รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเกสญา  หอมทวนลม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
2 เด็กชายจตุรภัทร  ไกรวาส โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงจิณัฐตา  สกุลเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงธัญญเรศ  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงนิชนันท์  แก้วเอกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงปณิฏฐา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงปณิตา  ปกปัด โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงปุษยา  ปรีดากุล โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงพนิดา  แพงป้อง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงพรกช  กฤตยโสภณ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายมนัสชัย  กิจฉลอง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงศรัญทร  สอนใจ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงศาตพร  นาคแท้ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายศุภกานต์  สินชัย โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายสัณหพงศ์  ชูกลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงอัมภิกา  อ่างเฮ้า โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายกิจกร  สมิตัย โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัชชา  จงใจภักดี โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ชาติไธสง โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายปุณณวิช  ศิรินันท์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายรณกร  อุตสาหะ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายรัชพล  อุตสาหะ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายวรกร  อ่อนศรี โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวลีรัตน์  รัตนสุวรรณาชัย โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณธารา  กิตติอุดมพานิช โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายธนวัฒน์  ธนสมบูรณ์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงปรนันท์  สุกุลธนาศร โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายกันตินันท์  ประยูรมหิศร โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณวรารัตน์  จงเชิดชูแคน โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงรริน  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายรัชพล  ภูมิสถาน โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอภิชญา  ดวงจันทร์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกัญญาณี  ชูตระกูลธรรม โรงเรียนวีรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายตะวัน  ชวรัตนวงศ์ โรงเรียนวีรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายธัญยธรณ์  นิลทวงษ์ โรงเรียนวีรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงกีรดา  กาญจนสุทธิรักษ์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกุลภัสสร์  สัมมาทิตฐิ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงธนัชญา  ขวัญเกื้อ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  พิมลสุขีเสวกุล โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายนิธาน  ช่วงไชยกิจ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปนิตา  ธรรมกุลางกูร โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพัทธนันท์  มินวงษ์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงพันอักษร  สุภาพ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงวิรชา  โพระดก โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายสุธากร  คล้ายโพธิ์ทอง โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงสุวภัทร  เยรัมย์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายกฤษฎา  อัคราภิชาต โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  บุญเกิด โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมนิมิตโชค โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกานต๋ธิดา  ชวิศกาญจน์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายกิจจพัฒ  สามลปาน โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายคมณฤทธิ์  สินคง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายชนกานต์  บุญพิทักษ์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายชวดล  ไทยเดิม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงชวัลนุช  เจนอักษรกุล โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงโชติมณี  เนตรสว่าง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงญาณิกา  นิลพ่วง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายปัณณธร  สามนปาล โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายพีรภาส  หัตถาครองหทัย โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงศิร์มิตรา  เมธีทิตยเกียรติ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสุตาภัทร  สังข์เงิน โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอภิญญา  รื่นนุสาร โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายอรรถกรรณ  จิตรธรรม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกังสดาล  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกุลณัฏฐ์  ดีพรม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชนากานต์  สระทองล้อม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มพันธ์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณัฐนิชา  กาญจนคูณมา โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนริญญา  เปี่ยมสกุล โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนูรีน  ลิปิกรม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงปาณนาถ  กาญจนทอง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายภัทรกร  รักเมือง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงยุพเรศ  มาสศรี โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงรัตน์ติกาลกูล  เกิดกำธร โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายไรวินท์  ภู่ทับทิม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายวรพล  อินธนู โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวริศรา  เกษสมบูรณ์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงศศิพร  สิริพุทธธรดี โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายสรพงษ์  ขำอ้น โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงสุธิดา  กองแก้ว โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เพ็ชรปัญญา โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอภิชญา  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงไอยลฎา  สุขสุวรรณ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณัฏฐเชษฐ์  วัฒนรังสรรค์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายปณชัย  ศรีต่ายขำ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ศรีวลีรัตน์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงศุภาณิช  พุทธบริวาร โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายกฤชนัท  เธียรสิริวงษ์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณพัสร์ภาดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายณัฏฐพัชร์  เธียรสิริวงษ์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธรรศอังกูร  เที่ยงน้อย โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปัณณพร  เพ็งจันทร์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพรหมพิริยะ  พรหรรษาวิจิต โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพันวา  รุ่งรัตน์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงฟ้าใส  รุ่งรัตน์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภูริช  ศรีวลีรัตน์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกรกัญญา  ประสิทธฺิ์ผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายกฤตพล  ศิริเหลืองทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงกฤติยาณี  ทองเปราะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงกัญญ์วรา  คำเเดงกุลวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงกิตติกานต์  บุญขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงกิติพิยดา  สัตยกาญจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงจิราลักษณ์  ตั้งศักดิ์เจริญสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงจีรนันท์  ดีคล้าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงชลดาอร  ป้องหลง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงชินพร  ดีคล้าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงญาณิศา  เเก้วพริ้งเดชากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวฑิฆัมพร  เปียปาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณภัสสร  เพ็งผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิบอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงดนิตา  รัตนจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายธนกฤต  พรหมวรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวนภัสสร  อินทร์ใจธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายบดินทร์  ทองฉัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  ณัฏฐ์กัณฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงประภาศิริ  สืบหิรัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายปวริศ  สมานบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงปัญญารัตน์  จรูญจาฏพจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงปุณฑริกา  สารีผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายพงษ์พิชญ์  สัตบุตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงพลอยพรรณ  พิณนุวัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวพัชรา  สังขาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายพีระกานต์  พุกนิลฉาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวมณทกาญจน์  มีหลอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงมุฑิตา  วรรธนะวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวยศวรรณ  อัฏฐวรมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงรษิกา  แก่นพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงวรัทยา  มัญโยทัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงวัชรี  เจริญสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายวิศรุต  จงใจภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงสกลสุภา  หิรัญพด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายสิรภพ  มุสิกวัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงสุนิสา  อิ่มสะอาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงโสฐิดา  ร่ำเทียนทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงหงษ์สุดา  หงษ์ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายอธิษฐ์  โพธิ์เเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงอริสรา  ติณราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงอารยา  อบกลั่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น