รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  อรชร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์พูน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตนัย  เชื้อสายสิทธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกาญจนา  เกิงฝาก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติคุณ  จันทร์อ่อน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกีรติกร  บุตรสา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเกศแก้ว  กระต่าย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายเกษฎา  พันธุ์ปุระ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ภัทรภฤศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฏฐพล  นันทสอางค์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงทยมน  ศรีเพชรภาภร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายธนกฤษ  ประเสริฐลาภ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธนัชชา  คงทน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายธนาธิป  บุญเปรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธัญยรัตน์  หนูกรุด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายนนทิวรรธน์  อัญชนีย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ชงกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายนาวา  เกิงฝาก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายนิชฌาน  บัวหลวง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนิธิศา  สูงปานเขา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายปกรณ์  สุขประดิษฐ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปราง  วารีศรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายพรกรัณย์  น้อยนารถ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายพลกฤต  ภิญโญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพัชรพร  แซ่เล้า โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายพิษณุวัชร์  พ่วงพร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายพุฒิพงศ์  เพ็ชร์ดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพุทธเดช  พิมพิทักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายภัสสร์ญาณ  ม่วงพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายภูวดล  พุทธหอม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายภูวนนท์  ทองเล็ก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายยศนนท์  ยะอื่นแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายรัชพล  กฤษนาม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ชัยวิเศษ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงศศิกานต์  อ่องศรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายสิงหเดช  บุญเชิด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสุกัลยา  ท้าวลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุนันทา  บุญเทศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงสุพิชชา  จารุกิจพิทยากุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายโอฬาร  จำเหล่ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกนกพร  จีนสุขแสง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงกนกพร  ชัยวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวกนกวรรณ  ผลงาม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวกนกาญจน์  ปีติยาพัทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายกมล  ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงกมลกาญจน์  การะกิจ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงกมลทิพย์  พูนทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีนวล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายกมลภู  เกษี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกมลรัตน์  เขียนจัตุรัส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองผาภูมิประภาส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงกมลวรรณ  ธรรมรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงกมลวิช  เพิ่มพูน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงกรกนก  ธรรมรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงกรกนก  สมลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกรชนก  สุขสบาย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายกรฐณเสฏ์  อ่วมเดช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงกรพิน  เหมือนช้าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงกรวรรณ  ใจบุญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงกรองกาญน์  วิไลวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงกฤชกนก  รื่นนุสาร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายกฤตภัค  แสงทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายกฤติน  นารินทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายกฤติน  สีแดง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายกฤติพงศ์  ลำใยกนก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงกฤติมุข  เกษเกษร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายกฤษฎา  สุขเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายกฤษณะ  บุญไทย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายกฤษณะ  เชี่ยวพฤก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายกฤษณะ  แซ่ผ่าน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายกฤษดา  จำปา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายกลวัตร  นุชสองพี่น้อง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายกวิน  กล่อมจิต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงกวินทิพย์  นทีพรพนา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายก้องภพ  เนตรสน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
77 นายกังวาล  ปั้นยศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มงคลสมัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวกัญญาณัฐ  โรจนกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงกัญญาดา  นาสวนสมภพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงกัญญาภัค  มากอิ่ม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงกัญญาภัทร  แก้วเหมือน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายกันตพัฒน์  มาสูงเนิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายกัมมวุฒ  สอนพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษาสืบ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงกาญจนธัช  พงษ์เภา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงกาญจนพัฒน์  สระทองเทียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงกาญจนา  แสงขาว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ปันชน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายกิตติธัช  มานนท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายกิตติพันธ์  สระทองยุ้ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายกิตติภูมิ  ปทุมสูติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายกิตติมศักดิ์  ภูสันติภาพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงกิตติมา  ปังสี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงกิตติยา  สุขเขียว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงกีรนันท์  สายใจ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงเกณิตา  สุภาพิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงเขมจิรา  อินถา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายเขมทัต  ต่วนยา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงเขมิกา  เชื้อโห้ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงไข่มุก  - โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายคณาธิป  คงยืน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายคมกฤษณ์  ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายคมธณชาติ  ปลาทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงจรรยพร  ฉิมแดง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงจริญญา  ทิมแนวรบ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายจักรพันธ์  ภุมรินทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายจักรพันธ์  ใจเอื้อคุณากุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายจักริน  นิลน้ำเพ็ชร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงจันทกานต์  พิมพา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงจันทวรรณ  นะวะเย็น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวจารุมน  ไทยเฉลิมชาติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวจารุวรรณ  กาสมศักดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นายจารุวัฒน์  จันทนป โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงจิณณพัฒ  ปาสาเลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงจิตติมา  เริงสมัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงจินตภา  สุริยะ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายจิรพัฒน์  เซี่ยงจง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายจิรภัทร  สว่างศรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายจิรวัฒน์  เซี่ยงว่อง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วสอาด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงจิรัสยา  ธรรมเสถียรสุข โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงจิราพร  สายทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงจิลลาภัทร  แจ่มศรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
125 นายจุฑาวัฒน์  ราชไชยา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงจุดารัตน์  วงค์ศรียา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายเจตพัฒน์  ม้าแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวเจนจิรา  บุญเชิด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงเจนจิรา  สอบไธสง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญเพ็ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงชนกนันท์  ทองดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงชนกานต์  เชื้อสายสิทธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายชนาสิน  ปิ่นทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวชนิกานต์  หนูขาว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงชนิตา  อาจคำภา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายชโนดม  ไกรทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงชลกานต์  มีชัยผาภูมิ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวชลธาร  เกิดฤทธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงชลธิชา  นันท์อาณาเขต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวชลธิชา  พรหมทัตย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงชลธิชา  อู่เพชร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงชลิตา  นิลเมือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงชวพร  มีความเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงชัชนันท์  รวยรื่น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายชัชพงศ์  ท้าวลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวชัญษา  น้อยพิทักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายชัยวัฒน์  คุนาชน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายชาญวิทย์  ขำแย้ม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงชิชา  กองสุวรรณ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงชุติมณฑน์  แป้นเขียว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายชุติมันต์  มากดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงโชติรส  อินทร์ใจเอื้อ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงโชษิตา  คะเชนทรภักดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวซาดา  ไม่ปรากฎนามสกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงญาณิศา  โยธามาตย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวญาติกา  สืบพลาย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  มีไผ่ขอ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจดีย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงฐิติศิริพรรณ  มีพัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวฑิตฐิตา  อาจยัง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายณธกร  พวงเหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงณภัทร  กล่อมจิต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายณภัทร  ทองอ่อน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายณภาสกร  สกุลเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
165 นายณวส  กาญจนวิวัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงณัชชา  ทองอ่อน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
167 นายณัชพล  จิตตะเสโน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สืบจากอินทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนศิลปพงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุรีรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายณัฏฐวี  กิติสุข โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายณัฐกมล  สกุลเพ็ชร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายณัฐกรณ์  หนูวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เสมาทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงณัฐกานต์  คงขวัญเมือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายณัฐกานต์  นิลวัตถา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงณัฐการน์  อาคมเวช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงณัฐชยา  สร้อยสิงห์ทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายณัฐชา  ร่มทองกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงณัฐชา  ลิ้นทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงณัฐชา  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีเมฆ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายณัฐนันต์  จารุกิจพิทยากุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายณัฐพงษ์  มีใจดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายณัฐพล  วงษ์นุรา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวณัฐวดี  ไตรสุวรรณคีรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวณัฐวรรณ  ศรีจันทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุขพิบูลย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายณัฐวัฒน์  หมื่นสกดดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายณัฐวัฒน์  อุปนาค โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
191 นายณัฐวุฒิ  งามขำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายณัฐวุฒิ  พวงทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายณัฐวุฒิ  ม่วงเอม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายณัฐวุฒิ  รีพล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายณัฐเวช  ตันติธรรมธร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
196 นายณัฐศักดิ์  ลาภผลพูนทวี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุรีรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงณิชกานต์  สืบประสงค์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงณิชาภัทร  ใสกระจ่าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงดลพร  ช่างสาน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายดิฐสุทันศ์  ร้อยศร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
202 นายดุลยวิทย์  อาภาทิพาภรณ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายดุษฎี  พันธ์คำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงต้นข้าว  ระวังรัมย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงตันหยง  วงศ์คเชนทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวถวาย  กัลยานิษฐ์สกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายทวีวงศ์  รุ่งสว่าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายทอง  จารุพารา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงทัชชญา  พยากร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวทิพยรัตน์  ใจตรง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นายไทยพูน  โชคดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นายธงชัย  แสนมั่น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายธนกร  บรรณาการ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายธนกร  อันทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายธนกฤต  สุทธิบุตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายธนพนธ์  ช้างเย็น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวธนพร  ปลาทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายธนพล  เครือแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
219 นายธนภัทร  ดีสมชื่อ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธนภูมิ  จิรวัฒน์ธนากุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายธนวัฒน์  เพชรพิทักโยธิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงธนวันต์  พรมมา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธนวิชญ์  ทัพจุมพล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายธนวิทย์  ศิริไพบูลย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายธนวินท์  รามฤทธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวธนัชญา  ร่วมวินัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงธนัญชนก  เอี่ยมลอยพันธุ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงธมลวรรณ  กระต่าย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงธรรมสรณ์  สุริวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายธราดล  ประเสริฐลาภ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวธวัลพร  แช่มรัมย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นายธัชธรรม  ตันประดิษฐ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายธันวา  กูลโพธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายธารพระกร  ญาณประสงค์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงธิดาพร  ชวยกระจ่าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงธิดารัตน์  ชุณหสุวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวธิดารัตน์  นาคนวล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายธิตติวุฒิ  สระทองแล้ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายธิติพันธ์  พ่วงอำพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวธิษณามดี  หมื่นสกดดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นายธีรภัทร  มณฑา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ษาหงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายธีรวัฒน์  สระทองห้อย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายธีระวัฒน์  คงเวียง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงนนธิยา  ทองประเสร็ฐ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายนพรุจ  เกษแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงนภหทัย  อรจันทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงนภาภรณ์  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
249 นายนรากร  กลิ่นขจร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายนราเทพ  เจริญศิรินุกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวนรีกาญจน์  แซ่ย่าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงนฤมล  ทับพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงนฤมล  อ่วมบุญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงนลินี  เกตุศรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายนวพล  ภู่ให้ผล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายนวพล  ไทรสังขสินธิติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
257 นายน็อต  ไม่อรากฎนามสกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เม่งฮี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงนันทภรณ์  แสงแจ่ม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงนาราชา  ทองภักดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงนารีกาญจน์  ขันทีท้าว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายนิบุญ  รังสิบรรพต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงนิพาดา  สังคปรีดา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงนุชจรี  ทองนพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายบรรณวิชญ์  นาสวนนิวัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงบุญสิตา  เมืองประดิษฐ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงเบญจพร  ใคร่ครวญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายปฏิภาณ  พงค์งาม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปติมากรณ์  กล้าใจ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายปธานิน  ครคง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงปนัดดา  เกิดวัน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงปพิชญา  ตองแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายปภังกร  ทองสด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเปรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวประกายดาว  กรัดเฟื่อง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวประภัสสร  กมลปราณี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงประภัสสร  จันทรวงศ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงประภาสิริ  วงษ์ศรีเสมา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายปรัชญา  นาเครือ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  แหลมกี่ก่ำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายปริทรรศน์  ดอกรัก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงปรีชญา  เสือทุเรียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงปวันรัตน์  มากงลาด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อ่อนสอาด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ชิ้นปิ่นเกลียว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวปอรวี  สุขกรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายปัณณวัฒน์  เนื่องสกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงปาจรีย์  ศรีอำคา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงปานิสรา  สุทธิมล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงปาริฉัตร  สืบสมบัติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
291 นายปิยเชษฐ์  วิเศษสิงห์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงปิยพัชร์  หาญประจันทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงปิยพิชญ์  หาญประจันทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายปิยวัฒน์  บุบผาดาษ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวปิยะพร  เจียงผา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายปีติพันธ์ุ  วิเชียรรัตนพงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงปุณยวีร์  ชูเชิด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ติดต่อ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวเปรมวลี  พิสูจน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายเปรมศักดิ์  โอทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงเปรมิกา  จั่นเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
302 นายแผ่นดิน  มังคลสุ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นายพงศพร  พิมพเนตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายพงศ์พัฒน์  กวินวาณิช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพนซ์สวรรณ  อาจยุทธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงพนิดา  นักจะเฆ่ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพนิตา  พฤกษาอุดม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวพรนภา  ปานเพิ่ม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงพรพิมล  ใจภักดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายพรพิริยะ  รอดสิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงพรวิมล  สีปรั่ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพรสิตา  ฉายจรุง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายพฤเดช  ไชยคงทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายพลภูมิ  ขุนคง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายพลัฏฐ์  วงษ์จันทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายพสิษฐ์  เลาหะชัยนานนท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
317 นายพัชรพล  มณฑาทัศน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไผ่สะอาด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  รูปสม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวพัทธนันท์  ชูวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายพันธวิศ  วรฉัตรโภคิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงพิชชาพร  คมน์ศรีวัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
323 นายพิชญุตม์  การุญบริรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงพิชานันท์  พลเทพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวพินพาดา  ตุมรสุนทร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพิมชนก  สุทธิบุตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงพิมชนก  เอี้ยงรอด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเพ็ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เวียงวิเศษ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชูอินทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  จันทร์อ่วม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงพิยดา  เดชอุดม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงพิรดา  สวัสดิ์ธรรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงพิรัมพา  พงษ์ศิริ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
335 นายพีรพล  ยิ่งบุรุษ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นายพีรพัฒน์  สารสุวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงเพ็ญรดี  นกดำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงภราดา  ศรีนวล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงภัชนา  มานะศิลป์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงภัททิยากร  นิธิภาสุรวดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายภัทรดนัย  สมานทรัพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงภัทรธิดา  วังเย็น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงภัทรธิดา  เทพทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงภัทรพร  ไทรสังขสินธิติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายภัทรพล  ศรีหะราช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงภัทรวดี  ชั่งทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงภัทราพร  เมืองมนต์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงภัศรา  วิเศษสิงห์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายภาคิน  ชาญเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
350 นายภาคิน  สินวิริยะนนท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นายภาณุพงษ์  จิตต์นิยม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายภานุวัฒน์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงภาวินี  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
354 นายภูชินาธิป  แก้วนาบอน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายภูพิธิวัฒน์  พูนสินทวีโชค โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายภูมิภัทร  บุควัน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงภูริชญา  น้อยใจคง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายภูริณัฐ  จันติ๊บ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายภูริวัจน์  ชัยเสนจิรานนท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
360 นายภูวนาท  เกตุจันทึก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวมณฑรา  สงพรมทิพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงมนสิชา  ผิวคล้าย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงมนัสนันท์  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงมาติกา  วิหค โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงมาริษา  คำรางสี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงมาริษา  พันธุ์สมบูรณ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวมินตรา  เดชไธสง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เกศูนย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวยี  ไม่ปรากฎนามสกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นายยุคลเดช  บุญมามาก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายยุทธพล  นาเวช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงรดามณี  แซ่ม้า โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
373 นายรพัภัทร  เชื้อรุ่ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายรพีภัส  โพธิ์พรหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ปทุมสูติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  คล้ายสุบรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
377 นางสาวรัชนก  เกิดนาค โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงรัตนธิดา  พูลเงิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวรัตนา  แซ่ม้า โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวรัตน์  ชนัญกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงรุ่งรวี  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงลักษณันท์  มหาพรหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายวชิรศักดิ์  โยคี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
384 นางสาววนัสนันท์  ประดิษฐ์ชัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงวนิดา  ทามาส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงวรรณพร  หมื่นชำนาญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงวรรณภา  ทองผาภูมิเจริด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงวรรณภา  บัวทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายวรรธนะ  สุมณฑา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
390 นางสาววรารัตน์  สุภารส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงวริศรา  รอดหงษ์ทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงวศิกา  ใจสำรวม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายวัชรพล  เสตะสุหัส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงวัณนิสา  พิทักษ์พรสกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงวันเพ็ญ  เซี่ยงจง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายวายุ  เก็บทรัพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงวารุณี  ลำพาย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงวาเลนท์  ประทุมรัตน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงวาสนา  สวัสดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงวาสิณี  จีนสกุลณี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงวิจิตรา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงวิมลณัฐ  เหมือนสันเทียะ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงวิรชา  ดอกเทียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงวิไลวรรณ  วงษ์ธรรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายวีรชัย  จันทร์เกตุ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
