บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลยโสธร
 ห้องสอบที่ 1
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงชนิดาภา  ไชยสิทธิ์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 6 1 1 7 0 3 5 3
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------