รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกวินท์  ประเสริฐพรม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงการะเกด  ช่างคิด โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจันทกานต์  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายจิรพิพัฒน์  แสวงผล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิรภิญญา  เจริญเวียง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิรวรรณ  มากผล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชนิกาญจน์  งานประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชมพูนุท  บัวลอย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชาลีณี  ปลองศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณปภา  สุดตา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฏฐ์ชยกร  รินทรามี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายนนทกานต์  ดอนทราย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนฤภาวัลย์  จันทร์ช่วย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปภารินทร์  เครือแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายปิยะ  ชื่นตา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพลอยใส  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพิมชนก  ทาทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายพุฒิเมธ  นบนอบ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงภัทราพร  ดำคล้าย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงมีนา  โกยกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงศรัยฉัตร  มีล่าม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายศราวุฒิ  เพิ่มพูล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายศักดิ์ระพี  วรรโณ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงศิรินาถ  ถอนอก โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสใบแพร  ฤทธาพล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายสิทธิกร  มณีมัย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายสุวัฒน์  ไชยขาว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกนกพร  สุขขวัญ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกรรณิการ์  คมขำ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชูดวงพรหม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงจรรยพร  จันทร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงจีน่า  ฮาวชิน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงจุฑามาศ  หยองบางไทร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงฉัตรสุดา  มุ่งหมาย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชญานนท์  งามสวน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงชนิกานต์  ภูเก้าล้วน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เพิงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงชลธิชา  เส้งเซ่ง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงชลธิดา  สาราษฎร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กชายชัยสงคราม  เสนทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงญาดา  สาราษฎร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายณภัทร  มนัสไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงณัชญาดา  สระสม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายณัฐนนท์  ชูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงถิรดา  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายทักษิณ  แก้วศรีทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงทิพปภา  โรจนรัตนาพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงธัญสิริ  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงธิมาภรณ์  เหมาะทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนันทกานต์  สุจริต โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนันทิกานต์  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงนิสา  พุทธนาวงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงปรวิสา  บุตรเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงประภาขวัญ  บัวพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงประภาสิริ  จรเทพ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงประภาสิริ  เนื้อเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงปิยะมาศ  โบนทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพัชรินทร์  ตันหุน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงพิชชาภา  วังเงิน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพิมผกา  ปานช่วย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เอียดจะเส็น โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายภีรเดช  หลีแคล้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายมงคล  กาญจนไพศาล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงยุวดี  ประภาศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายวรรณกร  คลองรั้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงวรรณกานต์  หมวดชัยทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงวรลักษณ์  ปลองศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวรัญญา  โปศรี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายวิระชัย  เสนทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงศศิธร  ลือเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสายชล  เทียนยี่ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสุชาวริน  จันทร์แจ่มศรี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงสุพัชชา  ปล้องใหม่ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงสุพัตรา  ก้านบัว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสุพิชชา  รักษายศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงโสรญา  ชุมเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงเหมือนฝัน  หนูจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอธิชา  ชิตณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงอภิพร  ชูทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอรสุรางค์  อินทรมณี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงอรัชพร  สังหลัง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอารีรัตน์  ชุมพล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงัณัฐชยา  สุวรรณทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกนกพร  ทองรัก โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงกาญจนา  การแข็ง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวกาญจนา  จันทร์ส่องแสง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงกาญจนาวะดี  ทุมดี โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายจักรกฤษณ์  จิตรานนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงฉัตรคนางค์  จักษุรางค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวฐาปนีย์  อัศวเหม โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงณัชรัตน์  ศรีขนุน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงณัฐนารี  อินทรชูด โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
95 นายถกล  สัญจร โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายทอมมาโซ่  รุสโซ่ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายธนกฤต  แซ่โจ๋ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายธฤต  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงนริณพร  ชมภูเขียว โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายนวีวัฒน์  ลาภวานิช โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายบัณฑิตย์  เพ็งสกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายปิตินาถ  กาวชู โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงพรชิตา  กุลลัน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายฟาฮิม  รามาน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงภัทราภา  ปฏิมินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
106 นายภาณุพงศ์  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายภูวฤทธิ์  หวังสป โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงมาทิตา  สามาตุ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงเมธาวลัย  คลองรั้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายยศกร  สุขทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวยุภาวดี  คำขาว โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงลาวดี  คำแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงศิรภัสสร  ขาวเหลือง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงสโรชา  มิตรเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงสโรชา  สอเหลบ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวสิริยา  หวาหาบ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายอนุชา  ขยันการ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายอัครเดช  สังข์ด้วง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงอัศรินด้า  เสียมไหม โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงกฤติยา  เชาว์เลอเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชิโนรส  นวลวิจิต โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงฑิตยา  กาญจนวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริเขต โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงภัทรภร  หลวงชนะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายภูริ  ปานสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงมุทิตา  ภักดี โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงลักษณารีย์  แก้วกนก โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวิชญาดา  เซ่งวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงศวิชญา  ขำเกิด โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงศิรภัสสร  ล้วนดี โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงสุประภา  สุพเสน โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายอมรเทพ  บุตรครุธ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายกรวิชญ์  บุตรครุธ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกุลธิดา  จุนจงกล โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจันติมา  ช่วยกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชยาภรณ์  อารีเอื้อ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์ค้อม โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แจ่มทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองนุ่น โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐสรณ์  สามารถ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณิชกาณร์  ดำแป้น โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงทิพวรรณ  อินทรวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนกฤต  รอดคง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายนภัสรพี  สมันธการ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนัจมี  จำเริญลาภ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนุชวรา  จุรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงเนตรชนก  กิจแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงบุญสิตา  ดาหลาย โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปวริสา  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปาณิสรา  พรามทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงภัทรธิดา  หลีจิ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงมินัสซอ  จ่าบุญ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงรสรินทร์  พิมคีรี โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงรัตตวรรณ  อมรลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงรุ้งธิดา  เกิดโภคทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายศิลา  ยิ่งสุข โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสายฝน  เพ็ชรจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายสุรเดช  สาริกขา โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอนัญพร  สังวาระ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชญานิศ  จุลโลบล โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณัฐนรี  ร่าหีม โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงดวงกมล  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายธณวัตร  มันตะวัตร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายธีรวัจน์  กิจค้า โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงนภัสสร  ทวีพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงภัทรพร  สมเกื้อ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายยศนคร  แสนสวาท โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายวิชญ์พล  ชูมณี โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงกันติชา  หอมหวล โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปานชู โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจรรยวรรณ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงจิณพัต  สินธุเจริญ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงจิรัญยา  ขจัดภัย โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายชยกร  ช่วยเกิด โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์มิตร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฐวรา  ผกาวรรณ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงทิตญาภรณ์  หมอยา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธนบดี  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนภ  อยู่เย็น โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิชชาภา  ยอดวาฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงภัณฑิรา  เรืองมาก โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงภูนภา  ศักดิ์มั่น โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงมนัสนันท์  เมืองชู โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงจันทร์จิรา  คำมี โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงชมพูนุช  เพชรขัน โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงณัฐธิชา  เลี่ยนกัตวา โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายภานุพงศ์  ยุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายเมธัส  อินนุรักษ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงวิมวาทิตย์  สายนุ้ย โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายศักดิ์ฎา  ดำริการ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายสนธิ  เริงสมุทร โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสาทิตญา  สังข์คำ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงสิรินนีย์  สอนคง โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงเอมมิการ์  วาโยะ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงกชกร  เต็มฉอ โรงเรียนบ้านช่องพลี ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงนริสรา  ธานามาศ โรงเรียนบ้านช่องพลี ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปภาดา  สังคะเวช โรงเรียนบ้านช่องพลี ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายภควัฒน์  สะมาน โรงเรียนบ้านช่องพลี ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงสุทธิกมล  คลองรั้ว โรงเรียนบ้านช่องพลี ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายอัฐพล  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วะจิดี โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกัลยา  โสภี โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายจุฑาพัฒน์  ช้างน้ำ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายชยพล  จันทร์มณี โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐณิชา  กิ่งหมัน โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายทวีศักดิ์  กิ่งเล็ก โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  คลองรั้ว โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธนัชพรณ์  หยังกุล โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธนาธิป  ชุ่มเชื้อ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เสนา โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปรียวิชญา  เลียบดำ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพนิดา  ช่างเรือ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพันธ์วิรา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิมชนก  ตันตาปกุล โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิมพ์ผการ์  สีดอกไม้ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงแพรวา  เย็บปัก โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภูริชญา  เสนกุล โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงมณีกานต์  หลงละเลิง โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเมริสา  บุญชู โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงลลนา  นาวาสมุทร์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวณัฐษญา  สาระวารี โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวรัญญา  สุพร โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พรมใจ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอริศรา  สืบเหตุ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอุรัสยา  สืบเหตุ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอุไรพร  วะจิดี โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกชพร  สังเกื้อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงกฤตพร  สืบพันธุ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธิรักษพันธ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงกันต์กมล  สกุลทอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปานจันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายกิตติพงศ์  รอดบุญ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายกิติศักดิ์  กรรฐสุทธ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงขวัญข้าว  สืบเหตุ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายคณพัชญ์  ชูแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายจิรัฎฐ์  เหมือนพรรณราย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายจิรัฐกานต์  จันทร์ห่อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงจุฑามณี  เอี่ยมศักดิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
