บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
 ห้องสอบที่ 3 อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ชั้น 2
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงปณิดา  ทองสาย  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 8 0 3 7 0 0 1 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2  โรงเรียนวัดนางลือ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------