บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครนายก
 ห้องสอบที่ 8
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงน้อย  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 3 0 5 7 0 1 4 3
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------