240 นายชญานิน  เสริฐสุรินทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวชนัญชิดา  กาญจนมุสิก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงชนัญชิดา  เมืองน้อย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงชนากานต์  สถาพรจิตรกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงชลนิชา  มากผล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงชลพร  ห่อสุวรรณ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงชลภรณ์  สำอางศรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงชัญญานุช  อุตะปะละ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายชัยกร  กีรติภักดีกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายชัยวัฒน์  นักฟ้อน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงญาณิศา  ภวานุวงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงณัชชา  เชื้ออาชา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงณัฎฐณชา  หาญชนะ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายณัฏฐชัย  อนันธิกุลชัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายณัฏฐภูสิษฐ์  เกียรติพิมล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงณัฐชยา  ชูช่วย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรมาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวณัฐธยาน์  นิลจันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงณัฐภาณี  เนียรจิตร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงณิชนันท์  เตชะประสาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงณิชาภัทร  ภูมิภัทร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายต่อตระกูล  ลิ้มสวาท โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงทอปัด  ปรีชานนท์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายธนภูมิ  อินแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายธนากร  เพชรบัว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธราธร  นพนอบ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงนวรัตน์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายนิติธร  รัตนเดช โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงบุณณดา  โลหะจรีกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปลายฟ้า  ค้ามาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
271 นายปัณณธร  เทียนกิ่งแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงปัณณพร  เรืองรัตน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายปิยังกูร  บัวแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญปลอด โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงปุญญิศา  เผือกเนียร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปุณญาดา  โชติสกุลวัฒน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงปุณณาสา  ต้นวิชา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงปุณยนุช  รัตนบุรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพรลภัส  กุลเถกิง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงพริมา  ถวิลเวชกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุดรักษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายพัทธนันท์  สุขช่วย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงพัธฐนันญ์  ต้นเลี้ยง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงพิชชาพร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญเรือง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงพิริยกร  เกิดสุข โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงพีชชาวีร์  คงมาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงแพรวรุ้ง  โกษาพงษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายภัทรกร  กิตติสุภานนท์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงภัทราวดี  ภูมิภมร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงภัสพร  วงศ์ปนทอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงมิญาวดี  รัตนทองมา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวยวิษฐา  เพชรน่วม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวรริญธิป  ระวังสุข โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงรุจรวี  แหลมสัก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายวรัญญู  ภูมิสุทธาผล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายวิชญ์ชยุตม์พร  อนันตกูล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายวิชพญ  โชคคำสีลา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายวิพุธเขน  มากสังข์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายศรวิชญ์  ยงสถิตศักดิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงศศิกัลยกร  วงศ์อินทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงศศินิภา  ทองทิพย์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงศิริลักขณ์  สิริภูวดล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายศุกภฤต  แซ่เอี่ยว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายศุภกฤต  จันทรจักษุ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงสรินดา  วัชราภิรักษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
308 นายสหรัฐ  ศักดิ์ศรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายสิปปกร  มาลาทอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงสุประวีณ์  ทองคง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงสุภัสสารา  เจริญกิตติพงษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงอชิรญา  ดินแดง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงอชิรวรรณ  คงธนาไพบูลย์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายอนีล  จันทรวงค์กุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงอมรศิริ  เมืองพูล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายออมสิน  คำสุข โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีอ่อน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงอาริสา  จันต๊ะหล้า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายอิทธิกร  กาญจนมุสิก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงกณิศา  คงสงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงกนกกร  สิทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายกรวัฒน์  คชสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายกรวิชญ์  ศิริเกส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายกฤตเมธ  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายกฤติกานต์  ห้าฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายกฤษณพงศ์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายกษิดิศ  รุ่งบรรณาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายกษิดิศ  เกียรติพิมล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายก้องภพ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  แก้วถาวร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงกัลยาณี  ไข่รักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายกิจโสภณน์  พัฒคาต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายกิตติกันตพงศ์  เขียวน้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายกิตติพัทร์  ทองสงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายกุลธร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายเกศฎา  แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายไกรวิชญ์  นวลสมอ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายคุณานนท์  แสงเงิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงจิณัฐตา  สัณฐมิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงจิรชชญา  ยะลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายจิรเมธ  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายจิรเมธ  สังข์นุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงจิรัชยา  บุตรเหล่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายจิรัฐเดช  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายฉัตรดนัย  บุตรเหล่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงชญาดา  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงชนกนันท์  กัณหกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงชนัญธิดา  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  อมรศรีวิศาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงชลลดา  บุตรหลี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงชาคริยา  แตงอุดม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายซาฟาน  บุญชู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายณกวิน  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายณฐกร  สัตย์จิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงณฐิตา  เลขะพาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงณภัทร  อริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงณรธภร  โชคคำสีลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายณัฐกรณ์  ช้างศร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายณัฐกรณ์  โลหะจรีกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายดนุชา  อานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงดามิยา  สายนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายเดลต้า  กุลภัทรอังกูร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงตุลยดา  แย้มยิ่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายเตวากร  ขนานใต้ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงทัศนวรรณ  ปันซางคอน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงทีปกา  ธนวัฒน์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายธนกร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายธนโชติ  โชติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายธนพนธ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงธนพร  แซ่หลิม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงธนยศกมล  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายธนรัฐ  รักการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายธนวัฒน์  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายธนวัฒน์  แซ่มุ้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายธนวินท์  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายธนวินท์  ศรีบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงธนัชชา  ธัมศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายธนากร  ลิ้มประสิทธิ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงธัญกร  เจ้าสวน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงธัญมาศ  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงธันยาธรณ์  เพชรหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายธีรภัทร  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายนครินทร์  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายนพณัฐ  แซ่ตั๋น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงนภสร  เกื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายนราธิป  บุตรแขก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงนฤมล  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงนะห์ดีนา  ลายู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายนิธิศ  ขวัญแพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายนิปุณ  พันธุ์นรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงนิรชา  นาคบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงนิสา  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงเนตรลดา  สนิท โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงบุณยานุช  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงบุณยาพร  ชอนตะวัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงเบญจรัตน์  แต่พันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงปฏิญญา  เขียวสิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงปณตา  สังคม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงปติยดา  ชูปัญญา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริมัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายปธานิน  รุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายปรมะ  ประมงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงปัญญารัตน์  ขาวนวล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายปัฐพ์  มาลาสา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชายกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายปัณณธร  ทองเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายปัณณพัฒน์  เริงสมุทร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายปัณณวิชญ์  สันฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงปิญชาณ์  กลัดพุฒ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ขาวนวล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงปุญญิศา  สุภะนานัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายปุณณวิช  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายปุณณัตถ์  ศีลตระกูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายพงศพัศ  รักษารัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงพรกรัณย์  อริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงพรไพลิน  พุกเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายพลกร  คงสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงพลอยนภัส  เตวิชยวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงพลอยรัตน์  พุกเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายพลิศ  พลคช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายพสุชา  เหมินทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายพัชรพล  ภู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายพาทิศ  ธนวัฒน์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงพิชญาพร  บุญเดช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงพิชญาภา  คลองรั้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายพุฒิพงศ์  เจริญวัชร์วรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงเพ็ญสิริอร  อาภาคัพภะกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงภคพร  รักษากิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงภัสสร  แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงเมขลา  ซังเอียด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงแมรี่ โควี ไบรอน  บาดายอส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายยุทธวีร์  บัวเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายยูโร  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงรตวรรณ  ฝันฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงลภัสรดา  นันทไตรภพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงลักษิกา  คมขำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายวรชิต  เสดสัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายวสุพล  เขียวดำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายวัชรพล  กลับส่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายวัชรวรงค์  อานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงวิภาวี  กาญจนโสภณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายวิรุฬญ์เทพ  เชื้อพราหมณ์แพร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายวิวัฒนา  มรรคคงคา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายศตายุ  ชูกูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายศรัณย์กร  แซฮ้อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงศศิรดา  ราชนิยม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงศิรประภา  วงค์ทองเกื้อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงศิรินทร์  เตชะธนานันต์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายศุภกร  ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงศุภิศรา  สมนึก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ชายกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายสรวิชญ์  หมันบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายสรวิศ  สมพิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงสิริกร  ไชยพิบาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายเสาร์ห้า  ค้าของ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงหฤทชนัน  พันธุ์ดา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงอทิตยา  นายาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงอนันตญา  อัครวิเนค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายอนันต์ยศ  