รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกลักษณ์  เฟื่องวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตธี  อิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตภาส  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ม่วงทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาภร  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกันติธีร์  นิ่มเนติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกิตติพัทธ์  ผ่องโอ่ย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายเกศฎา  อ่องเลื่อม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเขมจิรา  คำไวย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงคาลิสต้า  ตันศลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิดาภา  กุลฤดีกัมปนาท โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจิรกฤต  ทองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิรัชญา  ทศวารจันทรา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิราพร  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจุฑามาส  อินชัน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชนิดาภา  ครุธฑามาศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชมพูนุช  ชุมภูบาง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายชัยภัทร  อ่วมมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงฐิฎา  บางแค โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายณภัทร  ศิวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณภัทรา  อุดมวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัจฉรียา  แสงสร้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อมรวณิชสาร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนชาติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐนพิน  นันฑิพัฒน์นนท์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีภูสิตโต โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐภัทร  ด่านปาน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐรวี  เพชรวารี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายณัทณภัทร  บุตรพลอย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณิชานันท์  กาวิใจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงดลวาการ  พลอาจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงตั้งปณิธาน  รัตนศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายทศวุธ  สนมวัฒนะวงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงทักษอร  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายธนกร  แถลงดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธนธรณ์  ขวัญจิตร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธนพร  เสตพรรณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธนวัฒน์  ศักดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธัญชนก  ลิ้มบุญดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายธาวิน  ถ้วนถี่ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธิรดา  สุดไทย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธีรวัฒน์  เลาหพิบูลรัตนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายธีร์  คำบรรลือ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายธีวสุ  ใหญ่โสมนัง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายนนท์ปวิช  พรมเทพ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนนนภา  ทิมคล้าย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนพนุช  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนิรัญญา  สุวรรณศร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเนติกานต์  เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงบุตรศรัณย์  พงษ์เสือ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปวริศา  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายปิยวัฒน์  ขุนค้ำ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายปุณณภพ  สุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปุณยรีย์  งามพิชิตชัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายพชร  กฤษณีมพก โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพรชนก  วิเศษสา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพลอยปภัส  แก้วศรีงาม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายพิชญะ  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพีรดา  เติมมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ใหญ่ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายภาณุพงศ์  พันสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงภิมฬฏา  ตั้งเจริญการค้า โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงมนัสวรรณ  เงินฉลาด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงมัลลิกา  สระทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายยศพนธ์  ลายทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายยศวริศ  ได้ลาภ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายรณกฤต  ศศิกุลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวรรณพร  สุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงวรัญญากร  ธรรมสอน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายวัชรพงศ์  ธรรมเชียง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายวิชญะ  ทองนวล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงศรัณยน์ภัทร์  บริสุทธิ์บงกช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศลิษา  จิตศรันยูกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายศุภกฤต  วงค์เวียน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายศุภกฤษฎิ์  บุญปรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายศุภกฤษ์  นาคน้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายศุภณัฐ  พิมพา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายสัณห์  สังขพงศ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายสิรวิชญ์  กาญจนาพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายสุพศิน  สุวรรณวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แสงเมล์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอติกานต์  ผ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายอธิปพล  พรมมาตร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายอนุทัต  โฆษิตพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายออมสิน  ชัยบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอุรัสยา  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายเอกพล  มั่นธนะกิจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกมลวรรณ  กระสุนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกมลวัชร  นุชชะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกรดนัย  กุลกิจวโรภาส โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกรวิชญ์  ลีลาธรรมสาโรช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกรวีร์  กิจจา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายกฤตพจน์  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกฤตยา  นาโตนด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกลิ่นผกา  หะขุนทด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกวิสรา  สุริยาส่องแสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกัญจณ์ปิติ  มาแย้ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อุุทัยจตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถาวร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุสดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกัญญาศร  คุปตระกูล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกันตพงษ์  ขำโต โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกาญจนา  หะขุนทด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เทพศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกุลชญา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายคณพต  เจียรนันทนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงคณัสนันท์  เจียรนันทนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายคุณภัทร  เมฆเรืองแสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงจริญญา  ผายะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงจันทิมา  โตแย้ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงจิตรวรรณ์  คงคา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายจิรัฎฐ์  ตนเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายเจมส์รัก  รักษาเขตร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายเจริค เจซซี  คอร์เดต้า โมราเลส โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงฉมาพร  นนทะคถุณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชญาภา  วงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายชนภัทร  วีระศัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายชลสิทธิ์  เมืองเงิน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชวภณ  ตั้งปัญญพนต์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายชัชพิมุข  มุ่งต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายชัยศิษฎ์  พิทักษ์เดชะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายฐิติพงศ์  จงสมบูรณ์โภคา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณภัทร  คำภู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัชชา  สามงามยา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  มงคลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  ไกรสรศิวเวท โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มิ่งสอน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณัฐกิตติ์  อู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณัฐชนนท์  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐชา  ปาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฐิดา  ขามเกาะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณิชกานต์  วงษ์ประทีปศิริ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณิชนน  มุกดามาศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณิชาณีย์  ตันติสันติสม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณิชาพัชร์  อินทฉิม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณิชาภัทร  กระบวนศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงดลณนันท์  รังคะภูติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายดลวัฒน์  เลิศวิไลสถาพร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงดารินทร์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายเตชินท์  ตันอร่าม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงทักษพร  ธาราช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงทิฆัมพร  จันทร์ซ้อน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนกฤต  สุริย์ฉาย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธนภร  ยิ้มสนิท โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธนันท์รัฐ  บัวสด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธนัสถ์อร  นุนาค โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนาดุล  เผือกผ่อง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธัญนรา  พุ่มดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธัญมน  บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิณะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปะละนัชสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธีรพงศ์  เมฆเรืองแสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธีรภัทร  วงษ์วิกย์กรณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนฐวิช  พิศอ่อน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายนฤดม  รุกขชาติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนันทัชพร  อุทยาน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายปฐมภพ  สดแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปณิตา  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปภาวรินท์  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงประภัสสิริ  อินหาญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปัณฑิกา  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปัณฑิตา  สาคร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปัทวรัชญ์  ธนสิริพงศ์ภัค โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปิยพัทธ์  เกษวิทย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายปิยวัฒน์  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปิยาภัสร์  กุลมาลา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปุณชรัศมิ  ปรีชาสิทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปุณยวีร์  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายพชรดนัย  เกิดมีโภชน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพรธีรา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพรปรีญา  เกิดน้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพรพิรุณ  รัตนเวฬุ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพอเพียง  บุญปั้น โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพัชชา  จันทร์ประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพัชรพล  จีนเมือง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายพัชรพล  พุ่มอิ่ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพันธ์วิรา  ธรรมกรณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพาขวัญ  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพิชชาพร  เฮงตระกูลเวนิช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพีรกานต์  ประเจิดสกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเพชรดา  อยู่ยอด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงเพชรลดา  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายภวัศวร์  อุ่นบาง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายภัคพล  ประชาสิริกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงภัทรนันท์  มีชัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงภัทรีดา  สอนไว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายภีม  ภัทรรัตยาภา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายมนัสวิน  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงเมธาพร  วันแจ้ง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงยุพารัตน์  พุฒทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงโยฐิตา  สุดสอาด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงรวิสรา  ครุฑติง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงรุจีรัตน์  เพ็งยิ้ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวชรพร  มาประสม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวนัฐจรา  ชาญเชี่ยว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายวรเมศ  รัตนเวฬุ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงวริศรา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายวันชัย  หน่ออุตม์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวินิชพร  สุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวีรภัทรา  เขียวดิษ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายวีรวัฒน์  จันทร์ยิ้ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศรีอรุณ  แซ่เอี๊ยะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศิรดา  สถานทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศิรประภา  พรมสาร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศิวกร  พรมมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายศุภกิจ  กลิ่นนิ่ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายศุภวิชญ์  โพธิ์น้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อึ้งธีรกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายสรธัช  รอไธสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายสหรัฐ  พานแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ทองสด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสิริสิชณ์  ทองหาญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสุธีมา  วรารัฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสุพรรณษา  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสุพิชญา  นุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายสุรพัศ  อันยงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายเหมพงษ์  เกษอุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายอติศักดิ์  น้อยรูปเรา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายอธิษฐ์  หลักกอ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายอนัสฟีห์  ทองสุกดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอภิชญา  ยืนยงพานิช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอภิรดา  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายอรรถพล  ฉายแสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอโรชา  วงษ์มณี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายอัครชัย  นาคนาม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอาภา  จงมีความสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายอิฐศวภูมิ  ฉ่ำหลวง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอินทุร์อร  ไม้หอม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงไอลดา  ราชบุรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกชกร  ไกรสังข์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงกชพร  หนุนครบุรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกนกกร  อินทร์สุพัตรา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงกนกนาถ  บุญบำรุง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกนกอร  โข่งศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ิอังศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญอ้อม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงกรรณิการ์  มหาเทพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายกรวัฒน์  จั่นศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายกรวิชญ์  สวัสดีสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายกฤชณัท  นิระคม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงกฤติยาณี  สอนวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายกฤษกร  อำไพแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายกลวัชร  ขำแห้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายกสานติ์สุข  ภู่สงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  วัดสุภาพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงกัญญพัชร  แก้วเมือง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงกัญญาณัฏ  จันทร์พูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลประยูร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โชหนู โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นิลประยูร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกัญญาภัค  ตาพรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายกันต์รพี  รุจินันพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีบัวคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วหิรัญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แสนเทียม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายกิตติกรณ์  รอดนิล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายกิตติกวิน  ทองอำไพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงกีรติ  ธนูทองสัมพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงกุลวรินทร์  เตชรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงเกศรินทร์  คำแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงเกศินี  เพ็ชรดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงแก้วเก้า  อาศัยนา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงขวัญชนก  เสาร์แก้วคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ศรีสว่าง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายคุณากร  จันทรังษี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงจรรยาพร  มั่นศิลป์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายจักษณ์โชติ  ดวงสิรพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงจันทนิภา  สีดานุช โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงจันทิมา  เหง่าพรหมมินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงจารุพิชญา  ศรุธทานุชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงจารุวรรณ  แจ่มทุ่ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงจิตรลดา  กุรินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายจิรกร  สุชแซว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายจิราภัทร  สง่าชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงจีรณพัส  พงษ์อุบล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงจีราวันย์  อาจอาสา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายจุฑิศพงษ์  บุญอาจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายจุลจักร  ป้อมมงกุฏ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงฉัตรกมล  เงินทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงชฏาพร  ชิตสุระ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงชนิสรา  ถาวร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงชลธิชา  บูญมา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายชวนินทร์  ปานคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายชัชพล  ศรีบัวลา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายชันภัทธ์  พันธ์ุพุ่ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงชารีดา  คงสิบ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงชาลิสา  ปั้นปรือ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงชาลิสา  ลิ่วเวหา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายชิณณวรรธน์  พิลึก โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตาลุสา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลาพล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายโชคทวี  สระทองแพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายโชคธันวา  วงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายฌานนท์  สระแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายฌานิศ  เฉื่อยฉ่ำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงฐิฏิกาญ  สมโภชน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงฐิตารีย์  สูขชู โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงฐิติมา  พิกุลกาญจน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศักดิ์สุภาวัฒนกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายณฐนนท์  เกษพ่วง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายณฐพงศ์  สารุปา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงณฐมน  โพธิ์มงคล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายณพัสกรณ์  เกษมญาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายณภัทร  บัวเผื่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงณภาส์ณัฐ  มานะกิจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงณัชชา  มั่นศิลป์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายณัฏฐกรณ์  เขียวอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  อินดวง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงณัฏฐิบี  สุขเขตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงณัฐกานต์  เข็มทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายณัฐชนน  ประกอบสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงณัฐชยา  ขำคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงณัฐชยา  คุ้มแสง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงณัฐชยา  มากใย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงณัฐณิชา  บ่อทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงณัฐณิชา  มีมุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีวิไล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงณัฐธพร  รัฐสมุทร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมมี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงณัฐธิดา  มารอด โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายณัฐพงศ์  พันสุวรรณกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายณัฐพัชร์  ทิศลา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายณัฐภณ  โสรีย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงณัฐวดี  รอดหิรัญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายณัฐวุมิ  เนียมอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงณัตฐกาญศ์  สาแช โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายดนุพร  หาสนนท์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงดวงพร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงตติยมาส  เค้าโนนคร้อ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงตรัยรัตน์  สีเขียว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ทันจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายเตชภณ  สาระรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงทัตชญา  ไชยศรีษะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายธนกฤต  ศรีวรรณา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายธนกฤต  อินตา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายธนกฤติ  อุ้ยเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายธนดล  สนิทมาก โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายธนพงษ์  กองนคร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงธนพร  ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงธนพร  สว่างเต็ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงธนภร  สาหร่าย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงธนภรณ์  อาจธัญกรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงธนภรณ์  โชหนู โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายธนภัทร  ปัจฉิม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายธนัตนันท์  บุญเกิด โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายธนัตพงศ์  ไชยศิลป์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายธนากร  เจนเกษตรกร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายธราเทพ  แสงเพ็ชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เฉิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายธิติ  สุวรรณ์พร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายธิติพันธฺิ์  ธรรมฐิติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายธีรเดช  ดอนม่วง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายธีรภัทร  กายสิทธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายธีรวัฒน์  นุ่มศรีวัง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายธีรศานติ์  ใจแสน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายนนทวัช  แจ้งเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายนพันธกรณ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงนภสร  โตพุ่ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายนรภัทร  พันธ์สุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายนราวิชญ์  สุดไทย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายนรินทร์  โพเทพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงนริศราภรณ์  ศรีธนราช โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายนฤพันธ์  บูรณจารุกร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงนฤมล  ทับทิม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงนลินี  แก่งศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงนวพร  ชัยรินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงนวพรรษ  อังศุชัยกิจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงนวรัตน์  เอมโอชนะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขาวโต โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายนันทภัสสร์  สุขเขตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงนันทิชา  วัชรพัฒนกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงนันทิชา  แตงไทย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายนันทิวัฒน์  จันทิมา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงนาตลดา  สกุลงาม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงนาทราย  สุยะใจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงนิษฐนาถ  เผือกใจแผ้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายบัญชา  วงษ์ฟู โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายบัญวัฒน์  หล้าเมือง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายบุญญวัฒน์  บดีรัฐ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายบุณพจน์  ทนตะคุ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายปฏิภาณ  ฉ่ำน้อย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายปฏิภาณ  ทองลิ้ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายปภังกร  นันทารมย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงปภัสษร  ฟองสูงเนิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คุ้มวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อำไพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงประภานิช  อินทา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงปรัชชญานันท์  จิตดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงปรางทิพย์  ธรรมภักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายปัณณธร  นารอด โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงปาริชาด  นิลคำแหง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงปาลิตา  แรงสาริกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายปิยวัช  ม่วงลาย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงปิยะมาภรณ์  สีกล่อม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายปิยังกูร  มีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงปุญยวีร์  ยั่งยืน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีศิลป์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงปุณยวีร์  ญาณรังษี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงปุณยวีร์  บาลุน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายปุณยวีร์  พะโยม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงเปมิกา  รักษ์ชย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงเปรมลตา  ชูขุนทด โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายพงศธร  ดอนพิกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายพชร  กันยะมูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายพชร  วังคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายพชรพล  เทียนชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงพรพนา  จันทร์ครุฑ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงพรพรรณ  กระแสร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายพรหมพิริยะ  โขงสูงเนิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายพลกฤต  ศักดิิ์สูง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขชู โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงพลอยตะวัน  อินทร์ดวง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงพลอยมพู  เขียวขาว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงพลอยมรกต  เพ็งคล้าย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงพลอยรัตน์  กมลมาลย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงพัชรพร  ทองนุช โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายพัฒนพงศ์  พินิจเกสร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พันธ์ศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายพิชชากร  นิลโชติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงพิชญกาญจน์  กลิ่นชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงพิชญธิดา  อ่ำเทศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เงินเส็ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เพ็งลำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงพิมพกานต์  ทองสมัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ช่อชั้น โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงพิมพ์รวิณฑ์  วงค์หมอ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงพิรัลพัชร  ศรีคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายพีรณัฐ  พลับผล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายพีรพงษ์  ยะถา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายพีรภัทร  สระแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายพีรวัส  คชฤทธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายพุทธกฤต  โยมเรือง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ประชาสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  แซ่ว่อง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายภัทรนันท์  สอนใจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงภัทรภร  เบญจศิวกร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงภัทรมน  ปรางค์ศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงภัทรมน  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงภัทราวดี  กันจันทร์วงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายภาณุพัฒน์  พลีเพื่อชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายภานรินทร์  ทรัพย์เพชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายภูธเนศ  ปีแว่น โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงภูษณิศา  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงมนปริยา  หญ้าลาภ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงมนัสวี  ชุ่มชื่น โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงมัณฑนา  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงมาริสา  ฟรุสตาค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายมีนตรา  คำบรรลือ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงเมษยา  อินจุ้มสาย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายยิ่งคุณ  ฉิมแป้น โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายยุทธิพงศ์  นครจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายรังสิมันต์  ลีหนองบัว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายรัฐศาสตร์  นิลหิรัญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงรัตนภา  พรมสอน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงรุจิภา  ชัยรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงรุจิราพร  วณิชชากรกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงวณัชภรณ์  จำปีทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงวนิชพร  ทองงาม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายวรชาติ  พุ่มใย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายวรท  พองธิวงศ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงวรนันท์  สุขสำราญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายวรพงษ์  ดวงจิต โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายวรภพ  วงค์มาก โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายวรวัฒน์  ชมเชย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงวรวี  มะลิวัลย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ชรอิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายวราวุฒ  สีหาตา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงวรินธร  อ่อนม่วง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายวริศ  กองเพชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงวริศรา  มีฐานะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บรรจง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงวสิตา  กล่ำสกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงวันฟ้าใหม่  เปรมทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงวารินทร์ปรียา  อ้อยตระกูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงวิมลวรรณ  สุขอยู่ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงวิรุฬห์กาน  วงษ์เขียด โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายวิษณุพงศ์  เพ็ชรกล่ำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายวีรภัทร  ทองทิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายวีระพันธ์  สุพรรณชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายวุฒิชัย  จันทรังษี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายวุฒิพร  ศรีวิชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงเวชกร  พูลศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ประเสริฐ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายศรัณย์วุฒิ  พุทธเผือก โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
493 เด็กชายศรานุชิต  แสนสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงศศินา  มะโนตัน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายศิรวุฒิ  น้อยยัง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงศิริกร  ขวัญวงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงศิริญญา  ชูชื่น โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงศุชัญญา  บุญยัง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายศุภกร  ชาญเชาว์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงศุภกานต์  บุญเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายศุภกิตติ์  อินทวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายศุภชัย  ผสมทรัพย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงศุภรัศมี  ปาสาโท โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงศุภัคศิริ  เกิดสนอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  แป้นสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายสรศักดิ์  จันทราช โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงสโรชา  สุทัศน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายสัณหณัฐ  ลือชาคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายสันติสุข  อบเชย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงสายทอง  ขอนทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายสิรภัทร  เมฆปั่น โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายสิรวิชญ์  สะสม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายสิรวิชญ์  ไอศริยสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายสุกฤษฎิ์  คงอรุณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงสุกัญญา  ขอนทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายสุทธาชาติ  ดวงรัตน์ภากร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงสุทธิดา  จันทะคุณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงสุนิชชา  พูลสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงสุพณะ  เอกกระ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงสุพัชญา  สุวรรณจันทร์สมี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงสุพิชชา  พูลสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายสุภนัย  มณเดช โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงสุมิตรา  เกตุแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายสุรชัย  เพ็งนวม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายสุรวิชญ์  แสงเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายสุวรรณารัตน์  โคสอน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายเสกสิริ  วิชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายอชิรวัฒน์  สายวงษ์นาค โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายอดินันท์  ได้ลาภ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายอติกานต์  อำไพวัชรากุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงอทิตยา  โตเพ็ชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายอนิวัต  จันทร์สมวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายอนุชิต  สุขอ่วม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงอพิชญา  ชมมะลิ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายอภิเชษฐ์  พิกุลทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายอภิรักษ์  แซ่เอี๊ยะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงอรชพร  หงษ์ยนต์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงอรัญญา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายอวิรุทธิ์  โทนง่าว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายอังกูร  สวัสดิ์สุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายอัศวิน  สุรินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายอาทิตย์  พันธุ์ปี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายอารักษ์  สุมนทา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายอุกฤษฎ์  เกตุสันเทียะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงไอยเรศ  เภตรา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงไอริณ  มหาปาน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายิปัณณทัต  มะลิฉ่ำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงกนกรัตน์  อัคนิโรจน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายกภัทร์  กลั่นเรืองแสง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงกมลรัตน์  โตโทน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงกรพินธุ์  หมอนอินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงกรรณิกา  สิงห์วี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายกฤตภาส  ชัยหา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายกฤตภาส  มากอินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายกฤตยชญ์  สกลทัศน์วรโชติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายกฤติน  สกุณนี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายกฤษณะ  วินัยธรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายกษิภัทร  จันเจือ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกษิรา  ปรางค์ศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายก้องภพ  พวงผกา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกัญญพัชร  ดิลกคุณธรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พวงทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายกัณตินันท์  มีศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายกันยากร  ลาวัณบัตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงกัลยภัทร  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกิตตรัตน์  ทองวิชิต โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายกิตติพงษ์  วิบูลวัชริยกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายกิตติภูมิ  นิลกำแหง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำยา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายกีรติันต์  พริกทุ่ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกุญช์ณิชา  ดีนุช โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงเกตุศศิมัณฑนา  แก้วนิลตา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายเกษมณรงค์  ขจีรัตน์วัฒนา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงขวัญข้าว  ชูจิ๋ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงเขมจิรา  วัฒนพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายคุณากร  ลาภเวช โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายคุณากร  เรืองชัยศิวเวท โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงจรรยาพร  คมใสย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงจิตติมา  ศรีสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงจิรนันท์  พานพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงจุฑารัตน์  คงอรุณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายจุฬานนท์  ดีประชา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงฉัตรพริตา  ทองจรัส โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงฉัตรศิรินทร์  รอตศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีเริงหล้า โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงชญานุช  วงเวียน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงชญาภัช  มหบุญพาชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงชนม์นิภา  เปี่ยมสิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายชนสรณ์  มโนมัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายชนะพล  กันนิกา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงชนัญชิดา  เนตรยิ้ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงชนัฎตา  โอฬารตรีรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเนียม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงชนิกานต์  เครือโป้ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงชนิตา  สาดแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงชนิศา  รุ่งคณาวุฒิ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงชไมพร  จานนอก โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายชยพล  เพชรล้ำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายชยากร  อยุ่สุภาพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายชราเทพ  มานันท์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  เพิ่มพูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายชลธาร  ไก่แก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายชลรัตน์  สุดโต โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงชลันธรี  ศิริไพบูลย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงชลิตชญาน์  เรือนจรัสศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงชวัลกร  ขนเม่น โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายชัชพงศ์  เพ็ชรแสนงาม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงชัญกร  พลอยประดับ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงชัญญา  สุขขวัญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายชัยธรณ์  จึงตกูลพานิชย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงชามิลลา  เรือศรีจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงชาลิสา  โพธิ์เวียงคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายชิติพัทธ์  นพพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงชินราภรณ์  สุขเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายชิษณุพล  วังนาค โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยามโสภา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงญาณิศา  ปู่นำพา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงญาณิศา  ลีบาง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงฐาปนีย์  ศรียอด โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไทยประไพสาร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงณชนก  มาศบำรุง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายณภัชปกร  เหล่าจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงณภัทร  พลแย้ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงณภัทร์  วิจารณปัญญา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายณัชพล  เสี่ยงวงศ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  มูลลักษณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายณัฎฐสิทธิ์  สายสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายณัฐกร  เทียนเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายณัฐคนินท์  บุญสด โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายณัฐชนนท์  สุขแย้ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายณัฐชัย  พรหมรักษา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงณัฐณิชา  ญาณรังษี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงณัฐณิชา  ติ๊บปะหา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายณัฐดนย์  เกตุสละ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายณัฐดนัย  ขำเส็ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มเรียน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายณัฐนันท์  คันศร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายณัฐนันท์  ธรรมรักษ์กุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายณัฐนันท์  เจริญศิลป์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงณัฐนิดา  นุตตะโยธิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายณัฐพนธ์  ไอศริยสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงณัฐยาน์  ธูปบูชา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงณัฐริกา  อินทพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายณัฐวรรธน์  ภัทรวิริยะคุณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายณัฐวัฒณ์  วงศ์สามี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงณิชาภา  สารียัง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายดลธฤต  ฉิมพิภพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงดวงกมล  ชัยพรอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงดวงพร  เวชกร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายเดชานันท์  ฝั้นวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายเตชิต  เมฆพินธุ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงทัตพิชา  มาลัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายทัทรพล  กันโต โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงทิพยรัตน์  บุญนุช โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายธนกฤต  กลิ่นมาลี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธนกฤต  พุ่มใย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธนกฤต  แสงแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายธนกฤติ  อิ่มทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายธนกิตติ์  มหาเทพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายธนดล  เข็มคง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธนธรณ์  สำราญทิพย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายธนบดี  สุขสำราญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงธนพร  มาตเมฆ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายธนพล  แก้วเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายธนวัช  สินสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายธนวัตร  ใบภักดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงธนัชพร  สุทธิวิไลรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายธนากร  โพธิ์ไกร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายธนุสรณ์  พงศ์ภัทรภูมิ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายธรรมสาคร  แสงแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธราเทพ  สงวนศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงธัญชนก  เมืองน้ำเที่ยง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงธัญญาธร  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงธัญณ์ชนก  สมจิตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธัญเทพ  แสงเมล์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงธัญพิชชา  จวงไธสง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ทองงาม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขถาวร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงธิดาพร  แก้วกลาง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงธิดารัตน์  วจีสัจจะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายธีธัช  ตันเวหาศิริกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงธีมา  อ่วมทิพย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายธีรภัทร  แย้มเอี่ยม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายนนทพัทธ์  เสนาะจิต โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายนนทลักษณ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายนพดนัย  เดชะผล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายนพนนท์  บัวทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายนภดล  พันพิพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงนภสร  ฤทธิ์เดช โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงนรมน  เลิศไกร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายนะโม  พันละออง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายนัทธวัฒน์  ตันปิง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงนันทิกา  สร้อยยังสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงนาขวัญ  ศิริกัญหา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงนิเปิ้ล  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงนิสาชล  อิทรไทยสงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงนีรชา  จินต์สุภาวงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงบงกช  รอดโต โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงบัวชมพู  วิทยาจิตรเกษม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายบุญฤทธิ์  ขุนเทพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงบุณยนุช  หอมมณฑา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงเบญญาภา  มลเลื่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงเบญญาภา  เจริญพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายปฏิภาณ  สาสุนันต์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงปณัตตา  ทองนุช โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปนัดดา  โข่งศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายปภังกรณ์  สีสุวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายปรมัตถ์  กมุทชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายปรเมษฐ์  มีสำราญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงประภัสสร  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงปราณปรียา  ใจดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงปลายธัญวีร์  เกตุสกุลพิพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงปวริศา  เชื้อปรางค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงปวีณา  สุวรรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปัจณา  ป้องหา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงปัญจมาพร  บุญน้อม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงปัญชิกา  อินวงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายปัญญพนต์  คงอรุณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์พรหม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงปัทมาพร  สหะชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปาณรวัตร  ปาละวงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงปาณิชญาภา  วงศ์สอน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงปานวาด  บุญเกษม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายปารมี  รอดนิล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายปารย์  คล้ายทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปิยนุช  สุวรรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายปิยวัตน์  อินยัง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์น้อย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายปียพงค์  มณีวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายปุณตาริก  ศรีสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายปูญญพัฒน์  ตั้งจิตต์ธรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงเปมิกา  กระจ่างพายัพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายพงศกร  แกว่นกสิกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายพงศ์กร  ธรรมขันคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายพงศพัศ  มิ่งกลิ่น โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายพงศ์พีระ  สุขน้อย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายพงศ์ภรณ์  สนธิพงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายพงศวัศ  บูชาบุญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ครุฑตัน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายพงษ์พิสิฐ  วงษ์นันตา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงพจนา  ประสิทธิ์เขตกรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงพชฏ  ดีเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพรชรี  พลศรีชา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพรชวนัฐ  มหาโพธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญอากาศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงพรรณทิพา  ประภาจิตสุนทร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพลอยขวัญ  วิศาลศักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงพลอยเงิน  รัศมรน้อย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงพลอยชมพู  ไชยชนะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพัชรพร  โพธิ์งาม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ปรางค์ศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายพัฒนศักดิ์  พุ่มขจร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพัตรชา  ทริตชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพัตรพิมล  พูมทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนปรีชา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพิชญดา  สุชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กำธรสิริพิพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงพิชญา  ิอินทพงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายพิชญุตม์  คำตุ้ย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายพิชยุตม์  สิงห์แก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงพิพรรษพร  โชติรัตนศักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คนดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปาลภิบาล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพิมพ์นภา  เหล่ากะปิกิจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เอี่ยมสารี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงพิรานัณท์  พวงกุหลาบ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงพิริยากร  วัฒนธรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายพีรพัฒน์  พุ่มพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายพีรภัทร  กล่อมเกลา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงเพชรรัตน์  อุดมเกตุ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงแพรวา  สระทองแพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงภวิกา  เสือโต โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายภัทรกฤต  เอื้อใจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายภัทรพงศ์  แผนดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายภัทรพงษ์  แสงสว่าง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายภัทรภณ  ชาญเชี่ยว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงภัทราพร  ผูกโพธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายภาณุพงศ์  จี้เพชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายภาณุพงศ์  พึ่งสูงเนิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงภานิชา  เรือนคำปา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายภานุวัฒน์  เณรจ่าที โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายภานุวิทย์  เณรจ่าที โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายภาสกร  สายแก้วราช โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงภิญญพัชญ์  เหมภูมิ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายภูเทพ  อาจอาสา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายภูเทพ  เงินมาก โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายภูมิชนก  ฉ่ำนารายณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายภูมินทร์  ภูมิพนาสัณฑ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายภูรินทรา  สรรพค้า โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายภูวเดช  กลิ่นกระจาย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงภูษนิศา  ศรีวิชัยจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงมณฑกานต์  สุขอร่าม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงมณัฐษยา  เบ้าทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงมณีวรรณ  บันดาลสกุลรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายมนัสวิน  เกษมจิตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงมนิษา  เผือกคล้าย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายเมธัส  เจียมเจือจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายเมธัส  เต็มปลื้ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงเมษา  วิไลเพ็ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายยศกร  สงวนสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายยศกร  อินตา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายยุทธนา  มูลอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงยูศนิ  จำปา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายรชต  กันยะมูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายรชต  เขียวอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงระพีพรรณ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายรัชชานนท์  สังคง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันไชย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายรุ่งภพ  พงษ์ดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงลภัสรดา  ลมลอย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงลภัสรดา  แผนนรินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงลักษณ์นารา  ย่องยุทธกานนท์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงลักษณาภรณ์  ปั้นทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายวงกร  มาต๊ะพาน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงวณัชภัสร์  จำปีทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงวณิชญา  ไม้สนธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงวรณัน  สุพรรณชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายวรเมธ  แก้วสะแสน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงวรรณกร  รอดเที่ยง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายวรรณลภย์  อนุศาสนนันท์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงวรันธร  ศักบูรณาเพชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงวริศรา  มากกุญชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงวริศรา  หนูโต โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายวริศร์  แบ่งเพชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายวรุตย์  แก้วเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงวิชญาดา  ฤทธิศาสตร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายวิฑูรย์  อินพหล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงวิราศิณี  ชลสายทรัพย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงวีรกานต์  เกิดสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงวีรปรียา  สว่างแจ้ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายวีระภัทร  พิทักษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงศรัญญา  อบหอม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงศรัณพร  บวบจิตร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายศรัณยู  พุ่มทุเรียน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงศรีรัตน์  กลิ่นผึ้ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงศรุตยา  ทรัพย์พฤทธิกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงศศิภา  จวนชัยภูมิ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงศศิมา  เมฆี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงศศิรัตน์  คงขันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงศศิวิมล  สายสอด โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุพศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงศิริกันยา  กองจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงศิริลัดดา  อินทรักษา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กชายศิวัฒน์  เกตุนาค โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กชายศุภกร  คำทุม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายศุภกร  แสงเมล์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายศุภกฤต  อาจกล้า โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงศุภัคจิตรา  แบ่งเพชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายศุภาฤต  ยิ้มสรวล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายศุรเชษฐ์  เจริญพรชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายเศรษฐ์ภก  ศรีวิเชียร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายเศรษฐานุกูล  คำจริง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายสรพล  อ่วมอุไร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กชายสรวิศ  พุ่มใย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายสวโรจน์  เพชรนิลสมนึก โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายสิรวิชญ์  บัวบุตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายสิรวิชญ์  เมืองขวา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงสิริวิมล  เย็นนที โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงสิริสุข  ดาษดา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงสุชามาศ  เตชะวรรณวุฒิ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงสุทธดา  อินทรวงศ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายสุทธิพงษ์  แจ๋มเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายสุธี  ศรีระบุตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงสุนิสา  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายสุภวัฒน์  ทองคุ้ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายสุภัทร  อัดคังนารัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วนอก โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองเนตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายสุริยาวิชญ์  สุภาพปัญญา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วัฒนศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายอธิรักษ์  พันธ์เกษตรการ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงอนัญญา  อิชิโซาวา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายอนุภาพ  พูลทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงอภิชยา  เชื่อมขุนทด โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายอภิลมย์  สุดประเสริฐ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงอภิสรา  หัตถบูรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงอริสรา  นูมะหันต์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงอริสา  จุ้ยวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายอลงกรณ์  โตพิทักษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงอัญการ  ฤกษ์หร่าย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงอัญชรี  ทาชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงอัญญาวีร์  สินทวีเสถียร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายอัมฤทธินันท์  ปานศิลา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงอัยวรินทร์  สนธิ์เศรษฐี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายอัษฎาวุธ  เครือแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายอาทิตย์  อินคำพร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายอานุ  เคนทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงอานุช  มากสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงอินทิรา  ผัดชี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายิชิษณุพงศ์  ศิริพัฒน์พงศ์พร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายกรภัทร  ปัญญาเรือง โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงกฤตษยาภรณ์  จรงรส โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
896 เด็กหญิงกัญญาภัทร  น้ำดอกไม้ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
897 เด็กหญิงกัลยดา  มณีพราย โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
898 เด็กหญิงจรรญมณฑน์  เนียมญานนท์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
899 เด็กชายจักรภัทร  วิบูลสุนทรางกูล โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
900 เด็กชายจิรบดี  จอนแจ้ง โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
901 เด็กหญิงชญานิน  สมชัยมงคล โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
902 เด็กชายณฐกร  ตาสุสี โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
903 เด็กหญิงณัฏฐชา  ศรีดาเดช โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
904 เด็กชายณัฐดนัย  กิ่งวาที โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
905 เด็กหญิงณิรดา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
906 เด็กชายธนกฤต  สินอนันต์วณิช โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
907 เด็กชายธนบัตร  ถาวรพันธ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
908 เด็กชายธนวรรธน์  จิรวัฒน์สุนทร โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
909 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชูชื่น โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
910 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ล่องชูผล โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
911 เด็กหญิงนภาภรณ์  วรรณโชติ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงนวภัทร  ฉัตรหลวง โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  ประภัสสร โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงเบญญทิพย์  คามตะศิลา โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงปพิชญา  เอี่ยมเอื้อยุทธ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
916 เด็กชายพงศกร  ปิ่นไชยศ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
917 เด็กชายพบธรรม  ตันอารีย์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
918 เด็กหญิงพัชรินทร์  ลาภสนาเปรม โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงพิชชากานต์  จงมีความสุข โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
920 เด็กชายพิชญุตม์  นันทโกมล โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
921 เด็กหญิงพิมพ์พัณณี  อภัยราช โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
922 เด็กหญิงพิมพ์สกุล  พลชีพ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
923 เด็กหญิงภัชราวดี  มะลิพวง โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
924 เด็กชายภูมิเพชร  ขุนเพชร โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
925 เด็กชายภูมิริพัฒน์  ศิริรัตน์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงเมธาพร  กิตติขจร โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
927 เด็กชายวชิรวิทย์  ยาแก้ว โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
928 เด็กชายวีริศ  ทวีผล โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
929 เด็กหญิงศศิมณฑน์  เนียมญานนท์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
930 เด็กหญิงศศิวิมล  ก้อนทอง โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
931 เด็กหญิงศิรดา  พระยาลอ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
932 เด็กชายศุภกฤษ  ศรีอาวุธ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายศุภวิชญ์  เทพบุตร์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
934 เด็กหญิงสกลสุภา  ศิริเมือง โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
935 เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริพงษ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
936 เด็กหญิงสุวพิชญ์  อินทเสน โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
937 เด็กหญิงแสงรุ้ง  ทิพย์ดวงใจ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
938 เด็กหญิงอิงสลิล  สินอนันต์วณิช โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
939 เด็กหญิงอิสรีญาพร  แก้วบัวดี โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
940 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองดี โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิรวัฒน์สุนทร โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงกริม  จูเลิศสกุล โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กชายกฤษณพล  พลขันธ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงกวินตรา  ขุนทอง โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กชายกอบบุญ  ตันอารีย์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กุศลธรรมรัตน์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รามบุตร โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงจิราพัชร  คำหงษา โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กชายฉัตรทอง  ฉิมพลี โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กชายฉันทัช  พิกุลทอง โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงฉันทิกา  พิกุลทอง โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายชัยวิทย์  ศิริสุขไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กชายญาณพัฒน์  เฮี้ยนเจริญ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายณฐกร  สีมีดี โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงณหทัย  จริยคุณ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กชายณัฏฐพัชร  วงศ์สินอุดม โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กสิกรรม โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฝึกฝน โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญศิริมณีโชค โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงณิชาภัทร  มีศิริ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงดลพร  พันธุ์มี โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กชายธณธรรม  รินทพล โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายธาวิน  ตรีสุทธาชีพ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายธีทัต  สีสุกสด โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายนัธทวัฒน์  ขอนทอง โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กชายนันทวุฒิ  บุษชะบา โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงบุณยลักษณ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงเบญญาภา  สถาพร โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กชายปฏิพัทธ์  อ่ำพุธ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงปริยาภัทร  วัฒนศิริ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงปวริศา  เกิดพันธุ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงปวันรัตน์  บุษชะบา โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงปัณฑิตา  ฆ้องชัย โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองรักษ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงเปรมสินี  ทองคำ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงพชรลดา  มาสอุดม โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงพรชนก  เตโชเสนีย์นนท์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงพรรณวดี  มณีจำรัสรัตน์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายพศวีร์  ช่างย้อม โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายพัทธดนย์  บูรกิจภาชัย โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วนำเจริญ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กชายภูบดินทร์  แก้วเกตุ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายภูริสุขมงคล  ศรีมงคล โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงมธุรดา  เจริญสุวรรณ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงเมธาวี  พุ่มศรี โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงลภัสรดา  ตันติปิธรรม โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงวรินทร  จันทนา โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงศิรารัตน์  พุ่มชา โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงศิริน  นาคพงษ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงสรรกมล  สรรพานิช โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กชายสิระ  นันทวงษ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายสุภัทรพงษ์  รู้ทำนอง โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงอนันตญา  ดานะ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงอมินตรา  สุขพร้อม โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงอริสรา  อ่ำเพียร โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงอัญญารัตน์  หลวงเทพนิมิต โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงอาลิน  รินทพล โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กชายกรภัทร์  สิงห์สร้อย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
999 เด็กชายกรภัทร์  อ่างทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์​  เกราะเพชร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายกฤษณะกันย์  เปรมอ้น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงกวิตา  ทรงคุณ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  บุตรทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ผันมา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงขวัญจิรา  นันทวงษ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงเขมจิรา  ยอดฉิมมา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงจรรยณัฐ  ฉ่ำแสง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงจรรยพร  โสภณพินิจ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงจักษณา  สำลี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กชายจิณณวัตร  โพธิ์ม่วง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงจินตนา  เมฆสี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงจิรัชญา  อินไชย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงจิราพร  ใบพะออม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงจีรนันท์  ชุ่มแจ่ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทร์หอม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงชญานิศ  ดวงรัตน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงชนัญชิดา  มิ่งสกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงชนัญญา  สิงห์สร้อย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กชายชนิสร  แตงนิ่ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงชยุตา  มะลิซ้อน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงชลธิชา  โพธิดา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงชลิตา  สาชู โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงช่อผกา  กล้วยสูงเนิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กชายชัชพงศ์  คำชมภู โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงชุติมณฑ์  สุทธิคราม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงญาดานุช  บุตรโพธิ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กชายฐิติกร  โสระ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กชายฑีฆาวุฒิ  สุจารี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาวีอ้าย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยิ้มละมัย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  จินดาหลวง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงณัฐกานต์  ดีแย้ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กชายณัฐพัชร์  ตั้งสกุลจารุพงศ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กชายณัฐวุฒิ  จุลตะคุ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงณิชาภัทร  ลูกแก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงตวงรัตน์  ทันจิตร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงทัศนียา  บุญพร้อม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กชายธนพล  จันทร์ศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กชายธนภัทร  มิ่งสกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กชายธนวัฒน์​  เอี่ยมครอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กชายธนสิน  มหาโพธิ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงธัญชนก  บุญคำเมือง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บ่อถ้ำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงธัญพิชชา  ถิ่นอ่ำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงธัญยภรณ์  กลิ่นรื่น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กชายธิติพัทธ์  บุตรทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กชายธีรพัฒน์  เกราะเพชร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กชายธีรภัทร  ไชยทิพย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กชายนนตกานต์  ชั้วนาค โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กชายนนท์ปวิธ  มิ่งสกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กชายนพกร  รองรัตน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กชายนพรัตน์  แก้วทรัพย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กชายนพรุจ  มิ่งสกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงนภัสสร  แสงพายุ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงนลินญา  แก้ววิเชียร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงนิชานันท์  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงบุณยาพร  สอนกล่อม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงเบ็ญจรัศม์  ดวงรัตน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายปาณวัฏ  เกิดอุทัย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงปิยะรัตน์  จันทร์สกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กชายพงศกรณ์  ภู่โต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กชายพงศธร  กุลอ่อน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กชายพงศ์พสิน  กวางแก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กชายพงศ์ภีระ  ปิ่นตากุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงพรรณวษา  อิ่มสมบัติ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงพรรวินท์  ไชยเลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กชายพรหมพิริยะ  ริ้วกีระกิตติกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กชายพลพัส  ตะติยะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงพิชญา  ปะเสนะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงพิชญาภา  ไล้ทองคำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงพิมพ์นารา  รุ่งวรรธนะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงพิศา  ก้อนจ้าย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กชายพีรณัฐ  บุญปก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กชายพีระพัฒน์  เผ่าโสภา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงแพรธารา  ตันตริภาคย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงภคนันท์  ขุนชาญนุชิต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงภควรรณ  น้ำส้ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กชายภัทรเทพ  จันทรศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงภัทรลภา  หม่อมนุศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงภาวิณี  วงษ์เจริญ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงมณีรัตน์  หงสาหิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงมนปรียา  เริงเขตรการ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จันทร์เทศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กชายรุ่งเกียรติ  เพียราช โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงรุจิรา  หินแก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กชายวรรณสันต์  ใบพะออม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงวรวลัญช์  วรอภิญญาภรณ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงวรัชญา  จั่นวงศ์แก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กชายวัชรภณ ฉ่ำแสง  ฉ่ำแสง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงวิกันดา  เสือเจริญ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงวิภาธาร  สุขสว่าง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงวิภารัตน์  เที่ยงทัศน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ฉิมสุข โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1095 เด็กชายวิศวะ  วรชินา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงศรีไพร  ศรีนาค โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กชายศิริศิลป์  สุขช่วง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กชายศุภกิตติ์  มนูญ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กชายสัณหณัฐ  ภัทรบุญยพงษ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กชายสิทธิกร  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงสุธีกานต์  พุทธรักษา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงสุประวีณ์  ศรสุวรรณภักดี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงสุภัสรีญา  ปฐมพรทวีวัฒน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงสุภาวดี  ขุนชาญนุชิต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงสุภิสรา  ขุนชาญนุชิต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กชายอดิเทพ  ชูเฉลิม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1107 เด็กชายอภิวัฒน์​  คำเครือคง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงอริษา  จาตรัตนะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงอริษา  สิงห์สายัณห์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงอริสา  จันทร์ทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กชายอาชวิน  โยชนะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงอายรดา  หมู่โสภิญ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงอารีญาพร  คงทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงอินทิรา  ทะสะวะดี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงกรชนก  คำเปิ้น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงกฤติยาณี  ใจวงษ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุบลชาติ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  โฆษะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุขร้าย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายกิตติภพ  แก้วเพชร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายกิติพล  กิ่งจำปา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงกีรติกร  เพ็งเวียง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงกุลจิรา  คำใส โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงเกวริน  มากทรัพย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงขวัญฤดี  ด้วงเหม็น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงจรรย์ธร  ชาติบุตร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงจันทกานต์  เชยกลิ่น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงเจนจิรา  หงษ์ทับทิม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงชฎารัตน์  พรมพิมพ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงชนม์ชนก  เสือวัน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงฐิติมา  ศิริ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงณัฎฐกมล  เอี่ยมดารา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญญา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงณัฏฐา  เภาศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงณัฐกานต์  ยมนา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงมณี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายณัฐชานนท์  เชิญขวัญ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนน้อม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีมังกร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายณัฐภัทร  พุกกล่ำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงณัฐลดา พันธุ์โต  พันธุ์โต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ดีเหมือน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายณัฐวัลญช์  เทียมทัน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงทาณิชา  ช่างทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายธนกฤต  แย้มกสิกิจ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายธนพงศ์พันธ์  เทียนเงิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายธนภัทร  ยั่งยืน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายธนภัทร  แสนศรีเลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงธนสร  สุขใส โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายธนากรณ์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายธเนศ  สินเสถียรสุข โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศิริกาญจนไพบูลย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายธันยธร  ชีวัตร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฟักเงิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายธีรกานต์  บุญวงค์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายธีรพล  อินแดง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายธีรวัฒน์  หมู่คำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงนภัสสร  สีมีงาม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  ชวัลธนฉัฐ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงประภาสิริ  วรนาถจินดา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงปรียาภรณ์  อธิคาร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ลอพันธ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงปาริชาต  สมพงษ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายพงศกร  รักชาติ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงพรรัตดา  อุ่นเป็นนิจ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงพันธิตรา  น้อยใหม่ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงพิชชาภา  พิลึก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงพิชญา  สินอิ่ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงภาวิตา  ชายทวีป โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายภูมิ  วงษ์สกุลพิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงภูริษา  คำโพย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายยสินทร  ใภพรม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายระพีพัฒน์  ต่ายอินทร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงรังสิกานต์  ธรรมจันทร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงราวดี  พุ่มผึ้ง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายวงศกร  ม่วงทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงวรางคนิภา  ตันตริภาคย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายวรินทร  พันธ์ศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงวิจิตรา  ญาติตะคุ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงศุทธิณี  ศรีพุฒตาล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงสาธิตา  รุ่งวรรธนะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงสิริกร  ใจงาม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงสิรินภา  คำอินทร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงสุขกัลญา  ระงับพิษ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงสุชาวดี  เหล่าจันทร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงสุภาพร  พรมจีน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงสุภาวดี  สุคะโต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงอธิติยา  อุทวัง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายอภิวุฒิ  พลสิงห์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายอรรณพ  หุ่นสุวรรณ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายรัชชานนท์  - โรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กชายฆนัท  คำธานี โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  เอมโอด โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กชายนพดล  ผาทอง โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงนิลาวัลย์  จุ้ยหงษ์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงปาลิตา  แสงอ่วม โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงมฤคมาศ  ท้วมนิ่ม โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงศลิษา  วงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กชายสหนันต์  สหุนิล โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มหึมา โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 นายณัฐวุติ  คำพานุช โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงนราวดี  ประชาสุข โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 นางสาวพรรทิวา  เอนกอนันต์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 นางสาวพรหมพร  ขาวนวล โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงรัชฎา  ปั้นสุข โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 นางสาวรุ่งตะวัน  อรรถเสนา โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 นางสาวสุธาวัลย์  สุจริต โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงสุนิสา  พันธ์มนตรี โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงอริสา  บัวผึ้ง โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงอุษา  สระแก้ว โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงจารุภา  บุญเรือน โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงชนาภา  ชนะศิล โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงณัชชารี  วงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองอุ่น โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงน้ำฝน  แจ่มบุญ โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มากบุญ โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงวิระดา  จารุจินดา โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงสุชาวดี  วิฉัยกุล โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงขวัญจิรา  สมบัติพูนผล โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กชายปภังกร  สุริยนต์ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขผล โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายภัทรวิชญ์  สุวรรณ์รัตน์ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายสิรวิชญ์  ทัพพะกุล ณ อยุธยา โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายอนุสรณ์  อนุสนธิ์ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงกชพรรณ  พรมเสน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงกนกพร  เลิศชนะวงษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายกฤษฎา  แร่ดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายกฤษณพล  ประเสริฐอุดมศักดิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  ดุรงค์ภูวนันท์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงกัญญพัชร  นุ่มขึง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงกัญญาภัค  การภักดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี่ยมจุฬา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงกันธิชา  คุ้มเณร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงจิตตรา  ทวนธง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงจิราภา  เจริญดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 นายฐิติพล  กาญจนาธนพัฒน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงฐิติมา  ใบมาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงณัฐนรี  ทองสมัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรเภรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงณันฐิชา  พวงทอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงนฤภร  ขุนแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายบัญญพนต์  คันศร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงปาริชาต  มากสาคร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงพรทิพย์  ต้อยเรียง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ศรีละบุตร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์อามาส โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 นางสาวมัทนีย์  จตุรงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงรัตนภรณ์  อินทศร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  อ่วมศรีกร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงลลนา  ฮ้อธิวงศ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงวรรณณิศา  ภู่งาม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงวริศรา  เนรมิตร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายวิชัยยุทธ  ฉัตรชัยสุริยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงวิราวรรณ  ภูครองทุ่ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  ยิ่งสุขมงคล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงสมฤดี  ฉันจร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงสาวิตรี  แสนเมือง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงสุจิตรา  อินประยูร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงสุดาพร  โคตะมะ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงสุภัสสรา  เขม้นเขตรวิทย์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงสุวิชาดา  แสนเฮ้อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงเสาวนีย์  สังคง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายอนุสรณ์  ทาวัง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงอรอนงค์  เจ็ดคำ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงอัญชลี  อาจหาญ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายก้องนรินทร์  พิเกณ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กชายคเณศ  ประดิษฐ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงจิณัฐตา  แพบัว โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1269 เด็กชายเจตน์สฤษธิ์  บุญส่งวงศ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1270 เด็กชายณัฐกิตต์  มะณี โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงณัฐชญา  โชติชีวเกษม โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กชายณัฐนนท์  ืชูวงค์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1273 เด็กชายณัฐวัฒธิชัย  แซ่ก๊วย โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงทัตพิชา  นาคทอง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1275 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ชิณวงศ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1276 เด็กชายนครินทร์  สาหร่ายทอง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1277 เด็กชายนัทธพงศ์  เกตุแก้ว โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1278 เด็กชายปายเพชร  พรมมาตร์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1279 เด็กชายพรพิพัฒน์  ศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กชายพศิน  จันทร์คล้อย โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กชายพิพัฒน์  มั่นคง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงมณีนุช  พรมมา โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  โยชนะ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงลลิดา  เจริญวงษ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1285 เด็กชายวงศกร  คุณชื่น โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงวรัญญา  สีมุ้ย โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1287 เด็กชายวีรภัทร  วิเชียรสาร โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงสิราวรรณ  สุดา โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1289 เด็กชายสิริมงคล  เกตุอ้น โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงสุดารัตน์  บริรักษ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กชายสุรทิน  โพธิ์ดี โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1292 เด็กชายอุฏฐา  โชติพิสุทธ์กุล โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงกนกพันธ์  สมัครการ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงกรรณิการ์  สาทอง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงกรรทิมา  สุขเกิด โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพชรวิจิตร โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงกานต์สิรี  เมืองหลวง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายกีรติ  อินทราเกษม โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายจตุรพร  เอี่ยมสงคราม โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงจารุวรรณ  สุพรรณ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิบัลลังค์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงจิรภัทธ์  วงษ์เมฆ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงเจียระไน  สุยะระ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายชิติพัทธ์  กัลปพฤกษ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงฑิติยา  จันทร์เครือ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงณปภา  ไกรเกษ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงณัฐกรานต์  เกตุเนียม โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีวรรณคำ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงณัฐพร  ช่วงสำโรง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายธนวัฒน์  มีขำ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงธนัญญา  ทองมอญ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายธนากร  พงพูน โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงธันยพร  มะโน โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงนงนภัทร  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงนพรัตน์  เรือนทอง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงนันท์สินี  ยอดเยี่ยม โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงนาตยา  อาจหาญ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงบุณยาพร  กุลพ่วง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจแสน โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงพัชริญา  เรืองวงษ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงมาริสา  เเม้นพวก โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงรุ่งนภา  นิลมณี โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงวณิชยา  สุคำตา โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงวันวิสา  จูสิงห์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายศราวุฒิ  จิตน์สนธิ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายศราวุฒิ  ปอกกันยะ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงศศินภา  ตั้งจงจิตร โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงศศิพร  ธรรมวิชยุตม์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงศิริรัตน์  รอดกสิกรรม โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายศุพรนุวัฒน์  จ๋าวเสรี โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายเศรษฐพงษ์  นาดำ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายสรวิชญ์  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงสาริศา  มานะพันธ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงสุทัศษร  โตบางป่า โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงสุพรรสา  อุปมัย โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายสุรศักดิ์  อินกรัด โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงสุรีมาศ  ฉิมสุข โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายแสนดี  กันแคล้ว โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายกฤตกนก  ปิ่นแก้ว โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงกัลยกร  ก่ำมอญ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงจรินทร  ติดยงค์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงชญานิษฐ์  หวานชิต โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายชิณวิชญ์  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายณัฐพงศ์  เนียมเดช โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายณัฐภัทร  เกตุมี โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายธนกร  มหไพโรจน์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงธนกาญจน์  เมืองสังข์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงธัญรดา  ใจกล้า โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงนพรัตน์  กวักหิรัญ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายนภัสกร  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงปุณภัทร์สรา  สุ่มพวง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงฝ้ายคำ  เวทีนันท์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายพงศกร  แก้วประดับ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงพิรยา  กรสิงห์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงรินรดา  เพชรรัตน์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงวิจิตรตรา  บุญเรือง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงศิลารัตน์  เอี่ยมอุไร โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายสันต์ชัย  ตั้งจงจิตร โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายสิทธินันท์  แสงจันทร์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายสิรวิชญ์  ก้อนทอง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงสุธีกานต์  กรวิภาสเรือง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงอชิรญา  ปันเท โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม