บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลสงขลา
 ห้องสอบที่ 19 อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงโศภิตา  เอียดวารี  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 1 4 5 0 0 9 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/7/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------