ห่อทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายอนาวิล  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงอรยา  เสดสัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายอรรถกร  จันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงอรฤทัย  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงอรวรรณ  ทองหนูรุ่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงอรัญญ์ณพิชญ์  เกียรติพิมล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายอริยพล  เสดสัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายอริส  จันทรวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงอลิสษา  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายอานัส  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงอุบลรัชร์  เยาวนา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงอุสิชา  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายฮัมซี  ยีหะมะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงกนิษฐา  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญชู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกรรลดา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายกฤตภัทร  รอดบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกฤตยา  เชื้อสกุลวนิช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายกฤตย์  พรหมแทนสุด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายกฤติน  จรเจนเกียรติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกวิตา  สิงห์ชู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทวิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายกษิเดช  ธรรมสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ภูมิภมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปุตสะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรพรหม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกนบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายกันตพัฒน์  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายกันตภณ  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกันตา  จิววุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกัลยกร  แตงร่ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกานต์สินี  ศาสนโสภา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายกิตติธัช  ทับเที่ยง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายกิตติภณ  เอี่ยมคล้าย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายกิตติภพ  นาคบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายกิตติภพ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกีรติ  หัตการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกุญปณัฐสิริ  อัครคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกุลภัสสร์  สนธิเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงเกวลิน  บ่อม่วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงเกศริณย์  ปรีชาชาญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายเกิดชาติ  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายโกเมศ  วุฒิวงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายคณพศ  บุญรอดชู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายคณพศ  มิตตะกา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงครองขวัญ  แป้นพุ่ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายจักรกฤษณ์  ก้าวเอี่ยน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงจิรสุข  กาญจนโสภณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงจิรัชญา  ช่วยประสิทธิ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงจิราพัชร  เสนขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  แซ่เฮ่า โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายเจษฎา  แพรกปาน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงชญาธร  เพ็ชรเจริญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงชนกานต์  ชวรางกูร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชนัญชิดา  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายชนากานต์  จงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายชยากร  ปล้องอ่อน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายชยากรณ์  ยุวะกนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายชยางกูร  เนียมบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงชลธาร  หวังสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงชวัลภัสสร์  ตาดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงชวิศา  จันทร์ทิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงชวิศา  อินทองคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายชัยพิสิษฐ์  หลิมเฮงฮะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงชาลิสา  ทองกลับ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายชิษณุพงษ์  ธิรักษพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงชุณหกาญจน์  เซ่งง่าย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยวนเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายชุติเดช  ตันประสงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายโชติจอมพัชร  ทองเกียว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงซัลวา  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงซีรีน  กาญจนวโรดม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงญาณิศา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงญาดา  ปิยะธีรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายฐปนวัฒน์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงฐิตินันท์  วิลันโท โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงฐิติวรดา  ประดับพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายณกร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณฐพร  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายณฐมน  บัวเนียม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณพัชฐกานต์  อิ่มสุขศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณภัทร  พรหมบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงณัชชา  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณัชชา  นกแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณัชชา  วงษ์ภูเย็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กอเซ็ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช่างสนั่น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายณัฏฐนันท์  ฉัตรตระกูลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายณัฏฐพงศ์  เพชรสุก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงณัฏฐศศิ  อินนุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฏฐา  ห่อกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายณัฐกร  นุชมา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายณัฐกร  วงศ์เทพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฉินนานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงณัฐณิชา  ควนวิลัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฐณิชา  วาณิชเบญจกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสือคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  เวชกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงณัฐณี  แก้วหนองเสม็ด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โชคชินนวัญณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายณัฐปัญญ์  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายณัฐพล  คำปล้อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงณัฐพัชร์  มากแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายณัฐภัทร  สองเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายณัฐภูมิ  ฮ่อบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงณาลัญฑา  เยาวนา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงณิชกานต์  นาทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงณิชากร  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงเดชนศรี  อาษา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายต่อตระกูล  โกสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายติณห์ภัทร  สุดดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายเตชินท์  ช่วยประสิทธิ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงเตชินี  หมาดทิ้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายเตชิษฏ์  กรรมการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายธนกฤต  นิลพัต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายธนบดี  อินทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายธนภัทร  ผกามาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายธนภัทร  พรรณรังษี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายธนวิชญ์  โรจนหัสดิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายธนวินท์  โรจนหัสดิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงธนสิตา  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงธมลวรรณ  สถาพรจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายธรณ์เทพ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงธัญชลักษณ์  แสงสุภา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายธัญญธี  แดงขาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หนูสม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายธาวิน  แทรกสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธิดารัตน์  มามาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธิติบดินทร์  นราชัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธีร์ธวัช  พลรงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธีร์นริศวร์  วังวรกานต์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธีรศานต์  ช่างเชาว์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายธีรัตม์  กลางวัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงนฏกร  สมัครแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงนภัส  หมื่มศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงนลพรรณ  สังข์บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายนว  สามเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายนววิชญ์  ปรีชา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงนัชชา  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงนัซนีน  มาศหวัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายนัทธพงศ์  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงนัทธมน  ส่งศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลเนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายนัยฟีน  กาญจนวโรดม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายนาซิม  มีศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายนิติภูมิ  สอนประสม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงนุสสรีณา  บ้าเหร็ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงนูร์รัยนี  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงเนติธร  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายเนติพัฒน์  อิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายเนติภูมิ  แทรกสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงบุญญิสา  ว่องเกษฎา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  วิรัชกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายปฐวี  ทวีแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายปภังกร  คำหอม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงปภัสร์นันท์  ไตรยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลิกขชัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายปรทัช  นุ้ยสุชล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายปรมินทร์  ลิ่มเถาว์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงปรางแก้ว  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงปราญชลี  ปรานจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงปริชญา  ช่อจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายปริญญ์พัฒน์  ถาวรไชย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายปริญญา  แสนไพร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงปริยากร  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงปรีชญาพร  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงปวันพัสตร์  จำนงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปัญญารัตน์  ไล่กสิกรรม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายปัณญวิทย์  เซ่งย่อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายปัณณธร  คุ้มทัพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายปัณณธร  วุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายปัณณวรรธ  ทับไทร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงปาณิศา  ก้ามจำรูญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงปาวิกา  ลู่เด็นบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงปิยธิดา  วังบัว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ศรีหมุ่น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายปุญญาพัฒน์  สุกทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงปุญณภา  ชุมพรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงปุณณดา  ปิยะธีรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงปุณิกา  เชื่องยาง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายเป็นเลิศ  อร่ามรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายพลกฤต  คงสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพลอยชมภู  อินทรพรหม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เงินนุช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายพศวีร์  ดวงภักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายพศิน  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายพสิษฐ์  เพชรโยธา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายพักต์พงค์  คำวีระ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพัชรภรณ์  จิตต์สบาย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพัชราวดี  เหมาะกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงพัฑฒิดา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพันธุ์วรดา  ฉิมหาด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพาฐณา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายพาทิศ  ภู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายพิชชากร  บุญสพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพิชชานันท์  เจริญวัชร์วรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพิชชาอร  อัศวโกวิทกรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพิชญา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงพิชญาภัค  พลายด้วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายพิทักษ์พงษ์  คงหนู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เหล่าเส็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพิมชนก  โตมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงพิมพกานต์  จุลลางกูร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงพิรานันท์  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายพิสิษฐ์  จรเจนเกียรติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชัยกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  เนื้อนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงฟ้าลดา  หงษ์มณี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงฟิรดาวส์  นายาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงภสพร  สันอีด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงภัณฑิรา  ห่อกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายภัทรจาริน  มาตรบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายภัทรนนท์  แป้นเกิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายภัทรพล  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายภัทรพล  แสงนาฮาย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงภัทรมน  สมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายภัทรวิชย์  ศรีรุ้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงภัทราวลัย  คลองรั้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายภาณุพงศ์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายภาณุวิชญ์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงภาสินี  สังข์คำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงภิรัญญา  รักทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายภูริ  สั่นสท้าน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงภูริชญา  สุรวัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายภูริณัฐ  ด้วงนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายภูรินท์  ยะลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายภูริภพ  ลาหนองแคน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงมนสิชา  สารแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงมัลลิยา  มณีมัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงมิณฑิตา  กิ่งเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายยศกร  สิทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายโยธิน  อมรวิริยะนนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายรชฏ  ช่วยค้ำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายรณกร  ชุมจูด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงรดา  ฟ้ามนตรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายรังสิมันตุ์  แก้วสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงรัชชประภา  ศรีกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงราชาวดี  จินดารุก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงรุ่งธิดา  หนูมี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ชูเพชร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงรุจิรดา  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายล้อมเดช  เป็ดทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายลามาอาน  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงวรณิษฐา  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายวรปรัชญ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงวรรณวิษา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงวรัญธนิญา  สูงส่งเกียรติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายวัชรากร  ศรีสะระ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายวัทธิกร  บุญลอย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงวัสสวดี  และเหล็ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงวิชญาดา  แช่มประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงวิมลิน  จรุงวาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายวิศฑวิณ  แต้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายวีระภัทร  บิอะหวัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายวุฒิพงศ์  ใจประโชติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายศรุต  อนันธิกุลชัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงศศินันท์  ธรรมวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เทพพันธา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงศิรภา  กาญจนวโรดม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงศิริกัลยา  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายศิวกร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายศุภกร  สุทธิเกิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายศุภกรฐ์  คิดรอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงศุภกานต์  ส่งศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายสมประสงค์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงสมิตานันท์  โปณะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายสิทธินนท์  ไสไทย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงสิรวิชญ์  คงนาค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายสิรวิชญ์  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงสิริกัญญา  อมรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงสิริกัญญา  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงสุฑารัตน์  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงสุดารัตน์  พรหมวิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงสุทธิดา  โฉมทับ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงสุธีรา  คงน้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงสุมนา  เกียรติศักดิ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงสุรัตน์ติการ  คลองยวน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงอชรพร  พิศวงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงอติกานต์  เอี่ยนเล่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงอธิชา  ทองเอียด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายอธิป  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายอธิษฐ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายอนันต์  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายอนาวิล  เพ็ชร์กุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงอภิชญา  กอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงอภิชญา  หง้ากุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายอภิวัฒน์  เหล่าเส็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงอภิสรา  มุคุระ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงอมลวรรณ  อ่าวสินธุ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงอรกช  บูระเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงอรจิรา  งัดโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กชายอรรถพล  บำรุงศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงอรฤดี  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงอวิกา  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายอัครชา  ละงู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงอัจฉรา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ฟ่องสุทธิพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายอันดามัน  ทานะมาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายอัฟฟา  ศรีดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงอารยา  คงธนาไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายอิงครัฐ  ไร่ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายอิศรากรณ์  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงอุรัสยา  อรรถรัฐ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายเอื้ออังกูร  กลิ่นดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงกันติซา  ซิวยัง โรงเรียนอ่าวลึก ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงทิฆัมพร  น่วมประวัติ โรงเรียนอ่าวลึก ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงกนกพร  เครื่องแต่งอยู่ โรงเรียนอ่าวลึก ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงกมลพรรณ  ฉิมเรศ โรงเรียนอ่าวลึก ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงกรกมล  เครื่องแต่งอยู่ โรงเรียนอ่าวลึก ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายณัทภัค  ขี่ทอง โรงเรียนอ่าวลึก ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายปรมินทร์  แป้นทอง โรงเรียนอ่าวลึก ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพนัชกร  โยธารักษ์ โรงเรียนอ่าวลึก ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายพรพนม  พันธ์เมธาฤทธิ์ โรงเรียนอ่าวลึก ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ช่วย โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายก้องฟ้า  กิระพันธ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงกัญยาณัฐ  มาศชาย โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายกานต์  ทันยุพัก โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงเขมิกา  พรมสิทธิ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายคฑาวุธ  หยันเจริญ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายจักรพันธ์  ไร่ใหญ่ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงจินดาวรรณ  ณ นคร โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงเจนจิรา  คล่องดี โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายชินวัตร  หาญทะเล โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยบัญฑิตย์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายณัฐวุฒิ  สาโรจน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายนุชา  ตั้งคำ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงนุวรีย์  บ่อหนา โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงปนัดดา  ห้วยลึก โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายประวีณ  บ่อหนา โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายปารณวัตร  สาโรจน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายยุทธนา  บ่อหนา โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายวัศพล  เอ่งย่อง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายวิศวะ  กุลมาตย์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายสรธัญ  นุชทอง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายสิทธิชัย  ไร่ใหญ่ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงสุมาตรา  บุตรเส็ม โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายสุรชาติ  บ้านนบ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายอภิรักษ์  สังข์คง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายอริส  มาศโอสถ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงอังคณา  สายติ้ง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายอาณัติ  วะจิดี โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงอารีย์  ชาติไทย โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงอุบลวรรณ  หลานสัน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงกรรณิกา  นุชทอง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายกวิน  สายติ้ง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงเขมนิจ  พรมสิทธิ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายจอมทัพ  กุลพ่อ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงณัฐกานต์  ผิวดี โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงณัฐชา  ผิวดี โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวดี โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายณัฐวุฒิ  บูสมัน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายธนภัทร  สาโรจน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงธัญชนก  เขน็ดพืช โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรเส็ม โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายปฐพี  หวังสง่า โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงปิยเนตร  หวังสง่า โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงภูฟ้า  พลีตา โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงมุขมณี  ผะสารพันธ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงรัชดา  มาตย์โอสถ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายรัฐพงษ์  พรหมรุ่ง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายรุชดี  รองรัตน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายวรวุธ  พงษ์อรุณรัตน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงศุภมาศ  มาศโอสถ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงศุภัชญา  มาศโอสถ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายสมศักดิ์  ไร่ใหญ่ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายสิงขร  คงเกิด โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เอ่งย่อง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายอนุชิต  น้ำขาว โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายอมรินทร์  หลานสัน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงอรวรรณ  วรรณพิทักษ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงอรษา  บุตรเส็ม โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงอลิษา  บ่อหนา โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงอลิสดา  สาโรจน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงอาเมเรีย  มาศโอสถ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ดาราศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
850 เด็กหญิงกรณิศ  ชูช่วย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายกรธวัช  ลิ่มนา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายกันตวิชญ์  ธุระกิจ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
853 เด็กชายคณพัฒน์  ลิกขชัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงคณิตา  ช่วยบำรุง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พลจรัส โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
856 เด็กหญิงชญาภรณ์  เกตุสมบัติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
857 เด็กหญิงชณิตา  คงภักดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
858 เด็กหญิงชนมน  ปิติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายชัชนันท์  ชูแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงชันญชิดา  บุญส่ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงชุติมณฑน์  รอดมี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงฐิติพร  พูลเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายณฐพร  สำเภา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงณัฏฐ์กุลนาถ  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลูกเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองทิพย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประพันไพร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่หลี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงณิชมน  กสิพันธุ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงทัชชา  กุศลครอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
872 เด็กชายธนกร  กูลช่าง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงธนัชพร  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สิงหบำรุง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงธัญพร  ลูกหลี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
876 เด็กหญิงธาริญดา  หลีสอ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงนงลักษณ์  ศฤงคาร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงนรกมล  ศรีเปารยะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงนัทธมน  สมดวง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
880 เด็กชายนันทพัทธ์  อนันตชาติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
881 เด็กชายบารเมศวร์  หนูเงิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
882 เด็กชายปรมินทร์  เขียวพุ่มพวง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
883 เด็กชายปริวุฒิ  พรหมศักดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงปัญจารีย์  ฐิติเชษฐกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงปานิศา  รัตนคม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายเปรมทัต  ขาวแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงพัชรวลัญชน์  เพ็ชรเครือ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
888 เด็กหญิงพิชญาภา  นักฟ้อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เกตุสมบัติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
890 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  วัชรกาฬ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
891 เด็กชายพิสิฏฐ  เพชรลูก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
892 เด็กชายพีรวิชญ์  สังข์คำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
893 เด็กหญิงเพชรชมพู  สาระภี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
894 เด็กชายภัทรพล  คำหอม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
895 เด็กชายภาณุพัฒน์  แดงลาด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
896 เด็กชายภูนิพัฒน์  อาญา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายวัชระ  นวลวิจิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
898 เด็กหญิงวันทกานต์  มูลกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
899 เด็กหญิงวาริน  ผิวดำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
900 เด็กหญิงวิปัศยา  หมั่นค้า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
901 เด็กชายศวัสกร  เครือแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายศุภกฤต  สุวรรณโชติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
903 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เพ็ชรน้ำแดง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
904 เด็กชายสิรภพ  เรืองมาก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
905 เด็กหญิงสุธิดา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พูลเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงอริสา  วรรณอักษร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงอัญญา  สามารถ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
