บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
 ห้องสอบที่ 3 อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ชั้น 2
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  นางสาววรกานต์  ดุสิตา  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 8 0 3 7 0 0 1 4
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3  โรงเรียนวัดนางลือ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
29/9/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------