บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลสงขลา
 ห้องสอบที่ 8 อาคารเรียน 1 ชั้น 2ห้อง ป.1/5
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายเตวิช  กิติศักดิ์รณกรณ์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 1 4 5 2 1 0 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียนวิเชียรชม
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1




...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
16/7/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------