909 เด็กหญิงอัยอันดา  สมานสันติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายกชม์กรณ์  แดงขาว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงกนกรดา  ปุณยานุเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงกมลทิพย์  แกล้วทนงค์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายกรวิชญ์  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงกรองแก้ว  ลิ่มบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายกรินชัย  ลูกเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กชายกฤติเดช  ประคีตะวาทิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายกฤติน  แซ่เหล่า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงกฤษชนก  เกลี้ยงทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายกฤษฎา  เคล้าคลิ้ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กชายกฤษฎ์  ข้อค้า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงกฤษณา  เชื้อบ้านเกาะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงกษิรา  จุฑามาตย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายก้องภพ  ศรีเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงกัญญ์วรา  คลองยวน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แป้นขำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก่นบุญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วเกตุ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มนต์แก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงกัญฐิชา  ขยายแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กชายกันต์กวี  แดงหนำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เครือคำฝั้น โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายกิตติธัช  ใจแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กชายกีรติ  สุขกาย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงกุลธิตา  ศรีนาคช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุญประกอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงกุลปรียา  มณีมัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงกุสุมา  ศรีเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงเกณิกา  สังข์เกื้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์ดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงเกศกนก  แจดนวน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงเกษจุฬา  กอเซ็ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไชยพลบาล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงขวัญมุก  บัวเงิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กชายขินภัทร  บุญล้อม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงเข็มเพชร  ช่างเรือ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กชายจรรย์กระจ่าง  ยมภา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงจันทัปปภา  ณ ถลาง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงจารุนิภา  ผกามาศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงจิณห์นิภา  สาระภี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชูเรือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงจินตปาตี  ศรีจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงจิรชยา  สวัสดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงจิรภิญญา  กุลน้อย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงจิรัชยา  หยกแดง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงจุฑามณี  เทียนแป โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ใจเกลี้ยง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงชญาดา  สถิตย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงชญานิษฐ์  บุตรย่อง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงชนกนันท์  ชูมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายชนภัทร  วรรณบวร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงชนัญชนก  ดำจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงชนัญชนก  สมศักดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงชนากาญจน์  คลองมดคัน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญช่วย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงชนิดาภา  นาคะวิสุทธิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงชนิดาภา  สุขชนะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงชนิสรา  ระเบียบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงชมพูพุธ  แดงลาด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงชลธิชา  ศิลปะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงชัญญานุช  จันสีนาค โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กชายชัยพัฒน์  การดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงชิชชนก  บุญมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กชายชิษณุพงศ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงญาณิศา  นงค์นวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กชายฐปนวัฒน์  ลิ่มคำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายฐานกรณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงฐิตาพร  สูกี้ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงฑิตยา  ศรีงาม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงฑุนิกา  โป้ซิ้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายณภัทร  ชัยชิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พลเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงณหฤทัย  นวลอ่อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายณัฏฐกรณ์  มูลหมัน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  ฝั่งขวา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงณัฐกลิตา  หนูระบิล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงณัฐชยา  คงอินพาน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงณัฐชยา  สามัญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กชายณัฐฐ์กรณ์  นาคสวาสดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทับทิมเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงณัฐธิดา  ช่างสอน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงณัฐนิดา  ถาวรกุลฐิติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ลูกเด็น โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายณัฐพล  เสรีพงษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงณัฐวดี  ทองหอม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงณัฐวิภา  สุขชนะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงณัฐสินี  เรืองเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยโสม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงณิชาภา  เชื้อบ้านเกาะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงณิชารัย์  หนูเงิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงณิศวรา  ชุมพราหมณ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงณีรนุช  ชัยมุด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายดนุสรณ์  ศรีเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงดรุณี  สมัครแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงติณณกาญจน์  เสนาะกลิ่น โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายเตชสิทธิ์  สุดใจ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงเตชินี  วงศ์ประชุม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงเตชินี  เต็กอ๋อต้ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายเถกิงเดช  สุขมาก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงทยรตรอง  สุดทุ่ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายทัตเทพ  หนูเงิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายทานุทัต  ตี้กุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงทิพปภา  บุญโสภณ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สารมาศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายทีปกร  สมหวัง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายแทนปู่  นักฟ้อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายธนกฤต  เย็นสนิท โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายธนพล  ปานเอียด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายธนภัทร  พลแสง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณถาวร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายธนวินท์  ทะวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงธนัชภัค  นวลอ่อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงธนัญชนก  งอสอน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายธนันชัย  พรมแย้ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงธมกร  โรจนโกศล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงธราทิพย์  ปานแดง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายธฤต  เนื้อนวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รักดำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงธัญชนก  ปลอดฤทธ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงธัญชนก  พินทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อักษรสวัสดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงธิดารัตน์  สารมาศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงธิดารัตน์  แคล้วคลาด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายธีรกานต์  ชุมพงษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายธีรภัทร  สนั่นก้อง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายธีระพันธ์  ชัยชิติพงษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงธีรารัตน์  คงแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายนนทกร  บุญมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายนนทพันธ์  แก้วมาตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายนพรุจ  น้อยผา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงนภัส  ทองทิพย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงนภัสสร  นนทแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงนรมน  ทองธวัช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงนริศรา  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงนฤพร  ร่างมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงนัจญวา  ขนานใต้ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงนันท์ชพร  จันทร์คง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงนันทชา  ณ สุวรรณ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงนันท์นลิน  ทองเจริญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงนันท์นลิน  สุภาพ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงนาซินีน  มหันตริยะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงนาดา  บ่อหนา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงนุชนารถ  ม่วงน้อยเจริญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงบัณฑิตา  ฉายบัณฑิต โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงเบญจรัตน์  รักษา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงเบญจวรรณ  รักเกื้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงเบิกฟ้า  โป้ซิ้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงปฐมาวดี  หนูเงิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงปทิตตา  อินอร่าม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงปทิตตา  เจียวก๊ก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงปพัชญา  จันทร์พาณิชย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงปภาดา  ศรีเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงปภารินทร์  บัวบาน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภู่พรประเสริฐ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงปัณณพร  มะลิวัลย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายปัณณวัฒน์  ฉิมดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงปัทมาวดี  รอดภัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงปาณิศา  สุทธิเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงปาณิสรา  ทะวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายปาระมี  ชัยมุณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงปาริฉัตร  เพชรลุ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงปาริชาต  เวชกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงปิ่นปินัทธิ์  สันลักษณ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงปุญญาพร  สุขช่วย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงปุญญิสา  เรืองรัตน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงปุณณมาส  เหมือนกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงปุณธิดา  สองเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงปุณยนุช  คงพัฒ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงปุณยาวีร์  เปียกบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายปูรณ์  ทิมกลับ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงเปมิกา  ต่อติด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงเปรมยุดา  ขุนโนนเขวา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงผวิตา  วุ่นชุม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายพชร  เพชรเครือ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงพชรมน  รักมิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงพนิตพิชา  ทองเนื้อดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงพรนภัสน์  นาควงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงพรประภา  ศรีงาม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงพรไพลิน  ชูศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงพรรณดาว  กิจวิจิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงพรรณ์พัธษา  วิเศษวิสัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงพรรณภัทร  เจียมจงวัฒนา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงพลอยปภัส  ยกเส้ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงพลอยรัศมี  พงษ์สกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงพัชรขวัญ  จันสีนาค โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงพัชรพร  สมัครแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เชียรวิชัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงพัลลภา  บุญแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายพัสกร  สุวรรณชนะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงพิชชพร  ไกรชู โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีงาม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงพิชญาภัค  แก้วหนูนวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงพิชญาภา  ชะฎากาญจน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฤทธิเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายพิพัฒน์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงพิมพ์ศิรา  หนองเพียน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงพิรัญญา  เพ็ชรลุ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงพิริญา  ไชยเสนา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายพิริยกร  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงพีรดา  บุญมา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายพีรวิชญ์  รักมิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายพีรัช  วาหะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายพุ่มรัก  สอพอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงเพ็ญหทัย  อุนทรีจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายฟาเดล  รอบคอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงภคอร  ศรีขาว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงภวรัญชน์  แกมวิรัตน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  โสภากุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงภัทรนิดา  วิหก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงภัทรวดี  พุทธัสโร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนภักดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายภัทรศัย  สุรำไพ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงภาวิณี  พูลเพิ่ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงภิญญาดา  อยู่ทองอินทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายภูตะวัน  จันทวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายภูธิป  ศรีมุกข์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายภูมิพัฒน์  พิบูลย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงภูริชญา  กลับส่ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายภูริณัฐ  ชายคง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายภูริทัต  สภานุช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงมณีรัตน์  สมศักดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงมลจิรา  บุญเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงมัชฌิมา  จันทร์รุ่งเรือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงมัลลิกา  ชายกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สังข์คำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายยศพนต์  บัวดก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงรณิดา  เอียดเวียงสระ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงรมณ  กสิคุณ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายรเมศ  คงชัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงรสริน  ศีรีเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงรอฮันนี  เกกินะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายรัชชานนท์  เทียมสานุจิตต์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายรัฐติภูมิ  ช่อไม้ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายราเชน  บัวเนี่ยว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงรุ่งวริน  ปูเงิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงรุจิรา  ไหมดำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงลภัส  สุทธิเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงลลิดา  บุญคง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงลักษิกา  ใกล้คีรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงวรัญญา  ลิ่มบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงวรินรำไพ  พูลเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงวริยา  จุ้ยเชื้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายวัชรากรณ์  ภู่แย้ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายวันอัชร็อฟ  ปะดุกา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายวิทยวุฒิ  วุฒิมานพ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงวิมลมาศ  มีแย้ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงวิลาสินี  หนูเชื้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงวีรยา  สวัสดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายวุฒิกร  ทับไทร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายศตกร  หนูเยาว์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงศตนันทน์  ทองเพชร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายศรัณยพงศ  ลิ่มนา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงศรีสุนันท์  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายศวัสกร  แก้วคล้ำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงศศิกานต์  ดำคล้ำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงศศิธร  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงศศิธร  สุขราช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงศศินา  แซ่เหยียบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายศักดิ์ดาพร  เดชรักษา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายศิรวิชญ์  พลเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกาะกลาง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายศิวกร  กุลแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงศิวกร  คงสมัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายศิวกร  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายศุภกร  ลือนาม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายศุภเชฏฐ์  สุขแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงศุภวรรณ  สมหวัง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงศุภิสรา  เมืองพรหม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายสรธร  เครือจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สมบูรณ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายสิปปกร  ทับไทร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายสิรวุติ  ทองกระจ่าง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงสิริกร  นบนอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายสุกนต์ธี  พลผอม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงสุชญา  ไกรนรา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายสุทธิรักษ์  คงหวัง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายสุพศร  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริยานุรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงสุภาพร  มูลเสน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองทิพย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายสุวิจักษณ์  นากสุข โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุขศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ศิริมนูญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงอนัญญา  ลือนาม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงอนุธิดา  ฉายมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงอภิชญา  ดวงขวัญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงอภิชญา  ประทุมสังข์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองสาม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายอภิสิทธิ์  เทียนแป โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงอรสินี  มะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงอลิสา  คำชาทิพย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงอัคริมา  สืบพันธุ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงอัญชลี  ศรีจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงอัยลันดา  สมานสันติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายอาคม  นาศร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงอาริษา  ละงู โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงอินทุภา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายอิศรีย์  เพ็ชรมาก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงอุทุมพร  ฤทธิ์เสนี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงอุมากร  นบนอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงอุษาพร  นบนอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายเอกวิทย์  จงรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงไอริสา  อนุวัฒนวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายฮาริส  ประวงษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผลงาม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงกัญญาณี  คำทองทิพย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สายนุ้ย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กชายกิตตินันท์  ขยันการ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กชายกิตติวาณิช  คำสูง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงจิณณฑัต  จงสวัสดิ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชูอินทร์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงชนัญธิดา  อุมาสะ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กชายชินภัทร  จุลเพชร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กชายณชพล  พิทักษ์ศานต์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กชายธนดล  โลหิตไทย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กชายธนภัทร  พึ่งวิชา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงธนัชชา  ไทยเหียม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงบวรลักษณ์  แซ่อ๋อง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงบุณยาพร  สังขวิเชียร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงปณิตา  วันศกร์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงปรีดานุช  กุลเถกิง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กชายปองพล  ส่งแสง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กชายปัณณธร  ขาวหนูนา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กชายปัณณธร  นับทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กชายปุริมปรัชญ์  รอดบุญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงพรภัทร  อนุรัตน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
1240 เด็กชายพัทธนันท์  ดำริห์ใจจริง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กชายภูดิส  สกุลซ้ง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1242 เด็กชายมนัสวี  โสเชื้อ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กชายรุจิภาส  ตรีคันธา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงลภิชา  ศุภเวชปกรณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงวรกานดา  เหมทานนท์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1246 เด็กชายวรัญญู  บุญญวงศ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงวราภรณ์  หวลกระจาย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองแท้ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมศิริ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงอรวรา  ชนะกิจ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กชายอัครา  บุตรพุ่ม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงกชกร  สงทวี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงกนกพร  สิงทองหอม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงกรวรรณ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงกวินทรา  เรืองสังข์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงกวิสรา  ช่วยค้ำ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงกอปรกนก  ล่องลอย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  อกนิษฐ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สงคง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์ภิบาล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงกัลยาณีย์  ใจบุญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  วงศ์ชารี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายกิตติธัช  ตันบำรุง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงกุณธิดา  ผลิพัฒน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงขวัญวรินท์  รุ่งเรืองศิริพันธ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงคามิลล่า  รุสโซ่ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายจรัสพงษ์  เครือแก้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงจันจิรา  จันทร์หอม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงจันทร์วลัย  เอ็ดเวิร์ด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงจิณห์นิภา  เม่งช่วย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงจิรภัทธ  บุญปลอด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงจุฬาณิช  จุลเพชร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงเจดแอชลี อลิญา  ฉ้ายเม่ง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงเจนน่า  โลวิค โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายฉันทกร  เตียวย่อง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงชนม์นิภา  เวชกรณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงชนากานต์  จุฑามาตย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงชวัลรัตน์  หาญชนะ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงชวิศา  อ่อนหวาน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงชินาธิป  จันทร์มีศรี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงซีมียาอ์  ลิบง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงญาตา  ใหมพูล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงฐิตาภา  ไตรโอสถ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงฐิติวรา  หนูด้วง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงณกมล  เวชกรณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายณกรธัช  บุญถ้วน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายณพล  กุญจนาทคุณาวุฒิ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงณภัทร  เพ็งคง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงณัฏฐพร  ขวัญเมือง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายณัฏฐพล  สมไทย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายณัฏฐพัชร  ศรีบุญนาค โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายณัฐคุณ  ภูมิภมร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดดวง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงณัฐธิดา  ตุลารักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงณัฐธิตา  ตุลารักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ภูมิภมร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงดุษิตา  พวงนุ่น โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงตรียากรณ์  สุริยขจรพงศ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงทิพนครินทร์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายธนดล  เหมทานนท์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงธนวรรณ  อุยานนทรักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงธนัชพร  รัตนนิยม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงธนัญชนก  ประทุมมาศ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายธนาธิป  เพิ่มสิน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พร้อมเพรียง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทรโชติ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงธัญวลัย  เอกต๋อง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงนภสร  ศรีเทพ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงนันท์นภัส  วารีกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงนันทนัช  เอ็ดเวิร์ด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงนันทิชา  หนูรอด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงนาบุญ  พงศ์ทองเมือง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงนิชชา  อุยานนทรักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงนูรไอนี  ดุมลักษณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงบวรริกา  ทีวะเวช โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงบิลกิส  คลองรั้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงปณิสรา  เกิดสุข โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงปริณดา  ทองเกิด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงปริยาภัทธ  บุตรชำนิ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ภู่ประไพ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูเชิด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงปาณิสรา  เวชยันต์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงปานไพลิน  คงทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายปุณมนัส  ภูมิภมร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงเปมิกา  พงพันธุ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงเปมิกา  เป้งเซ่ง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายพงศกร  ศรีสุข โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายพงศธร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายพนมกร  บุญมา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงพรรณกร  อาตพัฒน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงพลอยชมพู  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงพิชชาพร  สีเอียด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงพิชญธิดา  เวชกามา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงพิมพกานต์  ชูแสง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประทุมมาศ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่โค้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงพิรยา  วงศ์นรินทร์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงฟาเรีย  ศรีหมาด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงภัคธีมา  พรายแพร้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงภัทร์นารินทร์  บุญมี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายภาคิน  แวนสไลค์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายภูริณัฐ  นวลสมศรี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายภูวิศ  ชลารัตน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายภูสิน  บุญสุข โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงเภตรา  จุฑาสมบัติ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงเมธาวี  เตาะ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายเมาริส พงศกร  ชีเฟอร์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงยศยา  นวลศรี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายรภูเล  นวลวัฒน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงราจีฟา  มาตย์โอสถ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงลักษณารี  หลิมทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงลัลน์ลลิล  รัตนสิงห์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงวนันชนก  จงรักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงวรรณกร  ปานบุตร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงวิชญาพร  แสงทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายวิภู  เหล่าเพิ่มพูนสกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงวิริณภัทรา  ไชยบุญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงวีรณัฐา  ชูแก้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงศศิธร  สุนทรอำพล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงศิรภัสสร  ดวงจันทร์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายศิริโชค  มณีวงศ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายศิวากร  กีรติภักดีกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายเศรษฐภรณ์  กิตติเวช โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายสิทธิโชค  ก่อแก้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายสิรวิชญ์  สัณฐมิตร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงสิราวรรณ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงสุมิตรา  โต๊ะยุโส้ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงโสรวรรณ  แปรครรภ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายหฤษฎ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายอนรรฆวี  รอดบุญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงอรปรียา  เรืองวิชา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงอัญชนาภรณ์  ศรีงาม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงอัญชิสา  อกนิษฐ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายอัณณ์  สุขทิพย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงอารียา  มามาตย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายเอิ้ออังกูล  ภักดี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงกมลชนก  สมบูรณ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
1378 เด็กชายกฤษณวรรณ์  ศรีหาขันธ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองขำ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงชลธิชา  ชินวงค์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1381 เด็กชายไตรภพ  ไชยวัฒนภพ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
