บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
 ห้องสอบที่ 3 ชั้น2
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงกรวรรณ  พูลกำลัง  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 6 1 6 1 0 0 1 9
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
29/11/2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------