วงศ์เมืองคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปิยดา  แจ้งไพร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปิยมาศ  ไชยทองเครือ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายพงศธร  แดงไชย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพรรณวรา  พาคำป้อง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพลภัทร  สังข์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายพัฒนพล  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายพาฝัน  อธิคาร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพิจิตตรา  เพียรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คล้ายสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพิชญุตม์  แย้มโกเมน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ลาดเงิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วัฒโล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ไชยราช โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิริยากร  เถาตะมะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรเภรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพุทธรักษา  วงค์วี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเพชรรดา  ทรายศรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเพชราภรณ์  สายวงค์ใย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงฟาดิลลาห์  พรศรีสิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงภคพร  แจ้งไพร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงภวิษย์พร  แปงชุมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงภัคจิรา  เจิดอัศวสิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงภัณฑิรา  สิงห์สร้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงภัททิยา  สมสาย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายภัทรกร  กันอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภัทรดนัย  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายภัทร์รินทร์  ผื้อยศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงภัทรวดี  คำตื้อ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงภัทรวดี  สมวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภาณุพงษ์  วงค์คำนวน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายภาณุวิชญ์  ปาละปิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายภูมิพัฒน์  กุลหอม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงมณินทร  นาคอร่าม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงมุทิตา  พินิจมนตรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเมวิตา  ทาจี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายรณกร  เครือจันตา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงรวิวรรณ  ธิยานันท์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายรัชพล  ประภัษษร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายรัฐภูมิ  มูลไคศรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ปันชัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงรุจินดา  ดะระศิริ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายไรวัฒน์  สุวัฒน์ศุภกุล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แจ้งไพร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวรรณวิสา  โปธิคำปา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายวสันต์  สุทา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายวัชรศักดิ์  หาอย่าทุกข์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวาสิตา  ศรีไสย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายวิชชากร  เสนาหมื่น โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงวิมลสิริ  ธิยานันท์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศิริกัญญา  กันภัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงศิรินทรา  วงค์หมอก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงศิริพร  ปัญไชย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงศิริรัตน์  สอนเจตา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศิริวรรณ  อินธิมา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายศิลาเพชร  มัทยาท โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายศุภเดช  ธรรมนันท์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสโรชา  วงค์พรม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายสัญชัย  นาตรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสาธินี  พิศกุล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสิรีธร  แก้วคำลือ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุกัญญา  อุปชัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุจาริณี  สิงห์มณี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุธาสินี  รอดทองดี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุธิมา  กอสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุภนิดา  ชมภูหล้า โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายสุวิจักขณ์  สิงห์มณี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายอชิระ  ทองคำวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอณิมา  มะริด โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายอนันตชัย  วงค์ปินคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอภัสนันท์  พิลาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายอภิวิชญ์  คำเงิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอภิษฎา  แจ้ป้อม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอมฤต  เตชะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอรนลิน  โยธานันท์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอรนิภา  ตุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอรพินท์  อุตโม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายอรรถนิติ  จันทร์โสม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายอรินทราช  ธรามานิตย์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอริสา  สียะราช โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอัคคพล  อิอิตสึกะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายอัคนนท์  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอัญชลีพร  อินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอุษามณี  แลวงค์นิล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายกฤตศิลป์  พรหมอินทร์ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายคมกฤต  ชาติไทย โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายจิรวัช  กลางสา โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายธนากร  จันทร์แย้ม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายธีรพัฒน์  มะยมทอง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายภูมิพัฒน์  เพิ่มหิรัญ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายสิทธินนท์  กาบุญยม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายคมสันต์  หล่อพันธ์ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายปัญญา  ทองหล่อ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