1382 เด็กชายทีฆายุจ  เพชรชลคราม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงธนัษฐา  กงสะเด็น โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงธัญรัตน์  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงนดา  หง้าฝา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงนิศาชล  ขาวเหลือง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงปณิธี  เพชรชลคราม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กชายพิเชฐคุณ  อมรปิยะกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1389 เด็กชายพิทยาธร  เจริญวิวัฒนศรี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงวนิดา  หาวุฒิ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1391 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ห้วยโสด โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงอาทิตตยาพร  สมเกื้อ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงกชนิภา  อุปพงศ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงกฤตติญา  เอียดสกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายกฤตนู  ปัดทาบาล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เวชกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สายนุ้ย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ด้อหล้า โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงเกวลิน  สิงทองหอม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงเกษรา  เมหนู โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงขนิษฐา  บุตรกริม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงขวัญฤทัย  เรืองศรี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงคะติณัฏฐ์  ชูขำ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายจิณพรต  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายจิรภัทร์  หลานสัน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงเจนจิรา  บำรุง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขาวเหลือง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายซุ้ลกิฟลี่  ภักดี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงญาณิศา  เนียมสุวรรณ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงณกัญญา  ลีย์ บิชอฟ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายณฐณณท์  สิงฆาฬะ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูรักษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ่อนเกตุพล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงณัฏฐิพร  หลงละเลิง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายณัฐวุฒิ  จงรักษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายแดนไทย  สุขสกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายตรัยรัตน์  ชูฤทธิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายติณณภพ  แท่นนิล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายเตชินท์  มะโนรา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายธนกฤต  จันทรงาม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงธนภรณ์  วังเงิน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายธนภัทร  ปานบุตร โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายธนภัทร  สุภาสน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงธนัชชา  เหล่ชาย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงธนัญชนก  บริรักษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงธนิดา  หลังปูเต๊ะ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายธราเทพ  ลายแบน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงธันชนก  บุญมาก โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายธันวา  หนูสุวรรณ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงธิดารัตน์  โสเชื้อ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายธีรวัฒน์  เรืองศรี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายธีราทัต  มีสาวงษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงนิศามณี  รักประยูร โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายบุณพจน์  แถบเงิน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงปนัดดา  เกาะน้อย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงปภาวรินท์  จันทร์เทา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงประภัสรา  ภักดีบุญ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายปราชญา  จูฑามาตย์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงปริเยศ  ตันติทวีรัตน์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงปรียนันท์  ยอดศิลป์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายปัญจพล  รักสกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายปัญจพล  แตงแก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายปุญญพัฒน์  พ่วงแพ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงพรไพลิน  โชติช่วง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณสาม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นายาว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงเพ็ชรกันยา  มงคล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายภคิน  แสงทะรา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงภัทรวรรณ  หนูดำ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงภัทราวดี  จันทร์แก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายภูริช  เกตุสกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงมนสิชา  ปรางทอง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายยุทธการ  ทับสุวรรณ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงรัศวดี  ลีลากานต์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายราชภัฎ  จุ้ยน้อย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายวงศพัตร์  ภารา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงวรรณิดา  ลาเต๊ะ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงวรรวิษา  ช่อม่วง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงวริษา  บำรุง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายวีรภัทร  ศรีทอง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายเวชพิสิฐ  ส่งแสงแก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงศิรภัสสร  คล้ายทองคำ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงศิริรักษ์  ธุระพันธ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายศุกลรวัฒน์  ดินแดง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายศุกลวัฒ  รัตนะ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายสรวิศ  เอียดนุ่น โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงสิริกร  แก้วกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงสิรินญา  คงพันธ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงสิริพิชนาฏ  ราชนิยม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงสุขิตา  ส่งแสงแก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายสุปัญญวัฒน์  ช่อไม้ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  นักฟ้อน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยวัฒนภพ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ยอดราช โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  เสวก โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายหฤษฏ์  เหมทานนท์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายอคิน  ไชยเศรษฐ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายอชิตะ  ด้วงสิน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายอภิชัย  ดำน้อย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายอภิธาร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงอริษา  จุลภักดิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงอริสรา  เกตุทอง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงอังคณา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายอัสนี  เยี่ยงย่าง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงอิทธยา  เถากลอย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายฮาคิม  เพ็ชรแขก โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงชัญญานุช  ตุกพริก โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.5 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงณัชชา  เพชรคง โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กชายณัฐพล  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงบงกชพร  ดีใจ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กชายปัณณ์ณัช  แป้นเกิด โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.5 คณิตประถม
1493 เด็กชายพันเมือง  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.5 คณิตประถม
1494 เด็กชายภีมพศ  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.5 คณิตประถม
1495 เด็กชายมนัสชัย  เพ็ชรเรือนทอง โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.5 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงศกุลทิพย์  จันทร์สอน โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีโยทา โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายณัฐวัฒน์  กุลนิล โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กชายทินภัทร  สังขพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงพัศฎา  วงศ์พิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายหิรัญ  ทิพย์รองพล โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงเขมณิช  พรมเกิด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงชญานันท์  ไทยทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กชายปัณนกรณ์  กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงพิริษา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงศตรัสมี  ปะการะนัน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กชายศิวกร  เนื้อนุ้ย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงสุภารัตน์  แซ่พั้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงอินทุกานต์  เพ็ชร์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงกนกกานต์  ไพรดุก โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงกมลรัตน์  รัตนมงคลถาวร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายกฤติธี  โสภาพักตร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายกฤติน  ดำเชื้อ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1514 เด็กชายก้องเกียรติ  มากนวล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงกัณฑิฌา  พยุงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายกันตพล  เทพพรม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจริญชล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายกิตติกวิน  เจริญชัยศรี โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายกิตติกานต์  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายกิตติพัศ  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงกุลฑีรา  ลัมนา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงเกสรา  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายเขษมศักดิ์  พูนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงจารุกัญญ์  หนูคง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายจิตติพัฒน์  อามิตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงจิตติมา  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงจิรพักตร์  ยอดสุรางค์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงชลกานต์  กิจการ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงช่อผกา  ทองเฝือ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงณชนก  พุมนวน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงณฐมน  ถวายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายณนทกร  ประกับสิน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายณัฏฐวรรธน์  หนูเรือง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วเพ็งตรอ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงณัฐวดี  ทรายทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงณิชนันทน์  ดำสง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงณิชปวีณ์  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงณิชานันท์  จังกระวรรดิ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงณิศวรา  วีระศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงดากานดา  อ่อนเรือง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงดารินทร์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงทิพกฤตา  บุษบา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายแทนไท  เหาะหาด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายธนกฤต  เพ็ชรเนตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายธนกฤต  เลี่ยมทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายธนภัทร  ลุ้งบ้าน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงธัญญานันท์  คงเรือง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขพัฒนศรีกุล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายธันวา  พรมพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายธีทัต  จงเจริญ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายเธียรวิชญ์  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายนพดล  มาฆะโว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายนราวิชญ์  ชุมดวง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายนันทพงศ์  แซ่กั๊วะ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงนูรฮูดา  พลาสิน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงเบญจมาศ  ฤทธิ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาษฏาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงปกรชนก  ศิริปัญญาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงปริยฉัตรย์  อารีโชค โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงปริยาภัทร  เพ็ชรย้อย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงปริยาภัทร  แซ่ย่อง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายปาราเมศ  ประสมแก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงปาริฉัตร  หลเมฆ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายพลวัฒน์  พรมเงิน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงพลอยระรินทร์  พรหมเจริญ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงพิจักขณา  มาตรบุตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงพีรดา  พุ่มลำดวน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สูงสุด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายภัทรพล  เจียมพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงภัทรภร  นิลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงภัทรศิกา  จันทร์เกตุ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายภูริ  มุขช่วย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงมลธวรรณ  สุขเสน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงมัญชุมาศ  เกลือนสินธ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายยสินทร  ปะการะนัน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายรณกฤต  ชูบาล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายวชิรวิชญ์  สารมะโน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายวณัฐพงศ์  เนียมนวล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงวนัชพร  สงเสมอ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงวรลักษณ์  คงชมสุข โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงวรัลย์ธญา  บุตรปอด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายวีระชัย  ใสดำ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงศรินท์ภร  โสภามัง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายศุภณัฐ  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงศุภมาศ  จันทร์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงสโรชา  นายาว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงสาธิกา  เกสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงสิรามน  แต้มงาม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงสิรารมย์  จิตตกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ดิษฐบำรุง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายสุทธิวัฒน์  ปานาสา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงอติกานต์  ประสารการ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงอทิตญา  นิลตีบ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงอนัญพร  หนูช่วย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงอภิญญา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงอริสศรา  นิลตีบ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงอานาดา  ตู้กังร่าเหม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงณิชา  บุญมาก โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงวิมลตรา  ดีขำ โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
1604 เด็กชายอัฟนาน  บุญแต่ง โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
1605 เด็กชายฐิณัณรเมศ  ดำดี โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงวณัชชญา  บำรุง โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงกฤติยา  สกุลเพ็ชร โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 คณิตประถม
1608 เด็กหญิงกันติชา  เพ็ชรแท้ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 คณิตประถม
1609 เด็กหญิงชนนิกานต์  เวชกุล โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีขาว โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.4 คณิตประถม