406 นางสาววีรดา  ชาติเผือก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายวีรภัทร  คำสี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายวีรภัทร  เลิศศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
409 นายวีรวัฒน์  นนท์ช้าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายวุฒิชัย  ขุนทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายวุฒิโชค  สารพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงวุฒิภัทร  แสนชา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายวุฒิภัทร  โสภณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายวุฒิศักดิ์  เกิงฝาก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวเวธกา  คำแดง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงศกุนตลา  ฉิมพาลี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงศจีมาศ  ถนอมวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
418 นายศรัณยพงศ์  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงศรุดา  ดาเปรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงศศธร  มั่งผ่องพักตร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงศศิกร  สุขีพล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงศศิวิมล  สรรพการ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงศิรปภา  สารเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงศิรประภา  กำแหงคุมพล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวศิรภัสสร  วจีสัตย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงศิริญญา  หวานชิต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงศิริญญา  แสงอุทัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวศิลาณี  บุญส่ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงศิวนาถ  สงข์ทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายศิวมน  เลิศศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายศิวัฒน์  จรบำรุง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงศุทธาอร  สังขานวม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายศุภกฤต  ถาวรจรัญกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงศุภนุช  วิภารัตน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีนวล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงศุภัสษร  ปัญจบุรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงสกาวรุ้ง  มีลือ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสนธยา  บุญแดนไพร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายสรวิศ  สระทองแพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายสรายุทธ  เกียรติฤทธิพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายสราวุฒ  คชาชัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
443 นางสาวสริตา  สงบจิต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงสลินทิพย์  อุ่นเรือน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายสหบดินทร์  บุญเหลือ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
446 นายสัณฐิติ  มุสิกวัตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายสันติภาพ  กุมภี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายสิทธิรัตน์  สอนดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายสิรวิชญ์  ตันติสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายสิรวิชญ์  อัญชนีย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงสิรินดา  สาระติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงสิริลักษณ์  จูเกษม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายสุทธิรักษ์  แก้วพวงใหม่ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงสุธิดา  มังกโรทัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวสุพรรษา  รวมทรัพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงสุพิชญา  ฉายรัศมีโชติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายสุรเดช  ศรีอ่ำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายสุรพงษ์  ใจมั่น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงสุรัตนา  พุ่มพวง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวสุวพัชร  สุขมาก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงสุวรินทร์  ไทยถานันดร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงสุวีรยา  กล้าใจ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชาวบ้านกร่าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรไพโรจน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายองอาจ  เจริญหงษ์ษา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
467 นายอดิศร  เจริญโต๊ะ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอทิตยา  กันโม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงอนิสรา  ภูมิสวัสดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงอภิปรียา  พยอมหอม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายอภิพัชร์  ลังกา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายอภิวัชร์  ลังกา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชมภูนุช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
474 นางสาวอมรรัตน์  เซี่ยงเห็น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวอมิตา  รักอู่ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงอรกชกร  แก้วนาบอน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
477 นางสาวอรจิรา  โมกงาม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงอรทัย  อุดมสุขนภา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายอรรณพ  แก้วเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงอรัญญา  เจาจารึก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายอัครชัย  หนูวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวอัญชลี  บุญมี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงอัญญาณี  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงอัมพกา  ทองประเสริฐ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงอาฑิตยา  บุตรติกา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายอินทร  สีสวัส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงอิ่มอุ่น  หนูไชยะ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  ชานุ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายอุดมศักดิ์  วัฒนะเรืองรอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวอุบลวรรณณา  พุฒิเอก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นายเอกพันธ์  สิริวรางกูร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นายเอกราช  ผ่องใส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายเอกรินทร์  โต้งฟ้า โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงเอมมิกา  ชมเอ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงเอมมิกา  นาสวนกิตติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงกนกพรรณ  ดอกเทียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกรชนก  โสดา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกรรณิการ์  เสงี่ยมวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกวินธิดา  สุริยะวงษา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แซ่ว่อง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกาญจนา  วัฒนะเรืองรอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายการันยภาส  ภูสันติภาพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  กระต่าย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายกิตติภพ  เคนานันท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายกิฟฟารีน  สาระติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายกุลพันธ์  พงษ์ศิริ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายจิรภัทร  จงดีประเสริฐ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายจิรสิทธิ์  สินวิริยะนนท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงฉัตรรดา  ศรีนวล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงชฎาพร  ตรีบุญเมือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงชนิกานต์  กลิ่นเอี่ยม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายโชติภณ  กวินวาณิช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงฐิติชญา  ขุนหมื่น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายณภัทร  พูลภิรมย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  นกดำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  สืบจากอินทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงทักษวดี  ศรแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธนกร  โตลูกสม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธนพล  ศรีสุวรรณมาลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงธนวรรณ  บุญคุ้ม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชูเชิด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงธัญญากร  ทองเชื้อ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายนฤเทพ  กล้าการนา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายนววิชญ์  ดอกรัก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนันทยา  วิหค โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ชัยมงคลไพศาล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายนินทวัฒน์  วิเชียรชัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายบุรัสกร  น้อยนารถ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญญาขวัญศิริ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปณิตา  แหลมกี่ก่ำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงปันดา  รังสวัสดิ์จิตร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายพรชนก  สุทธิบุตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงพรรณนิษา  ดีพร้อม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพลอย  - โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายพลาธิป  ล้านใจดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพิมพิกา  กมลปราณี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงพิยดา  ใบบัว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงภัชณภา  กันจันทร์วงศ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายภุมรินทร์  เริงวัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายภูมิตะวัน  ร่วมจิตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายภูริช  ชะเอม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงมาตาพร  ตระกูลโต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงเมศญาภรณ์  ภูมิสูท โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายรวินทร์  แซ่ย่าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงวนิดา  บัวทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงวรัญญา  เอี่ยมเดชา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงวริณดา  ทองผาภูมิจรัส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายวุฒิชัย  ดีเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงศศิรดา  พลับพลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายศิวกร  กองเนียม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายศุภกร  ใจงาม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงสิริญญา  กลิ่นหอม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายอธิกร  โพธิ์ทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงอภิชญา  เสนาะนิติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชวดอาชา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงอรพรรณ  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงอินธุอร  คนทน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายกฤษณะ  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายกวี  ปุณณะการี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บวรอุดมเกษม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายกันตพัฒน์  ถิรฐานันดร์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายกิตติพร  พาแสงทอง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายแก้วมณีโชติ  ศรัทธาวิวัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายคมสันต์  พาแสงทอง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายคิรากร  - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายจักรกฤษณ์  - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงจันทมาส  กันยาพรเจริญ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงจันทรา  หงสา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายจิตรทิวัส  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงจิตรลดา  อุดมชุติพร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงจินตนา  กวีปัญญา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงจิราภา  โอ่งทอง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายชนะภัทร  พรหมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงชนิดา  สารสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงชนิดาพร  ม่วงงาม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายชัยสิทธิ์  อดิศักดิ์เดชา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายชุติกร  ธาราวนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงณรัก  วิบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายณัฐกมล  แก้วแสน โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายดาเฉะ  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายธนพล  - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายธนาทร  - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คลังแสง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงธิดาพร  อ่อนสี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายนวพล  พวงมาลัย โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงนวลศีล  ไทรสังขชรินกร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงนัดธิดา  เจริญยิ่งยืนยง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงนันทิยา  - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงนิภาพร  - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายบุญจันทร์  แก้วชูเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายประดิพัทธ์  เชาวิชา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงปรารถนา  สร้อยจิตร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงปรียา  ชอุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงปาลวี  - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายผดุงศักดิ์  สีจันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายพชรพล  ลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงพรธิตา  อินตะเพียน โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงพรพิมล  สังขสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงพรรณประภา  เจริญอุดมธรรม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงพรรษา  ชายทอง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายพรศุกร์  - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายพะเคว้  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงพิชญ์นภา  ถนัดแดนไพร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายพีรพัฒน์  จุลมา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายพีรวิชญ์  เต็งเที่ยง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงพู่มือน่อง  - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงฟ้าใส  - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายภัคพล  อุดมสุขดำริ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายภูวิศ  จิตตะเสโน โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงมูซูซา  - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงยานุมาศ  บรรเจิดเมธี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  อุดมธัญพิสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงรวงข้าว  กันยาพรเจริญ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายรัชพล  อุดมศุภเพชร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงรัศมี  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงล้อมดาว  อนุอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายวริชญ์  คงสมัย โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงวิภากร  สังข์ขจร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายศรัณพงษ์  ชัยสาร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายศิริชัย  ลิ้มสงวน โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายสมชาย  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงสรณ์สิริ  บึงโบราณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายสุชาย  - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีกฤษณพล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงสุภาพร  อังศุธโรภาส โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงแสงดาว  แสงชมภู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงอนุธิดา  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายอนุศักดิ์  - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายอภิชาติ  ดำรงพันธ์กุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายอาณัติ  บุญเทศ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงอารีย์  พิบูลปัญญากุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายอำนาจ  ชนะสัจธรรม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงกันยา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายกิตติพงษ์  สังขเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายเกียรติภูมิ  ทาปัญญา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ผาภูมิมั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงเขมจิรา  ชัยหานิตย์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายคมสัน  ธารพนาไพร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายคุณภัทร  ปุณณะการี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงจรรจิรา  หงส์สุขสวีสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงจันทร์ศิริ  จรัสสิริสมร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงจิดาภา  นทีขจรกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงจินตนา  ขันติพิพิธ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงจินตนา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงชนาพร  เรืองรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงชมพู  - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายชวลิต  ภัทรดำรงธรรม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงชัชญานุช  แห้วเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กันยาลอง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงญิชกาญจจ์  สังขคีรี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงณัฐจิรา  สวัสดิ์ธำรงกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงณัฐพร  สุพร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายดนุพล  เจริญหงษ์ษา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงดาวรัก  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงตะละพู  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายตะวัน  ยอแสง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายทรงวุฒิ  สังขวงศ์สิริ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายทศพร  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงทานตะวัน  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงทิพย์กมล  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงทิพย์วิภา  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายเทวราช  พาแสงทอง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายธนพล  ศิริศานติ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายธนวิชญ์  สงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายธนาคิม  อบอาย โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงธิดา  บรรทัด โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงธิดาทิพย์  สมเจริญ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงน้องเล็ก  - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงน้ำอ้อย  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายประกาศิต  สีวิไลสุก โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงปาณิศา  สุขศา่สตร์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายปิติพัตน์  ขุนเจริญวรกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายปิติวัฒน์  ภูมิพวัฒนโชติ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงปิยนุช  พิทักษ์หงษ์ษา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงปิยากร  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงเปียทิพย์  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพรนภา  สังขสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีจันทุม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพรรณพิลาศ  ขาวมลแดง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายพลกฤษ  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพัชรฤดี  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพัชราพร  มัญยะหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายพิทักษ์  ประดับสุข โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายพีรเดช  สระพรหม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายเพชร  เรืองปัญญาวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงเพียงออ  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงแพรวา  ชัยวัฒนาวุธ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงไพริน  ทองดี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงภคินี  ชูเพชร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงมะลิ  เรืองปัญญาวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงยลวดี  มัญยะหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงยุวันดี  อุดมศรีกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงรวงพร  มงคล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายระพีพัฒน์  ธนพรสุข โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายวรพงษ์  โยธาธรรม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงวันวิษา  ละออภักดี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายวีรยุทธ  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงศลิษา  พุฒิพงศ์ธนกร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงศวิตา  ไทรสังขกุลพร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงศิศิรา  ไทรสังขเฉลาพร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงศุกร์นิสา  ลำใยสุวิมล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เก่งศึกษา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงศุภารัตน์  มั่งทอง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายสมบูรณ์  เจริญหงษ์สา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงสิรีธร  องค์กุณนะ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงสุกฤตา  สีมา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงสุดารัตน์  บุตรจุมปา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายสุทธวีย์  กุลพิชญเดชา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงสุทธิดา  กลัดวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงสุทธินี  ศิลปรุ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงสุภัสสรา  อุดมศรีอำพัน โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายสุวิชัย  บินอิสมัยอิล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงหทัยชนก  สารสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงอโณทัย  อุดมขจรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงอภิสรา  ประธาน โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองผาภูมิจรูญ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจอดทน โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงอาภาพร  วงศ์ดี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายอีริค  ศรัทธาวิวัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอุมา  - โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงอุมาวดี  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กชายเอกนรินทร์  บุญไทย โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายเอกราช  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงไอลดา  อุ่นดี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายณัฐพันธ์  พ่วงเสือ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายดนัย  วรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 คณิตประถม
729 เด็กชายธัชชัย  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.5 คณิตประถม
730 เด็กหญิงนฤมล  ใจจริง โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงภัทราพร  วิเชียรทอง โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงเวธณี  ศรีพูนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงสาธิตา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายอัสนี  ฝุกฝัด โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงฐานิดา  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงณัฐวดี  น้อยเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงนันท์นภัส  กวยสา โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงประภัสสร  วัฒนาภักดี โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงปุณยาพร  บุญไชย โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่กัง โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงเพชรศิริ  ตันประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงสาธิตา  สายศิริ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงสุพนิตา  สีเขียว โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงกนกพร  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงกุลธิดา  ขันติวิโรจน์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายจักรภัทร  ความสุข โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงจันทิมา  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงเจนจิรา  ทวีชัยวัฒนกร โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงฐิตาพร  ก้านเหลือง โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงฐิตาภา  ก้านเหลือง โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายธนทัต  เกษา โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายธนพร  หงสาวดี โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงธนัชชา  สมบัติ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายธีรเมธ  ภูมิภาคสุวรรณ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายนิติพล  ไฉนกลาง โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายบัญชา  พลพุฒ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงปิยนุช  ออกกิจวัตร โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงมาริสา  ชนัญพิมล โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงรัตนามณี  ชัยรัตน์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงวรกานต์  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงวราพร  รัตนนุภาพพจน์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงศศิธร  น่วมวัด โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงศิริพักตร์  เมืองนก โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายสมพงษ์  ขาวเงิน โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงสิริกาญจน์  หิรัญโกย โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงสุภาพร  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายอนุสรณ์  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงอ้อมขวัญ  คำพา โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงจิเทย  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายจิรายุส  ผาภูมิวิบูลย์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงชนิกานต์  กระจงกลา โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายณัฐพงศ์  ภูมิอนุโพธ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงดาว  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายนนทร์ระวี  ธรรมธุระ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงประภา  รักทอง โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงพร  คำนวณ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงพรรพษา  สีชาวนา โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายพายุ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงโยธกา  ช้างพลาย โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงวารี  ลิขิตชัชวาล โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายศุภวิชญ์  สอนดี โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงส้มเปรี้ยว  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงสุภาพร  ช่างเรือนกุล โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงสุริตา  ศรีสุข โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงอาทิติยา  อั้นคง โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงอุ้ม  ก้องตะวันฉาย โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงกัลยา  แซ่อี้ง โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงเกวลิน  เอกจีน โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงเขมจิรา  เรียนภูเขียว โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงชนิภรณ์  พรพิทักษ์กุลวารี โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายชาญ  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงชุติมล  ตนุภรเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงณัชนก  จำรูญโชติจุฑาทิพย์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายณัฐพล  วรรณโณ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงณัฐมล  สุขปลั่ง โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายดอนระวี  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงเดือน  ธิติสวรรญา โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายธวัชชัย  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงมนตรา  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงเมทณี  ชลธี โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายรังสิมันต์  พวงทอง โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงลูกน้ำ  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงสรารัตน์  พนารักษ์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม