รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายคฑาวุธ  ละม่อม โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กชายเดชาธร  สุวรรณแสง โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายรพีภัทร  วงค์แสนสุข โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายอนัญไช  โคตรแสง โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายอัครพนธ์  ต้นกัญญา โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายทีฆายุ  ขาลถม โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธิดาศิริ  เลายี่ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธีรภัทร  เขียนศรีอ่อน โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธีรัตน์  แสนเมือง โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปารียานันท์  รั่นอรัญ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายพีระวิชญ์  ภูทองเงิน โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายสุทัศนัย  สัสดี โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกรกนก  จระคร โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีกุตา โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงฉัตรศิริ  จักรเปี้ย โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงชลดา  อัมรา โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงณัฐณชา  เหมกุล โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประเศรษโฐ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงณัฐภัทรา  ภูพลผัน โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงทิพานันท์  พิรักษ์ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงธัญยพร  พรนิคม โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายนันธวัฒน์  โคทนา โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงประสิตา  บุ้งทอง โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ภูพันนา โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงพรทิวา  รัตนวิเศษ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงพัชรีพร  กงภูเวช โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ไชยสุข โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายภาคีไน  คำลือ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายวรฤทธิ์  ทับทิม โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายกฤตติกุล  กิจเลิศมงคล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายกฤตานนท์  ภูบรรสุข โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกวิลตรา  พรหมสาส์น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ภูนาพลอย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงเกศรินทร์  เดชอรัญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงเจสมินล์  ไบเลย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายญาณพัฒน์  หงษ์สาหัส โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฏฐกร  จะระคร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณิชานันท์  รัตนะพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายเดชาวัฒ  กมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายติณณภพ  อาษาราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธนกฤติ  สมนึก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายธราเทพ  วงเห็น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธัญพิชชา  สมพาน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุทาลำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายนฤเบท  ทระคำหาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคงเพชร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปองขวัญ  บัวน้อย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปิยธิดา  ภูสุจริต โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายพิชิต  ไชยภาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายมาซาฮิโต  ซาวาดะ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงวรรณรดา  ภูพันนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงวิลาวัณย์  โคตรแสนเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายวุฒิพงษ์  โมลี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายศิวกร  วงศ์ช่าง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสิรพักตรา  เครือพรมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสุปรียา  โอฆะพนม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกชกร  โคตรแสง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงกมลภรณ์  อุดมฉวี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายกฤติณ  พรหมสาส์น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายกฤษฎา  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายกฤษณะ  ประทุมตัง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิง์กัญญารัตน์  ภูพลผัน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายกัณต์ณพัฒน์  ศรีโคตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงกัลยา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงกำไรหยก  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายกิตตินันท์  แก้ววรรณา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายกิตติพล  ภูผิวขำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายกีรติ  นิทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายเกียรติอนันท์  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงขวัญฤทัย  นาสมวาส โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายขัตติยะ  ชาวดร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงเขมรินทร์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงคณัสนันท์  ขันทะปิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายคุณภัทร  ศรีคำมี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายจักรกฤต  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายจิตติพัฒน์  นุพพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ภูสมปอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวจิราพร  สิทธิดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นายจิราวัชร  วรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นายจีระศักดิ์  ภูแช่มโชติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงจุฑามาศ  คำสามารถ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  ภุนำ้ชุ่ม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายจุมพล  ละม่อม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายจูลตะวัน  จันทร์สม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายเจษฎา  ภูจัตตุ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายเจษฎากร  สีกุด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวชนกวนัน  สิงห์สนั่น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงชไมพร  ภูสมตา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายชยณัฐ  มููลมาตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายชยุทธ์พงษ์  ไชยพิมูล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สารสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายชัชพงศ์  รัตน์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายชัยมงคล  เหล่าเสนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายชิรัตน์  สิทธิดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชิษณุชา  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายฌานภัทร  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงญาณิศา  จันดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงฐิตาพร  ดงพอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงฑิมพิกา  อำนวยพร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงณกัญญา  สอนชัย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายณฐกร  โคจรนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ลุนดาพร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณัฐกานต์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายณัฐกิตติ์  ดรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณัฐทิตา  หาญดงน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูจอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายณัฐพล  คำบุตรดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายณัฐภัทร  อาษาราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายณัฐภูมิ  ธาตุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายณัฐวัตร  ผันอากาศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
112 นายณัฐวุฒิ  คำบุตรดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยพิมูล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณัฐสินี  บุตรกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณัฐหทัย  อัคพิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวณิยากรณ์  ภูผาผัน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงตามฤทัย  บุญบุตระ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายทศพร  นามธรรม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงทิภานันท์  อันทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายทิวากร  ภูสีน้ำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายธนโชติ  พันนารายณ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธนดล  จำปาด่อน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงธนภรณ์  ชิมโพคลัง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายธนวัฒน์  วังคีรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายธนสิน  คำหวาน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
126 นายธนัฐชัย  คำภาหมี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายธนากร  กองราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายธนากร  ทับสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายธนากร  โคตรแสนเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงธมลวรรณ  มีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงธัญรัตน์  บุญญา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธันฒวา  ภักดีจุ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายธาวิน  จรทะผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงธีรธาดา  เที่ยงผดุง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายธีรพัฒน์  สีคาม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายธีรภัทร  รัตนพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายธีรเมธ  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
138 นายนนท์นภัส  ภูครองนาค โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายนพรัตน์  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายนภัส  ภูจอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายนภัสรพี  หอมดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายนรธีร์  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงนรินทร์ดา  รีสี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
144 นายนัยวุฒิ  นามรักษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวนิภาพรรณ  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงเนตรนภัส  จงปั้น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงบัณฑิตา  ซุงหล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลอัต โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงบุญญิสา  ไวยมาตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายปฐพีพุทธ  รัตนพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นายปฐมพงศ์  กองวงษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงค์เมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายปรรตถกร  ไชยภักดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงประถมาภรณ์  วิชัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวประพัชญา  ภูจอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงปริตา  มลิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงปริสา  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงปรีดาพร  ภาโนมัย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายปวริศร์  ดวงจิตร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงปวิชญา  ยศคำลือ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายปวีร์  มุงคุณคำซาว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงปัณฐิตา  วิชาสี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงปาณิตา  ปัดชาติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงปานมณี  ชูบุญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงปิยธิดา  ภูแช่มโชติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายปิยะพงษ์  ภูสีสม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นายปิยะพงษ์  วิชัยวงค์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายปีมงคล  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงเปรมสินี  ภูครองแถว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ภูคงสด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
171 นายพงษ์  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายพรชนะ  สีเพียแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงพรรณณภรณ์  บรรหาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายพลธนกรณ์  ภูครองตา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายพลพล  พละคำหาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงพลอยณาลี  วันดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
177 นายพัชรพล  พุทธิชนย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวพิชญา  อรัญมิตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงพิทยารัตน์  จำปาเฮียง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพิพลพร  เสาว์มุกดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  อันทะพิละ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายพิพัฒน์  สีใจคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูถูกเงิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงพิมลรัตน์  พิชัยช่วง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงพิมวิมล  สุขาชื่่น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงพิยดา  สินปักษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงพิยดา  สุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงภัคจิรา  เหล่าตรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงภัทรธิดา  อัปปการัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงภัทร์ศิริ  วารียันต์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงภัทราพร  แตงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงภัทราวดี  อังคะเวย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีคำผาย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายมงคล  สิงห์จันทร์ดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
195 นายมงคล  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายมงคล  เหล่าภูทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงมนัญธิญา  พระครูรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงมนันญา  มิงพรม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายมังกร  ภูจอมทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายมินธาดา  เกศสุระ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงเมธาวี  แสงถลุงเหล็ก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายยุทธศาสตร์  คนเพียร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายรชานนท์  ภูชะหาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เหมกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวรัฐธิดา  สีนอนิล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวรัสรวดี  ชาวงษี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายรามภูมิ  ดิษฐเนตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงรุจิรา  ฤทธิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงลลิตา  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายวชิรพงษ์  วงษ์ทา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายวชิรวิชญ์  โคกคาน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงวนิตรา  อุ่นสิม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายวรจักร  โมลี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายวรนันท์  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงวรนุช  ขัติยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
216 นางสาววรรณกานต์  สินธุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงวรรณภา  หลาบคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายวรวุฒิ  บัวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายวราวุฒิ  ภูพันนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงวริยา  มะราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงวิภาดา  สิงห์จันดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงวิลาสินี  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
223 นางสาววิไลลักษณ์  อันทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายวิษณุกร  เหมกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
225 นายวุฒิกร  ศรีกุดตา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นายไววิทย์  ยศคำลือ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายศรัณรักษ์  อุ่นทะยา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายศราวุฒิ  ภูวงศ์ผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายศศิรินทร์  วงศ์สะอาด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวศศิวิมล  ฟ้องเสียง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงศิรินันท์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงศิริยุภา  จูมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงศิวิไล  ไมตรีแพน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายศุภกฤต  โนนุช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายศุภกิจ  สืบสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงศุภนิดา  ฟ้องเสียง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวศุภลักษณ์  บุญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงสาวิกา  สิมมะลา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายสิรภัทร  นิ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายสิรสิทธิ์  ศรีเมืองเดช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงสิริกัญญา  ภูเด่นผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงสีวิไล  ไมตรีแพน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงสุธาสินี  ขานอัน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวสุธาสินี  โนนแดง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงสุนิษา  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยเวทย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายสุวัจน์  ภูจอมทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กิ่งพลอยเดิม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงแสงอรุณ  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ภูยืด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายอดิศร  ถาจันราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายอนุชิต  วรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายอภิชาติ  คันทะสม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายอรรถพงษ์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงอรวรรณ  ภุเด่นเเก่ง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวอริญญา  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงอริศรา  ประทุมตัง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงอริศรา  มหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวอลิชา  พิชัยช่วง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นายอัครพล  รัตนนท์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวอัญญพร  ชานนอก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นายอาทร  ภูชมชื่น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายอาทิติพงศ์  ทะราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงอารยา  สังโวรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวอารยา  เทือกศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายเอกราช  เหล่าโคตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายกมลเทพ  เฮวชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำธะนี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โตเล็ก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกาญน์วิภา  ปัญญจสังข์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกานต์สินี  โตเล็ก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายกำพล  พิชัยช่วง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกิตติคุณ  ฉายาภักดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกิตติเดช  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายกิตติธรรม  แก้วจันดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกีรติกา  ชั่งยืนยง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายเกียรติภูมิ  ศิลปศร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงขวัญวาริน  พรมกัลป์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายจารุวัฒน์  ทองนำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงจิรภัทร  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงจิรัชญา  โสโท โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายจิราพัชร  ภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงจิราภรณ์  กั้วมาลา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขาวสะอาด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายจุลจักร  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงเจนจิรา  อันทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายเจษฎา  พลตื้อ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงชญาฎา  ไชยคำภา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงชนันท์พร  สะออนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงชลณิชา  ช่างทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชลธิชา  ลุนโสภา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชลนิภา  นุพพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชวัลรัตน์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายชัยรัตน์  ภูเต้าทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงฐิติภรณ์๋  สาขำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เครือภูงา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณัฏฐิชญา  ปลิวไธสง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ไชยสีหา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์  ป้องคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณัฐนันถกานต์  ดอนกนเจ้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญมาพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ภูเด่นผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณิชานนท์  ภูครองจิตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณิภัทรชา  ภูโป่ง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายถิระวัฒน์  ศิริเสาร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายทัศนศักดิ์  อันลูกท้าว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ภูสีดิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงทิวารัตน์  โชติไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธนบดินทร์  ภูชมศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธนพงษ์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายธนพัฒน์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธนภัทร  ผาบจันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธนรัฐ  พินพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธนากรณ์  แช่แค โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธราทิป  วงเห็น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงธัชภรณ์  อุ่นทะยา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อุดมฉวี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงธัญสุดา  แดนวงล้อม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงธันยพร  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงธิชากร  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูกันหา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธีรเมธ  อุสาห์ดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธีรราช  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธีรวัต  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธีรศักดิ์  เพ็ชรน้อย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายนนทพัทธ์  ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงนปภา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงนภัสรณ์  ภูขามคน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงนฤมล  รสจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงน้อมเกล้า  รักษาชนม์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายนัฐกร  เพียแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายนัฐพล  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายนันทกานต์  เกตุนอก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงนันทิชา  พานแดง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงนิตินัฐดา  สีโทนน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงบุษบา  วิเชียรเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปนัดดา  บัวชงัก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงปนัดดา  ภูดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายปรเมศ  ไชยสีหา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงประกายแก้ว  เมืองศรีมาตย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงปรายฝน  สังฆพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายปริญญา  ภูจอมจิตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปรียาภัทร  ทับทิมจีน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชุมนุม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพรภิวา  สอนชา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพรรณิภา  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายพรหมมินทร์  กันกำแหง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพัชริดา  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพิชชาพร  วรรณกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิชชาพร  ไทยทองหลาง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพิชนารถ  จรทะผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพิพัตยา  ชาวงษี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพิมชนก  ปธิรูปัง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพีรกานต์  สีโนเรศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายพีร์นิธิ  อิสสระ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีน้อยพรม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงเพชรลดา  คงทันดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงภัคจิรา  คำปัญโย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงภัทรจาริน  อุดมผล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตโสภา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายภัทรพล  จงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายภัทรสุข  วนินทานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายมงคล  ดอนปากเพ็ง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงมณีบุษย์  ภูอบอุ่น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงมนัสนันท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายมัทยาการ  ศิริ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงมาริษา  วรรณบุรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงรดากานต์  เปลี่ยนไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงรัชนี  กองทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กองเพชร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงรุ่งนภา  อันทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภูชะหาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงวรรณพร  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงวราภา  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงวริศรา  ดอนหอมดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายวัฒนภูมิ  สุริยะมาตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวิชญาดา  ภูน้ำชุ่ม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงวิมลิน  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายวิษณุ  วงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  จาระคร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงศลิษา  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงศศิภาวรรณ  จันทร์ราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงศิริกัลยา  รักษาชนม์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายศุกลวัฒน์  สำราญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายเศรษฐวิทย์  ทวีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงโศภิตา  วงษ์กลม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสรินญา  รอดอ่อน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสโรชา  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงสวรรยา  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายสิทธิพร  น้อยเสนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสิรภัทร  นาคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายสิรภัทร  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงสุชาดา  พิเมย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายสุธินันท์  คำดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสุพิชญา  เสาะพบดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสุภัสสรา  สีสุขดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายสุรศักดิ์  สมนัด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายสุริยะพงษ์  เสนาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อัคฮาดศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายอติวิชญ์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายอติวิชญ์  โคตโสภา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงคุณเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงอรญา  นาแก่น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงอรดี  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอรไพลิน  ภูจอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอริสา  ดีรักษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ใจขาน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงอัมพกา  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอารยา  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอินทนนท์  นามแสงผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงอุทุมพร  ขาวภา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายเอกชัย  โพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงเกวลิน  วงจันทะบาล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงธนพร  ภูน้ำเย็น โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายธนวัฒน์  เยาวรัตน์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายบุรัสกร  คลาดโรค โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงเปรมนิกา  ภูกันดาน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยนาม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงสุธิดา  เหล่าเดช โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญสินชัย โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีคงเพชร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายกรวิทย์  ภูเฉลียว โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกวีชาด  หอมงาม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกัญชพร  ภูยิติ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกุลนิดา  แพงคำตา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำสิลา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงจิณภัทร  จะดี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงชนิดา  จำปาอ่อน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงฐิมาพร  วงจันทะบาล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณิชารีย์  ประสาร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายเดชโชติ  จันทเสน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงธัญญาพร  สิงห์ดำ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญครอบ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงธิดาวรรณ  แก้วลอด โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนริศรา  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงนัยน์ปพร  แสนอุบล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงนิชาดา  ภูยางสิม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงบุษป์ศิริ  บุญนามน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปิยพัชร  ตีพิพิทย์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปิยะชาติ  โต้งค้อม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงผกาพร  ประมาติกร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพรชนิต  พรเรืองวงศ์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพรนัชชา  ภูบัวเย็น โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพรเพ็ญ  ภูปัง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพิณพิพัชร  ละม้าย โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพิรญาณ์  ภูบุญคง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ฉายถวิล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายภัทรนันท์  โคตะวี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงมธุรดา  มาตรา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงลลิตา  ตุมร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวริศรา  ลีลา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวริศา  ภูแม่น้ำ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายวัชรินทร์  ภูหนองโอง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงวัชลาวลี  พลเยี่ยม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายวีรภาพ  พิมพิวาล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์หง่อม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงสาธิณี  คำคูณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสุจิตรา  บุตรคำโชติ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอลันตา  หอมงาม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงอินนภา  ภูชื่นศรี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอุมาพร  ชมภูจักร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอุษา  สารอินมูล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงไอริสษา  เดชโฮม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายกังวาล  หินอ่อน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายกันต์กวี  ชารี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายชยพล  เดชโยธา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยสาร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายต้นกล้า  รอดรุ่งเรือง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงทิพย์เกสร  พละศูนย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายธนกฤต  เหล็กเพชร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มารัชชะ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงนรีรัตน์  หน่อสุวรรณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงนิชา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงนิตินันท์  มะโรงศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงปรินทร  การพิสมัย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายปองภพ  หลักเพชร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงปิยฉัตร  อุนารัตน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงพรธีรา  ใจอ่อน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงพรประภา  ลาสงยาง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพลอยจันทร์  กาสุริย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงพัชรพร  น้อยนิล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงพัชรีพร  พั่วพันธ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงพิมรภัทร์  หลานวงศ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงภณิพัฒน์  สุภาพัฒน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงภัทรพร  ตองดิดรัมย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายภาคภูมิ  น้อยนิล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงรวิพร  ขันธวิชัย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงวชรวรรณ  เก่งกาจ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงศิริประภา  ทองสุข โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงสุกัญญา  ยาวาปี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงสุชานันท์  ดงแดง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงสุพัตรา  ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงสุภณิดา  ศรีราช โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงสุภาวิดา  แก้วคร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงอรพินท์  จันทร์หอม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงอัญชิสา  บุญพิมพ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงอัญภิญญา  อุ่นสงคราม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงกัลยาณี  เกรัมย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงขวัญสุดา  ตุ้มพระ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงณัฐธิดา  นามหิงษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริพงษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายธิติสรร  ภูบุญทน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายปัจทวี  วงษ์ภูมี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายพงศกร  ขัตติยะ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายภานุพัฒน์  อ่อนบัวขาว โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายรัตนพล  บัวทุม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงสุปรียา  สุภาพัฒน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงสุพรรษา  ชาติมนตรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายอธิการณ์  ลาสงยาง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายอภิชาติ  ดอนแก โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงอรวรรณ  ชมภูพื้น โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงอรัญญา  เฉื่อยนอก โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายกมลภพ  รักษาสร้อย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกรรณิการ์  ยาวาปี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงคันธรส  จุมพลขันธ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายจักรพงค์  พระภูจำนงค์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายจักรี  มณีจันทร์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายจารุเดช  ทองหอม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายจิรเมธ  รักษ์ทอง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายเจษฎากร  นันทดิลก โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายชนินทร์  หมายมั่น โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายชัชรินทร์  บุญรอด โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายชาญณรงค์  หลานวงษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศิริโยธา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายณัฐชัย  พินิจมนตรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายณัฐวุฒิ  เภาศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายต่อศักดิ์  มารัชชะ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงทิชานนท์  แสงเมือง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายทินวัฒน์  ชัยสีดา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายธนกฤต  คันทะวุฒิ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธนภัทร  นรพัฒน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธนูเพชร  ศรีพุทธา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายธรกฤต  ร่วมพล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีหานาจ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงนรีรัตน์  ศรีพอ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายนิติพงศ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงบัณฑิตา  คันทะวุฒิ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายพงศธร  สีภู่ดี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพรนภา  สาระวัน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพรพิภัทร  คำมูล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายพรเพชร  จงแก่นบุญ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพลอยชมพู  กันยา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพัสกร  ปุริสาร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพิมพิกา  หงษาคำ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพิริสา  นิกรแสน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายภัทรพล  พรมกช โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายภานุพงษ์  คุณคำเท็ญ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายภานุภาพ  ปัทธุลี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายภูวเนตร  ดอนพลัด โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายมังกร  น้อยนิล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายรัฐพล  แก้วสีหา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญไกร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงวนิดา  สุทธิประภา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวรัญญา  ภูนิลามัย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงวันวิสา  โทบุดดี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงวินัดดา  พวงทองหลาง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงศุชารดา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายศุภกิตติ์  เชื้อตราพระ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายศุภวัฒน์  หลานวงค์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงสุภาพร  ทิพย์เสถียร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงอภิชาดา  ภักดีปัญญา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายอภิวัฒน์  สายศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงอมรรัตน์  แช่มชื่น โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอุมาภรณ์  เจริญดี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายกิตติวัฒน์  ใจบุญ โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผดุงจันทร์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงจรัญญา  ภูอาจสูง โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงจิรพรรณ  จำปาศรี โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายโชติก  หามวงค์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายธนวัฒน์  ศุภอุดร โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงนภัสสร  ผดุงภักดิ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายวรากรณ์  ภูสมยา โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายวัชรินทร์  เริ่มสอน โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายศุภกร  ภูเนตร โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงสายใหม  ชัยนา โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงสุชาวดี  ภูผ่าน โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงอัฐรัตน์  ภูมีชัย โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงอารีรัตน์  ขาเหล็ก โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงกฤติยา  ปะกาเวสา โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ยุบลพันธ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายเกริกพล  ภูถาดลาย โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงชนม์ชนก  อุทัยเรือง โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงชามา  ภูคงสด โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงนฤมล  บุญแสนยศ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคันธะรักษ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงปาลนัดดา  พิงบูรณ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายปิติภัทร  ภูสิมมา โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงปุณยนุช  ภูบุตตะ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงพรนภา  ภูทองก้าน โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงมุขธารา  ขันทะจำนงค์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายยศกร  ภูทะวัง โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายรณชัย  สายเนตร์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงลักษิยา  วงศ์จินดา โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงศิริวราภรณ์  บุญสรณะ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายศุภชัย  วิบุญมา โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงสุภาพร  เกิดพงษ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายอนวัฒน์  สุวรรณสพ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงอรอุมา  ดีจันทร์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงจิตรลดา  ภูขยัน โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายนพดล  มูลบุตร โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายพงศกร  นาสินพร้อม โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงรัชนก  ภูนาเหนือ โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงวิภาวี  ภูอาจสูง โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายวีระพงษ์  ภูนากลม โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายวุฒิพงษ์  หมื่นพล โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายจิรายุ  อุ่นสวิง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงสุณีรัตน์  มิ่งขวัญ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงกรณิศา  สีพา โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกรวรรณ  ประทุมวัน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายกรวิชญ์  ดีรักษา โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายกัญจนะ  บุญอยู่ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงจริญญา  กุนชนบท โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  อุ่นสวิง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงจันทรวรรณ  เขียวเยาว์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายจิรายุส  แถวโพธิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงชลธิชา  ทาอามาจ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงดารุณี  ภูถมศรี โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายเดชาวัสส์  ภู่จำนงค์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุตรโส โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงนิพพิชฌน์  ภูกาสอน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีแก้ว โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงพินทุสร  เทพสง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายภัทรดนย์  ภูสมศรี โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงมินตรา  ผลอำไพ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงยุพารัตน์  ภูบัวคำ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ประทุมวัน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงวรรณภา  ภูพันธ์หงษ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงวิจิลดาภรณ์  คงดีรุ่งเจริญ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงศศิวิภา  สงพัฒน์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายสุทธิภัทร์  คุณภู่ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงสุธินันท์  ชารีรักษ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงสุพานัน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงสุภารัตน์  ช่างอิน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงหยก  บุญไชยยงค์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายอดิศักดิ์  พองพรม โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายอมรเทพ  ภูกาสอน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายกัณฑ์อเนก  หินทอง โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.4 คณิตประถม
640 เด็กชายบริภัทร  พลดง โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายรัฐศาสตร์  มาลาวงค์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงเกตน์นิภา  แก้วกันยา โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงชลธิชา  จวงจันทร์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงชุลีพร  สิงห์งาม โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงณิชนันทน์  จวงจันทร์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงศรัญทร  เหมกุล โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงศิริวัลย์  ทบซ้าย โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายสุธิวัช  จวงจันทร์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกนกวรรณ  ญาณพิพัฒธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกรชนก  ภูยาฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงกฤตสิริ  ขอดประนาม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงกวินรัตน์  มั่นใจ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงกานดา  ภูคงสด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายก้านศักดิ์  เจียมทอง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายกิติภณ  การะเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทุดม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายเขมณัฐ  ภูนาถา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงจันทมณี  ป้องแก้วปาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายจารุพงศ์  เจริญยุทธ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายจิรวัฒน์  ภูซ้ายศรี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายเจตริน  ชัยสอน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายเจษฎากร  พิชัยเชิด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายฉัตรมงคล  ภูพาดแร่ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายชาญวุฒิ  สิงหามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายณรงค์ศักดิื  ราษีสวย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เพลินพร้อม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายณัชนนท์  ภูจอมจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายณัฐกร  ภูทองก้าน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายณัฐรพี  ภูยาดาว โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายณัฐรวีญ์  ภูยาดาว โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงดารารัตน์  ภูหัดทำ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายทรงพล  มูลอุทก โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธนกฤต  โพธิ์แสง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงธนพรรณ  ภูสีเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายธนสิทธิ์  ภูสีเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายธนาธิวัฒน์  พูลสวัสดิื โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงธนาพร  บุญเกตุ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงธิดาพร  คขขันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายธีรเดช  ภูโชคชัย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายนันทการ  ภูสีเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงนิพาดา  บุญแสนยศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงปนัดดา  ทาตะวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายปภังกร  ทัดรอง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงปวีณา  บุญแสนยศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงปวีณา  อุบลบาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายปัญญา  ภูยาฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายปิยะดล  ทนะสังข์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงปิยะวดี  ภูถาดลาย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงเปรมริดา  ราชพลแสน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายพงศกร  เหล่าต้น โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพจมาลย์  ทุงจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงพรนิภา  ภูจำปา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพรรณพิไล  ภูถาดลาย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายพรหมมินทร์  พิชัยเชิด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงพลอยณภัทร  แกมนิรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงพัทธ์วริน  ศิรรัศมีธนกุล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงพิมพ์ชุดา  ภูเด่น โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ภูยางสิม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงเพชรญาดา  วรรณอำไพ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูอุภัย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายภานุวัฒน์  ภูถมนิล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงมนัสพร  นมัสไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงรัตนวลี  พิชัยเชิด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายเรวัต  พลศรี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงลลิตา  ทับธานี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายวงศกร  วงวิสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงวราพร  ภูยาฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงศศินา  บุญแท้ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงศศิประภา  บุญแท้ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายศุกลวัฒน์  สิงหนาท โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงสมิตา  ทาตะวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายสรธร  สิงหามาตร โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงสาธิดา  ศรีวรรณา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายสิรภัค  ภูน้ำเสียง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงสิริธร  เทพชา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงสุทัญญา  ขันทะจำนงด์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายอติคุณ  ร่วมใจ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายอธิชา  ภูพาดแร่ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายอนันต์  กิ่งกูล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายอภิวิชญ์  ภูหารนา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงอมลวัทน์  สิงหามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอาภากร  ภูถมนิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงอุมาพร  หารฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายเอกอมร  ภูพันนา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงจุฐานันท์  คงสันติวงศ์กุล โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายนพกฤษฏิ์  คารวะ โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายชนะโชค  พุ้ยน้อย โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปะริดสอน  โฆษา โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สุขเลี้ยง โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงวรัชวิญา  นามะสงค์ โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.6 วิทย์ประถม