1611 เด็กหญิงดวงอมร  กิจสุวรรณ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงธิดารัตน์  นวลอ่อน โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.4 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงวีรดา  จันทร์ภูชงค์ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงศรสวรรณ์  ศิริบุญเรือง โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.4 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงสุชานาฏ  เดชค้ำ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงอทิตติญา  อนุการ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงอนัญญา  สิทธี โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงจิรสุดา  จันทรา โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงปวริศา  เขตรัตน์ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงปวิชญา  เมืองพรหม โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายพัทธดนย์  อาษา โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงภัทราพร  จิตรแก้ว โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงวรกาญจน์  รอดแก้ว โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงวริศรา  สายป่าน โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.4 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงอลินรดา  ศรีเทพ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงกันต์หฤทัย  ลือเลิศ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงนลินา  รักษาแก้ว โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 คณิตประถม
1628 เด็กชายนิลพัทธ์  กลั่นนิเวศ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงภัทรลดา  กาฬสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 คณิตประถม
1630 เด็กชายรัชชานนท์  จิตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 คณิตประถม
1631 เด็กชายวีรภาพ  สุทธินวล โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 คณิตประถม
1632 เด็กหญิงชนาเทพ  บำรุงนอก โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายณัฐวุฒิ  ขวัญพร้อม โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงณิชวดี  มงคลนิมิตร โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงเทพธิดาภรณ์  ปากลาว โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงธัญญารัตน์  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงบุญญานี  นวนนุ่น โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงบุณยาภา  แจ่มจรัส โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายปรวีร์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงมุกอันดา  ชัยนาคิน โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายเมธัส  ช่วยเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ช่วยอุดม โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.4 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงอินทิรา  จินากุลวิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงอุษณีย์  กัญจนะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงกณิตา  ไหมทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1647 เด็กชายกลทีป์  เจ้าสวน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ภูมิภมร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1649 เด็กชายกิตติธัช  บุญสุข โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1650 เด็กชายกิตติภพ  สว่างภพ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1651 เด็กชายจิตประภัสร์  ชนะกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1652 เด็กชายจีรวัชร  จันทร์ห่อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1653 เด็กชายชยพล  ชูช่วย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1654 เด็กชายชานน  บำเพิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1655 เด็กชายณัฏฐนนท์  ดีอ้อม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1656 เด็กชายณัฐกฤต  พรหมศรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเรือง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1658 เด็กหญิงณัฐนิชา  สูทอก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1659 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1660 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญช่วย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงณิชกมล  จันดี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1662 เด็กหญิงตักษณ  กุลเถกิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1663 เด็กชายธนดล  ปานพรหมมินทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1664 เด็กชายธนเดช  จงประสิทธิผล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1665 เด็กชายธนพัฒ  ศรีอ่อนนวล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงนภสร  ศรีอ่อนนวล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงนัฐปภัสร์  ชูมณี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงนิชานัน  พันธ์เสงี่ยม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1669 เด็กหญิงปาลิตา  นายาว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1670 เด็กหญิงปีวรา  ขวัญคีรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1671 เด็กชายพงศพัศ  อาลิแอ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1672 เด็กชายพงศ์ภรณ์  กุลเถกิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1673 เด็กหญิงพรปวีณ์  ปานพรหมมินทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1674 เด็กหญิงพรปวีณ์  รัตนบุรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1675 เด็กชายพลภัทร  อนุรัตน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1676 เด็กหญิงพลอยปภัส  สืบวิเศษ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1677 เด็กหญิงพิชชาภา  ใจหาญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1678 เด็กชายพีรัชชัย  สัสดีเดช โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1679 เด็กหญิงภวิกา  แก้วกาญจน์วัฒนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1680 เด็กชายยศกฤต  แสงระวี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1681 เด็กชายรัชทาวินทร์  ศรีรัตน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1682 เด็กชายวงศกร  โย้จิ้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงวรัชยา  ลำยอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1684 เด็กหญิงวริสรา  พรมศรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1685 เด็กชายสถิตคุณ  เหลืองจุฑามาศ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1686 เด็กชายอดิศร  หนูทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1687 เด็กชายอธิป  เวทยายงค์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1688 เด็กหญิงอนัญพร  เอี่ยนเล่ง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1689 เด็กชายอภิวิชญ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1690 เด็กชายอัฑฒเศรษฐ์  ศรีอ่อนนวล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1691 เด็กหญิงแอมเบ็ต ศุกร์  ลูคัส โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1692 เด็กชายโอบนิธิ  บุญช่วย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1693 เด็กหญิงกรวรรณ  แซ่จุ้ง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายกรวิชญ์  นาคเกลี้ยง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงกฤติมา  ไกรนรา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงกัลยาภา  เม่งบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายกิตติธัช  ใจเกลี้ยง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กชายกิติติ์ธนทัต  ชาวนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงขวัญทิชา  เรืองจรัส โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายคณัสนันท์  แก้วเจือ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1701 เด็กชายคณิศร  ค้าของ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงจณิสตา  จันทร์ห่อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์สอน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงชนากานต์  ชุมบุญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายชยกร  อันนตภากรณ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายญาณากร  สุขเกษม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงณฤชล  หมานมานะ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงณฤดี  สงวนแสง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายณัฐชนน  เผดิมผล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงณิชากร  ตั้งคีรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายเตวิช  สุวรรณชาตรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงธนัชชา  สังข์ศิลป์ชัย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายธันชนน  นับทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายนนทกร  แก้วเจือ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายนพเก้า  อริยวงศ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงนราทิพย์  พิเศษศิลป์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงนวพรรษ  มาศชาย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายนวมินทร์  ลิ่มเครือ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงนิชนิภา  มาศโอสถ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงนิชานันท์  ทวีพรวัฒนกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงนุสซาร่า  ก๊กใหญ่ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงปภาดา  ศิริมนูญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงปลายฟ้า  ไทยเอียด โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงปวริศา  นุ่นแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงปาณิสรา  สืบวิเศษ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงปุณยนุช  เปียกบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายพันธุ์ภีระ  เจริญสุข โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงพัสวี  ประคีตวาทิน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  พกแดง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงพิชญาภัค  อ่อนเกตุพล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงพิมพกานต์  เวณุผล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1732 เด็กชายพุฒิเมธ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงภัทรธิดา  เม่งบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงภัทรวดี  มุนเนียม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงภาวิณี  ตั้งคีรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายภีมพศ  คงมาก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายภูตะวัน  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายภูมิชภัทร  บ้านเพิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายมาตุภูมิ  ณ นคร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ยะลา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงรุจิรา  สังข์คำ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายวรพจน์  มณีศรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายวรากร  รักเกื้อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายวัชรวีร์  หวังสป โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายวิธวินท์  ขวดแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ศรีวิเศษ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายศิวปรีชา  ออมชัยภูมิ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายสรวิศ  แก้วเจือ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงสุชาดา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงสุชาวรรณ  ทัศเขียว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กชายสุรพงศ์  ถิรตันติกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงอัซยานีย์  ยาบา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงอัยการ  มีทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายจตุรวิทย์  คงคุ้ม โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 คณิตประถม
1755 เด็กชายถิรวิทย์  รักสกุล โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 คณิตประถม
1756 เด็กชายธนกฤต  คงปาน โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 คณิตประถม
1757 เด็กชายนัศรี  ดำเชื้อ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 คณิตประถม
1758 เด็กชายพลอธิป  ถิ่นนิคม โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 คณิตประถม
1759 เด็กชายยศกร  หมุกแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 คณิตประถม
1760 เด็กหญิงกชกร  บางพระ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงจันท์ชนัฐ  กุลจิ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงจารุวรรณ  ธัญรส โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ฟองแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงจิรัสยา  ศรีชานิล โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงจีรนันท์  คงช่วย โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงชนิตา  ยวงทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงชมพูนุช  สมณะทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงชลธิชา  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงซอบาเรีย  สังหลัง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงฐานิดา  ยมไซร โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ชูปลอด โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กชายฑาลธีร์  ทวีพรวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงณัฐวศา  เคี่ยมบุตร โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงณัฐิชา  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงดวงกมล  บุญยัษเฐียร โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1777 เด็กชายเตชินท์  รังสรรค์รุ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงธนาภา  สุวรรณสังข์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายธีรภัทร  สุขคง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1780 เด็กชายนนทพัทธ์  ภักดีชาติ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1781 เด็กชายนพรุจ  นกแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายนภวินท์  นภาโชติ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงนวิยา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงนัซนีน  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กชายนิธิวัชร  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงปิยธิดา  กิจการ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กชายปุญญะ  รักษารัตน์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายปุณณวรรธน์  เเก้วสวน โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1789 เด็กชายพงษกร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายพันธสิน  คงปลอด โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ป้อมอุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายพีรภาส  เเซ่หลี โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ปานคง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงแพรพิไล  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงภัทรนิดา  ผลสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงวงศ์ชนก  ตั้นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงศศิกานต์  สุวรรณอิน โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กชายศุภวิชญ์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ไทยทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงสุชานันท์  เจียมพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงสุพิชชา  ยิ่งคำนึง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงสุภัควี  จันทร์เกิด โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงสุวิชญา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงอนันตญา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงอภิชยา  โยธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงอรจิรา  ช่างไม้จีน โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงอริสรา  เพชรไข่ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงอารยา  เพชรมาดศรี โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงอุมากร  สุกใส โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1811 เด็กชายธัชพล  หาญชนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.6 คณิตประถม
1812 เด็กหญิงศุภสุตา  พงศ์วงประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.5 คณิตประถม
1813 เด็กหญิงคณัสนันท์  สการัญ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงปาริชาต  ไกรนรา โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงภัทรวดี  ลุ้งกี่ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงอรกช  ลีลภัสธนพงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงกชพร  สมัครแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายจิราวุธ  แสงประทุม โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายชวนากร  ทองดี โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงธัญชนก  ทองเถาว์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1821 เด็กชายปรินทร  เรืองจรัส โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงอารยา  หงษ์ศิริกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงธมลวรรณ  ฤทธิ์นุภาพ โรงเรียนบ้านไสไทย ป.5 คณิตประถม
1824 เด็กชายปิยวัฒน์  ดำหาย โรงเรียนบ้านไสไทย ป.5 คณิตประถม
1825 เด็กหญิงทิพยารัตน์  ศรีระบาย โรงเรียนบ้านไสไทย ป.4 วิทย์ประถม
1826 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยบุญ โรงเรียนบ้านไสไทย ป.4 วิทย์ประถม
1827 เด็กชายศรีรัตน์  พลเรือง โรงเรียนบ้านไสไทย ป.4 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายอาณัฐ  ลายแบน โรงเรียนบ้านไสไทย ป.4 วิทย์ประถม