263 นายภัทรศัย  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงอมรรัตน์  พลบุตร โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายชรินทร  ชิตตะคุ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปานฤดี  ทองคำ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายภูมิพัฒน์  ขำพวง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศรุตา  นาคโสมกุล โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงศศิธร  เลิกนอก โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงจินตนา  แป้นสุกใส โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายธนวัฒน์  กิจวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงธนัชชา  เพ็ชรเนียม โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงนันทิชา  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายปุญญพัฒน์  แหวนจีน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงเพชรวลี  แก่นยิ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ยังขจรเกียรติ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงรวี  สอนขำ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงรัชลิกา  สีมี่ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายวราเทพ  อินทรวิเชียร โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงวาสิตา  คามภูผา โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายวีรวัฒน์  เจริญเยาว์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  วิทยานุกรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกิตติกา  สมหวัง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกีรติกา  รักสุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงจอมขวัญ  แอสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงจิราภา  เกริ่นสระน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงชฎารัตน์  แซ่ซ้ง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำสัตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงชื่นกมล  พุทธรักษา โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณธิดา  ศักดิ์รุ่งเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขถนอม โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณัฐพร  แสนยาเจริญกุล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธนนันท์  แซ่จ๋าว โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงธราวัลย์  คชรินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงธันยพร  เชื้อชาติตระกูลดี โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนรินทร์พร  แก้วลือ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงนวพร  กอสัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนุชวรา  มโนมัย โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปณิตา  กมขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปุณยาพร  โชติรดาภาณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แซ่ย้า โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงมณีนพรัตน์  กองสิน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายรชฏ  ขันตี โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงรพีพร  ชัยมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงรวีวรรณ  วงษ์หมอ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงรสจนา  สมหวัง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงรสสุคนธ์  บุบผาสาท โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงลดาวรรณ  วงษ์หมอ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายวราทัศ  จารุเมธีชน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวริษา  พิพัฒสัตยานนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงวิริศิริ  ตวงโชติชวาลกุล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงศิริจรรยา  สิริจังเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสริตา  แซ่กือ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุวิมล  ศรียางนอก โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอภิญญา  เต้าไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอุรัสยา  จิตชัยเจริญกุล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกัลยกร  จีนแดง โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายชนวีร์  เหลื่อมล้ำ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายชลกรณ์  อภัยนุช โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงชาลิสา  เกิดนาแซง โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายทิชานนท์  ใสสด โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายพณิชพล  สว่างจิตร โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงพัชรวลัย  ศรีพุมมา โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายพิชญางกูร  โพธิ์อรุณ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  อินทร์โพธิ์ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายภควัต  ศาลางาม โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายโภควินท์  แสนเสาร์ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายรัฐภูมิ  ใจแสน โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายศุภัช  ใจแสน โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายสิริวุฒิ  เขาไม้ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงสุพิชฌา  หวันลา โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงอนัญพร  เรียนพืช โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายอนุวัฒน์  ทวยจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงอรปรียา  รอดปุ๋ย โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงอารดา  กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายอุดมโชค  กะกะคนธ์ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายกฤตเมธ  มัธยา โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ขันคำ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงชนัญญา  มณีสุข โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงชลนิชา  โชติ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายณัฐวุติ  เดชคต โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายดุลยวัต  เขตวิทย์ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายธนโชติ  คุ้มภัยเพื่อน โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายนรทิตย์  วรมหาโพธิ์ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนันฐิกา  สุขสบาย โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายนาธาร  เปลี่ยนดิษฐ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงบวรลักษณ์  เดชคต โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายบุญนิวัฒน์  แสนโสภาค โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายบุญนิวัฒน์  แสรโสภาค โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายปัณณวัฒน์  ภู่ศิลป์ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายสืบสกุล  แผ่นทอง โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงสุภานิชา  จันทร์พลงาม โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายชนาธิป  พินตะคุ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงชุติมา  แพงพันธ์ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายชูติวงศ์  เกษการณ์ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายณภัทร  ปานกรด โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายต่อตระกูล  ใจโพธา โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงนภศร  มิสา โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายชิศณุ  ม่วงเรือง โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงฐิติพรรณ  ธนหิรัญกัญจน์ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายสรศักดิ์  ศรีมาก โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงชุติกาญน์  ม่วงเรือง โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงพัชรา  แว่นแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงวรรณภรณ์  ปั้นนาค โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายธนพล  โพธิ์กลัด โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพรรณนิภา  น้อยผล โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงอรกมล  อินทสร้อย โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายอัครภูมิ  โลมรินทร์ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายกฤษณะ  ละอองศรี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงกิติยา  ชุมภูพวง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายจักรภพ  คุ้มประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงจันทิมา  บอนไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายจารุภัทร  ภักสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กาฬโอก โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายชัยวิชิต  คงผ่อง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายดุษฎี  คงสวน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายถิรวุฒิ  ใจโพธา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายทัตเทพ  ลัดลอย โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายธนโชติ  คงผ่อง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายธนธรณ์  เชียงอินทร์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายธนวัฒน์  สุหงษา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายธนาโชค  โตอิ้ม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีบรรเทา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายธีรพงษ์  มีโพธิ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงนภัสกร  สีแสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงนัยนันทน์  ไชยหาร โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงบัณฑิตา  สาเรียน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายพันธ์กร  ครรธมาลา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงเพ็ญพโยม  ชาตาคม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กาญจนา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายรัตนากรณ์  สุณาอาจ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงรุ่งนภา  เล่าแก่น โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายวรพรต  ทันโคกกรวด โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายวรภพ  ภู่สอน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงวรรณพร  ปัญญา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายวีรภัทร  ภักสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงศศิพร  ผิวเหลือง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายศักดิ์ดา  วงศ์ทองใบใหญ่ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายศิรชัย  วงสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ฤกษ์หร่าย โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงโสมนภา  ชาตาคม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายอธิราช  แก้วทองดี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงอริสา  กัณห์หา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายกรรชัย  สุทธิวรรณา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายกฤษฎา  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกัญธิญา  ทองปัญญา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายไกรภพ  เวรุวณารักษ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายจิรทีปต์  แซ่เติน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงชนารัตน์  ผาบผา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชรัลญา  กาญจนา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายชาญณรงค์  คงประสพ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัชชา  รักศิลป์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณัฎฐิดา  ชาวแขก โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายณัฐกานต์  ทองดี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณัฐนิชา  กลัดกระยาง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงดารารัตน์  กาฬโอก โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงทิพานัน  พรมมา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธนกฤต  สระแก้ว โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงธิติมา  ปางไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธีรยา  ท่ายอดรัก โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนฤมล  โสนาพูน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพัชรพร  เอี่ยมศรี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขอเอน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพิทยารัตน์  แท่งธรรม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ฟุ้งรุ่งนิรัติศัย โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพิริษา  พันธ์พรม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงฟ้าใส  สุจริต โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ประสงค์สุข โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายภูริพัฒน์  เอียะรัมย์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายมงคลชัย  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วทองดี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงรินรดา  สิงแก้ว โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงวิภาดา  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายศุภวัชญ์  คงผ่อง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรศรีชื่น โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสุชาดา  ป่องผดุง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายสุชานันท์  ฝอยทอง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสุพรรษา  สีแสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์ณรินทร์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงสุพิชชา  คงผ่อง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายอนุพงษ์  ตานไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายอนุพงษ์  อาจศัตรู โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอรวรรณ  ชาตาคม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอุมาพร  จันทร์เรือง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกนกพร  บุญทการ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงกาญจนา  ทองเชื้อ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองดอยง้าว โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายชลกร  แจ๋วแว๋ว โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายชานน  สืบเทพ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายณัฐพงษ์  ไกยสวน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายนพเก้า  มะไฟ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงนพมาส  คุณประโยชน์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงนันทกานต์  แก้วนิล โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงปัณณ์ณัช  กอมะณี โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงพัชนัน  อุปสุ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายพีรพงษ์  ชาญธัญกรรม โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายภาณุวัฒน์  มาน้อย โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายวงศกร  โตยิ่ง โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายวิษณุ  นิลขำ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายวีรภัทร  รักษาสัตย์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงสุชัญญา  เชื้อจีน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงอภิญญา  ดำดิน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงกมลวรรณ  พันจู โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงกฤษณา  สาดจุ้ย โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงกัญญา  พุ่มประเสริฐ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศักดิ์ขุนทด โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงชลธิชา  แจ๋วแว๋ว โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายโชคชัย  ทองเชื้อ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิกนอก โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายณัฐพงษ์  เขียวปลอด โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วบัวดี โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงณิชวดี  พิมขัน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายดุลยวัต  อินทราศรี โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายธนากร  เวียงจันทร์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายธีรภัทร  พวงแก้ว โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายนิพิฐ  ศรีเดช โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงปนัดดา  บุญเพ็ง โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุสดี โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงปันทิตา  ม่วงพิน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายภูรินทร์  สุกร โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทร์เดช โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายรัชชานนท์  เขตกัน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ใจเพชร โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงรัชนก  ประดิษฐพงษ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายรัฐภูมิ  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายวชิรากรณ์  ขานไข โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายวายุ  อินทราศรี โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายวุฒิชัย  อินสุข โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงศิรภัสสร  นามรักษ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงศิรินทร์ธา  วิเชียรเพริด โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายสงกรานต์  นาฬิกา โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายสาธิต  น้อยแก้ว โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงสาริกา  บุญด้วง โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงสุชานาถ  แสงเจริญ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงอรอุมา  ตองอ่อน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงอรินทร์  พงษ์ดี โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงอริษา  เจริญวงษ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายเอกภพ  เพ็งแสน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายเกษมศักดิ์  ฉิมโยง โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายคณิน  ใจเพชร โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงณัฐกมล  กอแก้ว โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายณัฐกานต์  เพ็ชรแบน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธนวัฒน์  ฉวีทอง โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงธัญชนก  บุญโส โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงนันท์สินี  กิ่งพาน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปรียาภัทร  สอนพวง โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายปุณณกันต์  ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายพัชรพล  สุขกร โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายพุฒิพงษ์  กาเรียน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายเพชรรัตน์  กะพงหงษ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายภัครพล  บุญทการ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายภัทร  ปานบน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายภาณุเดช  มาน้อย โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายภานุวัฒน์  ตรีฑา โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายภูวนารถ  ดำดิน โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายสรายุทธ  ประดิษฐพงษ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสริดา  ชัยประมาตร์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงสุภัทรสร  พุกสาย โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสุมิตรา  โก๊ะรัมย์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงอรวรรณ  ดอกคำ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงอรวรรณ  อินทราศรี โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอินทิรา  คะเรรัมย์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายคมสันต์  วงค์ษา โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงณัชชา  สายเครือเปี้ย โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายณัฐพนธ์  เนธิบุตร โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายธนภัทร  หนิ้วกา โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงธัญชนก  สายเครือสาน โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายนพเก้า  มาพึ่ง โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายนฤนาท  สีมาก โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงนลิญา  คำโปธิ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงประภาศรี  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงพิชญา  พงษ์โสภณ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงพิชญาภา  สีมาก โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายภานุวิชญ์  พุทธฤทธิ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงวรพิชชา  วงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงสุชัญญา  พึ่งธรรม โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงสุชานุช  กำเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงอรปรียา  วงค์เมืองคำ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย ป.4 คณิตประถม
544 เด็กหญิงเพียงพอ  สิงห์โค โรงเรียนบ้านวังชะโอน ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายเมธี  สวัสดิ์นะที โรงเรียนบ้านวังชะโอน ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายวรกริช  วรบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังชะโอน ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายวรวัฒน์  วรบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังชะโอน ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายอภิวัฒน์  ชุ่มขุนทด โรงเรียนบ้านวังชะโอน ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงกานต์ชิดา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงขวัญเนตร  กันจาด โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายชวกร  ย้อมสี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงชิติกาญจน์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงณัฎฐ์ภัทร์  ทุ่งสินธุ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงณัฏฐนิพา  ทิพยาน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงทิพยรัตน์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายธนกฤติ  พุ่มพวง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงธนภร  ทองคลี่ธนากุล โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงธนิตา  เจริญสุข โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงธันยพร  กองแก้ว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงประภัสสร  คำค้ลอย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงปิยะดา  วรรณจักร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แจ้งศรี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  พลเทพา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายพีรพันธุ์  กันทะวงค์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงภคพร  ทาจิ๋ว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
567 เด็กชายภัทรชัย  ศรีบุตร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงรัชชาฎรณ์  วงสุโท โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงเรืองรัศมี  จันทร์นวล โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายวงศกร  สุขดี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายวันรัก  นวมนาค โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงศศิวิมล  พุ่มไสว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงโสรยา  นีระพัน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงกตวรรณ  กุลปริญา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกรวรรณ  ธงพรรษา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงกาญญารัตน์  สว่างศรี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงจิรภิญญา  แสนแก้ว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงจิราพัชร  สุวรรณทอง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายฉัตรจิรันตน์  เนตรพรมราช โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายชญานนท์  จันทร์สา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงชนัญชิดา  สภาลึก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงชรินทร์ญา  ยุนสูงเนิน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงญาณิน  จูจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงฐิตินันท์  แก้วสูงเนิน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงฐิติวรดา  ฟักทรัพย์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงฐิติวรดา  อินทร์สำราญ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายณปฐม  ถึงสุข โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝอยทองตะคุ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายณัฐดนัย  แก้วเวียงชัย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงดลพร  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายตนุภัทร  ทาจิ๋ว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายธนกร  บุญอาชารักษ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายธนกฤต  จงจอหอ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายธนกฤต  แก้วเรือง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายธนเดช  ประดิษฐ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายธนภัทร  ทุ่งสินธ์ุ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายธนาธิป  ชุมเสน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธนาภัทร  กล้าหาญ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธมลวรรณ  จิรวัจนกุล โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงธัญกร  มุงขุนทด โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงธัญพิชชา  รัตนวงษ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธาวิน  ทารเพชร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายนภัสรพี  นีระวงศ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สมบุญนาค โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงนรมน  พุทรคุณโญ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงนวรัตน์  วงศา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เขียวจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงนันท์นภัส  แจ้ป้อม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงนาถสินี  ควรขุนทด โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายนารูโตะ  ทากิกาว่า โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงนิธิวดี  ทองดอนน้อย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงเบญญาภา  นีระวงค์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายปฏิพัทธ์  ครองดี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงปัญญาสิริ  หัฐบูรณ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายปัณณธร  ประสมบุญ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปุณยานุช  จงเจริญยานนท์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงพิมพ์ฉัตร  สมพงษ์พันธ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงพิมลรัตน์  แก้วสม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายพีรพัฒน์  เมืองกระจ่าง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายพีรวัส  บุญพวง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สิงห์ลอ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงภควดี  สีสา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงภัชภิชา  วุฒิพันธุ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงภัทรกันย์  กองศรี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายภิรเดช  ฤทธิ์ล้ำเลิศ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายภูริภัช  โพธิ์แนม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายยติภัทร  วิสาสะ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงยุพิน  สุวรรณรินทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงเยาวกาญจน์  หงษ์โต โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายลัทธพล  พินชะนะ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายวรพล  พิลาจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงวรรธนพร  พิมพา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงวริษา  วงษ์ลา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงวัลภา  ยาไทย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายวินภัทร  วาระดี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายวีรภาพ  รัตนจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงศิริินภา  มาลาศรี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงศุภานันท์  พุ่มใย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์ดวง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายสิทธิโชค  มากมั่งมี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงสิริสกุล  เกษเวชสุริยา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงสุทธิวัฒน์  ธิยานันท์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงสุภมาศ  โคสุวรรณ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายสุรสิทธิ์  ศิริสุวรรณ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายหัสนัย  แก้วรูปเรา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายอติกานต์  อาจมิตร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงอภิณห์พร  คำอินสม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงอริสา  สุขทวี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม