รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกรดา  อ่อนทอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตธัชพงศ์  ดอนปรีชา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตภาส  พันธินา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤตเมธ  ชูมี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกวินทิพย์  เหลี่ยมสิงขร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายก้องพิภพ  จันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสนโสม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  จิตจักร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกันตินันท์  กองนาดู โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกัมปนาท  พงศ์ชินฤทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตติณัฎฐ์  หนาดคำ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติธิษณ์  หนาดคำ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตติพศ  กมลเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกุลวัชร  ฆารไสว โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายคณพัฒน์  จิรัฐพิกาลพงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายคนาชัย  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจิรภิญญา  ไชยเดช โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  อิงเอนุ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายจิราธัช  สารหงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายจิราภัทร  รุ่งนามา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนันชิดา  จิรัฐพิกาลพงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชนาภา  สุพร โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายชวกร  เพชรรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายญาณพัฒน์  ภูละมุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณธายุ  ศรีแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐรัตน์  จอมทรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายเดชพงษ์  การศักดิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายแทนคุณ  เจนวิริยะกุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายธนกร  มันปาฏิ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายธนโชติ  โคตรโสภา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายธนวัฒณ์  เหมทานนท์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธรรมรัฐ  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธัญชนก  พิมพิศาล โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธันวา  ลามุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธีรเมธ  มุลทา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายนนทพัทธ์  นามนาเมือง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายนิชคุณ  วรแสง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายปรวิทย์  โฆษาจารย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปรีชญาภรณ์  ศรีสุมาตย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปุณณดา  หิรัญรุ่ง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพัชราภา  ศิริวรรณ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  ญาณกาย โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพุทธิมา  ทิพย์จริยาอุดม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายภวัต  รุ่งเรืองวรณา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงภัฏฐริชา  อุดมรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงภัฏฐริภา  อุดมรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายภัทรพล  ภัทรจิตติกุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายภาณุวิชญ์  ภูขยัน โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงภิญญดา  ปานขุนรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายเมธี  พิทักวงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายรัชพล  ยุรชัย โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงรุ่งนภาพร  ดรประทุม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายวชิรกร  กุดแถลง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายวุฒิชัย  พานแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายศิวกร  เศรษฐานาม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงศิวนาถ  วิเศษไชย โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงศุภัชญา  วงศรีเทพ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายสรายุทธ  ยุระตา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสิมิลัน  ริดพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติช่วงนิรันดร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอภัสรา  ภูนี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอริสรา  สายสินธุ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายอัครวินท์  อินทะขันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายเอกรินทร์  การสอาด โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
65 นายก้องเกียรติ  บุดดีหงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิระศรี โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงกานต์เกล้า  วรรณชัยมงคล โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
68 นายกิตติธัช  วรชิน โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวรรณพล โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงเกศรินทร์  เทนสึเอะ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงขวัญเมือง  พรมปิก โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายคณพศ  อุ่นโสธร โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นายครรชิต  ย่อดี โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวจริญา  พุทธคม โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายจักรพรรดิ  คอนตี้ โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงจิรณัญญา  ศิริคุณ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงจุฑามาศ  นันสถิตย์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชญานินทร์  ถนัดค้า โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
79 นายชนสิษฎ์  โชคกาญจนวัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงชนัชสร  โคตะวินนท์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงชนัญธิดา  แท่นจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
82 นายไชยวัฒน์  พายุพล โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงฐิตาพร  มูลแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายณัฐรัตน์  แสนแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
85 นายตระการ  อัญชัยศรี โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายตันติกร  เจริญผิว โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายธนศักดิ์  ธรรมเกษร โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ราชเพียแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ตังคณิตานนท์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงนัชชา  เทวิญญา โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงบุญฐิสา  อุทานิตย์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  วงษ์ชารี โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายปุณณวัช  จันทร์สะอาด โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงเปรมปรีด์  เฉยไสย โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวพรนิภา  หันธิรัง โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงพรปวีณ์  ฉลาดแย้ม โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวพัชรี  สีบุลำ โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นายพุฒิชัย  คล่องดี โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นายภัทรพล  แจ่มแจ้ง โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงมนัสนนท์  วงศ์ศรีมี โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายรชต  สังฆมณี โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายรดิศ  ขันศรี โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงลักษณพร  โฉมห่วง โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวลิลลี่ เจมส์  ทาวเซนต์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายศรุจ  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายศาศวัต  บุษบารัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงศิริอำพร  แสนวงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวอนัญญา  ไชยภา โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวอพิญญา  อัญชัยศรี โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงอภิชญา  มาตเจริญ โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงอภิชาดา  ญาวิลาศ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวอภิรดา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายอภิสิทธ์  จำนงจิตร โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวอาทิตยา  กั้วพิศมัย โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงอินทิราณี  เดชโฮม โรงเรียนเอกปัญญา ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายกชัชฏพิสิธ  การรักษา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกนกวรรณ  วันนิจ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริศักดิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกรกมล  กลัดสำเนียง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกรผกา  กั้วพิสมัย โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกฤษกร  จันทะหงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกฤษฎา  โชคดี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกวินทิพย์  สังข์ทอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายก้องภพ  เรืองซ้อน โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  ตาสาโรจน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกัญญากานต์  คำตานิตย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูขยัน โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกัญญาวีฐ์  นำเจริญกุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายกันติชา  กรรณิการ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกันติชา  ตาสาโรจน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกัลยา  ศรีแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกาญจนธร  เสนามนตรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกานต์เกล้า  ภูโทสุทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วรักษา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกิตติธัช  นันทะจำรอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายกิตติพิชญ์  สุระพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกุลธรา  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเกศกานดา  พลพุทธา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายไกรวิชญ์  แสนโบราณ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายคณิศร  ตาสาโรจน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายจิณณวัทย์  นิสังกาศ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจิณณะณัฏฐ์  พานิชศิริ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงจิดาภา  ศุภพิตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจิรัชยา  วริวรรณ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงจิราภรณ์  วิฑูรย์ศิลป์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีสองเมือง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชญาดา  ไชยเกรินทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงชญานิศ  การพิศมัย โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชญานุช  ชโลธร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชญาภา  วิเศษสอน โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชนัญญาภรณ์  จันทร์ศิลป์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชนัฏนิภา  กล้าขยัน โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชนาพร  พรดอนก่อ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงชนาภัทร  ชูพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชนิกานต์  เพชรรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายชนินทร์  สารพานิช โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชมพูนุช  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชลธิชา  อาดี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายชัยวิวัฒน์  นัทยาย โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายชาญวิทย์  ใจศิริ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายชิตษณุพงศ์  ฉัตรการ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเชิญณิชา  ไทยแท้ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงเฌนิศา  คำพิพจน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายญาณกวี  คำจำปา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงญาณิศา  สายจิตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงฐปนีย์  ศรีดาว โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายณฐพงศ์  ยอดกล้า โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณฐมน  จันบุตรราช โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณภัทร  เดชพงศ์พรหม โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณภัทร  แก้วบ้านเหล่า โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฐกมล  บุญเรือง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายณัฐชนน  วงษ์จรัส โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณัฐชนนท์  น้อยชื่น โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐชยา  นนลือชา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฐณิชา  หาระทา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณัฐนิช  เชื้อสุข โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  โอนนอกณฐากุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายณัฐภัทร  ทะนงศักดิ์ศรีกุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฐรียา  คำตา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฐวดี  บางละมาต โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำสุวรรณ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายณัฐวัฒน์  รังภูรีย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณิชชา  คำพิพจน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณิชากานต์  ศิลา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณิชาดา  ทิพย์วงค์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  พงศ์ธนารักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณิชาภา  ศรีสิริ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณิษาภัทร  แสนยะมุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายทิวาพร  จันทะหงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงทีน่า ณัฏฐธิดา  ฮิกกิ้น โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายเทวฤทธิ์  ศึกนอก โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายแทนคุณ  ศิริกาญจนรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธนกฤต  มันปาฏิ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธนัท  โคตมุงคุณ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธราเทพ  แสนนาเรียง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธัญชนก  สีวาดมา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธัญญ์วาริน  ธนาสุขพัฒนศิริ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธัญธรรัตน์  รัตนแสนสี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธัญภรณ์  ก้อนกายา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธารธารา  ก้องเวหา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธิษณามณี  ทองตัน โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายนนทพัทรธ์  บัวเทศ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนภัสกร  นามวงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนภัสร  บัวกลม โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนภัสศิรินทร์  ฝายนายาง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนภาวรรณ  ขันศรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนริศา  ทอดโอภาส โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายนวพล  บุญเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนันทัชพร  การถัก โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายนายพระนาย  สนอุทา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนารีรัตน์  ตั้งเติมศักด์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายนำชัย  เรืองจรัส โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายนิติธร  ภารจรัส โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนิภาวรรณ  ศรีดามาตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนิลเพชร  แพงคำ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายบดินทร์ธรรม  กมลตรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงบุณยกร  พวงมาลา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปนัดดา  เครือเนตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปภาดา  จันทร์ศิริ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปภาดา  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชินคำ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายประการพัฒน์  จันทร์ส่องสุข โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงประวีณา  สระทอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงประสิตา  ลากุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปราญษลี  คุณสีขาว โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายปราบดา  พาณิชย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปริญชญา  จันทร์หอม โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปวารนิตยา  เที่ยงสงค์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปวีณา  ยลถวิล โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีพอ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปาณิศรา  ปรีจำรัส โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปิยธิดา  คาดีวี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปิยะพร  ปุราโส โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายปิยังกูร  วิเชียรพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปุณยาพร  ผลสว่าง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพรเพชร  มหาโคตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพลวรรธน์  ศรีดาแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายพลวัต  ภูดอกไม้ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพลอยปภัส  สีสอนเหม่น โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพลอยลดา  พาณิชย์พงศภัค โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายพสิษฐ์  โพธิ์แท่น โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพัชจิตา  ทองศิริ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพัชรดา  ลากุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพัชรพล  เขื่อนวิเศษ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพัชรรินทร์  กิตชัย โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพัชรินทร์  กุลมงกฎ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพัฒนพงษ์  หมั่นเรียน โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพัทธนันท์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพันธิตรา  ถิตย์รัศมี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิชญธิดา  วันชูเสริม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพิมนภัทร  มาตชะลา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทฤษฎี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ศรีค้อ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายพีรภาส  ไพศาล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงเพ็ญณภา  สระบุตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงแพรวตา  ทิพย์จริยาอุดม โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงภวรัญชน์  กำทองดี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภัทรพล  ยุรชัย โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เงาะสนาม โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงภัทริดา  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายภัสภูมิ  กาญจนะสอน โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายภากร  คัสเกต โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายภากร  ถนัดค้า โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายภากร  วรรณประชา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายภาณุ  กั้วนามน โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายภานุพล  ยะวร โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงภิรมย์รักษ์  ภูสมศรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายภูมิพัฒน์  เทพรังษี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายภูริวัฒน์  เกื้อปัญญา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายภูวเดช  ฤทธิ์ชัย โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงมนัสดา  จุทาผาด โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายมานพ  ตาทิพย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงมิรินทรา  อาดี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายเมธัส  พรหมลังกา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายเมธา  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายรชต  ศรีเรือง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงรตนกมล  บัวขวา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงรสิตา  สุวรรณศรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายระพีภัทร  ไสยกุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงรัชนิดา  เสริฐวาสนา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายรัฐภาค  บุตรพรม โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงรัตติยา  ทาบรรหาญ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงรัตนาวลี  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงรินลดา  สุกวาท โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงริษฎา  หีบแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงลิซ่า  แรเกิน โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายวชิรวิทย์  ชินพร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายวชิรวิทย์  ปันทะนนท์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายวรกร  ทัพพิมล โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายวรชิต  พยุงเกษม โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวิชญาพร  สาโทรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ฉิมเกิด โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงศรัญญา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงศรัณรัชต์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงศรุดา  วรรณทอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สระทอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงศศิวิมล  สุระเสน โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายศาสตร์ศิลป์  วิโทจิตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงศิรภัสสร  นังกะทา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงศิริกาญจน์  สินชัย โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายสก๊อต  กิลลีส์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสาริสา  กาญจน์วรกฤต โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายสิทธิชัย  มูลคำศรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายสิทธิโชค  พานไสว โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายสุชาติ  พานิชย์ดี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสุธาสินี  สายโน โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุพัสตรา  แสนยะมุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ประทุมวัตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสุภัสสรา  ราชติกา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสุเมธ  พานิชย์ดี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายสุรศักดิ์  มิลละวงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายสุริยา  ใจเอิื้อ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ดลรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายอณาคิณ  ทองหล่อ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายอดิศักดิ์  ลาโรจน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายอติวิชญ์  คำภูษา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายอธิศนนท์  รื่นรมย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายอนันตชัย  ชมภูพื้น โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายอนุวัฒน์  เย็นวัฒนา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายอนุวัต  ประหยัด โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอนุสรา  สระทอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอภัทชา  พูลผล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอภิมงคล  ผิวงาม โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอรปรียา  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอรวรินทร์  รังคะราช โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอริสชาพร  คอนตี้ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอริสรา  ถิตย์กุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอรุณพร  อิ่มสง่า โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอันดามัน  ริดพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอัยริสา  ประสมศรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายอัศดินทร์  ทุมผล โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายอิริค  ภูงามดาว โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอุรุชาติ  ไทยแท้ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายเอกภวิษย์  วงศ์วนิชโยธิน โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายเอื้ออังกูร  ภูเต้าสูง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงฮาวาน่า  ฮิกกิ้น โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกชกร  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงกิตติยา  วงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงคเณย์พร  อุเทศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงจิตติมาพร  ศรีบ้านโพน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงจุฑามาศ  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงณัฐวิภา  ไตรพิษ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงเบญญาศิริ  พรมรัตน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงปานทิพย์  ผดุงภักดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงปิยธิดา  ทิพมาตร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายพีระพล  ลี้พล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงแพรวา  เจียมทอง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จำเริญควร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศ์จันทา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายวงศกร  วิจารณ์จิต โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงศศิประภา  ภายศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงสุพนิดา  พัสดร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงสุพัชญา  พันจุมพิง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นามปัญหา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายณัฐภูมินทร์  บุญพิศาล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงกมลชนก  รักษาสงฆ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกมลรัตน์  กิ่งจันมล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกรกนก  สังข์วิเศษ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายกฤตธีร์  จิตไชย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายกวีวัฒน์  จิตไชย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  บัวดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกัลยากร  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงเกวลิน  ชินคีรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงเขมจิรา  ไพศาล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงคีตพันธุ์  บุตกุล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงจันทรวิมล  วิระศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงจิรายุ  เกื้อกูล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงจุทาธิบดิ์  คิดทำ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วสุทัศน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงฐิตาภา.  พรมพละ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณทิพรดา  หมั่นประกอบ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณัจฉรา  ภาคอินทรีย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณัชช์ภิรมน  คณินนันธนัฐ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณัฐพร  กุละนาม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายดลภัทร  ศรีแสนสุข โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายตะวัน  พันนาดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงธนพร  ผายตากแดด โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธนพล  คำบอน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายธนภัทร  ประวันนวล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายธิติ  แก้วคำ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธีรวัฒน์  ขวัญคุ้ม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ไสยวรรณ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนิชาดา  ธนฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงนิชานันท์  ปาแก้ว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงนิตยา  เขตรบุญพร้อม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงบุญขวัญ  ชัยช่วย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงบุศรินทร์  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปกฉัตร  กั้วพิจิตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปภาวรินทร์.  มิกขุนทด โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงปัณณภัสร์  โรจน์เธียรธนา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงปิยภัทร  วังทองชุก โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงผกาวรรณ  ศรศิริ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพรกนก  พิมพ์แจ้ง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพรพรรณ  เพชรสมัย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายพรภิรมย์  สะอาดซื่อ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพรรณปพร  ทองเงิน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพรรณวริน  พรรณภักดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สภา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพิชชาภา  เหลี่ยมสิงขร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพิภัช  สมพพิตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายพีรภัทร  จับอันชอบ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงเพชรนารี  เฉยฉิว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงไพลิน  พงศ์ธนารักษ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงยลลดา  โยธาวงษ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายยศกร  นาเสถียร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายยุทธภรณ์  บัวสอน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงยุวพา  พิมมะโส โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงวรินทร  ลีลาวัฒนานนท์กุล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวริศรา  เฉิดละออ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายวัฒนา  ฆารละออง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวิชชญาพร  บัวสอน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายวิภาวัส  โคตะวินนท์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ขาวโต โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงศรัญรัศณ์  อาจทุมมา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงศิริญพิชญ์  แสนปากดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสายธาร  โกฐาคาน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสิริกร  ทรายทอง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสิริกานดา  มีศา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงสิริยากร  สีอ่อนดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายสืบสกุล  สานุจิตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงสุธิมา  ดรประทุม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสุพัฒตา  ฐานโอภาศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสุภัชชา  ตู้ทรัพย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงสุรีย์พร  ยุบลพริ้ง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายสุวภัทร  จันทรบุตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอนันตญา  ศิริบุรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายอนุพันธ์  ทองยัง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำชนะ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอัจฉราลักษณ์  อรรคเศรษฐัง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอุมาภรณ์  เกลือสีโท โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงเอมฤทัย  ดวงบุบผา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงไอริสา  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงเจตปรียา  ศรีดาพันธุ์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายเจษฎา  มิภาทัศน์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงณัฐวิภา  สุระเสียง โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายทัตพล  อุทรักษ์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายธนภัทร  โคตรพัฒน์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงเบญจมาศ  ชาญชัย โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายปพนพัทธ์  นพคุณ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงภัคจิรา  ฉลองภาค โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงวรัญญา  ครกล้า โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงอรพลิน  ระรื่นรมย์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงกนกกร  สุระเสียง โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงขวัญธิตา  ภูศรีฐาน โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงจิราพัทร์  ศรีทะรัง โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชนะบุตร โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงชลิตา  จิตจักร โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายชินภัทร  ผาวงษ์ศา โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงฐิติพร  ไชยสุข โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณฐดล  หิรัตพรม โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายณวัฒน์  นิลโสม โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายณัฐกร  เนตรคุณ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีพอ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายณัฐพล  ไชยเอนก โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  อุทโท โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายทินภัทร  นามบุรี โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธนพล  ภูศรีฐาน โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธนภัทร  อุดมทวี โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธีรเทพ  ชาญชัย โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายปฎิภาณ  ศรีพอ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายปภาวิษญ์  อายุวัฒน์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายประสพสุข  สุระเสียง โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปุญชิดา  กรกิจทิพยดล โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายพัชรพล  ตั้งชัยภูมิ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพิชชาภา  คำผุย โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพิณชญา  อาจะ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายพีรวิชญ์  จิตจำเริญ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายภูริวัชร  จิตจำเริญ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายรัชภูมิ  ทิพประเสริฐ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงศิรินภา  อุทโท โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงศุภารดา  แสงรัตน์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสุชานรี  อุทโท โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงสุภัสสรา  วรรณพาด โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงอรพิมล  พลอยวิเลิศ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงอรวรรณ  วาณิสุจิต โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงอุมาพร  มิ่งมูล โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายวิศรุต  คำคง โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายศิวพัฒน์  อันทรบุตร โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายคมสัน  เขตรสมัคร โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงจริญญา  ไชยคุณ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายจรินทร์  ธินะธง โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงฐณสิตรา  ภาระนารถ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงฑิมพิกา  มั่นคั่ง โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงณีน่า  แยร์วีเนน โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายธีรพัฒน์  บอนคำ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายนราธิป  พลตื้อ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงบัณฑิตา  คุณชัยวงศ์ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายบูรพา  กุลากุล โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงเบญจพร  อาษาศรี โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงปิยาพร  ศรีมหาวัตร โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายพลากร  วรรณขาม โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงภิญญดา  กั้วมาลา โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายภูริช  สุดหลักทอง โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายโมไนย์  ประชานันท์ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงวิภาภรณ์  ภูบัวดวง โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายวุฒิชัย  ศรีแพงมนต์ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายวุฒิพร  แสงวรบุตร โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงศิริวิภา  ชินาวิสาร โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นายสมพร  จับอันชอบ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงสุรดา  ทรงศรี โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายอภินันท์  เชียงเครือ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายอาคม  ฤทธิสนธิ์ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์ศรี โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีมงคล โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิญาณ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธรรศพงค์  สีหลิ่ง โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายนรเศรษฐ์  กัณหา โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงประวีณา  กั้วมาลา โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงพรพิมล  ทรัพย์วิจิตร โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กั้วพิศมัย โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงรัชธิดา  คำมะตะศิลา โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายวุฒิศักดิ์  หาญศรี โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายเหมราช  บางวิเศษ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายอัครเดช  นัดทะยาย โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงกิติยา  อนุพัฒน์ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายคุณากร  ภูจอมขำ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายณัฐพงศ์  โสภาพร โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขอผลกลาง โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงนันทิชา  แสงมหาไชย โรงเรียนบ้านนาบอน ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายนิติธร  รังภูรีย์ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงพรรทิภา  ก้อนกั้น โรงเรียนบ้านนาบอน ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงอนัญญา  ธรรมปัญญา โรงเรียนบ้านนาบอน ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงอภิชญา  โมระกรานต์ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายกลธวัน  แสงมหาไชย โรงเรียนบ้านนาบอน ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงณัฐธิดา  ประสูติสิงห์ โรงเรียนบ้านนาบอน ม.2 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวน้ำฝน  สาชะรุง โรงเรียนบ้านนาบอน ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงปภานัน  จันทโสด โรงเรียนบ้านนาบอน ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงพัชรา  พุทธลา โรงเรียนบ้านนาบอน ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงพัชรินทร์  พุทธลา โรงเรียนบ้านนาบอน ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงมณีรัตน์  แสนสุภา โรงเรียนบ้านนาบอน ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นายรัชนาท  หงษาชุม โรงเรียนบ้านนาบอน ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงวนิดา  พรมสอน โรงเรียนบ้านนาบอน ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงวิระดา  คาดีวี โรงเรียนบ้านนาบอน ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงศิริวิมล  อรรถประจง โรงเรียนบ้านนาบอน ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นายศุภวิชญ์  สาระวัน โรงเรียนบ้านนาบอน ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายสุเมธ  เรืองแสน โรงเรียนบ้านนาบอน ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงอทิวรา  อังคะรุด โรงเรียนบ้านนาบอน ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายอนันทศักดิ์  เจริญพร โรงเรียนบ้านนาบอน ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงกัลยา  เสนาเลิศ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงกิตติญา  ศรีเครือดง โรงเรียนบ้านนาบอน ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทานาสี โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงจิดาภา  ภูแลนคู่ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงจิรัชญา  ถิ่นวรแสง โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงจิรัชยา  พรมศรี โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงโญฑิตา  ยี่รัมย์ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณัฐธิดา  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภูหนองโอง โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายเดชดนัย  ชะสันติ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายเตชินท์  หงษ์สร้อย โรงเรียนบ้านนาบอน ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายทศกร  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงนงลักษณ์  นามนิตย์ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายนราวิชญ์  หงษาราช โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนริศรา  ชมจันทร์ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนฤมล  โกษาผล โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปนัดดา  สุรันนา โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายพงษกร  พรมศรี โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพรพิมล  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพร้อมสิริ  ศรีงามเมือง โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพัดชา  จรศรชัย โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงภนิดา  คาดีวี โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงวราภรณ์  คำออน โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงวิยะดา  ขีระนา โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายสหรัฐ  ขัดเสริม โรงเรียนบ้านนาบอน ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายสิทธิพล  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงสุธีรา  จันซ้าย โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายอคนันท์  จันทวิสา โรงเรียนบ้านนาบอน ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงอรไพลิน  สิงหา โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงอารยา  บุญมาก โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงไอรดา  นัสดา โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพิริยกร  การเมือง โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงศศิธร  มันปาติ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงคมไผ่  หงส์ชูตา โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงจิรภิญญา  ไชยเทพา โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงชลิตา  นีระโคตร โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายธีระภัทร  บุญเต็ม โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายพงศกร  ศรีบุรัมย์ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพัชริดา  ปิ่นมณี โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไชยพรมมา โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงวรินทร  เทศารินทร์ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงอภิสรา  อันชม โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงอัญชนา  ดีประวี โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายขวัญชัย  บุญหาร โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงชมพู่  คำไชยโย โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายชยานันท์  ทองดี โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายณัฐพร  กงทา โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายณัฐพล  ภูหงษ์สูง โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายธนภัทร  สังรวมใจ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายธันวา  เงินดอน โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปนัดดา  ต้นงอ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพัชรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายพัทธดล  คำจันทร์ดี โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายพิรชัช  สบายใจ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายมินธดา  กุลจักร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงวราภรณ์  สุริโย โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันแข็ง โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีประไหม โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายอานนท์  ภูติโส โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงอินทิรา  บุษมงคล โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงไอริษา  ทุมพระรักษ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม